Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista"

Transkriptio

1 Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki Net Effect Oy

2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta Taloudellista tilaa koskeva analyysi Analyysimallista Porvoon kaupungin kirjanpidollinen ja todellinen talouden tasapaino Tulojen rakenne ja kehitys sekä vertailu vertailukohteisiin Menojen rakenne ja kehitys sekä vertailu vertailukohteisiin Väestön rakenne ja kehitys Talousanalyysia koskevat tiivistetyt päätelmät Organisaation toimintatapoja koskeva analyysi Talouden tasapainottaminen Välittömät rakenteelliset kehittämisehdotukset kaupungin palvelutuotannon tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi Muita keinoja talouden tasapainottamiseen ja tarvittavat kaupungin omat jatkoselvitykset Kaupunkiorganisaation kehittämisen haasteet ja muutosohjelman toteuttaminen ( ) Sopimusohjaukseen perustuva toimintamalli Muutosohjelman sisältö ja toteutus Lopuksi Kuvioluettelo Kuvio 1. Porvoon kaupungin talouden tasapaino Kuvio 2. Verotulojen rakenne Kuvio 3: Verotulojen kasvu Kuvio 4: Tuloveroprosentit ja niiden muutos Kuvio 5: Verorahoituksen kasvu Kuvio 6: Porvoon kaupunkikonsernin kehittämisen viitekehys Kuvio 7: Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen vuosina (alustava aikataulu). 56 Sivu 1

3 Taulukkoluettelo Taulukko 1: Vertailukohteiden kirjanpidollinen tasapaino....8 Taulukko 2: Todellinen tasapaino vuosikatteen riittävyys investointien rahoittamiseen Taulukko 3: Lainakanta vuonna 2008 ja lainakannan muutos , /asukas Taulukko 4: Toimintakate ja sen muutos, /asukas Taulukko 5: Porvoon toimintatuottojen ja -kulujen sekä toimintakatteen kasvu v Taulukko 6: Verotulot 2008 ja valtionosuudet Taulukko 7: Verotulojen kasvu Taulukko 8. Kuntien kiinteistöveroprosentit vuonna Taulukko 9: Toimintamenot lajeittain vuonna Taulukko 10: Porvoon kaupungin toimintakulujen kasvu v TA:n mukaan prosentteina Taulukko 11: Porvoon kaupungin toimintakulujen kasvu v TA:n mukaan rahamääräisesti Taulukko 12: Henkilöstön määrä ja henkilöstömenot Taulukko 13: Kunnan henkilökunnan määrä 1000 asukasta kohti v Taulukko 14. Nettokäyttökustannukset päätoimialoittain 2007, /as Taulukko 15: Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväryhmien nettokäyttömenot 2007/as Taulukko 16: Opetus- ja kulttuuritoimen tehtäväryhmien nettokäyttömenot 2007/as Taulukko 17: Väestön kasvu Taulukko 18: Äidinkieli, osuus väestöstä, 2007/ Taulukko 19: Porvoon väestön asukastiheys, huoltosuhde ja ikävakioitu sairastavuus suhteessa verrokkeihin Taulukko 20: Keinoja talouden sopeuttamiseen Taulukko 21: Porvoon kaupungin keskeiset kehittämiskohteet Sivu 2

4 1. Selvityksen tausta Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelman. Se koskee vuotta 2009 ja sen lähtökohtaisena tavoitteena on säästää vuoden 2009 talousarviosta 20 miljoonaa euroa. Tasapainottamisohjelman toisessa vaiheessa käynnistettiin kaupunkiorganisaation rakenteellisten uudistusten valmistelu. Rakenteelliset uudistukset suunnitellaan ja toteutetaan kestävällä tavalla niin, että niiden vaikutukset ulottuvat nyt käynnissä olevan valtuustokauden yli. Rakenteellisina uudistuksia suunnitellaan koskemaan mm. seuraavia asioita: oikean palvelutason määrittely palvelujen uudelleenmitoitus työnjako eri toimijoiden kesken (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) mahdollinen tilaaja-tuottaja mallin käyttöönotto kustannustietoisuuden systemaattinen kehittäminen läpi kaupunkiorganisaation. Rakenteellisten uudistusten onnistuminen edellyttää: delegoinnin tehostamista organisaatiorakenteen kriittistä tarkastelua henkilöstön sitouttamista tehtyihin päätöksiin Valtuuston päätöksen ajankohtana Porvoon verotulojen ennustettiin jäävän vuonna 2009 noin 32 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmiksi. Tasapainottamisohjelman lähtökohtana oli säästää siis vuoden 2009 talousarviosta 20 miljoonaa euroa ja kattaa loppuosa eli 12 miljoonaa euroa lisälainanotolla. Säästötavoitteen saavuttaminen supistanee ennakoidun alijäämän noin 10 miljoonaan euroon. Valtuusto on hyväksynyt euron säästötavoitteen. Sivu 3

5 Käsillä olevan selvityksen tekoajankohtana, elo-syyskuussa 2009, Porvoon vuoden 2009 verotuloennuste on täsmentynyt. Siihen on vaikuttanut mm. se, että maan hallitus on päättynyt kohottaa kuntien yhteisövero-osuutta. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vuoden 2009 verotulokertymän vajaus budjetoituun nähden jää jonkin verran maaliskuussa ennakoitua pienemmäksi. Tämä ei kuitenkaan missään tapauksessa poista tarvetta tarkastella analyyttisesti Porvoon taloutta, sillä talouden tasapaino-ongelma jatkuu tulevaisuudessa. Rakenteellista uudistamistyötä varten Porvoon kaupunki tilasi Net Effect Oy:ltä kilpailutuksen jälkeen asiantuntijaselvityksenä tehtävän nykytila-analyysin kaupungin taloudesta ja sen perusteella tehdyt suositukset erikoistarkasteluun ehdotettavista osa-alueista kaupungin toiminnasta. Asiantuntijoina toimivat toimitusjohtaja, dosentti Petri Virtanen ja konsultti Sara Lamminmäki Net Effect Oy:stä ja Net Effect Oy:n asiantuntijana kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklin Tampereen yliopistosta. Tarjouspyynnön mukaisesti asiantuntijaselvitykseen sisältyvät seuraavat osiot 1. Analyysi kaupungin kustannusrakenteesta (luku 2 ja siinä erityisesti alaluku 2.4) 2. Kustannusrakennetta koskeva vertailu verrokkikaupunkien suhteen (Vaasa, Kokkola, Hyvinkää, asukkaan kaupungit ja koko maan kunnat) (luku 2) 3. Analyysi kaupungin tulorakenteesta (luku 2 ja siinä erityisesti alaluku 2.3) 4. Synteesi talousanalyysin perusteella esiin nousevista erityisistä ongelmakohdista ja suositukset niiden korjaamiseksi (ml. aikataulut) (luku 4) 5. Synteesi erityistarkasteluun ehdotettavista, rakenteellisiin uudistuksiin tähtäävistä toimenpiteistä kaupungin hallinnossa, palvelutasossa ja palvelutuotantorakenteessa (luku 4 ja siinä erityisesti luku 4.1) 6. Malli rakenteellisiin uudistuksiin tähtäävästä muutosjohtamisprosessista ja siihen liittyvästä aikataulusta (luku 5 ja 6) Sivu 4

6 2. Taloudellista tilaa koskeva analyysi 2.1 Analyysimallista Porvoon kaupungin talouden nykytilasta muodostetaan käsitystä a) tarkastelemalla Porvoon talouden kehitystä (osittain ulottuen vuoteen 2009) ja b) vertailemalla Porvoon talouden tilaa (mahdollisuuksien mukaan myös kehitystä) vertailukohteisiin, joita ovat: Vaasa, Hyvinkää, Kokkola, asukkaan kunnat ja koko maan kunnat tai Manner-Suomen kunnat. Vertailukohteiden valinnasta sovittiin selvityksen tekijöiden ja Porvoon kaupungin virkamiesjohdon kesken. Talousanalyysin lähteinä on käytetty virallisia lähteitä, joista keskeisiä olivat: Kunnan talouden suunnittelukehikko X Valtiovarainministeriö (http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/ kunnan/ name.jsp) Kuntien taloustiedosto Valtiovarainministeriö Kuntien toiminta ja talous Tilastokeskus (http://tilastokeskus.fi/til/ktt/tau.html) Kuntien taloudellisia tunnuslukuja Kuntaliitto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Kuntaliitto Porvoon, Kokkolan, Vaasan ja Hyvinkään tilinpäätökset 2008 ja TA 2009 Kaupunkien esittelyaineistoa Kaupungin talouden tilan yleisiä analyysikohteita ovat: Tulojen ja menojen tasapaino, kirjanpidollinen ja todellinen Rahoitusasema ja Toiminnan tuloksellisuus taloudellisuus ja vaikuttavuus Sivu 5

7 Porvoon kaupungin talouden tilan analyysissa on tarkasteltu edellä mainituista kahta ensimmäistä. Aineiston perusteella on mahdollista esittää taloudellisuudesta muutamia suuntaa-antavia havaintoja. Palvelujen vaikuttavuutta ei voida käsitellä käytettävissä olevalla aineistolla. Tulojen ja menojen tasapainon ja rahoitusaseman taustalla ovat tulot ja menot. Väestö tuo pääosan kaupungin tuloista, mutta on myös menojen aiheuttaja. Näitä tarkastellaan seuraavasti: Tulojen rakenne ja kehitys sekä vertailu vertailukohteisiin Menojen rakenne ja kehitys sekä vertailu vertailukohteisiin Väestö ja sen kehitys tuloja ja menoja selittävänä tekijänä 2.2 Porvoon kaupungin kirjanpidollinen ja todellinen talouden tasapaino Talouden tasapainon tarkastelussa on tärkeätä erottaa kirjanpidon osoittama kirjanpidollinen tasapaino ja sen taustalla todellinen tasapaino. Kunnan kehityssuunta kasvava/taantuva vaikuttaa oleellisesti siihen, millainen ero on kirjanpidollisen ja todellisen tasapainon välillä. Kirjanpidollista tasapainoa kuvaa kunnan tilinpäätöksen tuloslaskelman yli- ja alijäämä. Todellisessa tasapainossa on kysymys siitä, miten kunnan tulorahoitus riittää kattamaan sekä käyttömenot että investoinnit. Pitkällä aikavälillä kunnan on myös kyettävä maksamaan tulorahoituksella kaikki investoinnit tai muuten kunta velkaantuu. Eroja kirjanpidollisen ja todellisen talouden tasapainon välillä aiheuttavat erityisesti käyttöomaisuuden poistokäytäntö, kunnan investoinnit ja niiden rahoitus. Sekä kirjanpidollisen että todellisen tasapainon kehitystä esittää kuvio 1. Sivu 6

8 Kuvio 1. Porvoon kaupungin talouden tasapaino. /asukas Vuosikate-kumulat Investointien omahankintameno, kumulat. Rahavarat, /asukas Lainakanta, /asukas Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Vuosi Kirjanpidollinen tasapaino -, yli- tai alijäämä Yli- ja alijäämä lasketaan vuosittain tilinpäätöksessä, mutta tärkeää on kunnan yli- tai alijäämän kertyminen vuosien summana (kumulatiivinen yli-/alijäämä). Taulukko 1. osoittaa, että Porvoon talous on kirjanpidollisesti ollut alijäämäinen viime vuosikymmenen loppupuolella, mutta kumulatiivinen ylijäämä on kasvanut varsin hyvin luvulla. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä ylijäämä oli 1169 /asukas, mikä on merkittävästi vertailukohteita parempi. Sivu 7

9 Taulukko 1: Vertailukohteiden kirjanpidollinen tasapaino. Kunta Kertynyt yli- tai alijäämä 2008, /asukas Porvoo 1169 Hyvinkää 661 Kokkola 366 Vaasa as. Kunnat 311 Koko maa 937 Havainnot ja päätelmät Porvoon vuoden 2008 loppuun kertynyt kirjanpidollinen ylijäämä on varsin korkea vertailukohteisiin nähden. Kirjanpidollista ylijäämää on kertynyt vuosittain aina vuoteen 2007 saakka. Vuoden 2008 tilinpäätös oli yli 2 milj. alijäämäinen ja näin pienensi hieman taseessa olevaa kertynyttä ylijäämää. Kirjanpidollisen yli- tai alijäämän tulkinnassa on otettava huomioon mm. kaupungin koko konsernirakenne, ostopalvelujen osuus ja investointien rahoituskäytännöt. Joka tapauksessa Porvoon kirjanpidollinen ylijäämä oli vielä vuoden 2008 tilinpäätöksessä varsin suuri. Todellinen talouden tasapaino Todellisessa talouden tasapainossa on kyse siitä, miten kunnan säännönmukainen tulorahoitus riittää kattamaan sekä käyttötalous- että investointimenot. Erityisesti kasvava kunta voi olla kirjanpidollisesti tasapainossa vuosikausia, mutta se velkaantuu, koska ei pysty rahoittamaan investointejaan tulorahoituksella. Keskeinen todellisen talouden tasapainon mittari on vuosikatteen riittävyys investointien rahoittamiseen. Vuosikate on suurin piirtein se rahasumma, joka on käyttötalousmenojen jälkeen käytettävissä investointeihin tai aikaisemmin otettujen lainojen lyhentämiseen. Kunnan (brutto)investointien rahoittamiseksi kunta voi saada lisäksi rahoitusta valtiolta. Investointien rahoittamiseksi kunta voi myydä käyttöomaisuuttaan tai käyttää mahdollisia aikaisemmin säästyneitä rahavaroja. Investointien rahoitustarpeen näkökulmasta on syytä erottaa seuraavat investointikokonaisuudet: Sivu 8

10 (Brutto)investointi = koko investointimeno Omahankintameno = vähennettynä valtion rahoitusosuuksilla Nettoinvestointi = vähennettynä lisäksi käyttöomaisuuden myynnillä Kaikki nämä ovat tärkeitä arvioitaessa kunnan taloustilannetta. Kuvio 1 ja taulukko 2 kertovat kumulatiivisesti tulorahoituksen riittävyyden investointien omahankintamenon maksamiseen. Taulukko 2: Todellinen tasapaino vuosikatteen riittävyys investointien rahoittamiseen. Kumulatiivinen vuosikate , /asukas Kumulatiivinen investointien omahankinta-meno , /asukas Investointien kumulatiivinen tulorahoitus- % Porvoo Hyvinkää Kokkola Vaasa as. kunnat Koko maa Havainnot ja päätelmät: a) Kumulatiivisesti tarkasteltuna Porvoon investointien omahankintameno 5893 /asukas on tarkastelukaudella selvästi vertailukohteita suurempi. Keskisuuriin kaupunkeihin verrattuna Porvoon investointien omahankintamenot ovat olleet noin 650 /asukas eli yli 10 % suuremmat. Rahamääräisesti tämä merkitsee tarkastelukaudella noin 31 milj.. Hyvinkäähän verrattuna Porvoon investointien omahankintameno on noin 800 /asukas ja Vaasaan noin 450 /asukas suurempi. Kokkolan investointien omahankintameno on vertailukohteiden suurin. b) Investointien tulorahoitukseen käytettävissä oleva kumulatiivinen vuosikate on ollut 3579 /asukas, mikä on myös hieman vertailukohteiden keskiarvoja korkeampi. Sivu 9

11 c) Investointien kumulatiivinen tulorahoitusprosentti tarkoittaa, paljonko kunta voi rahoittaa investoinneista tulorahoituksella. Lopun rahoituksesta kunta joutuu rahoittamaan ottamalla lainaa, myymällä käyttöomaisuutta tai käyttämällä rahavarojaan. Investointien kumulatiivinen tulorahoitus-% on suurin piirtein vertailukuntien ja Manner-Suomen kuntien tulorahoitus-%:n suuruinen. Tiivistettynä vertailu osoittaa, että Porvoon tulojen ja menojen kehitystä kuvaavat tunnusluvut eivät poikkea huomiota herättävän paljon vertailukohteista. Vaasan investointien omahankintameno on jonkin verran Porvoota alhaisempi kuten myös Hyvinkään. Kokkolan kumulatiivisten investointien omahankintameno ylittää reilusti Porvoon tason. Porvoon investoinnit ovat tilaston mukaan lähellä Manner-Suomen kuntien investointien tasoa. Rahoitusasema Sen osan menojen kattamiseen, mihin tulot eivät riitä, kunta joutuu ottamaan lainaa tai myymään käyttöomaisuuttaan. Todellisen tasapainon toisen osan, rahoitusaseman, keskeinen kuvaaja on kunnan velka, jonka mittarina käytetään /asukas. Velka on se rahamäärä, jolla rahoitetaan investoinneista se osa, johon vuotuinen tulorahoitus eli käytännössä vuosikate ei riitä. Kuvio 1 ja taulukko 3 esittävät Porvoon lainamäärää , sen suhdetta vertailukohteisiin ja lainamäärän muutoksen suuntaa. Taulukko 3: Lainakanta vuonna 2008 ja lainakannan muutos , /asukas. Lainakanta /asukas Muutos , /asukas Porvoo Hyvinkää Kokkola Vaasa Kunnat Manner-Suomen kunnat Havainnot ja päätelmät a) Porvoon lainan määrä, 2706, on huomattavasti korkeampi kuin vertailukohteiden lainamäärä Kokkolaa lukuun ottamatta. Sivu 10

12 b) Tietyn tarkasteluhetken lainamäärän lisäksi merkitystä on lainan määrän muutoksella. Tarkastelun ajanjakson lainamäärän kasvu on Porvoossa ollut lähes kaksinkertainen Manner-Suomen kuntien keskiarvoon verrattuna. Huomionarvoista on myös vertailukohteiden lainamäärän kasvu suuri vaihtelu c) Lainan määrän ja sen kasvun yhtenä selittävänä tekijänä voi olla se, että kunnat ovat myyneet tai luopuneet eri tavoin tarpeettomasta käyttöomaisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka kuntien investointien omahankintamenot ovat samansuuruiset, voivat nettoinvestoinnit olla erisuuruiset. Tiivistetyt havainnot ja päätelmät talouden tasapainosta ja sen kehittymisestä a) Porvoon tulot ja menot ovat olleet tarkastellut jakson aikana kirjanpidollisesti hyvin tasapainossa, joskin kumulatiivinen ylijäämä on supistunut Kirjanpidollinen ylijäämä on selvästi vertailukohteita parempi, mutta kirjanpidollinen ylijäämä on syntynyt osittain hyvin alhaisesta poistotasosta. Tästä syystä tuloslaskelman osoittama ylijäämä antaa liian hyvän kuvan talouden tasapainosta. b) Porvoon todellisen talouden tasapainon tarkastelu osoittaa, että kumulatiivinen investointien tulorahoitus-% on 61 %. c) Porvoo on velkaantunut. Lainan määrä on vertailukohteita suurempi ja se on myös kasvanut vertailukohteita nopeammin Kokkolaa lukuun ottamatta. Tunnuslukujen kehitys viittaa myös siihen, että Porvoolla ei ole ollut myytävää käyttöomaisuutta tai se ei ole myynyt sitä. d) Velkaantumisen tasoa arvioitaessa on tarkasteltava tehtyjen investointien tasoa ja tulevaa investointitarvetta. Tulevaisuudessa velan kasvu on saatava taittumaan. e) Talouden tasapaino-ongelmat ovat syntyneet vähitellen pitkän ajan kuluessa, mutta kärjistyneet melko nopeasti vuosien 2008 ja 2009 aikana: aikaisemmin tämä ilmeni velkaantumisena, parin viime vuoden aikana tulojen kasvu on aluksi hidastunut ja kääntynyt lopulta laskuun, mutta menot ovat kuitenkin jatkaneet kasvua. Ilman toimenpiteitä vaarana on jo tulorahoituksen riittäminen käyttötalousmenojen kattamiseen. 2.3 Tulojen rakenne ja kehitys sekä vertailu vertailukohteisiin Kunta saa tulonsa Sivu 11

13 toimintatuottoina veroina valtionosuuksina Lisäksi kunnalla voi olla rahoitustuloja satunnaisia tuloja Kunnassa toimintatuotot kattavat vain osan kunnan palvelujen järjestämisen aikaansaamista toimintakuluista. Loppuosan kunnat rahoittavat verorahoituksella eli kunnan omilla verotuloilla ja valtionosuuksilla. Verotuloista ja valtionosuuksista käytetään nimitystä verorahoitus. Verotulojen ja valtioniosuuksien summa kertoo, paljonko vastikkeetonta rahaa on käytettävissä palvelujen järjestämiseen. Verorahoituksen tarve, nettomenot, saadaan suurin piirten selville, kun toimintamenoista vähennetään asiakkaiden maksama osuus eli myynti- ja maksutulot. Toimintakate paljonko toimintamenoista jää verovaroin maksettavaksi Taulukko 4: Toimintakate ja sen muutos, /asukas. Kunta Muutos % Muutos % Porvoo ,2 11,7 Hyvinkää ,8 7,1 Kokkola ,7 8,0 Vaasa ,4 7, as ,9 8,1 Koko maa ,5 8,2 (Lähde: Suomen Kuntaliitto) Kuntien toimintakulut ja toimintakatteet eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään mm. opetustoimen ylläpitäjäjärjestelmän vuoksi. Tällä varauksella voidaan todeta, että toimintakate vuonna 2008 on Porvoossa vertailukohteita hieman korkeampi lukuun ottamatta Vaasan kaupunkia, jonka toimintakate ylittää reilusti vertailukohteiden toimin- Sivu 12

14 takatteen. Yhtenä selityksenä Vaasan korkealle luvulle on sen toimiminen oppilaitosten ylläpitäjänä. Tärkeämpi asia on toimintakatteen kehityksen suunta. Runsaan kymmenen vuoden aikana Porvoon toimintakatteen kasvu on ollut vertailukohteita korkeampi ja vastaa samankokoisten kuntien keskiarvoa. Kokkolan toimintakate on kasvanut voimakkaimmin. Kuntaliiton aineistossa toimintakate suhteutetaan asukasmäärään. Tämän aineiston mukaan toimintakate on kasvanut kaikissa vertailuryhmissä melko paljon, mutta Porvoon toimintakatteen kasvu on ollut lähes puolitoistakertainen suhteessa muihin. Porvoon vuoden 2009 TA:sta poimittu taulukko 5. kertoo, että toimintakate nousee vuodesta 2008 vuoteen ,8 %. Rahamääräisesti toimintakatteen nousu on 31,5 miljoonaa euroa. Porvoossa on vuonna 2009 muutettu tilojen sisäisiä veloituksia ja tämä vaikeuttaa vertailua edellisiin vuosiin. Toimintakuluihin sisältyvät palveluyksikköjen maksamat vuokrat. Vuokratuotoista taas osa sisältyy toimintatuottoihin, osa muihin rahoitustuottoihin. Edelliset sisältyvät toimintakatteisiin, jälkimmäiset eivät. Vaikka budjetoidun toimintakatteen kasvusta huomattava osa selittyy budjetointitavan muutoksella, kasvavat vuoden 2009 talousarvioon budjetoidut toimintamenot vuodesta 2008 vuoteen Toimintakatteen kasvusta sisäisten vuokrien käyttöönoton laajentaminen selittää noin 10,5 milj.. Sivu 13

15 Taulukko 5: Porvoon toimintatuottojen ja -kulujen sekä toimintakatteen kasvu v > > >2009 % Milj. % Milj. % Milj. Toimintatuotot, % 5,6 3,8 6,9 5,0 12,9 8,8 Toimintakulut, % 5,8 14,9 13,4 36, ,5 Toimintakate 5,6 10,5 15,8 31,5 22,2 42,0 Henkilöstökulut 5,7 6,8 7,0 8,9 13,1 15,7 Palvelujen ostot 6,2 7,9 10,3 10,4 17,2 16,2 Aineet ja tarvikkeet -1,9-2,9 12, ,2 15,1 Avustukset 3,4 5,3-2,95-3,8 1,3 0,2 Muut toimintakulut 12,2 2,0 89,2 15,9 112,3 17,9 (Lähde: Porvoon TA 2009) Käytettävissä oleva verorahoitus Porvoolla on käytettävissä verotuloja huomattavasti vertailuryhmiä enemmän. Verotulojen määrä asukasta kohti vuonna 2008 oli 3872 /asukas. Se ylittää maan ja saman kokoluokan kuntien keskiarvon lähes 18 %:lla ja vertailukaupunkien 9-18 %:lla. Valtionosuudet tasaavat jonkin verran kokonaisverorahoitusta, mutta joka tapauksessa Porvoolla on ollut käytettävissä yli 200 /asukas enemmän verorahoitusta kuin vertailukohteilla Vaasaa lukuun ottamatta. Sivu 14

16 Taulukko 6: Verotulot 2008 ja valtionosuudet Verotulot 2008 Valtionosuudet 2007 Verorahoitus yht. Porvoo Hyvinkää Kokkola Vaasa as Manner-Suomi Kuvio 2 esittää verotulojen jakautumista verolajeittain vuonna Vertailukohteisiin verrattuna Porvoon verotuloissa huomio kiinnittyy yhteisövero-osuuden suureen osuuteen. Verolajit ovat vaihteluherkkyyden suhteen erilaisia. Kiinteistövero on varmin verotulo, sitten kunnallisvero ja kaikkien epävarmin on yhteisövero. Kuvio 2. Verotulojen rakenne Verotulojen kasvua esittää kuvio 3. Verotulojen keskimääräiset kasvuprosenttien keskiarvot vaihtelevat vertailukohteittain. Huomio tässäkin kiinnittyy yhteisöveron vaihteluun. Manner-Suomessa kasvu oli negatiivinen, mutta esimerkiksi Kokkolassa yhteisöveron keskimääräinen vuosikasvu on ollut lähes 10 %. Sivu 15

17 Kuvio 3: Verotulojen kasvu Merkittävä on viime vuosien verotulojen kasvu. Tätä kuvaa alla oleva taulukko 9. Valtiovarainministeriön ylläpitämän kuntakortin mukaan verotuloja kertyi 2008 yllättävän hyvin koko maassa ja kaiken kaikkiaan Porvoon vertailukohteissa. Yhteisöverotulotkin kasvoivat, joskaan ei yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Porvoo näyttää olevan poikkeus. Kun kaikissa vertailukohteissa Hyvinkäätä lukuun ottamatta verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta vielä vuonna 2008, pieneni Porvoon verotulojen kasvu (9,3>5,2). Erityisen merkittävä on yhteisöveron tuoton supistuminen (-2,6). Lyhyen ajan verotulojen kehitys on Porvoossa siis vertailukohteita huonompi. Sivu 16

18 Taulukko 7: Verotulojen kasvu Verotulot 2006> >2008 muut. % muut. % Porvoo yht. 9,3 5,2 Kunnallisvero 8,4 6,5 Yhteisövero 16,4-2,6 Kiinteistövero 2,9 8,4 Hyvinkää yht. 12,8 9,7 Kunnallisvero 9,2 8,1 Yhteisövero 92,1 26,9 Kiinteistövero 3,6 10,1 Kokkola yht. 9,9 17,4 Kunnallisvero 5,6 14,2 Yhteisövero 68,1 47,7 Kiinteistövero 8 7,9 Vaasa yht. 5,9 10,9 Kunnallisvero 4,4 9,7 Yhteisövero 23,8 22,6 Kiinteistövero 1,9 9,1 Koko maa yht. 7,5 7,6 Kunnallisvero 6,4 8 Yhteisövero 18 4,2 Kiinteistövero 9,1 6,8 Veroprosenttien kehitys Verotulojen kertymässä oleellista on se, millaisilla kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteilla verotulo kertyy. Kunnan kertynyt yli- tai alijäämä saattaa perustua korkeisiin tai alhaisiin veroprosentteihin. Kuvio 4 esittää kuntien tuloveroprosenttien muutosta ja taulukko 8. kuntien kiinteistöveroprosentteja vuonna Sivu 17

19 Kuvio 4: Tuloveroprosentit ja niiden muutos Taulukko 8. Kuntien kiinteistöveroprosentit vuonna Sivu 18

20 Kuvio 5: Verorahoituksen kasvu Sivu 19

21 män (Hyvinkää, Vaasa 1 %, Kokkola 0,75 %, kuntien keskiarvo 0,99 %). Vuoden 2009 tuloveroprosentin korotuksen jälkeen Porvoon tuloveroprosentti on 0,38 % maan kuntien keskiarvoa korkeampi ja lähes sama kuin samankokoisilla kunnilla. f) Porvoon kiinteistövero-%:t ovat vertailukohteina olevien kaupunkien ja koko maan tasoon verrattuna alhaisimmat tai samalla tasolla alhaisimpien vertailukohteiden kanssa. Erityisesti yleinen kiinteistövero-% on merkittävästi alhaisempi. g) Porvoon toimintakate (verorahoituksen tarve) on muita kuntia suurempi ja se on kasvanut viime vuosina (Kuntaliiton mukaan vuonna ,7 %). Tämä johtuu osaksi toimintatuottojen kasvun vähenemisestä, mutta erityisesti toimintamenojen kasvusta. 2.4 Menojen rakenne ja kehitys sekä vertailu vertailukohteisiin Kaupunkien käyttötalouden kustannustiedot vuodelta 2008 julkaistaan marraskuussa Vuoden 2007 tietojen perusteella voidaan tehdä menorakennevertailuja vertailukohteiden välillä. Aluksi on tehtävä muutamia täsmennyksiä. Ensiksikin tilastoinnissa käytetään nettokäyttökustannuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että bruttokustannuksista on vähennetty ao. toiminnan tuotot eli lähinnä asiakkaiden suorittamat maksut, jolloin jäljelle jäävät nettokustannukset. Nettokäyttökustannukset ovatsuurin piirtein se osa, joka rahoitetaan pääasiassa verorahoituksella. Toiseksi tilastoissa nettokustannukset suhteutetaan vertailuissa jakamalla ao. toiminnan kustannukset asukasluvulla. Nettokäyttökustannukset asukasta kohti osoittaa sen, minkä verran toimintaan käytetään verorahoitusta asukasta kohti. Nettokäyttökustannukset/asukas eivät kuvaa toiminnan taloudellisuutta. Tätä tarkoitusta varten kustannukset on jaettava suoritteilla. Lukujen tulkinnassa on myös huomattava, että kuntien välillä saattaa olla merkittäviä eroja laskenta- ja tilastokäytännöissä. Liitteessä 1 on Kuntaliiton taulukko Porvoon keskeisistä käyttötalouden nettokustannuksista Toimintakate verorahoituksella katettava osuus toimintakuluista Verorahoituksella pääosin rahoitettavaa toimintakatetta esittää taulukko 4. Kuntien toimintakatteet eivät ole suoraan vertailukelpoisia mm. opetustoimen rahoituksessa käytetyn ylläpitäjämallin vuoksi. Toimintakatteiden tunnusluvut tarjoavat kuitenkin lähtökohdan. Oleellista on paitsi toimintakatteen määrä, myös sen kehityssuunta. Sivu 20

22 Vuodesta 1997 vuoteen 2008 toimintakate, /asukas, on kasvanut kunnissa vaihtelevasti. Yhdentoista vuoden aikana keskimääräinen kasvu Porvoossa on ollut noin 6,3 %/vuosi, joka vastaa koko maan ja vastaavankokoisten kuntien ryhmän keskimääräistä kasvua. Kokkolassa kasvu on ollut suurempi, Hyvinkäällä ja erityisesti Vaasassa selvästi pienempi. Edellä jo todettiin, että vuonna 2007 Porvoon toimintakate kasvoi nopeasti. Kuntaliiton lähteiden mukaan Porvoossa toimintakate, /asukas kasvoi vuodesta ,7 % kun se muissa vertailukohteissa kasvoi vain 7,1-8,4 %. Toimintakulut lajeittain Meno-/kululajeittainen tarkastelu kuvaa kunnan toimintatapaa, muun muassa sitä, tuottaako kunta palvelut itse vain käyttääkö se ostopalveluja. Taulukon 8. luvut on otettu tilastokeskuksen toiminta- ja taloustilastosta vuodelta Taulukko 9: Toimintamenot lajeittain vuonna Porvoo Hyvinkää Kokkola Vaasa Koko maa Henkilöstökulut 51,46 48,91 39,47 55,76 45,60 Palvelujen ostot 34,27 35,66 40,42 28,78 38,10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6,55 6,15 12,44 6,99 7,50 Avustukset 5,72 7,16 5,87 6,25 6,50 Muut toimintakulut 2,00 2,12 1,80 2,22 2,30 Taulukko osoittaa, että Porvoon henkilöstökulujen osuus kaupungin toimintamenoista on yli 10 %:a koko maan tasoa suurempi ja ostopalvelujen osuus 10 %:a pienempi. Vertailukohteiden välillä on vaihtelua. Menolajeittaisella rakenteella on merkitystä kunnan menojen kehitykseen sikäli, että ostopalvelujen hintojen kasvuun vaikuttaa markkinatilanne, kun taas kunnan oman toiminnan menoihin erityisesti järjestöjen sopimat palkantarkistukset. Eroja on myös siinä, miten kunta voi vaikuttaa menoihin. Ostopalveluihin vaikuttaminen riippuu mm. tehtyjen sopimusten pituudesta. Sivu 21

23 Taulukko 10: Porvoon kaupungin toimintakulujen kasvu v TA:n mukaan prosentteina Henkilöstökulut 5,7 7,0 13,1 Palvelujen ostot 6,2 10,3 17,2 Aineet ja tarvikkeet -1,9 12,4 10,2 Avustukset 3,4-2,95 1,3 Muut toimintakulut 12,2 *) 89,2 *) 112,3 Toimintakulut yhteensä 5,8 13,4 20,0 *) muutos sisäisten vuokrien käsittelyssä Taulukko 11: Porvoon kaupungin toimintakulujen kasvu v TA:n mukaan rahamääräisesti milj milj. Erotus milj. Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset ,3 Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Henkilöstömenot Henkilöstömenot kohosivat vuodesta 2008 vuoteen % ja vuodesta ,7 %. Tämä johtui osaksi henkilökunnan määrän kasvusta, mutta suurimmaksi osaksi palkkojen tarkistuksista ja kohoamisesta. Sivu 22

24 Taulukko 12: Henkilöstön määrä ja henkilöstömenot. Henkilöstön määrää kuvataan virallisissa tilastoissa mittarilla, henkilökunnan määrä/1000 asukasta. Tämä mittari ei ole yksiselitteinen, sillä siihen vaikuttaa mm. opetustoimen ylläpitäjämalli ja ostopalvelujen käyttö. Jos kunta ei toimi koulujen ylläpitäjänä tai jos se käyttää paljon ostopalveluja, on suhdeluku näistä syistä alhainen. Em. täsmennysten jälkeen mittari kertoo suuntaa-antavasti kunnan resurssimitoituksesta ja antaa pohjaa ainakin henkilöstön määrän kehityksen arvioimiseen. Taulukko 13: Kunnan henkilökunnan määrä 1000 asukasta kohti v Porvoo Hyvinkää Kokkola Vaasa Koko maa Henkilökuntaa/1000 asukasta kohti Ostopalvelut Ostopalvelumenot ovat kasvaneet henkilöstömenoja enemmän eli n 10 %, mikä on rahassa noin 10 milj.. Ostopalveluissa merkittävä osa ovat erikoissairaanhoitopalvelut. Sivu 23

25 Muut toimintakulut Muut toimintakulut kasvavat vuoden 2009 talousarvion mukaan edellisestä vuodesta lähes 90 %. Rahamääräisesti se tarkoittaa noin 16 milj.. Korotuksen selittää huomattavilta osin sisäisten vuokrien käsittelytavan muutos. (ks. toimintakatteen käsittely edellä). Kulut (kustannukset) toimialoittain Taulukko 14. Nettokäyttökustannukset päätoimialoittain 2007, /as. Kunta Toinen suunta analysoida kustannusrakenteita on toimialoittainen ja tehtäväkohtainen tarkastelu. Seuraavat taulukot kertovat päätoimialojen nettokäyttökustannuksista. Luvut kuvaavat, paljonko verorahoitusta käytetään ao. toimialaan. Ne eivät kerro toiminnan taloudellisuudesta. Nettokäyttökust./ Asukas (pl liiketoiminta) Sosiaali- ja terveystoimi Porvoo *) Hyvinkää Kokkola Vaasa Opetus ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Yleishallinto (tilastokeskus) Manner- Suomi (Lähde: Suomen Kuntaliitto) Ei tietoa *) on virallisesta tilastosta saatava luku. Yhdyskuntapalvelujen kustannukset 344 /as muodostuvat pääpiirtein seuraavasti: Teknisen ja ympäristötoimi rakennusvalvonta netto kaupunkisuunnittelu, netto vanha Porvoo, netto kiinteistö- ja mittaustoimi netto, pois lukien tontinvuokra- ja tontinmyyntitulot kaavoitus- ja rakennuslautakunta Sivu 24

ANALYYSI PORVOON KAUPUNGIN TALOUDESTA JA PALVELUISTA RAPORTIN JULKISTAMINEN

ANALYYSI PORVOON KAUPUNGIN TALOUDESTA JA PALVELUISTA RAPORTIN JULKISTAMINEN ANALYYSI PORVOON KAUPUNGIN TALOUDESTA JA PALVELUISTA RAPORTIN JULKISTAMINEN 14.10.2009 OSA I. Toimeksianto Toteutus Toimeksianto Analyysi kaupungin kustannusrakenteesta Kustannusrakenteen vertailu erikseen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila Rovaniemen kaupungin taloustilanne Valtuustoseminaari 18.3.2013 Sirkka Lankila Vuoden 2012 tilinpäätös on alijäämäinen Tilinpäätös on valmistumassa ja julkistetaan kokonaisuudessaan 27.3. Koko kaupungin

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti 25.4.2017 konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 1 Kaupunkistrategian onnistuminen koko kaupungin

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot