PAPPINA POIKKEUSOLOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAPPINA POIKKEUSOLOISSA"

Transkriptio

1 PAPPINA POIKKEUSOLOISSA Pappien näkemykset työstään korona-aikana Itä-Suomen yliopisto Teologian osasto Läntinen teologia Pro gradu -tutkielma Käytännöllinen teologia Niina Taivalkoski

2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND Tiedekunta Faculty Filosofinen tiedekunta Osasto School Teologian osasto, Läntinen teologia Tekijät Author Niina Taivalkoski Työn nimi Title Pappina poikkeusoloissa. Pappien näkemykset työstään korona-aikana. Pääaine Main subject Työn laji Level Päivämäärä Date Sivumäärä Number of pages Käytännöllinen teologia Pro gradu -tutkielma x Sivuainetutkielma Kandidaatin tutkielma Aineopintojen tutkielma Tiivistelmä Abstract Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on tuoda esiin pappien näkemykset omasta työstä poikkeusolojen aikana, keväällä Tuolloin yhteiskunnassamme elettiin hyvin poikkeuksellisia ja epävarmoja aikoja. Epävarmuus tulevasta oli käsinkosketeltavaa koko maailman mittakaavassa ja jokaisen ihmisen täytyi vain pyrkiä sopeutumaan nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Kukaan ei osannut antaa selkeitä tai oikeita vastauksia siihen, kuinka tämä poikkeuksellinen tila yhteiskunnassamme ja koko maailmassa tulee jatkumaan. Tutkimukseni avulla pyrin selvittämään, millaisena tällainen valtava poikkeustila on näyttäytynyt evankelis-luterilaisessa seurakunnassa työskentelevien pappien työssä. Tutkielma toteutettiin laadullisena, kvalitatiivisena tutkimuksena lukuvuoden aikana. Tutkielman aineisto kerättiin laadullisten teemahaastattelujen avulla. Haastattelut toteutettiin silloinen pandemiatilanne huomioiden Microsoft Teams -ohjelman välityksellä. Haastattelut toteutettiin talvella Tutkimukseen osallistui kahdeksan pappia kahdesta pohjoissuomalaisesta seurakunnasta. Haastateltavien valikoinnin taustalla vaikutti oleellisesti se, että he olivat olleet koko kevään 2020 poikkeusolojen ajan työtehtävissä evankelisluterilaisessa seurakunnassa. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että yhteiskunnassa vallinneet poikkeusolot näkyivät väistämättä seurakuntien arjessa ja vaikuttivat siten myös pappien työnkuvaan. Poikkeusolot antoivat seurakunnille sysäyksen erilaisten toimintamuotojen kehittämiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen kirkon arjessa. Uusien toimintamuotojen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen toivat uudenlaisia haasteita pappien työhön. Näistä tärkeimpinä uusina asioina nostaisin kasvotusten tapahtuneiden kokousten muuttumisen etäkokouksiksi ja jumalanpalvelusten siirtymisen virtuaaliseen maailmaan striimatuiksi tapahtumiksi. Uusilla toimintamuodoilla nähtiin olevan tilausta ja niiden avulla pystyttiin tavoittamaan seurakuntalaisia sanan ääreen enemmän kuin normaalioloissa. Pandemia-aika oli myös selvästi kirkastanut pappien näkemystä kohtaamisen tärkeydestä työssään. Tulevaisuutta ajatellen uusien toimintamuotojen ylläpitäminen ja kehittäminen voivatkin olla ratkaisevassa asemassa ihmisjoukkojen tavoittamiseksi. Kirkon perimmäisen sanoman säilyttäminen ja toisaalta jatkuva muutoksessa eläminen sekä toimintamuotojen kehittäminen tulevat varmasti haastamaan pappien ammattikuntaa jatkossakin. Avainsanat Keywords korona, pandemia, poikkeusolot, papin työ, pappi

3 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND Tiedekunta Faculty Faculty of Philosophy Osasto School School of Theology Tekijät Author Niina Taivalkoski Työn nimi Title Being a priest during the exceptional times. Views of the priests on their own work during COVID-19 pandemic. Pääaine Main subject Työn laji Level Päivämäärä Date Sivumäärä Number of pages Practical Theology Master s Thesis x Minor Thesis Barcelor s Thesis Intermediate Studies Thesis Tiivistelmä Abstract The purpose of my Pro Gradu thesis is to highlight the priests views on their own work during the exceptional circumstances, in spring At that time, our society was experiencing exceptional and somewhat uncertain times. The uncertainty about the future was tangible on a global scale and every human being just had to try to adapt quickly to the new normal. No one could give clear or correct answers as to how the state of uncertainty in our society and throughout the world will continue. Through my research, I seek to find out how this time of great state emergency has manifested itself in the work of priests working in the Evangelical Lutheran Church. The thesis was carried out as a qualitative during the academic year The material in the thesis was collected through qualitative thematic interviews. The interviews were conducted through Microsoft Teams, taking into account the pandemic situation at the time. The interviews were conducted in the winter Eight priests from two parishes in Northern Finland participated in the study. All of the interviewees were selected based on the fact that they all had worked in the Evangelical Lutheran Church throughout the spring of Based on the findings of the thesis, the exceptional circumstances in society were inevitably reflected in the everyday life of the congregations and thus also affected the job description of the priests. The exceptional circumstances gave the congregations an impetus to develop different forms of activities and to utilise new technologies in church s everyday life. The design, implementation and development of new activities brought new challenges to the work of priests. Few of the most important new activities that I would elevate are the change of face-to-face meetings to remote meetings and transition of services to events streamed into the virtual world. The new activities were seen to be in demand, and they enabled more parishioners to reach the word than under normal circumstances. The time of the pandemic had also clarified the views of the priests of the importance of encounter in their work. For the future, maintaining and developing new forms of activities can therefore play a crucial role in reaching out to the masses. Maintaining the church s ultimate message and, on the other hand, constantly living in change and developing forms of action will certainly continue to challenge the priests profession. Avainsanat Keywords pandemic, coronaepidemic, exceptional circumstances, priests work, COVID-19

4 Sisällys 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TAUSTA Seurakuntaelämä ja poikkeusolot Ohjeistus seurakunnille poikkeusolojen aikana Papin ammatti Papin ydinosaamiskuvaus Ammatti-identiteetti Aikaisempi tutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimustehtävä Aineisto ja sen keruu Aineiston analyysi Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys Oma positio TUTKIMUKSEN TULOKSET Muutokset papin työssä ja seurakuntaelämässä poikkeusolojen aikana Jumalanpalvelukset Kaste Rippikoulu Hautajaiset Kokouskäytännöt Pappeuden äärellä TULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET JA KIRJALLISUUS LIITTEET Liite 1: Teemahaastattelurunko Liite 2: Tutkimustiedote Liite 3: Suostumuslomake... 66

5 1 JOHDANTO Keväällä 2020 Suomi kohtasi tilanteen, jossa tartuntataudin aiheuttava koronavirus alkoi levitä laajasti. 1 Koronavirus julistettiin pandemiaksi Maailman terveysjärjestö WHO:n toimesta Tämä pandemia näyttäytyi erittäin vakavana ja uhkaavana myös Suomessa. Suomeen asetettiin voimaan poikkeusolot Suomen hallituksen ja tasavallan presidentin toimesta. 2 Poikkeusolojen toteaminen mahdollisti valmiuslain käyttöönoton, joka katsottiin tässä tilanteessa välttämättömäksi väestön suojaamiseksi laajalle levinneen tartuntataudin varalta. Perimmäisenä tavoitteena oli turvata sosiaali- ja terveydenhuollon riittävyys sekä tehohoidon kapasiteetti kriisin aikana. Valmiuslain nojalla jouduttiin tekemään myös monenlaisia rajoitustoimia, jotka koettiin välttämättömäksi taudin leviämisen hillitsemiseksi. 3 Valmiuslain mukanaan tuomien rajoitteiden vuoksi monien ihmisten arkinen elämä koki muutoksen. Ihmiset siirtyivät hyvin laajamittaisesti etätöiden pariin, koulut siirtyivät etäopetukseen, ravintoloita suljettiin ja yhteiskunnan toimintakulttuuri koki muutoksen. Tämä muutos koski myös seurakuntia monella tapaa. Kokoontumisrajoitukset aiheuttivat sen, ettei seurakunnan toiminta voinut jatkua samankaltaisena kuin aiemmin. Seurakunnat joutuivat miettimään uusia ratkaisuja toimintansa jatkumiseksi kokoontumisrajoitusten aikana. Kirkon tutkimuskeskus on teettänyt aihetta koskien kyselyn seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille huhtikuussa 2020, jolloin poikkeusoloja oli maassamme eletty noin kuukauden verran. Tutkimuksessa yhdeksän kymmenestä vastaajasta on ilmoittanut, että oma seurakunta on jo aloittanut verkkovälitteisten jumalanpalvelusten lähettämisen. Uusia toimintamuotoja oli kehitetty ja niitä oli saatu myös kansalaisten ulottuville varsin nopealla aikataululla. 4 Kirkon tutkimuskeskuksen kyselyssä kävi myös ilmi, että jo poikkeusolojen alkumetreillä seurakunnan tarjoamat verkkovälitteiset toimintamuodot olivat selvästi lisänneet osallistujien määrää. Työntekijöiden vastauksista ilmeni huoli siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tulevatko nämä muutokset vaikuttamaan jatkossakin kirkon kokoontumisen muotoihin ja onko paluuta entiseen toimintamalliin? 5 1 Eduskunta, Sosiaali- ja terveysministeriö 3 Valtioneuvosto 4 Salomäki 2020a, 7. 5 Salomäki 2020a, 10. 1

6 Kirkon työntekijöiden tilanne seurakunnissa näyttäytyi Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan hyvin vaihtelevana. Uusien työtapojen opettelu ja työtavan muutos näyttäytyivät joidenkin työntekijöiden kohdalla kuormittuneisuutena. Toiset taas kokivat huolta oman työpaikkansa ja töiden riittävyyden vuoksi. Lisähuolta seurakunnan työntekijöissä aiheuttivat myös lomautukset ja sen myötä huoli omasta taloudellisesta toimeentulosta. 6 Tutkielmassani tarkastelen teemahaastattelujen avulla pappien näkemyksiä omasta työstään poikkeusolojen aikana keväällä Tutkielma voi omalta osaltaan auttaa ymmärtämään papin työn ulottuvuuksia ja monimuotoisuutta tässä jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassamme. Tutkielman luonteen vuoksi tulokset eivät ole laajaan joukkoon yleistettävissä, vaan kertovat tietyn joukon näkemyksistä ja kokemuksista poikkeuksellisessa ajassa. Muuttuva maailma asettaa eteemme monenlaisia haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiskuntamme haasteet tulevat näkymään kirkon toimintamuodoissa ja siten myös pappien työssä. Seuraavaksi luvussa 2 avaan tutkielmani taustaa, keskeisiä käsitteitä sekä aiempia tutkimuksia. Luvussa 3 esitän tutkimuksessa käyttämäni tutkimusmenetelmän ja kvalitatiiviseen analyysiin liittyviä piirteitä. Luvussa 4 analysoin tutkimukseni aineistoa teemojen mukaisesti. Luku 5 sisältää tutkimukseni tulosten yhteenvedon ja johtopäätökset. 6 Salomäki 2020, 10. 2

7 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimuksen keskeisinä käsitteinä ovat koronakriisi, poikkeusolot, papin työ ja papin ydinosaamisalueet. Kahden ensimmäisen alaluvun tarkoituksena on luoda kokonaiskuva seurakunnan työstä ja ohjeistuksista koronakriisin värittämässä arjessa. Tämän jälkeen syvennytään tarkemmin papin työnkuvaan ja sen ydinosaamisalueisiin sekä ammatti-identiteettiin. Viimeisessä alaluvussa tuodaan esiin aiempien tutkimusten antia koronakriisin ja papin työn näkökulmasta. 2.1 Seurakuntaelämä ja poikkeusolot Kirkon tutkimuskeskuksen toteuttaman tutkimuksen mukaan seurakunnat pystyivät varsin nopeasti toimimaan yllättävässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Erilaiset yhteistyötahot pystyivät nopeasti reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen ja uudistamaan työtapojaan. Tietoliikenneverkko on mahdollistanut monien tapahtumien siirtämistä verkon kautta toteutettaviksi. Myös valtioneuvosto vastasi tähän uudenlaiseen haasteeseen Suomi toimii -kampanjalla. Kampanjan tarkoituksena on tukea ja vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttä ja lujittaa yhteyttä erilaisten toimijoiden välillä. 7 Koronakriisi lisäsi luterilaisen kirkon työntekijöiden näkemyksen mukaan seurakunnan antaman avun tarvetta selvästi. Avuntarpeen lisääntyminen nähtiin seurakunnissa konkreettisesti ruoka-avun tarvitsijoiden sekä kirkkoon tulleiden yhteydenottojen lisääntymisenä keskusteluavun saamiseksi. 8 Avuntarpeen lisääntyminen oli siis sekä sosiaalista että taloudellista. Seurakuntien työntekijöiden vastauksissa näkyi huoli siitä, että ihmisten turvattomuuden ja yksinäisyyden tunne tai jopa pelko olivat lisääntyneet selvästi tai jonkin verran. Useassa seurakunnassa aloitettiin tai lisättiin keskusteluapua verkon sekä puhelimen välityksellä. Myös sosiaalisen median käyttöä lisättiin viestintäkanavana. Tutkimuksen mukaan suurin osa seurakunnista oli siirtynyt huhtikuun 2020 alkuun mennessä verkkovälitteisten jumalanpalvelusten toimittamiseen. Seurakunnat näyttäytyivät aktiivisina toimijoina uusien toimintamuotojen kehittämisessä ja toimeenpanemisessa. 9 Suomalaisille tehdyn koronakyselyn mukaan joka kolmas ihminen koki erittäin paljon tai paljon kuormittavana ajatuksena huolen läheisen tai jopa itsensä kuolemasta. Elämän rajallisuuden kohtaaminen ja taudin arvaamattomuuden aspekti sai myös nuoremmat sukupolvet tuomaan esiin huolen läheisten 7 Salomäki 2020a, 1. 8 Salomäki 2020a, Salomäki 2020a, 7. 3

8 tai itsensä kuolemasta. 10 Kirkolla onkin muiden tahojen vierellä tärkeä rooli toivon ylläpitämisessä ja avun antamisessa. 11 Kirkon tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan suomalaisten yleisimmät huolenaiheet liittyivät omaan tai läheisten terveyteen. Lisäksi huolta aiheuttivat myös terveydenhuollon henkilökunnan tilanne koronakriisisissä. Huolien kärkipäässä olivat myös taloudellisiin asioihin liittyvät paineet niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. 12 Kuormittavat tekijät näyttäytyivät eri tavoin eri ikäryhmissä. Eniten kuormittuneisuutta ilmeni eri aihealueilla alle 30-vuotiaiden joukossa. Heitä huoletti erityisesti taloudellinen toimeentulo, huoli työpaikan säilymisestä, yksinäisyys ja huoli omasta tai läheisen kuolemasta. Vanhusten yksinäisyydestä on oltu hyvin huolissaan julkisissa keskusteluissa, mutta tämän tutkimuksen mukaan yli 70-vuotiaiden joukossa naisista 37 % ja miehistä 36 % ilmoittivat, etteivät ole kokeneet lainkaan yksinäisyyttä kuormittavana asiana koronakriisin aikana. 13 Terveysviranomaisten rooli nähtiin tutkimuksessa turvallisuuden tunnetta merkittävästi lisäävänä asiana. Läheisten ihmissuhteiden merkitys koettiin myös erittäin tärkeänä asiana. Muina merkittävinä turvallisuuden tunnetta lisäävinä asioina nähtiin pelastuslaitos, Suomen hallitus ja poliisi. Kansalaisjärjestöillä, kirkolla ja muilla uskonnollisilla yhteisöillä on suuri merkitys turvallisuuden tunteen lisääjänä joka neljännen tutkimukseen osallistuneen mukaan. 14 Tutkimuksen mukaan suomalaiset näkevät luterilaisen kirkon tärkeimpänä tehtävänä koronakriisissä konkreettisen avun, kuten asiointiavun tarjoamisen vanhuksille. Yhtä merkittävinä asioina nähtiin taloudellisen avun tarjoaminen vähävaraisille perheille sekä ruoka-avun järjestäminen. 15 Kirkon tutkimuskeskuksen selvityksestä ilmenee, että suuri osa suomalaisista on valmis auttamaan muita ja uskoo myös itse saavansa apua tarvittaessa läheisiltä ihmisiltä. Lähiyhteisöltä saatu tuki ja luottamus ovat merkittäviä vahvuuksia suomalaisten henkisen kriisinkestävyyden kannalta. Moni tutkimukseen osallistunut on myös ilmaissut, että lähipiiristä löytyy sellaisia ystäviä, joiden kanssa voi olla säännöllisesti yhteydessä ja tarvittaessa purkaa huoliaan. 16 Kriisitilanteissa sosiaaliset verkostot ja yleinen luottamus nähdäänkin merkittävänä voimavarana Salomäki 2020a, Salomäki 2020b, Salomäki 2020b, Salomäki 2020b, Salomäki 2020b, Salomäki 2020b, Salomäki 2020b, Salomäki 2020b, 16. 4

9 Kirkon tutkimuskeskuksen teettämän tutkimuksen ja kirkon omien tilastojen mukaan koronakriisi on lisännyt merkittävästi jumalanpalvelusten seuraajien määrää. Kevään 2020 aikana jumalanpalveluksiin osallistuttiin merkittävästi aiempaa vuotta enemmän. Suoratoistona järjestetyt jumalanpalvelukset ovat mahdollistaneet ihmisten osallistumisen myös muun kuin oman seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Kiinnostus verkkojumalanpalveluksia kohtaan kriisin keskellä kertoo ihmisten hengellisestä tarpeesta. 18 Tutkimus osoitti myös, että suurelle osalle suomalaisia kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen rooli näyttäytyy merkittävänä turvan antajana. Näin ollen striimatuille palveluille on tarvetta nyt ja tästä eteenpäinkin. Iso osa kyselyyn vastanneista piti tärkeänä, että kirkko antaa hengellistä tukea ihmisille. 19 Koronapandemia on vaikuttanut ihmisten elämään maailmanlaajuisesti. Kirkkojen kannalta katsottuna tällainen yhteiskunnan toimintojen alasajo on ollut aiempiin yhteiskunnassa tapahtuneisiin kulttuurisiin muutoksiin verrattuna erittäin paljon nopeampi ja pakottavampi. Uskonnollisten tilaisuuksien pitäminen oli kiellettyä esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja tämä haastoi todella uskonnollisten yhteisöjen toimintaa. Pandemia toi jännitettä sille kentälle, jota kirkko instituutiona edustaa, koska epävarmuus kohdistui juuri perinteisiin tapoihin, järjestykseen ja taloudellisiin epävarmuustekijöihin. Kirkon vain täytyi selviytyä ja löytää uudet keinot toteuttaa toimintaansa ajassa, jossa tämä näkymätön virus on saanut otteen. 20 Voidaan ajatella, että koronapandemia on palauttanut kirkon ikään kuin takaisin siihen pisteeseen, mistä kirkko on alkujaan lähtenytkin. Kirkon ydin ei ole kadonnut minnekään, vaikka kirkot ovat joutuneet ovensa sulkemaan. Kirkko on tullut ihmisten koteihin, lähelle ihmistä, sinne missä kukin elämäänsä elää. 21 Uudenlaiset digitaaliset toimintamuodot ovat avanneet kirkkojen ovet maailmanlaajuisesti. Ilosanoman välittäminen onnistuu yhä laajemmalle joukolle ihmisiä kulttuurista ja taustoista välittämättä. Tämä sanoman välittäminen laajemmille joukoille voidaan nähdä kirkon mission vahvistumisena. Kristushan on itse antanut ohjeen kirkon sanoman levittämisestä Pyhän hengen voimalla. Pandemia on nostanut esiin sen tosiasian, että kirkon täytyisi olla paremmin saatavilla, ei ainoastaan jo olemassa oleville jäsenille, vaan kaikille ihmisille. 22 Digitaalisuuden myötä yhä suuremmat joukot ovat tavoittaneetkin kirkon erilaisia toimintamuotoja, mikä nähdään todella hyvänä asiana. Huolena kuitenkin on se, ettei kaikilla ihmisillä ole mahdollisuutta digitaalisten välineiden käyttöön. Onkin hyvä pohtia, 18 Salomäki 2020c, Salomäki 2020c, Pillay 2020, Pillay 2020, Pillay 2020, 4. 5

10 kuinka sitten tavoitetaan esimerkiksi heikommassa asemassa olevat ihmiset, jotka varmasti tässä ajassa myös apua tarvitsisivat. Pandemia on omalta osaltaan vaikuttanut ihmisten taloudelliseen tilanteeseen ja suurentanut rikkaiden ja köyhien välistä eroa yhteiskunnassa. Kirkon tehtävänä on kuitenkin ylläpitää toivoa vaikeissakin tilanteissa ja myös köyhien avustamista on pandemian aikana järjestetty muun muassa ruoka-avun puitteissa. Pandemia on avannut kirkkojen silmiä sille tosiasialle, että tiukasti kirkon toimintaan tuijottamisen sijaan voisimmekin avata katseemme laajemmin tälle koko Jumalan luomakunnalle Ohjeistus seurakunnille poikkeusolojen aikana Näkyvimmin koronapandemian aiheuttamat muutokset tulivat esiin rajoituksina, jotka kohdistuivat kirkollisiin toimituksiin. 24 Piispat ovat yhteisesti laatineet yleisohjeistuksia seurakunnille, joita kukin hiippakunta pystyi tarvittaessa tarkentamaan paikalliseen tilanteeseen sopivaksi katsomallaan tavalla. 25 Piispojen yhteisessä ohjeistuksessa kerrotaan, että piispat ovat yhteisesti sopineet jumalanpalvelusjärjestelyistä seuraavasti: Poikkeusolojen aikana jumalanpalvelukset tulee pitää sanajumalanpalveluksina. Sanajumalanpalveluksissa läsnä ovat vain henkilöt, jotka ovat toimittamassa tilaisuutta. Piispojen ohjeistuksen mukaan nämä jumalanpalvelukset striimataan ja lähetetään kunkin seurakunnan omien mahdollisuuksien mukaan seurakuntalaisille internetin välityksellä. Lisäksi piispat suosittelivat yleisesti pääkirkon aukioloa jumalanpalveluksen jälkeen, jolloin ihmisillä olisi mahdollisuus hiljentymiseen ja yksityiseen rukoukseen. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta yleisötilaisuutta, vaan yksittäisille ihmisille tarjottavaa mahdollisuutta hiljentymiseen kirkkotilassa. Piispat näkevät, että tällä on vaikutusta ja tärkeyttä kansakunnan kriisinkestävyyden kannalta. 26 Kaiken toiminnan lähtökohtana on huolehtia ihmisten turvallisuudesta. Kaikki kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusolojen aikana poikkeusjärjestelyin. Tilaisuuksista täytyy sopia yhteistyössä perheiden kanssa niin, että kirkollisiin toimituksiin voi osallistua vain 10 henkeä. Hautajaisten kohdalla suosituksena on siunaustilaisuuden pitäminen ulkona. Muistotilaisuuksien pitämistä voidaan harkita pidettäväksi suuremmalla joukolla myöhempänä ajankohtana. Muu seurakunnan viikoittainen toiminta keskeytetään toistaiseksi. Piispat ohjeistavat myös seurakunnan työntekijöitä käyttämään kaikenlaisia etäyhteyksillä mahdollistettavia työtapoja seurakunnissa Pillay 2020, Salomäki 2020c, Kirkko ja koronavirus 26 Piispojen ohjeistus Piispojen ohjeistus

11 Piispat tarkensivat ohjeistustaan tulleessa tiedotteessaan, koska erityisesti hautajaisiin liittyvät määräykset olivat aiheuttaneet paljon kysymyksiä. Hautajaisia koskevaa ohjeistusta muokattiin niin, että pastoraalisista syistä tilaisuuteen saa osallistua yli kymmenen henkeä, mikäli he kuuluvat vainajan lähimpiin ihmisiin. Mikäli tilaisuuteen osallistuu yli kymmenen henkeä, on turvallisuudesta pidettävä erityistä huolta. Osallistujien täytyy pitää riittävää etäisyyttä toisiinsa, olipa tilaisuus sitten siunauskappelissa tai haudalla. Siunaustilaisuuteen ei tule piispojen ohjeistuksen mukaisesti osallistua, mikäli henkilöllä on hengitystieoireita. 28 Yllä mainittujen piispojen ohjeistuksien lisäksi hiippakunnat laativat seurakunnilleen tarkempia yksityiskohtaisempia ohjeistuksia arkeen. Esimerkiksi Turun, Espoon ja Oulun hiippakunta on tarkentanut ohjeistustaan hautauksien suhteen niin, että ensisijainen siunaamispaikka on arkkuhautauksien kohdalla ulkona, suoraan haudalla. Omaisia myös rohkaistaan pitämään muistotilaisuus myöhempänä ajankohtana. 29 Myös kastetilaisuuksien sekä ehtoollisen jakamisen suhteen Turun, Espoon ja Oulun hiippakunnissa noudatettiin samoja ohjeistuksia. Kastetilaisuuksien kohdalla täytyy edelleen pitää mielessä ihmisten turvallisuusnäkökulma ja noudattaa samoja ohjeistuksia kuin muissakin tilaisuuksissa, vaikka kotikasteen ei ajatella olevan julkinen tilaisuus. Lapsen voi rekisteröidä väestötietojärjestelmään ja kasteen voi toimittaa myöhempänä ajankohtana. 30 Ehtoollisen jakamiselle täytyy olla hyvin painavat syyt poikkeusolojen aikana ja sen jakamista harkitaan tapauskohtaisesti. Mikäli ihminen on kuolemanvaarassa, niin seurakunnalta voidaan pyytää ehtoollisen toimittamista yksityisesti. 31 Kikkojen ovia ohjeistetaan pitämään auki, koska kirkko on hädän keskellä monille turvapaikka, jonne voi tulla. Tässäkin täytyy noudattaa sääntöä siitä, ettei kirkossa saa olla yhtä aikaa yli kymmentä henkeä. Lisäksi asianmukaisista etäisyyksistä ja tilojen puhtaudesta täytyy huolehtia erityisellä tarkkuudella. 32 Paikallisesti on hyvä varautua erilaisiin sijaisjärjestelyihin, koska kirkon toiminnan jatkuvuus täytyy olla turvattuna poikkeusolojen aikana. Poikkeusoloista johtuen työnantaja voi myös muuttaa yksipuolisesti, asianmukaiseksi katsomallaan tavalla työntekijän työnkuvaa, työaikoja tai työn tekemisen paikkaa, mikäli toiminta sitä vaatii. 33 Pandemia aiheutti rajoituksia seurakunnan toiminnalle myös muualla maailmassa. Rajoituksissa otettiin huomioon maassa vallitseva tilanne. Esimerkiksi Singaporessa huhtikuussa 2020 annetussa ohjeistuksessa kaikki julkinen uskonnon harjoittaminen ja julkisten uskonnollisten toimitusten 28 Piispojen ohjeistus Ohjeita seurakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämiseen koronaepidemian aikana. 30 Ohjeita seurakunnan toiminnan ja hallinon järjestämiseen koronaepidemian aikana. 31 Ohjeita seurakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämiseen koronaepidemian aikana. 32 Arkkihiippakunta 33 Arkkihiippakunta 7

12 pitäminen keskeytettiin. Toimitusten osalta rajoituksena oli 10 henkeä, kuten meillä Suomessakin. 34 Ruotsissa rajoitusten suhteen on noudatettu kansanterveysviranomaisten ohjeistuksia. Julkisten tilaisuuksien kokoontumisrajoitus on ollut kahdeksan henkeä. Hautajaisiin on saanut osallistua enintään 20 ihmistä. Tähän lukumäärään ei ole laskettu kirkon henkilöstöä. Muistotilaisuuksien suhteen on toimittu samoin kuin Suomessa, eli niitä on suositeltu pidettäväksi myöhempänä ajankohtana, mikäli haluaa paikalle isompaa väkimäärää kutsua Papin ammatti Kirkkojärjestyksen (1993) 5 luvun 1. pykälässä kerrotaan, että papin erityisenä tehtävänä katsotaan olevan jumalanpalvelusten pitäminen ja pyhien sakramenttien jakaminen. Lisäksi täytyy hoitaa muita kirkollisia toimituksia, yksityistä sielunhoitoa ja rippiä. 36 Papiksi vihittävän tulee kirkkojärjestyksen (1993) 5 luvun 2. pykälän mukaan olla kristillisestä elämästään tunnettu, konfirmoitu, jumalaapelkäävä kirkon jäsen. Lisäksi täytyy olla yliopistossa suoritettu teologinen tutkinto, joka on piispankokouksessa hyväksytty kelpoisuusvaatimukseksi. Tämän lisäksi täytyy olla pappisvirkaan muutoinkin sopiva. 37 Pappisvirka on kirkon virka, joka on muodostettu luterilaisten tunnustuskirjojen mukaisesti evankeliumin julistamiseksi ja sakramenttien jakamiseksi. Papin virkaan vihkimisestä päättävät tuomiokapituli ja piispa yhdessä. Piispan tehtävänä on toimittaa pappisvihkimys. Pappisvihkimys ei ole kenellekään subjektiivinen oikeus, vaan vihkimyksen edellytyksenä on se, että henkilö on kutsuttu toimittamaan virkaa jossakin seurakunnassa. Pappisvirkaa ei ole mahdollista toimittaa, mikäli ei ole saanut pappisvihkimystä. Pappisvihkimys voidaan antaa myös henkilölle, joka toimii teologisen tieteen opettajana, kirkon lähetystyössä tai uskonnonopettajana. Henkilöllä täytyy myös olla teologinen tutkinto, jonka piispainkokous on hyväksynyt. Seurakunnassa työskentelevien pappien virat voivat olla joko seurakuntapastorin, kappalaisen tai kirkkoherran virkoja. 38 Kirkon työn vankkana perustana on Jumalan missio, joka tarkoittaa Jumalan pelastavaa työtä maailmassa. Tämä missio toimii myös papin työn perustana. Kirkko voi toteuttaa Jumalan missiota kohtaamalla, palvelemalla, kutsumalla ja kertomalla Jumalan hyvästä sanomasta. Pappisvirka on olemassa sen vuoksi, että saataisiin synnytettyä ja kasvatettua ihmisten uskoa Kristukseen. Papin 34 Crisis preparedness for religious organisations 35 Svenska kyrkan 36 Kirkkojärjestys 37 Kirkkojärjestys 38 Papin ydinosaamiskuvaus 2020, 5. 8

13 tärkeänä tehtävänä nähdään julkisten jumalanpalvelusten toimittaminen, sakramenttien jakaminen, muiden kirkollisen toimitusten hoitaminen sekä rippi ja yksityinen sielunhoito. Papilta odotetaankin kirkon hengelliseen perustehtävään sitoutumista sekä kirkon arvojen tuntemista ja sen mukaista toimintaa. Suhde Jumalaan on työn uskottavuuden edellytys ja toisaalta myös voimanlähde työhön. 39 Kirkollisten ammattien kohdalla puhutaan usein kutsumuksesta. Sana kutsumus tulee latinan kielen sanasta vocatio. Kutsumus voidaan käsittää hyvin monikerroksisena asiana. Sillä voidaan nähdä olevan yksilöllinen, yhteisöllinen ja kollektiivinen taso. Yksilöllisyyden näkökulmasta voidaan ajatella, että jokainen meistä on ainutlaatuinen. Maailmasta ei löydy toista samanlaista. Myös yhteisöllinen taso voidaan ajatella samankaltaisena, ainutlaatuisena asiana. Koko ihmiskunnan tasolla ajateltuna kutsumuksena nähdään elämän turvaaminen ja totuuden etsiminen. Kutsumusta on käsitelty teologiassa useista eri näkökulmista käsin. Kutsumukseen löytyy myös Raamatullinen näkökulma. Tällaisen näkökulman voi löytää esimerkiksi Jeremiaan kutsumisen yhteydessä. 40 Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä vastasin: Voi, Herra, Jumalani, en minä osaa puhua, minä olen niin nuori! Silloin Herra sanoi: Älä sano, että olet nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. (Jer. 1:4 8) Lutherin luomiskäsitykseen nähdään liittyvän olennaisesti ajatus kutsumuksesta ja viroista. Joka päivä Jumala toimii jatkuvasti luomakuntansa ihmisten hyväksi. Virat nähdään Jumalan jatkuvan luomistyön välineinä. Jumalan rakkaus välittyy ihmisille ja koko maailmaan kutsumusvirkoja hoitavien ihmisten välityksellä. 41 Tarkasteltaessa kirkon kutsumusta korostetaan kriteereitä, joita Raamatussa on asetettu Kristuksen kirkkoa kohtaan. Kutsumus nähdään kollektiivisena tehtävänä, eli yhteisöön kohdistettuna tehtävänä. 42 Raamatussa apostolin oikeuksia lueteltaessa todetaan seuraavasti: Samoin on Herra määrännyt, että evankeliumin julistajien tulee saada elantonsa evankeliumista. Mutta minä en ole lainkaan käyttänyt hyväkseni näitä oikeuksia. En nytkään kirjoita tätä vaatiakseni niitä itselleni. Mieluummin vaikka kuolen! Tätä ylpeyden aihetta ei kukaan voi minulta riistää. Siinä, että julistan evankeliumia, ei ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on pakko tehdä sitä. Voi minua, ellen evankeliumia julista! Jos teen sitä vapaasta tahdostani, minun kuuluu saada palkkaa. Mutta jos en toimi omasta tahdostani, minä vain suoritan tehtävää, joka on minulle uskottu. Mikä siis on palkkani? Se, että julistan evankeliumia ilman korvausta, käyttämättä hyväkseni niitä oikeuksia, joita minulla sen julistajana on. (1. Kor. 9:14) Hytösen mukaan kutsumuksen sijaan kirkon strategioissa korostuu lähimmäisyyden erilaiset variaatiot, kuten esimerkiksi lähimmäisenrakkaus, lähimmäisvastuu ja lähimmäisestä välittäminen. 39 Papin ydinosaamiskuvaus 2020, Hytönen 2018, Hytönen 2018, Hytönen 2018, 70. 9

14 Lähimmäisestä huolehtimiseen liittyykin oleellisesti kultainen sääntö, jota Luther piti jumala- ja lähimmäissuhteen perustana. 43 Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. (Matt. 7:12.) Kati Niemelä on tutkimuksessaan tutkinut asioita, jotka papin työssä vetävät puoleensa ja toisaalta myös niitä seikkoja, jotka etäännyttävät työstä. Etäännyttävinä asioina nousivat tiedon ja kokemuksen puutteet, arvoristiriidat, minäpystyvyysongelmat sekä kirkosta ja papista piirtyneet kielteiset mielikuvat ja käsitykset. Papin työssä puoleensa vetäviä asioita olivat etäännyttävien asioiden kääntöpuolet, kuten riittävät tiedot ja kokemus papin työstä, myönteinen kuva papista ja kirkosta, vahvat minäpystyvyysodotukset sekä arvojen mukainen toiminta. 44 Voimakkaimmin arvoristiriita nousi tutkimuksessa esiin ristiriidoissa kirkon opin ja käytänteiden kanssa. Myös kutsumuksen puute nähdään vaikeana asiana, koska pelkän kiinnostuksen ei nähty kantavan papin ammattiin saakka. 45 Haastatteluissa tuli esille myös se, että papilla tulisi olla riittävän vahva usko ja tieto erilaisista uskon asioista. Lisäksi täytyisi olla tarpeeksi vahvuutta ja kykyä omistautua työlleen koko sydämestään. Papin työn vaarana haastateltavat ovat nähneet etääntymisen lähtökohdista ja perimmäisistä arvoista, jolloin työtä tulisi tehtyä vain palkan eteen. 46 Käsitykset ja mielikuvat papin työn työajattomuudesta nähtiin tutkimuksen mukaan sekä puoleensa vetävänä että etäännyttävänä. Työajattomuuden haasteena nähdään se, että työtä voi olla vaikea rajata. Lisäksi pappi on aina töissä ja näin ollen töitä voi tulla tehtyä liikaa, jolloin se voi helposti johtaa uupumiseen. Kuitenkin työajattomuudella nähtiin myös positiivisia puolia. Papin työ nähtiin vapaampana ja väljempänä, kuin esimerkiksi opettajan työ. Positiivisena asiana nostettiin esiin myös se, että pappi voi itse suunnitella, mitä tekee ja milloin. Näin ollen liikkumavapautta työn sisällä löytyy. 47 Niemelä kertoo, että haastateltavat kuvasivat papin työtä myös raskaaksi. Papin työn yksinäisyys nähtiin kuormittavana asiana. Papin täytyy jaksaa tukea ja auttaa muita ihmisiä, mutta kuka pitää huolen papista? Toisaalta raskaan puolen rinnalla nähtiin ajatus siitä, että papin työ kuitenkin myös antaa paljon Hytönen 2018, Niemelä 2013b, Niemelä 2013b, Niemelä 2013b, Niemelä 2013b, Niemelä 2013b,

15 2.4 Papin ydinosaamiskuvaus Ydinosaamiskuvauksella on tarkoitus luoda kuvaus koko ammattikunnan toimintaan, eikä se ole yksilökohtaisen osaamisen kuvaus. Kirkon ammattien ydinosaamisen kuvaus koostuu jokaiselle ammattikunnalle erikseen laaditusta ydinosaamisen kuvauksesta sekä koko kirkon yhteisestä ydinosaamiskuvauksesta. Kirkon ammattien ydinosaamiskuvauksessa papin ydinosaamiskuvaus on jaettu viiteen eri kategoriaan: teologinen ja arvo-osaaminen, papin tehtäväosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, toimintaympäristö- ja yhteisöosaaminen sekä työelämä- ja kehittämisosaaminen. 49 Teologinen osaaminen tarkoittaa papin teologista ammatillista osaamista ja laajaa teologista tietoperustaa. Papin työn katsotaan edellyttävän asioiden syventämisen taitoa ja jatkuvaa ammatillista itsensä kehittämistä muun muassa kirkon tarjoamien täydennyskoulutusten muodossa. Arvo-osaaminen nähdään kykynä edistää kirkon toimintaa lähimmäisen ja luomakunnan parhaaksi, taitoa toimia ja pitää yllä kristinuskon arvojen mukaista toimintaa sekä eettisten ja arvokysymysten monipuolista tarkastelua ja osallistumista arvokeskusteluun. 50 Papin tehtäväosaaminen koostuu keskeisistä tehtävistä seurakunnassa. Pappeuden ytimeen kuuluvat oleellisesti kirkon pyhät toimitukset, julistus ja jumalanpalvelus, kasvatustyö, opetus, sielunhoito ja diakonia. Pappi on teologisena asiantuntijana erilaisten tilanteiden ja prosessien johtaja. Tehtävään kuuluu kristillisen uskon sisällön tulkitsemisen taito ja soveltaminen yhteisöjen erilaisissa tilanteissa. 51 Vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä roolissa papin monimuotoisessa työssä. Tilanteet edellyttävät hyvää tilannetajua, läsnäolon kykyä ja aitoa ihmisten kohtaamista. Papin täytyy yhteisön edustajana ja uskon tulkitsijana omata kyky sanottaa kirkon sanomaa arkikielelle ja tämän kautta olla omalta osaltaan edistämässä seurakunnassa tapahtuvia kohtaamisia. 52 Toimintaympäristö- ja yhteisöosaaminen tarkoittaa sitä, että papin työssä vaaditaan taitoa toimia yhteistyössä erilaisten verkostojen ja yhteisöjen kanssa. Tärkeänä taitona nähdään myös erilaisten yhteistyökuvioiden rakentaminen ja ihmisten inhimillinen kohtaaminen elämän erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Papin tehtävänä nähdään myös ihmisen oman osallisuuden ja toimijuuden kokemuksen 49 Kirkon ydinosaaminen 50 Papin ydinosaamiskuvaus 2020, Papin ydinosaamiskuvaus 2020, Papin ydinosaaminen 2020,

16 vahvistaminen. Muuttuvassa yhteiskunnassa papilta vaaditaankin uudenlaisia taitoja luoda ja rakentaa toimivia verkostoja ja foorumeja yhteisöjen toiminnan tueksi. 53 Papin työ edellyttää osaamista ja hyvää kykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa, monimuotoisissa, jopa jännitteisissäkin tilanteissa. Työelämä- ja kehittämisosaamisella tarkoitetaan juuri tätä ydinaluetta. Papin katsotaan myös tarvitsevan hyvää taitoa lukea niin sisäistä kuin ulkoistakin toimintaympäristöä. Näin hän pystyy analysoimaan ympärillä tapahtuvia muutoksia sekä löytämään niihin mahdollisia kehittämistarpeita tai mahdollisia uusia suuntia Ammatti-identiteetti Ammatinvalinnan onnistumisen edellytyksenä nähdään hyvä minäkäsitys. On tärkeää tunnistaa omat vahvuutensa ja tiedostaa kiinnostuksenkohteensa. Olennaisena tekijänä ammatinvalinnan taustalla vaikuttavat ihmisen omat arvot. Ammattiin liittyviä päätöksiä ohjaavat yksilölliset tekijät, kuten ihmisen oma persoonallisuus. 55 On tärkeää, että ihminen on kirkastanut itselleen sen perimmäisen seikan, minkä vuoksi on tiettyyn ammattiin hakeutumassa. Oman työn mielekkyyttä voi lisätä jo sillä, että tietää, miksi työtänsä tekee ja mitä siltä odottaa. 56 Ammatti-identiteetti on osa ihmisen kokonaisidentiteettiä. Ammatti-identiteettiin kuuluu käsitys siitä, miten ihminen näkee itsensä työntekijänä, mitä hän pitää ammatissaan tärkeänä ja mihin hän haluaa sitoutua omassa työssään, eli millaiseksi hän haluaa työssään tulla. 57 Niemelän tutkimuksen mukaan arvoilla nähdään olevan merkittävä yhteys uravalinnan varmuuteen. Yksilöllä nähdään olevan taipumus hakeutua sellaiselle alalle, joka vastaa omia arvoja. 58 Papin työhön kuuluu oleellisesti tietynlainen itsensä johtaminen, sillä työtä tehdään melko itsenäisesti. Työn joustavuus voi lisätä työhyvinvointia ja työn imua. Kuitenkin työn rajattomuuden vuoksi on hyvin tärkeää, että osaa pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan, koska työn rajattomuuden seurauksena vastuu työhyvinvoinnista tulee organisaation sijaan enemmän yksilön harteille. Työn rajattomuuden luonteen vuoksi on hyvä, että esimiehen ja työntekijän kesken on käyty keskusteluja työn käytänteistä Papin ydinosaaminen 2020, Papin ydinosaaminen 2020, Laurila 2013, Hakanen 2011, Niemelä 2013c, Niemelä 2013a, Hakanen 2011,

17 Kirkon arvojen tulee ohjata niin kirkon sisäistä elämää kuin myös suhteita kirkon ulkopuolella. Arvot ohjaavat, yhdistävät ja määrittävät työtä sekä valintoja. Kirkon kolme tärkeää arvoa ovat usko, toivo ja rakkaus. Uskolla tarkoitetaan yhteyttä armolliseen Jumalaan, joka on kristityn elämän perusta. Toivo merkitsee sitä toivoa tulevaisuudesta, jonka Jeesus on lupauksessaan tuonut ihmisille. Rakkaus merkitsee Pyhän Hengen rohkaisua rakastaa toisiamme Aikaisempi tutkimus Papin työtä on tutkittu monesta eri näkökulmasta vuosien mittaan. Teologian tohtorit Hagman ja Kejonen Åbo Akademista ovat vastikään kesällä 2019 tutkineet nuorten pappien käsityksiä omasta työstään. Kysely on toteutettu kvantitatiivisena verkkokyselynä ja siihen on vastannut 129 alle 35-vuotiasta pappia. Vastaajista 70 oli vihitty papiksi Suomessa evankelis-luterilaisessa kirkossa ja 57 Ruotsissa. Sukupuolijakauma oli tutkimuksessa melko tasainen. 61 Vastaajien tehtävänä oli arvioida pappeuteen liittyvien kuvauksien merkityksellisyyttä omasta näkökulmasta käsin. Naisten vastauksista nousivat esiin erityisesti sanat rinnalla kulkija, mahdollistaja ja kuuntelija. Miesten vastauksista nousivat esiin liturgi, kuuntelija ja julistaja. Miesten vastauksissa nousivat esiin johtajuuteen liittyvät kuvaukset enemmän kuin naisten vastauksissa. 62 Hagmanin ja Kejosen tutkimuksesta huokuu konservatiivinen ja liberaali ajattelutapa. Näitä asioita papin työn arjessa on selvitellyt Kati Niemelä omassa artikkelissaan vuonna Hänen tutkimuksensa aineisto on ollut huomattavasti laajempi kuin Hagmanin ja Kejosen tutkimusjoukko. Tutkimuksen aineistona on käytetty Kirkon akateemisten jäsenkyselyä vuodelta Kyselyyn vastasi 878 pappisliiton jäsentä. Ikäjakauma oli 24-vuotiaasta ylöspäin. 63 Niemelän tutkimus osoittaa, että liberaalisti työorientoituneiden pappien suuntaus on enemmän tasa-arvon, vähemmistön, yhteiskunnan ja oikeudenmukaisuuden edistämisen puolella. Kun taas konservatiivinen suuntautuminen nostaa jalustalle evankelointityön, sanan julistamisen, Raamatun lukemisen ja opettamisen, rukouselämän ja lähetystyön. 64 Tutkimuksessa kerrotaan, että liberaalin orientaation on katsottu vahvistuneen pappien keskuudessa. Liberaalin ajattelun nähdään myös olevan yleisempää pappisnaisten kuin pappismiesten keskuudessa. Teologisten orientaatioiden nähdään olevan jonkin verran sukupuolisidonnaisia. Eniten liberaalia suhtautumista pappien keskuudessa on ollut Helsingin ja Espoon hiippakunnissa. Tutkimuksessa kerrottiin, että aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että teologiset orientaatiot ovat 60 Kohtaamisen kirkko 2014, Hagman & Kejonen. 2019, Hagman & Kejonen. 2019, Niemelä 2014, Niemelä 2014,

18 jossain määrin sukupuolittuneita. Orientaatioissa voi myös olla erilaisia kehityslinjoja matkan varrella. Ikä ei myöskään ole yksistään määrittävä tekijä orientaatioiden suhteen. 65 Kati Niemelän tekemä tutkimus Kutsumusta, auttamista ja itsensä toteuttamista. Pappien ja kanttorien suhde työhön, työhyvinvointi ja suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Kirkon akateemisten kyselyssä 2014 tuo esiin näkökulman siitä, kuinka papit ja kanttorit kokevat oman työnsä. Kyselyyn vastasi 724 henkilöä, joista 558 henkilöä oli Pappisliiton jäseniä. Jäsenkyselyn avulla on haluttu seurata pappien ja kanttorien näkemyksiä omasta työstään ja nähdä myös työssä tapahtuvia muutoksia. 66 Niemelän tutkimuksen tulokset osoittavat, että hyvin suurelle osalle papistoa työ on kutsumustehtävä. Pappien näkemyksen mukaan he saavat työstänsä mielihyvää ja tyydytystä. Työ tarjoaa myös hyvän väylän itsensä toteuttamiselle. Moni ilmaisee myös kokevansa lähimmäisen auttamisen tärkeänä asiana työssään. Joka toinen papeista on ilmaissut, että työ on heille elämäntehtävä, jolle todella on omistauduttu. Vahvempi kutsumuksellinen orientaatio näkyy erityisesti vanhemman polven edustajissa. Seurakuntatyö nähdään tärkeimpänä tehtäväalueena. Pappien mielestä tärkeimpinä tehtävinä tutkimuksen mukaan ovat jumalanpalvelukset, sielunhoito ja auttaminen. 67 Samaan teemaan liittyvää tutkimusta on toteutettu myös vuonna 2018 Kirkon jäsenkyselyiden pohjalta Kati Tervo-Niemelän tekemänä otsikolla Kutsumuksen imu ja työn todellisuus. Pappien, teologien ja kanttoreiden suhde työhön, työhyvinvointi ja suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Kirkon akateemisten jäsentutkimuksessa Jäsentutkimuksia toteutetaan neljän vuoden välein ja vuoden 2018 tutkimuksessa on painotettu erityisesti työhyvinvoinnin näkökulmaa. Tämän vuoden tutkimukseen vastasi hieman edellistä tutkimusta laajempi joukko. Vastaajia oli 858 henkilöä. 69 Tutkimustulosten suhteen pientä muutosta on tapahtunut neljä vuotta aiemmin tehtyyn samankaltaiseen tutkimukseen. Pappien keskuudessa on havaittavissa pientä lisääntymistä työhön toimeentulona suhtautuvien joukossa. Näin ollen kutsumuksellisuus ja elämäntehtävänä työhönsä suhtautuneiden määrän on nähty hieman laskevan. Kuitenkaan tämän ei nähdä olevan seurausta nuorempien polvien tulemisella, vaan heidät nähdään pikemminkin hyvin sisäisesti motivoituneina työhönsä. Papin työn tärkeimpien osa-alueiden suhteen on nähtävissä nousua erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja vähemmistöjen oikeuksien edistämisen suhteen Niemelä 1994, Niemelä 1994, Niemelä 1994, Niemelä 1998, Tervo-Niemelä 1998, Tervo-Niemelä 1998,

19 Kutsumusajattelua on puolestaan lähestynyt Maarit Hytönen tutkimuksessaan Kutsumus ja elämäntehtävä. Tutkimus osoittaa, että Suomessa ihmiset tuntevat kutsumuksen käsitteenä ja sanana hyvin. Kutsumusajattelu nähdään laajana käsitteenä, joka ei määrittele työtöntä tai työllistä toisistaan. Kutsumusajattelun mukaan kaikkea toimintaa toisen ihmisen, lähimmäisen hyväksi voidaan kutsua kutsumukseksi, jonka arvoa ei kukaan muu voi kiistää. Tämä koskettaa toimintaa niin kotona, työpaikalla ja harrastuksissakin. Kutsumusajattelu voidaan nähdä yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden näkökulmasta. Yhteisöllinen näkökulma korostaa sitä, että jokainen meistä rakentaa tätä yhteiskuntaa, paikallisyhteisöä ja kirkkoa omalla panostuksellaan. Moderni yksilöllisyyden näkökulma taas luo ajatuksen siitä, että yksilö voi kokea oman työnsä merkitykselliseksi. Tällöin yksilö voi hyödyntää omassa työssään vahvuuksiaan ja lahjojaan ja sen myötä saada tyydytystä työstään. 71 Lassi Pruuki on tuonut esiin kutsumusajattelun näkökulmaa tutkimuksessaan Ei papiksi ilman kutsumusta. Narratiivinen tutkimus teologian maistereiden suhteesta kirkon virkaan osana elämän- ja opiskeluprosessia. Hänen tutkimuksensa taustalla oli ajatus, että papin virkaan liittyvää suhdetta joutuu jokainen teologiksi valmistuva jollain tasolla miettimään, onhan kirkko teologien merkittävä työllistäjä. Tutkimukseen haastateltiin 16 valmistunutta teologian maisteria. 72 Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet, papeiksi vihityt henkilöt kokivat sisäistä kutsumusta papin virkaa kohtaan. 73 Kutsumusta voidaan katsella sisäisen ja ulkoisen kutsumuksen kautta. Sisäinen kutsumus tarkoittaa kokemuksellista ja henkilökohtaista puolta. Ulkoinen kutsumus taas ulkopuolelta tapahtuvaa kutsua. Papin virkaan vihittävältä edellytetäänkin sekä sisäistä että ulkoista kutsumusta. 74 Teologiselle alalle hakeutuvien mietteitä papin työstä on tutkinut Kati Niemelä tutkimuksessaan Mikä kirkossa vetää puoleensa ja etäännyttää? Teologian opiskelijoiden käsitys papin työstä ja kirkosta työpaikkana. Tutkimus osoittaa, että arvoihin liittyvät valinnat ovat keskeisessä asemassa uravalintaa pohdittaessa. Papin työn kohdalla tämä näyttäytyy tutkittavien silmissä siinä valossa, ettei papin työhön kannata suuntautua, mikäli se ei oikeasti ole omien arvojen mukaista. Ammattina papin työ nähdään kiinnostavana, mutta pelkän kiinnostavuuden ei nähdä olevan riittävä ammattiin ryhtymisen perusteena. 75 Koronakevään 2020 ehtoollisjumalanpalveluksen viettoa ovat tutkineet Laura Kallatsa ja Sini Mikkola. He ovat julkaisseet aiheesta artikkelin nimellä Olimme kaikki osallisia kaipuun 71 Hytönen 2018, Pruuki 2013, Pruuki 2013, Pruuki 2013, Niemelä 2013b,

20 sakramentista. Ehtoollinen ja kirkkoherrojen kokemukset Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa koronakeväänä Tutkimusaineisto artikkeliin on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella, johon vastasi 141 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkoherraa. 76 Tutkimus osoitti, että poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi jumalanpalveluselämään. Ehtoollisjumalanpalvelusten viettäminen seurakunnissa oli tämän tutkimuksen mukaan pääsiäistä lukuun ottamatta loppunut täysin. Pääsiäisenäkään ei kaikissa seurakunnissa ehtoollisjumalanpalvelusta vietetty. 77 Artikkelissa Religion and faith perception in a pandemic of COVID 19 käsitellään uskoa ja käsityksiä uskosta pandemian aikana. Pandemia on vaikuttanut ihmisten uskoon ja näkemyksiin erilaisilla tavoilla. Maailmanlaajuisen kriisin keskellä sitoutuminen uskon harjoittamiseen luo tunnetta kontrollista, että on jokin asia, joka on pysyvä ja johon voimme vaikuttaa. Eritoten usko voi olla antamassa toivoa tämän kaiken epävarmuuden keskellä. Tutkimus toteutettiin Puolassa ja siihen vastasi 324 ihmistä. Ajankohta oli oleellinen, sillä tuolloin virus oli vasta leviämässä ja pelko tulevasta oli valloillaan. Kyselyä levitettiin Google-dokumentin muodossa sosiaalisen median ja mobiilisovellusten kautta. Tutkimuksessa noudatettiin anonymiteettiä ja vastaukset kerättiin ilman nimitietoja elektronisesti. Kyselyssä käsiteltiin seuraavat kymmenen aihetta: sukupuoli, ikä, koulutus, asuinpaikka, usko, uskon ydin elämässä, rukoileminen, hengellisyyden/uskonnollisuuden merkitys suhteessa koronavirukseen vaaraan, hengellisyyden/uskonnollisuuden vahvistuminen suhteessa koronaviruksen kasvavaan riskiin ja käsitykseen siitä, että hengellisyys/uskonnollisuus voi kasvattaa turvallisuuden tunnetta tällaisena kriisiaikana. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt jakautuivat sukupuolensa suhteen hyvin tasaisesti, eniten vastaajia oli vuotiaiden ikäluokasta. 78 Tutkimus osoitti, että vuotiaiden joukossa uskolla oli merkittävä rooli ja se ilmeni rukoilemisena usein. Erityisesti naiset ilmoittivat uskon/hengellisyyden vahvistuneen koronakriisin myötä. Myös maailmanlaajuinen tutkimus on osoittanut, että naiset osallistuvat aktiivisemmin uskon harjoittamiseen, rukoilevat enemmän ja tuntevat Jumalan läsnäolon vahvemmin jokapäiväisessä elämässään. Samaan aikaan myös nämä nuoret naiset uskovat, että usko voi pelastaa heidät koronavirukselta. Tämä saattaa olla seurausta siitä, että he ajattelevat, että Jumala on hyvä ja armollinen Isä, joka pelastaa pahalta ja kärsimykseltä. Viime vuosina on tutkittu hengellisten uskomusten ja uskon harjoittamisen yhteyttä ihmisen hyvinvointiin. Hengellisyys voidaankin nähdä yhtenä osa-alueena, kun mietitään ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämänasennetta ja selviytymistä arjen tilanteista Kallatsa & Mikkola 2020, Kallatsa & Mikkola 2020, Kowalczyk, Roszkowski, Montane, Pawliszak, Tylkowski & Bajek Kowalczyk, Roszkowski, Montane, Pawliszak, Tylkowski & Bajek

21 Vuonna 2019 loppupuolella julkaistussa väitöskirjassa evankelis-luterilaisen kirkon strategisen ajattelun ominaispiirteitä on tutkinut Terhi Kaira. Tutkimus osoitti, että kirkolla on hyvin vankka strateginen ajattelutapa, jonka mukaan yhteisöidentiteetti pystytään säilyttämään. Kirkon nähdään myös vaalivan tätä identiteettiään erilaisien toimintamuotojen ja -ympäristöjen kautta. Tällä tavoin kirkon nähdään lisäävän luottamusta ja turvaa seurakuntalaisten silmissä. Seurakuntayhteisö toimii ympärillämme ajasta toiseen. Se kuitenkin nähdään muovautuvana asiana yhteiskunnan muutosten rinnalla. Seurakunnissa on ollut pientä huolta sen suhteen, kuinka tähän muutokseen vastataan tai kuinka siinä onnistutaan. Kuitenkin tämä seurakunnan vankka strateginen ajattelutapa antaa mahdollisuuden sille, että toimintatapoja voidaan muuttaa, vaikka vakaus tehtävissä pysyykin. Strategian vakautta ja muutosta ei tulisi siis nähdä vastakkainasetteluna, vaan toisiaan täydentävänä asiana Kaira 2019,

22 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimukseni on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tarkoituksena ei ole saada aikaan tilastollisia yleistyksiä. Pyrin tämän tutkimuksen avulla kuvaamaan tiettyä ilmiötä. 81 Tässä tapauksessa ilmiö, jota kuvaan on pappien näkemys ja kokemus. Haluan tutkimuksellani tuoda esiin heidän näkökulmansa ja kokemuksensa sellaisina, kuin he ovat ne kokeneet. Ihmisen kokemusmaailmaan vaikuttavat ympäröivät asiat ja konteksti, jossa ihminen elää. Ihminen on myös jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja näin ollen myös jokaisen ihmisen kokemukset asioista voivat olla erilaisia ja muuttuvia Tutkimustehtävä Tutkimustehtävänäni oli tutkia pappien näkemyksiä työstään poikkeusolojen aikana, keväällä Saadakseni tutkimustehtävääni vastauksia lähestyin aihetta seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 1. Millä tavoin poikkeusolot ovat näkyneet papin työssä ja seurakuntaelämässä? 2. Millä tavoin poikkeusolot ovat muovanneet käsitystä pappeudesta ja omasta työstä? Näiden tutkimuskysymysten avulla muodostin teemahaastattelurungon, jonka teemoina olivat ammatti-identiteetti/osaaminen, käsitys pappina olemisesta ja muutokset työssä. Teemahaastattelut toteutin näiden teema-alueiden puitteissa. Teemahaastattelurunko on liitteessä Aineisto ja sen keruu Tutkimukseni kohdejoukkona ovat kahden pohjoissuomalaisen seurakunnan papit. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt kartoitin etukäteen sekä puhelimitse että sähköpostitse. Puhelimitse suoritetut yhteydenotot osoittautuivat selvästi tuloksellisemmiksi kuin sähköpostilla lähestyminen. Aluksi tutkimusjoukkoni näytti varsin laajalta, mutta pappien työkiireiden ja muiden sattumusten summana lopullinen haastateltavien määrä supistui kahdeksaan henkilöön. Jokainen haastateltava on ollut papin työssä poikkeusolojen aikana keväällä Laadullisessa tutkimuksessa kuitenkin tutkimusaineiston laadulla on merkitystä, joten tämä joukko osoittautui riittäväksi tutkimustani varten. 81 Tuomi & Sarajärvi 2018, luku Hirsjärvi & Hurme 2011,

Papin ydinosaaminen

Papin ydinosaaminen Papin ydinosaaminen 14.6.2010 Ammatin kuvaus Kirkon järjestysmuoto erottaa toisistaan pappisviran ja papinviran. Papinviralla tarkoitetaan seurakunnan, seurakuntayhtymän, hiippakunnan tai kirkkohallituksen

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

SAIRAALAPAPIN YDINOSAAMISKUVAUS

SAIRAALAPAPIN YDINOSAAMISKUVAUS SAIRAALAPAPIN YDINOSAAMISKUVAUS OSAAMISEN YDIN PAPIN YDINOSAAMINEN PAPIN YDINOSAAMISEN PERUSTA: Kristus ja kirkko, teologia ja papin persoona SAIRAALAPAPIN YDINOSAAMINEN KIRKON SAIRAALASIELUNHOITOTYÖN

Lisätiedot

Akavan kirkollisten jäsenkysely 2010: Yhä useampi toivoo naista piispaksi

Akavan kirkollisten jäsenkysely 2010: Yhä useampi toivoo naista piispaksi Julkaistu Crux 3/010 Akavan kirkollisten jäsenkysely 010: Yhä useampi toivoo naista piispaksi Kati Niemelä Nuoret pappisnaiset ovat kiinnostuneita kirkkoherran virasta ja muista esimiestehtävistä. Naispiispaa

Lisätiedot

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 #tulevaisuudenpeloton Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 Opiskelijakyselyn tulokset Taustatiedot Kysely toteutettiin ajalla 20.3.-8.4.2018 Vastaajia 2055 Lähes 70 % kyselyyn vastanneista oli naisia

Lisätiedot

Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta

Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta www.helsinki.fi/yliopisto 1 Tässä esityksessä 1) Väitöskirjan kokonaisuus 2) Fokus viimeisessä osajulkaisussa:

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

viestintä2020! koulutus vuorovaikutus keskustelu some media sanomamme työyhteisö 2o2o

viestintä2020! koulutus vuorovaikutus keskustelu some media sanomamme työyhteisö 2o2o SUOMEN EV.LUT. KIRKKOπ koulutus vuorovaikutus keskustelu some viestintä2020! media sanomamme työyhteisö 2o2o Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma vuoteen 2020 Viestinnän kivijalka on kirkon

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Auttavan kohtaamisen harjoittelu seurakuntaharjoittelussa TUM-412 luento 2018 sl Aura Nortomaa

Auttavan kohtaamisen harjoittelu seurakuntaharjoittelussa TUM-412 luento 2018 sl Aura Nortomaa Auttavan kohtaamisen harjoittelu seurakuntaharjoittelussa TUM-412 luento 2018 sl Aura Nortomaa Teologinen tiedekunta / Aura Nortomaa 13.10.2017 1 Kohtaamisen taidot teologin ydinosaamisena Kohtaamisen

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA 2017-2022 Suomen Lähetysseura on perustettu vuonna 1859 ja se on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien lähetysjärjestö. Lähetysseuran

Lisätiedot

KYSELY EV.LUT SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE. Kristinuskon ydinopit

KYSELY EV.LUT SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE. Kristinuskon ydinopit KYSELY EV.LUT SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE. Helmikuu 2013 Kristinuskon ydinopit Tutkimustapa Tutkimuksen teki Radio Dei yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa. Kysely osoitettiin sähköpostin välityksellä

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA KOTI - yhteinen tehtävämme Kontiolahden seurakunnan strategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta Jo 500 vuotta jatkunut luterilainen reformaatio on muokannut kirkkoamme

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

Nuorten aikuisten suhde uskontoon muuttuu entistä herkemmin

Nuorten aikuisten suhde uskontoon muuttuu entistä herkemmin Kaikki Nainen Mies 1 Raportti ISSP 2018 kyselystä / Kirkon tutkimuskeskus Julkaisuvapaa 13.3.2019 klo 7.00. Nuorten aikuisten suhde uskontoon muuttuu entistä herkemmin Suomalaisten uskonnollisuutta kartoittaneesta

Lisätiedot

Ajankohtaisia työelämäaiheita - Osallistuminen Exponential Work hankkeeseen - Työnohjauksen kysymyksiä - Hengellinen ohjaus

Ajankohtaisia työelämäaiheita - Osallistuminen Exponential Work hankkeeseen - Työnohjauksen kysymyksiä - Hengellinen ohjaus Ajankohtaisia työelämäaiheita - Osallistuminen Exponential Work hankkeeseen - Työnohjauksen kysymyksiä - Hengellinen ohjaus Mirkka Torppa ja Timo Helenius 26.9.2019 1. Exponential Worktutkimuksen toteutus

Lisätiedot

Naispappeus, suomalaiset ja kirkko 2000-luvulla

Naispappeus, suomalaiset ja kirkko 2000-luvulla Artikkeli on julkaistu Naisteologit ry:n Jäseninfossa 4/15 Maarit Hytönen Naispappeus, suomalaiset ja kirkko -luvulla Naispappeuden hyväksymisestä Suomen ev.lut. kirkossa tulee kuluneeksi vuotta vuonna

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

Suomen ev.-lut. kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta

Suomen ev.-lut. kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta Suomen ev.-lut. kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta JOUKO KIISKI 17.10.2018 Taustaa Suomessa on viime vuosikymmenten aikana kiinnitetty huomiota eri vähemmistöjen oikeuksiin.

Lisätiedot

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin Työ 2030 -kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018 Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin 14.8. 31.8.2018 TAUSTATIEDOT 2052 62 % 80 % 50 % 50 % :lla henkilöä vastasi kyselyyn kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Eettisten ohjeiden tausta

Eettisten ohjeiden tausta Eettisten ohjeiden tausta-aineisto Kirkkojärjestyksen 5:6 mukainen pappislupaus: Minä N.N. lupaan kaikkitietävän Jumalan edessä, että toimittaessani pappisvirkaa, jonka olen valmis ottamaan vastaan, tahdon

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset Huomionosoitusten ilo vaikkei innostuisikaan juuri siitä mitä saa, ani harvaa oikeasti harmittaa, että joku kiinnittää myönteistä huomiota hyvä tapa osoittaa, että

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Huomionosoitusten ilo vaikkei innostuisikaan juuri siitä mitä saa, ani harvaa oikeasti

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2018: VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA

NUORISOBAROMETRI 2018: VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA NUORISOBAROMETRI : VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA Nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta, mutta kiinnostus vaihtelee koulutustason mukaan. Nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus on lisääntynyt

Lisätiedot

Kirkon johtamiskoulutus seurakuntien johtamis- ja esimiestehtävissä. Kirkon koulutuskeskus

Kirkon johtamiskoulutus seurakuntien johtamis- ja esimiestehtävissä. Kirkon koulutuskeskus Kirkon johtamiskoulutus seurakuntien johtamis- ja esimiestehtävissä toimiville Kirkon koulutuskeskus Kirkon johtamiskoulutus seurakuntien johtamis- ja esimiestehtävissä toimiville Kirkon johtamiskoulutus

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Kimmo Ketola 1 Synodaalikirjan haasteet lukijalle Haastaa lukijan reflektoimaan katsomustaan suhteessa ajankohtaisiin

Lisätiedot

KIRKON TULEVAISUUDEN TIENVIITTOJA Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo

KIRKON TULEVAISUUDEN TIENVIITTOJA Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo Kalajoen rovastikunta 18.5.2015 KIRKON TULEVAISUUDEN TIENVIITTOJA Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

5. Oppi ja moraali. Erottaako oppi vai etiikka?

5. Oppi ja moraali. Erottaako oppi vai etiikka? 5. Oppi ja moraali Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon väliset neuvottelut oppikysymykset (pelastus, sakramentit jne.) sosiaalieettinen teema (rauhantyö) TA 4/2016 (myös teologia.fi)

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia

Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia Koulutus työn tukena kyselyn tuloksia AIKUISKOULUTUS KANTAA JHL:n koulutuspoliittinen seminaari Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin verkkokyselynä 26.11. 7.12.2018 Vastaajiksi kutsuttiin satunnaisotannalla

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

PAPISTO JA KANTTORIT 2010 Akavan kirkollisten ammattiliittojen jäsenkysely. Kati Niemelä

PAPISTO JA KANTTORIT 2010 Akavan kirkollisten ammattiliittojen jäsenkysely. Kati Niemelä PAPISTO JA KANTTORIT 2010 Akavan kirkollisten ammattiliittojen jäsenkysely Kati Niemelä 15.4.2010 Vastaajat Yhteensä 1 107 henkeä 66 % kirjekyselyyn, 34% sähköisesti Pappisliiton jäsenet vastausprosentti

Lisätiedot

Lapsen & perheen kirkkopolku ja perhelähtöinen työote

Lapsen & perheen kirkkopolku ja perhelähtöinen työote Lapsen & perheen kirkkopolku ja perhelähtöinen työote Raija Ojell ja Minna Tuominen Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen Neuvottelupäivät Vantaalla 26.-27.9.2019 Lapsen ja perheen kirkkopolku

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti KIRKKOHALLITUS Kirkko: yhteistä näkyä kohti 1 Asiakirjan tausta Faith and Order-asiakirja BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste, ehtoollinen, virka 1982) ja siitä saadut perusteelliset vastaukset KMN:n

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Solidaarisuus kansalaisyhteiskunnassa

Solidaarisuus kansalaisyhteiskunnassa Solidaarisuus kansalaisyhteiskunnassa tt Solidarity in my Project -verkostotapaaminen 5.9.2018 Porvoo Leena Suurpää Kiistanalainen solidaarisuus Jos erilaisuuden puolustajat vaativat samaan aikaan sekä

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin ANU LAUKKANEN TOENPERÄN KIRJASTO/ JUVAN KIRJASTO Pohjaa opinnäytetyön toteuttamiselle theseus.fi --> Oulun ammattikorkeakoulu --> Kirjasto-

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta. Messu hengellisen elämän keskiönä Vapaaehtoisten

Lisätiedot

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 2 Sivu 1 / 15 Nimi: PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät TOINEN TAPAAMINEN Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen Sijais- ja adoptiovanhemmat tekevät

Lisätiedot

Sairaalapastorin tarjoama henkinen ja hengellinen tuki potilaille, omaisille sekä henkilökunnalle

Sairaalapastorin tarjoama henkinen ja hengellinen tuki potilaille, omaisille sekä henkilökunnalle Sairaalapastorin tarjoama henkinen ja hengellinen tuki potilaille, omaisille sekä henkilökunnalle Perehdytyspäivä 7.6.2016 Satu Valkonen Sairaalapastori, työnohjaaja Uskonnonvapauslaki O Uskonnonvapaus

Lisätiedot

Mistä ponnistan? oman elämän ja taustojen selvittämistä rippikoulua varten

Mistä ponnistan? oman elämän ja taustojen selvittämistä rippikoulua varten Espoon tuomiokirkkoseurakunta Rippikoulutyö 2018 Ennakkotehtävä Mistä ponnistan? oman elämän ja taustojen selvittämistä rippikoulua varten Käyt parhaillaan rippikoulua. Rippikoulun opetus painottuu intensiivijaksolle,

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Seurakuntien tunnettuuskysely 2018: Oulu. Kirkon tutkimuskeskus

Seurakuntien tunnettuuskysely 2018: Oulu. Kirkon tutkimuskeskus Seurakuntien tunnettuuskysely 2018: Oulu 1 Tietoa vastaajista 36% 3 16% 16% 1 1 16% mies nainen 1 20% Yhteensä 50% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2 K4. Millainen Oulun seurakunnat on? Mainitse yksi adjektiivi

Lisätiedot

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET 2017 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ: POHJOISMAISUUS MUUTOKSESSA Asumme maissa, jotka kuuluvat kaikin tavoin maailman hienoimpiin. Olemme vapaita, onnellisia ja

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas

Lisätiedot

Nuoret ja turvallisuus , Eduskunta

Nuoret ja turvallisuus , Eduskunta Nuoret ja turvallisuus 12.10.2018, Eduskunta Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Toimitusjohtaja, TOSIBOX OY Dosentti, kyberturvallisuuden johtaminen, Maanpuolustuskorkeakoulu

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

Toivo on perusteltua ja muutos kutsuva. Arkkihiippakunnan johtavien vastuunkantajien päivä Kaarlo Kalliala

Toivo on perusteltua ja muutos kutsuva. Arkkihiippakunnan johtavien vastuunkantajien päivä Kaarlo Kalliala Toivo on perusteltua ja muutos kutsuva Arkkihiippakunnan johtavien vastuunkantajien päivä Kaarlo Kalliala Taivasten valtakunnan logiikka Jeesuksen elämänfilosofian ensimmäinen tekijä näyttää olevan ehdottoman

Lisätiedot

Työ sosiaalisessa mediassa -kysely seurakuntien työntekijöille

Työ sosiaalisessa mediassa -kysely seurakuntien työntekijöille Työ sosiaalisessa mediassa -kysely seurakuntien työntekijöille Hengellinen elämä verkossa hanke Kirkon tutkimuskeskus 2012 Hengellinen elämä verkossa-hankkeen johtoryhmälle tehty lyhennelmä tutkimustuloksista

Lisätiedot

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara MATKALLA TÖIHIN MITEN RAKENNAN OMAN POLKUNI? MISTÄ MOTIVAATIOTA? OSAANKO MINÄ? SUOMEN KIELEN TAITO JA VIESTINTÄ? VERKOSTOITUMINEN? MIHIN VOIN VAIKUTTAA? MIHIN KAIKKEEN KANNATTAA OSALLISTUA? OLENKO MINÄ

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä?

Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä? Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä? Työpaja 7.11.2017 Reijo Kauppila, Muutosvalmennus Reijo Kauppila Oy Työnohjaaja, johdon valmentaja, KM, Psykodraamakouluttaja TEP reijo.kauppila@muutosvalmennus.fi,

Lisätiedot

Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011. Keijo Toivanen

Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011. Keijo Toivanen Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011 Keijo Toivanen 2 KIRKONPALVELIJA HÄMMENNYSTEN KESKELLÄ Arvoristiriidat Erilaisuuden sietäminen 3 1. Jäsenmäärien kehitys( pako kirkosta

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Seurakunnan elämän ja toiminnan perusajatus ja arvot

Seurakunnan elämän ja toiminnan perusajatus ja arvot VAHVISTAA VANHAA, LÖYTÄÄ UUTTA Siilinjärven seurakunnan toiminnan suuntaviivat vuosina 2016-2020 Lähtökohtia Asiakirja perustuu vuonna 2014 hyväksyttyyn kirkon yhteiseen strategia-asiakirjaan Kohtaamisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 1.2.2019 AJANKOHTAISIA KEHITTÄMISTOIMIA EHOKS tietovaranto henkilökohtaistamisen tueksi Pedagogisen

Lisätiedot

RIPPIKOULUTEHTÄVÄ 2019

RIPPIKOULUTEHTÄVÄ 2019 RIPPIKOULUTEHTÄVÄ 2019 Espoon tuomiokirkkoseurakunta Kirkkokatu 10 09 80501 Mistä ponnistan? oman elämän ja taustojen selvittämistä rippikoulua varten Käyt parhaillaan rippikoulua. Rippikoulun opetus painottuu

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Inkerin kirkon pappien asema Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa

Inkerin kirkon pappien asema Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Mikkelin hiippakunnan kirkkoherroille Inkerin kirkon pappien asema Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa Piispa on saanut useita yhteydenottoja, jotka ovat koskeneet Inkerin

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Suomalainen luterilaisuus ja diakonia

Suomalainen luterilaisuus ja diakonia Suomalainen luterilaisuus ja diakonia Veli-Matti Salminen Diakonian tutkimuksen päivä 10.11.2017 DIAK Luterilainen reformaatio ja hyvinvointivaltio Esping-Andersenin (1990) kolme hyvinvointivaltiomallia:

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla?

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Maija Lanas 3.10.2017 Oulun yliopisto University of Oulu Nuorisotyöllä on paljon annettavaa kouluun. Mitä? Uusille toimijoille ei kuitenkaan

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Kohti laajempaa henkilöstö- ja vastuunkantajasuunnitelmaa. Johtavien päivä Mari Leppänen ja Seppo Riihimäki

Kohti laajempaa henkilöstö- ja vastuunkantajasuunnitelmaa. Johtavien päivä Mari Leppänen ja Seppo Riihimäki Kohti laajempaa henkilöstö- ja vastuunkantajasuunnitelmaa Johtavien päivä 16.5.2019 Mari Leppänen ja Seppo Riihimäki 16.5.2019 2 16.5.2019 3 16.5.2019 4 Henkilöstösuunnittelu ja vapaaehtoiset Kysely toimintakulttuurista

Lisätiedot

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat,

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat, 1 MTS:n 40-vuotisjuhlaseminaari 22.11.2016 Kansallismuseon auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät,

Lisätiedot

Kysely seksuaalirikosten uhrien läheisille 2018

Kysely seksuaalirikosten uhrien läheisille 2018 Kysely seksuaalirikosten uhrien läheisille 2018 Vastanneita yhteensä 27 Ikäsi Kyselyn osallistuneita oli kaikissa ikäluokissa. 35% 30% 30,00% 25% 22,00% 20% 15% 10% 15,00% 11,00% 11,00% 11,00% 5% 0% -20

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

KOEKYSYMYKSIÄ IKI 7 -OPPIKIRJAN SISÄLTÖIHIN

KOEKYSYMYKSIÄ IKI 7 -OPPIKIRJAN SISÄLTÖIHIN KOEKYSYMYKSIÄ IKI 7 -OPPIKIRJAN SISÄLTÖIHIN Sisällysluettelo I Usko Vakaumus Uskonto... 2 Käsitteiden määrittely... 2 Käsitteiden soveltaminen... 2 Kappalekohtaiset pienet esseetehtävät... 2 Laajemmat,

Lisätiedot

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat 12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat luterilaisuus: Augsburgin tunnustus Puolustus Yksimielisyyden ohje muut tunnustuskirjat katolisuus: Trenton kirkolliskokous reformoidut kirkot: paikalliset tunnustukset

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana

Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana 1 Herätysliikkeet seurakunnan voimavarana Kadotettu yhteisöllisyys tulevaisuuden mahdollisuus Pieksämäki 16.3.2012 TT, YTT, tutkija Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskus Herätysliikkeet 2000-luvun 2 kirkossa

Lisätiedot