SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja pavelujentuottaja Nimi:Tehostettu palveluasuminen/ryhmäkoti Suvanto Palveluntuottajan Y-tunnus: Y Kunnan nimi: Eurajoen kunta Kuntayhtymän nimi: Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymä Sote -alueen nimi: Toimintayksikön nimi Tehostettu palveluasuminen/ryhmäkoti Suvanto Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen Rantaperentie 1, Eurajoki Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä Ympärivuorokautista apua tarvitsevat ikäihmiset, 18 Toimintayksikön katuosoite Rantaperentie 1 E Postinumero Toimintayksikön vastaava esimies Minna Kuusisto Postitoimipaikka Eurajoki Puhelin Sähköposti ISS, siivouspalvelu Ravanin Pesula, pesulapalvelut Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat PL 210, Helsinki Lintulahdenkuja 4, Helsinki Faksi Puhelin Koskenranta 3, Rovaniemi Faksi

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) Suvannon toiminta-ajatus: Suvannon ryhmäkodin perustehtävänä on tuottaa tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Tavoitteena on ikäihmisen kokonaisvaltainen, turvallinen ja omatoimisuutta tukeva hoito ja huolenpito yhteistyössä hänen läheistensä kanssa. Vanhustenhuollon arvot ja toimintaperiaatteet: Asiakaslähtöisyys: Asiakkaan tarpeet ovat toimintamme lähtökohtana, eivät auttajan tai organisaation tarpeet. Asiakaslähtöisyys edellyttää asiakkaan mukaan ottamista keskusteluun ja päätöksentekoon. Kohtelemme asiakasta kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti ja kunkin ammattikunnan eettisiä periaatteita kunnioittaen. Osaaminen: Toimintamme perustuu osaavan henkilöstön tietoihin, taitoihin ja kokemukseen. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä yhdessä olemme enemmän. Haluamme kehittyä ja oppia, meillä on aina voi parantaa asennetta! Omatoimisuuden tukeminen: Jokaisella ikäihmisellä on vastuu omasta toimintakyvystään ja terveydestään. Vanhustenhuollon henkilöstö haluaa tukea asiakkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta siten, että hän voisi elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Kuntouttava työote on henkilökunnan yhteinen haaste. Tavoitteellisuus: Ammattitaitoinen hoito- ja hoivapalvelu perustuu tavoitteelliseen suunnitelmaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmalla sekä suunnitelman säännöllisellä arvioinnilla turvataan yksilöllinen ja laadukas hoito. Vanhustenhuollon kokonaisvaltaisessa kehittämisessä haluamme edetä tavoitteellisesti. 2

3 RISKINHALLINTA (4.1.3) Riskien tunnistaminen Eurajoen kunnassa on laadittu seuraavia ohjeistuksia: 1. Toimintamalli työn aiheuttamien haitallisten henkisten kuormitustekijöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi 2. Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintaan 3. Toimintamalli psykososiaalisten kuormitustekijöiden selvittämiseksi ja seuraamiseksi 4. Työsuojelun toimintaohjelma 5. Varhaisen tuen malli 6. Toimintamalli kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien hallitsemiseksi 7. Eurajoen kunnan riskienhallintapolitiikka-ohjeet Sosiaalitoimen toimintaohjeistuksia ovat: 1. Asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli, uhka- ja vaaratilanneraportit 2. Käsin tehtävät nostot ja siirrot Palvelukeskus Jokisimpukan toiminta-ohjeet: 1. Tilastot ei-toivotuista ilmiöistä, lääkehoitopoikkeamaraportti Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? Poikkeamista ilmoitetaan lähiesimiehelle ja tehdään poikkeamaraportit. Vanhustenhuollon työsuojeluasiamies Nina Hietaniemi myös seuraa riskejä ja tiedottaa niistä esimiehille. Riskien käsitteleminen Raportit käsitellään osastopalaverissa ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Raportit toimitetaan vanhustyön johtajalle. Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? Laatupoikkeamat kirjataan ja käsitellään osastopalaverissa. Toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla. Asiasta tiedotetaan henkilökunnalle osastopalaverissa ja sähköpostilla. 3

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt Tehostettu palveluasuminen: Avopalveluohjaaja Minna Kuusisto ja vanhustyön johtaja Jaana Tuokkola Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? Minna Kuusisto ja Ansa Pelli-Karonen Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot Minna Kuusisto, avopalveluohjaaja, p Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Avopalveluohjaaja päivittää omavalvontasuunnitelman kerran vuodessa. Omavalvontasuunnitelman julkisuus Kooste omavalvontasuunnitelmasta on Suvannon osaston ilmoitustaululla. Kokonaisuudessaan omavalvontasuunnitelman saa pyydettäessä luettavaksi osaston kansliasta. 4

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan mitä mittareita arvioinnissa käytetään? Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan lähiviikkoina asukkaan saapuessa ryhmäkotiin, jolloin laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma yhteistyössä omaisen/asiakkaan kanssa. Asukkaan ja /tai omaisen kanssa pidetään/sovitaan hoitopalaveri kuukauden kuluessa asukkaan saavuttua ryhmäkotiin. Mittareina käytössä: MMSE, Rava. Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? Asiakas ja/tai omainen ovat mukana hoitopalaverissa, jossa hoitoa suunnitellaan. Omahoitaja tarkistaa hoitosuunnitelman kerran vuodessa omaisen/asukkaan kanssa. Asiakkaan mielipide hoidon tarpeesta kirjataan hoitoyhteenvetoon potilastietojärjestelmään. Oleellisista muutoksista asukkaan hoidossa ilmoitetaan omaiselle välittömästi tai omaisen kanssa sovitulla tavalla. Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? Omahoitajat laativat hoitosuunnitelman hoitopalaverin jälkeen ja se tarkistetaan kerran vuodessa omaisen kanssa ja puolen vuoden välein hoitajan tekemänä (omahoitaja huolehtii tarkistuksesta). Palvelusuunnitelman tarkistaa avopalveluohjaaja puolen vuoden välein. Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? Hoitosuunnitelman tarkistuksen yhteydessä laaditaan arviointi hoidon toteutumisesta potilastietojärjestelmään. Poikkeamat hoitosuunnitelmasta ja poikkeamat päivittäisissä toiminnoissa kirjataan potilastietojärjestelmään. Asiakkaan kohtelu Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen Suvannossa toteutetaan asiakkaan toiveita mahdollisuuksien mukaan. Hoitopalaverissa ovat mukana omainen/vanhus, jolloin voi esittää toiveitaan ja toiveet kirjataan yhteenvetoon ja hoitosuunnitelmaan. Otetaan huomioon elämänkertatiedot asukkaan hoidossa ja hoitosuunnitelman laadinnassa. Jokaisella asiakkaalla on oma huone, jossa yksilöllinen hoitaminen tapahtuu. Puuttumalla epäasialliseen kohteluun toista asukasta kohtaan, turvataan kaikkien asukkaiden turvallisuus. Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet Rajoittavat toimenpiteet kirjataan hoitosuunnitelmaan ja pyydetään niihin omaisen/asukkaan lupa. Lääkärin määräämät rajoittavat toimenpiteet kirjataan potilastietojärjestelmään asiakaskertomukseen ja niistä lääkäri antaa ohjeet ja ajan, jolloin rajoittavia toimenpiteitä käytetään. Sitomisesta lääkäri antaa aina erilliset ohjeet ja niistä neuvotellaan omaisten kanssa. Osastojen ovet ovat lukossa potilasturvallisuuden vuoksi. Asiakkaan kohtelu Epäasiallisesta kohtelusta asiakas/omainen tiedottaa avopalveluohjaajalle. Esimies keskustelee asiasta henkilökunnan kanssa ja toimii tilanteen mukaan. 5

6 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen Asiakkailta ja omaisilta kerätään asiakaspalautetta kirjallisena kerran vuodessa. Hoitosuunnitelmien teon ja tarkistuksen yhteydessä kerätään palautetta ja toiveita. Keskustellaan omaisen kanssa tämän vieraillessa osastolla, jolloin saadaan palautetta hoidosta. Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä Asiakaspalautteen yhteenveto käsitellään osaston kehittämisiltapäivässä vuosittain ja laaditaan kehittämistoimenpiteet. Hoitosuunnitelmasta keskustellaan hoitopalaverissa. Asiakkaalta tai omaiselta saatu palaute käsitellään hoitotiimissä tai asukaspalaverissa. Asiakkaan oikeusturva a) Muistutuksen vastaanottaja Vanhustyön johtaja Jaana Tuokkola b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista Jari Mäkinen, p tai , Liisankatu 18B, PORI d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? Tehdään vastine, joka käsitellään sosiaalilautakunnassa. e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 6

7 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä asukkaan ja/tai omaisen kanssa. Omahoitajat arvioivat ja tarkistavat hoitosuunnitelman puolen vuoden välein tai hoidon muuttuessa. Asiakkaan asioita käsitellään asukaspalavereissa ja tehdään tarvittavat toimenpiteet. Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? Omahoitaja tarkistaa hoitosuunnitelman puolivuosittain ja kerran vuodessa yhteistyössä omaisen kanssa. Tarkistuksen yhteydessä arvioidaan hoidon toteutumista. Hoidon muuttuessa hoitosuunnitelma päivitetään ajantasalle. Poikkeamat kirjataan potilastietojärjestelmään ja tarvittaessa käsitellään lääkärinkierrolla. Ravitsemus Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? Jokaiselle asukkaalle jaetaan yksilöllisen kokoiset annokset ja seurataan ravinnon saantia. Kirjataan asukkaan poikkeamat aterioinneissa potilastietojärjestelmään ja reagoidaan niihin tarvittavalla tavalla. Seurataan asukkaan painoa. Tarvittaessa lasketaan keittiön henkilökunnan toimesta ravintoaine- ja energiasisällöt. Runsasenergisiä annoksia saadaan keittiöltä pyydettäessä. MNA-analyysi tehdään tarvittaessa. ( MNA-testin avulla voidaan testata ikäihmisen ravitsemustila ja tunnistaa ne ikäihmiset, joilla on ali tai virheravitsemuksesta vaara tai näiden riski.) Keittiölle on laadittu oma omavalvontasuunnitelma. Hygieniakäytännöt Hygieniayhdyshenkilö vastaa osastolla olevista hygieniaohjeistuksista Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymän hygieniahoitajan antamien ohjeiden mukaan. Hygieniayhdyshenkilö päivittää hygieniaohjeistukset osastoilla oleviin hygieniamappiin. Hygieniahoitajana toimii: Tuija Ketola, KSTHKY Hygieniayhdyshenkilönä toimii: hoitaja Anne Paasikivi Terveyden- ja sairaanhoito Laadittu toimintaohjeet sairastapauksista, ensijaisesti ollaan yhteydessä omalääkäriin. Mikäli omalääkäri tai päivystävä lääkäri ei ole tavoitettavissa, konsultoidaan vuodeosaston sairaanhoitajaa, jonka jälkeen käytetään päivystyspalveluita. Hammashoidossa käytetään kunnallista hammashuoltoa, joka hoitaa asukkaiden hammashuollon. Kuolemantapauksen kohdatessa on olemassa kirjallinen ohjeistus. Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? Kirjataan asiakkaan hoitotilanteet potilastietojärjestelmään. 7

8 b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? Suvannon asukkailla on oma lääkäri, joka käy kerran viikossa osastolla ja on tavoitettavissa viitenä päivänä viikossa. Hoitoa seurataan kirjaamalla tietoja potilastietojärjestelmään, seuraamalla hoitosuunnitelman toteutumista ja käsittelemällä asioita asukaspalavereissa. Asiakkaan asioita käsitellään tarvittaessa lääkärinkierrolla (1xvko) ja toimitaan lääkärin määräämien ohjeiden mukaan. c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? Lääkäri Minna Mäkinen, sh Anne Uotila ja hoitajat Lääkehoito Suvantoon on laadittu lääkehoitosuunnitelma. Työntekijät suorittavat LOVe-koulutuksen viiden vuoden välein. Jokainen uusi työntekijä suorittaa LOVe-koulutuksen vuoden sisällä töihin tullessaan. a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? Sairaanhoitaja Anne Uotila päivittää vuosittain. b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? Lääkäri päättää lääkehoidosta, jota sairaanhoitaja ja hoitajat noudattavat. Lääkkeet tilataan asiakkaan laskuun Eurajoen apteekista. Hoitajat jakavat lääkkeet kerran viikossa dosetteihin ja hoitajat antavat lääkkeet asiakkaalle. Lääkäri määrää myös tarvittaessa annettavat lääkkeet. Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa Yhteistyö toteutetaan asiakaskohtaisesti olemalla yhteydessä omaisiin, kuntohoitajaan, fysioterapiaan, apuvälinelainaamoon, laboratorioon, lääkärin vastaanottoon, hammaslääkäriin yms. Tarvittaessa järjestetään palaveri hoitavien tahojen kesken. Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta ) Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuksia? Alihankinta on hankittu: Siivous, ISS. Kaksi kertaa vuodessa on palaveri, jossa käsitellään siivouksen toteutuminen. ISS:llä on oma omavalvontajärjestelmä. Ravanin Pesula: Ravanin Pesulasta ostetaan henkilökunnan vuokratyövaatteet ja asukkaiden vuodevaatteet. Vanhustyön johtaja on mukana pesulan kanssa käytävässä palaverissa, joka on kerran vuodessa. Tarvittaessa tehdään reklamaatio. 8

9 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa Yksikössä on pelastussuunnitelma. Palo- ja pelastuskoulutusta järjestetään kerran vuodessa uusille työntekijöille ja uusille sijaisille, yhteistyössä Pelastuslaitoksen kanssa. Päivityskoulutus järjestetään työntekijöille kolmen vuoden välein. Poistumissuunnitelma on laadittu yksikkökohtaisesti. Mahdollisesta edunvalvonnan tarpeesta ilmoitetaan maistraatille tekemällä edunvalvontailmoitus. Tarvittaessa ilmoituksen laatii avopalveluohjaaja. Henkilöstö a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? ½ avopalveluohjaaja, 1 sairaanhoitaja, 10 hoitajaa b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? Sijaisia otetaan tarpeen mukaan. Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin otetaan pätevää henkilökuntaa, lyhyissä sijaisuuksissa käytetään myös alan opiskelijoita. Yksi varahenkilö tekee lyhytaikaisia sairauslomasijaisuuksia. Sijaisen käytöstä on laadittu erilliset ohjeet, jotka ovat kaikkien työntekijöiden luettavissa Y-asemalla. c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? Henkilöstövoimavarojen riittävyys turvataan huomioimalla kehityskeskusteluissa työntekijöiltä saatu palaute, noudattamalla asiakasmitoitussuosituksia, tiedottamalla vaara- ja uhkatilanteista, työnohjauksen järjestäminen tarvittaessa, keskustelua osastopalavereissa, sairauslomien seuranta ja puuttuminen varhaisen tuen mallin mukaan työntekijän sairauspoissaoloihin. Tarvittaessa palkataan lisätyövoimaa. Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? Lähiesimies rekrytoi henkilöstön. Ensisijaisesti palkataan pätevää henkilökuntaa, lyhyisiin sijaisuuksiin käytetään myös alan opiskelijoita. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta Tehostettuun palveluasumiseen on laadittu perehdytysohjelma, jota toteutetaan uuden työntekijän tullessa työyksikköön töihin. Toteutuksesta vastaavat lähiesimies, sairaanhoitaja ja hoitajat. Vanhustenhuollon henkilöstölle järjestetään vuosittain koulutussuunnitelma, jonka pohjalta koulutusta toteutetaan. Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa koulutussuunnitelman laadintaan. Koulutuksena järjestetään vanhustenhuollon yhteistä koulutusta, kunnan koko henkilöstölle tarkoitettua koulutusta ja osallistumalla ulkopuolisiin koulutuksiin. Kunta tukee myös omaehtoista koulutusta. Jokainen työntekijä suorittaa tietoturvallisuuden verkkokoulutuksen tullessaan töihin. Jokainen hoitaja suorittaa LOVekoulutuksen viiden vuoden välein. 9

10 Toimitilat Jokaisella asukkaalla on oma huone, osalla oma WC, muutamassa huoneessa on yhteinen WC-tila. Huoneeseen voi tuoda omia huonekaluja ja muistoesineitä. Asukkaiden käytössä ovat yhteiset ruokailuja päiväsalitilat. Osastolla on myös sauna- ja pesuhuonetilat. Asukkaan luona omaiset ja vieraat voivat vierailla päivällä mihin aikaan tahansa, erikseen ei ole vierailuaikoja. Saattohoidossa olevan asukkaan omaisilla on mahdollisuus olla asukkaan huoneessa saattohoidon ajan. Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? Siivous ostetaan ISS. Pyykkihuolto: Vuodevaatteet pestään pesulassa. Asukkaiden henkilökohtaisesta pyykin pesusta huolehtii henkilökunta, pyykit pestään osastolla. Teknologiset ratkaisut Yöllä henkilökunnalla on käytössä päällekarkaushälytin, jota testataan kerran kuukaudessa Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? Turvapuhelinhälytyksiin vastaa osaston oma henkilökunta, jolloin avun saa nopeasti. Turvapuhelimia testaan kerran vuodessa. Laite itsessään myös ilmoittaa havaituista vioista. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto Kuntohoitaja huolehtii asukkaiden henkilökohtaisten apuvälineiden hankinnasta apuvälinelainaamosta. Kuntohoitaja huolehtii apuvälineen käytön ohjauksesta asukkaalle. Yhteiskäytössä olevat apuvälineet huoltaa kiinteistöhuolto. Verenpainemittarit kalibroidaan yhteistyössä Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot Apuvälinelainaamo Asiakas- ja potilastietojen käsittely a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? Potilastietojärjestelmään jää jokaisen työntekijän kirjauksista ja käynneistä potilastietojärjestelmässä LOKI-merkintä. b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? Työntekijät suorittavat tietoturvakoulutuksen nettikoulutuksena. c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? Henkilötietolakiin perustuva rekisteriseloste on nähtävillä keskushallinnossa. Rekisteriseloste on tehty Pegasoksesta ja Dynastysta. Pegasos on Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymän hallin- 10

11 noima. KanTa-palvelusta on mapissa suoraan Kelan sivuilta otettu rekisteriseloste. d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot Johanna Hellstén p Palvelukeskus Jokisimpukka, vuodeosasto Rantaperentie 1, Eurajoki 11

12 OMAVALVONTASUUNNITELMA Suvannon toiminta-ajatus: Suvannon ryhmäkodin perustehtävänä on tuottaa tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Tavoitteena on ikäihmisen kokonaisvaltainen, turvallinen ja omatoimisuutta tukeva hoito ja huolenpito yhteistyössä hänen läheistensä kanssa. Vanhustenhuollon arvot ja toimintaperiaatteet: Asiakaslähtöisyys: Asiakkaan tarpeet ovat toimintamme lähtökohtana, eivät auttajan tai organisaation tarpeet. Asiakaslähtöisyys edellyttää asiakkaan mukaan ottamista keskusteluun ja päätöksentekoon. Kohtelemme asiakasta kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti ja kunkin ammattikunnan eettisiä periaatteita kunnioittaen. Osaaminen: Toimintamme perustuu osaavan henkilöstön tietoihin, taitoihin ja kokemukseen. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä yhdessä olemme enemmän. Haluamme kehittyä ja oppia, meillä on aina voi parantaa asennetta! Omatoimisuuden tukeminen: Jokaisella ikäihmisellä on vastuu omasta toimintakyvystään ja terveydestään. Vanhustenhuollon henkilöstö haluaa tukea asiakkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta siten, että hän voisi elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Kuntouttava työote on henkilökunnan yhteinen haaste. Tavoitteellisuus: Ammattitaitoinen hoito- ja hoivapalvelu perustuu tavoitteelliseen suunnitelmaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmalla sekä suunnitelman säännöllisellä arvioinnilla turvataan yksilöllinen ja laadukas hoito. Vanhustenhuollon kokonaisvaltaisessa kehittämisessä haluamme edetä tavoitteellisesti. Henkilökunta: ½ avopalveluohjaaja, 1 sairaanhoitaja, 10 hoitajaa Asukkaita: 18 Yhteystietoja: Toiminnasta vastaava esimies: avopalveluohjaaja Minna Kuusisto, Palvelukeskus Jokisimpukka, p Vanhustyöstä vastaava esimies: vanhustyön johtaja Jaana Tuokkola Palvelukeskus Jokisimpukka, p Sosiaaliasiamies: Juha Mäkinen p tai , Liisankatu 18 B, Pori Potilasasiamies: Sirpa Haviala, Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymä, Koulukatu 2, Harjavalta p Omavalvontasuunnitelman voitte pyytää henkilökunnalta luettavaksi. 12

13 OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Paikka ja päiväys Allekirjoitus 13

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma Omakotisäätiö Puotilantie 3 00910 Helsinki www.omakotisaatio.fi Toimisto arkisin puhelin 09 6829 0300 Sisällys 1 Palvelujen tuottaja... 4 1.1 Yksityinen palveluntuottaja...

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Yksityinen palveluntuottaja Heidin ja Päivin Lähihoiva Palvelun tuottajan toiminimi Heidin ja Päivin Lähihoiva Avoin Yhtiö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015

PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015 PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015 12.3.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2.1 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1.1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot...

Lisätiedot

SATEENKAARI KODON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 PK TIITIÄINEN

SATEENKAARI KODON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 PK TIITIÄINEN SATEENKAARI KODON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 PK TIITIÄINEN 6.3.2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2.1 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1.1 Palvelujen tuottajaa koskevat

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

PEIKONPESÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015

PEIKONPESÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 PEIKONPESÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 17.3.2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2.1 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1.1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot... 3 2.1.2

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot