Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen"

Transkriptio

1 Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen 1

2 Liite 1 Toimintasuunnitelma Sisältö ja tavoitteet Aikataulu Talousarvio Liite 2 Sastamalan Ydinprosessiohjeistus Lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjelmaan Liite 3 Hankkeen nimi Liite 4 Yhteisön taloustiedot Sastamalan kaupunki Opetus- ja kasvatuskeskus Nuorisopalvelut Tiina Mäkiranta Asemakatu SASTAMALA 2

3 JOHDANTO Liite 1 Sastamalan kaupunki on valinnut lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmansa erityisteemaksi osallistumisen ja yhteisöllisyyden. Sastamalan kaupungissa nuorisopalveluiden tehtävänä on koordinoida ohjelman kokoamista laajaalaisesti huomioiden kaikki ydinprosessit ja mahdolliset kolmannen sektorin toimijat. Lisäksi nuorisopalveluiden osaprosessin tavoitteena on muodostaa toimintamuodot vastaamaan hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteita kokonaisvaltaisesti ja pysyvästi nuorisopalveluiden rakenteeseen. Haasteen tähän työhön tuo niukkenevan talolouden aika ja uusi noin 100km laajuinen kaupunki prosessiorganisaatioineen (kuntaliitos Mouhijärvi, Vammala, Äetsä). Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoaminen ja seuranta on osa kaupungin strategiatyötä, strategisena ydin käsitteenä on kasvun Sastamala. Sastamalassa ajatuksena on lapsi ja nuori tulevaisuuden aktiivisena kansalaisena. Kaikilla yksilöillä on tässä yhteiskunnassa heti syntymästään lähtien muodollinen, annettu asema. Tämä ei kuitenkaan yksistään riitä, lisäksi lapsen ja nuoren kehittyminen aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi vaatii osallistumista, yhteisön jäsenenä toimimista lähtien liikkeelle perheestä, päiväkodista, koulusta ja sitä rataa eteenpäin. Tämä erilaisiin yhteisöihin kuuluminen kehittyy osallistumisen ja positiivisten kokomusten kautta. Osallistumisen ja kokemusten lisäksi lapsen aktiivisen kansalaisuuden kehitykseen liittyy sosiaalisuus, kuulluksi tuleminen. Lapsille ja nuorille välttämättä aina ominaisin osallistumismuoto ei ole puhe, lapsenomaisempia tapoja ovat esimerkiksi piirtäminen ja leikin omainen toiminta, nuorille taas kirjallinen ilmaisu voi olla ominaista. Tästä johtuen nuorten ja lasten aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista, osallisuutta, tulee pohtia ja kehittää Sastamalan kaupungissa monipuolisesti ja eri ikäryhmille sopivalla räätälöidyllä tavalla. 3

4 LASTEN JA NUORTEN KASVATUS JA OHJAUS YDINPROSESSIN KUVAUS Kasvatuksen prosessit Päiväkodit Perhepäivähoito Varhaiskasvatus Tiimi Kotihoidontuki Erityinen tuki ja erityisopetus Esiopetus Ostopalvelut Esiopetus Erityinen tuki ja erityisopetus Prosessitiimi Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus Lukiokoulutus Tiimi Perusopetustiimi Perusopetus Tiimi Nuorisotyö Aikuislukio Yhdistelmäopinnot Opiskelijahuolto Päivälukio Sastamalan kaupunki Erityinen tuki ja erityisopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta Opetus 1-9 lk Lisäopetus 10.lk Oppilashuolto Nuorten osallisuus Nuorisojärjestöt ja nuorisotalo Kerho- ja leiritoiminta Tieto- ja neuvontapalvelut Erityisnuorisotyö 4

5 SASTAMALAN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN OSAPROSESSI Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus -> Nuorisotyö OSATOIMINNOT Nuorten osallisuus: nuorisovaltuusto, oppilaskunnat, aluenuvat Nuorisojärjestöt Kerhotoiminta Nuorisotalotoiminta Leiritoiminta, tapahtumat, matkat, kv. toiminta Tieto- ja neuvontapalvelut Erityisnuorisotyö ASIAKAS Alle 29 -vuotiaat PERUSTEHTÄVÄ Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen Sastamalan kaupunki TULOS Itsenäinen ja sosiaalinen nuori Haettava hankerahoitus on tarkoitus käyttää nuorisopalveluiden toimintojen suunnitelmalliseen kehittämiseen hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman osoittamaan suuntaan. Vahvistaa nuorisopalveluiden koordinoimana koko kaupungin lasten ja nuorten kuulemis- ja osallistumiskäytäntöjä. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvät käytännöt ja toimintatavat Sastamalan nuorisopalveluille ja yhteistyötahoille liittyen laajaan osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen sekä yhdenvertaisuuteen ajatellen lasten ja nuorten äänen kuulumista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kirjata toimintatavat ylös ja antaa tietoa eteenpäin hyödynnettäviksi muissa seutukunnan kunnissa/nuorisopalveluissa. 5

6 TOIMINTASUUNNITELMA Lasten ja nuorten osallistumiselle oman kotikaupunkinsa, elämänpiirinsä ja arkensa suunnitteluun, kehittämiseen ja käytännöntoimintaan on annettava tilaa. Uuden Sastamalan kaupungin on luotava systemaattinen järjestelmä, jotta tämä osallistuminen ja yhteisöllisyyden muodostuminen on mahdollista. Sastamalan kaupunki on perustettu vuoden 2009 alusta alkaen, Äetsän ja Mouhijärven kunnat sekä Vammalan kaupunki muodostivat yhden maantieteellisesti laajan kaupungin kuntaliitoksen myötä. Sastamalassa on asukkaita , joista alle 29-vuotiaita asukkaita on 7579 henkeä, yli 30%. Sastamalan kaupungin hallinto perustuu prosessiorganisaatioon, joka toimintamuotona on kunta alalla melko harvinainen ja uusi. Prosessi alkaa asiakkaan tarpeista ja päättyy niiden tyydyttämiseen (edellä kuvattuna Sastamalan kaupungin prosessit sekä eriteltynä kasvatuksen prosessit). Uudesta kaupungista ja prosessiorganisaatioon siirtymisestä johtuen muutoksia aiempiin toimintatapoihin on tullut melkoisesti. Prosessiorganisaation omaksuminen ja palveluiden sijoittuminen oikeille tehtäväkentille on vienyt voimavaroja. Sastamalan kaupunginvaltuusto on valinnut strategian erityisteemaksi lasten ja nuorten Sastamalan, jonka keskeisenä osa-alueena on lasten ja nuorten osallisuuden kehittäminen. Sastamalan laspi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoaminen on osa hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman täytäntöön soveltamista. Pelkän selvityksen kokoaminen ei yksistään riitä, tarvitaan voimavaroja kehittämistyön konkretisoimiseksi käytännön toimintoihin. Tästä johtuen lähdimme valmistelemaan nuorisopalveluiden kehittämishanketta, tavoitteena on vastata hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteisiin kokonaisvaltaisesti luvun 7. toimenpiteiden toteuttamiseksi ja lisäksi kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuden teemaan. Jatkossa näihin toimenpiteisiin ei tarvita erillistä resursointia. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintatavat jotka uppoutuvat nuorisopalveluiden vakituisiin toimintamalleihin ajattelemalla sekä kirjaamalla toimintatavat ja resursoimalla tehtäväkentät järkevästi parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Sastamalan kaupungin oman lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoaminen on aloitettu. Ohjelmassa on erityisnäkökulmaksi valittu lasten ja nuorten laaja kuuleminen, 6

7 osallistuminen ja yhteisöllisyys. Kaupungin ydinprosesseille ja yhteistyötahoille on annettu ohjeistus miten tietoja, tavoitteita ja toimenpiteitä tulee kirjata Sastamalan ensimmäiselle seurantakaudelle (liite 2). Tavoitteena on että toimenpiteet jäävät pysyviksi toiminnoiksi Sastamalan kaupungissa. Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen selvityksen tavoitteena on valmistua ennen kesää Sastamalan kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen selvityksen koonnista vastaa nuorisopalvelut. On luontevaa, että nuorisopalvelut koordinoi selvityksen kokoamista, koska pääteema laaja osallistuminen ja yhteisöllisyys on erityisesti nuorisopalvelujen osaamisaluetta. Sastamalan nuorisopalveluiden on tarkoitus lähteä kehittämään toimintamuotojaan pääkäsitteenään osallisuus ja yhteisöllisyys. Tämä hankehakemus hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon liittyy suoranaisesti ja kokonaisvaltaisesti hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman luvun 7. tavoitteiden ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteuttamiseksi ja liittämiseksi Sastamalan kaupungin nuorisopalveluiden käytänteisiin pysyvästi. Erityisesti hankeen kustannukset koostuvat palkkauskustannuksista, jotta saadaan toimintamallit suunniteltua, kirjattua ja juurrutettua, lisäksi kustannuksia tulee henkilöstön koulutuksesta. Seuraavassa Sastamalan kaupungin kehittämishaasteet ajatellen hankkeen konkreettisia tavoitteita ja hallituksen lapsi-/nuorisopolitiikan kehittämis-ohjelmaan. Tässä hankkeessa ei ole tarkoitus tavoitella kuuta taivaalta vaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti realistiset tavoitteet ja juurruttaa ne pysyviksi käytännöiksi Sastamalan kaupungin prosessien toimintaan ja suuntaviivaksi kehityskululle. 7

8 SISÄLTÖ JA TAVOITTEET Lasten ja nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmät, oppilaskuntatyön kehittäminen Sastamalan kaupungissa toimii nuorisovaltuusto ja alueelliset nuorisoneuvostot. Nuorisovaltuuston jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa kaupungin päättävissä elimissä. Alueellisia nuorisoneuvostoja on kolme: pohjoinen, läntinen ja eteläinen ryhmä, joiden aluerajat ovat osittain perua vanhoista kuntarajoista ja jäsenet vanhojen kuntien nuorisovaltuustoista. Sastamalan nuorten osallisuus ajatellen nuorisovaltuusto toimintaa vaatii vielä hiomista ja pohdintoja, miten saadaan kokonaisvaltaisesti nuorten ääni kuulumaan koko laajan kaupungin alueella ja miten sekä valtuuston että nuorisoneuvostojen rooli saadaan hiottua yhteen, jotta kaikkien tahojen ääni kuuluu sekä miten vaalit käytännössä toteutetaan. Lisäksi selvitystyötä vaatii erityisryhmien huomioiminen nuorisovaltuustotoiminnassa, esimerkiksi vammaisneuvostolle kiintiöpaikka tai muiden vastaavien toimintamuotojen selvittäminen vaatii resurssia. Oppilaskuntatoiminta on aloitettu useissa oppilaitoksissa Sastamalan alueella. Alakoulujen oppilaskunnilla on yhteisryhmä, johon kuuluu lähes kaikista alakouluista kaksi oppilasta ja oppilaskuntatyötä ohjaavaopettaja. Vammalan kaupunki on ollut oppilaskuntatyössä yksi edelläkävijä kaupungeista Suomessa, Sastamalan haaste on juurruttaa toiminnot suurempaan kokonaisuuteen. Vammalan oppilaskunnille on pidetty niin sanottuja huippukokouksia, joissa oppilaskunnat ovat esittäneet kouluviihtyvyyteen liittyviä projektejaan. Esitysten pohjalta huippukokouksessa on jaettu tilakeskuksen ja nuorisovaltuuston korvamerkittyä rahaa projektien toteuttamiseksi. Tavoitteet: - Nuorisovaltuustotoiminnan rakenteen selkeyttäminen, mikä rooli on alueellisilla nuorisoneuvostoilla, nuorten paikallisten ryhmien aloitteet nuorisovaltuustolle ja nuorisoneuvostoille - Nuorisovaltuustotoiminnan tunnetuksi tekeminen sekä nuorten että päättäjien näkökulmista. Nuorisovaltuustotoiminnan vaalijärjestelmän kehittäminen toimivaksi 8

9 kokonaisuudeksi koko kaupungin alueella yhteistyössä oppilaitosten kanssa, huomioiden oppimiskokemusmahdollisuus vaalienyhteydessä. - Selvitystyötä vaatii erityisryhmien huomioiminen nuorisovaltuusto- ja osallisuustoiminnassa, esimerkiksi vammaisneuvostolle kiintiöpaikka tai muun vastaavan toimintamuodon mahdollisuuden selvittäminen Sastamalassa yhdenvertaisuuden parantamiseksi. - Juurruttaa kaikkiin Sastamalan oppilaitoksiin toimiva oppilaskunta. - Kouluttaa oppilaskuntia ohjaavia opettajia ja luoda oppilaskunnille toimintaedellytykset, kehittää koulujen ja nuorisopalveluiden yhteistyötä oppilaskuntatyössä, toimintatahojen roolien selvittäminen, selkeyttäminen ja kokoaminen kirjalliseen muotoon. - Vammalan toimivien käytäntöjen siirtäminen/juurruttaminen oppilaskuntatyöhön koko uuden kaupungin alueella, alakoulujen yhteisryhmät ja huippukokoukset. Laajentaa mahdollisuuksien mukaan yhteisryhmä- ja huippukokousajattelu koskettamaan yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitoksia sekä selvittää päiväkotiosallisuuden mahdollisuudet huippukokouskäytäntöön liittyen. Yhteisryhmien on Vammalan kaupungissa nähty kehittävän oppilaskuntien merkityksellisyyttä, aktiivisuutta ja oppilaiden osallistumista huomattavalla tavalla. - Huippukokouskäytännön laajentaminen yläkoulu- ja päiväkotiasteille sekä juurruttaminen alakouluasteella Sastamalan käytäntöihin. Suunnitella huippukokouksen yhteyteen kaikkien oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston edustajien yhteinen tapaaminen edistämään ko. tahojen vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmää sekä laajaa yhteistyötä merkittävästi, lisäksi parantaa lasten- ja nuorten tietoisuutta vaikuttamiskanavista. - Nuorisopalvelut kokoaa materiaalia liittyen lasten- ja nuorten osallisuusmahdollisuuksiin ja kuulemiseen ajatellen kaikkia kaupungin ydinprosesseita ja yhteistyötahoja, hankkeessa toimiva henkilö tukee ja koordinoi aktiivisesti koko kaupungin alueella Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden siirtymistä käytäntöön, laaja pääteema on osallistuminen ja yhteisöllisyys. 9

10 Verkkodemokratia Sastamalan kaupungin lapsilla ja nuorilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta ilmaista mielipiteitään verkkodemokratian ajatusmallin mukaisesti. Nuorisopalvelut ovat pohtineet Internetin kautta tehtävän palaute/ilmoittautumis/kyselypohjaa kaupungin kotisivuille. Tavoitteet: - Luoda lapsille ja nuorille mahdollisuus ilmaista mielipiteitään ja ajatuksiaan Internetissä kaupungin kotisivuilla. Luoda lapsille ja nuorille mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupungin Internet sivujen kautta, nuorisopalvelut vastaa/välittää kysymyksen eteenpäin oikealle taholle. - Luoda osallisuuden verkkosivut, joilla nähtävillä nuorisovaltuuston, alueellisten nuorisoneuvostojen, nuorisotilatoimikuntien, oppilaskuntien ja nuorisoparlamentin kokousmuistiot/tärkeimmät päätökset. Lisäksi samaan yhteyteen mahdollisuus kommentoida päätöksiä/tehdä aloitteita sekä lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta olemassa olevista vaikutusmahdollisuuskanavista, tämän kautta kasvattaa yhteisöllisyyteen ja kiinnostuneeseen aikuisuuteen. Vaalijärjestelmä ja demokratiakasvatus Sastamalan kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman erityisteemaksi on valittu laaja osallistuminen ja yhteisöllisyys. Kaupungin ydinprosessi kansalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko pureutuu ohjelman kirjaamisvaiheessa nuoriin äänestäjiin ja nuorten äänen, asettaa ydinprosessikohtaiset tavoitteet. Nuorisopalvelut omalta osaltaan yhteistyössä ydinprosessin kanssa pyrkii aktivoimaan nuoria kansalaisaloiteoikeuden hyödyntämiseen ja nuorisovaltuustotoiminnan seuraamiseen. Äänestystilaisuuksiin oppilaskunta- ja nuorisovaltuustovaaleissa käytetään resurssia myös viestittämään äänestämisen ja aktiivisuuden merkityksestä lapsille ja nuorille. 10

11 Tavoitteet: - Laaditaan oppilaskunta ja nuorisovaltuustovaaleihin selkeät ohjeistukset, jotka noudattavat pääpiirteittäin yleisiä valtiollisia vaaleja. Selvitetään miten oppitunneilla huomioidaan tulevat oppilaskunta ja nuorisovaltuustovaalit, tuotetaan materiaalia. - Päiväkotien osalta pyritään miettimään mistä asioista voitaisiin normaalien viikkorytmien yhteydessä äänestää, esimerkiksi satuhahmot, värit tms. toimintaan liittyvät asiat, jotta lapset oppivat muodostamaa mielipiteitään ja huomioivat että niistä on jotakin hyötyä, tuotetaan materiaalia toiminnan mahdollistamiseksi. Päiväkotiosallisuuteen ei Sastamalan kaupungissa ole vielä pureuduttu. Ennalta ehkäisevä nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoiminta, Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantaminen Sastamalassa on tarjolla paljon lapsille, nuorille ja perheille monipuolista toimintaa, jota omalta osaltaan tuottaa kaupunki, yhdistykset, seurat ja seurakunnat. Harrastaminen on yhteisön jäseneksi kasvamista, vaikuttamista omaan vapaa-aikaansa, osa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista. Kaupungin tehtävänä on huolehtia harrastustoiminnan kehittämisestä, jakaa avustusta järjestettävään toimintaa ja tarpeen vaatiessa järjestää itse matalan kynnyksen harrasteryhmätoimintaa. Tavoitteet: - Selvittää miten lasten ja nuorten ääni saadaan paremmin kuuluville harrastus- ja kerhotoiminnan aihealueisiin ja sisältöihin. Lisätään järjestöjen ja koulujen tietoisuutta lasten ja nuorten oikeudesta, halusta ja kyvystä vaikuttaa harrastuksiinsa liittyviin asioihin. - Kootaan yhteen järjestelmä, josta tuotoksena tulee vuosittain sekä syksyllä toimintakauden alussa että keväällä kesäntoiminnasta 3-sektorin toimijoiden, seurakuntien ja kaupungin yhteinen harrastustoimintavihko, jossa esillä kaikki mahdolliset lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet Sastamalan kaupungin alueella. Näin lisätään 11

12 ennaltaehkäisevän nuorisotyön tavoitettavuutta. Materiaali pyritään julkaisemaan Internetissä ja painamaan kirjalliseen muotoon oppilaitoksissa jaettavana tietoiskuna. - Selvitetään nuoriso- ja sosiaalipalveluiden yhteistyömahdollisuudet järjestettäessä matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia kohdennetuille erityisryhmille, huomioiden erityisesti yhdenvertaisuuden näkökulma. Edistetään toiminnalla nuorten myönteistä kuvaa monikulttuurisuutta ja erilaisia vähemmistöjä kohtaan. - Nuorisotila-, tapahtuma-, retki-. ja leirityöhön kehitetään palautejärjestelmä, jonka kautta lasten ja nuorten ääni saadaan kuuluville, pystytään ennakoimaan lasten ja nuorten kiinnostustenkohteiden aaltokulkua ja kehittämään toimintaa ajan trendin vaatimiin suuntiin. - Järjestetään kaupungin prosesseille, yhteistyötahoille, 3-sektorin toimijoille ja seurakunnille koulutus ja keskustelutilaisuus, miten lapset ja nuorten voidaan ottaa mukaan toimintaa ja miten lasten ja nuorten ääni saadaan kuulumaan heitä koskevissa asioissa paremmin. - Vammalan kaupungissa on toiminut nuorisoparlamentti, joka on koostunut nuorisojärjestöjen edustajista. Nuorisoparlamentti on ollut yhteistyöelin kaupungin ja järjestöjen välillä. Laajennetaan nuorisoparlamenttitoiminta koskettamaan koko kaupungin aluetta. Nuorisoparlamentin kautta viedään nuorisojärjestöille tietoa avustuksista, toimitilamahdollisuuksista, yhteistyötapahtumista ja järjestetään koulutusta. - Selvitetään prosessien välinen yhteistyö liittyen nuorten työpajatoiminnan mahdollisuuteen/kehittämiseen, nuorten työllistämisen kehittämiseksi ja reagointiajan lyhentämiseksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseksi Sastamalan alueella, yhteistyössä Sastamalan työpalvelukeskus Työteekin kanssa. Yhteisöllinen kansalaisuus ja nuorisotilat lähiyhteisönä Sastamalan kaupungin nuorisopalveluilla on viisi nuorisotilaa joissa toteutetaan avointa nuorisotilatoimintaa. Tämän lisäksi nuorisopalvelut hallinnoi kuutta erityyppistä tilaa, joista on yhdistysten ja nuorten ryhmien mahdollista varata toimitilaa käyttöönsä. 12

13 Osalla avointa nuorisotilatoimintaa toteuttavalla tilalla toimii talotoimikunta, jonka tehtävänä on päättää erilaisista tiloihin liittyvistä asioista, toimia nuorisotyöntekijöiden apuna ja suunnitella erilaisia tapahtumia tiloille. Talotoimikunta kehittää nuorisotilan demokratiaa, nuorten osallisuutta ja muodostaa kävijöiden ympärille yhteisöllisyyden tunnetta. Tavoitteet: - Juurruttaa Sastamalan kaikille avointa nuorisotilatoimintaa toteuttaville tiloille talotoimikunta. Kirjata talotoimikunnille toimintatavoitteet ja perusteet, pohtia miten ryhmä parhaiten voi vaikuttaa demokratian toteutumiseen ja yhteisöllisyyden muodostumiseen nuorisotilalla. Luodaan tilatoimikuntien toiminnalle toimintaedellytykset. Järjestetään tilatoimikunnille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja ideoitaan kaupungin muiden tilatoimikuntien kanssa. - Kehitetään kaupungin prosessien välistä yhteistyötä ja toimintamalleja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamiseksi nuorisotiloilta. Kirjataan varhaisen puuttumisen mallit sekä selvitetään toiminta- ja yhteistyömahdollisuudet erityistapauksia varten. - Pohditaan ja suunnitellaan nuorisotilojen palveluita sosiaalista vahvistamista tukevaksi ja nuoria aktivoivaksi, ajatuksena yhteisöllisyys ja aktiivinen kansalaisuus. Järjestetään Sastamalassa tai nuorisotilatyöntekijät osallistuvat ko. aihealueen koulutukseen. - Kiinnitetään nuorisotiloilla huomiota yhdenvertaisuuteen, nuorten myönteisten asenteiden vahvistamiseen erilaisia vähemmistöjä ja monikulttuurisuutta kohtaan, pohditaan miten tasa-arvoisuutta saadaan tiloilla kehitettyä. Järjestetään Sastamalassa tai nuorisotilatyöntekijät osallistuvat ko. aihealueen koulutukseen. 13

14 AIKATAULU: kevät Sastamalan kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoaminen, erityisteeman laaja osallisuus ja yhdenvertaisuus osalta - koulutuksen/keskustelutilaisuuden järjestäminen kaupunginprosesseille, yhteistyötahoille, 3-sektorin toimijoille ja seurakunnille, miten lapset ja nuorten voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon, miten lasten ja nuorten ääni saadaan kuulumaan heitä koskevissa asioissa - ohjaaville opettajille koulutus oppilaskuntatyöstä - kirjataan nuorisopalveluiden ja oppilaskuntien yhteistyömuodot ja tavoitteet - selvitetään mahdollisuus perustaa yläkoulujen ja toisen asteen oppilaskuntien yhteisryhmätoiminta, mahdollisuuksien mukaan toiminnan käynnistäminen ja toimintatapojen kirjaaminen - kokemusten/toimintatapojen välittäminen seutukunnan hyödynnettäväksi syksy oppilaskuntatoiminnan tehostaminen, pohditaan ja kirjataan ylös mahdollisuuksia miten oppilaskuntatyön kautta voidaan vaikuttaa kouluviihtyvyyteen ja koulun/luokkien yhteishengen parantamiseen, yhteisöllisyyteen - Sastamalan nuorisovaltuusto vaalien ohjeistuksen laatiminen, nuorisovaltuustotoiminnan periaatteiden kirjaaminen huomioiden alueelliset nuorisoneuvostot, pohditaan ja kirjataan miten nuoret saadaan tekemään aloitteita itseään koskevista asioista. Selvitetään kouluyhteistyön mahdollisuus aloitteissa - erityisryhmien huomioiminen nuorisovaltuustotoiminnassa, selvittää mahdollisuus läsnäolo-oikeudesta/varsinaisesta jäsenestä erityisryhmille tasavertaisuuden parantamiseksi - vaalijärjestelmien luominen oppilaskunnille ja nuorisovaltuustolle, Sastamalan kaupungin ensimmäiset nuorisovaltuusto vaalit joulukuussa lapsille ja nuorille väylä ilmaista mielipiteitään/esittää kysymyksiä Internetissä 14

15 - selvitys nuoriso- ja sosiaalipalveluiden yhteistyömahdollisuuksista järjestettäessä matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia kohdennetuille erityisryhmille, huomioiden erityisesti yhdenvertaisuuden näkökulma - palautejärjestelmän kehittäminen nuorisotila-, tapahtuma-, retki-. ja leirityöhön - päiväkotiosallisuuden mahdollisuuksien selvittäminen - huippukokouskäytännön laajentaminen mahdollisuuksien mukaan koskemaan kaikkia kaupungin oppilaitoksia - kokemusten/toimintatapojen välittäminen seutukunnan hyödynnettäväksi - raportin kirjaaminen kevät osallisuuden verkkosivujen luominen, nuorisovaltuuston, alueellisten nuorisoneuvostojen, nuorisotilatoimikuntien, oppilaskuntien ja nuorisoparlamentin kokousmuistiot/tärkeimmät päätökset, nuorille mahdollisuus kommentoida päätöksiä/tehdä aloitteita - harrastustoimintavihkon kokoaminen sekä paperi- että sähköisenä versiona, jossa esillä kaikki mahdolliset lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet Sastamalan kaupungin alueella - kirjataan yhteistyötahojen ja kaupungin yhteistyönä, miten harrastustoimintavihko jatkossa kootaan kesäksi/syksyksi vuosittain - Nuorisoparlamenttitoiminnan laajentaminen koskettamaan koko kaupungin aluetta, selvitys miten toimintaa jatkossa pyöritetään - nuorten työpajatoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen, kaupungin prosessien välillä, yhteistyön kehittäminen - pohditaan ja suunnitellaan nuorisotilojen palveluita sosiaalista vahvistamista tukevaksi ja nuoria aktivoivaksi, ajatuksena yhteisöllisyys ja aktiivinen kansalaisuus. Talotoiminnalla pyritään edistämään demokraattista toimintaa sekä tukemaan nuoren kasvua mielekkään tekemisen kautta. Järjestetään Sastamalassa tai nuorisotilatyöntekijät osallistuvat ko. aihealueen koulutukseen - kiinnitetään nuorisotiloilla huomiota yhdenvertaisuuteen, nuorten myönteisten asenteiden vahvistamiseen erilaisia vähemmistöjä ja monikulttuurisuutta kohtaan, pohditaan miten tasa-arvoisuutta saadaan tiloilla kehitettyä. Järjestetään Sastamalassa tai nuorisotilatyöntekijät osallistuvat ko. aihealueen koulutukseen - kokemusten/toimintatapojen välittäminen seutukunnan hyödynnettäväksi 15

16 -tukea kehittämistyön tähänastisia tuloksia, varmistaa toimintojen jatkuvuus syksy kirjata talotoimikunnille toimintatavoitteet, selvitetään miten ryhmä parhaiten voi vaikuttaa demokratian toteutumiseen ja yhteisöllisyyden muodostumiseen sekä nuorten osallisuusmahdollisuuksiin tilalla, kirjataan toimintatapoja ylös - luodaan tilatoimikuntien toiminnalle toimintaedellytykset. Järjestetään tilatoimikunnille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja ideoitaan kaupungin muiden tilatoimikuntien kanssa toiminnan merkityksellisyyden ja kehittämisen parantamiseksi - kehitetään kaupungin prosessien välistä yhteistyötä ja toimintamalleja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamiseksi. Kirjataan ja selvitetään nuorisotilojen toimintamahdollisuudet, yhteistyömahdollisuudet erityistapauksia varten, lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön yhteydessä nousevien yhteistyötahojen kanssa, luodaan nuorisotiloille yhteiset varhaisen puuttumisen mallit - toimintojen juurruttaminen, onko kaikille toiminnolla nimetty vastuuhenkilö ajatellen jatkoa -tukea kehittämistyön tuloksia, varmistaa toimintojen jatkuvuus - raportin kirjaaminen - kokemusten/toimintatapojen välittäminen seutukunnan hyödynnettäväksi 16

17 TALOUSARVIO: vuosi 2010 vuosi2011 palkkausmenot sivukuluineen matkakustannukset koulutuskustannukset muut kulut (puhelin, materiaali) vuokra- ja leasingkustannukset yhteensä: yhteensä: Rahoitussuunnitelma: kunnan omarahoitus: kehittämisraha: Hakkeen toteutusaika Kokonaiskustannukset haettavan kehittämisrahan osuus Kaupungin omarahoitusosuus Kustannusten erittely: Palkkauskustannuksen: Projektityöntekijän palkkaaminen työskentelemään Sastamalan kaupungin nuorisopalveluiden kehittämistyöhön hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman täytäntöönpanoon täysivaltaisesti 17

18 luvun 7 toimenpiteiden osalta ja lisäksi kiinnittämällä huomiota yhdenvertaisuuden edistämiseen. Matkakustannus: Hanketyöntekijän kaupungin sisäinen liikkuminen, Sastamalan kaupungin alue on laaja yli 100km kaupungin laidasta toiseen. Koulutuksiin liittyvät matkakustannukset. Koulutuskustannukset: Esitettyjen tavoitteiden toteuttaminen vaatii nuorisopalveluiden henkilöstön, oppilaskuntien ohjaavien oppilaiden, 3 sektorin ja yhteistyötahojen koulutusta. Muut kulut: Tavoitteiden toteuttaminen, yhteistyön kehittäminen ja työskenteleminen vaatii materiaalia toimintaedellytykseksi. Koulutusten kahvitus/ruokailukustannukset, puhelin kustannukset, tietoverkkokustannukset, asiantuntijapalkkiot liittyen verkkotoimintojen kehittämiseen ja muut juoksevat kustannukset. Vuokrakustannukset: Työskenteleminen vaatii työtilan, puhelimen ja atk-järjestelmän vuokrausta. Koulutuksien järjestäminen vaatii kaupungintilojen käyttöä, josta myös aiheutuu vuokrakustannuksia. 18

19 Liite 2 LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMATYÖ SASTAMALASSA Mikä on lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma: - Kaupungin on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja kehittämiseksi. - Kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman sekä seuraa ja arvioi sen toteutumista. - Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi- sekä lapsi- ja nuorisopolitiikkaa, ohjelma on osa kaupungin strategialuonnosta - Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja koskee lapsen ja nuoren kasvuoloja, niiden epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukemista sekä lapsen ja nuoren erilaisia palveluja ja oikeuksia mukaan lukien kaikkien ydinprosessien palvelut. Sastamalan kaupungin hallitus on kokouksessaan päättänyt, että kaupungissa laaditaan kokonaisvaltainen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma. Ohjelmalle on nimetty hallituksen päätöksen mukainen seurantaryhmä, johon lautakunnat ja Saspen hallitus ovat valinneet seuraavat henkilöt: - Kulttuuri- ja vapaa-aika ltk: Heli Tuominen ja Vesa Hirvikoski - Maaseutultk: Jasmiina Ahti - Sosiaali- ja terveysltk: Tuila Kaltto ja Aluesosiaalityön johtaja - Saspen yhtymähallitus: Erja Mäkelä - Tekninen ltk: Antti Jokinen - Tilakeskuksen johtokunta: Ulpu Hukkanen - Nuorisovaltuusto: Mariikka Ala Maakala - Sastamalan Opisto: Kaarina Karjula - Kasvatus- ja opetusltk: Lukio: Eija Koski Varhaiskasvatus: Marjut Vuokko Perusopetus: Mikko Tokola varalla Juha Marttila Nuorisopalvelut: Tiina Mäkiranta - Seurantaryhmän jäsenet arvioivat lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön toteuttamista. Seurantaryhmän tavoitteena on koordinoida ja arvioida selvityksen etenemistä, laatia selvitykselle tavoitteet, edistää moniammatillista yhteistyötä sekä vaikuttaa siihen että lasten- ja nuorten rooli näkyy kaupungin päätöksenteossa. - Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoamisesta vastaa nuorisopalvelut, Tiina Mäkiranta. Ohjelma tavoitteena on valmistua kesäkuun loppuun 2010 mennessä. Ohjelma tullaan päivittämään säännöllisesti. 19

20 Ohjelman yleinen tavoite: - Kaupungin toiminnassa lapset ja nuoret ovat monen eri ydinprosessin piirissä ja siksi on tärkeää ponnistella jokaisessa prosessissa ja rajapinnoilla tapahtuvan työn toimivuuden hyväksi ja koota yhtenäinen ohjelma - Tavoitteena on, että lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavat asiat tulevat kokonaisvaltaisesti huomioiduksi Sastamalan kaupungin toimintaa ohjaavissa päätösasiakirjoissa. - Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma luo konkreettiset tavoitteet, miten prosessit kehittävät lasten ja nuorten elinoloja, turvallisuutta ja osallistumista omalta osaltaan? - Niukkenevan talouden ajassa joudumme entistä enemmän etsimään erilaisia yhteistyön malleja ja muotoja, toimintojen kehittäminen ja kirjaaminen ei vaadi lisärahoitusta vaan olennaista on resurssien kohdentaminen ja uusien toimintatapojen mukaan ottaminen OHJEISTUS YDINPROSESSEILLE LAPSI- JA NUORISOPOLIITTISEN OHJELMA KOKOAMISESTA - Kaupungin Ydinprosesseille/muille yhteistyötahoille annetaan ohjeistus kuinka ja mistä näkökulmista lasten ja nuorten asioita tulee tarkastella - Prosesseille on kerätty avuksi mahdollisia aihealueita, jotka voisivat olla tärkeitä pohdittaessa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa kunkin prosessin näkökulmasta. - Jokainen prosessi kirjaa tarpeen mukaan ohjelmaan oman osuutensa kolmesta erinäkökulmasta: 1. Olemassa olevat lasten- ja nuorten palvelut 2. Ohjelman yleisistä teemoista kirjataan ko. tahon huomioitavat asiat, tavoitteet ja mahdolliset konkreettiset toimenpiteet seurantakaudelle: - ohjelman yleiset teemat: - elinolot (koulutus, harrastukset, sosiaali- ja terveyspalvelut, ympäristö) - turvallisuus (fyysinen turvallisuus: leikki- ja piha-alueet, kaupungin yleiset alueet, rakennukset, välineet, liikennejärjestelyt ja sosiaalinen turvallisuus: vanhemmuuden tukeminen, yhteisöllisyys, aikuisten vastuu, ennaltaehkäisevä työ) miten lapset, nuoret ja lapsiperheet huomioidaan? mitkä ovat tavoitteet ja toimenpiteet, jotta lasten- ja nuorten elinoloja ja turvallisuutta voitaisiin parantaa 20

Liite 1 Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Toimintasuunnitelma 2011-2012

Liite 1 Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Toimintasuunnitelma 2011-2012 Liite 1 Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Toimintasuunnitelma 2011-2012 1 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 TOIMINTASUUNNITELMA... 4 SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 5 AIKATAULU... 8 TALOUSARVIO...

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia Tiedätkö, mitkä palvelut ovat lasten ja nuorten arjessa tärkeitä? Tiedottaako kuntasi suunnitelmista ja palveluista lapsille ja nuorille? Suunnitellaanko kunnassasi kuntaliitosta? Oletko kysynyt lapsilta

Lisätiedot

KOULUNUORISOTYÖ & OSALLISUUS KOKKOLA

KOULUNUORISOTYÖ & OSALLISUUS KOKKOLA KOULU & OSALLISUUS KOKKOLA 1. Lupa toimia koulussa, mallinnus (2010) 2. Mitä tehdään, ketkä, mitä osataan, halutaan, tarvitaan (2011-2012) 3. Yhteistyön merkitys, tiimityöskentely, toimintakulttuuri ja

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N Lait

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Oulun seutu Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Leena Hassi 1 TUKEVA 3 - juurruttamishanke Aikataulu: 1.10.2012-31.10.2013 Rahoitus: STM (75%) ja kunnat (25%) Hankkeen toteuttajat:

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa Kaupunginhallitus 372 15.09.2014 Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa 777/00.04.02.02/2014 KH 372 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010 Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano ROMPO yleisesitys 2010 Romanipoliittisen ohjelman valmistelu Laajapohjainen työryhmä Työryhmän toimikausi 1.1.2009-30.9.2009 Romaniväestön kuulemistilaisuudet

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Palveluvaliokunta 10.2.2015 Tavoitetila, toimenpiteet, arviointi,resursointi, rakenteet KEMPELEEN KOULUSTRATGIA 2000-2004 Oppiva organisaatio Oppilaan hyvinvointi Opetuksen

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -kehittämishanke 2013-2015 Koulutuksellinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Avustukset lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 toimeenpanoon Annika Kattilakoski, Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoyksikkö, Pohjanmaan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5. Koulun ja nuorisotyön yhteistyö Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.2011 1 Taustaa Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kunnissa tapahtuvaa koulun

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Ovatko suomalaiset nuoret kiinnostuneita osallistumaan? Tutkija Sakari Suutarinen:

Lisätiedot

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT Sisältö Tarkoitus ja toiminta... 3 Toimikausi..... 3 Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla... 3 Talous.... 5 Kokouskäytäntö... 5 Nuorisovaltuustosta eroaminen.

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Laura Hokkanen Innovaatiopalvelut Tanja Räty Nuorisopalvelut Lähetekeskustelu Vanha Ortopedia 8.9.2011 - Lasten

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Unicefin mallin mukainen arvio lasten oikeuksien ja lasten osallistumismahdollisuuksien toteutumisesta Espoossa

Unicefin mallin mukainen arvio lasten oikeuksien ja lasten osallistumismahdollisuuksien toteutumisesta Espoossa Unicefin mallin mukainen arvio lasten oikeuksien ja lasten osallistumismahdollisuuksien toteutumisesta Espoossa Keskeimpiä vahvuuksia ja kehittämiskohteita Espoossa 21.10.2015 Elina Palojärvi & Terhi Pippuri

Lisätiedot

Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet. Espoo. Maaliskuu 2015.

Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet. Espoo. Maaliskuu 2015. Voimavaroja ja valintoja. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytäntö ja mahdollisuudet Espoo. Maaliskuu 2015. Koulun palvelutarjonta Erikoistuneet Palvelut Tuki- Palvelut: lääkärit, Arkea tukeva toiminta

Lisätiedot

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ KOULUN KEHITTÄMINEN LAPSEN KASVUA TUKEVIEN ERILAISTEN PALVELUJEN YHTEISÖNÄ STRATEGINEN AJATTELU JA YHTEINEN NÄKEMYS Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Mitä ne täällä tekee?

Mitä ne täällä tekee? Mitä ne täällä tekee? Nuorisotyö opettajien valtakunnassa! Nuorisosihteeri Seija Laitinen 9.10.2013 KOULUNUORISOTYÖ Suomessa verraten uusi työmuoto Hankkeita ja projekteja Tavoitteena toiminnan vakinaistaminen

Lisätiedot

SASTAMALAN NUORISOPALVELUJEN ESITYS VASTAAVAN NUORISOTYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ 2012 ALKAEN VAKITUISESTI

SASTAMALAN NUORISOPALVELUJEN ESITYS VASTAAVAN NUORISOTYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ 2012 ALKAEN VAKITUISESTI SASTAMALAN NUORISOPALVELUJEN ESITYS VASTAAVAN NUORISOTYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ 2012 ALKAEN VAKITUISESTI Sisältää selvityksen henkilöstöresursseista, henkilöstön työnkuvaukset, vaihtoehdot mikäli

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma tilannekatsaus

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma tilannekatsaus Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 tilannekatsaus 21.11.2011 1 LANUKE: SÄÄDÖSPOHJASTA Nuorisolain mukaan valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuoriso-politiikan kehittämisohjelman.

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (LNPO)

Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (LNPO) Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (LNPO) Taloustiedon keräämisen toimintamalli Vaihe 3 Kustannusten keräystaulukon täyttöohjeet vuodelta 2012 Ohjelman tavoitteet Tavoitteena on rakentaa

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maria Kaisa Aula 28.1.2016 Kirkollisen johtamisen forum - Vantaa Seurakuntien (hallinnollinen) toimintaympäristö

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM Liikennekasvatustyötä tekevät kuntaorganisaatiossa HALLINTOKUNTA TAI TOIMIJA TOIMINTA ASIAT, JOIHIN VAIKUTETAAN KOHDE

Lisätiedot