Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on käsiteltävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on käsiteltävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):"

Transkriptio

1 Yhtiö: Raahepolis Oy - omistajan asettamat tavoitteet v kiinteistöjen omistusjärjestelyt omistajan kanssa - tonttivarannon turvaaminen - tilojen vuokrausaste yli 90 % - BrainCenterin vuokraus tai myynti - Kiinteistöjen omistusjärjestelyjen selvittäminen omistajan kanssa siten, että omistajalle ei aiheudu tulonmenetyksiä - BrainCenterin tarkastelu osana em. ratkaisua / vuokraus - Tilojen vuokrausaste vähintään 95 % - Raahen kaupungin myöntämän pääomalainan lyhentäminen vähintään ¼ -osalla alkuperäisestä pääomasta - Tuloutus omistajalle 1,4 % omistajan takaamista lainoista / Yhtiö säilytetään yhden omistajan yhtiönä - Yhtiö hankkii omistajan myönteisen kannan ennen suuriin investointeihin ryhtymistä (yli euroa) - Yhtiön hankinnat toteutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti kilpailuttaen. Voitto () %

2 Yhtiö: Vihannin Kehitys Oy Yhtiö pyrkii yhdistämään osittain hallintoa Raahepolis Oy:n kanssa. Mahdollisuudet osittain yhteiseen hallitukseen ja Raahepolis Oy:n toimitusjohtajan toimiminen myös Vihannin Kehitys Oy:n toimitusjohtaja. - Yhdistetään Vihannin Kehitys Oy:n toimitusjohtajan tehtävät Raahepolis Oy:n toimitusjohtajan tehtäviin. Voitto () %

3 Yhtiö: Raahen Vesi Oy Raahen Vesi Oy toimittaa asiakkailleen riittävästi hyvälaatuista pohjavettä, huolehtii jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta sekä hulevesien johtamisesta toiminta-alueellaan siten, että palvelujen hinta on kohtuullinen, laatu viranomaisysten mukainen ja toiminta ympäristöä säästävää. Saneeraus- ja uusinvestoinnit n. 1,0 M. Lisälainoituksen tarvetta ei ole. Vanhoja lainoja lyhennetään Raahen Vesi Oy jatkaa toimenpiteitä siirtoviemärin ja vesilinjan rakentamiseksi 8-tien varteen Pyhäjoen kunnan ja Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoksen tarpeita varten - Tuloutus omistajalle 1,4 % omistajan takaamista lainoista / Tilikauden tulos positiivinen. Voitto () ennen satunnaisia 3,5 M % ,6 M ,3 M

4 Yhtiö: Raahen Energia Oy Raahen Energia Oy:n toiminnallisena tavoitteena on luoda edellytykset taloudellisesti kannattavaan energialiiketoimintaan, jossa huomioidaan henkilökunnan sitoutuminen, turvallisuusnäkökohdat, yleinen yhteiskuntavastuu sekä ympäristönäkökohdat. Yhtiö pyrkii toiminnallaan olemaan luotettava ja vastuullinen yhteistyökumppani sekä asiakkaiden että kaikkien sidosryhmien suuntaan. Tavoitteiden asettelussaan ja käytännön toimissaan yhtiö pyrkii toimimaan omistajan asettamien suuntaviivojen mukaisesti sekä luomaan lisäarvoa omistajalleen. KAUKOLÄMPÖLIIKETOIMINTA: Kaukolämpöliiketoiminnassa yleisenä toiminnallisena tavoitteena on tarjota asiakkailleen kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti tuotettua kaukolämpöenergiaa sekä pitää kaukolämmön toimitusvarmuus korkealla tasolla. 1) Lämmön toimitusvarmuuden kehittäminen - Varalämpökeskus Lapaluotoon - Vanhan kaukolämpöputkiston saneerausohjelman jatkaminen 2) Kaukolämpöverkoston lämmönsiirtokapasiteetin kasvattaminen - Raahen Voima Oy:n lämmönsiirtolinjan kapasiteetin lisäämisen suunnittelutyöt - Pellettilämpökeskuksen tuotannollinen käyttöönotto 3) Vihannin Lämpö Oy:n kaukolämpötoiminnan yhdistäminen Raahen Energiaan SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINTA: Sähköverkkoliiketoiminnan yleisenä toiminnallisena tavoitteena on tarjota asiakkailleen toimitusvarmaa, kustannustehokasta, turvallista ja laadullisesti ensiluokkaista sähkön siirtoa. 1) Sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen - Kehittämissuunnitelman päivittäminen - Maakaapeloinnin jatkaminen - Varavoiman lisääminen - Muuntoasemien uusinnan jatkaminen 2) Kuituverkko-osaamisen kehittäminen -henkilökunnan koulutus -resurssien lisääminen HENKILÖSTÖ: Henkilöstömitoitus pysyy vuoden 2014 tasolla. Yhtiö on esittänyt tarvikevaraston hankintaa/rakentamista.

5 - Tuloutus omistajalle 1,4 % omistajan takaamista lainoista / Öljyn käytön vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden jatkaminen - Laaditaan suunnitelma vuokratontilla olevien lämpölaitosten tonttien lunastamisesta Raahen Energia Oy:n omistukseen - Tarvikevaraston hankinnan/rakentamisen osalta edellytetään kriittistä tarveharkintaa, ja edellytetään käyttämään ensisijaisesti konsernissa vapautuvia tiloja - Raahen kaupungin ja Raahen Energia Oy:n huoltovarmuuden kehittäminen. Voitto () ennen satunnaisia %

6 Yhtiö: Vihannin Lämpö Oy Yhtiö ei ole esittänyt toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita vuodelle Vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet: Vihannin Lämpö Oy on kaukolämpöenergiaa tuottava osakeyhtiö. Yhtiöllä on tuotantolaitos sekä jakeluverkosto Vihannin kirkonkylässä ja Lampinsaaressa. Yhtiön toiminnallisena tavoitteena on tuottaa asiakkailleen häiriöttömästi ja kilpailukykyiseen hintaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua kaukolämpöenergiaa. Energialähteet eli polttoaine pyritään hankkimaan paikallisilta toimijoilta ja lähialueelta. Lisäksi yhtiön tavoitteena on säilyttää nykyinen asiakaskanta, edelleen parantaa liiketoiminnan kannattavuutta, huolehtia tuotantolaitosten ja jakeluverkostojen kunnosta ja turvata sopimuksin kohtuuhintaisen polttoaineen ja ammattitaitoisen käyttöhenkilöstön saanti. - Vuonna 2014 laaditun selvityksen pohjalta saatetaan päätökseen Vihannin Lämpö Oy:n toimintojen siirtäminen Raahen Energia Oy:n omistukseen - Yhtiön kirjanpito siirretään kaupungin palvelutoimiston hoidettavaksi ja lämpölaskutus siirretään Raahen Energia Oy:n lämpölaskutuksen kanssa samaan paikkaan. Voitto () %

7 Yhtiö: Kiinteistö Oy Vihannin Kantti Kiinteistöyhtiön tavoitteena on tarjota hyväkuntoisia vuokra-asuntoja ja viihtyisää asumista. Vuoden 2015 aikana - harkitaan Jutilantie 2:n suunnittelun jatkamisen tarpeellisuus - rohkaistaan asukkaita asukastoimintaan ja vastuuseen yhteisestä asuinympäristöstä - ratkaistaan aravatalon tulevaisuus - kiinteistöyhtiö selvittää kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa Vihannin alakoulun vieressä sijaitsevan ns. aravatalon soveltuvuuden saneerattavaksi päiväkotikäyttöön - seurataan asuntotilannetta ja tutkitaan syntyykö todellista tarvetta Jutilantie 2:n rakentamiselle - yhtiö säilytetään tässä vaiheessa omana kiinteistöyhtiönä - yhtiö hankkii omistajan myönteisen kannan ennen merkittäviin investointeihin ryhtymistä - tilojen vuokrausaste vähintään 96 % vuokrattavien asuntojen stä. Voitto () % ,27 milj ,18 milj.

8 Yhtiö: Kiinteistö Oy Kummatti - Käyttöasteen parantaminen - Vuokrauskäyttöön sopimattomien asuntojen myynti asunto-osakeyhtiön muodostaminen - Jousikatu 6 kolmen rakennuksen vaihtoehtojen selvittäminen ja purkuavustusten hakeminen - Seminaarinkatu 2 6 asunto-osakeyhtiöittäminen ja peruskorjaaminen asteittain - Energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti - Suunnitelmalliset korjaustoimenpiteet kannattaviin investointeihin - Erityisryhmien asuttaminen. - Yhtiön on ilmoitettava puolivuotis- ja vuosiraportoinnin yhteydessä vapaiden tilojen ja käyttöaste - Käynnistetään asuntoneuvojatoiminta yhteistyössä muiden paikallisten vuokrataloyhteisöjen kanssa - Yhtiö markkinoi asuntoja ja niiden läheisyydessä olevaa infrastruktuuria asuinympäristöksi Fennovoima Oy:lle ja Mustavaaran Kaivos Oy:lle - Yhtiö ratkaisee Jousikatu 6:n kolmen rakennuksen tulevaisuuden - Seminaarikatu 2-8 asunto-osakeyhtiöittäminen asteittain - Tilojen vuokrausaste vähintään 85 % vuokrattavien asuntojen stä. Voitto () %

9 Yhtiö: Raahen Seudun Asuntosäätiö - Talouden tasapainottaminen. - Luodaan suunnitelma kuinka asuntojen tarjonta saadaan vastaamaan kysyntää mikäli ydinvoimalahanke ei toteudu. - Koulukuja 6 B-rapun peruskorjauksen loppuunsaattaminen. - Peruskorjausohjelman päivittäminen. - Säätiön on ilmoitettava puolivuotis- ja vuosiraportoinnin yhteydessä vapaiden tilojen ja käyttöaste - Käynnistetään asumisneuvojatoiminta yhteistyössä muiden paikallisten vuokrataloyhteisöjen kanssa - Yhtiö markkinoi asuntoja ja niiden läheisyydessä olevaa infrastruktuuria asuinympäristöksi Fennovoima Oy:lle ja Mustavaaran Kaivos Oy:lle - Säätiö osallistuu yhteiskuntavastuuseen tarjoamalla kuntouttavan työtoiminnan palvelupaikkoja - Koulukuja 6 B-rapun peruskorjauksen loppuunsaattaminen - Peruskorjausohjelman päivittäminen - Tilojen vuokrausaste vähintään 85 % vuokrattavien asuntojen stä. Voitto () % ,86 milj ,25 milj.

10 Yhtiö: Raahen Aikuiskoulutuskeskus Oy Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy on uudistanut strategian vuosille , jonka yhtenä painopisteenä on varautuminen tulevien suurhankkeiden koulutustarpeisiin ja erityisesti energia-alan kärkiosaamiseen panostaen. Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy on Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen taustayhteisö. Tavoitteena on - taloudellinen ja tuottava toiminta - arvostettu ja hyvän asiakastyytyväisyyden omaava aikuiskouluttaja ja oppisopimustoiminnan ylläpitäjä Raahen seutukunnassa - keskeisenä koulutusmuotona on näyttötutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus. : - koulutus; lisäkoulutus, oppisopimus- ja henkilöstökoulutus, opiskelijatyöpäivää - oppisopimustoiminta, 180 oppisopimuspaikkaa - työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä toistaiseksi voimassaolevana. Koulutus ja TYKE -tehtävä tukee aluekehitystyötä sekä rakennerahastoilla toteutettavaa projektitoimintaa, joiden liikevaihdoksi vuonna 2015 arvioidaan yhteistyön konkretisointi Raahen koulutuskuntayhtymän kanssa. Yhteisen järjestämisluvan hakeminen - koulutustarjontaa tullaan laajentamaan perustutkintojen osalta yhdessä koulutuskuntayhtymän kanssa ja ammatti- ja erikoisammattitukintojen osalta itsenäisesti. Uusia tutkintoja tulee n. 20 kpl mm. metalli-, hotelli-, ravintola-, catering-, esimiestyö, liiketalous- ja kunnossapitoaloille. - Raahen Aikuiskoulutuskeskus Oy:n aikuiskoulutus ja Raahen Koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutus yhdistetään samaan organisaatioon - Koulutustarjontaa tulee monipuolistaa siten, että se vastaa elinkeinoelämän tarpeita ja tuottaa opiskelijatyöpäivää vuodessa ja, että oppisopimuksella täytetään tehokkaasti 180 oppisopimuspaikkaa - Tulee selvittää tehokas tilojen käyttö ja mahdolliset tilojen yhteiskäyttötarpeet nykyisissä koulutuskuntayhtymän tiloissa ja Raahen kaupungin omistamissa tiloissa - Laatia toimintamalli jolla yhtiön omaisuus jää ammatillisen koulutuksen muutoksessa kaupungin omistukseen - Yhtiön tulee toimittaa konserniohjeiden mukaiset raportit ja tavoite-esitykset omistajalle. Voitto () %

11 Yhtiö: Raahen osaamiskeskus Oy Raahen osaamiskeskus Oy on Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy:n tytäryhtiö. Raahen osaamiskeskus Oy:n tavoitteena on: - taloudellinen ja tuottava toiminta - arvostettu ja hyvän asiakastyytyväisyyden omaava aikuiskouluttaja ja palveluiden tuottaja, joka muodostaa koulutus- ja palvelutoiminnan verollisen rajapinnan yrityksien kanssa - keskeisiä koulutusmuotoja ovat työvoimakoulutus sekä henkilöstökoulutus - palvelutoimintana toteutetaan tuotantostudiopalvelua ja kiinteistöjen tietohallintaan liittyviä palveluja - yhtiö on aktiivitoimija konserniyhtiöiden verkossa - Yhtiön tulee toimittaa konserniohjeiden mukaiset raportit ja tavoite-esitykset omistajalle - Työvoima- ja henkilöstökoulutus opiskelijatyöpäivää - Palvelutoiminnan liikevaihto euroa - Hanketoiminta euroa Voitto () %

12 Yhtiö: Raahen Seudun Uimahallisäätiö Raahen Seudun Uimahallisäätiön tarkoituksena on hallita ja ylläpitää omistamaansa Kuntokeidas Vesipekan kiinteistöä ja liikuntatiloja sekä kehittää sen toimintaa. Säätiön tarkoituksena ei ole välittömän voiton tai taloudellisen edun tavoittelu. Toimintavuoden 2015 viiden ensimmäisen kuukauden aikana olemassa olevat allastilat, kuntosali ja keilahalli ovat normaalisti käytössä. Tennishalli on purettu syyskuussa Liikuntapalvelutarjontaa pystytään kuitenkin toimintavuoden alusta monipuolistamaan vuoden 2014 marraskuussa valmistuvalla jalka- ja pesäpallon ylipaine harjoitushallilla, joka on kooltaan 50x70 metriä. Kuntokeidas Vesipekka sulkee kokonaisuudessaan ovensa peruskorjaus- ja laajennushankkeen vuoksi lukien. Allastilojen laajennus puku- ja pesutiloineen, tennishalli, kuntosali sekä kahvio / palvelupiste valmistuvat helmikuussa Liikuntapalveluja ei siis ole tarjolla toimintavuoden toisella vuosipuoliskolla. Hankkeen seurauksena squash-halli jää myös kokonaan pois palvelutarjonnasta sen siirtyessä kuntosalikäyttöön. Kaikesta edellä mainitusta johtuen toimintavuoden tulot ja menot tulevat olemaan normaalista poikkeavat. Uimahallisäätiö tulee lomauttamaan osan henkilökunnastaan sulun ajaksi. Lomautuksesta käydään erilliset YT-neuvottelut lain edellyttämien aikojen puitteissa. Kuntokeidas Vesipekan peruskorjauksessa ja laajennuksessa parannetaan kiinteistön toiminnallisuutta ja taloudellisuutta nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi. Tavoitteena on uinti- ja kuntoliikunnan harrastajien olosuhteiden llinen ja laadullinen parantaminen, esteettömyys sekä kaupunkilaisten harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien lisääminen. Hankkeeseen on saatu OKM:n valtionosuutta 1,2 M. Raahen kaupunki on taannut Kuntarahoitukselta otettavan 10,9 M :n lainan. Hankkeen toteutuksen urakkakilpailut on käyty. Jaettujen yhdeksän urakkatarjouksen ja rakennuttajahankintojen sekä suunnittelukustannusten yhteissumma kohoaa noin 13,6M :oon, joten rahoitusvajetta on n.1,5m, joka joudutaan kattamaan lisälainoituksella vuoden 2016 alkupuolella. Uimahallilla on käytössä reaaliaikainen internet-ajanvarausjärjestelmä Timmi. Järjestelmän avulla saadaan läpinäkyvyyttä vuorojen jakoon ja se mahdollistaa käyttäjille vapaiden vuorojen näkymisen reaaliajassa. Näillä toimenpiteillä saadaan kaikki liikuntapaikat tehokkaaseen käyttöön. - Hanke toteutetaan suunnitelman mukaan - Puuttuvan rahoitusosuuden osalta edellytetään neuvotteluja omistajan kanssa sekä rahoituksen hankinnan että vakuusjärjestelyjen osalta mennessä Voitto () tulot ,69% ( ,40 / ,43 )

13 Yhtiö: Raahen Liikuntahalli Oy Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita liikuntahallirakennusta ja sen monipuoliseen liikunnanharrastamiseen liittyviä tiloja, jotka ovat arkipäivisin oppilaitosten liikuntatuntien käytössä ja iltaisin urheiluseurojen ja työpaikkaliikunnan käytössä. Urheiluseurat järjestävät hallissa myös lukuisia sarjapelejä ja erilaisia turnauksia salibandyssa, futsalissa ja lentopallossa. Liikuntahalli toimii myös hyvänä paikkana erilaisten messutapahtumien järjestämiselle. Todennäköistä on, että tulevina vuosina joudutaan varautumaan normaalia suurempiin kunnossapidon vaatimiin kustannuksiin, mitä varten on hyvä laatia kunnossapito- ja korjaussuunnitelma. Korjaus- ja kunnossapito suunnitelma laaditaan kiinteistölle tehtävän kuntoarvioselvityksen pohjalta. Liikuntahallilla on käytössä reaaliaikainen internet - ajanvarausjärjestelmä Timmi. Järjestelmän hyödyntämistä edelleen selvitetään. Tavoitteena on, että järjestelmän avulla saadaan läpinäkyvyyttä vuorojen jakoon ja se mahdollistaa vapaiden vuorojen näkymisen reaaliajassa. Näillä toimenpiteillä saadaan liikuntapaikat tehokkaaseen käyttöön. Toiminnallisia tavoitteita: - Iltakäytön käyttöaste 90% - Päiväkäytön käyttöasteen nostaminen - Tilojen kaupallisen käytön lisääntyminen - PTS-suunnitelma - Iltakäytön käyttöaste vähintään 90 %, päiväkäytön käyttöasteen nostaminen, tilojen kaupallisen käytön lisääntyminen - Kuntokartoituksen tuloksen perusteella tulee esittää Raahen kaupungille ja osakkeenomistajille suunnitelma lähivuosien korjaus- ja kunnostustoimenpiteistä. Voitto () Tappio poistojen suuruinen 98,72% ( ,60 / ,61 ) 0

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys 102 LIITTEET Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Lain mukaan kunnan ei tarvitse järjestää

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TYTÄROSAKEYHTIÖT 109 14. TYTÄROSAKEYHTIÖT KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Kaupungin 100 % omistamien tytäryhtiöiden liikevaihto oli vuonna 2013 noin 40,4 milj.

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus Vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Rakennuttaminen 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

1(34) SARJA B 2013:7. Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016

1(34) SARJA B 2013:7. Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016 1(34) SARJA B 2013:7 Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 20.08.2013 2(34) SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIOEHDOTUS

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO

KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO KOTKAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2004-2008 TALOUSARVIO 2004 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys... 2 3. Vuokra-asuntokanta... 5 3.1 Kaupungin

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot