SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja pavelujentuottaja Nimi:Tehostettu palveluasuminen/ryhmäkoti Suvanto Palveluntuottajan Y-tunnus: Y Kunnan nimi: Eurajoen kunta Kuntayhtymän nimi: Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymä Sote -alueen nimi: Toimintayksikön nimi Tehostettu palveluasuminen/ryhmäkoti Suvanto Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen Rantaperentie 1, Eurajoki Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä Ympärivuorokautista apua tarvitsevat ikäihmiset, 18 Toimintayksikön katuosoite Rantaperentie 1 E Postinumero Toimintayksikön vastaava esimies Minna Kuusisto Postitoimipaikka Eurajoki Puhelin Sähköposti ISS, siivouspalvelu Ravanin Pesula, pesulapalvelut Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat PL 210, Helsinki Lintulahdenkuja 4, Helsinki Faksi Puhelin Koskenranta 3, Rovaniemi Faksi

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) Suvannon toiminta-ajatus: Suvannon ryhmäkodin perustehtävänä on tuottaa tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Tavoitteena on ikäihmisen kokonaisvaltainen, turvallinen ja omatoimisuutta tukeva hoito ja huolenpito yhteistyössä hänen läheistensä kanssa. Vanhustenhuollon arvot ja toimintaperiaatteet: Asiakaslähtöisyys: Asiakkaan tarpeet ovat toimintamme lähtökohtana, eivät auttajan tai organisaation tarpeet. Asiakaslähtöisyys edellyttää asiakkaan mukaan ottamista keskusteluun ja päätöksentekoon. Kohtelemme asiakasta kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti ja kunkin ammattikunnan eettisiä periaatteita kunnioittaen. Osaaminen: Toimintamme perustuu osaavan henkilöstön tietoihin, taitoihin ja kokemukseen. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä yhdessä olemme enemmän. Haluamme kehittyä ja oppia, meillä on aina voi parantaa asennetta! Omatoimisuuden tukeminen: Jokaisella ikäihmisellä on vastuu omasta toimintakyvystään ja terveydestään. Vanhustenhuollon henkilöstö haluaa tukea asiakkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta siten, että hän voisi elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Kuntouttava työote on henkilökunnan yhteinen haaste. Tavoitteellisuus: Ammattitaitoinen hoito- ja hoivapalvelu perustuu tavoitteelliseen suunnitelmaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmalla sekä suunnitelman säännöllisellä arvioinnilla turvataan yksilöllinen ja laadukas hoito. Vanhustenhuollon kokonaisvaltaisessa kehittämisessä haluamme edetä tavoitteellisesti. 2

3 RISKINHALLINTA (4.1.3) Riskien tunnistaminen Eurajoen kunnassa on laadittu seuraavia ohjeistuksia: 1. Toimintamalli työn aiheuttamien haitallisten henkisten kuormitustekijöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi 2. Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintaan 3. Toimintamalli psykososiaalisten kuormitustekijöiden selvittämiseksi ja seuraamiseksi 4. Työsuojelun toimintaohjelma 5. Varhaisen tuen malli 6. Toimintamalli kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien hallitsemiseksi 7. Eurajoen kunnan riskienhallintapolitiikka-ohjeet Sosiaalitoimen toimintaohjeistuksia ovat: 1. Asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli, uhka- ja vaaratilanneraportit 2. Käsin tehtävät nostot ja siirrot Palvelukeskus Jokisimpukan toiminta-ohjeet: 1. Tilastot ei-toivotuista ilmiöistä, lääkehoitopoikkeamaraportti Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? Poikkeamista ilmoitetaan lähiesimiehelle ja tehdään poikkeamaraportit. Vanhustenhuollon työsuojeluasiamies Nina Hietaniemi myös seuraa riskejä ja tiedottaa niistä esimiehille. Riskien käsitteleminen Raportit käsitellään osastopalaverissa ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Raportit toimitetaan vanhustyön johtajalle. Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? Laatupoikkeamat kirjataan ja käsitellään osastopalaverissa. Toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla. Asiasta tiedotetaan henkilökunnalle osastopalaverissa ja sähköpostilla. 3

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt Tehostettu palveluasuminen: Avopalveluohjaaja Minna Kuusisto ja vanhustyön johtaja Jaana Tuokkola Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? Minna Kuusisto ja Ansa Pelli-Karonen Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot Minna Kuusisto, avopalveluohjaaja, p Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Avopalveluohjaaja päivittää omavalvontasuunnitelman kerran vuodessa. Omavalvontasuunnitelman julkisuus Kooste omavalvontasuunnitelmasta on Suvannon osaston ilmoitustaululla. Kokonaisuudessaan omavalvontasuunnitelman saa pyydettäessä luettavaksi osaston kansliasta. 4

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan mitä mittareita arvioinnissa käytetään? Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan lähiviikkoina asukkaan saapuessa ryhmäkotiin, jolloin laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma yhteistyössä omaisen/asiakkaan kanssa. Asukkaan ja /tai omaisen kanssa pidetään/sovitaan hoitopalaveri kuukauden kuluessa asukkaan saavuttua ryhmäkotiin. Mittareina käytössä: MMSE, Rava. Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? Asiakas ja/tai omainen ovat mukana hoitopalaverissa, jossa hoitoa suunnitellaan. Omahoitaja tarkistaa hoitosuunnitelman kerran vuodessa omaisen/asukkaan kanssa. Asiakkaan mielipide hoidon tarpeesta kirjataan hoitoyhteenvetoon potilastietojärjestelmään. Oleellisista muutoksista asukkaan hoidossa ilmoitetaan omaiselle välittömästi tai omaisen kanssa sovitulla tavalla. Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? Omahoitajat laativat hoitosuunnitelman hoitopalaverin jälkeen ja se tarkistetaan kerran vuodessa omaisen kanssa ja puolen vuoden välein hoitajan tekemänä (omahoitaja huolehtii tarkistuksesta). Palvelusuunnitelman tarkistaa avopalveluohjaaja puolen vuoden välein. Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? Hoitosuunnitelman tarkistuksen yhteydessä laaditaan arviointi hoidon toteutumisesta potilastietojärjestelmään. Poikkeamat hoitosuunnitelmasta ja poikkeamat päivittäisissä toiminnoissa kirjataan potilastietojärjestelmään. Asiakkaan kohtelu Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen Suvannossa toteutetaan asiakkaan toiveita mahdollisuuksien mukaan. Hoitopalaverissa ovat mukana omainen/vanhus, jolloin voi esittää toiveitaan ja toiveet kirjataan yhteenvetoon ja hoitosuunnitelmaan. Otetaan huomioon elämänkertatiedot asukkaan hoidossa ja hoitosuunnitelman laadinnassa. Jokaisella asiakkaalla on oma huone, jossa yksilöllinen hoitaminen tapahtuu. Puuttumalla epäasialliseen kohteluun toista asukasta kohtaan, turvataan kaikkien asukkaiden turvallisuus. Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet Rajoittavat toimenpiteet kirjataan hoitosuunnitelmaan ja pyydetään niihin omaisen/asukkaan lupa. Lääkärin määräämät rajoittavat toimenpiteet kirjataan potilastietojärjestelmään asiakaskertomukseen ja niistä lääkäri antaa ohjeet ja ajan, jolloin rajoittavia toimenpiteitä käytetään. Sitomisesta lääkäri antaa aina erilliset ohjeet ja niistä neuvotellaan omaisten kanssa. Osastojen ovet ovat lukossa potilasturvallisuuden vuoksi. Asiakkaan kohtelu Epäasiallisesta kohtelusta asiakas/omainen tiedottaa avopalveluohjaajalle. Esimies keskustelee asiasta henkilökunnan kanssa ja toimii tilanteen mukaan. 5

6 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen Asiakkailta ja omaisilta kerätään asiakaspalautetta kirjallisena kerran vuodessa. Hoitosuunnitelmien teon ja tarkistuksen yhteydessä kerätään palautetta ja toiveita. Keskustellaan omaisen kanssa tämän vieraillessa osastolla, jolloin saadaan palautetta hoidosta. Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä Asiakaspalautteen yhteenveto käsitellään osaston kehittämisiltapäivässä vuosittain ja laaditaan kehittämistoimenpiteet. Hoitosuunnitelmasta keskustellaan hoitopalaverissa. Asiakkaalta tai omaiselta saatu palaute käsitellään hoitotiimissä tai asukaspalaverissa. Asiakkaan oikeusturva a) Muistutuksen vastaanottaja Vanhustyön johtaja Jaana Tuokkola b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista Jari Mäkinen, p tai , Liisankatu 18B, PORI d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? Tehdään vastine, joka käsitellään sosiaalilautakunnassa. e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 6

7 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä asukkaan ja/tai omaisen kanssa. Omahoitajat arvioivat ja tarkistavat hoitosuunnitelman puolen vuoden välein tai hoidon muuttuessa. Asiakkaan asioita käsitellään asukaspalavereissa ja tehdään tarvittavat toimenpiteet. Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? Omahoitaja tarkistaa hoitosuunnitelman puolivuosittain ja kerran vuodessa yhteistyössä omaisen kanssa. Tarkistuksen yhteydessä arvioidaan hoidon toteutumista. Hoidon muuttuessa hoitosuunnitelma päivitetään ajantasalle. Poikkeamat kirjataan potilastietojärjestelmään ja tarvittaessa käsitellään lääkärinkierrolla. Ravitsemus Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? Jokaiselle asukkaalle jaetaan yksilöllisen kokoiset annokset ja seurataan ravinnon saantia. Kirjataan asukkaan poikkeamat aterioinneissa potilastietojärjestelmään ja reagoidaan niihin tarvittavalla tavalla. Seurataan asukkaan painoa. Tarvittaessa lasketaan keittiön henkilökunnan toimesta ravintoaine- ja energiasisällöt. Runsasenergisiä annoksia saadaan keittiöltä pyydettäessä. MNA-analyysi tehdään tarvittaessa. ( MNA-testin avulla voidaan testata ikäihmisen ravitsemustila ja tunnistaa ne ikäihmiset, joilla on ali tai virheravitsemuksesta vaara tai näiden riski.) Keittiölle on laadittu oma omavalvontasuunnitelma. Hygieniakäytännöt Hygieniayhdyshenkilö vastaa osastolla olevista hygieniaohjeistuksista Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymän hygieniahoitajan antamien ohjeiden mukaan. Hygieniayhdyshenkilö päivittää hygieniaohjeistukset osastoilla oleviin hygieniamappiin. Hygieniahoitajana toimii: Tuija Ketola, KSTHKY Hygieniayhdyshenkilönä toimii: hoitaja Anne Paasikivi Terveyden- ja sairaanhoito Laadittu toimintaohjeet sairastapauksista, ensijaisesti ollaan yhteydessä omalääkäriin. Mikäli omalääkäri tai päivystävä lääkäri ei ole tavoitettavissa, konsultoidaan vuodeosaston sairaanhoitajaa, jonka jälkeen käytetään päivystyspalveluita. Hammashoidossa käytetään kunnallista hammashuoltoa, joka hoitaa asukkaiden hammashuollon. Kuolemantapauksen kohdatessa on olemassa kirjallinen ohjeistus. Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? Kirjataan asiakkaan hoitotilanteet potilastietojärjestelmään. 7

8 b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? Suvannon asukkailla on oma lääkäri, joka käy kerran viikossa osastolla ja on tavoitettavissa viitenä päivänä viikossa. Hoitoa seurataan kirjaamalla tietoja potilastietojärjestelmään, seuraamalla hoitosuunnitelman toteutumista ja käsittelemällä asioita asukaspalavereissa. Asiakkaan asioita käsitellään tarvittaessa lääkärinkierrolla (1xvko) ja toimitaan lääkärin määräämien ohjeiden mukaan. c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? Lääkäri Minna Mäkinen, sh Anne Uotila ja hoitajat Lääkehoito Suvantoon on laadittu lääkehoitosuunnitelma. Työntekijät suorittavat LOVe-koulutuksen viiden vuoden välein. Jokainen uusi työntekijä suorittaa LOVe-koulutuksen vuoden sisällä töihin tullessaan. a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? Sairaanhoitaja Anne Uotila päivittää vuosittain. b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? Lääkäri päättää lääkehoidosta, jota sairaanhoitaja ja hoitajat noudattavat. Lääkkeet tilataan asiakkaan laskuun Eurajoen apteekista. Hoitajat jakavat lääkkeet kerran viikossa dosetteihin ja hoitajat antavat lääkkeet asiakkaalle. Lääkäri määrää myös tarvittaessa annettavat lääkkeet. Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa Yhteistyö toteutetaan asiakaskohtaisesti olemalla yhteydessä omaisiin, kuntohoitajaan, fysioterapiaan, apuvälinelainaamoon, laboratorioon, lääkärin vastaanottoon, hammaslääkäriin yms. Tarvittaessa järjestetään palaveri hoitavien tahojen kesken. Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta ) Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuksia? Alihankinta on hankittu: Siivous, ISS. Kaksi kertaa vuodessa on palaveri, jossa käsitellään siivouksen toteutuminen. ISS:llä on oma omavalvontajärjestelmä. Ravanin Pesula: Ravanin Pesulasta ostetaan henkilökunnan vuokratyövaatteet ja asukkaiden vuodevaatteet. Vanhustyön johtaja on mukana pesulan kanssa käytävässä palaverissa, joka on kerran vuodessa. Tarvittaessa tehdään reklamaatio. 8

9 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa Yksikössä on pelastussuunnitelma. Palo- ja pelastuskoulutusta järjestetään kerran vuodessa uusille työntekijöille ja uusille sijaisille, yhteistyössä Pelastuslaitoksen kanssa. Päivityskoulutus järjestetään työntekijöille kolmen vuoden välein. Poistumissuunnitelma on laadittu yksikkökohtaisesti. Mahdollisesta edunvalvonnan tarpeesta ilmoitetaan maistraatille tekemällä edunvalvontailmoitus. Tarvittaessa ilmoituksen laatii avopalveluohjaaja. Henkilöstö a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? ½ avopalveluohjaaja, 1 sairaanhoitaja, 10 hoitajaa b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? Sijaisia otetaan tarpeen mukaan. Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin otetaan pätevää henkilökuntaa, lyhyissä sijaisuuksissa käytetään myös alan opiskelijoita. Yksi varahenkilö tekee lyhytaikaisia sairauslomasijaisuuksia. Sijaisen käytöstä on laadittu erilliset ohjeet, jotka ovat kaikkien työntekijöiden luettavissa Y-asemalla. c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? Henkilöstövoimavarojen riittävyys turvataan huomioimalla kehityskeskusteluissa työntekijöiltä saatu palaute, noudattamalla asiakasmitoitussuosituksia, tiedottamalla vaara- ja uhkatilanteista, työnohjauksen järjestäminen tarvittaessa, keskustelua osastopalavereissa, sairauslomien seuranta ja puuttuminen varhaisen tuen mallin mukaan työntekijän sairauspoissaoloihin. Tarvittaessa palkataan lisätyövoimaa. Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? Lähiesimies rekrytoi henkilöstön. Ensisijaisesti palkataan pätevää henkilökuntaa, lyhyisiin sijaisuuksiin käytetään myös alan opiskelijoita. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta Tehostettuun palveluasumiseen on laadittu perehdytysohjelma, jota toteutetaan uuden työntekijän tullessa työyksikköön töihin. Toteutuksesta vastaavat lähiesimies, sairaanhoitaja ja hoitajat. Vanhustenhuollon henkilöstölle järjestetään vuosittain koulutussuunnitelma, jonka pohjalta koulutusta toteutetaan. Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa koulutussuunnitelman laadintaan. Koulutuksena järjestetään vanhustenhuollon yhteistä koulutusta, kunnan koko henkilöstölle tarkoitettua koulutusta ja osallistumalla ulkopuolisiin koulutuksiin. Kunta tukee myös omaehtoista koulutusta. Jokainen työntekijä suorittaa tietoturvallisuuden verkkokoulutuksen tullessaan töihin. Jokainen hoitaja suorittaa LOVekoulutuksen viiden vuoden välein. 9

10 Toimitilat Jokaisella asukkaalla on oma huone, osalla oma WC, muutamassa huoneessa on yhteinen WC-tila. Huoneeseen voi tuoda omia huonekaluja ja muistoesineitä. Asukkaiden käytössä ovat yhteiset ruokailuja päiväsalitilat. Osastolla on myös sauna- ja pesuhuonetilat. Asukkaan luona omaiset ja vieraat voivat vierailla päivällä mihin aikaan tahansa, erikseen ei ole vierailuaikoja. Saattohoidossa olevan asukkaan omaisilla on mahdollisuus olla asukkaan huoneessa saattohoidon ajan. Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? Siivous ostetaan ISS. Pyykkihuolto: Vuodevaatteet pestään pesulassa. Asukkaiden henkilökohtaisesta pyykin pesusta huolehtii henkilökunta, pyykit pestään osastolla. Teknologiset ratkaisut Yöllä henkilökunnalla on käytössä päällekarkaushälytin, jota testataan kerran kuukaudessa Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? Turvapuhelinhälytyksiin vastaa osaston oma henkilökunta, jolloin avun saa nopeasti. Turvapuhelimia testaan kerran vuodessa. Laite itsessään myös ilmoittaa havaituista vioista. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto Kuntohoitaja huolehtii asukkaiden henkilökohtaisten apuvälineiden hankinnasta apuvälinelainaamosta. Kuntohoitaja huolehtii apuvälineen käytön ohjauksesta asukkaalle. Yhteiskäytössä olevat apuvälineet huoltaa kiinteistöhuolto. Verenpainemittarit kalibroidaan yhteistyössä Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot Apuvälinelainaamo Asiakas- ja potilastietojen käsittely a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? Potilastietojärjestelmään jää jokaisen työntekijän kirjauksista ja käynneistä potilastietojärjestelmässä LOKI-merkintä. b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? Työntekijät suorittavat tietoturvakoulutuksen nettikoulutuksena. c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? Henkilötietolakiin perustuva rekisteriseloste on nähtävillä keskushallinnossa. Rekisteriseloste on tehty Pegasoksesta ja Dynastysta. Pegasos on Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymän hallin- 10

11 noima. KanTa-palvelusta on mapissa suoraan Kelan sivuilta otettu rekisteriseloste. d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot Johanna Hellstén p Palvelukeskus Jokisimpukka, vuodeosasto Rantaperentie 1, Eurajoki 11

12 OMAVALVONTASUUNNITELMA Suvannon toiminta-ajatus: Suvannon ryhmäkodin perustehtävänä on tuottaa tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Tavoitteena on ikäihmisen kokonaisvaltainen, turvallinen ja omatoimisuutta tukeva hoito ja huolenpito yhteistyössä hänen läheistensä kanssa. Vanhustenhuollon arvot ja toimintaperiaatteet: Asiakaslähtöisyys: Asiakkaan tarpeet ovat toimintamme lähtökohtana, eivät auttajan tai organisaation tarpeet. Asiakaslähtöisyys edellyttää asiakkaan mukaan ottamista keskusteluun ja päätöksentekoon. Kohtelemme asiakasta kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti ja kunkin ammattikunnan eettisiä periaatteita kunnioittaen. Osaaminen: Toimintamme perustuu osaavan henkilöstön tietoihin, taitoihin ja kokemukseen. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä yhdessä olemme enemmän. Haluamme kehittyä ja oppia, meillä on aina voi parantaa asennetta! Omatoimisuuden tukeminen: Jokaisella ikäihmisellä on vastuu omasta toimintakyvystään ja terveydestään. Vanhustenhuollon henkilöstö haluaa tukea asiakkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta siten, että hän voisi elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Kuntouttava työote on henkilökunnan yhteinen haaste. Tavoitteellisuus: Ammattitaitoinen hoito- ja hoivapalvelu perustuu tavoitteelliseen suunnitelmaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmalla sekä suunnitelman säännöllisellä arvioinnilla turvataan yksilöllinen ja laadukas hoito. Vanhustenhuollon kokonaisvaltaisessa kehittämisessä haluamme edetä tavoitteellisesti. Henkilökunta: ½ avopalveluohjaaja, 1 sairaanhoitaja, 10 hoitajaa Asukkaita: 18 Yhteystietoja: Toiminnasta vastaava esimies: avopalveluohjaaja Minna Kuusisto, Palvelukeskus Jokisimpukka, p Vanhustyöstä vastaava esimies: vanhustyön johtaja Jaana Tuokkola Palvelukeskus Jokisimpukka, p Sosiaaliasiamies: Juha Mäkinen p tai , Liisankatu 18 B, Pori Potilasasiamies: Sirpa Haviala, Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymä, Koulukatu 2, Harjavalta p Omavalvontasuunnitelman voitte pyytää henkilökunnalta luettavaksi. 12

13 OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Paikka ja päiväys Allekirjoitus 13

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Palvelujentuottaja Nimi: Eurajoen kunta Palveluntuottajan Y-tunnus: 0132322-3 Kunnan nimi: Eurajoen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

TERVEYSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TERVEYSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Palveluntuottaja Nimi: Eurajoen kunta Palveluntuottajan Y-tunnus: 0132322-3 Toimintayksikön nimi Eurajoen

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA

KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA

VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Lohja Nimi: Huushollipiiat Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 968751-5

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Kuntayhtymän nimi: Sote

Lisätiedot

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä. Puhelin 0401357862. Puhelin 0295 209 111

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä. Puhelin 0401357862. Puhelin 0295 209 111 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Pyhäjoki Kuntayhtymän nimi:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Kalajoen kaupunki Kuntayhtymän

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0161075-89 Kunnan nimi: Kouvola Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Eurajoen kunta Palveluntuottajan Y-tunnus: 0132322-3 Kunnan nimi:

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä. Postitoimipaikka. Savonlinna. Puhelin

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä. Postitoimipaikka. Savonlinna. Puhelin Sivu 1 / 19 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Savonlinna Nimi: Savonlinnan Hopearanta ry Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 1006538-5 Kunnan nimi: Vaala Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tmi Timo Karppanen Palveluntuottajan Y-tunnus: 2008450-4 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Arkiapu Meiri Parma Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 2418819-1 Kunnan

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) Toiminta-ajatus

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) Toiminta-ajatus TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) Toiminta-ajatus Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toiminta-ajatus ilmaisee, kenelle

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Yksityinen palveluntuottaja Heidin ja Päivin Lähihoiva Palvelun tuottajan toiminimi Heidin ja Päivin Lähihoiva Avoin Yhtiö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 2045520-0 Kunnan nimi: Äänekosken kaupunki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tampereen työvalmennussäätiö Syke Palveluntuottajan Ytunnus: 24441089

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 1006538-5 Kunnan nimi: Ii Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 2045520-0 Kunnan nimi: Äänekosken kaupunki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kyyhkylä Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2378450-6 Kunta Kunnan

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KANGASNIEMEN PTY, KOTIHOITO

OMAVALVONTASUUNNITELMA KANGASNIEMEN PTY, KOTIHOITO OMAVALVONTASUUNNITELMA KANGASNIEMEN PTY, KOTIHOITO PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0164690-3 x Kunta Kunnan nimi:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Puumalan Toimintakoti ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0917268-5 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Versio 1.0 Päiväys 20.8.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 25.8.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Palveluntuottajan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Versio 1.0 Päiväys 18.3.2016 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 25.8.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Palveluntuottajan

Lisätiedot

Toimintayksikön nimi Valkeakosken kaupunki, vanhuspalvelut/ kotihoito/ muistisairaiden päiväkeskus Mielikki

Toimintayksikön nimi Valkeakosken kaupunki, vanhuspalvelut/ kotihoito/ muistisairaiden päiväkeskus Mielikki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Valkeakosken kaupunki Palveluntuottajan Y-tunnus:0157568-2 Toimintayksikön nimi Valkeakosken kaupunki,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: KotiRitarit Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2695255-2 Kunnan nimi:

Lisätiedot

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma Omakotisäätiö Puotilantie 3 00910 Helsinki www.omakotisaatio.fi Toimisto arkisin puhelin 09 6829 0300 Sisällys 1 Palvelujen tuottaja... 3 1.1 Yksityinen palveluntuottaja...

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma, Birgittakoti

Omavalvontasuunnitelma, Birgittakoti Omavalvontasuunnitelma, Birgittakoti Lehtimäki Anneli, palvelukodinjohtaja, Birgittakoti NAANTALIN KAUPUNKI/ Birgittakoti, Tuulensuunkatu 4, 21100 Naantali Sisällys 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Lamminniemen Hyvinvointikeskus Palveluntuottajan Y-tunnus: 2560530-5

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Demik Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2141642-7 Kunnan nimi: Iitti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0210286-0 Kunnan nimi: Raahe Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0161075-9 Kunnan nimi: Kouvola

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Kalajoki ja Merijärvi Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Maritta kilpi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2675843-4 Kunnan nimi:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Esperi Care Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2017532-6 Kunta Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Mainio Vire Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1893659-5 Kunnan nimi:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Pyhäsalmen Palvelukoti Jaatinen Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 0722079-4

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Palvelujentuottaja Nimi: Avopalveluyksikkö Mäntyranta Palveluntuottajan Y-tunnus: 0164690-3 X Kunta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Salon kaupunki Y-tunnus 0139533-1 Toimintayksikön nimi Salon kaupungin vanhuspalvelut/hintan hoivakoti

Lisätiedot

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut Erityisasiantuntija Kristiina Matikainen Pitkäaikaisen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kangasniemen terveyskeskuksen hoiva- ja kuntoutusyksikkö

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kangasniemen terveyskeskuksen hoiva- ja kuntoutusyksikkö OMAVALVONTASUUNNITELMA Kangasniemen terveyskeskuksen hoiva- ja kuntoutusyksikkö PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

Kunnan nimi: Kokkola. Postitoimipaikka Kokkola. Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

Kunnan nimi: Kokkola. Postitoimipaikka Kokkola. Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat Versio 1.0 Päiväys 20.8.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 25.8.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Palveluntuottajan

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä Asumispalvelut / palveluasuminen 17 asukaspaikkaa

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä Asumispalvelut / palveluasuminen 17 asukaspaikkaa SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Valkeakosken kaupunki Palveluntuottajan Y-tunnus: 0157568-2 Toimintayksikön nimi Tallikadun ryhmäkoti

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Lasten ja nuorten opisto LNO ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 2678869-2

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiö Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Joroisten 4Hyhdistys ry Palveluntuottajan Ytunnus: 02186232 Kunnan

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Palveluntuottaja. Valkeakosken kaupunki. Palveluntuottajan Y-tunnus: 0157568-2

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Palveluntuottaja. Valkeakosken kaupunki. Palveluntuottajan Y-tunnus: 0157568-2 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Valkeakosken kaupunki Palveluntuottajan Y-tunnus: 0157568-2 Toimintayksikön nimi Kotikulman ryhmäkoti

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Elimäen Puustelli ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0804897-3 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Mainio Vire Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1893695-5 Kunnan nimi:

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: X Kunta Kunnan nimi: Mikkelin kaupunki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkonummen perusturvan sosiaalipalvelut Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Mainio Vire Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1893695-5 Kunnan nimi:

Lisätiedot

Puhelin 040 3357440 040 335 7604. Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

Puhelin 040 3357440 040 335 7604. Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Valkeakosken kaupunki Palveluntuottajan Y-tunnus: 0157568-2 Toimintayksikön nimi Hoivakoti Kantele Palveluyksikön

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Versio 1.0 Päiväys 20.8.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 25.8.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Palveluntuottajan

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä Asumispalvelut / Palveluasuminen 15 asiakaspaikkaa

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä Asumispalvelut / Palveluasuminen 15 asiakaspaikkaa SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Valkeakosken kaupunki Palveluntuottajan Y-tunnus: 0157568-2 Toimintayksikön nimi Tallikadun ryhmäkoti

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Palvelujentuottaja Nimi: Kangasniemen Vanhainkoti Palveluntuottajan Y-tunnus: 0164690-3 X Kunta Kunnan

Lisätiedot

Päivitetty 30.3.2015 KUNTOUTTAVA HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA

Päivitetty 30.3.2015 KUNTOUTTAVA HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivitetty 30.3.2015 KUNTOUTTAVA HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on opastaa hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa. Ohjeistus huomioi vanhuspalvelulain vaatimukset ja sen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Salon kaupunki Y-tunnus 0139533-1 Toimintayksikön nimi Salon kaupungin vanhuspalvelut / Kotihoito Palveluyksikön

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Palvelujentuottaja Nimi: Kangasniemen Vanhainkoti Palveluntuottajan Y-tunnus: 0164690-3 X Kunta Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Mainio Vire Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1893695-5 Kunnan nimi:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Alajärven kaupunki Kuntayhtymän

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Hoivapalvelu NILA 14. LOKAKUUTA 2015 HOIVAPALVELU NILA Lenkkipolku 16 90830 Haukipudas Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT... 3 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja. Toimintayksikön nimi Haukivuoren palvelukeskus

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja. Toimintayksikön nimi Haukivuoren palvelukeskus SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Palveluntuottajan Y-tunnus: 0165116-3 Kunnan nimi: Mikkelin kaupunki Toimintayksikön nimi Haukivuoren

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Esperi Care Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2017532-6 Kunta Kunnan

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma Omakotisäätiö Puotilantie 3 00910 Helsinki www.omakotisaatio.fi Toimisto arkisin puhelin 09 6829 0300 Sisällys 1 Palvelujen tuottaja... 4 1.1 Yksityinen palveluntuottaja...

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA Riitta Husso, Valvira 25.2.2014 25.2.2014 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Valviran tehtävänä on valvoa oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Salon kaupunki Y-tunnus 0139533-1 Toimintayksikön nimi Salon kaupungin vanhuspalvelut / Halikkokoti

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja: Kunta Palvelujen tuottaja: Jyväskylän kaupunki Kunnan nimi: Jyväskylä Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Mainio Vire Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1893695-5 Kunnan nimi:

Lisätiedot