OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA POLVIJÄRVEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavamuutos

2

3 POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumisja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on siis kunnan sitoumus yhteistyöstä osallisille. Se on virallinen asiakirja, joka määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat. Osallistuminen ja vaikutusten arviointi suunnitellaan jokaista kaavaa varten erikseen. Tämän vuoksi myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmien sisältö ja laajuus vaihtelevat. 2 PERUSTIEDOT 2.1 Aloite Polvijärven kunnanhallitus on päättänyt käynnistää asemakaavan tarkistamisen kirkonkylän alueelle. 2.2 Suunnittelualue ja maanomistus Suunnittelualue käsittää kirkonympäristössä sijaitsevat rakentamattomat rivitalokorttelit 2, 3, 26, 88, sekä niihin rajoittuvat katu- ja puistoalueet. Alueen maanomistajia ovat Polvijärven kunta, kiinteistö Kirkkoranta ja Polvijärven ev.lut. seurakunta, kiinteistöt Pappila, Kulmala, Kirkkotarha, Kirkkomaa ja Kirkkomaan hautausmaa. Kiinteistö Raunila on yksityisen maanomistajan omistuksessa. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. (Karttapaikka)

4 2 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS POLVIJÄRVEN KUNTA Suunnittelualueen rajaus 2.3 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa osoitettujen rivitalokortteleiden rakentaminen ei ole toteutunut. Polvijärven kunta on päättänyt aloittaa asemakaavan muutoksen, jossa tutkitaan kortteleiden muut maankäyttövaihtoehdot esim. erillispientalorakentaminen. Polvijärven kuntastrategian mukaisesti asumisen osalta kaavoituksen tavoitteena on, että kunta koetaan ja tunnetaan turvallisena ja viihtyisänä maaseutumaisena asuinpaikkakuntana. Kaavoituksella huolehditaan riittävästä tontti- ja vuokra-asuntotarjonnasta eri ikäja väestöryhmät sekä erilaiset asumisvaihtoehdot huomioon ottaen. 2.4 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtioneuvosto päätti maankäyttö- ja rakennuslain 22 :n mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja päätös tuli lainvoimaiseksi Päätöksessä tavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5) Helsingin seudun erityiskysymykset 6) luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

5 POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 3 Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistuksen kohteena oli valtioneuvoston vuonna 2000 tekemä päätös. Päätöstä on tarkistettu tavoitteiden sisällön (luvut ), voimaantulon ja toimeenpanon (luku 8) sekä muutoksenhaun (luku 9) osalta. Muilta osin, kuten tavoitteiden oikeusperustan ja oikeusvaikutusten osalta, vuoden 2000 päätös jää voimaan. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista (maankäyttö- ja rakennuslaki 24 ). 2.5 Maakuntakaava Polvijärven kunta kuuluu vahvistetun Pohjois-Karjalan maakuntakaavan I vaihekaava alueeseen. Ote Pohjois-Karjalan I vaihemaakuntakaavasta. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) Suunnittelualue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta A. Muut maakuntakaavan merkinnät Polvijärven taajaman ympäristössä: tkk tp EK pv z Taajamaseudun kehittämisen kohdealue Työpaikka-alue Kaivosalueet Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue Pääsähkölinja 110 kv Maakuntakaavan II vaihekaava on vahvistettu Kaavassa ei ole merkintöjä suunnittelualueella.

6 4 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS POLVIJÄRVEN KUNTA Maakuntakaavan III vaihekaavan ehdotuksessa on Polvijärven taajaman kohdalla merkinnät kaivosalueesta (EK), moottorikelkkailureitistä, rakennussuojelukohteista (sr, kirkot), maakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä (ma/km) sekä pyöräilyreitistä. Ote maakuntakaavan III vaihekaavan ehdotuksesta (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) 2.6 Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama oikeusvaikutteinen Joensuun seudun yhteinen yleiskaava Suunnittelualue on yleiskaavassa pientalovaltaista asuinaluetta AP ja virkistysaluetta V. Ote Joensuun seudun yleiskaavasta. (Joensuun kaupunki)

7 POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu asemakaava (rakennuskaava). Asemakaavaa ei ole nyt tekeillä olevan muutosalueen osalta toteutettu. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Asemakaavamerkinnät: AR VL I e=0,2 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue Kerrosluku Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan 2.8 Pohjakartta Pohjakarttana käytetään numeerista asemakaavan pohjakarttaa. 2.9 Rakennusjärjestys Polvijärven rakennusjärjestys on tullut voimaan

8 6 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS POLVIJÄRVEN KUNTA 3 SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 3.1 Lähtöaineisto ja selvitykset Suunnittelutyössä käytetään hyväksi maakuntakaavoituksen ja Joensuun seudun yleiskaavan yhteydessä laadittuja aineistoja ja samanaikaisesti tehtävän kirkonkylän osayleiskaavatyön yhteydessä tehtäviä selvityksiä. Lisäksi käytettävissä on Polvijärven liikenneturvallisuussuunnitelma / Savo-Karjalan tiepiiri Arvioitavat vaikutukset Kaavatyön yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutuksia vertailemalla olevaa tilannetta asemakaavan muutoksen mahdollistamaan tilanteeseen. Kaavaratkaisusta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin yhtenä keskeisenä tarkoituksena on tukea asemakaavan päätöksentekoprosessia. Toisaalta vaikutustarkastelu ohjaa suunnitteluratkaisuja ja toimii yhtenä perusteena kaavaan lopullisesti valittaville maankäytöllisille aluevarauksille ja kaavamerkintöjen sisällöille. Suunnittelun yhteydessä arvioidaan asemakaavan vaikutukset tarvittavilta osin mm. seuraaviin: ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 4 OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Asemakaavan muutos laaditaan vuorovaikutteisesti maanomistajien, viranomaisten ja muiden osallisten kanssa. Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Polvijärven kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla sekä Outokummun seutu- lehdessä. Osallisella on maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n mukaan ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Pohjois-Karjalan ELY-keskus) neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi. 4.1 Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla tulee olla mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin sen eri vaiheissa. Osallisia ovat alueen maanomistajat, -haltijat ja asukkaat sekä muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.

9 POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 7 Keskeiset osalliset Maanomistajat ja -haltijat sekä rajanaapurit Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden asukkaat Alueen toimijat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat Kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat Viranomaiset Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Museovirasto Muut Alueen tele- ja sähköverkkotoimintaa harjoittavat yritykset 4.2 Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Lähtötietojen keruu, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 8-11/2012 Kuulutus vireilletulosta ja OAS:n nähtäville asettaminen 11/2012 Kaavaluonnoksen laatiminen 1-4/2013 Maankäytöllisten vaihtoehtojen suunnittelu Vaikutusten arviointi Maankäytölliset aluevaraukset kartalla esitettynä Asemakaavaselostus ja kaavaluonnoskartta Käsittely: Kunnanhallitus käsittelee kaavaluonnoksen ja asettaa sen nähtäville. Osallistuminen: Pyydetään lausunnot viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Mahdollisuus jättää mielipiteitä. Tiedottaminen: Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Polvijärven kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla sekä Outokummun seutulehdessä. Kaavaehdotus 6-10/2013 Kaavaehdotuksen valmistelu luonnoksesta saadun palautteen pohjalta: asemakaavakartta ja kaavaselostus Käsittely: Kaavaehdotuksen ja luonnosvastineiden käsittely kunnanhallituksessa ja päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Viranomaisneuvottelu tarvittaessa lausuntojen saavuttua. Osallistuminen: Kaavaehdotus asetetaan nähtäville (MRL 65 ja MRA 27 ) ja pyydetään lausunnot viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Mahdollisuus jättää muistutuksia.

10 8 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS POLVIJÄRVEN KUNTA Tiedottaminen: Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kuten edellä luonnosvaiheessa. Hyväksymisvaihe 11 12/2013 Vastineet ehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin Kaavaehdotuksen tarkistaminen tarvittaessa Asemakaavakartta ja kaavaselostus Käsittely: Asemakaavan käsittely kunnanhallituksessa ja hyväksyminen valtuustossa (MRL 52 ). Osallistuminen: Mahdollinen valitusprosessi. Kaavan hyväksymispäätöksen laillisuudesta voi valittaa Kuopion hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tiedottaminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kuten edellä luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. Täydennetty Yhteystiedot: Polvijärven kunta PL Polvijärvi Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen Aluearkkitehti Tarja Pirinen Puh Puh Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu KUOPIO Projektipäällikkö Jorma Harju Suunnittelija Timo Kortelainen Puh Puh

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 67080377.BBK 09/2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rautavaaran kunta (www.rautavaara.fi) 1 Aloite Rautavaaran kunta. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 20.5.2008 (Tekn.ltk. 15. ) esityksen n

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LIEKSAN KAUPUNKI, KOLI PURNULAHDEN OSITTAINEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015 OAS 1 (5) Varkauden kaupunki VARKAUDEN KAUPUNKI JOUTENVESI-ÄIMISVESI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.6.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Pistohiekan osayleiskaava

Pistohiekan osayleiskaava Ramboll Knowledge taking people further --- PUUMALAN KUNTA Pistohiekan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.12.2005 Ramboll Hallituskatu 7 A 45100 Kouvola Finland Puhelin: 020 755 7280

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOKKOLAN

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.4.2013 päivitetty 8.1.2014 Luvian kunta / Eurajoen kunta LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue

Lisätiedot