Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jorma Hacklin Jorma Hacklin"

Transkriptio

1 Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto Jokioinen /2014 Kokousaika Keskiviikko kello Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite TP, TTK 23 8 AK 24 9 om om Valtuustosali Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Jokioisten kunnan tilinpäätös 2013 Arviointikertomus 2013 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys tammi-huhtikuussa 2014 Jokioisten kunnan arviointisuunnitelma Jokioisten vihreiden aloite kiinteistöjen käyttöasteesta Aloite parkkipaikan rakentamiseksi Latovainioon Paanan koulun II-vaiheen pääurakkasopimusluonnoksen Paanan koulun II-vaiheen putkiurakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettavaksi Paanan koulun II-vaiheen rakennusautomaatiourakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettavaksi Paanan koulun II-vaiheen ilmanvaihtourakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettavaksi Paanan koulun II-vaiheen sähköurakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettavaksi Poistosuunnitelman muuttaminen Jokioisten kunnan kaavoituskatsaus 2014 Lisäalueen myyminen FM-Mestarihalli Oy:lle Ilmoitusasiat Kiireelliset asiat Valitusosoitus Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa klo Puheenjohtaja Julkipanotodistus Jorma Hacklin Jorma Hacklin Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Sirkka-Liisa Ågren

2 Valtuusto 2 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valt. 20 Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kuntalain 54 :n ja valtuuston työjärjestyksen 8 ja 9 :ien mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle Samana päivänä kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä Forssan Lehdessä. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Nimenhuudon jälkeen valtuuston puheenjohtaja työjärjestyksen 14 :n nojalla toteaa, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

3 Valtuusto 3 3 Pöytäkirjan tarkastus Valt. 21 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen perusteella yleisesti nähtävänä 24. päivänä kesäkuuta 2014 klo alkaen, johon mennessä pöytäkirja on tarkastettava. Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen mukaan vuorossa ovat valtuutetut Satu Nurmi ja Jukka Perälä.

4 Valtuusto 4 3 Jokioisten kunnan tilinpäätös 2013 Kh Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 3 :n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 3 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Kuntalain 68 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on esittää selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito, tilinpäätös. Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia erityisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johtosääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa. Tilinpäätökseen sisältyvät konsernituloslaskelma, konsernitase ja konsernirahoituslaskelma. Tilinpäätökseen sisältyvät myös arvio merkittävämmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja konsernivalvonnasta.

5 Valtuusto 5 3 Jokioisten kunnan talous vahvistui tilikaudella 2013 tulos ylijäämäinen Tulos Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa euron ylijäämää. Vuonna 2012 ylijäämäksi muodostui euroa. Myös kunnan omavaraisuusaste nousi ja lainamäärä laski. Vuoden 2013 talousarviossa tilikauden tulokseksi arvioitiin euroa, joten tilikausi toteutui huomattavasti arvioitua paremmin. Olosuhteisiin ja yleiseen taloustilanteeseen nähden hyvään tulokseen vaikutti käyttötalouden toimintakulujen säilyminen edellisvuoden tasolla ja kohtuullisen hyvä verotulojen kehitys. Verotulot kasvoivat edellisvuodesta euroa. Kokonaisverotulot olivat 18,49 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotto kasvoi eurolla ja kiinteistöveron eurolla. Yhteisverossa oli pieni lasku. Sen tuotto väheni eurolla. Valtionosuudet pysyivät vuoden 2012 tasossa, ollen 9,08 miljoonaan euroa. Kunnan kokonaistoimintakulut olivat samalla tasolla kuin vuonna 2012, ollen 29,87 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat 1,78 % eli euroa. Käyttötalouden maksu- ym. tuotot kasvoivat edellisvuodesta 2,38 %, euroa. Vuosikate oli 1,83 miljoonaa euroa, joka on euroa edellisvuotta parempi. Poistoja ja arvonalentumisia tehtiin kaikkiaan 1,35 miljoonan euron edestä. Tähän sisältyy Kiipun koulun jäljellä olevan menojäännöksen, n euron kertapoisto. Ilman tätä poistoa kunnan tulos olisi ollut vastaavan määrän parempi. Investoinnit Kunnan investoinneista pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella 61,6 %, mikä oli 10 % edellisvuotta parempi määrä. Kokonaisinvestointimenot olivat 3,8 miljoonaa euroa, joihin saatiin valtionosuuksia ja muita rahoitusosuuksia euroa. Näin nettoinvestoinneiksi jäi 2,96 miljoonaa euroa.

6 Valtuusto 6 3 Suurimpia investointeja olivat: Paanan koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeen I vaihe, euroa Jätevedenpuhdistamon saneeraus euroa Vesi- ja viemäriverkko euroa Kylien viemäröintihanke euroa Mikkola-Pikku-Pellilä -asuinalueen kadut euroa Tievalaistus euroa Osakkeet euroa (KOY Jokiläänin putkiremontti ja muut kiinteistöyhtiöiden remontit, kunnan omistusta vastaava osuus) Lainat Kunnan pitkäaikaiset lainat vähenivät toimintavuoden aikana eurolla. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa kaikkiaan (sisältäen myös lyhytaikaiset lainat) 11,37 miljoonaa euroa eli euroa asukasta kohden. Tämä alittaa maan keskiarvon, joka on n euroa. Kunnan korkokulut laskivat edellisvuodesta eurolla, ollen euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa arvioitiin talousarviossa nostettavaksi 3,3 miljoonaa euroa, mutta siitä nostettiin vain 1,0 miljoonaa euroa. Samaan aikaan lyhennettiin vanhoja pitkäaikaisia lainoja 1,28 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaiset lainat lisääntyivät vuoden aikana eurolla. Muuta Kunnan taloudellinen tila eri mittareille tarkasteltuna vahvistui vuoden 2013 aikana. Kunnan taseessa on edellisten tilikausien kertynyttä ylijäämää hieman runsaat 4 miljoonaa euroa. Tämänhetkinen taloustilanne luo kohtuullisen hyvän pohjan tuleville toimintavuosille. Kunnanhallitus 1) esittää valtuustolle, että tilikauden 2013 ylijäämäinen tulos, ,70 euroa kirjataan lisäykseksi tilikauden alijäämä/ylijäämä -tilille, 2) allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen, 3) jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, ja 4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

7 Valtuusto 7 3 Tarkastusltk Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle. Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedokseen. Tarkastuslautakunta jättää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. - Valt. 22 Tilintarkastuskertomus on esityslistan oheismateriaalina.

8 Valtuusto 8 3 Arviointikertomus 2013 Tarkastusltk Arviointikertomus luovutettiin kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajille sekä johtoryhmän jäsenille. Lautakunta jätti arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Valt. 23 Arviointikertomus on esityslistan oheismateriaalina.

9 Valtuusto 9 3 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys tammi-huhtikuussa 2014 Kh Jokioisten kunnan verotulot ja valtionosuudet ovat kokonaisuutena tarkasteltuna tammi- huhtikuussa 2014 yhteensä euroa suuremmat kuin vuonna Kunnallisveroa on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä euroa edellisvuotta vähemmän, mutta yhteisöveron tuotto on euroa edellisvuotta suurempi. Kokonaisverotulokertymä on euroa edellisvuotta suurempi. Valtionosuudet ovat edellisvuotta suuremmat. Lisäystä edelliseen vuoteen on tammi- huhtikuun osalta euroa. Yleisestä taloustilanteesta ja sen kehityksestä johtuen loppuvuoden verotulokehityksen ennustaminen on haasteellista. Marraskuun tilitys tulee olemaan erittäin pieni, verovelvollisille suoritettavista ennakonpalautuksista johtuen. Esityslistan oheismateriaalina on tarkempi raportti verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä tammi- huhtikuussa 2014 verrattuna edellisvuoteen. Valt. 24 Kunnanhallitus merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

10 Valtuusto 10 3 Jokioisten kunnan arviointisuunnitelma Kh Kuntaliitto on hyväksynyt kuntien valtuustoille tarkoitetun suosituksen Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille. Arvioinnilla tarkoitetaan tässä kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia sekä muuta kunnanvaltuuston johtamaa arviointia. Suosituksella halutaan vahvistaa kuntien kokonaisvaltaista itsearviointia, mikä vähentää valtakunnallisen erillisen sektorikohtaisen kuntien toiminnan ja palvelujen arvioinnin tarvetta. Arviointi on oleellinen osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä toiminnan ja palvelujen kehittämisen väline. Arviointi kytketään kiinteästi kuntien käytettävissä oleviin voimavaroihin. Arvioinnin merkitys kunnallisessa päätöksenteossa on selvästi kasvanut. Kuntien muuttunut toimintaympäristö ja palvelujen uudet, vaihtoehtoiset järjestämistavat tekevät arvioinnista yhä vaativampaa ja laaja-alaisempaa. Suosituksen tarkoitus on, että valtuutetut voisivat hyödyntää arviointia päätöksenteon välineenä entistä paremmin. Suosituksen perusteella on valmisteltu Jokioisten kunnan arviointisuunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi. Arviointisuunnitelma sisältää arviointikohteet, vastuuttaa arvioijat, kuvaa tarvittavan menettelyn ja antaa ohjeellisen aikataulun kunkin kohteen ja asiakokonaisuuden arviointityön tekemiselle. Arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä (liite 14/2014). Valt. 25 Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä (liite 14/2014) olevan valtuuston arviointisuunnitelman.

11 Valtuusto 11 3 Jokioisten vihreiden aloite kiinteistöjen käyttöasteesta Valt Valtuutettu Leena Puura esitti seuraavan valtuustoaloitteen: Jokioisten vihreät esittävät kunnan tekevän selvityksen hallussaan olevien kiinteistöjen käyttöasteesta. Tällä selvityksellä en tarkoita pelkästään käyttötarkoituksen mukaisesti varauksessa olevia tiloja vaan, että selvitetään todelliset käyttöasteet. Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö helpottaa koko ajan tarpeellisempaa energiankäytön vähentämistä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Kh Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaiseen valmisteluun. - Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan selvityksen. - Tela Aloitteessa mainitulla kiinteistöjen käyttöasteella voidaan normaalin käyttöastemääritelmän, käyttöaste on kulloisenkin käytön suhde täyskäyttöön, sisällyttää myös kiinteistöjen tehokkaampi käyttö, joksi voidaan katsoa esim. eri rakennusten toimintojen yhdistäminen, energiatehokkuuden parantaminen ja mahdollisuus kiinteistön käytön lisäämiseen. Seuraavassa otettu esille esimerkkejä Jokioisten kunnan kiinteistötoimessa tulevaisuudessa tehtävistä ja jo tehdyistä toimenpiteistä: Paanan koulun laajennuksen ja peruskorjauksen valmistuessa vuonna 2015 Vaulammin ja Kalakosken koulut lopetetaan ja niiden toiminnat tulevat siirtymään Paanalle. Paanan käyttöaste kasvaa ja kahden sivukoulun rakennukset voidaan poistaa käytöstä. Kuuman koulun lämmitysjärjestelmä uusitaan vuoden 2014 aikana. Toimelan päiväkodin toiminta siirrettiin muihin päiväkoteihin.

12 Valtuusto 12 3 Teknisessä lautakunnassa on hyväksytty Jokioisten kunnan energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman vuosille , jonka mukaan seurataan mm. kaikkien rakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen ja vesi- ja jätevesihuollon energiankulutusta. Säästötavoite vuoden 2016 loppuun on 892 MWh ja välitavoite vuonna 2013 oli 595 MWh, johon tavoitteeseen päästiin jo vuonna Sopimuksen mukainen lopputavoite 892 MWh vuonna 2016 on saavutettu reilusti jo vuoden 2013 lopussa. Energian säästö eri kohteissa on ollut seuraava: - Palvelurakennukset 887 MWh - Asuinrakennukset Vesihuolto ja valaistus MWh. Rakennuksissa on mahdollisuus erilaisin järjestelyin ja sopimalla lisätä esim. iltakäyttöä tarpeen mukaan. Päiväkodit, joiden toiminta on yksilöllistä ja rakennukset suunniteltu erityiskäyttöön, ei käyttöastetta voida lisätä. Tekninen lautakunta tulee jatkamaan energiansäästötoimenpiteitä energiakulutuksen vähentämiseksi erilaisin rakennusten korjaustoimenpitein sekä huoltamalla ja säätämällä koneistot toimimaan mahdollisimman tuloksellisesti. Kh Tekninen lautakunta päättää lähettää aloitteesta tehdyn edellä olevan selvityksen kunnanhallituksen käsittelyyn. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn ehdotuksen. - Kunnanhallitus päättää 1. merkitä teknisen lautakunnan aloitetta koskevan selostuksen tietoonsa saatetuksi, 2. esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle, ja 3. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Valt. 26

13 Valtuusto 13 3 Aloite parkkipaikan rakentamiseksi Latovainioon Kh Kunnanhallitukselle luovutettiin kokouksessa Keskustan Jokioisten pohjoisen paikallisyhdistyksen aloite parkkipaikan rakentamiseksi Latovainioon. Aloite on seuraava: Keskustan Jokioisten pohjoinen paikallisyhdistys osoittaa kunnanhallitukselle aloitteen, jossa ehdotetaan parkkipaikan rakentamista Latovainioon. Paikallisyhdistyksen vuosikokouksessa todettiin, että Latovainion kaupan toiminta on loppunut. Kaupan parkkialue on palvellut kuntalaisia, mutta kaupan toiminnan loppumisen vuoksi alue siirtyy yksityisalueeksi eikä niin ollen ole enää kuntalaisten käytössä. Tämän vuoksi Forssan ja Porin suuntaan kulkevien ihmisten autoille tarvittaisiin uusi parkkipaikka. Koululaiset ovat vaihtaneet entisen kaupan parkkipaikalla bussia ja olisi tärkeää, että jatkossakin tätä käyttötarkoitusta varten olisi varattuna liikenteellisesti turvallinen alue. Tilausliikenne tulisi myös ottaa huomioon parkkipaikkaa suunniteltaessa. Suurten ajoneuvojen pysäköinnin helpottamiseksi olisi tärkeää, että alueella olisi myös rekkaparkki. Parkkipaikkaa ei kuitenkaan kannattaisi sijoittaa välittömästi 2-tien läheisyyteen mahdollisen ilkivallan vuoksi, vaan mieluummin hiukan kauemmaksi risteyksestä. Mahdollisiin tiedusteluihin vastaavat yhdistyksen puheenjohtaja Harri Saarinen ( ), sihteeri Satu Saarinen ( ) ja johtokunnan jäsen Antti Äijälä ( ). Kunnanhallitus päätti esittelijän ehdotuksesta yksimielisesti merkitä aloitteen tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen teknisen lautakunnan valmisteluun. - Tela Aloitteessa mainitun parkkipaikan voisi rakentaa Latovainion keskustan alueella Kunnan omistuksessa olevan Toukola nimisen tilan alueelle, 5:40, jolla tällä hetkellä on Latovainion pallokenttä ja tenniskenttä. Tilan itäreunaa kulkee Silvolankuja niminen tie. Havainnekartta ehdotetusta parkkipaikan sijoituksesta on esityslistan oheisaineistona.

14 Valtuusto 14 3 Parkkipaikka tulisi tilan itäsivulle, tenniskentän aidan viereen hyötyjätekatoksen jälkeen Silvolankujan varteen. Parkkipaikan etäisyys tulisi olemaan VT 2:n ja Latovainiontien risteyksestä noin 400 metriä. Parkkipaikan rakentamiskustannuksiksi tulisi noin Rakentamisen voisi tehdä mahdollisesti vielä tämän vuoden puolella. Edellä ehdotetun parkkipaikan sijainti on liikenteellisesti turvallinen ja sopisi hyvin koululaiskuljetuksen pysähdyspaikaksi ja tilausliikenne voisi myös noutaa matkustajat ko. paikalta. Raskaan liikenteen (Rekkaparkki) parkkipaikan rakentaminen Silvolankujan varteen on myös mahdollista, mutta sen rakentamisessa tulee noudattaa erityisiä määräyksiä esim. niin, että alueella tulee olla kestopäällyste ja sadevedet tulee johtaa öljynerottimen kautta. Rekkojen omistajat voivat esittää myös lisävaatimuksina alueen valaistusta ja aitaamista ennen kuin pitävät hinnakkaita autojaan parkissa alueella. Lisäksi rakentamiskustannukset tulisivat olemaan sitä luokkaa, että hanke tulee ottaa taloussuunnitelmaan. Kh Tekninen lautakunta päättää lähettää aloitteesta tehdyn edellä olevan selvityksen kunnanhallituksen käsittelyyn. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn ehdotuksen. Kunnanhallitus päättää 1. merkitä teknisen lautakunnan aloitetta koskevan selostuksen tietoonsa saatetuksi, 2. esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle, 3. antaa aloitteen perusteella teknisen lautakunnan tehtäväksi sen talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa parkkipaikan toteuttamisen henkilöautoille, 4. että raskaan liikenteen rekkaparkkia ei taloudellisista syistä ole tällä hetkellä mahdollista toteuttaa, 5. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. Valt. 27

15 Valtuusto 15 3 Paanan koulun II-vaiheen pääurakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettaviksi Kh Paanan koulun rakennustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt koulun urakan II vaiheen pääurakkasopimusluonnoksen ja esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sopimusluonnos hyväksytään allekirjoitettavaksi. Urakoitsijana jatkaa Ojarannan Rakennus Oy. Urakkasopimusluonnos päätyy euron loppusummaan. Luonnosta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valt. 28 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi Ojarannan Rakennus Oy:n kanssa Paanan koulun IIvaiheen pääurakkasopimusluonnoksen.

16 Valtuusto 16 3 Paanan koulun II-vaiheen putkiurakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettaviksi Kh Paanan koulun rakennustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt koulun urakan II-vaiheen urakkasopimusluonnokset ja esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että putkiurakkasopimusluonnos hyväksytään allekirjoitettavaksi. Urakoitsijana jatkaa HT-Asennus Oy. Urakkasopimusluonnos päätyy euron loppusummaan. Luonnosta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valt. 29 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi HT-Asennus Oy:n kanssa Paanan koulun II-vaiheen putkiurakkasopimusluonnoksen.

17 Valtuusto 17 3 Paanan koulun II-vaiheen rakennusautomaatiourakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettaviksi Kh Paanan koulun rakennustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt koulun urakan II vaiheen urakkasopimusluonnokset ja esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että rakennusautomaatiourakkasopimusluonnos hyväksytään allekirjoitettavaksi. Urakoitsijana jatkaa BSV Automaatio Oy. Urakkasopimusluonnos päätyy euron loppusummaan. Luonnosta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valt. 30 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi BSV Automaatio Oy:n kanssa Paanan koulun II-vaiheen rakennusautomaatiourakkasopimusluonnoksen.

18 Valtuusto 18 3 Paanan koulun II-vaiheen ilmanvaihtourakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettaviksi Kh Paanan koulun rakennustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt koulun urakan II vaiheen urakkasopimusluonnokset ja esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ilmanvaihtourakkasopimusluonnos hyväksytään allekirjoitettavaksi. Urakoitsijana jatkaa Ilmastointi-Mikenti Oy. Urakkasopimusluonnos päätyy euron loppusummaan. Luonnosta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valt. 31 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi Ilmastointi-Mikenti Oy:n kanssa Paanan koulun IIvaiheen ilmanvaihtourakkasopimusluonnoksen.

19 Valtuusto 19 3 Paanan koulun II-vaiheen sähköurakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettaviksi Kh Paanan koulun rakennustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt koulun urakan II vaiheen urakkasopimusluonnokset ja esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sähköurakkasopimusluonnos hyväksytään allekirjoitettavaksi. Urakoitsijana jatkaa Sähkömatti Oy. Urakkasopimusluonnos päätyy euron loppusummaan. Luonnosta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valt. 32 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi Sähkömatti Oy:n kanssa Paanan koulun II-vaiheen sähköurakkasopimusluonnoksen.

20 Valtuusto 20 3 Poistosuunnitelman muuttaminen Kh Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Valtuuston hyväksyminen suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut uuden ohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Yleisohjeessa on annettu ohjeelliset poistoajat kuntien pysyvien vastaavien hyödykkeille. Kuntajaosto suosittelee, että poistoajat valittaisiin mahdollisimman lyhyiksi. Lähtökohtana suunnitelmapoistojen poistoaikojen määrittelyssä on kunkin poistonalaisen hyödykkeen yksilöllinen tulontuottamis- tai palvelutuotantokyky varovaisuuden periaatteella. Erityisen tärkeää on tarkastella taloudellisesti merkittävimpien hyödykkeiden ja hyödykeryhmien poistoaikoja ja -prosentteja, jotta ne vastaisivat paremmin niiden taloudellista pitoaikaa. Tällä tarkennuksella ei ole muutettu poistoja koskevassa yleisohjeessa annettuja ohjeita. Lähinnä suosituksen tarkoituksena on menettelyn yksinkertaistaminen, ellei hyödykekohtaisen tai tarkemman hyödykeryhmäkohtaisen, todennäköisiin taloudellisiin pitoaikoihin perustuvan poistosuunnitelman laatimiseen ja poistojen tekemiseen ole riittäviä resursseja. Toisaalta kunnissa on yleisesti käytössä liian pitkiä poistoaikoja tai liian pieniä poistoprosentteja, mistä seurauksena on, että poistot eivät riitä kattamaan korvausinvestointeja eivätkä keskimääräisiä poistonalaisten investointien omarahoitusmenoja. Usein on valittu ryhmäkohtaisesti poistoajoista pisimmät tai poistoprosenteista pienimmät tarkemmin perustelematta hyödykkeiden tai hyödykeryhmien taloudellista pitoaikaa, mikä on vastoin poistoyleisohjeen ohjeita ja suunnitelmapoistojen periaatteita. Myös aikaisemmissa yleisohjeissa kuntajaosto on suositellut poistoajat valittavaksi mahdollisimman lyhyiksi. Hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista ja kunnissa myös tulonodotuksista riippumatta hyödykkeen käytöstä kunnan palvelutuotannossa, palvelutuotantokyvystä. Taloudellinen käyttöaika on yleensä todellista käyttöaikaa lyhyempi. Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava myös kirjanpito- ja kuntalakien edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoituksessa. Tilinpäätösperiaatteista sekä oikea ja riittävä kuva että varovaisuuden periaate

21 Valtuusto 21 3 edellyttävät, ettei tilinpäätös anna liian hyvää kuvaa tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Yleisohjeen mukaan poistosuunnitelma voidaan laatia siten, että aineelliset ja aineettomat hyödykkeet jaotellaan olennaisuuden periaatetta noudattaen poistoajan ja poistomenetelmän perusteella ryhmiin. Suunnitelmapoistojen perusteet määritellään tällöin ainoastaan ryhmäkohtaisesti. Esityslistan liitteenä (liite 16/2014) on uusi poistosuunnitelma alkaen. Uutta poistosuunnitelmaa sovelletaan niihin kohteisiin/hyödykkeisiin, jotka valmistuvat vuoden 2014 alusta alkaen. Poistosuunnitelman muutos koskee siis vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. Poistosuunnitelman muutoksen johdosta ei aiempien tilikausien poistoja oikaista. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 1. että se hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen poistosuunnitelman ja Valt että uusi poistosuunnitelma otetaan käyttöön alkavasta tilikaudesta lähtien.

22 Valtuusto 22 3 Jokioisten kunnan kaavoituskatsaus 2014 Tela Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa selostetaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavaasiat, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus seurata kaavoituksen etenemistä ja esitellä ne tavat, joilla kuntalaiset voivat vaikuttaa oman kuntansa kaavoitukseen. Jokioisten kunnan vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa ovat esillä kaavat, jotka ovat aktiivisesti vireillä lähivuosien aikana. Kaavoituskatsauksen yhteydessä ei ilmoiteta uusia kaavahankkeita vireille. Kaavoituskatsaus asetetaan kuulutuksella virallisesti nähtäville Forssan Lehdessä ja lisäksi kaavoituskatsaus julkaistaan internetissä. Virallisen kuulutuksen jälkeen kaavoituskatsauksia on saatavissa kunnan tekniseltä osastolta ja kirjastosta. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kaavoituskatsauksen hyväksymisestä ja kunnaninsinööri päättää sen tiedottamisesta. Esityslistan oheisaineistona on luonnos vuoden 2014 kaavoituskatsaukseksi. Luonnosta esitellään lautakunnalle kokouksessa. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa oheisaineiston ja esittelyn pohjalta ja lähettää kaavoituskatsausluonnoksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Kh Teknisen lautakunnan hyväksymä kaavoituskatsaus on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jokioisten kunnan vuoden 2014 kaavoituskatsauksen ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi. Merkittiin, että Kari Tasala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

23 Valtuusto 23 3 Valt. 34

24 Valtuusto 24 3 Lisäalueen myyminen FM-Mestarihalli Oy:lle Kh FM-Mestarihalli Oy on lähettänyt kunnalle kirjeen lisäalueen ostamiseksi. Yhtiö ilmoittaa, että heillä on tarkoitus laajentaa toimintaansa, mutta nykyinen tontti on käynyt ahtaaksi. He esittävät, että kunta myisi yhtiölle lisämaata nykyisen toimisto- ja tuotantorakennuksen eteläpäästä, jossa kunta omistaa tyhjän maa-alueen. Ko. alueelle yhtiö rakentaisi lisää toimistotilaa nykyisen rakennuksen käytyä ahtaaksi. Ostotarjouksen kohteena oleva määräala on tällä hetkellä voimassa olevan asemakaavan mukaan tiealuetta (varaus kääntöpaikaksi, joka on luonnontilaisena heinikkona Pellilänkolmiontien ja valtatien välissä). Ko. alueelle ei voida myöntää rakennuslupaa ilman kaavamuutosta. Asiasta on neuvoteltu FM-Mestarihalli Oy:n kanssa. Kaavamuutosasia käsitellään erikseen. Esityslistan liitteenä (liite nro 18/2014) on kartta, johon on rajattu vinoruudutuksella myytävä, n m 2 suuruinen alue Jokioisten kunnan omistamasta Puistola, kiinteistötunnus nimisestä tilasta. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus voi päättää asemakaavan mukaisten asuntorakennus- ja yritystonttien myymisestä. Lisäalueen kauppa ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen, joten tämä kauppa edellyttää valtuuston päätöksen. Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että FM-Mestarihalli Oy:lle myydään esityslistan liitteen (liite 18/2014) mukainen n m 2 suuruinen määräala Jokioisten kunnan omistamasta Puistola, kiinteistötunnus nimisestä tilasta 3 000,00 euron kokonaiskauppahinnalla. Lisäksi kunnanhallitus päättää ehdottaa, että valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppakirjan ja kaupan yksityiskohtaiset ehdot. Valt. 35

25 Valtuusto 25 3 Ilmoitusasiat Valt. 36

26 Valtuusto 26 3 Kiireelliset asiat Valt. 37

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 19 20.01.2014 Kunnanhallitus 29 28.01.2014 Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/02.05.00/2013 Kunnanhallitus 20.01.2014 19 Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 38 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 10 11 12 13 14 Liite 2 15 16 17 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.6.2011 kello 18.00 18.42 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Antero Suonpää Antero Suonpää

Antero Suonpää Antero Suonpää Kokouskutsu Nro Kunnanhallitus 25.8.2016 11 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sivu Liite nro 108 181 om. 109 183 110 184 111 185 112 186 Maanantai 29.8.2016 klo 17.00 / Rantabulevardiin tutustuminen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2016

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2016 Kaupunginhallitus 102 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 68 17.05.2017 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2016 KH 03.04.2017 102 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 7.3.2014 1/2014 Kokousaika Torstai 13.3.2014 kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 1 2 2 3 3 4 4 7 5 10 8, om. 6 11 7 12

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

1 (6) Kuntatalous 18.6.2012 POISTOSUUNNITELMIEN TARKISTAMISESTA. 1 Kuntajaoston yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista muutos 2011

1 (6) Kuntatalous 18.6.2012 POISTOSUUNNITELMIEN TARKISTAMISESTA. 1 Kuntajaoston yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista muutos 2011 1 (6) Kuntaliitto Kuntatalous MUISTIO 18.6.2012 POISTOSUUNNITELMIEN TARKISTAMISESTA 1 Kuntajaoston yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista muutos 2011 2 Poistojen tarkoitus Kuntajaosto tarkisti

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017 TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 2/2017 Kokousaika Tiistai 18.4.2017 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot