Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jorma Hacklin Jorma Hacklin"

Transkriptio

1 Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto Jokioinen /2014 Kokousaika Keskiviikko kello Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite TP, TTK 23 8 AK 24 9 om om Valtuustosali Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Jokioisten kunnan tilinpäätös 2013 Arviointikertomus 2013 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys tammi-huhtikuussa 2014 Jokioisten kunnan arviointisuunnitelma Jokioisten vihreiden aloite kiinteistöjen käyttöasteesta Aloite parkkipaikan rakentamiseksi Latovainioon Paanan koulun II-vaiheen pääurakkasopimusluonnoksen Paanan koulun II-vaiheen putkiurakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettavaksi Paanan koulun II-vaiheen rakennusautomaatiourakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettavaksi Paanan koulun II-vaiheen ilmanvaihtourakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettavaksi Paanan koulun II-vaiheen sähköurakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettavaksi Poistosuunnitelman muuttaminen Jokioisten kunnan kaavoituskatsaus 2014 Lisäalueen myyminen FM-Mestarihalli Oy:lle Ilmoitusasiat Kiireelliset asiat Valitusosoitus Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa klo Puheenjohtaja Julkipanotodistus Jorma Hacklin Jorma Hacklin Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Sirkka-Liisa Ågren

2 Valtuusto 2 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valt. 20 Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kuntalain 54 :n ja valtuuston työjärjestyksen 8 ja 9 :ien mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle Samana päivänä kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä Forssan Lehdessä. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Nimenhuudon jälkeen valtuuston puheenjohtaja työjärjestyksen 14 :n nojalla toteaa, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

3 Valtuusto 3 3 Pöytäkirjan tarkastus Valt. 21 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen perusteella yleisesti nähtävänä 24. päivänä kesäkuuta 2014 klo alkaen, johon mennessä pöytäkirja on tarkastettava. Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen mukaan vuorossa ovat valtuutetut Satu Nurmi ja Jukka Perälä.

4 Valtuusto 4 3 Jokioisten kunnan tilinpäätös 2013 Kh Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 3 :n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 3 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Kuntalain 68 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on esittää selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito, tilinpäätös. Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia erityisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johtosääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa. Tilinpäätökseen sisältyvät konsernituloslaskelma, konsernitase ja konsernirahoituslaskelma. Tilinpäätökseen sisältyvät myös arvio merkittävämmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja konsernivalvonnasta.

5 Valtuusto 5 3 Jokioisten kunnan talous vahvistui tilikaudella 2013 tulos ylijäämäinen Tulos Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa euron ylijäämää. Vuonna 2012 ylijäämäksi muodostui euroa. Myös kunnan omavaraisuusaste nousi ja lainamäärä laski. Vuoden 2013 talousarviossa tilikauden tulokseksi arvioitiin euroa, joten tilikausi toteutui huomattavasti arvioitua paremmin. Olosuhteisiin ja yleiseen taloustilanteeseen nähden hyvään tulokseen vaikutti käyttötalouden toimintakulujen säilyminen edellisvuoden tasolla ja kohtuullisen hyvä verotulojen kehitys. Verotulot kasvoivat edellisvuodesta euroa. Kokonaisverotulot olivat 18,49 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotto kasvoi eurolla ja kiinteistöveron eurolla. Yhteisverossa oli pieni lasku. Sen tuotto väheni eurolla. Valtionosuudet pysyivät vuoden 2012 tasossa, ollen 9,08 miljoonaan euroa. Kunnan kokonaistoimintakulut olivat samalla tasolla kuin vuonna 2012, ollen 29,87 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat 1,78 % eli euroa. Käyttötalouden maksu- ym. tuotot kasvoivat edellisvuodesta 2,38 %, euroa. Vuosikate oli 1,83 miljoonaa euroa, joka on euroa edellisvuotta parempi. Poistoja ja arvonalentumisia tehtiin kaikkiaan 1,35 miljoonan euron edestä. Tähän sisältyy Kiipun koulun jäljellä olevan menojäännöksen, n euron kertapoisto. Ilman tätä poistoa kunnan tulos olisi ollut vastaavan määrän parempi. Investoinnit Kunnan investoinneista pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella 61,6 %, mikä oli 10 % edellisvuotta parempi määrä. Kokonaisinvestointimenot olivat 3,8 miljoonaa euroa, joihin saatiin valtionosuuksia ja muita rahoitusosuuksia euroa. Näin nettoinvestoinneiksi jäi 2,96 miljoonaa euroa.

6 Valtuusto 6 3 Suurimpia investointeja olivat: Paanan koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeen I vaihe, euroa Jätevedenpuhdistamon saneeraus euroa Vesi- ja viemäriverkko euroa Kylien viemäröintihanke euroa Mikkola-Pikku-Pellilä -asuinalueen kadut euroa Tievalaistus euroa Osakkeet euroa (KOY Jokiläänin putkiremontti ja muut kiinteistöyhtiöiden remontit, kunnan omistusta vastaava osuus) Lainat Kunnan pitkäaikaiset lainat vähenivät toimintavuoden aikana eurolla. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa kaikkiaan (sisältäen myös lyhytaikaiset lainat) 11,37 miljoonaa euroa eli euroa asukasta kohden. Tämä alittaa maan keskiarvon, joka on n euroa. Kunnan korkokulut laskivat edellisvuodesta eurolla, ollen euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa arvioitiin talousarviossa nostettavaksi 3,3 miljoonaa euroa, mutta siitä nostettiin vain 1,0 miljoonaa euroa. Samaan aikaan lyhennettiin vanhoja pitkäaikaisia lainoja 1,28 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaiset lainat lisääntyivät vuoden aikana eurolla. Muuta Kunnan taloudellinen tila eri mittareille tarkasteltuna vahvistui vuoden 2013 aikana. Kunnan taseessa on edellisten tilikausien kertynyttä ylijäämää hieman runsaat 4 miljoonaa euroa. Tämänhetkinen taloustilanne luo kohtuullisen hyvän pohjan tuleville toimintavuosille. Kunnanhallitus 1) esittää valtuustolle, että tilikauden 2013 ylijäämäinen tulos, ,70 euroa kirjataan lisäykseksi tilikauden alijäämä/ylijäämä -tilille, 2) allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen, 3) jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, ja 4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

7 Valtuusto 7 3 Tarkastusltk Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle. Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedokseen. Tarkastuslautakunta jättää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. - Valt. 22 Tilintarkastuskertomus on esityslistan oheismateriaalina.

8 Valtuusto 8 3 Arviointikertomus 2013 Tarkastusltk Arviointikertomus luovutettiin kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajille sekä johtoryhmän jäsenille. Lautakunta jätti arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Valt. 23 Arviointikertomus on esityslistan oheismateriaalina.

9 Valtuusto 9 3 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys tammi-huhtikuussa 2014 Kh Jokioisten kunnan verotulot ja valtionosuudet ovat kokonaisuutena tarkasteltuna tammi- huhtikuussa 2014 yhteensä euroa suuremmat kuin vuonna Kunnallisveroa on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä euroa edellisvuotta vähemmän, mutta yhteisöveron tuotto on euroa edellisvuotta suurempi. Kokonaisverotulokertymä on euroa edellisvuotta suurempi. Valtionosuudet ovat edellisvuotta suuremmat. Lisäystä edelliseen vuoteen on tammi- huhtikuun osalta euroa. Yleisestä taloustilanteesta ja sen kehityksestä johtuen loppuvuoden verotulokehityksen ennustaminen on haasteellista. Marraskuun tilitys tulee olemaan erittäin pieni, verovelvollisille suoritettavista ennakonpalautuksista johtuen. Esityslistan oheismateriaalina on tarkempi raportti verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä tammi- huhtikuussa 2014 verrattuna edellisvuoteen. Valt. 24 Kunnanhallitus merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

10 Valtuusto 10 3 Jokioisten kunnan arviointisuunnitelma Kh Kuntaliitto on hyväksynyt kuntien valtuustoille tarkoitetun suosituksen Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille. Arvioinnilla tarkoitetaan tässä kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia sekä muuta kunnanvaltuuston johtamaa arviointia. Suosituksella halutaan vahvistaa kuntien kokonaisvaltaista itsearviointia, mikä vähentää valtakunnallisen erillisen sektorikohtaisen kuntien toiminnan ja palvelujen arvioinnin tarvetta. Arviointi on oleellinen osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä toiminnan ja palvelujen kehittämisen väline. Arviointi kytketään kiinteästi kuntien käytettävissä oleviin voimavaroihin. Arvioinnin merkitys kunnallisessa päätöksenteossa on selvästi kasvanut. Kuntien muuttunut toimintaympäristö ja palvelujen uudet, vaihtoehtoiset järjestämistavat tekevät arvioinnista yhä vaativampaa ja laaja-alaisempaa. Suosituksen tarkoitus on, että valtuutetut voisivat hyödyntää arviointia päätöksenteon välineenä entistä paremmin. Suosituksen perusteella on valmisteltu Jokioisten kunnan arviointisuunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi. Arviointisuunnitelma sisältää arviointikohteet, vastuuttaa arvioijat, kuvaa tarvittavan menettelyn ja antaa ohjeellisen aikataulun kunkin kohteen ja asiakokonaisuuden arviointityön tekemiselle. Arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä (liite 14/2014). Valt. 25 Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä (liite 14/2014) olevan valtuuston arviointisuunnitelman.

11 Valtuusto 11 3 Jokioisten vihreiden aloite kiinteistöjen käyttöasteesta Valt Valtuutettu Leena Puura esitti seuraavan valtuustoaloitteen: Jokioisten vihreät esittävät kunnan tekevän selvityksen hallussaan olevien kiinteistöjen käyttöasteesta. Tällä selvityksellä en tarkoita pelkästään käyttötarkoituksen mukaisesti varauksessa olevia tiloja vaan, että selvitetään todelliset käyttöasteet. Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö helpottaa koko ajan tarpeellisempaa energiankäytön vähentämistä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Kh Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaiseen valmisteluun. - Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan selvityksen. - Tela Aloitteessa mainitulla kiinteistöjen käyttöasteella voidaan normaalin käyttöastemääritelmän, käyttöaste on kulloisenkin käytön suhde täyskäyttöön, sisällyttää myös kiinteistöjen tehokkaampi käyttö, joksi voidaan katsoa esim. eri rakennusten toimintojen yhdistäminen, energiatehokkuuden parantaminen ja mahdollisuus kiinteistön käytön lisäämiseen. Seuraavassa otettu esille esimerkkejä Jokioisten kunnan kiinteistötoimessa tulevaisuudessa tehtävistä ja jo tehdyistä toimenpiteistä: Paanan koulun laajennuksen ja peruskorjauksen valmistuessa vuonna 2015 Vaulammin ja Kalakosken koulut lopetetaan ja niiden toiminnat tulevat siirtymään Paanalle. Paanan käyttöaste kasvaa ja kahden sivukoulun rakennukset voidaan poistaa käytöstä. Kuuman koulun lämmitysjärjestelmä uusitaan vuoden 2014 aikana. Toimelan päiväkodin toiminta siirrettiin muihin päiväkoteihin.

12 Valtuusto 12 3 Teknisessä lautakunnassa on hyväksytty Jokioisten kunnan energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman vuosille , jonka mukaan seurataan mm. kaikkien rakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen ja vesi- ja jätevesihuollon energiankulutusta. Säästötavoite vuoden 2016 loppuun on 892 MWh ja välitavoite vuonna 2013 oli 595 MWh, johon tavoitteeseen päästiin jo vuonna Sopimuksen mukainen lopputavoite 892 MWh vuonna 2016 on saavutettu reilusti jo vuoden 2013 lopussa. Energian säästö eri kohteissa on ollut seuraava: - Palvelurakennukset 887 MWh - Asuinrakennukset Vesihuolto ja valaistus MWh. Rakennuksissa on mahdollisuus erilaisin järjestelyin ja sopimalla lisätä esim. iltakäyttöä tarpeen mukaan. Päiväkodit, joiden toiminta on yksilöllistä ja rakennukset suunniteltu erityiskäyttöön, ei käyttöastetta voida lisätä. Tekninen lautakunta tulee jatkamaan energiansäästötoimenpiteitä energiakulutuksen vähentämiseksi erilaisin rakennusten korjaustoimenpitein sekä huoltamalla ja säätämällä koneistot toimimaan mahdollisimman tuloksellisesti. Kh Tekninen lautakunta päättää lähettää aloitteesta tehdyn edellä olevan selvityksen kunnanhallituksen käsittelyyn. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn ehdotuksen. - Kunnanhallitus päättää 1. merkitä teknisen lautakunnan aloitetta koskevan selostuksen tietoonsa saatetuksi, 2. esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle, ja 3. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Valt. 26

13 Valtuusto 13 3 Aloite parkkipaikan rakentamiseksi Latovainioon Kh Kunnanhallitukselle luovutettiin kokouksessa Keskustan Jokioisten pohjoisen paikallisyhdistyksen aloite parkkipaikan rakentamiseksi Latovainioon. Aloite on seuraava: Keskustan Jokioisten pohjoinen paikallisyhdistys osoittaa kunnanhallitukselle aloitteen, jossa ehdotetaan parkkipaikan rakentamista Latovainioon. Paikallisyhdistyksen vuosikokouksessa todettiin, että Latovainion kaupan toiminta on loppunut. Kaupan parkkialue on palvellut kuntalaisia, mutta kaupan toiminnan loppumisen vuoksi alue siirtyy yksityisalueeksi eikä niin ollen ole enää kuntalaisten käytössä. Tämän vuoksi Forssan ja Porin suuntaan kulkevien ihmisten autoille tarvittaisiin uusi parkkipaikka. Koululaiset ovat vaihtaneet entisen kaupan parkkipaikalla bussia ja olisi tärkeää, että jatkossakin tätä käyttötarkoitusta varten olisi varattuna liikenteellisesti turvallinen alue. Tilausliikenne tulisi myös ottaa huomioon parkkipaikkaa suunniteltaessa. Suurten ajoneuvojen pysäköinnin helpottamiseksi olisi tärkeää, että alueella olisi myös rekkaparkki. Parkkipaikkaa ei kuitenkaan kannattaisi sijoittaa välittömästi 2-tien läheisyyteen mahdollisen ilkivallan vuoksi, vaan mieluummin hiukan kauemmaksi risteyksestä. Mahdollisiin tiedusteluihin vastaavat yhdistyksen puheenjohtaja Harri Saarinen ( ), sihteeri Satu Saarinen ( ) ja johtokunnan jäsen Antti Äijälä ( ). Kunnanhallitus päätti esittelijän ehdotuksesta yksimielisesti merkitä aloitteen tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen teknisen lautakunnan valmisteluun. - Tela Aloitteessa mainitun parkkipaikan voisi rakentaa Latovainion keskustan alueella Kunnan omistuksessa olevan Toukola nimisen tilan alueelle, 5:40, jolla tällä hetkellä on Latovainion pallokenttä ja tenniskenttä. Tilan itäreunaa kulkee Silvolankuja niminen tie. Havainnekartta ehdotetusta parkkipaikan sijoituksesta on esityslistan oheisaineistona.

14 Valtuusto 14 3 Parkkipaikka tulisi tilan itäsivulle, tenniskentän aidan viereen hyötyjätekatoksen jälkeen Silvolankujan varteen. Parkkipaikan etäisyys tulisi olemaan VT 2:n ja Latovainiontien risteyksestä noin 400 metriä. Parkkipaikan rakentamiskustannuksiksi tulisi noin Rakentamisen voisi tehdä mahdollisesti vielä tämän vuoden puolella. Edellä ehdotetun parkkipaikan sijainti on liikenteellisesti turvallinen ja sopisi hyvin koululaiskuljetuksen pysähdyspaikaksi ja tilausliikenne voisi myös noutaa matkustajat ko. paikalta. Raskaan liikenteen (Rekkaparkki) parkkipaikan rakentaminen Silvolankujan varteen on myös mahdollista, mutta sen rakentamisessa tulee noudattaa erityisiä määräyksiä esim. niin, että alueella tulee olla kestopäällyste ja sadevedet tulee johtaa öljynerottimen kautta. Rekkojen omistajat voivat esittää myös lisävaatimuksina alueen valaistusta ja aitaamista ennen kuin pitävät hinnakkaita autojaan parkissa alueella. Lisäksi rakentamiskustannukset tulisivat olemaan sitä luokkaa, että hanke tulee ottaa taloussuunnitelmaan. Kh Tekninen lautakunta päättää lähettää aloitteesta tehdyn edellä olevan selvityksen kunnanhallituksen käsittelyyn. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn ehdotuksen. Kunnanhallitus päättää 1. merkitä teknisen lautakunnan aloitetta koskevan selostuksen tietoonsa saatetuksi, 2. esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle, 3. antaa aloitteen perusteella teknisen lautakunnan tehtäväksi sen talousarvioon sisältyvien määrärahojen puitteissa parkkipaikan toteuttamisen henkilöautoille, 4. että raskaan liikenteen rekkaparkkia ei taloudellisista syistä ole tällä hetkellä mahdollista toteuttaa, 5. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. Valt. 27

15 Valtuusto 15 3 Paanan koulun II-vaiheen pääurakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettaviksi Kh Paanan koulun rakennustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt koulun urakan II vaiheen pääurakkasopimusluonnoksen ja esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sopimusluonnos hyväksytään allekirjoitettavaksi. Urakoitsijana jatkaa Ojarannan Rakennus Oy. Urakkasopimusluonnos päätyy euron loppusummaan. Luonnosta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valt. 28 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi Ojarannan Rakennus Oy:n kanssa Paanan koulun IIvaiheen pääurakkasopimusluonnoksen.

16 Valtuusto 16 3 Paanan koulun II-vaiheen putkiurakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettaviksi Kh Paanan koulun rakennustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt koulun urakan II-vaiheen urakkasopimusluonnokset ja esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että putkiurakkasopimusluonnos hyväksytään allekirjoitettavaksi. Urakoitsijana jatkaa HT-Asennus Oy. Urakkasopimusluonnos päätyy euron loppusummaan. Luonnosta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valt. 29 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi HT-Asennus Oy:n kanssa Paanan koulun II-vaiheen putkiurakkasopimusluonnoksen.

17 Valtuusto 17 3 Paanan koulun II-vaiheen rakennusautomaatiourakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettaviksi Kh Paanan koulun rakennustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt koulun urakan II vaiheen urakkasopimusluonnokset ja esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että rakennusautomaatiourakkasopimusluonnos hyväksytään allekirjoitettavaksi. Urakoitsijana jatkaa BSV Automaatio Oy. Urakkasopimusluonnos päätyy euron loppusummaan. Luonnosta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valt. 30 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi BSV Automaatio Oy:n kanssa Paanan koulun II-vaiheen rakennusautomaatiourakkasopimusluonnoksen.

18 Valtuusto 18 3 Paanan koulun II-vaiheen ilmanvaihtourakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettaviksi Kh Paanan koulun rakennustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt koulun urakan II vaiheen urakkasopimusluonnokset ja esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ilmanvaihtourakkasopimusluonnos hyväksytään allekirjoitettavaksi. Urakoitsijana jatkaa Ilmastointi-Mikenti Oy. Urakkasopimusluonnos päätyy euron loppusummaan. Luonnosta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valt. 31 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi Ilmastointi-Mikenti Oy:n kanssa Paanan koulun IIvaiheen ilmanvaihtourakkasopimusluonnoksen.

19 Valtuusto 19 3 Paanan koulun II-vaiheen sähköurakkasopimusluonnoksen hyväksyminen allekirjoitettaviksi Kh Paanan koulun rakennustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt koulun urakan II vaiheen urakkasopimusluonnokset ja esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sähköurakkasopimusluonnos hyväksytään allekirjoitettavaksi. Urakoitsijana jatkaa Sähkömatti Oy. Urakkasopimusluonnos päätyy euron loppusummaan. Luonnosta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valt. 32 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi Sähkömatti Oy:n kanssa Paanan koulun II-vaiheen sähköurakkasopimusluonnoksen.

20 Valtuusto 20 3 Poistosuunnitelman muuttaminen Kh Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Valtuuston hyväksyminen suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut uuden ohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Yleisohjeessa on annettu ohjeelliset poistoajat kuntien pysyvien vastaavien hyödykkeille. Kuntajaosto suosittelee, että poistoajat valittaisiin mahdollisimman lyhyiksi. Lähtökohtana suunnitelmapoistojen poistoaikojen määrittelyssä on kunkin poistonalaisen hyödykkeen yksilöllinen tulontuottamis- tai palvelutuotantokyky varovaisuuden periaatteella. Erityisen tärkeää on tarkastella taloudellisesti merkittävimpien hyödykkeiden ja hyödykeryhmien poistoaikoja ja -prosentteja, jotta ne vastaisivat paremmin niiden taloudellista pitoaikaa. Tällä tarkennuksella ei ole muutettu poistoja koskevassa yleisohjeessa annettuja ohjeita. Lähinnä suosituksen tarkoituksena on menettelyn yksinkertaistaminen, ellei hyödykekohtaisen tai tarkemman hyödykeryhmäkohtaisen, todennäköisiin taloudellisiin pitoaikoihin perustuvan poistosuunnitelman laatimiseen ja poistojen tekemiseen ole riittäviä resursseja. Toisaalta kunnissa on yleisesti käytössä liian pitkiä poistoaikoja tai liian pieniä poistoprosentteja, mistä seurauksena on, että poistot eivät riitä kattamaan korvausinvestointeja eivätkä keskimääräisiä poistonalaisten investointien omarahoitusmenoja. Usein on valittu ryhmäkohtaisesti poistoajoista pisimmät tai poistoprosenteista pienimmät tarkemmin perustelematta hyödykkeiden tai hyödykeryhmien taloudellista pitoaikaa, mikä on vastoin poistoyleisohjeen ohjeita ja suunnitelmapoistojen periaatteita. Myös aikaisemmissa yleisohjeissa kuntajaosto on suositellut poistoajat valittavaksi mahdollisimman lyhyiksi. Hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista ja kunnissa myös tulonodotuksista riippumatta hyödykkeen käytöstä kunnan palvelutuotannossa, palvelutuotantokyvystä. Taloudellinen käyttöaika on yleensä todellista käyttöaikaa lyhyempi. Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava myös kirjanpito- ja kuntalakien edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoituksessa. Tilinpäätösperiaatteista sekä oikea ja riittävä kuva että varovaisuuden periaate

21 Valtuusto 21 3 edellyttävät, ettei tilinpäätös anna liian hyvää kuvaa tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Yleisohjeen mukaan poistosuunnitelma voidaan laatia siten, että aineelliset ja aineettomat hyödykkeet jaotellaan olennaisuuden periaatetta noudattaen poistoajan ja poistomenetelmän perusteella ryhmiin. Suunnitelmapoistojen perusteet määritellään tällöin ainoastaan ryhmäkohtaisesti. Esityslistan liitteenä (liite 16/2014) on uusi poistosuunnitelma alkaen. Uutta poistosuunnitelmaa sovelletaan niihin kohteisiin/hyödykkeisiin, jotka valmistuvat vuoden 2014 alusta alkaen. Poistosuunnitelman muutos koskee siis vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. Poistosuunnitelman muutoksen johdosta ei aiempien tilikausien poistoja oikaista. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 1. että se hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen poistosuunnitelman ja Valt että uusi poistosuunnitelma otetaan käyttöön alkavasta tilikaudesta lähtien.

22 Valtuusto 22 3 Jokioisten kunnan kaavoituskatsaus 2014 Tela Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa selostetaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavaasiat, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus seurata kaavoituksen etenemistä ja esitellä ne tavat, joilla kuntalaiset voivat vaikuttaa oman kuntansa kaavoitukseen. Jokioisten kunnan vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa ovat esillä kaavat, jotka ovat aktiivisesti vireillä lähivuosien aikana. Kaavoituskatsauksen yhteydessä ei ilmoiteta uusia kaavahankkeita vireille. Kaavoituskatsaus asetetaan kuulutuksella virallisesti nähtäville Forssan Lehdessä ja lisäksi kaavoituskatsaus julkaistaan internetissä. Virallisen kuulutuksen jälkeen kaavoituskatsauksia on saatavissa kunnan tekniseltä osastolta ja kirjastosta. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kaavoituskatsauksen hyväksymisestä ja kunnaninsinööri päättää sen tiedottamisesta. Esityslistan oheisaineistona on luonnos vuoden 2014 kaavoituskatsaukseksi. Luonnosta esitellään lautakunnalle kokouksessa. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa oheisaineiston ja esittelyn pohjalta ja lähettää kaavoituskatsausluonnoksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Kh Teknisen lautakunnan hyväksymä kaavoituskatsaus on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jokioisten kunnan vuoden 2014 kaavoituskatsauksen ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi. Merkittiin, että Kari Tasala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

23 Valtuusto 23 3 Valt. 34

24 Valtuusto 24 3 Lisäalueen myyminen FM-Mestarihalli Oy:lle Kh FM-Mestarihalli Oy on lähettänyt kunnalle kirjeen lisäalueen ostamiseksi. Yhtiö ilmoittaa, että heillä on tarkoitus laajentaa toimintaansa, mutta nykyinen tontti on käynyt ahtaaksi. He esittävät, että kunta myisi yhtiölle lisämaata nykyisen toimisto- ja tuotantorakennuksen eteläpäästä, jossa kunta omistaa tyhjän maa-alueen. Ko. alueelle yhtiö rakentaisi lisää toimistotilaa nykyisen rakennuksen käytyä ahtaaksi. Ostotarjouksen kohteena oleva määräala on tällä hetkellä voimassa olevan asemakaavan mukaan tiealuetta (varaus kääntöpaikaksi, joka on luonnontilaisena heinikkona Pellilänkolmiontien ja valtatien välissä). Ko. alueelle ei voida myöntää rakennuslupaa ilman kaavamuutosta. Asiasta on neuvoteltu FM-Mestarihalli Oy:n kanssa. Kaavamuutosasia käsitellään erikseen. Esityslistan liitteenä (liite nro 18/2014) on kartta, johon on rajattu vinoruudutuksella myytävä, n m 2 suuruinen alue Jokioisten kunnan omistamasta Puistola, kiinteistötunnus nimisestä tilasta. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus voi päättää asemakaavan mukaisten asuntorakennus- ja yritystonttien myymisestä. Lisäalueen kauppa ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen, joten tämä kauppa edellyttää valtuuston päätöksen. Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että FM-Mestarihalli Oy:lle myydään esityslistan liitteen (liite 18/2014) mukainen n m 2 suuruinen määräala Jokioisten kunnan omistamasta Puistola, kiinteistötunnus nimisestä tilasta 3 000,00 euron kokonaiskauppahinnalla. Lisäksi kunnanhallitus päättää ehdottaa, että valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppakirjan ja kaupan yksityiskohtaiset ehdot. Valt. 35

25 Valtuusto 25 3 Ilmoitusasiat Valt. 36

26 Valtuusto 26 3 Kiireelliset asiat Valt. 37

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot