ANALYYSI PORVOON KAUPUNGIN TALOUDESTA JA PALVELUISTA RAPORTIN JULKISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANALYYSI PORVOON KAUPUNGIN TALOUDESTA JA PALVELUISTA RAPORTIN JULKISTAMINEN"

Transkriptio

1 ANALYYSI PORVOON KAUPUNGIN TALOUDESTA JA PALVELUISTA RAPORTIN JULKISTAMINEN

2 OSA I. Toimeksianto Toteutus

3 Toimeksianto Analyysi kaupungin kustannusrakenteesta Kustannusrakenteen vertailu erikseen sovittujen verrokkikaupunkien kanssa Analyysi kaupungin tulorakenteesta Synteesi erityistarkasteluun ehdotettavista, rakenteellisiin uudistuksiin tähtäävistä toimenpiteistä kaupungin hallinnossa, palvelutasossa ja palvelutuotantorakenteessa Synteesi talousanalyysin perusteella esiin nousevista erityisistä ongelmakohdista ja suositukset niiden korjaamiseksi (ml. aikataulut) Malli rakenteellisiin uudistuksiin tähtäävästä muutosjohtamisprosessista ja siihen liittyvästä aikataulusta

4 Toteutus Elokuu 2009 Toimeksiannon täsmentämistä koskeva neuvottelu kaupungin virkamiesjohdon ja selvityksen tekijöiden kesken ( ) Talousanalyysiosion keskeisten johtopäätösten kiteytys ja talousanalyysiosion perusteella ehdotettavat jatkoselvittelyn kohteet Alustava analyysi kaupunkiorganisaation rakenteen kehittämismahdollisuuksista Toimialajohdon kuulemiset ( ) Syyskuu 2009 Talousanalyysiosion havaintojen ja tulosten esittely Porvoon kaupungin virkamiesjohdolle ( ) Loppuraportin laatiminen Loppuraporttiluonnoksen alustavien johtopäätösten esittely kaupunginhallitukselle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille ( ) Loppuraportin ja sitä koskevan esittelymateriaalin viimeistely mennessä Lokakuu 2009 Loppuraporttia koskeva tiedotustilaisuus Porvoossa Loppuraportin esittely kaupunginvaltuustolle

5 OSA II. Analyysi kaupungin kustannusrakenteesta Kustannusrakenteen vertailu erikseen sovittujen verrokkikaupunkien kanssa Analyysi kaupungin tulorakenteesta

6 Talousanalyysin sisältö ja toteutustapa Porvoon kaupungin talouden nykytilasta on muodostettu käsitys tarkastelemalla Porvoon talouden kehitystä (2009) Vertailemalla Porvoon talouden (mahdollisuuksien mukaan kehityksen) vertailukohteisiin, joita ovat: Vaasa, Hyvinkää, Kokkola, asukkaan kunnat ja koko maan kunnat tai Manner-Suomen kunnat. Talousanalyysin lähteinä on käytetty virallisia lähteitä, joista keskeisiä olivat: Kunnan talouden suunnittelukehikko X Valtiovarainministeriö (http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/ Kunnan/name.jsp) Kuntien taloustiedosto Valtiovarainministeriö Kuntien toiminta ja talous Tilastokeskus (http://tilastokeskus.fi/til/ktt/tau.html) Kuntien taloudellisia tunnnuslukuja Kuntaliitto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Kuntaliitto Porvoon, Kokkolan, Vaasan ja Hyvinkään tilinpäätökset 2008 Kaupunkien esittelyaineistoa

7 Talouden tasapainoa ja tulo- ja menorakennetta koskeva analyysi on esitetty seikkaperäisesti selvityshankkeen varsinaisessa loppuraportissa (Word)

8 /asukas Vuosikate-kumulat Investointien omahankintameno, kumulat. Rahavarat, /asukas Lainakanta, /asukas Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Kuvio. Porvoon kaupungin talouden tasapaino vuosina Vuosi

9 Talousanalyysin tulokset (1) Porvoon talous on kirjanpidollisesti (kirjanpidollinen tasapaino) ollut hyvin tasapainossa Porvoon kumulatiivinen ylijäämä on selvästi vertailukohteita parempi. Vuoden 2008 kirjanpidollinen tulos oli alijäämäinen. Kirjanpidollinen ylijäämä on ensisijaisesti seurausta vuotuisiin investointeihin nähden liian alhaisesta poistotasosta ja antaa liian positiivisen kuvan Porvoon talouden tasapainosta. Porvoon todellinen talouden tasapaino ei ole optimaalinen. Kaupunki on investoinut melko paljon viime vuosikymmenen aikana. Se on pystynyt rahoittamaan tulorahoituksellaan investointien omahankintamenosta 61 %. Vuosikate ei ole koko ajanjaksolla yhtä vuotta lukuun ottamatta riittänyt investointien rahoittamiseen. Kaupunki on joutunut ottamaan koko vuosikymmenen ajan lisää lainaa. Lainan kasvu ylittää vertailukohteiden lainan kasvun ja lainan määrä 2008 ylittää huomattavasti vertailukohteiden lainamäärän. Tulevaisuuden kannalta oleellista on investointitarpeiden tarkka arviointi sekä nykyisestä tarpeettomasta tai tehottomassa käytössä olevasta käyttöomaisuudessa luopuminen. Kirjanpidon osoittaman tasapainon ja todellisen tasapainon välinen ero näyttäisi johtuvan pääosin siitä, että kaupungin poistot ovat alhaiset verrattuna kaupungin investointeihin. Talouden tasapaino-ongelma on syntynyt vähitellen pitkän ajan kuluessa, mutta kärjistynyt vuosina vuotuisten tulojen ja menojen tasapaino-ongelmaksi.

10 Talousanalyysin tulokset (2) Keskeinen syy tähän oli verotulojen kasvun nopea taittuminen. Samanaikaisesti vielä yritystonttien myyntitulot ovat tyrehtyneet. Vuoden 2008 Porvoon verotulot kasvoivat vertailukohteita vähemmän. Oleellisin syy on se, että yhteisöveron tuotto supistui edellisestä vuodesta, kun yhteisöverotuotto vielä kasvoi lähes kaikissa vertailukohteissa. Toimintakulut ovat vuoden 2008 ja 2009 talousarviossa perustuneet verotulojen ennakoituun hyvään kasvuun. Samanaikaisesti verotulojen kasvun ehtyessä toimintakate/asukas on alkanut kasvaa. Toimintakate kasvoi 7,7 % vuonna 2007 ja 11,7 % vuonna 2008 (Lähde: Kuntaliitto). Osittain toimintakatteen kasvu on johtunut toimintatuottojen kasvun vähenemisestä, osittain toimintakulujen kasvusta. Tarkastelukaudella Porvoon kaupungin verorahoitus on ollut vakaata. Porvoolla on ollut käytettävissä verorahoitusta hieman enemmän kuin vertailukohteilla ja vuotuinen verorahoitus on kasvanut hyvin. Verotulot on saatu kootuksi hieman keskimääräistä korkeammalla tulovero-%:illa ilman korotustarvetta ennen vuotta Porvoon viime vuosien käyttömenorakenne ei poikkea merkittävästi vertailukohteista. Menojen taso on asettunut tulojen mukaan eikä menojen karsimiseen ole ollut erityisiä paineita. Osittain hintavat palvelut ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Hyvä veropohja, korkeahko tuloveroprosentti ja hyvä yhteisöveron tuotto ovat mahdollistaneet sen, että palvelujen tehokkuuteen tai kustannusten kasvuun ei ole tarvinnut kiinnittää huomiota.

11 Talousanalyysin tulokset (3) Opetussektorilla Porvoon peruskoulun ja lukion nettokäyttökustannukset, /oppilas ovat noin 5-6 % keskikokoisia kaupunkeja suuremmat. Lasten päivähoidon asukaskohtaiset nettokäyttömenot ovat keskikokoisiin kaupunkeihin verrattuna noin 24 % korkeammat ja ovat korkeimmat myös koko vertailuryhmässä. Päivähoitoikäistä lasta kohti lasketut nettomenot ovat vertailuryhmässä toiseksi korkeimmat Vaasan jälkeen. Hoitoikäistä lasta kohti laskettuna Porvoon päivähoidon nettomenot ovat vajaat 8 % keskikokoisia kaupunkeja suuremmat ( ). Sosiaali- ja terveystoimessa tarve- ja olosuhdevakioidut menot ovat hieman valtakunnallista tasoa korkeammat. Yhdyskuntapalvelujen Suomen kuntaliiton tilaston mukaiset Porvoon nettokäyttömenot, /asukas ovat noin 25 % keskikokoisia kaupunkeja korkeammat (Porvoo 344, keskikokoiset 275 ). (ks. taulukossa 14 edellä ollut kommentti kustannusten sisällöstä ja tulkinnan varauksista). Lähitulevaisuudessa Porvoon verotulot tuskin kasvavat kovin nopeasti. Yhteisöveroosuudella epävarmana tulona on vielä suuri osuus kaupungin tulolähteenä. Tämä tarkoittaa sitä, että tasapainottaakseen taloutensa vakaalle pohjalle kaupungin on kiinnitettävä huomiota menoihin ja lähdettävä järjestelmällisesti arvioimaan palveluja ja käyttöomaisuutta. Palvelujen käyttökustannusten kasvun taittaminen tai hidastaminen on edellytys talouden saamiseksi tasapainoon.

12 Talousanalyysin tulokset (4) Porvoon väestötiheys on alhainen vertailukohteisiin verrattuna. Hajaasutuksen lisääntyminen kasvattaa kustannuksia, jotka ilmenevät muun muassa yhdyskuntapalvelujen kustannuksina ja toimialojen matkakustannuksina. Porvoon kaupungin pitäisi selvästi päättää kaupunkiseudun maankäytön, asutuksen ja elinkeinotoiminnan linjasta. Toimintojen rahoitusperiaatteena Porvoossa tulisi pitkällä aikavälillä olla se, että peruspalvelujen rahoitus perustuisi ensisijaisesti kiinteistö- ja kunnallisveroilla sekä valtionosuuksilla. Yhteisöveroilla voitaisiin rahoittaa rahoitusvaihteluja paremmin sietäviä investointeja. Nettokäyttömenojen, /asukas erot saattavat vaikuttaa pieniltä, mutta asukasluvulla kertomalla selviää vaikutus kaupungin menoihin. Esimerkiksi asukkaan kaupungissa 10 /as merkitsee kaupungille , 100 /asukas jo 5 milj.. Tilastoja on tulkittava huolellisesti, sillä eri vertailukohteissa saattaa olla tilastointieroja. Tilastotarkastelu antaa joka tapauksessa suuntaa-antavan pohjan toimenpiteille.

13 OSA III. Synteesi erityistarkasteluun ehdotettavista, rakenteellisiin uudistuksiin tähtäävistä toimenpiteistä kaupungin hallinnossa, palvelutasossa ja palvelutuotantorakenteessa Synteesi talousanalyysin perusteella esiin nousevista erityisistä ongelmakohdista ja suositukset niiden korjaamiseksi (ml. aikataulut) Muutoshankkeen alustava aikataulu

14 Rakenteellisia kehittämisehdotuksia Ks. erillinen Word-muotoinen loppuraportti Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Muut rakenteelliset toimenpide-ehdotukset

15 Muita keinoja talouden sopeuttamiseen Ks. erillinen Word-muotoinen loppuraportti Taksapolitiikka Verotulojen lisääminen Omaisuuden realisointi Kaupunkikonsernin yhtiöiden tuloutusperusteet Henkilöstömenoista karsiminen Tilojen käytön tehostaminen Materiaalikustannukset ja ostopalvelut Investointien lykkääminen (mikäli mahdollista) Kustannuslaskennan ja tuotteistamisen tehostaminen Oman palvelutuotannon uudelleen organisointi Johtamisjärjestelmän kehittäminen (koskee sekä luottamushenkilö- että viranhaltijaorganisaatiota) Sopimusohjausmallin käyttöönottaminen

16 Porvoon kaupunkikonsernin kehittämisen viitekehys TOIMINNAN MAHDOLLISTAJAT: Selkeä strategia Toimiva ennakointi TOIMINNAN MAHDOLLISTAJAT: Hyvä johtaminen Toimiva riskienhallinta Tehokkaat palveluprosessit Kumppanuusajattelu Markkinoiden hyödyntäminen Osaava ja jaksava henkilöstö TOIMINNAN MAHDOLLISTAJAT: Tarkoituksenmukaiset mittarit Kaupungin palveluja koskevat tarpeet Tavoitteet Panokset (tuotannontekijät ja kustannukset) Tuotokset (suoritteet) Tulokset Vaikutukset Relevanssi KRIITTISIÄ KYSYMYKSIÄ: Tehdäänkö oikeita asioita? Onko tavoitteiden toteuttaminen resursoitu oikein? Edistävätkö toimialat yhteisiä päämääriä? Onko kaupunkistrategiassa ratkaistu kaikki merkittävät strategiset kysymykset? (esim. yhdyskuntarakenteen tiheys) Määrällinen tehokkuus Laadullisten kriteerien täyttyminen KRIITTISIÄ KYSYMYKSIÄ: Johdetaanko kaupunkitasoisia prosesseja? Onko toiminta tehokasta ja laadukasta? Tunnistetaanko toiminnan kustannukset? Onko palveluverkot kattavia ja saavutettavia? Kustannusvaikuttavuus Hyvinvointivaikuttavuus Kokonaisvaikuttavuus Hyödyllisyys KRIITTISIÄ KYSYMYKSIÄ: Ovatko kuntalaiset tyytyväisiä? Saavutetaanko yhteiskunnalliset vaikuttavuustulokset? Saavutetaan toimialoilla niille asetetut tulokset? Edetäänkö strategian suuntaan?

17 Sopimusohjausmalli käytännössä Porvoo ei pelastu taloudellisen taantuman mukanaan tuomasta tilanteesta pelkillä juustohöyläsäästöillä eikä edes olemassa olevan toimialajaon perusteella tehdyt rakenteelliset säästöt. Porvoon keskeisenä haasteena oman palvelutuotannon osalta on oman palvelutuotannon ja toimialojen löyhä kytkentä kaupunkikonsernin strategiseen johtamiseen. Porvoo on liian pieni organisaatioyksikkö toimivan tilaajatuottaja mallin käyttöönottamiseksi. Porvoon tulee kehittää sopimusohjausmallia, mikä toisi mukanaan seuraavanlaisia vaikutuksia: Konkreettiset strategiset ja operatiiviset palvelusopimukset (valtuusto-hallitus-lautakunnat) Pelkistetympi luottamushenkilöorganisaatio Toimialojen rajojen organisatorinen muuttaminen Toimivallan delegointi Toimialojen tiukempi kytkentä kaupunkistrategian toteuttamiseen Tulostavoitteita koskeva raportointi

18 Palvelutuotanto Kaupunkikonsernin strategisen perustan vahvistaminen Suunnittelukapasiteetin uudelleen organisointi. Käytännössä tämä tarkoittaa toimialoille sijoitetun suunnitteluresurssin uudelleen arviointia ja sen pohtimista, missä määrin suunnitteluresurssia voidaan siirtää toimialoilta keskushallintoon. Tietoperusteinen ennakointi (esim. tulomuuttajien profiili, verotuottojen ennakointi) Toimialaohjauksen terävöittäminen Omistajaohjauksen vahvistaminen kautta linjan Looginen, osaoptimointimahdollisuudet välttävä kustannusten säästöön tähtäävä pitkäaikainen ohjelma Palvelujen volyymin ja laadun lainmukaisuuden varmistaminen Lähivuosien johtamisjärjestelmää ja palvelutuotantoa koskevat kehittämisen periaatteet Johtaminen Poliittisen ohjauksen vahvistaminen Selkeä ero kaupungin strategisen johtamisen ja palvelutuotannon johtamisen välillä Sopimusohjausta tukevan johtamismallin käyttöönotto Ylimmän virkamiesjohdon toimenkuvien täsmentäminen Lähiesimiestoiminnan vahvistaminen läpi koko organisaation. Kyse on nimenomaan lähiesimiestyön laatuun panostamisesta. Samassa yhteydessä voidaan keventää organisaatiota vähentämällä yksittäisten lähiesimiesten määrää.

19 Muutoshankkeen alustava aikataulu Toimenpiteet 2009/II 2010/I 2010/II 2011/I 2011/II 2012/I 2012/II 1. Talouden tasapainotuskeinojen analysointi Kaupunkistrategian päivitys Talouden tasapainotusohjelman laatiminen ja toimeenpano Seuranta Seuranta Seuranta Seuranta Seuranta 2. Sopimusohjausmallin rakentaminen 3. Johtamisjärjestelmän uudistaminen 4. Konserniohjaus ja parempi toimialakoordinaatio Sopimusohjausmalli Periaatepäätös uudesta johtamisjärjestelmästä Uuden organisaatiorakenteen käyttöönotto Väestöperusteinen toimintamalli Uusi toimialajako ja avainhenkilöiden rekrytointi Seuranta Seuranta Seuranta Seuranta Seuranta Seuranta Seuranta Toimialastrategiat Poikkihallinnolliset tiimit ja kehittämishankkeet Konserniohjauksen vahvistaminen ja Seuranta Seuranta ennakointimenettelyt Seuranta Seuranta 5. Palveluprosessien ja tuotteiden uudelleen määrittely 6. Resurssiohjauksen yhteen kokoaminen 7.Muutoskykyisen kaupunkiorganisaation vahvistaminen Olemassa olevien palvelujen ikäkaariperusteinen ryhmittely Uuden toimialajaon perusteella hahmotettavien palveluprosessien tunnistaminen, määrittely ja johtaminen Talous- ja henkilöstöhallinnon uudelleen organisointi Palvelutarpeita koskevan tietopohjan vahvistaminen Ylimmän johdon muutosvalmennus Seuranta Seuranta Seuranta Seuranta Seuranta Seuranta Seuranta Seuranta Keskijohdon esimies- ja muutosvalmennus ja henkilöstön muutosvalmennus

20 Lopuksi Porvoon kaupungin taloudellisen tilanteen tasapainottaminen vaatii pitkäjänteistä, kokonaisvaltaista ja vastuullista muutoshanketta, joka viedään läpi kaikilla sektoreilla ja organisaatiotasoilla. Pitkäjänteisyys viittaa siihen, että kehittämistoimenpiteet pitää toteuttaa niin, että ne ajoitetaan riittävän monelle vuodelle pysyvien vaikutusten aikaan saamiseksi. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan tässä sitä, kehittämistoimenpiteet kohdistetaan koko organisaatioon: rakenteeseen, johtamisjärjestelmään ja henkilöstöön. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että muutokset toteutetaan asiakasnäkökulmaa korostaen ja palveluihin liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet huomioon ottaen.

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti TALOUSTYÖRYHMÄ. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen TALOUSTYÖRYHMÄ 20.03.2014

Lisätiedot

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 8.6.2015 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tarkastuslautakunta 7.5.2015 2 (24) 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 TARKASTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

LUONNOS 4.6.2015 TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISEN JA TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEN LINJAUKSET

LUONNOS 4.6.2015 TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISEN JA TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEN LINJAUKSET LUONNOS 4.6.2015 TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISEN JA TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEN LINJAUKSET TAUSTAA LINJAUSTEN VALMISTELULLE Kaupunginhallitus perusti joulukuussa 2014 työryhmän valmistelemaan linjauksia Matti

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia

Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia heikki helin Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2014 2 tutkimuskatsauksia 2015 tiedustelut förfrågningar InquIrIes Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Vantaan kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 1. Johdanto... 2 1.1. Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely... 2 1.2. Työryhmän työskentely...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot