HYVÄKSYTYT TEKSTIT Osa 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTYT TEKSTIT Osa 2"

Transkriptio

1 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Osa 2 Istunto tiistai 20. huhtikuuta 2004 P5_TA-PROV(2004)04-20 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE

2

3 SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT TEKSTIT P5_TA-PROV(2004)0297 Kulutusluotot *** I (A5-0224/ Esittelijä: Joachim Wuermeling) Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta (KOM(2002) 443 C5-0420/ /0222(COD))...1 P5_TA-PROV(2004)0298 Elinkeinonharjoittajien sopimattomat kaupalliset menettelyt suhteissaan kuluttajien kanssa ***I (A5-0188/ Esittelijä: Fiorella Ghilardotti) Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja direktiivien 84/450/ETY, 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskeva direktiivi) (KOM(2003) 356 C5-0288/ /0134(COD))...47 P5_TA-PROV(2004)0299 Torjunta-ainejäämien enimmäismäärät kasvi- ja eläinperäisissä tuotteissa *** I (A5-0260/ Esittelijä: Robert William Sturdy) Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä tuotteissa (KOM(2003) 117 C5-0108/ /0052(COD))...71 P5_TA-PROV(2004)0300 Maakaasun toimitusvarmuus *** I (A5-0213/ Esittelijä: Peter Michael Mombaur) Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun toimitusvarmuuden takaavista toimenpiteistä: oikeusperustan muuttaminen ja neuvoston yleisnäkemys (15769/2003 C5-0027/ /0220(COD))...89 P5_TA-PROV(2004)0301 Kaasunsiirtoverkkoihin pääsy *** I (A5-0254/ Esittelijä: Esko Olavi Seppänen) Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä (KOM(2003) 741 C5-0644/ /0302(COD))...90 PE \ I

4 II /PE

5 P5_TA-PROV(2004)0297 Kulutusluotot *** I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta (KOM(2002) 443 C5-0420/ /0222(COD)) (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2002) 443) 1, ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0420/2002), ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan, ottaa huomioon oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan mietinnön (A5-0310/2003), ottaa huomioon oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan toisen mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan lausunnot (A5-0224/2004), 1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 1 EYVL C 331, , s PE \ 1

6 Komission teksti Parlamentin tarkistukset Tarkistus 181 Johdanto-osan 1 viite ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 153 ja 95 artiklan, Tarkistus 1 Johdanto-osan 2 kappale (2) Kertomusten ja kuulemisten perusteella on käynyt ilmi, että eri jäsenvaltioiden lainsäädännöissä on edelleen suuria eroja yleensä luonnollisille henkilöille myönnettävien luottojen ja varsinkin kulutusluottojen alalla. Analysoitaessa direktiivin 87/102/ETY kansallisia täytäntöönpanosäädöksiä on käynyt ilmi, että jäsenvaltiot ovat pitäneet kyseisen direktiivin antamaa suojatasoa riittämättömänä Ne ovat ottaneet täytäntöönpanolainsäädännössään huomioon muita luottotyyppejä tai uusia luottosopimuksia, joista ei ole säädetty direktiivissä. Tämän vuoksi olisi varauduttava ennalta kansallisten lainsäädäntöjen uudistuksiin, joita useat jäsenvaltiot aikovat toteuttaa, ja säätää yhdenmukaistetuista yhteisön lainsäädäntöpuitteista. (2) Kertomusten ja kuulemisten perusteella on käynyt ilmi, että eri jäsenvaltioiden lainsäädännöissä on edelleen suuria eroja yleensä luonnollisille henkilöille myönnettävien luottojen ja varsinkin kulutusluottojen alalla. Analysoitaessa direktiivin 87/102/ETY kansallisia täytäntöönpanosäädöksiä on käynyt ilmi, että jäsenvaltiot soveltavat erilaisten kansallisten, luonteeltaan oikeudellisten, tosiasiallisten tai taloudellisten seikkojen perusteella direktiivin ohella myös muita kuluttajia suojaavia mekanismeja. Kulutusluottoja koskeva uudenaikaistettu yhteisön lainsäädäntöperusta edellyttää, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus pitää voimassa ja antaa kuluttajia tehokkaammin suojaavia säännöksiä. Tarkistus 3 Johdanto-osan 3 kappale (3) Kansallisista eroista johtuva tosiasiallinen ja oikeudellinen tilanne aiheuttaa kilpailun vääristymistä yhteisössä toimivien luotonantajien välillä ja rajoittaa kuluttajien mahdollisuutta saada luotto muissa jäsenvaltioissa. (3) Kansallisista eroista johtuva tosiasiallinen ja oikeudellinen tilanne rajoittaa kuluttajien mahdollisuutta hyödyntää hitaasti yleistyvää kuluttajille myönnettävien rajatylittävien luottojen tarjontaa. Rajoitukset vaikuttavat kylläkin 2 /PE

7 Vääristymät ja rajoitukset puolestaan vaikuttavat haettujen rajatylittävien luottojen määrään ja luonteeseen, millä taas voi olla vaikutuksia tavaroiden ja palveluiden kysyntään. Erot lainsäädännössä ja käytännöissä johtavat myös siihen, että kuluttaja ei saa samaa suojaa kaikissa jäsenvaltioissa. hetkellisesti tuskin havaittavasti haettujen rajatylittävien luottojen määrään ja luonteeseen, millä taas voi olla vaikutuksia tavaroiden ja palveluiden kysyntään. Tästä huolimatta olisi muun muassa kuluttajille myönnettävien luottojen jatkuvan kehittymisen ja Euroopan kansalaisten liikkuvuuden lisääntymisen perusteella luotava tulevaisuuspainotteisia sekä tarpeellisen liikkumavaran luovia eurooppalaisia säännöksiä, joilla edistetään kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevaa nykyaikaista lainsäädäntöä. Tarkistus 4 Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) Tarkistus 5 Johdanto-osan 4 kappale (3 a) Kun otetaan huomioon, että Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan luottoyhdistyksiä rajoittaa ns. "yhteinen sidos" (Common Bond), toisin sanoen niiden oikeus toimia on maantieteellisesti rajattu vain niiden omaan paikalliseen alueeseen, ja että ne hoitavat arvokasta tehtävää tarjoamalla luottoa ihmisille, joiden kanssa markkinoita hallitsevat kaupalliset luottoelimet eivät asioi, ja lisäksi se, että ne ovat voittoa tavoittelemattomia vapaaehtoisjärjestöjä, niiden ei pitäisi olla tämän direktiivin tiukkojen säännösten alaisia; (4) Viime vuosina kuluttajille tarjottavissa ja heidän käyttämissään luottotyypeissä on tapahtunut suuria muutoksia. On syntynyt uusia luottovälineitä, joiden käyttö kehittyy edelleen. Olisi siis mukautettava, muutettava ja täydennettävä nykyisiä säännöksiä ja laajennettava niiden soveltamisalaa. (4) Viime vuosina kuluttajille tarjottavissa ja heidän käyttämissään luottotyypeissä on tapahtunut suuria muutoksia. On syntynyt uusia luottovälineitä, joiden käyttö kehittyy edelleen. Olisi siis mukautettava, muutettava ja täydennettävä nykyisiä säännöksiä ja tarvittaessa laajennettava niiden soveltamisalaa. Tarkistus 6 Johdanto-osan 5 kappale (5) Olisi edistettävä avoimempien ja tehokkaampien sisämarkkinoiden luomista (5) Olisi edistettävä avoimempien ja tehokkaampien sisämarkkinoiden luomista PE \ 3

8 luottojen alalla. On tärkeää, että nämä markkinat tarjoavat kuluttajansuojan tason, jonka avulla luottotarjousten vapaa liikkuvuus voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä luoton tarjoajien että kysyjien kannalta. Tämä tavoite tarkoittaa käytännössä pyrkimistä mahdollisimman suureen yhdenmukaistamiseen, joka takaa yhteisön kaikille kuluttajille heidän etujensa korkeatasoisen suojan ja samanlaisen tietotason. luottojen alalla. Näiden markkinoiden on tarjottava kuluttajansuojan taso, jonka avulla luottotarjousten vapaa liikkuvuus voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä luoton tarjoajien että kysyjien kannalta ottaen huomioon yksittäisissä jäsenvaltioissa sovellettavat säännökset ja ilmenevät tarpeet. Tämä tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan kohdennetulla yhdenmukaistamisella, joka antaa jäsenvaltioille riittävästi mahdollisuuksia yhteisön kaikkien kuluttajien etujen optimaalisen suojan ja samanlaisen tietotason takaamiseen. Lisäksi täydellinen yhdenmukaistaminen saattaa olla aiheellista joillakin aloilla tarjousten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi ja samalla kulutusluottojen sisämarkkinoiden kehittämiseksi edelleen. Tarkistus 7 Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) Tarkistus 8 Johdanto-osan 6 kappale (5 a) Tämän direktiivin 19 artiklassa luodaan tiettyyn tarkoitukseen osoitettuihin kulutusluottoihin sovellettava yhteisön laajuinen vastalauseoikeus. Jäsenvaltioita ei kuitenkaan estetä pitämästä voimassa kuluttajia tehokkaammin suojaavia ankarampia vastuusäännöksiä, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavaa yhteisvastuuperiaatetta ("joint and several liability"). Jäsenvaltiot voivat myös antaa tuomioistuinten päättää vastalauseoikeuden edellytykset. (6) Koska erilaisia luottotarjoustyyppejä ja luoton tarjoajia on yhä enemmän, luotonvälittäjänä on syytä pitää jokaista henkilöä, joka toimittaa luotonantajalle kuluttajan tunnistetietoja ja avustaa luottosopimuksen solmimisessa korvausta vastaan, korvauksen muodosta riippumatta. Asianajajia ja notaareja ei kuitenkaan periaatteessa tulisi pitää luotonvälittäjinä silloin, kun kuluttaja Poistetaan. 4 /PE

9 pyytää heiltä neuvoa luottosopimuksen soveltamisalan osalta tai kun he avustavat sopimuksen muotoilussa tai aitouden todistamisessa edellyttäen, että heidän tehtävänsä rajoittuu juridiseen neuvontaan, eivätkä he ohjaa asiakkaitaan tiettyjen luotonantajien asiakkaiksi. Tarkistus 9 Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) Tarkistus 10 Johdanto-osan 7 kappale (6 a) Perustamissopimuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus sekä sijoittautumisvapaus taataan; avoimempien ja tehokkaampien luottomarkkinoiden kehittyminen alueella, jolla ei ole sisäisiä rajoja, on erittäin tärkeää, kun pyritään edistämään rajat ylittävien toimintojen kehittämistä. (7) On syytä jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai kunnostamiseen tarkoitettua luottoa koskevat luottosopimukset. Tämä luottotyyppi on hyvin erityisluonteinen, ja sitä käsitellään tiedoista, jotka asuntolainojen tarjoajan on annettava kuluttajille ennen sopimuksen tekemistä, 1 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission suosituksessa. (7) On syytä jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle luottosopimukset, joissa sopimuksen vakuutena on kiinnitys kiinteään omaisuuteen tai vastaava vakuus, sekä sopimukset, joihin liittyvät kuluttajan ilmoitukset on tehty notaarin (civil law notary) tai vastaavan viranomaisen avustuksella. Tarkistus 2 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Palvelun jatkuvaa antamista koskeviin, 2 artiklan c alakohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin, joiden mukaan kuluttajalla on oikeus maksaa palveluiden kustannukset sopimuksen voimassaoloaikana maksuerissä, kuuluisivat tämän direktiivin tarkoituksen mukaisesti myös kuukausierissä maksettavat vakuutusmaksut. PE \ 5

10 Tarkistus 11 Johdanto-osan 8 kappale (8) Koska takaajien taloudellisiin etunäkökohtiin kohdistuu riskejä, takaajina toimivien luonnollisten henkilöiden aseman vuoksi on annettava erityissäännöksiä, joilla näille henkilöille taataan vastaava tieto- ja suojataso kuin kuluttajalle. (8) Koska takaajien taloudellisiin etunäkökohtiin kohdistuu riskejä, kulutusluottojen takaajina toimivien luonnollisten henkilöiden aseman vuoksi on annettava erityissäännöksiä, joilla näille henkilöille taataan vastaava tieto- ja suojataso kuin kuluttajalle. Tarkistus 12 Johdanto-osan 10 kappale (10) Jotta kuluttajan todellinen suoja voidaan taata, on säädettävä luottojen alalla harjoitettavan ilman pyyntöä tapahtuvan kotimyynnin osalta tiukemmasta lähestymistavasta, kuin mistä on säädetty muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa neuvoston direktiivissä 85/577/ETY. Poistetaan. Tarkistus 13 Johdanto-osan 11 kappale (11) Direktiivin säännöksiä on sovellettava rajoittamatta yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY soveltamista. Tiettyjä tapauksia varten olisi kuitenkin säädettävä erityissäännöistä, jotka koskevat luottoriskin arvioimisessa tarvittavien henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Poistetaan. Tarkistus 14 Johdanto-osan 12 kappale (12) Kokemukset ja käytäntö osoittavat, että mahdollisia maksuhäiriöitä koskevista riittävistä ja luotettavista tiedoista on hyötyä sekä luotonantajan että kuluttajan luottoriskin Poistetaan. 6 /PE

11 pienentämisessä. Jäsenvaltioiden on tämän vuoksi taattava, että niiden alueella on käytettävissä julkinen tai yksityinen keskustietokanta tapauksen mukaan tietokantojen muodostaman verkon muodossa. Tietokantaan tai verkkoon olisi kirjattava jäsenvaltiossa kuluttajat ja takaajat, joilla on ollut maksuhäiriö. Tehokkuuden vuoksi luotonantajilla on oltava velvollisuus tarkistaa keskustietokannassa olevat tiedot ennen kuluttajan tai takaajan tekemän sitoumuksen hyväksymistä. Jotta ei aiheutettaisi kilpailun vääristymistä luotonantajien välillä, pääsy jäsenvaltion keskustietokantaan on taattava toisen jäsenvaltion henkilöille tai yrityksille samoin ehdoin kuin kyseisen jäsenvaltion henkilöille tai yrityksille, joko suoraan tai alkuperäjäsenvaltion keskustietokannan kautta. Tarkistus 15 Johdanto-osan 13 kappale (13) Tietojen luottamuksellisuuden ja henkilötietojen suojan takaamisen kannalta on tärkeää, että tietoja voidaan käyttää ainoastaan arvioitaessa riskiä siitä, että kuluttaja tai takaaja ei noudata sopimuksen ehtoja. Keskustietokannan kautta saatujen henkilötietojen kaikenlainen muu käsittely tai käyttö on kiellettävä. Kaikkien riskien välttämiseksi tiedot on tuhottava välittömästi luottosopimuksen solmimisen tai luottohakemuksen hylkäämisen jälkeen. Poistetaan. Tarkistus 16 Johdanto-osan 14 kappale (14) Jotta kuluttaja voi tehdä päätöksensä täysin tietoisena kaikista tosiseikoista, hänen on saatava ennen luottosopimuksen tekemistä riittävät tiedot luottoehdoista ja luoton kustannuksista sekä omista velvollisuuksistaan. Jotta täydellinen avoimuus ja tarjousten vertailtavuus voidaan varmistaa, tietoihin on sisällyttävä erityisesti luoton todellinen vuosikorko (14) Jotta kuluttaja voi tehdä päätöksensä täysin tietoisena kaikista tosiseikoista, hänen on saatava ennen luottosopimuksen tekemistä riittävät tiedot luottoehdoista ja luoton kustannuksista sekä omista velvollisuuksistaan. Jotta mahdollisimman kattava avoimuus ja tarjousten vertailtavuus voidaan varmistaa, tietoihin on sisällyttävä erityisesti ilmoitus koko PE \ 7

12 havainnollisen esimerkin avulla esitettynä sekä kokonaiskorko luotonantajalla. EU:ssa samalla tavoin selvitetystä todellisesta vuosikorosta. Tarkistus 17 Johdanto-osan 15 kappale (15) Koska luottovälineet ovat sekä teknisesti että oikeudellisesti monimutkaisia, on syytä säätää luotonvälittäjän ja luotonantajan yleisestä neuvontavelvollisuudesta, jotta kuluttaja voi tosiseikoista tietoisena tehdä valinnan tarjottujen luottotyyppien välillä. Luotonantajan on lisäksi vastuullisen luotonannon periaatteen mukaisesti todennettava, kykeneekö kuluttaja, tai tapauksen mukaan takaaja, noudattamaan uusia sitoumuksia. Poistetaan. Tarkistus 18 Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) Tarkistus 19 Johdanto-osan 16 kappale (15 a) Myös kuluttajien ja vakuudenantajien on noudatettava varovaisuutta ja täytettävä sopimusvelvoitteensa. (16) Luottosopimuksen ehdot voivat tietyissä tapauksissa olla kuluttajan kannalta epäedullisia. Parempi kuluttajansuoja on taattava säätämällä tietyistä kaikkiin luottomuotoihin sovellettavista ehdoista. Luottosopimuksessa on vahvistettava ennen luottosopimuksen tekemistä annetut tiedot ja täydennettävä niitä tapauksen mukaan lyhennystaulukon avulla ja ilmoittamalla kustannukset, jotka aiheutuvat luottosopimuksen ehtojen noudattamatta jättämisestä. (16) Luottosopimuksen ehdot voivat tietyissä tapauksissa olla kuluttajan kannalta epäedullisia. Parempi kuluttajansuoja on taattava säätämällä tietyistä vähimmäisstandardeina sovellettavista ehdoista. Luottosopimuksessa on vahvistettava ennen luottosopimuksen tekemistä annetut tiedot ja täydennettävä niitä tapauksen mukaan lyhennystaulukon avulla ja ilmoittamalla kustannukset, jotka aiheutuvat luottosopimuksen ehtojen noudattamatta jättämisestä. Tarkistus 20 Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) (16 a) Ostosopimuksiin sidotuissa luottosopimuksissa tavaran tai palvelun hankkiminen ja tätä tarkoitusta varten 8 /PE

13 Tarkistus 21 Johdanto-osan 17 kappale tehty luottosopimus ovat toisistaan riippuvaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden sopimuksen peruuttaminen edellyttää, että myös toinen sopimus on peruttavissa. Peruuttamisoikeuden käyttäminen ostosopimukseen sidotun luottosopimuksen yhteydessä edellyttää siis, että sopimukseen liittyvä luottosopimus on myös peruttavissa. (17) Koska luotto- ja vakuussopimuksissa käytetyt ehdot ovat erityisluonteisia, on syytä tarkentaa, mitä ehtoja pidetään kohtuuttomina, rajoittamatta kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY soveltamista sopimukseen kokonaisuutena. Poistetaan. Tarkistus 23 Johdanto-osan 19 kappale (19) Sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan edistämiseksi sekä kuluttajansuojan korkean tason takaamiseksi koko yhteisön alueella on syytä tarkentaa todellisen vuosikoron laskentamenetelmää ja määritellä laskennassa huomioon otettavat kokonaisluottokustannusten tekijät. Todellinen vuosikorko on itse asiassa vertailuväline, jonka avulla kuluttaja voi aikaan ja paikkaan suhteutettuna mitata ja vertailla luottosopimuksen tekemisestä aiheutuvien sitoumusten vaikutusta talousarvioonsa. Kokonaisluottokustannuksiin on siis sisällyttävä kaikki kustannukset, jotka kuluttajan on maksettava luotosta luotonantajalle, luotonvälittäjälle tai jollekin muulle osapuolelle. Tämän vuoksi kustannuksiin on sisällytettävä luottosopimuksen teon yhteydessä otetusta vakuutuksesta aiheutuvat kustannukset, vaikka kuluttaja ottaa vakuutuksen vapaaehtoisesti. (19) Sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan edistämiseksi sekä kuluttajansuojan korkean tason takaamiseksi koko yhteisön alueella on syytä huolehtia lopullisesti todellista vuosikorkoa koskevien tietojen vertailtavuudesta koko EU:ssa. Tosin direktiiviä 87/102/ETY viimeksi direktiivillä 98/7/EY muutettaessa säädettiin todellisen vuosikoron laskemisessa sovellettavasta yhtenäisestä matemaattisesta kaavasta. Todellista korkoa koskevat tiedot eivät ole kuitenkaan EU:n laajuisesti vertailtavissa, koska yksittäiset jäsenvaltiot ottavat laskelmissaan huomioon erilaisia kustannustekijöitä. Tämän vuoksi tässä direktiivissä on määriteltävä yksiselitteisesti luotosta kuluttajalle aiheutuvat kokonaiskustannukset. Tällöin olisi otettava huomioon ainoastaan ne kustannukset, jotka aiheutuvat luotonantajasta itsestään. Tämän vuoksi kustannuksiin on sisällytettävä luottosopimuksen teon yhteydessä otetusta vakuutuksesta aiheutuvat kustannukset PE \ 9

14 Tarkistus 24 Johdanto-osan 20 kappale ainoastaan siinä tapauksessa, että kuluttajan on otettava vakuutus. (20) Kuluttajalle on syytä ilmoittaa kokonaiskoron luotonantajalla muodossa tiedot luotonantajan vaatimista summista lukuun ottamatta kolmansille osapuolille maksettavia summia. Tämän koron avulla kuluttaja voi vertailla luotonantajakohtaisia kustannuksia luotonantajan tarjoamien tuotteiden osalta sekä markkinoilla tarjottavien eri tuotteiden kustannuksia. Poistetaan. Tarkistus 25 Johdanto-osan 21 kappale (21) Kuluttajan olisi saatava täyttää velvoitteensa ennen määräpäivää. Jos luotto maksetaan takaisin ennenaikaisesti joko osittain tai kokonaan, luotonantajalla on oltava oikeus vaatia ainoastaan kohtuullinen ja objektiivinen korvaus, sikäli kuin takaisinmaksusta aiheutuu luotonantajalle vastaava taloudellinen tappio. (21) Kuluttajan olisi saatava täyttää velvoitteensa ennen määräpäivää. Jos luotto maksetaan takaisin ennenaikaisesti joko osittain tai kokonaan, luotonantajalla on oltava oikeus vaatia ainoastaan kohtuullinen ja objektiivisesti perusteltu korvaus. Tarkistus 26 Johdanto-osan 22 kappale (22) Jos sopimuksen puitteissa hankittujen tavaroiden tai palveluiden toimittajaa voidaan pitää luotonvälittäjänä, kuluttajalla on oltava oikeuksia luotonantajaan nähden niiden tavanomaisten sopimusperusteisten oikeuksien lisäksi, jotka hänellä on tavaroiden tai palveluiden toimittajaan nähden. (22) Jos sopimuksen puitteissa hankittujen tavaroiden tai palveluiden toimittajaa voidaan pitää luotonvälittäjänä, kuluttajalla on oltava luotonantajaan nähden samat oikeudet kuin tavaroiden tai palveluiden toimittajaan nähden. Tarkistus 27 Johdanto-osan 23 kappale (23) Luottosopimuksen mukaisten luotonantajan oikeuksien siirto ei saa heikentää kuluttajan tai takaajan asemaa. Samasta syystä luotonantajan, joka tarjoaa luottosopimusta, jossa pääoma maksetaan kerralla takaisin, on vastattava Poistetaan. 10 /PE

15 riskistä, jos kertamaksusta vastaava kolmas henkilö ei täytä velvollisuuksiaan. Tarkistus 28 Johdanto-osan 24 kappale (24) Olisi vahvistettava yhteiset säännöt toimenpiteistä, joita sovelletaan silloin kun luottosopimusten ehtoja ei noudateta. Erityisesti joitakin selkeästi suhteettomia perintätoimia on pidettävä lainvastaisina. (24) Olisi vahvistettava yhteiset vähimmäisnormit toimenpiteistä, joita sovelletaan silloin kun luottosopimusten ehtoja ei noudateta. Erityisesti joitakin selkeästi suhteettomia perintätoimia on pidettävä lainvastaisina. Tarkistus 29 Johdanto-osan 25 kappale (25) Markkinoiden avoimuuden ja vakauden varmistamiseksi on tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat aiheelliset toimenpiteet toisaalta luottoja tarjoavien tai luotonvälittäjinä toimivien henkilöiden rekisteröimiseksi ja toisaalta luotonantajien ja luotonvälittäjien toiminnan tarkastamiseksi tai valvomiseksi sekä sen mahdollistamiseksi, että kuluttajat voivat tehdä luottosopimuksia tai luottoehtoja koskevia valituksia. Poistetaan. Tarkistus 30 Johdanto-osan 28 kappale (28) Direktiivin tavoitteena on sääntöjen vahvistaminen kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi, ja koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tavoitetta vaan se voidaan toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. (28) Direktiivin tavoitteena on sääntöjen vahvistaminen kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevia vähimmäisstandardeja varten, ja koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tavoitetta vaan se voidaan toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. PE \ 11

16 Tarkistus 31 Johdanto-osan 29 kappale (29) Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Poistetaan. Tarkistus artikla Direktiivin tarkoituksena on kuluttajille myönnettäviä luottosopimuksia ja kuluttajien tekemiä vakuussopimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistaminen. Direktiivin tarkoituksena on kuluttajansuojan tehostaminen, ylivelkaantumisen välttäminen sekä kuluttajille myönnettäviä luottosopimuksia ja kuluttajien tekemiä vakuussopimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mahdollisimman laaja yhdenmukaistaminen. Tarkistus 33 2 artiklan b alakohta b) 'luotonantajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammatti- tai elinkeinotoiminnassaan myöntää tai lupaa myöntää luottoja, b) 'luotonantajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti myöntää tai lupaa myöntää luottoja, Tarkistus 34 2 artiklan c alakohta c) 'luottosopimuksella' sopimusta, jonka mukaan luotonantaja myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle luottoa maksun lykkäyksen, lainan tai muun vastaavan taloudellisen järjestelyn muodossa. Palvelun (yksityisen tai julkisen) jatkuvaa antamista koskevia sopimuksia, joiden mukaan kuluttajalla on oikeus maksaa palveluiden kustannukset sopimuksen voimassaoloaikana maksuerissä, ei pidetä tässä direktiivissä tarkoitettuna luottosopimuksena, c) 'luottosopimuksella' sopimusta, jonka mukaan luotonantaja myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle korvausta vastaan luottoa maksun lykkäyksen, lainan tai muun vastaavan taloudellisen järjestelyn muodossa. Samanlajisten ja samansuuruisten tavaraerien jatkuvaa toimittamista koskevia sopimuksia, joiden mukaan kuluttaja maksaa palveluiden kustannukset sopimuksen voimassaoloaikana maksuerissä, sekä palvelun (yksityisen tai julkisen) jatkuvaa antamista koskevia sopimuksia, joiden mukaan kuluttajalla on oikeus maksaa palveluiden kustannukset sopimuksen voimassaoloaikana maksuerissä, ei pidetä 12 /PE

17 Tarkistus artiklan d alakohta tässä direktiivissä tarkoitettuna luottosopimuksena, d) 'luotonvälittäjällä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka korvausta vastaan harjoittaa tavanomaisesti välitystoimintaa, johon sisältyy luottosopimusten esittäminen tai tarjoaminen, luottosopimuksen tekemiseen liittyvien muiden valmistelujen toteuttaminen tai sopimusten tekeminen; korvaus voi olla rahallinen tai jokin muu sovittu taloudellinen etuus, d) 'luotonvälittäjällä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka korvausta vastaan harjoittaa välitystoimintaa, johon sisältyy luottosopimusten esittäminen tai tarjoaminen, luottosopimuksen tekemiseen liittyvien muiden valmistelujen toteuttaminen tai sopimusten tekeminen; korvaus voi olla rahallinen tai jokin muu sovittu taloudellinen etuus, Tarkistus 37 2 artiklan d a alakohta (uusi) Tarkistus 38 2 artiklan e alakohta d a) 'luotonvälityksellä' luottosopimuksen tarjoamista tai ehdottamista tai luottosopimuksen tekemistä valmistelevien muiden toimien toteuttamista tai luottosopimusten tekemistä, e) 'vakuussopimuksella' lisäsopimusta, jonka takaaja ja takauksensaaja tekevät tai jossa luvataan taata luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille myönnetyn luoton kaikkien muotojen täytäntöönpano, e) 'vakuussopimuksella' luottosopimukseen kytkeytyvää sopimusta, jolla vakuudenantaja turvaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan, kuluttajan kanssa tehdyn luottosopimuksen täyttämisen, Tarkistus 39 2 artiklan f alakohta f) 'takaajalla' kuluttajaa, joka tekee vakuussopimuksen, f) 'vakuudenantajalla' kuluttajaa, joka tekee kolmannen osapuolen kuluttajana tekemää luottosopimusta koskevan vakuussopimuksen, Tarkistus 40 2 artiklan g alakohta g) 'kuluttajalle aiheutuvilla kokonaisluottokustannuksilla' kaikkia kustannuksia, mukaan luettuna luoton g) 'kuluttajalle aiheutuvilla kokonaisluottokustannuksilla' kaikkia kustannuksia, mukaan luettuna luoton PE \ 13

18 korko ja muut korvaukset, palkkiot, verot ja muut kustannukset, jotka kuluttajan on maksettava luotosta, korko, palkkiot ja verot, jotka on luottosopimuksen hallinnoinnin yhteydessä maksettava luotonantajalle ja jotka ovat luotonottajan tiedossa sopimuksenteon ajankohtana; näihin kustannuksiin eivät kuulu kustannukset, joita muut henkilöt kuin luotonantaja muun muassa notaari, veroviranomaiset tai kiinnitysrekisterinpitäjä perivät kuluttajalta luottosopimuksen tekemisen yhteydessä, sekä yleensä kustannukset, joita vakuuksien ja rekisteröinnin aloilla toimivaltaiset viranomaiset perivät, Tarkistus artiklan h alakohta h) 'todellisella vuosikorolla' kuluttajalle aiheutuvia kokonaisluottokustannuksia ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle, h) 'todellisella vuosikorolla' vuosikorkoa, joka on luotonantajan ja kuluttajan keskenään sopimien luottosopimuksesta ja siihen sidotuista sopimuksista aiheutuvien nykyisten tai tulevien sitoumusten (luoton nostojen, lyhennysten ja maksujen) nykyarvon vastine vuositasolla, Tarkistus 42 2 artiklan i alakohta i) 'luotonantajan saamilla summilla' kaikkia luottosopimukseen liittyviä pakollisia kustannuksia, jotka kuluttaja maksaa luotonantajalle, Poistetaan. Tarkistus 43 2 artiklan j alakohta j) 'kokonaiskorolla luotonantajalla' luotonantajan saamia summia ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle, Poistetaan. Tarkistus 44 2 artiklan k alakohta k) 'luoton korolla' korkoa, joka ilmoitetaan tietylle kaudelle laskettuna prosenttina, jota sovelletaan nostetun luoton määrään tiettynä ajanjaksona, Poistetaan. 14 /PE

19 Tarkistus 45 2 artiklan o alakohta o) 'pysyvällä välineellä' välinettä, jonka avulla kuluttaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitetut tiedot siten, että ne ovat myöhemmin helposti saatavissa tietyn, tietojen käyttötarkoituksen kannalta riittävän pitkän ajanjakson ajan, ja jonka avulla tallennetut tiedot ovat saatavilla muuttumattomina, o) 'kirjallisesti laaditulla' kirjallista esitystapaa tai muuta välityskeinoa, jonka avulla kuluttaja ja vakuuden antaja voivat tallentaa heille henkilökohtaisesti osoitetut tiedot siten, että ne ovat myöhemmin helposti saatavissa tietyn, tietojen käyttötarkoituksen kannalta riittävän pitkän ajanjakson ajan, ja jonka avulla tallennetut tiedot ovat saatavilla muuttumattomina, Tarkistus 46 2 artiklan p alakohta p) 'takaisinmaksusta vastaavalla kolmannella henkilöllä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole luotonantaja tai kuluttaja ja joka sitoutuu luottosopimukseen liitettävällä sopimuksella kuluttajan ja tapauksen mukaan luotonantajan puolesta maksamaan takaisin luottosopimuksen mukaisen pääoman. Poistetaan. Tarkistus artiklan p a alakohta (uusi) Tarkistus 47 3 artiklan 1 kohta p a) 'sidotulla luottosopimuksella' luottosopimukseen sidottua sopimusta tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta, kun kyseistä luottoa käytetään toisen sopimuksen rahoittamiseen, ja sopimukset muodostavat näin taloudellisen kokonaisuuden. Taloudellisen kokonaisuuden voidaan olettaa olevan kyseessä, kun tavarantoimittaja tai myyjä taikka palveluntarjoaja rahoittaa itse kuluttajalle myönnettävän luoton, tai kolmannen osapuolen toimiessa rahoittajana, kun luotonantaja hyödyntää edellä mainittujen henkilöiden palveluita luottosopimuksen tekemisessä tai valmistelussa, 1. Tätä direktiiviä sovelletaan 1. Tätä direktiiviä sovelletaan PE \ 15

20 luottosopimuksiin ja vakuussopimuksiin. luottosopimuksiin. Tarkistukset 48 ja artiklan 2 kohdan johdantokappale 2. Direktiiviä ei sovelleta seuraaviin luottosopimuksiin ja niitä vastaaviin mahdollisiin vakuussopimuksiin: 2. Direktiiviä ei sovelleta seuraaviin: -a) luottosopimukset, joissa luoton määrä on enintään 500 euroa, Tarkistus 49 3 artiklan 2 kohdan a alakohta a) luottosopimukset, joiden tarkoituksena on luoton myöntäminen sellaisen kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai kunnostamiseen, jonka omistaja kuluttaja on tai jonka hän pyrkii hankkimaan ja joiden vakuutena on joko kiinnitys tähän kiinteään omaisuuteen tai jäsenvaltiossa tähän tarkoitukseen yleisesti käytetty vakuus, a) luottosopimukset, joiden tarkoituksena on luoton myöntäminen sellaisen kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai kunnostamiseen, jonka omistaja kuluttaja on tai jonka hän pyrkii hankkimaan, tai luottosopimukset, joiden vakuutena on joko kiinnitys tähän kiinteään omaisuuteen tai jäsenvaltiossa tähän tarkoitukseen yleisesti käytetty muu vastaava vakuus, Tarkistus 50 3 artiklan 2 kohdan b alakohta b) vuokrasopimukset, joihin ei sisälly omistusoikeuden siirtyminen vuokraajalle ja hänen oikeudenomistajilleen, b) vuokrasopimukset, paitsi jos niissä määrätään omistusoikeuden siirtymisestä viime kädessä vuokraajalle, Tarkistus 51 3 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi) Tarkistus artiklan 2 kohdan c alakohta b a) leasingsopimukset, joihin ei sisälly velvoitetta leasingkohteen lunastamisesta, c) luottosopimukset, joiden nojalla kuluttajan on maksettava luotto takaisin yhdessä erässä enintään kolmen kuukauden pituisessa määräajassa ja joiden mukaan ei peritä korkoja tai muita maksuja, c) luottosopimukset, joiden nojalla kuluttajan on maksettava luotto takaisin enintään kolmen kuukauden pituisessa määräajassa ja joiden mukaan ei peritä korkoja tai muita maksuja, Tarkistus 56 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan johdantokappale ja i ja ii alakohta d) luottosopimukset, jotka täyttävät d) luottosopimukset, jotka täyttävät jonkin 16 /PE

21 seuraavat ehdot: i) ne myönnetään sivutoimisesti eli luotonantajan pääasiallisen elinkeinon tai ammatin harjoittamisen ulkopuolella, ii) ne myönnetään markkinoilla vallitsevaa korkotasoa pienemmällä todellisella vuosikorolla, seuraavista ehdoista: i) ne myönnetään luotonantajan elinkeinon tai ammatin harjoittamisen ulkopuolella (yksityisluotot), ii) työnantaja myöntää ne työntekijöilleen työsuhde-etuna markkinoilla vallitsevaa korkotasoa pienemmällä todellisella vuosikorolla tai korotta, Tarkistus artiklan 2 kohdan e alakohta e) sopimukset, jotka tehdään neuvoston direktiivin 93/22/ETY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen kanssa ja joiden tarkoituksena on mahdollistaa, että sijoittaja voi suorittaa liiketoimen yhdellä tai useammalla kyseisen direktiivin liitteessä olevassa B osassa luetellulla rahoitusvälineellä, silloin kun luottoa myöntävä yritys on osallisena liiketoimessa. e) sopimukset, joiden nettopääoma on yli euroa ja a alakohdassa tarkoitetut luottosopimukset, joiden nettopääoma on yli miljoona euroa. Tarkistus 59 3 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi) Tarkistus 60 3 artiklan 2 kohdan e b alakohta (uusi) Tarkistus 53 3 artiklan 2 kohdan e c alakohta (uusi) e a) sopimukset, joissa kuluttajan tahdonilmaisut annetaan notaarin (civil law notary) tai vastaavan viranomaisen avustuksella tai jotka tehdään tuomarin taikka valtion tähän valtuuttaman tahon luona tai joissa myönnetään voimassa olevaa vaadetta koskeva maksuton lykkäys, e b) luottosopimukset, joiden mukaan kuluttajan on maksettava luotto takaisin enintään neljässä erässä enintään 12 kuukauden pituisen määräajan kuluessa. e c) julkisten laitosten tai julkisvallan valtuuttamien laitosten tukitarkoituksessa myöntämät luotot, PE \ 17

22 Tarkistus 57 3 artiklan 2 kohdan e d alakohta (uusi) Tarkistus 54 3 artiklan 2 kohdan e e alakohta (uusi) Tarkistus 55 3 artiklan 2 kohdan e f alakohta (uusi) Tarkistus 61 3 artiklan 2 kohdan e g alakohta (uusi) e d) luotot, jotka luotto- tai rahoituslaitos myöntää ennakkonostoina käyttötililtä tai luottotililtä, jos koko summa on maksettava takaisin kolmen kuukauden kuluessa tai vaadittaessa; tällaisiin luottoihin sovelletaan kuitenkin 6 a ja 21 artiklan säännöksiä, e e) luottosopimukset, joissa määrätään, että luotonantajan tai hänen valtuuttamansa kolmannen osapuolen ja luotonottajan on sovittava ongelmaluottojen lykkäämistä, takaamista tai takaisinmaksua koskevista yksityiskohtaisista määräyksistä, jos tämän avulla katsotaan vältyttävän tuomioistuinmenettelyltä eivätkä ehdot kokonaisuutena ottaen muutu kuluttajan kannalta epäedullisemmiksi, e f) luottosopimukset, joita tehtäessä luotonottaja tallettaa luotonantajan nimiin vakuuden, edellyttäen, että luotonantaja voi tyytyä pelkästään vakuuden tallettamiseen. e g) osuuskunnalliset yhdistykset, jotka hoitavat jäsentensä säästöjä ja tarjoavat heille luotonsaantimahdollisuuksia ja joissa lopullinen vastuu on vapaaehtoisilla työntekijöillä, joiden myöntämien luottojen todellisen vuosikoron yläraja on rajoitettu kansallisin säännöksin ja joihin pääsevät jäseniksi ainoastaan tietyn tarkasti rajatun alueen asukkaat tai työntekijät taikka tietyn alan tai tietyn työnantajan työntekijät (ja eläkkeellä olevat työntekijät), tai kansallisessa lainsäädännössä 18 /PE

23 Tarkistus 62-4 artikla (uusi) Tarkistus artiklan 1 a kohta (uusi) mahdollisesti sallitut muut samantyyppiset yleiset yhdistykset, -4 artikla Standarditiedot 1. Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot ja sovellettavat käytännöt kattavat sekä mainonnan että luoton tarjoamista ja luottosopimuksen sisältöä koskevat keskeiset tiedot. 2. Standarditietoina on ilmoitettava graafisesti havainnollisella ja optisesti korostetulla tavalla tässä ilmoitetussa järjestyksessä todellinen vuosikorko, luoton sovittu kesto, kuukausierien lukumäärä ja suuruus sekä luoton kokonaiskustannukset (tietopaketti). 3. Lisätietoja varsinkin maksuista, takaisinmaksun yksityiskohdista, mahdollisesti vaadittavasta käteismaksuosuudesta tai maksuerien suuruudesta voidaan antaa erillisinä. Jos luottosopimuksen alussa tarjotaan alhaisempaa luoton korkoa rajoitetuksi ajanjaksoksi, mainokseen on sisällyttävä todellinen vuosikorko, joka on laskettu luoton todellisen koron perusteella tämän rajoitetun ajanjakson jälkeen. 4. Standarditietoja ei tarvitse ilmoittaa mikäli 2 kohdassa tarkoitettuja standarditietoja ei voida määrittää yleisesti tai kyseiset luottoehdot eivät ole yleisesti sovellettavissa kaikkiin luotonottajiin; todellinen vuosikorko on kuitenkin ilmoitettava, tarvittaessa edustavien esimerkkien avulla, luottokorttisopimusten yhteydessä, yleisessä mainonnassa, joka ei sisällä nimenomaista luottotarjousta. Kun tarjotaan alhaisempaa luoton korkoa rajoitetuksi ajanjaksoksi luottosopimuksen alussa, mainokseen on sisällyttävä PE \ 19

24 Tarkistus 64 5 artikla 5 artikla Poistetaan. Kielto neuvotella luotto- ja vakuussopimuksista elinkeinonharjoittajan toimitilojen ulkopuolella Kaikki luotto- ja vakuussopimuksia koskevat neuvottelut elinkeinonharjoittajan toimitilojen ulkopuolella direktiivin 87/577/ETY 1 artiklassa tarkoitetuissa olosuhteissa kielletään. Tarkistukset 65 ja artikla näkyvällä paikalla todellinen vuosikorko, joka on laskettu luoton todellisen koron perusteella tämän rajoitetun ajanjakson jälkeen. Vastavuoroisesti ja etukäteen annettavat tiedot sekä neuvontavelvollisuus 1. Luotonantaja ja tapauksen mukaan luotonvälittäjä voivat vaatia luottosopimusta hakevalta kuluttajalta sekä takaajilta ainoastaan riittävät, asiaankuuluvat ja laajuudeltaan asianmukaiset tiedot, jotka ovat tarpeen näiden taloudellisen tilanteen ja takaisinmaksukyvyn arvioimiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 95/46/EY ja erityisesti sen 6 artiklan soveltamista. Kuluttajan ja takaajan on annettava pyyntöihin tarkat ja täydelliset vastaukset. 2. Luotonantajan ja tapauksen mukaan luotonvälittäjän on annettava kuluttajalle kaikki tarvittavat, suunniteltua luottosopimusta koskevat tarkat ja täydelliset tiedot. Kuluttajalla on oikeus saada kyseiset tiedot kirjallisena tai muulla pysyvällä välineellä ennen luottosopimuksen tekemistä. Rajoittamatta [rahoituspalveluiden Vastuullinen luotonanto ja luotonotto 1. Luotonantaja ja tapauksen mukaan luotonvälittäjä ja kuluttaja ovat velvollisia noudattamaan vastuullisen luotonannon periaatetta. Vastuullinen luotonanto edellyttää, että luotonantaja ja kuluttaja antavat vaadittavat tiedot ennen sopimuksen tekoa ja että luotonantaja tarkistaa kuluttajan antamien tietojen pohjalta tämän luottokelpoisuuden. Kun kyseessä on automaattisesti uusiutuva luotto, luotonantajan on ajantasaistettava käytettävissään olevat kuluttajaa koskevat tiedot ennen luottosopimuksen ehtojen muuttamista. 2. Luotonantajan on ennen sopimuksen tekoa annettava kirjallisesti selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla seuraavat tiedot: 20 /PE

25 etämyynnistä kuluttajalle ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY ja direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta annetun] direktiivin.../.../ey 5 artiklan soveltamista tietoihin on sisällyttävä tiivis ja selkeä kuvaus tuotteesta, sen eduista ja tapauksen mukaan haitoista. Annetuissa tiedoissa on mainittava erityisesti seuraavat: a) vaadittavat vakuudet ja vakuutukset, a) vaadittavat vakuudet ja vakuutukset, b) luottosopimuksen voimassaoloaika, b) luottosopimuksen voimassaoloaika, c) suoritettavien maksujen suuruus, lukumäärä ja maksuvälit, d) toistuvat ja kertaluonteiset kustannukset, mukaan luettuina kertaluonteiset lisäkustannukset, jotka kuluttajan on maksettava tehdessään luottosopimuksen, muun muassa verot, hallintokulut, oikeudelliset palkkiot ja vaadittujen vakuuksien arvioinnista aiheutuvat kulut, e) luoton kokonaismäärä ja luoton nostoa koskevat ehdot, f) rahoitetun tavaran tai palvelun käteishinta, käteismaksuosuus ja jäännösarvo tapauksen mukaan, g) luoton korko, korkoon sovellettavat ehdot sekä alkuperäiseen luoton korkoon sovellettava indeksi tai viitekorko sekä koron vaihtumiseen liittyvät ajanjaksot, ehdot ja säännöt tapauksen mukaan, h) todellinen vuosikorko ja kokonaiskorko luotonantajalla havainnollisen esimerkin avulla esitettynä mainiten kaikki kyseisen koron laskemisessa käytetyt rahoitustiedot ja oletukset, i) peruuttamisoikeuden käyttämisen määräaika. c) suoritettavien maksujen suuruus, lukumäärä ja maksuvälit esitettyinä mahdollisuuksien mukaan maksusuunnitelman muodossa, d) lisäkustannukset, jotka kuluttajan on maksettava tehdessään luottosopimuksen, mikäli niiden suuruus on luotonantajan tiedossa, muun muassa luotonantajalle aiheutuvat tuotteeseen liittyvät maksut, hallintokulut ja vaadittujen vakuuksien arvioinnista aiheutuvat kulut, tarvittaessa lainanoton vuoksi avattavan tilin, jolle kirjataan sekä maksuja että luottoja, hoitokulut sekä mahdollisesti kustannukset maksukortin tai muun sellaisen maksuvälineen käytöstä tai käyttövalmiudesta, jolla voidaan sekä maksaa maksuja että nostaa luottoa, sekä kustannukset maksuliikenteestä yleensä, e) luotosta kuluttajalle aiheutuvat kokonaiskustannukset 2 artiklan g alakohdan mukaisesti, f) rahoitetun tavaran tai palvelun käteishinta tapauksen mukaan, g) luoton korko, korkoon sovellettavat ehdot sekä alkuperäiseen luoton korkoon sovellettava indeksi, mikäli käytettävissä, tai viitekorko sekä koron vaihtumiseen liittyvät ajanjaksot, ehdot ja menettelyt tapauksen mukaan, h) todellinen vuosikorko, i) peruuttamisoikeuden käyttämisen määräaika ja menettely, i a) takaisinmaksun yksityiskohdat, tiedon PE \ 21

26 [Rahoituspalveluiden etämyynnistä kuluttajalle ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY ja direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta annetun] direktiivin.../.../ey 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tietoihin on sisällyttävä ainakin tämän kohdan c, e ja h alakohdissa säädetyt tiedot. 3. Luotonantajan ja tapauksen mukaan luotonvälittäjän on pyrittävä valitsemaan tavanomaisesti tarjoamiensa ja järjestämiensä luottosopimusten joukosta parhaiten soveltuva luottomuoto ja luoton kokonaismäärä ottaen huomioon kuluttajan taloudellinen tilanne, ehdotettuun tuotteeseen liittyvät edut ja haitat sekä luoton tarkoitus. 4. Artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta tavaroiden myyjiin tai palveluiden suorittajiin, jotka toimivat vain sivutoimisesti luotonvälittäjänä. antamishetkellä sovellettavat viivästyskorot ja niiden mukauttamisen yksityiskohdat sekä sopimusehtojen noudattamatta jättämisestä aiheutuvat kustannukset perusteen mukaan. [Rahoituspalveluiden etämyynnistä kuluttajalle ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY ja direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta annetun] direktiivin 2002/65/EY 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tietoihin on sisällyttävä ainakin tämän kohdan c, e ja h alakohdassa säädetyt tiedot. Tämän kohdan mukainen tietojen antamista koskeva velvoite voidaan täyttää myös antamalla 10 artiklan mukaisesti laadittu sopimusluonnos. 3. Luotonantajan ja tapauksen mukaan luotonvälittäjän on pyrittävä valitsemaan tavanomaisesti tarjoamiensa ja järjestämiensä luottosopimusten joukosta parhaiten soveltuva luottomuoto ja luoton kokonaismäärä ottaen huomioon kuluttajan taloudellinen tilanne, ehdotettuun tuotteeseen liittyvät edut ja haitat sekä luoton tarkoitus. 4. Luotonantaja tarkistaa 3 kohdan mukaisesti annettujen tietojen perusteella ja tarvittaessa tietopankin avulla kuluttajan luottokelpoisuuden. 9 artikla poistetaan. Tarkistus a artikla (uusi) 6 a artikla Tilinylityksiin liittyvä tiedotusvelvollisuus 1. Kun kuluttaja ja luotto- tai rahoituslaitos tekevät sopimuksen luoton myöntämisestä käyttötilin ylitysmahdollisuutena, kuluttajalle on ilmoitettava ennen sopimuksen tekoa tai sopimusta tehtäessä seuraavat tiedot: mahdollinen luoton enimmäismäärä, todellinen vuosikorko ja kustannukset, joita sovelletaan sopimuksen tekohetkestä alkaen, sekä tieto siitä, millä ehdoin niitä voidaan muuttaa, sopimuksen purkamisen ehdot ja sovellettava menettely. 22 /PE

27 Tarkistus 67 III luvun otsikko 2. Lisäksi kuluttajalle on sopimuksen voimassaoloaikana ilmoitettava kaikista todellisen vuosikoron tai liitännäiskustannusten muutoksista tällaisten muutosten ilmaantuessa. Ilmoitus voidaan antaa tiliotteena tai muussa jäsenvaltioiden hyväksymässä muodossa. 3. Jäsenvaltioiden, joissa hiljaisesti hyväksytty tilinylitys on mahdollinen, on huolehdittava siitä, että kuluttajalle ilmoitetaan vuosikorosta ja sovellettavista kustannuksista sekä kaikista niihin liittyvistä muutoksista, jos tilinylitys jatkuu yli kolmen kuukauden ajan. III LUKU: INTIMITEETTISUOJA PÄÄSY TIETOKANTOIHIN Tarkistus 68 7 artikla 7 artikla Poistetaan. Tietojen kerääminen ja käsittely Tässä direktiivissä tarkoitettujen sopimusten tekemisen tai hallinnoinnin yhteydessä kuluttajilta ja takaajilta tai muilta henkilöiltä kerättyjä, varsinkin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan kyseisten henkilöiden taloudellisen tilanteen ja takaisinmaksukyvyn arvioimiseksi. Tarkistus 69 8 artiklan otsikko Keskustietokanta Tietokannat Tarkistus 70 8 artiklan 1 kohdan 1 alakohta 1. Jäsenvaltioiden on taattava, että niiden alueella on käytössä keskustietokanta, johon kirjataan jäsenvaltiossa kuluttajat ja takaajat, joilla on ollut maksuhäiriö, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanoa. Keskustietokanta voidaan toteuttaa Poistetaan. PE \ 23

28 tietokantojen muodostamana verkkona. Tarkistus 71 8 artiklan 1 kohdan 2 alakohta Luotonantajien on 9 artiklassa tarkoitetuissa rajoissa tarkistettava keskustietokannassa olevat tiedot, ennen kuin kuluttaja tai takaaja tekee sitoumuksen. Poistetaan. Tarkistus 72 8 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi) Tarkistus artiklan 2 kohta Jäsenvaltioiden on varmistettava, että muiden jäsenvaltioiden luotonantajilla on rajat ylittävien luottojen yhteydessä yhtäläinen pääsy tietokantoihin kuin kyseisessä jäsenvaltiossa toimivilla yrityksillä ja yksityishenkilöillä. 2. Pääsy jäsenvaltion keskustietokantaan on taattava toisen jäsenvaltion henkilöille tai yrityksille samoin ehdoin kuin kyseisen jäsenvaltion henkilöille tai yrityksille, joko suoraan tai alkuperäjäsenvaltion keskustietokannan kautta. 2. Kuluttajalle ja tarvittaessa vakuudenantajalle on viipymättä ja maksutta ilmoitettava tietokantaan tehdyn haun tuloksista. Tarkistus 74 8 artiklan 3 kohta 3. Edellä 1 kohdan nojalla saatuja henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan kuluttajan ja takaajan taloudellisen tilanteen ja takaisinmaksukyvyn arvioimiseksi. Kyseiset tiedot on tuhottava välittömästi luotto- tai vakuussopimuksen solmimisen jälkeen tai sen jälkeen, kun luotonantaja on hylännyt luottohakemuksen tai ehdotetun vakuuden. Poistetaan. Tarkistus 75 8 artiklan 4 kohta 4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun keskustietokantaan voidaan sisällyttää Poistetaan. 24 /PE

29 luotto- ja vakuussopimusten rekisteröinti. Tarkistus artiklan 1 kohdan 1 alakohta 1. Luotto- ja vakuussopimukset on laadittava kirjallisina tai muulla pysyvällä välineellä. 1. Luotto- ja vakuussopimukset on laadittava kirjallisesti. Tarkistus artiklan 1 kohdan 2 alakohta Jokaisen sopimuspuolen takaaja ja luotonvälittäjä mukaan luettuina on saatava yksi kappale luottosopimuksesta. Takaajan on saatava yksi kappale vakuussopimuksesta. Jokaisen sopimuspuolen vakuudenantaja ja luotonvälittäjä mukaan luettuina on saatava yksi kappale luottosopimuksesta. Tarkistus artiklan 1 kohdan 3 alakohta Sopimuksissa on mainittava, onko sopimuspuolena olevalla kuluttajalla käytettävissään tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisia valitus- ja muutoksenhakumenettelyjä, sekä niiden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Sopimuksissa on mainittava mahdollisuudesta tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisen valitusmenettelyn tai muutoksenhakukeinon käyttöön ja sen käyttöä koskevista säännöistä, mikäli luotonantaja tai luotonvälittäjä osallistuu tällaisiin menettelyihin. Tarkistus artiklan 2 kohdan 1 alakohdan johdantokappale 2. Luottosopimuksessa on mainittava 2. Luottosopimuksessa on 6 artiklan 2 kohdan mukaisten tietojen lisäksi mainittava Tarkistus artiklan 2 kohdan 1 alakohdan b alakohta b) edellä 6 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot, todellinen vuosikorko ja korko luotonantajalla laskettuina luottosopimuksen solmimishetkellä kaikkien sopimukseen sovellettavien rahoitustietojen ja oletusten perusteella, Poistetaan. Tarkistus artiklan 2 kohdan 1 alakohdan c alakohta c) jos sopimukseen sisältyy pääoman Poistetaan. PE \ 25

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 21. marraskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/0222(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2002) 443) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2002) 443) 1, P5_TA(2004)0297 Kulutusluotot *** I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevien jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0222(COD) 18. joulukuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.0.2005 KOM(2005) 483 lopullinen 2005/0222 (COD). Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kuluttajille myönnettävistä luottosopimuksista koskevien

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Lindorff

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 1. maaliskuuta 2001 KOM(2001) 477 lopullinen - FI KOMISSION SUOSITUS annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001 tiedoista, jotka asuntolainojen tarjoajan on annettava kuluttajille

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, 00100 Helsinki www.danskebank.fi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2002/0222(COD) 19. helmikuuta 2004 LAUSUNTO talous- ja raha-asioiden valiokunnalta oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2003 TYÖASIAKIRJA Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevien

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2,

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2, P5_TA(2003)0404 Energiatuotteiden ja sähkön verotus * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0315/2007 2002/0222(COD) 27/09/2007 YHTEINEN KANTA Neuvoston 20 päivänä syyskuuta 2007 vahvistama yhteinen kanta EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIN

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE

Lisätiedot

Osa I: vapaaehtoisten menettelysääntöjen täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevat ehdot.

Osa I: vapaaehtoisten menettelysääntöjen täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevat ehdot. EUROOPPALAINEN SOPIMUS VAPAAEHTOISISTA MENETTELYSÄÄNNÖISTÄ, JOTKA KOSKEVAT ENNEN ASUNTOLAINASOPIMUKSEN TEKEMISTÄ ANNETTAVIA TIETOJA (jäljempänä sopimus ) Jäljempänä luetellut eurooppalaiset kuluttajajärjestöt

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2016/0070(COD) 24.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 7. kesäkuuta 2001 PE 286.144/C1-C6 EHDOTUKSET KOMPROMISSITARKISTUKSIKSI C1-C6 LAUSUNTOLUONNOS: Helmut Kuhne (PE

Lisätiedot

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite www.danskebank.fi 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Luottotyyppi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 24.6.2011 2011/0062(COD) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta. ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista

Oikeudellisten asioiden valiokunta. ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 22.9.2011 2011/0062(COD) TARKISTUKSET 58-77 Lausuntoluonnos Alexandra Thein (PE467.293v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevan direktiivin muuttaminen

Kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevan direktiivin muuttaminen EUROOPAN PARLAMENTTI OIKEUDELLISTEN JA SISÄMARKKINA-ASIOIDEN VALIOKUNTA Ohjelmaluonnos Kuluttajille myönnettäviä luottoja koskevan direktiivin muuttaminen Julkinen kuuleminen Tiistaina 29. huhtikuuta 2003,

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 2001/0277(COD) 22. toukokuuta 2002 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot EU:ssa on laadittu vakiomuotoisten kulutusluottotietojen esittämiseen tarkoitettu lomake. Tiedot ilmaisevat oikein nykyisissä markkinaoloissa jättämämme

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 1. maaliskuuta 2001 LOPULLINEN EHDOTUS 2000/0068(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Top Finance Oy Y-tunnus 2362008-5 Osoite Postikatu 2, 20250 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2013/0027(COD) 2.6.2016 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. antajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot antaja Osoite Sähköpostiosoite Internet-osoite Collector Bank AB, -01 (Collector Bank) PL

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0123(COD) 28. lokakuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta 19.2.2014 A7-0085/8 Tarkistus 8 Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö Werner Langen Vakuutusedustus COM(2012)0360 C7-0180/2012 2012/0175(COD) A7-0085/2014 Ehdotus direktiiviksi 24 artikla 3 kohta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2012/0193(COD) 19.5.2017 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 29.5.2017 2016/0404(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1 32. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2037(INI) 25.4.2012. Lausuntoluonnos Theodor Dumitru Stolojan (PE483.

TARKISTUKSET 1 32. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2037(INI) 25.4.2012. Lausuntoluonnos Theodor Dumitru Stolojan (PE483. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 25.4.2012 2012/2037(INI) TARKISTUKSET 1 32 Theodor Dumitru Stolojan (PE483.752v01-00) kulutusluottodirektiivin 2008/48/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Hyödykesidonnainen kertaluotto Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Lindorff Invest Oy Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU 02 2700 550 eramaksu@lindorff.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot