Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen"

Transkriptio

1 Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen 1

2 Liite 1 Toimintasuunnitelma Sisältö ja tavoitteet Aikataulu Talousarvio Liite 2 Sastamalan Ydinprosessiohjeistus Lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjelmaan Liite 3 Hankkeen nimi Liite 4 Yhteisön taloustiedot Sastamalan kaupunki Opetus- ja kasvatuskeskus Nuorisopalvelut Tiina Mäkiranta Asemakatu SASTAMALA 2

3 JOHDANTO Liite 1 Sastamalan kaupunki on valinnut lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmansa erityisteemaksi osallistumisen ja yhteisöllisyyden. Sastamalan kaupungissa nuorisopalveluiden tehtävänä on koordinoida ohjelman kokoamista laajaalaisesti huomioiden kaikki ydinprosessit ja mahdolliset kolmannen sektorin toimijat. Lisäksi nuorisopalveluiden osaprosessin tavoitteena on muodostaa toimintamuodot vastaamaan hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteita kokonaisvaltaisesti ja pysyvästi nuorisopalveluiden rakenteeseen. Haasteen tähän työhön tuo niukkenevan talolouden aika ja uusi noin 100km laajuinen kaupunki prosessiorganisaatioineen (kuntaliitos Mouhijärvi, Vammala, Äetsä). Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoaminen ja seuranta on osa kaupungin strategiatyötä, strategisena ydin käsitteenä on kasvun Sastamala. Sastamalassa ajatuksena on lapsi ja nuori tulevaisuuden aktiivisena kansalaisena. Kaikilla yksilöillä on tässä yhteiskunnassa heti syntymästään lähtien muodollinen, annettu asema. Tämä ei kuitenkaan yksistään riitä, lisäksi lapsen ja nuoren kehittyminen aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi vaatii osallistumista, yhteisön jäsenenä toimimista lähtien liikkeelle perheestä, päiväkodista, koulusta ja sitä rataa eteenpäin. Tämä erilaisiin yhteisöihin kuuluminen kehittyy osallistumisen ja positiivisten kokomusten kautta. Osallistumisen ja kokemusten lisäksi lapsen aktiivisen kansalaisuuden kehitykseen liittyy sosiaalisuus, kuulluksi tuleminen. Lapsille ja nuorille välttämättä aina ominaisin osallistumismuoto ei ole puhe, lapsenomaisempia tapoja ovat esimerkiksi piirtäminen ja leikin omainen toiminta, nuorille taas kirjallinen ilmaisu voi olla ominaista. Tästä johtuen nuorten ja lasten aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista, osallisuutta, tulee pohtia ja kehittää Sastamalan kaupungissa monipuolisesti ja eri ikäryhmille sopivalla räätälöidyllä tavalla. 3

4 LASTEN JA NUORTEN KASVATUS JA OHJAUS YDINPROSESSIN KUVAUS Kasvatuksen prosessit Päiväkodit Perhepäivähoito Varhaiskasvatus Tiimi Kotihoidontuki Erityinen tuki ja erityisopetus Esiopetus Ostopalvelut Esiopetus Erityinen tuki ja erityisopetus Prosessitiimi Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus Lukiokoulutus Tiimi Perusopetustiimi Perusopetus Tiimi Nuorisotyö Aikuislukio Yhdistelmäopinnot Opiskelijahuolto Päivälukio Sastamalan kaupunki Erityinen tuki ja erityisopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta Opetus 1-9 lk Lisäopetus 10.lk Oppilashuolto Nuorten osallisuus Nuorisojärjestöt ja nuorisotalo Kerho- ja leiritoiminta Tieto- ja neuvontapalvelut Erityisnuorisotyö 4

5 SASTAMALAN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN OSAPROSESSI Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus -> Nuorisotyö OSATOIMINNOT Nuorten osallisuus: nuorisovaltuusto, oppilaskunnat, aluenuvat Nuorisojärjestöt Kerhotoiminta Nuorisotalotoiminta Leiritoiminta, tapahtumat, matkat, kv. toiminta Tieto- ja neuvontapalvelut Erityisnuorisotyö ASIAKAS Alle 29 -vuotiaat PERUSTEHTÄVÄ Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen Sastamalan kaupunki TULOS Itsenäinen ja sosiaalinen nuori Haettava hankerahoitus on tarkoitus käyttää nuorisopalveluiden toimintojen suunnitelmalliseen kehittämiseen hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman osoittamaan suuntaan. Vahvistaa nuorisopalveluiden koordinoimana koko kaupungin lasten ja nuorten kuulemis- ja osallistumiskäytäntöjä. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvät käytännöt ja toimintatavat Sastamalan nuorisopalveluille ja yhteistyötahoille liittyen laajaan osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen sekä yhdenvertaisuuteen ajatellen lasten ja nuorten äänen kuulumista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kirjata toimintatavat ylös ja antaa tietoa eteenpäin hyödynnettäviksi muissa seutukunnan kunnissa/nuorisopalveluissa. 5

6 TOIMINTASUUNNITELMA Lasten ja nuorten osallistumiselle oman kotikaupunkinsa, elämänpiirinsä ja arkensa suunnitteluun, kehittämiseen ja käytännöntoimintaan on annettava tilaa. Uuden Sastamalan kaupungin on luotava systemaattinen järjestelmä, jotta tämä osallistuminen ja yhteisöllisyyden muodostuminen on mahdollista. Sastamalan kaupunki on perustettu vuoden 2009 alusta alkaen, Äetsän ja Mouhijärven kunnat sekä Vammalan kaupunki muodostivat yhden maantieteellisesti laajan kaupungin kuntaliitoksen myötä. Sastamalassa on asukkaita , joista alle 29-vuotiaita asukkaita on 7579 henkeä, yli 30%. Sastamalan kaupungin hallinto perustuu prosessiorganisaatioon, joka toimintamuotona on kunta alalla melko harvinainen ja uusi. Prosessi alkaa asiakkaan tarpeista ja päättyy niiden tyydyttämiseen (edellä kuvattuna Sastamalan kaupungin prosessit sekä eriteltynä kasvatuksen prosessit). Uudesta kaupungista ja prosessiorganisaatioon siirtymisestä johtuen muutoksia aiempiin toimintatapoihin on tullut melkoisesti. Prosessiorganisaation omaksuminen ja palveluiden sijoittuminen oikeille tehtäväkentille on vienyt voimavaroja. Sastamalan kaupunginvaltuusto on valinnut strategian erityisteemaksi lasten ja nuorten Sastamalan, jonka keskeisenä osa-alueena on lasten ja nuorten osallisuuden kehittäminen. Sastamalan laspi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoaminen on osa hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman täytäntöön soveltamista. Pelkän selvityksen kokoaminen ei yksistään riitä, tarvitaan voimavaroja kehittämistyön konkretisoimiseksi käytännön toimintoihin. Tästä johtuen lähdimme valmistelemaan nuorisopalveluiden kehittämishanketta, tavoitteena on vastata hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteisiin kokonaisvaltaisesti luvun 7. toimenpiteiden toteuttamiseksi ja lisäksi kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuden teemaan. Jatkossa näihin toimenpiteisiin ei tarvita erillistä resursointia. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintatavat jotka uppoutuvat nuorisopalveluiden vakituisiin toimintamalleihin ajattelemalla sekä kirjaamalla toimintatavat ja resursoimalla tehtäväkentät järkevästi parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Sastamalan kaupungin oman lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoaminen on aloitettu. Ohjelmassa on erityisnäkökulmaksi valittu lasten ja nuorten laaja kuuleminen, 6

7 osallistuminen ja yhteisöllisyys. Kaupungin ydinprosesseille ja yhteistyötahoille on annettu ohjeistus miten tietoja, tavoitteita ja toimenpiteitä tulee kirjata Sastamalan ensimmäiselle seurantakaudelle (liite 2). Tavoitteena on että toimenpiteet jäävät pysyviksi toiminnoiksi Sastamalan kaupungissa. Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen selvityksen tavoitteena on valmistua ennen kesää Sastamalan kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen selvityksen koonnista vastaa nuorisopalvelut. On luontevaa, että nuorisopalvelut koordinoi selvityksen kokoamista, koska pääteema laaja osallistuminen ja yhteisöllisyys on erityisesti nuorisopalvelujen osaamisaluetta. Sastamalan nuorisopalveluiden on tarkoitus lähteä kehittämään toimintamuotojaan pääkäsitteenään osallisuus ja yhteisöllisyys. Tämä hankehakemus hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon liittyy suoranaisesti ja kokonaisvaltaisesti hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman luvun 7. tavoitteiden ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteuttamiseksi ja liittämiseksi Sastamalan kaupungin nuorisopalveluiden käytänteisiin pysyvästi. Erityisesti hankeen kustannukset koostuvat palkkauskustannuksista, jotta saadaan toimintamallit suunniteltua, kirjattua ja juurrutettua, lisäksi kustannuksia tulee henkilöstön koulutuksesta. Seuraavassa Sastamalan kaupungin kehittämishaasteet ajatellen hankkeen konkreettisia tavoitteita ja hallituksen lapsi-/nuorisopolitiikan kehittämis-ohjelmaan. Tässä hankkeessa ei ole tarkoitus tavoitella kuuta taivaalta vaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti realistiset tavoitteet ja juurruttaa ne pysyviksi käytännöiksi Sastamalan kaupungin prosessien toimintaan ja suuntaviivaksi kehityskululle. 7

8 SISÄLTÖ JA TAVOITTEET Lasten ja nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmät, oppilaskuntatyön kehittäminen Sastamalan kaupungissa toimii nuorisovaltuusto ja alueelliset nuorisoneuvostot. Nuorisovaltuuston jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa kaupungin päättävissä elimissä. Alueellisia nuorisoneuvostoja on kolme: pohjoinen, läntinen ja eteläinen ryhmä, joiden aluerajat ovat osittain perua vanhoista kuntarajoista ja jäsenet vanhojen kuntien nuorisovaltuustoista. Sastamalan nuorten osallisuus ajatellen nuorisovaltuusto toimintaa vaatii vielä hiomista ja pohdintoja, miten saadaan kokonaisvaltaisesti nuorten ääni kuulumaan koko laajan kaupungin alueella ja miten sekä valtuuston että nuorisoneuvostojen rooli saadaan hiottua yhteen, jotta kaikkien tahojen ääni kuuluu sekä miten vaalit käytännössä toteutetaan. Lisäksi selvitystyötä vaatii erityisryhmien huomioiminen nuorisovaltuustotoiminnassa, esimerkiksi vammaisneuvostolle kiintiöpaikka tai muiden vastaavien toimintamuotojen selvittäminen vaatii resurssia. Oppilaskuntatoiminta on aloitettu useissa oppilaitoksissa Sastamalan alueella. Alakoulujen oppilaskunnilla on yhteisryhmä, johon kuuluu lähes kaikista alakouluista kaksi oppilasta ja oppilaskuntatyötä ohjaavaopettaja. Vammalan kaupunki on ollut oppilaskuntatyössä yksi edelläkävijä kaupungeista Suomessa, Sastamalan haaste on juurruttaa toiminnot suurempaan kokonaisuuteen. Vammalan oppilaskunnille on pidetty niin sanottuja huippukokouksia, joissa oppilaskunnat ovat esittäneet kouluviihtyvyyteen liittyviä projektejaan. Esitysten pohjalta huippukokouksessa on jaettu tilakeskuksen ja nuorisovaltuuston korvamerkittyä rahaa projektien toteuttamiseksi. Tavoitteet: - Nuorisovaltuustotoiminnan rakenteen selkeyttäminen, mikä rooli on alueellisilla nuorisoneuvostoilla, nuorten paikallisten ryhmien aloitteet nuorisovaltuustolle ja nuorisoneuvostoille - Nuorisovaltuustotoiminnan tunnetuksi tekeminen sekä nuorten että päättäjien näkökulmista. Nuorisovaltuustotoiminnan vaalijärjestelmän kehittäminen toimivaksi 8

9 kokonaisuudeksi koko kaupungin alueella yhteistyössä oppilaitosten kanssa, huomioiden oppimiskokemusmahdollisuus vaalienyhteydessä. - Selvitystyötä vaatii erityisryhmien huomioiminen nuorisovaltuusto- ja osallisuustoiminnassa, esimerkiksi vammaisneuvostolle kiintiöpaikka tai muun vastaavan toimintamuodon mahdollisuuden selvittäminen Sastamalassa yhdenvertaisuuden parantamiseksi. - Juurruttaa kaikkiin Sastamalan oppilaitoksiin toimiva oppilaskunta. - Kouluttaa oppilaskuntia ohjaavia opettajia ja luoda oppilaskunnille toimintaedellytykset, kehittää koulujen ja nuorisopalveluiden yhteistyötä oppilaskuntatyössä, toimintatahojen roolien selvittäminen, selkeyttäminen ja kokoaminen kirjalliseen muotoon. - Vammalan toimivien käytäntöjen siirtäminen/juurruttaminen oppilaskuntatyöhön koko uuden kaupungin alueella, alakoulujen yhteisryhmät ja huippukokoukset. Laajentaa mahdollisuuksien mukaan yhteisryhmä- ja huippukokousajattelu koskettamaan yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitoksia sekä selvittää päiväkotiosallisuuden mahdollisuudet huippukokouskäytäntöön liittyen. Yhteisryhmien on Vammalan kaupungissa nähty kehittävän oppilaskuntien merkityksellisyyttä, aktiivisuutta ja oppilaiden osallistumista huomattavalla tavalla. - Huippukokouskäytännön laajentaminen yläkoulu- ja päiväkotiasteille sekä juurruttaminen alakouluasteella Sastamalan käytäntöihin. Suunnitella huippukokouksen yhteyteen kaikkien oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston edustajien yhteinen tapaaminen edistämään ko. tahojen vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmää sekä laajaa yhteistyötä merkittävästi, lisäksi parantaa lasten- ja nuorten tietoisuutta vaikuttamiskanavista. - Nuorisopalvelut kokoaa materiaalia liittyen lasten- ja nuorten osallisuusmahdollisuuksiin ja kuulemiseen ajatellen kaikkia kaupungin ydinprosesseita ja yhteistyötahoja, hankkeessa toimiva henkilö tukee ja koordinoi aktiivisesti koko kaupungin alueella Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden siirtymistä käytäntöön, laaja pääteema on osallistuminen ja yhteisöllisyys. 9

10 Verkkodemokratia Sastamalan kaupungin lapsilla ja nuorilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta ilmaista mielipiteitään verkkodemokratian ajatusmallin mukaisesti. Nuorisopalvelut ovat pohtineet Internetin kautta tehtävän palaute/ilmoittautumis/kyselypohjaa kaupungin kotisivuille. Tavoitteet: - Luoda lapsille ja nuorille mahdollisuus ilmaista mielipiteitään ja ajatuksiaan Internetissä kaupungin kotisivuilla. Luoda lapsille ja nuorille mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupungin Internet sivujen kautta, nuorisopalvelut vastaa/välittää kysymyksen eteenpäin oikealle taholle. - Luoda osallisuuden verkkosivut, joilla nähtävillä nuorisovaltuuston, alueellisten nuorisoneuvostojen, nuorisotilatoimikuntien, oppilaskuntien ja nuorisoparlamentin kokousmuistiot/tärkeimmät päätökset. Lisäksi samaan yhteyteen mahdollisuus kommentoida päätöksiä/tehdä aloitteita sekä lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta olemassa olevista vaikutusmahdollisuuskanavista, tämän kautta kasvattaa yhteisöllisyyteen ja kiinnostuneeseen aikuisuuteen. Vaalijärjestelmä ja demokratiakasvatus Sastamalan kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman erityisteemaksi on valittu laaja osallistuminen ja yhteisöllisyys. Kaupungin ydinprosessi kansalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko pureutuu ohjelman kirjaamisvaiheessa nuoriin äänestäjiin ja nuorten äänen, asettaa ydinprosessikohtaiset tavoitteet. Nuorisopalvelut omalta osaltaan yhteistyössä ydinprosessin kanssa pyrkii aktivoimaan nuoria kansalaisaloiteoikeuden hyödyntämiseen ja nuorisovaltuustotoiminnan seuraamiseen. Äänestystilaisuuksiin oppilaskunta- ja nuorisovaltuustovaaleissa käytetään resurssia myös viestittämään äänestämisen ja aktiivisuuden merkityksestä lapsille ja nuorille. 10

11 Tavoitteet: - Laaditaan oppilaskunta ja nuorisovaltuustovaaleihin selkeät ohjeistukset, jotka noudattavat pääpiirteittäin yleisiä valtiollisia vaaleja. Selvitetään miten oppitunneilla huomioidaan tulevat oppilaskunta ja nuorisovaltuustovaalit, tuotetaan materiaalia. - Päiväkotien osalta pyritään miettimään mistä asioista voitaisiin normaalien viikkorytmien yhteydessä äänestää, esimerkiksi satuhahmot, värit tms. toimintaan liittyvät asiat, jotta lapset oppivat muodostamaa mielipiteitään ja huomioivat että niistä on jotakin hyötyä, tuotetaan materiaalia toiminnan mahdollistamiseksi. Päiväkotiosallisuuteen ei Sastamalan kaupungissa ole vielä pureuduttu. Ennalta ehkäisevä nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoiminta, Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantaminen Sastamalassa on tarjolla paljon lapsille, nuorille ja perheille monipuolista toimintaa, jota omalta osaltaan tuottaa kaupunki, yhdistykset, seurat ja seurakunnat. Harrastaminen on yhteisön jäseneksi kasvamista, vaikuttamista omaan vapaa-aikaansa, osa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista. Kaupungin tehtävänä on huolehtia harrastustoiminnan kehittämisestä, jakaa avustusta järjestettävään toimintaa ja tarpeen vaatiessa järjestää itse matalan kynnyksen harrasteryhmätoimintaa. Tavoitteet: - Selvittää miten lasten ja nuorten ääni saadaan paremmin kuuluville harrastus- ja kerhotoiminnan aihealueisiin ja sisältöihin. Lisätään järjestöjen ja koulujen tietoisuutta lasten ja nuorten oikeudesta, halusta ja kyvystä vaikuttaa harrastuksiinsa liittyviin asioihin. - Kootaan yhteen järjestelmä, josta tuotoksena tulee vuosittain sekä syksyllä toimintakauden alussa että keväällä kesäntoiminnasta 3-sektorin toimijoiden, seurakuntien ja kaupungin yhteinen harrastustoimintavihko, jossa esillä kaikki mahdolliset lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet Sastamalan kaupungin alueella. Näin lisätään 11

12 ennaltaehkäisevän nuorisotyön tavoitettavuutta. Materiaali pyritään julkaisemaan Internetissä ja painamaan kirjalliseen muotoon oppilaitoksissa jaettavana tietoiskuna. - Selvitetään nuoriso- ja sosiaalipalveluiden yhteistyömahdollisuudet järjestettäessä matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia kohdennetuille erityisryhmille, huomioiden erityisesti yhdenvertaisuuden näkökulma. Edistetään toiminnalla nuorten myönteistä kuvaa monikulttuurisuutta ja erilaisia vähemmistöjä kohtaan. - Nuorisotila-, tapahtuma-, retki-. ja leirityöhön kehitetään palautejärjestelmä, jonka kautta lasten ja nuorten ääni saadaan kuuluville, pystytään ennakoimaan lasten ja nuorten kiinnostustenkohteiden aaltokulkua ja kehittämään toimintaa ajan trendin vaatimiin suuntiin. - Järjestetään kaupungin prosesseille, yhteistyötahoille, 3-sektorin toimijoille ja seurakunnille koulutus ja keskustelutilaisuus, miten lapset ja nuorten voidaan ottaa mukaan toimintaa ja miten lasten ja nuorten ääni saadaan kuulumaan heitä koskevissa asioissa paremmin. - Vammalan kaupungissa on toiminut nuorisoparlamentti, joka on koostunut nuorisojärjestöjen edustajista. Nuorisoparlamentti on ollut yhteistyöelin kaupungin ja järjestöjen välillä. Laajennetaan nuorisoparlamenttitoiminta koskettamaan koko kaupungin aluetta. Nuorisoparlamentin kautta viedään nuorisojärjestöille tietoa avustuksista, toimitilamahdollisuuksista, yhteistyötapahtumista ja järjestetään koulutusta. - Selvitetään prosessien välinen yhteistyö liittyen nuorten työpajatoiminnan mahdollisuuteen/kehittämiseen, nuorten työllistämisen kehittämiseksi ja reagointiajan lyhentämiseksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseksi Sastamalan alueella, yhteistyössä Sastamalan työpalvelukeskus Työteekin kanssa. Yhteisöllinen kansalaisuus ja nuorisotilat lähiyhteisönä Sastamalan kaupungin nuorisopalveluilla on viisi nuorisotilaa joissa toteutetaan avointa nuorisotilatoimintaa. Tämän lisäksi nuorisopalvelut hallinnoi kuutta erityyppistä tilaa, joista on yhdistysten ja nuorten ryhmien mahdollista varata toimitilaa käyttöönsä. 12

13 Osalla avointa nuorisotilatoimintaa toteuttavalla tilalla toimii talotoimikunta, jonka tehtävänä on päättää erilaisista tiloihin liittyvistä asioista, toimia nuorisotyöntekijöiden apuna ja suunnitella erilaisia tapahtumia tiloille. Talotoimikunta kehittää nuorisotilan demokratiaa, nuorten osallisuutta ja muodostaa kävijöiden ympärille yhteisöllisyyden tunnetta. Tavoitteet: - Juurruttaa Sastamalan kaikille avointa nuorisotilatoimintaa toteuttaville tiloille talotoimikunta. Kirjata talotoimikunnille toimintatavoitteet ja perusteet, pohtia miten ryhmä parhaiten voi vaikuttaa demokratian toteutumiseen ja yhteisöllisyyden muodostumiseen nuorisotilalla. Luodaan tilatoimikuntien toiminnalle toimintaedellytykset. Järjestetään tilatoimikunnille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja ideoitaan kaupungin muiden tilatoimikuntien kanssa. - Kehitetään kaupungin prosessien välistä yhteistyötä ja toimintamalleja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamiseksi nuorisotiloilta. Kirjataan varhaisen puuttumisen mallit sekä selvitetään toiminta- ja yhteistyömahdollisuudet erityistapauksia varten. - Pohditaan ja suunnitellaan nuorisotilojen palveluita sosiaalista vahvistamista tukevaksi ja nuoria aktivoivaksi, ajatuksena yhteisöllisyys ja aktiivinen kansalaisuus. Järjestetään Sastamalassa tai nuorisotilatyöntekijät osallistuvat ko. aihealueen koulutukseen. - Kiinnitetään nuorisotiloilla huomiota yhdenvertaisuuteen, nuorten myönteisten asenteiden vahvistamiseen erilaisia vähemmistöjä ja monikulttuurisuutta kohtaan, pohditaan miten tasa-arvoisuutta saadaan tiloilla kehitettyä. Järjestetään Sastamalassa tai nuorisotilatyöntekijät osallistuvat ko. aihealueen koulutukseen. 13

14 AIKATAULU: kevät Sastamalan kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoaminen, erityisteeman laaja osallisuus ja yhdenvertaisuus osalta - koulutuksen/keskustelutilaisuuden järjestäminen kaupunginprosesseille, yhteistyötahoille, 3-sektorin toimijoille ja seurakunnille, miten lapset ja nuorten voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon, miten lasten ja nuorten ääni saadaan kuulumaan heitä koskevissa asioissa - ohjaaville opettajille koulutus oppilaskuntatyöstä - kirjataan nuorisopalveluiden ja oppilaskuntien yhteistyömuodot ja tavoitteet - selvitetään mahdollisuus perustaa yläkoulujen ja toisen asteen oppilaskuntien yhteisryhmätoiminta, mahdollisuuksien mukaan toiminnan käynnistäminen ja toimintatapojen kirjaaminen - kokemusten/toimintatapojen välittäminen seutukunnan hyödynnettäväksi syksy oppilaskuntatoiminnan tehostaminen, pohditaan ja kirjataan ylös mahdollisuuksia miten oppilaskuntatyön kautta voidaan vaikuttaa kouluviihtyvyyteen ja koulun/luokkien yhteishengen parantamiseen, yhteisöllisyyteen - Sastamalan nuorisovaltuusto vaalien ohjeistuksen laatiminen, nuorisovaltuustotoiminnan periaatteiden kirjaaminen huomioiden alueelliset nuorisoneuvostot, pohditaan ja kirjataan miten nuoret saadaan tekemään aloitteita itseään koskevista asioista. Selvitetään kouluyhteistyön mahdollisuus aloitteissa - erityisryhmien huomioiminen nuorisovaltuustotoiminnassa, selvittää mahdollisuus läsnäolo-oikeudesta/varsinaisesta jäsenestä erityisryhmille tasavertaisuuden parantamiseksi - vaalijärjestelmien luominen oppilaskunnille ja nuorisovaltuustolle, Sastamalan kaupungin ensimmäiset nuorisovaltuusto vaalit joulukuussa lapsille ja nuorille väylä ilmaista mielipiteitään/esittää kysymyksiä Internetissä 14

15 - selvitys nuoriso- ja sosiaalipalveluiden yhteistyömahdollisuuksista järjestettäessä matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia kohdennetuille erityisryhmille, huomioiden erityisesti yhdenvertaisuuden näkökulma - palautejärjestelmän kehittäminen nuorisotila-, tapahtuma-, retki-. ja leirityöhön - päiväkotiosallisuuden mahdollisuuksien selvittäminen - huippukokouskäytännön laajentaminen mahdollisuuksien mukaan koskemaan kaikkia kaupungin oppilaitoksia - kokemusten/toimintatapojen välittäminen seutukunnan hyödynnettäväksi - raportin kirjaaminen kevät osallisuuden verkkosivujen luominen, nuorisovaltuuston, alueellisten nuorisoneuvostojen, nuorisotilatoimikuntien, oppilaskuntien ja nuorisoparlamentin kokousmuistiot/tärkeimmät päätökset, nuorille mahdollisuus kommentoida päätöksiä/tehdä aloitteita - harrastustoimintavihkon kokoaminen sekä paperi- että sähköisenä versiona, jossa esillä kaikki mahdolliset lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet Sastamalan kaupungin alueella - kirjataan yhteistyötahojen ja kaupungin yhteistyönä, miten harrastustoimintavihko jatkossa kootaan kesäksi/syksyksi vuosittain - Nuorisoparlamenttitoiminnan laajentaminen koskettamaan koko kaupungin aluetta, selvitys miten toimintaa jatkossa pyöritetään - nuorten työpajatoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen, kaupungin prosessien välillä, yhteistyön kehittäminen - pohditaan ja suunnitellaan nuorisotilojen palveluita sosiaalista vahvistamista tukevaksi ja nuoria aktivoivaksi, ajatuksena yhteisöllisyys ja aktiivinen kansalaisuus. Talotoiminnalla pyritään edistämään demokraattista toimintaa sekä tukemaan nuoren kasvua mielekkään tekemisen kautta. Järjestetään Sastamalassa tai nuorisotilatyöntekijät osallistuvat ko. aihealueen koulutukseen - kiinnitetään nuorisotiloilla huomiota yhdenvertaisuuteen, nuorten myönteisten asenteiden vahvistamiseen erilaisia vähemmistöjä ja monikulttuurisuutta kohtaan, pohditaan miten tasa-arvoisuutta saadaan tiloilla kehitettyä. Järjestetään Sastamalassa tai nuorisotilatyöntekijät osallistuvat ko. aihealueen koulutukseen - kokemusten/toimintatapojen välittäminen seutukunnan hyödynnettäväksi 15

16 -tukea kehittämistyön tähänastisia tuloksia, varmistaa toimintojen jatkuvuus syksy kirjata talotoimikunnille toimintatavoitteet, selvitetään miten ryhmä parhaiten voi vaikuttaa demokratian toteutumiseen ja yhteisöllisyyden muodostumiseen sekä nuorten osallisuusmahdollisuuksiin tilalla, kirjataan toimintatapoja ylös - luodaan tilatoimikuntien toiminnalle toimintaedellytykset. Järjestetään tilatoimikunnille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja ideoitaan kaupungin muiden tilatoimikuntien kanssa toiminnan merkityksellisyyden ja kehittämisen parantamiseksi - kehitetään kaupungin prosessien välistä yhteistyötä ja toimintamalleja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamiseksi. Kirjataan ja selvitetään nuorisotilojen toimintamahdollisuudet, yhteistyömahdollisuudet erityistapauksia varten, lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön yhteydessä nousevien yhteistyötahojen kanssa, luodaan nuorisotiloille yhteiset varhaisen puuttumisen mallit - toimintojen juurruttaminen, onko kaikille toiminnolla nimetty vastuuhenkilö ajatellen jatkoa -tukea kehittämistyön tuloksia, varmistaa toimintojen jatkuvuus - raportin kirjaaminen - kokemusten/toimintatapojen välittäminen seutukunnan hyödynnettäväksi 16

17 TALOUSARVIO: vuosi 2010 vuosi2011 palkkausmenot sivukuluineen matkakustannukset koulutuskustannukset muut kulut (puhelin, materiaali) vuokra- ja leasingkustannukset yhteensä: yhteensä: Rahoitussuunnitelma: kunnan omarahoitus: kehittämisraha: Hakkeen toteutusaika Kokonaiskustannukset haettavan kehittämisrahan osuus Kaupungin omarahoitusosuus Kustannusten erittely: Palkkauskustannuksen: Projektityöntekijän palkkaaminen työskentelemään Sastamalan kaupungin nuorisopalveluiden kehittämistyöhön hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman täytäntöönpanoon täysivaltaisesti 17

18 luvun 7 toimenpiteiden osalta ja lisäksi kiinnittämällä huomiota yhdenvertaisuuden edistämiseen. Matkakustannus: Hanketyöntekijän kaupungin sisäinen liikkuminen, Sastamalan kaupungin alue on laaja yli 100km kaupungin laidasta toiseen. Koulutuksiin liittyvät matkakustannukset. Koulutuskustannukset: Esitettyjen tavoitteiden toteuttaminen vaatii nuorisopalveluiden henkilöstön, oppilaskuntien ohjaavien oppilaiden, 3 sektorin ja yhteistyötahojen koulutusta. Muut kulut: Tavoitteiden toteuttaminen, yhteistyön kehittäminen ja työskenteleminen vaatii materiaalia toimintaedellytykseksi. Koulutusten kahvitus/ruokailukustannukset, puhelin kustannukset, tietoverkkokustannukset, asiantuntijapalkkiot liittyen verkkotoimintojen kehittämiseen ja muut juoksevat kustannukset. Vuokrakustannukset: Työskenteleminen vaatii työtilan, puhelimen ja atk-järjestelmän vuokrausta. Koulutuksien järjestäminen vaatii kaupungintilojen käyttöä, josta myös aiheutuu vuokrakustannuksia. 18

19 Liite 2 LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMATYÖ SASTAMALASSA Mikä on lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma: - Kaupungin on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja kehittämiseksi. - Kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman sekä seuraa ja arvioi sen toteutumista. - Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi- sekä lapsi- ja nuorisopolitiikkaa, ohjelma on osa kaupungin strategialuonnosta - Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja koskee lapsen ja nuoren kasvuoloja, niiden epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukemista sekä lapsen ja nuoren erilaisia palveluja ja oikeuksia mukaan lukien kaikkien ydinprosessien palvelut. Sastamalan kaupungin hallitus on kokouksessaan päättänyt, että kaupungissa laaditaan kokonaisvaltainen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma. Ohjelmalle on nimetty hallituksen päätöksen mukainen seurantaryhmä, johon lautakunnat ja Saspen hallitus ovat valinneet seuraavat henkilöt: - Kulttuuri- ja vapaa-aika ltk: Heli Tuominen ja Vesa Hirvikoski - Maaseutultk: Jasmiina Ahti - Sosiaali- ja terveysltk: Tuila Kaltto ja Aluesosiaalityön johtaja - Saspen yhtymähallitus: Erja Mäkelä - Tekninen ltk: Antti Jokinen - Tilakeskuksen johtokunta: Ulpu Hukkanen - Nuorisovaltuusto: Mariikka Ala Maakala - Sastamalan Opisto: Kaarina Karjula - Kasvatus- ja opetusltk: Lukio: Eija Koski Varhaiskasvatus: Marjut Vuokko Perusopetus: Mikko Tokola varalla Juha Marttila Nuorisopalvelut: Tiina Mäkiranta - Seurantaryhmän jäsenet arvioivat lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön toteuttamista. Seurantaryhmän tavoitteena on koordinoida ja arvioida selvityksen etenemistä, laatia selvitykselle tavoitteet, edistää moniammatillista yhteistyötä sekä vaikuttaa siihen että lasten- ja nuorten rooli näkyy kaupungin päätöksenteossa. - Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoamisesta vastaa nuorisopalvelut, Tiina Mäkiranta. Ohjelma tavoitteena on valmistua kesäkuun loppuun 2010 mennessä. Ohjelma tullaan päivittämään säännöllisesti. 19

20 Ohjelman yleinen tavoite: - Kaupungin toiminnassa lapset ja nuoret ovat monen eri ydinprosessin piirissä ja siksi on tärkeää ponnistella jokaisessa prosessissa ja rajapinnoilla tapahtuvan työn toimivuuden hyväksi ja koota yhtenäinen ohjelma - Tavoitteena on, että lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavat asiat tulevat kokonaisvaltaisesti huomioiduksi Sastamalan kaupungin toimintaa ohjaavissa päätösasiakirjoissa. - Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma luo konkreettiset tavoitteet, miten prosessit kehittävät lasten ja nuorten elinoloja, turvallisuutta ja osallistumista omalta osaltaan? - Niukkenevan talouden ajassa joudumme entistä enemmän etsimään erilaisia yhteistyön malleja ja muotoja, toimintojen kehittäminen ja kirjaaminen ei vaadi lisärahoitusta vaan olennaista on resurssien kohdentaminen ja uusien toimintatapojen mukaan ottaminen OHJEISTUS YDINPROSESSEILLE LAPSI- JA NUORISOPOLIITTISEN OHJELMA KOKOAMISESTA - Kaupungin Ydinprosesseille/muille yhteistyötahoille annetaan ohjeistus kuinka ja mistä näkökulmista lasten ja nuorten asioita tulee tarkastella - Prosesseille on kerätty avuksi mahdollisia aihealueita, jotka voisivat olla tärkeitä pohdittaessa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa kunkin prosessin näkökulmasta. - Jokainen prosessi kirjaa tarpeen mukaan ohjelmaan oman osuutensa kolmesta erinäkökulmasta: 1. Olemassa olevat lasten- ja nuorten palvelut 2. Ohjelman yleisistä teemoista kirjataan ko. tahon huomioitavat asiat, tavoitteet ja mahdolliset konkreettiset toimenpiteet seurantakaudelle: - ohjelman yleiset teemat: - elinolot (koulutus, harrastukset, sosiaali- ja terveyspalvelut, ympäristö) - turvallisuus (fyysinen turvallisuus: leikki- ja piha-alueet, kaupungin yleiset alueet, rakennukset, välineet, liikennejärjestelyt ja sosiaalinen turvallisuus: vanhemmuuden tukeminen, yhteisöllisyys, aikuisten vastuu, ennaltaehkäisevä työ) miten lapset, nuoret ja lapsiperheet huomioidaan? mitkä ovat tavoitteet ja toimenpiteet, jotta lasten- ja nuorten elinoloja ja turvallisuutta voitaisiin parantaa 20

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Ohjelma-asiakirja hyväksytty seutuhallituksessa 18.4.2012 Ohjelma-asiakirja käsitellään seutuvaltuustossa 14.6.2012 Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Oulun seutu / TUKEVA -hanke

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot