EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0222(COD) 18. joulukuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta (KOM(2002) 443 C5-0420/ /0222(COD)) Valmistelija: Pervenche Berès PA\ doc PE

2 PA_Leg PE /20 PA\ doc

3 ASIAN KÄSITTELY Talous- ja raha-asioiden valiokunta nimitti kokouksessaan 23. syyskuuta 2002 valmistelijaksi Pervenche Berèsin. Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta kokouksissaan 20. tammikuuta, 23. huhtikuuta, 17. kesäkuuta, 30. syyskuuta ja 1. joulukuuta Viimeksi mainitussa kokouksessa se hyväksyi jäljempänä esitetyt tarkistukset äänin... puolesta,... vastaan ja... tyhjä(ä) / yksimielisesti. Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet:... (puheenjohtaja/puheenjohtajana),... (varapuheenjohtaja),... (varapuheenjohtaja), Pervenche Berès (valmistelija),...,... (... puolesta),... (... puolesta työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti)... ja.... PA\ doc 3/20 PE

4 LYHYET PERUSTELUT Ehdotuksen tarkoitus Kulutusluotto eri muodoissaan (henkilökohtainen laina, tiettyyn tarkoitukseen osoitettu luotto, jatkuva luotto, luottokortti jne.) oli viime vuonna yksinomaan euro-alueella yli 510 miljardia euroa, joka edustaa 13 prosenttia kotitalouksien kulutuksesta. Kulutusluotoista annettu yhteisön direktiivi tuli voimaan vuonna 1987, josta lähtien ala on kehittynyt nopeasti. Uudentyyppiset luottopalvelut ovat johtaneet mitä erilaisimpiin kansallisiin lainsäädäntöihin, minkä seurauksena oikeudellista kehystä olisi tarkistettava. Kuudessa euro-alueen maassa (Belgia, Espanja, Italia, Portugali, Ranska, Saksa) tehty tutkimus osoittaa erityisesti nuoremman sukupolven toivovan, että kulutusluoton saamista muista jäsenvaltioista kuin omasta asuinvaltiosta helpotettaisiin. Lähes puolet alle 35-vuotiaista ja yli kolmannes vuotiaista olisi valmis ottamaan tämänkaltaista luottoa jostain muusta euro-alueen maasta. Kuitenkin 38 prosenttia vastanneista katsoo epävarmuuden oikeuksistaan muodostavan pääasiallisen esteen luoton ottamiselle muusta jäsenvaltiosta kielimuurin ollessa esteenä ainoastaan 22 prosentille vastanneista. Tällä direktiiviehdotuksella pyritään löytämään vastaus edellä mainittuihin ongelmiin ja yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen luotonsaantimahdollisuuksien helpottamisesta asuinvaltion rajojen ulkopuolella seuraavat edut näyttävät ilmeisiltä. Hyvin hallittuna kulutusluotto voi rajatylittävän piirteensä myötä olla avainasemassa talouden pitkään odotetussa elpymisessä. Se voi myös mahdollisesti toimia Euroopan sisäisen kulutuksen kiihdyttäjänä samanaikaisesti, kun euron nousu alkaa jarruttaa vientiä. Vaikeudet Tämän ehdotuksen laatimiseen johtaneet jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen suuret erot kulutusluottojen alalla muodostavat myös ehdotuksen pääasiallisen vaikeuden. Vaikka valvontasäännökset ovat toisinaan hyvin poikkeavia, kyse on ennen kaikkea erilaisista jakelurakenteista: toisaalta pankkien perinteinen rooli esimerkiksi Saksassa, toisaalta erikoistuneiden yritysten voimakas kasvu esimerkiksi Ranskassa tai Italiassa, kotimyynnin harjoittaminen tietyissä maissa tai keskinäisen avustusjärjestelmän kaltaiset järjestelmät kuten osuuskassat (credit unions) Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Rakenteellisia eroja ilmenee myös tehtäessä jako tiettyyn tarkoitukseen osoitettujen luottojen ja käyttötarkoitukseltaan yksilöimättömien luottojen välillä eri jäsenvaltioissa. Vaikka tämänkaltainen luotto voi toisaalta kannustaa kulutusta, on syytä pitää mielessä siitä kuluttajalle aiheutuvat riskit. Koska luottosopimus perustuu kuluttajan nykyiseen ja aikaisempaan rahatilanteeseen, kuluttaja voi joutua tulevaisuudessa maksukyvyttömyystilanteeseen väistämättömän, ennalta arvaamattomaksi katsotun seikan vuoksi, mutta myös taloussyklistä aiheutuvan kuluttajan tulojen vähenemisen vuoksi. Riskinä onkin, että huonosti hallittuna tämänkaltainen luotto lisää talouskriisistä kärsivien lukuisten kotitalouksien ylivelkaantumista, ja luotolla voi siksi jopa olla myötäsyklinen vaikutus sen syventäessä talouden taantumista jarruttamalla kulutusta huonona ajankohtana. Köyhimpien PE /20 PA\ doc

5 väestönosien luotonsaannin vaikeus ja luoton myöntämisen kriteerien välttämätön kiristäminen ovat epäilemättä direktiivissä esille nostetuista ongelmista arkaluontoisimpia. Ylivelkaantuminen on realiteetti, jota ei tule aliarvioida ja joka tulee ottaa huomioon tässä direktiiviehdotuksessa. Ehdotuksen arviointi Komissio on valinnut mahdollisimman suuren yhdenmukaistamisen, mitä voidaan pitää myönteisenä lähestymistapana oikeusvarmuuden etujen mukaisesti tämän muodostaessa perustan sekä kuluttajien luottamukselle että reilulle kilpailulle. On kuitenkin syytä valvoa entistä tarkemmin, etteivät annetut säädökset osoittaudu kuluttajansuojeluun liittyvistä syistä epäedullisiksi tietyille vakiintuneille kansallisille käytännöille tai tietynlaisille sopimuksille ja ettei niillä estetä toivottujen taloudellisten vaikutusten syntymistä tiettyjen osa-alueiden liiallisen sääntelyn tai säädöksillä mahdollisesti aiheutettavien lisäkustannusten vuoksi. Välttämättömästä kuluttajansuojelusta säädetään monissa säädöksissä, joihin sisältyvät muun muassa säännökset edeltävästä tiedonvaihdosta sekä palvelun suorittajan neuvontavelvollisuus; sääntö, joka on toisinaan ristiriitainen, mutta jolla voidaan ehkäistä ylivelkaantumista. Näiden lisäksi ehdotuksessa esitetään kohtuuttomina pidettävien ehtojen luettelo (musta lista) sekä kokonaisuudessaan varsin tiukat tietosuojavaatimukset, joihin sisältyy kuitenkin mahdollisuus positiivisia tietoja sisältävien tietokantojen laatimiseen, jälleen kerran ylivelkaantumisen riskin vuoksi. Myönteisenä on lisäksi pidettävä sitä, että ehdotuksessa otetaan huomioon kuluttajan ja hänen perheenjäsentensä yksityisyyden suojelu asettamalla perintätoimille rajoituksia. TARKISTUKSET Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten ja sisämarkkinaasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset: Komission teksti 1 Parlamentin tarkistukset Tarkistus 1 2 artiklan c a alakohta (uusi) c a) 'tiettyyn tarkoitukseen osoitetulla luotolla' luottosopimusta, jossa mainitaan nimenomaisesti tavara tai palvelu, jonka rahoittamiseen luottoa on yksinomaan käytettävä ja joka muodostaa näin ostotoimen kanssa taloudellisen kokonaisuuden, 1 EYVL C 331 E, , s PA\ doc 5/20 PE

6 Määritellään myöhemmin käytettävä termi. Tarkistus 2 2 artiklan d alakohta d) 'luotonvälittäjällä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka korvausta vastaan harjoittaa tavanomaisesti välitystoimintaa, johon sisältyy luottosopimusten esittäminen tai tarjoaminen, luottosopimuksen tekemiseen liittyvien muiden valmistelujen toteuttaminen tai sopimusten tekeminen; korvaus voi olla rahallinen tai jokin muu sovittu taloudellinen etuus, d) 'luotonvälittäjällä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka korvausta vastaan harjoittaa pääasiallisesti välitystoimintaa, johon sisältyy luottosopimusten esittäminen tai tarjoaminen, luottosopimuksen tekemiseen liittyvien muiden valmistelujen toteuttaminen tai sopimusten tekeminen; korvaus voi olla rahallinen tai jokin muu sovittu taloudellinen etuus, Tarkennetaan termiä sen erottamiseksi henkilöistä, jotka toimivat "sivutoimisesti luotonvälittäjänä"; vrt. 6 artiklan 4 kohta. Tarkistus 3 3 artiklan 2 kohdan c alakohta c) luottosopimukset, joiden nojalla kuluttajan on maksettava luotto takaisin yhdessä erässä enintään kolmen kuukauden pituisessa määräajassa ja joiden mukaan ei peritä korkoja tai muita maksuja, c) luottosopimukset, joiden nojalla kuluttajan on maksettava luotto takaisin enintään kolmen kuukauden pituisessa määräajassa ja joiden mukaan ei peritä korkoja tai muita maksuja, Maksunlykkäys ei saa kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan riippumatta siitä, maksetaanko luotto yhdessä tai useammassa erässä. Tarkistus 4 4 artikla Jokainen ilmoitus ja jokainen elinkeinonharjoittajan toimitiloissa esillä oleva tarjous, jossa on luottosopimukseen Jokaisessa ilmoituksessa ja tarjouksessa, joka liittyy luottosopimukseen, on ilmoitettava todellinen vuosikorko, ja PE /20 PA\ doc

7 liittyviä tietoja varsinkin luoton korkoon, kokonaiskorkoon luotonantajalla ja todelliseen vuosikorkoon liittyvästi, on esitettävä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ottaen huomioon erityisesti hyvää liiketapaa koskevat periaatteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 84/450/ETY soveltamista. Tietojen kaupallinen tarkoitus on ilmoitettava selkeästi. ilmoitus tai tarjous on esitettävä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ottaen huomioon erityisesti hyvää liiketapaa koskevat periaatteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 84/450/ETY soveltamista. Tietojen kaupallinen tarkoitus on ilmoitettava selkeästi. Jokaiseen ilmoitukseen tai tarjoukseen on sisällytettävä samat tiedot riippumatta siitä, missä se on esillä tai miten se on esitetty. Selvyyden vuoksi ja vertailun helpottamiseksi mainitaan ainoastaan todellinen vuosikorko. Tarkistus 5 5 artikla Kaikki luotto- ja vakuussopimuksia koskevat neuvottelut elinkeinonharjoittajan toimitilojen ulkopuolella direktiivin 87/577/ETY 1 artiklassa tarkoitetuissa olosuhteissa kielletään. Luotto- ja vakuussopimusten tekeminen elinkeinonharjoittajan toimitilojen ulkopuolella direktiivin 87/577/ETY 1 artiklassa tarkoitetuissa olosuhteissa kielletään. Tarkoituksena on ennen kaikkea saada kuluttaja tietoiseksi toimen merkityksestä ennen sen toteuttamista eikä välttämättä kieltää täysin luottojen tarjoaminen toimitilojen ulkopuolella. Tarkistus 6 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohta 1. Luotonantaja ja tapauksen mukaan luotonvälittäjä voivat vaatia luottosopimusta hakevalta kuluttajalta sekä takaajilta ainoastaan riittävät, asiaankuuluvat ja laajuudeltaan asianmukaiset tiedot, jotka ovat tarpeen näiden taloudellisen tilanteen ja takaisinmaksukyvyn arvioimiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 95/46/EY ja erityisesti sen 6 artiklan soveltamista. 1. Luotonantaja ja tapauksen mukaan luotonvälittäjä voivat vaatia luottosopimusta hakevalta kuluttajalta sekä takaajilta ainoastaan olennaiseen näyttöön perustuvat riittävät, asiaankuuluvat ja laajuudeltaan asianmukaiset tiedot, jotka ovat tarpeen näiden taloudellisen tilanteen ja takaisinmaksukyvyn arvioimiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 95/46/EY ja erityisesti sen 6 artiklan soveltamista. PA\ doc 7/20 PE

8 Olennainen dokumentaatio tarjoaa molemmille osapuolille parhaat takuut siitä, että kuluttaja pystyy täyttämään velvoitteensa. Tarkistus 7 6 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi) Luotonantaja on velvollinen saattamaan tietonsa kuluttajasta ajan tasalle ennen jatkuvaa luottoa koskevan luottosopimuksen ehtojen muuttamista. On vaadittava, että tässä tarkoitettu taloudellisen tilanteen tarkistaminen tehdään ennen kaikkia muutoksia ja erityisesti, ennen kuin korotetaan luoton määrää; vrt. myös tarkistukset 14 ja 22. Tarkistus 8 6 artiklan 2 kohdan 1 alakohta ja 2 alakohdan johdantokappale 2. Luotonantajan ja tapauksen mukaan luotonvälittäjän on annettava kuluttajalle kaikki tarvittavat, suunniteltua luottosopimusta koskevat tarkat ja täydelliset tiedot. Kuluttajalla on oikeus saada kyseiset tiedot kirjallisena tai muulla pysyvällä välineellä ennen luottosopimuksen tekemistä. Rajoittamatta [rahoituspalveluiden etämyynnistä kuluttajalle ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY ja direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta annetun] direktiivin.../.../ey 5 artiklan soveltamista tietoihin on sisällyttävä tiivis ja selkeä kuvaus tuotteesta, sen eduista ja tapauksen mukaan haitoista. Annetuissa tiedoissa on mainittava erityisesti seuraavat: 2. Luotonantajan ja tapauksen mukaan luotonvälittäjän on annettava kuluttajalle kaikki tarvittavat, suunniteltua luottosopimusta koskevat selkeät ja tiiviit tiedot. Kuluttajalla on oikeus saada kyseiset tiedot pysyvällä välineellä ennen luottosopimuksen tekemistä. Rajoittamatta [rahoituspalveluiden etämyynnistä kuluttajalle ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY ja direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta annetun] direktiivin.../.../ey 5 artiklan soveltamista tietoihin on sisällyttävä tiivis ja selkeä kuvaus tuotteesta ja sen ominaisuuksista. Annetuissa tiedoissa on mainittava erityisesti seuraavat: Kuluttajan edun vuoksi on korostettava ennen kaikkea selkeyttä; muilla kohdan säännöksillä halutaan varmistaa, että kuluttaja saa täydelliset tiedot. PE /20 PA\ doc

9 Tarkistus 9 6 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c alakohta c) suoritettavien maksujen suuruus, lukumäärä ja maksuvälit, c) suoritettavien maksujen suuruus, lukumäärä ja maksuvälit sekä käytettävä valuutta tai valuutat, Koska direktiivi koskee ennen kaikkea rajatylittäviä luottoja, on nimenomaisesti mainittava valuutta, jolla maksut on suoritettava. Tarkistus 10 6 artiklan 3 kohta 3. Luotonantajan ja tapauksen mukaan luotonvälittäjän on pyrittävä valitsemaan tavanomaisesti tarjoamiensa ja järjestämiensä luottosopimusten joukosta parhaiten soveltuva luottomuoto ja luoton kokonaismäärä ottaen huomioon kuluttajan taloudellinen tilanne, ehdotettuun tuotteeseen liittyvät edut ja haitat sekä luoton tarkoitus. 3. Luotonantajan ja tapauksen mukaan luotonvälittäjän on pyrittävä valitsemaan tavanomaisesti tarjoamiensa ja järjestämiensä luottosopimusten joukosta parhaiten soveltuva luottomuoto ja luoton kokonaismäärä ottaen huomioon kuluttajan taloudellinen tilanne, ehdotettuun tuotteeseen liittyvät ominaisuudet sekä luoton tarkoitus. Tarkistus 11 8 artiklan 1 kohdan 1 alakohta 1. Jäsenvaltioiden on taattava, että niiden alueella on käytössä keskustietokanta, johon kirjataan jäsenvaltiossa kuluttajat ja takaajat, joilla on ollut maksuhäiriö, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanoa. Keskustietokanta voidaan toteuttaa tietokantojen muodostamana verkkona. 1. Jäsenvaltioiden on taattava, että niiden alueella on käytössä kansallisen keskuspankin vastuulla oleva keskustietokanta, johon kirjataan jäsenvaltiossa kuluttajat ja takaajat, joilla on ollut maksuhäiriö, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanoa. Keskustietokanta voidaan toteuttaa tietokantojen muodostamana verkkona. Koottujen tietojen väärinkäytön estämiseksi tiedostojen on oltava julkisen elimen vastuulla. PA\ doc 9/20 PE

10 Tarkistus 12 8 artiklan 1 kohdan 2 alakohta Luotonantajien on 9 artiklassa tarkoitetuissa rajoissa tarkistettava keskustietokannassa olevat tiedot, ennen kuin kuluttaja tai takaaja tekee sitoumuksen. Luotonantajien on 9 artiklassa tarkoitetuissa rajoissa tarkistettava keskustietokannassa olevat tiedot, ennen kuin kuluttaja tai takaaja tekee sitoumuksen, sekä säilytettävä tästä todiste koko laina-ajan. Lainanantajan on voitavat todistaa hankkineensa kaikki asiaankuuluvat tiedot; vrt. myös tarkistus 14. Tarkistus 13 8 artiklan 3 kohta 3. Edellä 1 kohdan nojalla saatuja henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan kuluttajan ja takaajan taloudellisen tilanteen ja takaisinmaksukyvyn arvioimiseksi. Kyseiset tiedot on tuhottava välittömästi luotto- tai vakuussopimuksen solmimisen jälkeen tai sen jälkeen, kun luotonantaja on hylännyt luottohakemuksen tai ehdotetun vakuuden. 3. Edellä 1 kohdan nojalla saatuja henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan kuluttajan ja takaajan taloudellisen tilanteen ja takaisinmaksukyvyn arvioimiseksi. Kyseiset tiedot on tuhottava välittömästi luoton takaisinmaksun jälkeen tai sen jälkeen, kun luotonantaja on hylännyt luottohakemuksen tai ehdotetun vakuuden. Jos tiedot tuhotaan ennen luoton takaisinmaksua, luotonantaja ei voi tarvittaessa antaa 1 kohdan toisessa alakohdassa vaadittuja todisteita. Tarkistus 14 9 artikla Kun luotonantaja tekee luotto- tai vakuussopimuksen tai suurentaa luoton kokonaismäärää tai määrää, jolle vakuus on annettu, luotonantajan oletetaan arvioineen ennalta kaikin käytössään olevin välinein, että kuluttaja ja tapauksen mukaan takaaja kykenevät kohtuullisesti noudattamaan sopimuksesta aiheutuvia velvollisuuksia. Kun luotonantaja tekee tai uusii luotto- tai vakuussopimuksen tai suurentaa luoton kokonaismäärää tai määrää, jolle vakuus on annettu, luotonantajan on arvioitava ennalta kaikin käytössään olevin välinein, että kuluttaja ja tapauksen mukaan takaaja kykenevät kohtuullisesti noudattamaan sopimuksesta aiheutuvia velvollisuuksia. PE /20 PA\ doc

11 Tarkennus on tarpeen jatkuvien luottojen vuoksi. Tarkistus artiklan 1 kohdan 1 alakohta 1. Luotto- ja vakuussopimukset on laadittava kirjallisina tai muulla pysyvällä välineellä. 1. Luotto- ja vakuussopimukset on laadittava pysyvällä välineellä. Tarkistus artiklan 2 kohdan 3 alakohta Jos c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa uusi luoton nosto ei ole mahdollista ilman luotonantajan suostumusta, luotonantajan päätös on annettava tiedoksi kirjallisesti tai jollakin muulla pysyvällä välineellä, joka annetaan kuluttajan käyttöön ja johon sisältyvät tässä kohdassa tarkoitetut, muutetut tiedot. Jos c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa uusi luoton nosto ei ole mahdollista ilman luotonantajan suostumusta, luotonantajan päätös on annettava tiedoksi pysyvällä välineellä, joka annetaan kuluttajan käyttöön ja johon sisältyvät tässä kohdassa tarkoitetut, muutetut tiedot. Tarkistus artiklan 2 kohdan 4 alakohta Jos e alakohdassa tarkoitettujen osatekijöiden tarkka määrä tiedetään, se on mainittava. Muussa tapauksessa vähimmäisvaatimuksena on, että kustannustekijöiden on oltava määriteltävissä luottosopimuksesta siinä ilmoitetun viitekorkoon kiinnitetyn prosentin, laskentamenetelmän tai mahdollisimman realistisen arvion perusteella. Tässä tapauksessa luotonantajan on annettava kuluttajalle kirjallisena tai muulla pysyvällä välineellä kustannuserittely viipymättä ja viimeistään silloin, kun niitä on sovellettava, Jos e alakohdassa tarkoitettujen osatekijöiden tarkka määrä tiedetään, se on mainittava. Muussa tapauksessa vähimmäisvaatimuksena on, että kustannustekijöiden on oltava määriteltävissä luottosopimuksesta siinä ilmoitetun viitekorkoon kiinnitetyn prosentin, laskentamenetelmän tai mahdollisimman realistisen arvion perusteella. Tässä tapauksessa luotonantajan on annettava kuluttajalle pysyvällä välineellä kustannuserittely viipymättä ja viimeistään silloin, kun niitä on sovellettava. PA\ doc 11/20 PE

12 Tarkistus artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi) Jos luotto on osoitettu tiettyyn tarkoitukseen, kuluttaja voi nimenomaisesti luopua peruuttamisoikeudesta, jos hän haluaa käyttää välittömästi kyseistä tavaraa tai palvelua. Neljäntoista päivän peruuttamisaika koskee luottotarjousta eikä tavaran saatavuutta. Siksi sitä ei pidä soveltaa tilanteissa, joissa asiakas haluaa välittömästi saada mukaansa tavaran tai käyttää palvelua, joka on ostettu luotolla. Tarkistus artiklan 2 kohta 2. Kuluttajan on ilmoitettava peruuttamisesta luotonantajalle ennen 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä toteennäyttämistä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Määräaikaa katsotaan noudatetun, jos ilmoitus on lähetetty ennen määräajan päättymistä edellyttäen, että se on toimitettu kirjallisena tai luotonantajan saatavilla ja käytettävissä olevalla muulla pysyvällä välineellä. 2. Kuluttajan on ilmoitettava peruuttamisesta luotonantajalle ennen 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä toteennäyttämistä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Määräaikaa katsotaan noudatetun, jos ilmoitus on lähetetty ennen määräajan päättymistä edellyttäen, että se on toimitettu luotonantajan saatavilla ja käytettävissä olevalla pysyvällä välineellä. Tarkistus artiklan 2 kohdan 3 alakohta Vakuutusmaksut on sisällytettävä kokonaisluottokustannuksiin, jos vakuutus otetaan luottosopimuksen tekemisen yhteydessä. Vakuutusmaksut on sisällytettävä kokonaisluottokustannuksiin, jos vakuutus on edellytys luoton saamiselle. Tarkistus artiklan 7 a kohta (uusi) 7 a. Jäsenvaltioiden on vahvistettava hyväksytyt enimmäiskorot. PE /20 PA\ doc

13 Tarkistus artiklan f a alakohta (uusi) f a) uusia jatkuva luotto ilman etukäteen annettua nimenomaista suostumusta. Tarkistus artiklan 2 kohta 2. Luotonantaja voi vaatia ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä ainoastaan objektiivisen ja kohtuullisen korvauksen, joka on laskettava vakuutusmatemaattisten periaatteiden perusteella. Mitään korvausta ei voida vaatia: a) sellaisten luottosopimusten osalta, joissa luoton koron määräytymiskausi on lyhyempi kuin yksi vuosi, b) jos luotto on maksettu takaisin vakuutussopimuksen mukaisesti, jonka tarkoituksena on tavanomainen luoton takaisinmaksun takaaminen, c) sellaisten luottosopimusten osalta, joissa määrätään maksujen ja korkojen maksamisesta ilman pääoman lyhentämistä, lukuun ottamatta 20 artiklassa tarkoitettuja luottosopimuksia. 2. Luotonantaja ei voi vaatia mitään korvausta ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä. Korvauksen vaatiminen ennenaikaisesta takaisinmaksusta ei vaikuta tarpeelliselta terveen kilpailun kannalta. Tarkistus artiklan 1 a kohta (uusi) Kuluttajalle on ilmoitettava sopimuksen siirtämisestä kolmannelle henkilölle. PA\ doc 13/20 PE

14 Tarkistus artiklan 2 kohdan -1 alakohta (uusi) 2. Jos luotto on osoitettu tiettyyn tarkoitukseen, lainanottajan velvoitteet tulevat voimaan vasta, kun tavara toimitetaan tai palvelu suoritetaan. Tarkistus artiklan 2 kohdan -1 a alakohta (uusi) Jos pääasiallisen sopimuksen täytäntöönpano riitautetaan, tuomioistuin voi keskeyttää luottosopimuksen täytäntöönpanon riidan ratkaisemiseen asti. Tällainen säännös on voimassa eräissä jäsenvaltioissa. Vrt. myös tarkistukset 27 ja 28. Tarkistus artiklan 2 kohdan -1 b alakohta (uusi) Jos pääasiallinen sopimus puretaan oikeuden päätöksellä, myös luottosopimus purkautuu. Tarkistus artiklan 2 kohta 2. Jos tavaroiden myyjä tai palveluiden suorittaja on toiminut luotonvälittäjänä, luotonantaja ja myyjä tai toimittaja ovat yhteisvastuullisesti velvollisia korvaamaan kuluttajalle siinä tapauksessa, että luottosopimuksella rahoitettuja tavaroita ei toimiteta tai palveluja ei suoriteta lainkaan tai ne toimitetaan tai suoritetaan vain osittain taikka niiden toimitus tai suoritus ei ole tehdyn sopimuksen mukainen. 2. Jos luottosopimuksen tekee myyjään sidoksissa oleva laitos, luotonantaja ja myyjä tai toimittaja ovat yhteisvastuullisesti velvollisia korvaamaan kuluttajalle siinä tapauksessa, että luottosopimuksella rahoitettuja tavaroita ei toimiteta tai palveluja ei suoriteta lainkaan tai ne toimitetaan tai suoritetaan vain osittain taikka niiden toimitus tai suoritus ei ole tehdyn sopimuksen mukainen. PE /20 PA\ doc

15 Yhteisvastuuperiaatteen soveltaminen voidaan epäilemättä rajata tapauksiin, joissa luottolaitokset ovat juridisesti sidoksissa myyjään. Tarkistus artiklan johdantokappale Jos sopimuksen mukaan luotto myönnetään ennakkonostona käyttötililtä tai luottotililtä, kuluttajalle on tiedotettava säännöllisesti tämän velkatilanteesta kirjallisena tai muulla pysyvällä välineellä esitetyn tiliotteen avulla, jossa on seuraavat tiedot: Jos sopimuksen mukaan luotto myönnetään ennakkonostona käyttötililtä tai luottotililtä, kuluttajalle on tiedotettava säännöllisesti tämän velkatilanteesta pysyvällä välineellä esitetyn tiliotteen avulla, jossa on seuraavat tiedot: Tarkistus artiklan 1 a kohta (uusi) Jäsenvaltiot voivat päättää, että tilinylitys rinnastetaan luottoon ainoastaan, jos se jatkuu ja on kestänyt kolme peräkkäistä kuukautta. Ne voivat määrätä, että luottolaitoksen on siinä tapauksessa toimitettava kuluttajalle virallinen, vakiomuotoinen luottotarjous. Kuluttajien suojaamiseksi on tärkeää säilyttää mahdollisuus erottaa toisistaan tilinylitys ja luotto. Tarkistus artikla Kukin osapuoli voi irtisanoa toistaiseksi tehdyn luottosopimuksen antamalla siitä kolme kuukautta etukäteen ilmoituksen, joka on laadittu kirjallisena tai muulla pysyvällä välineellä ja esitetty luottosopimuksessa mainittujen yksityiskohtaisten ehtojen ja toteennäyttämistä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kukin osapuoli voi irtisanoa toistaiseksi tehdyn luottosopimuksen antamalla siitä kolme kuukautta etukäteen ilmoituksen, joka on laadittu pysyvällä välineellä ja esitetty luottosopimuksessa mainittujen yksityiskohtaisten ehtojen ja toteennäyttämistä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. PA\ doc 15/20 PE

16 Tietyt yli 12 kuukautta voimassa olevat sopimukset uusitaan hiljaisesti. Tarkistus artiklan 1 a kohta (uusi) Edellä mainittua hiljaista uusimista ei pidä käyttää tässä tapauksessa. Määräaikaisia pitkäaikaisia sopimuksia ei voi uusia ilman lainanottajan etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta. Tarkistus artiklan 1 kohdan a alakohta a) luotonantajat, heidän valtuuttamansa henkilöt sekä luotto- tai vakuussopimuksesta johtuvien saatavien uudet haltijat eivät ryhdy suhteettomiin toimenpiteisiin saataviensa perimiseksi siinä tapauksessa, että sopimus jätetään täyttämättä, a) luotonantajat, heidän valtuuttamansa henkilöt sekä luotto- tai vakuussopimuksesta johtuvien saatavien uudet haltijat eivät ryhdy suhteettomiin toimenpiteisiin saataviensa perimiseksi siinä tapauksessa, että sopimus jätetään täyttämättä; luotonantajan maksamatta jättämisen vuoksi perimien maksujen kokonaismäärän on oltava oikeasuhteinen ja perustuttava todellisiin kustannuksiin, jotka johtuvat suoraan siitä, että kuluttaja ei pysty täyttämään velvoitteitaan, On estettävä se, että kuluttajilta peritään liiallisia ja perusteettomia kustannuksia. Tarkistus artiklan 2 a kohta (uusi) 2 a. Luotonantajan on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet saatavien perimiseksi luotonottajalta ennen asian viemistä oikeuteen. PE /20 PA\ doc

17 On estettävä se, että kuluttajilta peritään liiallisia ja perusteettomia kustannuksia. Tarkistus artiklan 1 kohta 1. Luottorajan sallitun väliaikaisen ylittämisen tai hiljaisesti hyväksytyn tilinylityksen tapauksissa luotonantajan on ilmoitettava viipymättä kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä välineellä luottorajan ylityksen tai tilinylityksen määrä sekä siitä perittävä korko. Tässä tapauksessa seuraamuksia, maksuja tai viivästyskorkoja ei peritä. 1. Luottorajan sallitun väliaikaisen ylittämisen tai hiljaisesti hyväksytyn tilinylityksen tapauksissa luotonantajan on ilmoitettava viipymättä kuluttajalle pysyvällä välineellä luottorajan ylityksen tai tilinylityksen määrä sekä siitä perittävä korko. Tässä tapauksessa seuraamuksia, maksuja tai viivästyskorkoja ei peritä. Näin säädetään eräissä jäsenvaltioissa. Tarkistus artiklan 2 kohta 2. Luotonantajan on ilmoitettava viipymättä kuluttajalle luottorajan ylityksestä tai tilinylityksestä, johon ei ole annettu hyväksyntää, ja ilmoitettava perittävä korko ja maksut tai seuraamukset. 2. Luotonantajan on ilmoitettava viipymättä kuluttajalle luottorajan ylityksestä tai tilinylityksestä, johon ei ole annettu hyväksyntää, ja ilmoitettava perittävä korko ja maksut tai seuraamukset. Jos tilinylitystä ei ole hyväksytty, sovellettavien seuraamusten on rajoituttava ennalta vahvistettuun osuuteen ylittävästä määrästä. Näin säädetään eräissä jäsenvaltioissa. Tarkistus artiklan 2 kohdan h alakohta h) vanhentuneen velan periminen. h) kaikki toimet vanhentuneen velan perimiseksi. PA\ doc 17/20 PE

18 Tarkistus artiklan 1 kohdan 1 alakohta 1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että luotonantajat ja luotonvälittäjät rekisteröityvät. 1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että luotonantajat ja luotonvälittäjät rekisteröityvät ja että rekisteröitäessä ilmoitetaan maat, joissa rajatylittävää liiketoimintaa harjoittavat laitokset toimivat. Tarkistus artiklan 2 kohdan b alakohta b) perustettava sellaisia asianmukaisia toimielimiä, jotka käsittelevät luottosopimuksista ja vakuussopimuksista sekä luotto- ja vakuusehdoista tehtäviä valituksia ja jotka antavat kuluttajille ja takaajille näitä koskevia aiheellisia tietoja tai neuvoja. b) perustettava sellaisia asianmukaisia toimielimiä, jotka käsittelevät luottosopimuksista ja vakuussopimuksista sekä luotto- ja vakuusehdoista tehtäviä valituksia ja jotka antavat kuluttajille ja takaajille näitä koskevia aiheellisia tietoja tai neuvoja. Näiden toimielinten on oltava riippumattomia rahoituslaitoksista. Tarkistus artiklan c a alakohta (uusi) c a) ei saa korvausta palkkioina, jotka ovat suhteessa otettujen luottojen määrään. Käytännöt, jotka rohkaisevat luotonvälittäjiä ehdottamaan asiakkailleen huonosti soveltuvia tuotteita suuriin lukuihin päästäkseen, on kiellettävä. Tarkistus artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi) b a) luottoihin sovellettavaa enimmäiskorkoa, PE /20 PA\ doc

19 Tarkistus artiklan 1 kohdan b b alakohta (uusi) b b) kaikkia asianmukaisia toimenpiteitä, joilla pyritään estämään heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden ylivelkaantuminen. Tarkistus artikla Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin soveltamiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, ja niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Niissä voidaan muun muassa säätää korkojen ja maksujen menettämisestä luotonantajan osalta sekä oikeudesta jatkaa luoton kokonaismäärän maksamista takaisin erissä kuluttajan osalta siinä tapauksessa, että luotonantaja ei noudata vastuullista luotonantoa koskevia säännöksiä. Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset tiedoksi komissiolle viimeistään [... päivänä...kuuta...] [kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] sekä kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset mahdollisimman pian. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin soveltamiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, ja niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Niiden on myös oltava samanlaisia ja yhteensovitettuja kaikissa jäsenvaltioissa. Niissä voidaan muun muassa säätää korkojen ja maksujen menettämisestä luotonantajan osalta sekä oikeudesta jatkaa luoton kokonaismäärän maksamista takaisin erissä kuluttajan osalta siinä tapauksessa, että luotonantaja ei noudata vastuullista luotonantoa koskevia säännöksiä. Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset tiedoksi komissiolle viimeistään [... päivänä...kuuta...] [kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] sekä kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset mahdollisimman pian. Tarkistus artiklan 2 kohta Jäsenvaltioiden on kannustettava kuluttajariitojen ratkaisemisesta tuomioistuinten ulkopuolella vastaavia toimielimiä tekemään yhteistyötä luotto- ja vakuussopimuksia koskevien rajatylittävien riitojen ratkaisemiseksi. Jäsenvaltioiden on kannustettava kuluttajariitojen ratkaisemisesta tuomioistuinten ulkopuolella vastaavia toimielimiä tekemään yhteistyötä luotto- ja vakuussopimuksia koskevien rajatylittävien riitojen ratkaisemiseksi. PA\ doc 19/20 PE

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. 54 Luottosuhteessa ovat merkityksellisiä useat siviilioikeudelliset lait. Keskeisiä säännöksiä on muun muassa kuluttajansuojalaissa, kauppakaaren 9 ja 10 luvussa, velkakirjalaissa (622/1947), korkolaissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 :n ja korkolain 4 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kulutusluottoja koskevaa kuluttajansuojalain

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010

UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010 27.4.2010, päivitetty 27.3.2013 1 UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010 Kulutusluottodirektiivin säännökset saatettiin osaksi kuluttajansuojalain 7 lukua vuoden 2010 lopussa. Uudistettuun KSL 7 lukuun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen

KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: 1 Perussääntö Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN 92-861-0574-6 CS ISBN 92-861-0554-1 DA ISBN 92-861-0555-X DE ISBN 92-861-0556-8 EL ISBN 92-861-0557-6 EN ISBN 92-861-0558-4 ES ISBN 92-861-0559-2

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot