KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN SÄHKÖPOSTIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN LÄHIESIMIESTEN PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN LUKIEN YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MUUTOS LUKIEN JUMALANPALVELUSTEN KOLEHTISUUNNITELMA VUODEN JÄLKIPUOLISKOLLE SEURAKUNTAVAALIEN 2014 VAALILUETTELON TARKISTAJIEN VALITSEMINEN LISÄYS KEHITTÄMISSUUNNITELMAAN LAPSITYÖN TYÖNTEKIJÄ- JA TYÖAIKAJÄRJESTELYT ELOKUUSTA 2014 ALKAEN ILMOITUSASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN...8 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Seppo Laitanen kirkkoherra JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle

2 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto Nro Sivu 6 / Kokousaika klo Kokouspaikka Seurakuntatalon kokoushuone Läsnä olleet jäsenet ja varajäsenet Varsinaiset jäsenet Laitanen Seppo, kirkkoherra, puh.joht. Kolehmainen Jari, varapuh.joht. Hokkanen Raija Joutsenoja Pekka Kiiski Pekka Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Roivainen Seppo Väätäinen Liisa Varajäsenet Luomi Erkki Eskola Suvi Katainen Lauri Markkanen Jukka Niemelä Anne Venäläinen Ritva Konu Vesa Villman Kirsti Muut saapuvilla olleet ja läsnäolon peruste Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri Markkanen Tapio, kv:n puh.joht. Kerkola Riitta, kv:n varapuh.joht. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Seppo Laitanen puheenjohtaja Urpo Reponen sihteeri Pöytäkirjan tarkastustoimitus Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Suvi Eskola Pekka Joutsenoja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa toimistosihteeri

3 Kirkkoneuvosto Sivu 2 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kevään kokousaikataulusta on sovittu kirkkoneuvostossa etukäteen. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Puheenjohtajan Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 52 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 :n 2 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirja laaditaan kokouksessa ja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Raija Hokkanen ja Pekka Joutsenoja. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Raija Hokkasen ja Pekka Joutsenojan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Eskola ja Pekka Joutsenoja. 53 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Lähetyssihteeri Jenni Shakya on tarjoutunut esittelemään kirkkoneuvostolle Suurella sydämellä vapaaehtoistoiminnan sovellusta, joka on käytössä monissa seurakunnissa vapaaehtoistyön välineenä ja johon mm. Kuopio on liittynyt. Esittely voi tapahtua kokouksen alussa, mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy sen. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Jenny Shakya esitteli Suurella sydämellä vapaaehtoistoiminnan sovelluksen. Kirkkoneuvosto suhtautui ohjelmiston käyttöön ottoon myönteisesti. 54 SÄHKÖPOSTIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto piti sähköpostikokouksen, jossa käsiteltiin kiireellisenä asiana lausunnon antaminen Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille III seurakuntapastorin viran täyttämisestä. Kokouksesta on laadittu pöytäkirja, joka käsittää pykälät Pöytäkirja on lähetty jäsenille sähköpostitse Kirkkoneuvosto tarkastaa ja hyväksyy sähköpostikokouksesta laaditun pöytäkirjan. esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 3 55 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN Työturvallisuuslain (738/02) 8 :n mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät asiat. Työturvallisuuslain 9 :n mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Työsuojeluohjelman tavoitteena on voimavarojen mukaan tuottaa sellaisia ratkaisuja, toimenpiteitä ja palveluita, jotka tukevat henkilöstön työkykyä ja luovat edellytyksiä työorganisaation tuloksekkaalle toiminnalle. Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työsuojelutoimintaa ohjaa työsuojelun toimintaohjelman ohella kirkkoneuvoston hyväksymät seurakunnan henkilöstöpoliittinen ohjelma ja tasa-arvosuunnitelma. Henkilöstöpoliittinen ohjelma sisältää tavoitteita ja menettelytapoja mm. työn johtamiseen ja valvontaan, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon ja henkilöstöpalveluihin. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on edistää tasa-arvoisen ajattelutavan juurruttamista työpaikan henkilöstöön sekä työympäristön suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon niin, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet toimia työtehtävässään. Edellinen työsuojelun toimintaohjelma vuosille on hyväksytty kirkkoneuvostossa Yhteistyötoimikunnassa on sen pohjalta valmisteltu työsuojelun toimintaohjelma vuosille , joka vastaa nykyisen yhteistyötoimikunnan toimintakautta. Yhteistyötoimikunta on päättänyt esittää liitteen 1 mukaisen ohjelman kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Ohjelma ei sisällä erityisiä uusia tavoitteita vaan kyseessä on lähinnä entisen ohjelman tarkistaminen vastaamaan nykytilannetta. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan työsuojelun toimintaohjelman esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh

5 Kirkkoneuvosto Sivu 4 56 LÄHIESIMIESTEN PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN LUKIEN Kirkkoneuvosto päätti lähiesimiestehtävien vaativuusryhmien ja peruspalkkojen tarkistamisesta lukien. tehtiin muilta osin talousjohtajan päätösesityksen mukaisesti, mutta johtavan kanttorin viran vaativuusryhmä ja peruspalkka määriteltiin äänestyksen jälkeen esitystä korkeammaksi. Talousjohtaja jätti näiltä osin päätökseen eriävän mielipiteensä. Lähiesimiehet pl. johtava kanttori Vesa Kajava ovat jättäneet kirkkoneuvostolle päätöksen johdosta vastineen, joka on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse Vastineessa todetaan, että kirkkoneuvoston tekemä lähiesimiesten palkkausta koskeva päätös on herättänyt lähiesimiesten kesken vilkkaan keskustelun. Lähiesimiehet kokevat, että palkkauspäätöksissä ei ole toteutunut tasa-arvoinen kohtelu suhteessa tehtävien sisältämiin vaatimuksiin ja he toivovat asian uudelleen käsittelyä, tehtävän kuvien tarkistamista ja vaativuuskriteerien uudelleen arviointia. Kirkkoneuvoston päätöksestä ei asianosaisilla ole oikaisuvaatimusoikeutta vaan heillä on oikeus saattaa asia kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n nojalla työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Kirkkoneuvostolla on kuitenkin mahdollisuus käyttää hallintolain 50 :n mukaista itseoikaisua, jonka mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen. Itseoikaisu tulee kysymykseen, kun päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai ilmeisen väärään lain soveltamiseen taikka päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe tai asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Kirkkoneuvoston päätöstä johtavan kanttorin viran vaativuusryhmän ja peruspalkan tarkistamisesta esimies- ja talousvastuun lisääntymisen johdosta on perusteltua tarkastella uudelleen muiden lähiesimiesten osalta, jotta palkkauksen keskinäinen tasapuolisuus toteutuisi. Kirkkoneuvoston päätöksen mukainen johtavan kanttorin viran vaativuusryhmä 602 tarkoittaa, että vuorovaikutuksen, ohjauksen ja vastuun osalta vaativuuskriteerit on nostettava alkuperäistä esitystä korkeammalle. Muiden lähiesimiesten tehtävien kriteereitä on peilattava uudelleen tähän tasoon ja sillä on vaikutusta tehtävien vaativuusryhmiin ja peruspalkkoihin. Liitteenä 2 uusi ehdotus lähiesimiesten tehtävien vaativuusryhmien ja peruspalkkojen tarkistamisesta lukien. Johtavan kanttorin viran osalta laskelma perustuu kirkkoneuvostossa tehtyyn päätökseen ja sen edellyttämiin vaativuuskriteereihin. Muiden lähiesimiestehtävien vaativuuskriteerit, vaativuusryhmät ja peruspalkat on sen jälkeen arvioitu samoin perustein. Uuden arvioinnin perusteella kaikkien lähiesimiestehtävien vaativuuskriteerit ja peruspalkat kohoavat. Kustannusvaikutus henkilöstökuluihin on noin euroa vuodessa, kun alkuperäisessä ehdotuksessa vaikutus oli noin euroa vuodessa. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto päättää oikaista :ssä 42 tekemäänsä päätöstä hyväksyen johtavan kanttorin, johtavan diakonianviranhaltijan, johtavan nuorisotyönohjaajan, lapsityönohjaajan, kiinteistötyönjohtajan ja emännän virkojen vaativuusryhmien ja peruspalkkojen tarkistukset lukien liitteen mukaisesti. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh ja kirkkoherra Seppo Laitanen puh

6 Kirkkoneuvosto Sivu 5 57 YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MUUTOS LUKIEN Kirkon Työmarkkinalaitos (myöhemmin KiT) ja työntekijäjärjestöt Juko ry, Kirkon alan Unioni ry ja Kirkon Alat ry ovat allekirjoittaneen virkaehtosopimuksen ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa ajalla Ylimmällä johdolla tarkoitetaan kirkkoherran virkaa ja sen haltijaa sekä työnantajaa edustavaa johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon virkaa ja sen haltijaa. Ylimmän johdon varsinainen palkka muodostuu K- tai J-hinnoitteluryhmään ja kokonaisharkintaan perustuvasta peruspalkasta. viran palkkaus perustuu K-hinnoitteluryhmän ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran palkkaus J-hinnoitteluryhmän asteikkoon. Tällä virkaehtosopimuksella seurakuntien työnantajavelvollisuudet laajenevat lukien koskemaan ylimmän johdon palkan määrittämistä ja sen tarkistamista Kirkon työmarkkinalaitoksen viralle päättämän K-/J -hinnoitteluryhmän palkka-asteikkojen rajoissa. Siirtymävaiheessa KiT sijoittaa seurakunnan kirkkoherran viran K-hinnoitteluryhmään ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J-hinnoitteluryhmään ottaen huomioon seurakunnan jäsenmäärän, seurakuntamuodon sekä viranhoitoon vaikuttavat erityiset seikat. Seurakunta ei voi omalla päätöksellään muuttaa viran K-/J-hinnoitteluryhmää. Siitä päättää Kirkon työmarkkinalaitos. KiT voi tarkistaa hinnoitteluryhmiä lähinnä silloin, kun seurakuntarakennetta muutetaan tai kun uusia virkoja muutoin perustetaan. KiT on päätöksillään ja sijoittanut Siilinjärven seurakunnan kirkkoherran viran hinnoitteluryhmään K30 (palkka-asteikko e) ja talousjohtajan viran hinnoitteluryhmään J30 ( e). KiT on yleiskirjeessään A7/2014 antanut ohjeen kuinka johtavien viranhaltijoiden palkkaus siirretään lukien uuteen järjestelmään. viran osalta peruspalkka lukien muodostuu viran voimassa olevasta peruspalkasta ja määrävuosilisästä lisättynä 20 euron yleiskorotuksella. Talousjohtajan osalta peruspalkka lukien muodostuu voimassa olevasta peruspalkasta, 15 prosenttiyksikön suuruisesta vuosisidonnaisesta palkanosasta ja 20 euron yleiskorotuksesta. Seurakunta voi tarkistaa lukien omalla päätöksellään kirkkoherran tai johtavan talousja henkilöstöhallinnon viran haltijan peruspalkkaa silloin, kun se arvioi viran tehtävien vaativuuden tai viranhaltijan ammatinhallinnan tai työssä suoriutumisen muuttuneen niin olennaisesti, että peruspalkan tarkistaminen on perusteltua. Peruspalkan tarkistamisessa sovelletaan KiT:n päättämän K-/J- hinnoitteluryhmän asteikkoa. Asteikon yläraja voidaan perustellusta syystä ylittää. Sen alarajaa ei voida alittaa. Myös määräaikainen peruspalkan tarkistaminen on mahdollista, jos tarkistamisen perustelut ovat voimassa määräajan. Jos tarkistettu palkka on aiempaa matalampi, sitä maksetaan kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä. Seurakunta määrittää omalla päätöksellään kirkkoherran tai johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon virkaan tai sen jälkeen valittavan viranhaltijan peruspalkan. Peruspalkkaa määritettäessä arvioidaan viran tehtävien vaativuutta, niiden laaja-alaisuutta ja vastuullisuutta sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta. Määrittämisessä sovelletaan Kirkon työmarkkinalaitoksen viralle päättämän K-/J hinnoitteluryhmän asteikkoa. Peruspalkan on oltava vähintään viran K-/J hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruinen. Tästä voidaan poiketa, jos viranhaltijalla ei ole virassa edellytettyä kelpoisuutta. Asteikon yläraja voidaan perustellusta syystä ylittää. Johtavien kokeilusopimuksen mukaan seurakunnan asianomaisen viranomaisen peruspalkan määrittelyä/tarkistamista koskeva päätös on ennen sen täytäntöönpanoa toimitettava sähköisesti Kirkon työmarkkinalaitokselle tiedoksi. Tätä aineistoa hyödynnetään arvioitaessa ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilun onnistumista. Talousjohtajan Lisätietoja Kirkkoneuvosto merkitsee ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta tehdyn virkaehtosopimuksen tiedoksi. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Talousjohtaja Urpo Reponen puh tai =>Palvelussuhde=>KiT:n yleiskirjeet =>2014=> Yleiskirje A7/2014

7 Kirkkoneuvosto Sivu 6 58 JUMALANPALVELUSTEN KOLEHTISUUNNITELMA VUODEN JÄLKIPUOLISKOLLE 2014 Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana jumalanpalveluksissa koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista niiltä osin kuin Kirkkohallitus ei ole niitä määrännyt KL 22:2,1 kohta 9 perusteella (KJ 2:8 ). Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain. Kirkkoneuvosto vahvisti kokouksessaan alkuvuoden 2014 kolehtisuunnitelman. Liitteenä 3 olevan vuoden 2014 jälkipuoliskon (heinä-joulukuu) kolehtisuunnitelman pohjana ovat Kirkkohallituksen määräämät viralliset sekä Kirkkohallituksen ja hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät ajankohtaan sijoitettavat ja suosittelemat kolehtikohteet. Muutoksia virallisiin kolehtikohteisiin ei ole tehty. Kolehtisuunnitelmaan sisältyy myös muiden kuin päiväjumalanpalvelusten kolehteja. Seurakunnan omassa päätösvallassa olevat kolehdit on suunnattu suositeltujen kolehtikohteiden lisäksi lähinnä lähetys- ja diakoniakohteisiin sekä ystävyysseurakunnalle Tarttoon. Myös maailmanlaajuisten katastrofien auttamistoiminta on otettu vapaissa kolehtikohteissa huomioon. Kesäkuun jumalanpalvelusten osalta on aiemmin hyväksyttyihin lisätty yhden konfirmaation puuttuva kolehtikohde sunnuntaille Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 3 olevan suunnitelman vuoden 2014 jälkipuoliskon jumalanpalveluskolehdeiksi. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Kirkkoherra Seppo Laitanen puh SEURAKUNTAVAALIEN 2014 VAALILUETTELON TARKISTAJIEN VALITSEMINEN Seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2014 siten, että varsinainen vaalipäivä on ja ennakkoäänestys Vaalia varten on kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston toimesta laadittava vaaliluettelo syyskuun 1. päivään mennessä. Vaaliluetteloon on merkittävä kirkkolain 8 luvun 3 mukaan äänioikeutetut seurakunnan jäsenet ja heidän lukumääränsä (KVJ ). Vaaliluettelon tarkistaa vähintään kaksi kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Seurakuntavaalien vaaliluettelo on tarkistettava viimeistään syyskuun 1. päivänä (KVJ 17 ). Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan vähintään kaksi seurakuntavaalien 2014 vaaliluettelon tarkistajaa. Seurakuntavaalien 2014 vaaliluettelon tarkistajiksi valittiin yksimielisesti Pirjo Ojala ja Pekka Joutsenoja. Lisätietoja Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

8 Kirkkoneuvosto Sivu 7 60 LISÄYS KEHITTÄMISSUUNNITELMAAN Vuonna 2015 diakoniatiimissä tapahtuu muutos Eija Laitasen jäädessä eläkkeelle. Hänen erityisenä vastuualueenaan on ollut vanhustyö, joka on muutoksen jälkeen sisällytettävä toisen diakoniatyöntekijän tehtäviin. Diakoniatiimin suunnitelmana on antaa tehtävä Erja Valkoselle, jolla on työntekijöistä lähinnä eniten kokemusta vanhustyöstä. Vanhustyön vaatimuksiin vastaamiseksi ikääntyneen väestön määrän kasvaessa halutaan diakoniatiimissä panostaa myös koulutuksellisesti tämän ikäluokan erityiskysymyksiin. Syksyllä 2014 alkaa Jyväskylän Ammattikorkeakoulun järjestämänä erityiskoulutuksena Gerontologisen kuntoutuksen koulutus, joka jatkuu vuoden 2015 loppuun ja on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Gerontologisen kuntoutuksen koulutus tarjoaa osaamista erityisesti ikääntyneiden ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, osallisuuden lisäämisessä ja monialaisessa vanhustyön kehittämisessä. Koulutukseen on 25 aloituspaikkaa ja hakuaika päättyy Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Sen hinta on 10 euroa/op eli yhteensä 600 euroa. Matkakustannukset junalla Siilinjärvi-Jyväskylä ja päivärahat lähijaksoilta ovat lisäksi arviolta 800 euroa, yhteensä 1400 euroa kahdelle vuodelle jakautuvana kustannuksena. Diakoniatyöntekijä Erja Valkonen anoo lupaa osallistua kyseiseen koulutukseen ja siihen liittyvien kustannusten sisällyttämistä kehittämissuunnitelmaan ja tämän vuoden kustannusten maksamista kehittämissuunnitelmavarauksesta. Hiippakunnassa on tarve saada lisää työnohjaajia eri tehtäväalueille. Nuorisotyöntekijöiden piirissä on myös nuorisotyönohjaaja Kirsi Pyöriä-Kolehmaiselta tiedusteltu mahdollisuutta osallistua työnohjaajakoulutukseen, johon hän on hakenut alkuvuodesta Työnohjaajakoulutuksista vastaava hiippakuntasihteeri Sirpa Juola on hyväksynyt hänet koulutukseen pyrkivien joukkoon. Koulutukseen pääsemiseksi vaaditaan psykologinen soveltuvuustutkimus, joka seuraavaan työnohjaajakoulutuksen osalta järjestetään syyskuussa 2014 Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. Soveltuvuustutkimuksen hinta on 520 euroa. Kirsi Pyöriä-Kolehmainen anoo soveltuvuustutkimuksen kustannusten maksamista kehittämissuunnitelmavarauksesta. Kehittämissuunnitelmaan tulevia lisäyksiä varten on varattu 2500 euroa, joita voidaan käyttää koulutuksiin kirkkoneuvoston päätöksellä. 1) Kirkkoneuvosto hyväksyy diakoniatyöntekijä Erja Valkosen Gerontologisen kuntoutuksen koulutuksen lisäyksenä kehittämissuunnitelmaan ja siihen liittyvät kustannukset maksetaan kehittämissuunnitelmavarauksesta. 2) Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyönohjaaja Kirsi Pyöriä-Kolehmaisen työnohjaajakoulutukseen liittyvän psykologisen soveltuvuustutkimuksen maksettavaksi kehittämissuunnitelmavarauksesta esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Kirkkoherra Seppo Laitanen puh LAPSITYÖN TYÖNTEKIJÄ- JA TYÖAIKAJÄRJESTELYT ELOKUUSTA 2014 ALKAEN Lastenohjaaja Heidi Tarvaisen voimassa oleva työsopimus vuodelta 2009 perustuu 26 viikkotunnille. Sopimusta on syytä muuttaa lapsityön tarpeiden ja työntekijän seurakunnan palvelukseen nuorena lastenohjaajana sitouttamisen vuoksi täydeksi 38,15 tunnin viikkotyöajaksi alkaen toistaiseksi. Tehtävän vaativuusryhmä on entinen 402 ja sen palkkaus on 1902,06 euroa/kk.

9 Kirkkoneuvosto Sivu 8 Lastenohjaaja Arja Ropponen hakee työajan lyhennystä ajalle Hänen nykyinen viikkotyöaikansa on 36,50 tuntia/vko ja uusi on 32 tuntia/vko, vaativuusryhmä entinen 402 ja palkkaus 1902,06 euroa kuukaudessa /84 %. Lastenohjaaja Sanna Lappalainen on hakenut hoitovapaata ajalle Hänen sijaisenaan äitiys- ja vanhempainvapaan sekä vuosiloman aikana on toiminut lastenohjaaja Merja Manninen, joka on edelleen käytettävissä tehtävään. Sijaisuuden aikana viikkotyöaika on 32 tuntia/vko, vaativuusryhmä entinen 402 ja palkkaus 1902,06 euroa kuukaudessa /84 %. Kirkkoneuvosto hyväksyy lapsityön työntekijä- ja työaikajärjestelyt ja muuttaa alkaen lastenohjaaja Heidi Tarvaisen viikkotyöajaksi 38,15 tuntia/vko ja Arja Ropposen työajaksi 32 tuntia/vko sekä palkkaa alkaen lastenohjaaja Merja Mannisen hoitamaan lastenohjaaja Sanna Lappalaisen hoitovapaan sijaisuutta viikkotyöajalla 32 tuntia/vko. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Kirkkoherra Seppo Laitanen puh ILMOITUSASIAT Liitteenä 4 tutustuttavaksi myöhemmin tehtävää päätöstä varten lähetyssihteerin ja lähetystyön papin laatima luonnos uusiksi lähetyssopimuksiksi Talousjohtajan ajalla tekemät viranhaltijapäätökset: Pankkitilien lopettaminen Matkapuhelinhankinta Toimistosihteerin sijaisen palkkaaminen Sairauslomien myöntäminen Hautausmaan kausityöntekijöiden valinta Vuosiloman vahvistaminen Arvo-osuustilien avaaminen / lopettaminen. ajalla tekemät viranhaltijapäätökset: III kappalaisen valintapäätöksen vahvistaminen Työvapaan myöntäminen / Jenni Kasurinen Määräaikaiseen työsuhteeseen lastenohj. sijaiseksi palkkaaminen/merja Manninen Papiston vapaa-aikasuunnitelman vahvistaminen kesä-syyskuulle 2014 Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että kirkkoherra on vuosilomalla ja talousjohtaja ja Ke klo on juhlavuoteen liittyvä toritapahtuma, jossa kaikki työntekijät ovat mukana. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh ja talousjohtaja Urpo Reponen puh KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan. esitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2014 klo 16.30 Sivu 1 166 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai 9.10.2014 klo 18.00 21.30. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot