Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 OAS BBK 09/2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rautavaaran kunta (www.rautavaara.fi)

2 1 Aloite Rautavaaran kunta. Tekninen lautakunta on hyväksynyt (Tekn.ltk. 15. ) esityksen n laatimisesta. Suunnittelualue Rautavaaran kirkonkylä sijaitsee Pohjois-Savossa, noin 100 km Kuopion kaupungista koilliseen. Jokisuunniemen suunnittelualue sijaitsee Rautavaaran kunnan taajaman lounaispuolella. Suunnittelualue rajautuu lännessä ja etelässä Keyritty -järveen, pohjoisessa Keyritynjokeen ja idässä Saarelantiehen. Asemakaavoitettava alue on laajuudeltaan noin 30 ha. Suunnittelualueella sijaitsee Saarelan asuinrakennus, joka on historiallisesti ja maisemallisesti arvokas rakennus, muutoin asemakaavoitettava alue on rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Suunnittelualueen lounaispuolella sijaitsee Keyritynjärvi, joka on ollut järvimalmin nostopaikka ja pohjoispuolella Keyritynjoki, joka on rauhoitettu koskiensuojelulain nojalla ja kuuluu Natura 2000-alueeseen. Asemakaava-alueen sijainti.

3 Suunnittelun lähtökohdat Viime vuosien aikana Rautavaaran kunnassa on ilmennyt kysyntää omarantaisille omakotitalotonteille ja kunta on tehnyt päätöksen kaavoittaa Jokisuunniemen alueelle omarantaisia tontteja. Jokisuunniemi sijaitsee noin kilometrin päässä Rautavaaran keskustasta ja palveluista, luonnonkauniilla paikalla, Keyritty järven rannalla. Alueelle on laadittu Jokisuunniemen osayleiskaava (hyväksytty Rautavaaran kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2008), jolla osa Jokisuunniemestä on osoitettu erillispientalojen alueeksi (AO). Lisäksi Jokisuunniemen alueelle on laadittu asemakaavan pohjakartta ( ). 2 Alustavat tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on monipuolistaa Rautavaaran kunnan tonttitarjontaa sekä vastata lähellä palveluja sijaitsevien, luonnonläheisten omakotitalotonttien kysyntään. Asemakaavan tavoitteena on turvata alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen sekä ohjata alueen rakentamista yksityiskohtaisemmin siten, että alueen yhdyskuntarakenteesta muodostuu eheä ja alueen luontoarvot säilyvät. Jokisuunniemeen laadittavan asemakaavan tavoitteena on toteuttaa osayleiskaavassa esitettyjä ratkaisuja. Maanomistus Suunnittelualue on Rautavaaran kunnan ja yksityisten omistuksessa. Suunnittelutilanne Maakuntakaava Rautavaara kuuluu Pohjois-Savon maakuntaan. Pohjois-Savon liitossa on käynnistynyt Pohjois-Savon maakuntakaavan laadinta. Maakuntakaavan hyväksyy maakunnan liitto ja sen vahvistaa ympäristöministeriö. Maakuntakaavan luonnos valmistuu vuoden 2009 alussa. Seutukaava Maakuntakaavan vahvistumiseen saakka Rautavaaran kunnan alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Koillis-Savon seutukaava. Seutukaavassa suunnittelualueella on seuraavat merkinnät: A Taajamatoimintojen alue (A , Kirkonkylä) Lisäksi alueella on merkinnät satamasta tai laiturista (LV Jokisuunniemi, koti- ja vierassatama, LV , Saarelansilta, rantautumispaikka) sekä rakennussuojelukohteesta (SR , Saarela).

4 3 Ote Koillis-Savon seutukaavasta. Yleiskaava Suunnittelualueelle on laadittu Jokisuunniemen osayleiskaava, joka on hyväksytty Rautavaaran kunnanvaltuustossa kesäkuussa Osayleiskaavassa suunnittelualueella on aluevaraukset erillispientalojen alueelle (AO), maa- ja metsätalousalueille, joilla on erityisiä ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MY, MU), maatalousalueelle (MT), sekä lähivirkistysalueelle (VL). Lisäksi alueella on merkinnät rantautumispaikoista (lv) ja rakennussuojelukohteesta (SR, Saarela).

5 4 Ote Jokisuunniemen osayleiskaavasta. Asema- ja rantakaavat Suunnittelualueelle ei ole laadittu asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja. Rakennusjärjestys Rautavaaran kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Rakennusjärjestys on otettu käyttöön Alueelle laaditut selvitykset ja ohjelmat Suunnittelualuetta koskevat mm. seuraavat selvitykset ja ohjelmat: - Rautavaaran kirkonkylän maisemasuunnitelma (Pohjois-Savon liitto, 1991) - Rautavaaran rakennuskulttuuri-inventointi (1990, 2000) - Rautavaaran kunta, siirtoputkilinjan luontoselvitys (Suunnittelukeskus Oy, 2003) - Pohjois-Savon maakuntakaavaan liittyvät selvitykset: mm. maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen määrittäminen (2006 alkaen). - Muinaisjäännösalueiden kartoitus (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 1998)

6 Arvioitavat vaikutukset: Kaavaratkaisusta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin yhtenä keskeisenä tarkoituksena on tukea asemakaavan päätöksentekoprosessia. Toisaalta vaikutustarkastelu ohjaa suunnitteluratkaisuja ja toimii yhtenä perusteena kaavaan lopullisesti valittaville maankäytöllisille aluevarauksille ja kaavamerkintöjen sisällöille. Maanomistajien ja eri intressitahojen sekä suunnittelijan välisen osallistuvan suunnittelun ja edelleen vaikutusten arviointien kautta pyritään välttämään nykyrakennetta huonontavia suunnitteluratkaisuja sekä kehittämään suunnittelualueen maankäytöllistä ja ympäristöllistä kokonaisuutta. Kaavan toteuttamisella on vaikutuksia mm. alueen yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, maisemaan ja luontoon sekä teknisen huollon järjestämiseen. Osa vaikutuksista ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Suunnittelun yhteydessä arvioidaan vaikutukset: - rakennettuun ympäristöön - sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin - talouteen ja kaupankäyntiin - terveyteen ja turvallisuuteen - eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä sekä erityisesti vaikutukset: - yhdyskuntarakenteeseen - liikenteeseen - teknisen huollon järjestämiseen - maisemaan ja luontoon - luonnon monimuotoisuuteen ja Natura-alueeseen (Keyritynjoki) Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet. 5 Osalliset Uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain ( ) myötä kaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa. Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa. Keskeiset osalliset: Rautavaaran kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat maanomistajat kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen asukkaat rajanaapurit

7 6 Viranomaiset Pohjois-Savon ympäristökeskus Pohjois-Savon liitto Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Muut Savon Voima Oy Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Asemakaava laaditaan vuorovaikutteisesti maanomistajien, viranomaisten ja muiden osallisten kanssa. Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Rautavaaran kunnan ilmoitustaululla sekä Pitäjäläinen-lehdessä ja internetissä (www.rautavaara.fi). Maanomistajia informoidaan kirjeitse. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä kunnan teknisellä osastolla. Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu TYÖN KÄYNNISTÄMINEN, PERUSSELVITYKSET JA TAVOITTEET 06 08/2008 Kaavoituspäätös , 15. Perustietojen keruu Kokonaistavoitteet Mitoitusperusteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistelu (MRL 63 ja 64 ) KAAVAN VALMISTELUVAIHE 09 11/2008 Ympäristövaikutusten arviointi Maankäytölliset aluevaraukset kartalla esitettynä Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluvaiheen aineiston asettaminen nähtäville Käsittely: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä valmisteluvaiheen aineiston nähtäville asettaminen. Aloitus- ja viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 26 ). Osallistuminen: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipiteitä kaavaehdotusvaiheeseen saakka, valmisteluvaiheen aineistosta sen nähtävillä ollessa. Tiedottaminen: Kaavoituksen aloittamisesta ja valmisteluvaiheen aineiston nähtäville asettamisesta ilmoitetaan (kunnan kuulutus) Pitäjäläinen -lehdessä ja kunnan kotisivuilla.

8 7 KAAVAEHDOTUS 12/ /2009 Kaavaehdotuksen laatiminen luonnoksesta saadun palautteen pohjalta: asemakaavakartta ja kaavaselostus Käsittely: Asemakaavaehdotuksen ja vastineiden käsittely kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (MRA 27 ). Viranomaisneuvottelu tarvittaessa lausuntojen saavuttua (MRA 26 ). Tarvittaessa kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen nähtäville tai niiden kuuleminen erikseen, joita muutokset koskettavat. Osallistuminen: Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja pyydetään lausunnot viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Mahdollisuus jättää muistutuksia kaavaehdotuksen nähtävillä ollessa. Tiedottaminen: Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan (kunnan kuulutus) Pitäjäläinen -lehdessä ja kunnan kotisivuilla. HYVÄKSYMISVAIHE 01 02/2008 Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Kaavaehdotuksen tarkistaminen tarvittaessa Asemakaavakartta ja kaavaselostus Käsittely: Asemakaavan käsittely kunnanhallituksessa ja hyväksyminen kunnanvaltuustossa (MRL 52 ). Osallistuminen: Mahdollinen valitusprosessi. Kaavan hyväksymispäätöksen laillisuudesta voi valittaa Kuopion hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tiedottaminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan (kunnan kuulutus) Pitäjäläinen -lehdessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa.

9 8 Yhteystiedot: Rautavaaran kunta PL RAUTAVAARA puh:(017) , Kunnanjohtaja Matti Matikainen gsm Talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo puh. (017) gsm Rakennusmestari Mikko Hartikainen puh. (017) gsm Pöyry Environment Oy Itkonniemenkatu KUOPIO puh Projektipäällikkö Jorma Harju Puh Suunnittelija Riikka Leskinen puh

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2015 9.6.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2015 9.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1(5) LAPINLAHDEN KUNTA VARPAISJÄRVEN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2015 9.6.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS-JA

HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS-JA OSALLISTUMIS- JA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on? Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitustyön alkuvaiheessa laadittava suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavasta

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue)

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinikon

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3 Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472), asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.3.2015 Kuvat 1 ja 2: Asemakaava-alueen sijainti Etelä-Tuusulassa, Tuusulanväylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot