Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX Dd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd"

Transkriptio

1 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX Dd

2

3 QAX Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten ohjeiden käännös. Printed matter N /010 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION

4 Takuun ja vastuuvelvollisuuden rajoitus Käytä vain valmistajan hyväksymiä varaosia. Takuu ja tuotevastuu eivät kata vahinkoja tai toimintahäiriöitä, joiden syynä on muiden kuin hyväksyttyjen varaosien käyttö. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ilman valmistajan kirjallista lupaa tehdyistä muutoksista tai lisäyksistä. Koneen kunnossapidon laiminlyönti tai muutosten tekeminen asetuksiin voi johtaa suuriin vaaratilanteisiin, jopa tulipaloriskiin. Tämän käyttöohjekirjasen sisältämien tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikin tavoin, mutta Atlas Copco ei ota vastuuta mahdollisista virheistä. Copyright 010, Atlas Copco Airpower n.v., Antwerpen, Belgia. Sisällön osittainenkin käyttö tai kopiointi ilman lupaa on kielletty. Tämä koskee erityisesti tavaramerkkejä, mallien nimiä, osanumeroita ja piirustuksia

5 Parhaat onnittelumme onnistuneen generaattorihankinnan johdosta. Tämä generaattori on vankkarakenteinen, turvallinen ja luotettava kone, joka on rakennettu uusinta teknologiaa hyväksi käyttäen. Kun noudatat tässä käyttöohjekirjasessa annettuja ohjeita, voimme taata, että kone toimii moitteettomasti useita vuosia. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Tämän käyttöohjekirjasen sisältämien tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikin tavoin, mutta Atlas Copco ei ota vastuuta mahdollisista virheistä. Atlas Copco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisältö Siirrettävien generaattorien turvaohjeet...6 Kompressorin pääosat...13 Pääosat yksiköissä, joissa metallinen suojakate tai HardHat-suojus...13 Yleistä...15 Merkinnät...16 Laskutulpat...16 Ohjaus- ja mittaripaneeli Qc Lähtöliitännät (S)...5 QAX 4-35 Dd:n kytkentätaulu...7 Roiskumaton...7 Nostopuomi...7 Käyttöohjeet...8 Asentaminen...8 Generaattorin kytkeminen...8 Ennen käynnistämistä...9 Qc100 :n käyttö...30 Huolto...31 Huolto-ohjelma...31 Huoltosarjojen käyttö...33 Generaattorin ehkäisevä kunnossapito-ohjelma...33 Moottorin huolto...33 (*) Vaihtovirtageneraattorin eristysvastuksen mittaaminen...33 Moottorin polttoainemääritykset...33 Moottoriöljyn laatuvaatimukset...33 Säädöt ja huoltotoimenpiteet...35 Generaattorin säilytys...38 Säilytys...38 Käyttöönoton valmistelutoimet varastoinnin jälkeen...38 Tarkastukset ja vianetsintä...39 Volttimittarin P4 tarkistaminen...39 Ampeerimittarin P1 tarkistaminen...39 Vaihtovirtageneraattorin vianetsintä...40 Moottorin vianetsintä...41 QAX Dd -yksiköille saatavissa olevat lisävarusteet Sähkökaaviot Sähköisten lisävarusteiden luettelo Sähköisten lisävarusteiden kuvaus Mekaanisten lisävarusteiden luettelo Mekaanisten lisävarusteiden kuvaus Tekniset tiedot QAX 1 Dd:n tekniset tiedot QAX 0 Dd:n tekniset tiedot QAX 4 Dd:n tekniset tiedot QAX 30 Dd:n tekniset tiedot QAX 35 Dd:n tekniset tiedot Kiristysarvot Kansainvälisten yksiköiden muuntotaulukko.. 80 Tyyppikilpi Hävittäminen

6 Siirrettävien generaattorien turvaohjeet Turvaohjeet on luettava huolellisesti etukäteen ja niitä on noudatettava tarkoin generaattoria hinattaessa, nostettaessa, käytettäessä, huollettaessa ja korjattaessa. Johdanto Atlas C opcon ta voitteena o n to imittaa a siakkailleen turvallisia, lu otettavia ja te hokkaita tu otteita. Tuotteita kehitettäessä on ot ettu hu omioon mu un muassa seuraavat seikat: - tuotteiden tarkoitettu ja odotettavissa oleva käyttö ja käyttöympäristö, - tuotteita koskevat lait, säännökset ja määräykset, - odotettavissa o leva käyttöikä, ku n la ite huolletaan asianmukaisesti, - ohjekirjan tietojen ajantasaisuus. Ennen ku in ryhdyt kä sittelemään l aitetta, lue se n ohjekirja. Ohjekirjassa o n y ksityiskohtaisten käyttöohjeiden li säksi t ietoa k äyttöturvallisuudesta, ennaltaehkäisevästä kunnossapidosta yms. Säilytä oh jekirja aina la itteen s ijaintipaikassa käyttöhenkilöstön saatavilla. Tutustu my ös moo ttorin j a ma hdollisten mu iden laitteiden tu rvaohjeisiin, j otka toi mitetaan er ikseen ta i jotka on kiinnitetty laitteisiin tai yksikön osiin. Tässä esitettävät turvaohjeet ovat yleisluontoisia eivätkä ne s iksi sovellu k aikilta kohdin k aikkiin y ksittäisiin laitteisiin. Atlas C opcon laitteita sa a k äyttää, s äätää, hu oltaa ta i korjata a inoastaan a siantunteva he nkilöstö. Y rityksen johto on va stuussa sii tä, e ttä kukin ty ö an netaan asianmukaisen koulutuksen s aaneen p ätevän he nkilön tehtäväksi. Taitotaso 1: Koneenkäyttäjä Koneenkäyttäjällä on ko ulutus la itteen k aikkien toimintojen k äytössä painikkeiden a vulla j a hän on perillä työturvallisuudesta. Taitotaso : Koneasentaja Koneasentajalla on s ama laitteen kä yttökoulutus ku in koneenkäyttäjällä. Li säksi kon easentajalla on koulutus laitteen k unnossapitoon j a korjaukseen o hjekirjassa esitetyllä ta valla ja oik eus mu uttaa oh jaus- ja turvajärjestelmien as etuksia. Ko neasentaja ei käsittele sähköjärjestelmän jännitteisiä osia. Taitotaso 3: Sähköasentaja Sähköasentajalla on sekä ko neenkäyttäjän et tä koneasentajan ko ulutus ja pätevyys. Lisäksi sähköasentaja sa a ko rjata laitteen si säisiä sähköjärjestelmän os ia. Hä n s aa hu oltaa m yös sähköjärjestelmän jännitteisiä komponentteja. Taitotaso 4: Valmistajan asiantuntija Valmistajan a siantuntija on v almistajan ta i t ämän edustajan lä hettämä as iantuntija, jok a s uorittaa erikoistaitoja vaativia korjaus- ja muutostöitä. Yleensä on suositeltavaa, että konetta käyttää vain kaksi henkilöä. J os k oneenkäyttäjiä on enemmän, käyttöturvallisuus v oi va arantua. U lkopuolisia e i saa päästää laitteen lähelle. Kaikki mahdolliset vaaratekijät on poistettava laitteen luota. Atlas Co pcon lai tteita käsittelevien, kä yttävien, huoltavien ta i korjaavien h enkilöiden on k äytettävä turvallisia työtapoja ja noudatettava kaikkia tilanteeseen soveltuvia pa ikallisia tu rvallisuusmääräyksiä. Seuraavassa luetellaan tärkeimmät Atlas Copcon laitteita koskevat turvallisuusmääräykset ja ohjeet. Turvaohjeiden la iminlyönti vo i v aarantaa ihmisten, ympäristön tai laitteiden turvallisuutta: - Sähköiset, mek aaniset t ai kemialliset va ikutukset voivat vaarantaa ihmisten turvallisuutta. - Öljyn, li uotteiden ta i mu iden ai neiden v uodot voivat vaarantaa ympäristöä. - Toimintahäiriöt voivat vaurioittaa laitteita. Atlas Copco e i va staa va hingoista, jotka ai heutuvat näiden t urvaohjeiden la iminlyönnistä t ai tavanomaisen varovaisuuden ja huolellisuuden laiminlyönnistä laitteen käsittelyn, k äytön, huollon t ai korjauksen y hteydessä, vaikka tätä ei olisi erikseen mainittu tässä ohjekirjassa

7 Valmistaja e i va staa va hingoista, jotka ai heutuvat muiden ku in alkuperäisten va raosien kä ytöstä ta i laitteisiin ilma n va lmistajan ki rjallista lu paa te hdyistä muutoksista tai lisäyksistä. Jos jo kin täm än oh jekirjan o hje ero aa pa ikallisista määräyksistä, on no udatettava s itä mä äräystä, joka o n vaativampi. Näitä tu rvaohjeita ei s aa tul kita k ehotukseksi, suositukseksi ta i kannustukseksi ri kkoa mitään tilanteeseen soveltuvaa lakia tai muuta säännöstä. Yleiset turvaohjeet 1 Omistaja on vas tuussa la itteen pi tämisestä turvallisessa k äyttökunnossa. Käy ttöturvallisuutta vaarantavat t ai p uuttuvat osat ja v arusteet tulee vaihtaa uusiin. Työtä valvovan tai siitä vastuussa olevan henkilön on a ina varmistettava, e ttä koneiden j a laitteiden kaikkia k äyttö- ja hu olto-ohjeita n oudatetaan tarkasti j a että k oneet kaikkine li sävarusteineen ja turvalaitteineen s ekä niitä hy väkseen k äyttävät laitteet ov at hyv ässä kun nossa, että n e ei vät ku lu epänormaalisti, niitä ei vä ärinkäytetä ei kä ni ihin tehdä asiattomia muutoksia. 3 Jos jokin koneen sisäinen osa ylikuumenee tai tätä epäillään, kone on pysäytettävä. Huoltoluukkuja ei saa avata, ennen kuin kone on jäähtynyt riittävästi, koska ö ljyhöyry s aattaa s yttyä jo utuessaan kosketuksiin ilman kanssa. 4 Normaalit k äyttöarvot ( paineet, lä mpötilat, nopeudet, yms.) on merkittävä pysyvästi näkyviin. 5 Laitetta sa a käyttää va in sil le t arkoitettuun tehtävään s allittujen kä yttöarvojen ( paineen, lämpötilan, nopeuksien yms.) puitteissa. 6 Kone j a va rusteet on pi dettävä m ahdollisimman puhtaina öljystä, pölystä ja muusta liasta. 7 Käyttölämpötilan n ousun es tämiseksi lä mpöä siirtävät p innat (j äähdyttimen r ivat, välijäähdyttimet, jä ähdytinnestevaipat yms.) on tarkastettava ja p uhdistettava s äännöllisesti. Ka tso ohjeet huolto-ohjelmasta. 8 Kaikki sä ätö- ja tu rvalaitteet on h uollettava tarkkaan asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi Niitä ei saa poistaa käytöstä. 9 Paine- ja lämpömittareiden t arkkuus on tarkastettava säännöllisesti. Mittari on vaihdettava, jos sen tarkkuus ei ole hyväksyttävien toleranssien rajoissa. 10 Turvalaitteet o n testattava o hjekirjassa o levan huolto-ohjelman mukaisesti niiden toimintakunnon varmistamiseksi. 11 Laitteessa ja informaatiotarroissa olevia merkintöjä on noudatettava. 1 Jos turvatarrat va hingoittuvat ta i irto avat, ne on käyttöturvallisuuden t akaamiseksi vaihdettava uusiin. 13 Työskentelyalue o n p idettävä s iistinä. Ep äjärjestys suurentaa tapaturmien vaaraa. 14 Laitteella ty öskenneltäessä on kä ytettävä henkilökohtaisia suojaimia. Työn laadusta riippuen on kä ytettävä su ojalaseja, kuulonsuojaimia, suojakypärää (j ossa si lmäsuojain), tu rvakäsineitä, suojavaatetusta tai turvakenkiä. Pitkiä hiuksia ei saa pitää v apaina (p itkät hi ukset o n s uojattava verkolla). Väljien vaatteiden ja korujen käyttöä on vältettävä. 15 Palontorjuntaohjeita on nou datettava. Polttonestettä, öljyä ja pakkasnestettä on käsiteltävä varovasti, koska ne syttyvät helposti. Tupakointi ja avotuli on kielletty kä siteltäessä n äitä a ineita. Sammutin on pidettävä lähettyvillä. 16a Siirrettävät generaattorit (joissa maadoituspuikko): Generaattori ja ku orma on ma adoitettava asianmukaisesti. 16b Siirrettävät IT-generaattorit: Huom.: Tämä generaattori on tarkoitettu pelkästään vaihtovirran syöttöön IT-verkkoihin. Kuorma on maadoitettava asianmukaisesti

8 Turvallisuus kuljetuksen ja asennuksen aikana Ennen kuin la itetta no stetaan, kaikki irr alliset ja saranoidut osat, kuten luukut ja vetoaisa, on kiinnitettävä turvallisesti. Älä ki innitä va ijereita, ketjuja tai köysiä suoraan nostosilmukkaan. Kä ytä pa ikallisten turvallisuusmääräysten mukaista no stokoukkua t ai sakkelia. Varo ettei nostovaijereihin, ketjuihin tai köysiin synny teräviä taitteita. Laitetta ei saa nostaa helikopterilla. Riippuvan taakan alle meneminen on ankarasti kielletty. Laitetta ei sa a nostaa ihmisten tai asuinrakennusten yli. Noston ai kana ki ihdytys ja hidastus on pi dettävä turvallisissa rajoissa. 1 Ennen yksikön hinausta: - tarkasta vetoaisa, ja rrujärjestelmä j a vetosilmukka. tarkasta myös hinaavan ajoneuvon vetokytkin, - Tarkasta hi naavan ajoneuvon ve to- j a jarrutuskyky. - Tarkasta, että ve toaisa, no kkapyörä ta i t ukijalka on lukittu kunnolla yläasentoon. - Varmista, e ttä h inaussilmukka p ääsee va paasti kääntymään koukussa. - Tarkasta, et tä py örät o vat k unnolla k iinni, renkaat ov at hyväkuntoiset ja re ngaspaine on oikea. - Kytke mer kkivalojen ka apeli, tarkasta ka ikki valot ja kytke paineilmajarrujen kytkimet. - Kiinnitä y ksikön irtoamisen e stävä tu rvavaijeri tai turvaketju hinaavaan ajoneuvoon. - Ota pois mah dolliset vi erintäesteet ja vapauta seisontajarru. Käytä hinausajoneuvoa, jonka vetokyky on riittävän suuri. Kat so li sätietoja hi nausajoneuvon ohjekirjoista. 3 Jos l aitetta ai otaan p eruuttaa hi nausajoneuvon avulla, tör mäysjarrumekanismi on vapautettava (ellei mekanismi ole automaattinen). 4 Laitetta hinattaessa ei sa a yli ttää se n suurinta sallittua h inausnopeutta. (My ös paikalliset määräykset on otettava huomioon). 5 Sijoita la ite va akasuoralle alu stalle ja ky tke seisontajarru, e nnen k uin ir rotat la itteen hinausajoneuvosta. Irrota turvavaijeri tai turvaketju. Jos laitteessa ei ole seisontajarrua tai nokkapyörää, varmista pa ikallaan pysyminen as ettamalla vierintäesteet py örien e teen ja /tai ta akse. Jo s vetoaisa v oidaan no staa py styasentoon, on käytettävä lukitsinta. Lukitsin on pidettävä hyvässä kunnossa. 6 Raskaiden os ien no stossa o n käytettävä nostokyvyltään ri ittävää no stolaitetta, j oka o n testattu ja h yväksytty p aikallisten määräysten mukaisesti. 7 Nostokoukkuja, nostosilmukoita, sakkeleita yms. ei saa tai vuttaa, ja niitä sa a ku ormittaa vain ni ille tarkoitetun ku ormitusakselin suunnassa. Nostolaitteiden no stokyky pienenee, j os nostovoima ei ole kuormitusakselin suuntainen. 8 Turvallisuuden ja n ostolaitteiden p arhaan mahdollisen te hon tak aamiseksi ka ikki n osto-osat on pid ettävä m ahdollisimman k ohtisuorassa. Tarvittaessa n ostolaitteen ja ta akan vä lissä on käytettävä nostopuomia. 9 Taakkaa ei saa jättää riippumaan nostolaitteeseen. 10 Nostolaite on sijoitettava siten, että taakka voidaan nostaa p ystysuoraan. Jo s t ämä e i o le ma hdollista, taakan heiluminen o n e stettävä es imerkiksi käyttämällä k ahta n ostolaitetta, jo ista kumpikin nostaa taakkaa samassa kulmassa, joka on enintään 30 pystytasoon nähden. 11 Laitetta e i tule s ijoittaa s einien lä helle. V armista mahdollisimman ta rkkaan, et tei moo ttorin j a käytettävän ko neen jäähdytysjärjestelmistä tu leva kuuma il ma pääse kiertämään t akaisin l aitteeseen. Jos kuumaa ilmaa pääsee moottorin tai käytettävän koneen jäähdytystuulettimeen, seurauksena voi olla laitteen ylikuumeneminen. Jo s ku umaa ilmaa sekoittuu moottorin palamisilmaan, moottorin teho pienenee. 1 Generaattorit on a setettava ta saiselle, tu kevalle lattialle p uhtaaseen paikkaan, jo ssa o n ri ittävä ilmanvaihto. Jos lattia ei ole vaakasuora tai jos sen kaltevuus voi vaihdella, ota yhteys Atlas Copcoon. 13 Sähköliitännät on tehtävä pa ikallisten määräysten mukaisesti. Kon eet o n ma adoitettava ja suojattava oikosuluilta varokkeilla tai katkaisijoilla. 14 Generaattorin na poja ei sa a y hdistää laitteistoon, joka on kytketty myös yleiseen sähköverkkoon. 15 Ennen k uorman ky tkemistä on vas taava k atkaisija kytkettävä pois päältä ja tarkastettava, että taajuus, jännite, virta ja tehokerroin vastaavat generaattorin mitoitusarvoja. 16 Ennen laitteen kuljettamista k aikki ka tkaisijat o n kytkettävä pois päältä

9 Turvallisuus käytön aikana 1 Jos la itetta on kä ytettävä pa lovaarallisessa ympäristössä, moottorin ka ikki pak oputket o n varustettava k ipinänsammuttimella pa lovaaran aiheuttavien kipinöiden varalta. Pakokaasu s isältää h engenvaarallista hiilimonoksidia (häkää). J os la itetta käytetään suljetussa tila ssa, pa kokaasu on johdettava ulkoilmaan sopivankokoisella putkella. Tästä ei saa aiheutua m oottorille y limääräistä vastapainetta. Asenna ta rvittaessa p oistoimuri. Nou data ka ikkia paikallisia määräyksiä. Varmista, että laite saa riittävästi imuilmaa. Asenna tarvittaessa ylimääräiset ilmanimuputket. 3 Jos l aitetta kä ytetään p ölyisessä ymp äristössä, sijoista laite siten, ettei tuuli tuo pölyä laitetta kohti. Puhdas käyttöympäristö pid entää hu omattavasti imuilmansuodattimien ja jäähdyttimien kennostojen puhdistusvälejä. 4 Älä k oskaan ir rota jä ähdytysnestejärjestelmän täyttötulppaa moo ttorin ol lessa kuuma. Odota, kunnes moottori on jäähtynyt riittävästi. 5 Älä k oskaan lis ää polttoainetta la itteen k äydessä, ellei Atlas Copcon ohjekirjassa (AIB) nimenomaan kehoteta tekemään n äin. Älä t uo p olttoainetta kuumien osien, kuten ulostuloputkien tai moottorin pakoputken, läh elle. Älä tu pakoi p olttoaineen täytön aikana. Käy tettäessä a utomaattista täyttöpumppua laitteeseen on k ytkettävä maadoitusjohto st aattisen sä hkön poistamiseksi. Korjaa öljy, polttoaine, jäähdytysneste ja pesuaineet sekä roiskeet pois laitteen päältä ja ympäriltä. 6 Käytön aikana laitteen kaikkien luukkujen on oltava kiinni, jotta jäähdytysilman kulku laitteen sisällä ei häiriinny eikä ää nenvaimennus h eikkene. L uukku voidaan av ata va in l yhyeksi aj aksi e simerkiksi tarkastusta tai säätöä varten. 7 Laite on huollettava säännöllisesti huolto-ohjelman mukaisesti. 8 Kaikki pyörivät tai muuten liikkuvat osat, joissa ei ole m uuta su ojausta j a jotka voivat a iheuttaa vaaratilanteita, on suojattu kiinteillä suojuksilla. Jos jokin suojus on irrotettu, laitetta ei saa käynnistää, ennen kuin suojus on kiinnitetty takaisin paikalleen. 9 Vähäinenkin me lu vo i ai heuttaa ä rtymistä ja häiriöitä, jotka voivat aikaa myöten johtaa vakaviin hermostovaurioihin. Jos ä änenpainetaso h enkilöstön no rmaalilla oleskelualueella y littää t ietyn t ason, on r yhdyttävä seuraavassa esitettäviin toimenpiteisiin: - alle 70 db(a): toimenpiteitä ei tarvita. - yli 7 0 db(a): ti lassa j atkuvasti ol eskeleville on annettava kuulonsuojaimet. - alle 85 db(a): tilassa satunnaisesti lyhyen aikaa oleskelevien henkilöiden osalta ei tarvitse ryhtyä suojatoimiin. - yli 85 db(a): ti la o n lu okiteltava meluvaaralliseksi al ueeksi j a ka ikkien sisäänkäyntien l uo on as ennettava k iinteät varoitukset, joi ssa myö s t ilaan su hteellisen lyhyeksi ai kaa tu levia henkilöitä kehotetaan käyttämään kuulonsuojaimia. - yli 9 5 db(a): sisäänkäyntien l uona ol eviin varoituksiin lis ätään su ositus, et tä myös tilassa satunnaisesti kä yvät h enkilöt kä yttäisivät kuulonsuojaimia. - yli 10 5 d B(A): s aatavilla on o ltava er ityisiä kuulonsuojaimia, j otka on ta rkoitettu tämäntasoiselle j a spektrikoostumukseltaan tällaiselle melu lle. Ka ikkien sisäänkäyntien luona on oltava tätä koskeva varoitus. 10 Jos o sien l ämpötila voi ylittää 8 0 C j a niihin voidaan va hingossa ko skea, os an er istystä t ai suojuksia ei s aa i rrottaa, e nnen kuin o sat ovat jäähtyneet huoneenlämpötilaan. 11 Laitetta ei s aa koskaan k äyttää p aikassa, jossa laitteeseen voi pä ästä sy ttyviä ta i myr kyllisiä höyryjä. 1 Jos ty öprosessissa s yntyy hö yry-, pö ly- t ai tärinävaaroja t ms., he nkilövahinkojen va ara on estettävä. 13 Käytettäessä paineilmaa tai inerttiä (reagoimatonta) kaasua laitteiden pu hdistukseen ty össä on noudatettava varovaisuutta ja sekä työn tekijän että muiden lä hellä ol evien h enkilöiden o n k äytettävä asianmukaisia s uojaimia, ainakin s uojalaseja. Ä lä suuntaa paineilman tai inertin kaasun virtaa ihoosi tai mu ita i hmisiä k ohti. Älä puhdista v aatteita paineilmalla tai inertillä kaasulla. 14 Jos pu hdistat os ia puhdistusliuoksella, hu olehdi riittävästä ilmanvaihdosta ja kä ytä as ianmukaisia suojaimia, ku ten su odatinsuojainta, su ojalaseja, kumiesiliinaa, kumikäsineitä jne

10 15 Turvakenkien tu lisi ol la pa kollisia ka ikissa työtiloissa, ja jo s p aikalla on pi enikin pu toavien esineiden vaa ra, su ojakypärän kä ytön tulisi ol la pakollista. 16 Jos paikalla on haitallisten kaasujen tai höyryjen tai haitallisen pö lyn h engitysvaara, he ngityselimet o n suojattava ja va aran luonteesta riippuen mahdollisesti myös silmät ja iho. 17 Muista, että jos paikalla on näkyvää pölyä, siellä on lähes v armasti m yös pi enempiä, näkymättömiä hiukkasia. Jo s p ölyä e i ol e n äkyvissä, tä mä e i kuitenkaan me rkitse sit ä, et tei ilma ssa v oisi o lla vaarallista näkymätöntä pölyä. 18 Generaattorin kä ytössä ei s aa ko skaan y littää teknisissä tie doissa ilmo itettuja käyttöarvoja. Pitkäaikaista kä yttöä kuormittamattomana t ulee välttää. 19 Generaattoria ei saa käyttää kosteassa ympäristössä. Liiallinen kosteus heikentää generaattorin eristystä. 0 Sähkö- tai muita kaappeja tai muita laitteita ei saa avata jännitteen ollessa kytketty. Jos avaaminen on välttämätöntä esim. mitta usten, te stien ta i säätöjen takia, ty ön sa a tehdä v ain pätevä sä hköasentaja. Työssä on käy tettävä asianmukaisia työkaluja j a varmistettava, että työntekijä on suojautunut sähkön aiheuttamilta vaaroilta. 1 Sähköliittimiin ei saa koskea koneen käydessä. Jos kä ytön ai kana ilm enee jotakin ep ätavallista, esim. vo imakasta t ärinää, me lua, ha jua tm s., virrankatkaisimet o n a setettava auki-asentoon ja moottori on py säytettävä. Häi riön s yy o n poistettava ennen uudelleenkäynnistystä. 3 Sähköjohdot o n t arkastettava s äännöllisesti. Vahingoittuneet joh dot j a li ian lö ysälle j ätetyt liitokset v oivat aih euttaa sä hköiskuja. Jo s tarkastuksessa havaitaan vahingoittuneita johtoja tai muita va aratekijöitä, virrankatkaisimet on asetettava au ki-asentoon ja moo ttori o n pysäytettävä. Vahingoittuneet johdot on vaihdettava ja v aaratekijät e liminoitava ennen uudelleenkäynnistystä. V armista, e ttä ka ikki sähköjärjestelmän liitokset on kiristetty kunnolla. 4 Generaattoria ei saa ylikuormittaa. Generaattorissa on yl ikuormitukselta su ojaavat v irrankatkaisimet. Jos katkaisija on l auennut, la ukeamisen aiheuttanutta kuormaa on pi enennettävä e nnen uudelleenkäynnistystä. 5 Jos gen eraattoria kä ytetään sä hköverkon varajärjestelmänä, ge neraattoria ei s aa kä yttää ilman o hjausjärjestelmää, jo ka k ytkee sen automaattisesti i rti ve rkosta v erkkovirran palautuessa. 6 Generaattorin napojen kantta ei saa irrottaa käytön aikana. En nen j ohtojen ky tkentää tai irrotusta kuorma ja ka tkaisijat on kyt kettävä poi s pää ltä, kone on pysäytettävä ja on varmistettava, ettei sitä voida käynnistää tahattomasti eikä virtapiirissä ole jäännösjännitettä. 7 Generaattorin pi tkäaikainen kä yttö pienellä kuormalla lyhentää sen käyttöikää. Turvallisuus huollon ja korjaustöiden aikana Huolto-, ko rjaus- ja p eruskorjaustöitä sa a s uorittaa ainoastaan r iittävän k oulutuksen s aanut henkilöstö. Tarvittaessa ty ö o n t ehtävä pät evän he nkilön valvonnassa. 1 Käytä kunnossapito- ja korjaustöissä aina sopivia ja hyväkuntoisia työkaluja. Vaihto-osina sa a k äyttää va in al kuperäisiä At las Copcon varaosia. 3 Rutiinitarkkailua lu kuun ot tamatta mitä än huoltotöitä ei saa tehdä laitteen käydessä. Varmista, ettei laitetta v oida k äynnistää vahingossa. Käynnistyslaitteistoon on l isäksi k iinnitettävä varoitus, j ossa lu kee e simerkiksi Työ k esken, käynnistys kielletty. Polttomoottorikäyttöisissä laitteissa akun johdot on irrotettava ja akku on otettava pois tai sen navat on peitettävä eristävillä suojatulpilla. Sähkökäyttöisten yksiköiden pääkytkin on lukittava auki-asentoon ja va rokkeet on irr otettava. Varokerasiaan t ai pä äkytkimeen on kiinnitettävä varoitus, jossa lu kee es imerkiksi "Työ ke sken, jännitteen kytkeminen kielletty". 4 Ennen kuin m oottoria tai ko neen m uita o sia ryhdytään p urkamaan ta i al oitetaan laajat korjaustyöt, o n v armistettava, e ttä liikkuvat o sat eivät pääse vierimään tai liikkumaan muulla tavalla

11 5 Varmista, ettei ko neeseen ta i se n pä älle jää työkaluja, ir tonaisia osia ta i riepuja. Älä p äästä väljiä va atteita ta i rie puja lä helle moo ttorin ilmanimuaukkoa. 6 Älä kä ytä s yttyviä liuotteita (palovaara) puhdistuksessa. 7 Suojaudu pu hdistusnesteiden my rkyllisiltä höyryiltä. 8 Älä käytä koneen osia kiipeilytukina. 9 Noudata huolto- ja ko rjaustöissä eh dotonta puhtautta. Su ojaa os at ja avoimet a ukot puhtaalla kankaalla, paperilla tai teipillä. 10 Älä h itsaa ta i te e mui ta töitä, jo ihin liittyy kuumuutta, lä hellä po lttoaine- ta i ö ljyjärjestelmää. Ennen tällaisten töi den a loittamista po lttoaine- ja öljysäiliöt o n puhdistettava p erusteellisesti esimerkiksi h öyryllä. P aineastioita e i s aa k oskaan hitsata eikä ni ihin sa a t ehdä mi tään m uutoksia. Irrota va ihtovirtalaturin johdot ka arihitsauksen ajaksi. 11 Tue vetoaisa ja akseli(t) tukevasti, jos työskentelet laitteen all a ta i irrotat py örää. Älä jä tä la itetta pelkän tunkin varaan. 1 Älä po ista ä änieristysmateriaalia ta i tee siihen muutoksia. Estä epäpuhtauksien ja nesteiden, kuten polttoaineen, ölj yn ja p uhdistusaineiden, joutuminen ä änieristeeseen. Jos äänieristysmateriaali on va hingoittunut, va ihda se, jottei äänenpainetaso nouse. 13 Käytä a inoastaan A tlas C opcon ta i ko neen valmistajan su osittelemia ta i hyväksymiä voiteluöljyjä ja ra svoja. V armista, ett ä v alitut voiteluaineet t äyttävät k aikki ni ihin s ovellettavat turvallisuusmääräykset, et enkin mitä r äjähdys- j a palovaarallisuuteen se kä h ajoamisen ja h aitallisten kaasujen ke hittymisen m ahdollisuuteen tulee. Älä koskaan sekoita synteettisiä öljyjä ja mineraaliöljyjä keskenään. 14 Suojaa m oottori, v aihtovirtalaturi, imuilmansuodatin se kä sä hkö- j a s äätölaitteet ym. kosteudelta höyrypesun yms. ajaksi. 15 Ennen ku in koneella ry hdytään suorittamaan tö itä, joihin l iittyy k uumuutta, a votulta ta i k ipinöintiä, ympäröivät os at o n su ojattava pa lamattomalla materiaalilla. 16 Tarkastettaessa k oneen si säosia e i s aa kä yttää valonlähdettä, jossa on avotuli. 17 Kun ko rjaustyöt o vat v almiit, mä ntäkonetta on pyöritettävä k ammella v ähintään yksi ki erros ja roottorikonetta us eita k ierroksia, j otta voidaan varmistua si itä, e ttä ko ne ja käyttölaitteisto liikkuvat va paasti ilman me kaanisia h äiriöitä. Varmista, e ttä ölj ypumppu ja tuuletin toimivat oikein ta rkastamalla sähkömoottorien pyörimissuunta, k un ko netta kä ynnistetään ensimmäistä ke rtaa tai ku n sä hköliitäntöihin ta i kytkinlaitteisiin on tehty muutoksia. 18 Kaikki h uolto- ja korjaustyöt o n me rkittävä käyttöpäiväkirjaan. Kor jausten t oistuvuus ja la atu voivat o lla me rkkinä kä yttöturvallisuuden heikentymisestä. 19 Jos t öiden, e sim. k utistussovituksen, aikana o n käsiteltävä ku umia osia, on käytettävä er ityisiä lämmönsuojakäsineitä ja ta rvittaessa muita henkilökohtaisia suojaimia. 0 Käytettäessä pa truunatyyppistä hengityksensuojainta on va rmistettava, että patruuna on o ikeantyyppinen ei kä se n sallittua käyttöaikaa ole ylitetty. 1 Ympäristölle haitalliset aineet, kuten öljy, liuotteet yms., on hävitettävä turvallisella tavalla. Ennen kuin ge neraattori o tetaan k äyttöön hu ollon tai ko rjauksen jä lkeen, se on ko ekäytettävä. Koekäytön aikana on t arkastettava, että vaihtovirrantuotto on a sianmukaista ja että hallintalaitteet ja pysäytyslaitteet toimivat kunnolla

12 Työkaluturvallisuus Käytä k uhunkin t yöhön oi keaa ty ökalua. Mon et tapaturmat vo idaan v älttää, ku n työkaluja kä ytetään oikein, n iiden ra joitukset tun netaan e ikä un ohdeta tervettä järkeä. Erikoistöihin on sa atavana erikoistyökaluja, jo ita tu lee käyttää, m illoin n iitä suositellaan. E rikoistyökalujen käytöllä s äästetään aik aa ja estetään os ien vahingoittuminen. Akkujen turvaohjeita Akut Akkuja huollettaessa on aina käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja. 1 Akkuhappona käytetään rikkihappoliuosta, joka on erittäin v aarallista s ilmille. I holla r ikkihappo voi aiheuttaa palovammoja. T ämän vu oksi akkujen käsittelyssä esim. v araustilaa ta rkistettaessa on oltava varovainen. Akun va raamiseen kä ytettävään paikkaan on laitettava kyltti, jossa kielletään avotulen käyttö ja tupakointi. 3 Akkuja va rattaessa ak kukennoissa muo dostuu herkästi räjähtävää kaasuseosta, jota saattaa päästä ulos sulkutulppien ilmareikien kautta. Tällöin ak un y mpäristö vo i mu odostua räjähdysherkäksi, j os t uuletus e i ole r iittävä. Räjähdysherkkä ti la saattaa sä ilyä a kussa ja s en ympärillä useita tunteja akun lataamisesta. Siksi on tärkeää, että: - ladattavien ta i äs kettäin la dattujen a kkujen lähellä ei tupakoida - virtapiiriä e i ka tkaista irr ottamalla ak un kaapelikenkä, ko ska s illoin e siintyy us ein kipinöintiä. 4 Kytkettäessä lis äakku (A B) rinnan kompressoriakun (CB) kanssa apukaapelein, kytke lisäakun (+ )-napa ko mpressoriakun (+ )-napaan j a sitten ko mpressoriakun ( )-napa k ompressorin runkoon. I rtikytkentä t ehdään p äinvastaisessa järjestyksessä

13 Kompressorin pääosat Pääosat yksiköissä, joissa metallinen suojakate tai HardHat-suojus QAX Dd on rakennettu jatkuvaan käyttöön työmailla, joissa ei ole sähköä. QAX 1 Dd:n taajuus ja jännite ovat 50 Hz/30 V - 1-vaiheinen tai 400 V - 3- vaiheinen. QAX 0-30 Dd:n taajuus ja jännite ovat 50 Hz/400 V - 3-vaiheinen. QAX 4-35 Dd:n taajuus ja jännite ovat 60 Hz/40 V - 3-vaiheinen. QAX Dd generaattorin käyttölaitteena on öljyjäähdytteinen DEUTZ-dieselmoottori. Generaattorin pääosat ilmenevät alla olevasta kaaviosta. CP ER H JW TB BH SN BH CP D DP EC DP EC ER H JW SN SS TB Jarrukahva Ohjaustaulu Tyyppikilpi Moottoriöljyn jäähdyttimen laskutulppa Polttoainesäiliön laskutulppa Maadoitustanko Kuomu Nokkapyörä Sarjanumero Liitännät ja turvalaitteet Vetoaisa D DP EC H BH TB SS DP FT SN CP ER JW D DP EC SS DP FT

14 A VI FF AF E EP OF E EA F FC 1 A AF DS E DV E EA EP F FC 1 FC FF FT FU OF E VI Vaihtovirtalaturi Ilmansuodatin Moottoriöljyn mittatikku Pölyn poisto Moottori Vaihtovirtalaturi Pakoputki Tuuletin Täyttöaukon kansi (moottoriöljy) Täyttöaukon kansi (polttoainesäiliö) Polttoainesuodatin Polttoainesäiliö Polttoainepumppu Öljynsuodatin (moottori) Alipaineen ilmaisin DS E FC FU FT DV

15 Yleistä Moottori Vaihtovirtalaturin käyttö laitteena on öljyjäähdytetty dieselmoottori. M oottorin tehonvä litys tapahtuu suoralla levykytkimellä. Vaihtovirtalaturi Generaattorissa on erillisellä jänni tteensäätimellä varustettu yksilaakerinen vaihtovirtalaturi. Harjattomassa synkronigeneraattorissa on IP 3- koteloitu H-luokan roottori- ja staattorikäämit. Jäähdytysjärjestelmä Moottorissa on öljynjä ähdytin. Moottorin käyttämä tuuletin synnyttää jäähdytysilman. Turvalaitteet Moottorissa on pysäy tyskytkimet alhaista öljynpainetta ja korkeaa öljyn lämpötilaa varten. Runko ja akseli Generaattori/moottori on tue ttu kumisilla iskunvaimentimilla runkoon. Yksikkö voidaan varustaa vaihtoe htoisesti säädettävällä ta i kiinteällä vetoaisalla, törmäys- ja seisontajarrulla ja AC-, DIN -, pall o-, GB-, IT-, NATO-vetosilmukalla (ka tso vaih toehdot ko hdasta Kuljetusalusta (akseli, vetoaisa, hinau ssilmukat) sivulla 45). Jarrujärjestelmä ko ostuu y hdistetystä seisonta- ja törmäysjarrusta. Taaksepäin a jettaessa törmäys jarru ei ole automaattisesti päällä. Nostokorvake Yksikön päällä olevan sisällä on nostokorvake. lukittavan pienen luukun Ohjaustaulu Voltti- ja ampeeri mittarin, ohjauskytkimen jne. sisältävä ohjaustaulu sijaitsee keskellä takapäässä. Tyyppikilpi Generaattorissa on tyyppik ilpi, johon on merkitty tuotekoodi, yksikkönumero ja teho (katso Tyyppikilpi sivulla 81). Sarjanumero Sarjanumero sijaitsee rungon oikeassa etusivussa. Kori Runkorakenteessa on muotoillussa etu- ja takapäässä jäähdytysilman s isääntulo- ja poistoaukot sekä kuomu ylläpito- ja huoltotoimenpiteitä varten. Generaattorin, moottorin, jäähdytysjärjestelmän jne. ympärillä on äänieristet ty kori, joka voidaan avata takapäässä olevilla hakasilmukoilla. Haarukkatrukilla tapahtuvaa nostoa varten QAX Dd:n rungossa on nelikulmaiset aukot. Generaattorin maa doitusliittimeen liitettävä maadoitustanko sijaitsee generaattorin sisällä

16 Merkinnät Seuraavassa on lyhyt kuvaus generaattorissa olevista merkinnöistä. Ohjekirjaetiketti. Tarkoittaa, että moottorin pakokaasu on kuumaa ja haitallista kaasua, joka on hengitettynä myrkyllistä. Huolehdi aina, että laitetta käytetään ulkona tai hyvin tuuletetussa tilassa. Tarkoittaa, että näiden osien lämpötila saattaa nousta hyvin korkeaksi laitteen käydessä (mm. moottori, jäähdytin jne.). Ennen kuin kosket näihin osiin, varmista että ne ovat jäähtyneet. Tarkoittaa, että nostosilmukkaa EI saa käyttää generaattorin nostamiseen. Koskee tilannetta, jossa aggregaatti on asennettu valotorniin. Kuvaa polttoaineen tyhjennysaukkoa. Kuvaa jäähdytysnesteen laskuaukkoa + laskurunkoa. Käytä vain PAROIL E öljyä. Kuvaa generaattorin eri maadoitusliitäntöjä Tarkoittaa, että generaattoria ei saa pestä korkeapainesuihkulla. Tarkoittaa, että yksikkö voi käynnistyä automaattisesti ja että ennen käyttöä on luettava ohjekirja. QAX 1, QAX 0/4, QAX 30/35 Service Pak 500 h Yearly (max. 1000h) QAX 1 XXXX XXXX XX XXXX XXXX XX QAX 0/4 XXXX XXXX XX XXXX XXXX XX QAX 30/35 XXXX XXXX XX XXXX XXXX XX oil PAROIL E PAROIL Extra Engine 5 l XXXX XXXX XX XXXX XXXX XX 0 l XXXX XXXX XX XXXX XXXX XX 09 l XXXX XXXX XX 1000 l XXXX XXXX XX Laskutulpat Älä avaa kuomua aggregaatin ollessa käynnissä. Tarkoittaa eri huoltopakettien ja moottoriöljyn osanumeroita. Näitä osia voi tilata tehtaasta. Moottoriöljyn tyhjenny saukot ja polttoaineen laskutulppa sijaitsevat rungossa, jo ssa o n myös vastaavat merkinnät; polttoaineen laskutulppa edessä, muut huoltopuolella. Moottoriöljyn las kuletku on ved etty lask uaukosta generaattorin ulkopuolelle. Esittää generaattorin nostosilmukkaa. Lue käyttöohjekirja ennen nostosilmukan käyttöä. diesel Käytä ainoastaan dieselöljyä. Lue ohjekäsikirja ennen työskentelyä akun kanssa. Kuvaa moottoriöljyn laskuaukkoa

17 Qc ! Ohjaus- ja mittaripaneeli Qc100 Yleiskuvaus Qc100 :n ohjaustaulusta Ohjaus- ja mittarita ulu s ijaitsee taulussa yksikön takaosassa. Tä mä t aulu mahdollistaa helpon pääsyn sen taakse asennettuihin osiin. F10 P4 P1 S A1 S0 S...Hätäpysäytyspainike Pysäytä gener aattori vaar an uhatessa hätäpysäytyspainiketta painama lla. K un hätäpysäytyspainiketta on painettu, se täytyy vapauttaa vastapäivä än kiertä mällä, ennen kuin gener aattori void aan käynnistää uudelleen. S0...Kauko/PÄÄLLE/POIS -kytkin Yksikön käynnistys (paikallisesti tai kauko). 0 I Kaukokäynnistysliitännät X X5 1- X5 3-4 X S0 0 I X Kaukokäynnistyssignaalin sisäänmeno X Laitekontaktorin lähtö A1... Qc100 :n näyttö F10... Varoke Aktivoituu, kun akusta moottorin valvontapiiriin tuleva virta yli ttää asetusarvon. Var oke void aan kytk eä p äälle ja pois painiketta painamalla.! Katso oikea liitäntä piirikaavioista

18 Generaattorin mittaristo P1... Ampeerimittari Ilmaisee 1. vaiheesta (L1) lähtevän virran. P4... Volttimittari Osoittaa jännitteen L:n ja L3:n välillä. Qc100 -moduuli Qc Painikkeiden ja LED-valojen toiminnot Seuraavia painikkeita käytetään Qc100 :ssa ENTER: Käytetään asetusten valintaan ja muutosten vahvistamiseen parametriluettelossa. Qc100 -moduuli sija itsee oh jauspaneelin sisällä. Tämä ohja usmoduuli suorittaa kaikki tarpe elliset generaattorin o hjauksen ja s uojaamisen tehtävät riippumatta generaattorin käytöstä. Se tarkoittaa, että Qc100 -moduulia vo idaan käyttää useisiin sovelluksiin. YLÖS: Käytetään näyttötietojen selaamiseen ja parametriarvon säätämiseen ylöspäin. ALAS: Tällä selataan näyttötietoja ja säädetään parametriarvoa alaspäin. TAAKSE: Käytetään Hälytysponnahdusikkunan sulkemiseen/ avaamiseen, parametriluettelosta poistumiseen ja valikoiden sulkemiseen suorittamatta muutoksia

19 Seuraavia LED-valoja käytetään Qc100 :ssa Power Remote Alarm Qc Remote Vihreä LED-valo ilmaisee, että yksikkö on käynnissä. Vihreä LED-valo ilmaisee, että Kauko-ohjaustila on valittu. Power Alarm Vilkkuva punainen LED-valo ilmaisee, että hälytys on käynnissä. Jatkuvasti palava punainen LED ilmoittaa, että käyttäjä on kuitannut hälytyksen. Hälytyksen kuvaus näkyy näytössä. Qc100 :n valikot Qc100 :n LCD-näyttö näyttää seuraavat tiedot: Normaalitilassa (vieri tä tietoja käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita): Ohjaimen tyyppi & versio Parametriluettelo Hälytysluettelo LOKI-luettelo Huoltoajastin 1 & huoltoajastin Akun jännite Jännite - taajuus - käyntitunnit Hälytys-tilassa (vieritä tietoja käyttämällä YLÖS ja ALAS -painikkeita): luettelo kaikista aktiivisista hälytyksistä Näyttöjä voida an vi erittää käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita. Vieritys on jatkuvaa. Jos Erikoistila tulee näytölle, näkyy Tilanäyttö. Jos hälytys annetaan, näkyy hälytysnäyttö. Ohjaimen tyypin ja version näyttö Tässä näkymässä näytetään ohjaimen tyyppi ja ASWversionumero. Parametrinäyttö Qc100 v Parameter Tässä näkymässä näytetään useita parametriasetuksia ja annetaan mahdollisuus muokata niitä. Yleiskatsaus on ko hdassa Par ametriluettelo, sivulla

20 Hälytysluettelon näyttö Tässä nä kymässä nä ytetään aktiivisten hälytysten määrä ja siirrytään niihin. Yleiskatsaus on koh dassa Häly tysnäyttö (ponnahdusikkuna), sivulla 3. LOKI-listanäyttö Alarm List 0 Alarm(s) LOG List Tässä näkymässä näytetään hälytysmuisti ja siirrytään siihen. Yleiskatsaus on kohdassa LOKI-lista, sivulla 4. Huoltoajastimen 1 & huoltoajastimen näyttö nollaamalla aja stimet tai kuitta amalla huoltoajastimen merkki. Huoltoajastimet laskevat ja antavat häly tyksen ku n arvo tavoitetaan. Huoltoajastimet nollataan parametrinäytön kautta. Akkujännitteen näyttö Battery h Tämä näkymä näyttää akkujännitteen ja käyntitunnit. Jännitteen - taajuuden - käyntituntien näyttö 400V h 13. V 50Hz Tämä näkymä näyt tää jännitteen, ta ajuuden ja käyntitunnit. Qc100 :n valikot Tilanäyttö (ponnahdusikkuna) Jos e rityistila syötetää n (e sim. vianmääritystila), ponnahdusikkuna näky y auto maattisesti niin k auan kuin tila on aktiivinen. Taustaruutu ei päivity kun tilan ponnahdusikkuna on aktiivinen. Jos eri koistila on kulunut umpeen, s iirrytään automaattisesti takaisin aktiiviseen kuvaan. Jos hälytys annetaan, näkyy hälytysnäyttö. Service 1 Service 59h 59h Tässä näky mässä näytetään mo lemmat huoltoajastimet. H uoltoajastimen mer kki näyte tään, kun huolto on ajankohtaista. Se voidaan poistaa joko - 0 -

21 Parametriluettelo Parametrivalikot ovat esiohjelmoituja! Salasanaa kysytään, kun asetuksia yr itetään muuttaa (käyttäjän salasana = 003). Parametriluettelon LCD-näytöllä näkyvät valikot: Käyntituntien säätö Tällä valikolla s äädetään käyntituntien määrää. Käyntituntien määrää voidaan ainoastaan lisätä, ei vähentää. Yksikkötyyppi! Yksikkötyyppi 4 QAS Dd -laitteisiin! Huoltoajastimen nollaus Huoltoajastimen 1 nollaus Näillä valikoilla nollata an huoltolaskurit. K un huoltolaskuri a ntaa häly tyksen, joka kuita taan, laskuri nollautuu automaattisesti. Diagnostiikkavalikko Tällä valikolla virroitetaan moottorin elektroniikka käynnistämättä moottoria. K un asetus on "päällä", m oottorin elektroniikalle syötetään sähkövirtaa p uolen minu utin v iiveen kuluttua. Yksikköä ei voida käynnistää niin kauan kuin tämä parametri on "päällä". Laitevalikko Tällä valikolla valitaan, näytetäänkö lämpötila ja paine yksiköissä C/bar vai F/psi. Kielivalinta Tehtaalla oletuskieleksi on asetettu kuvakkee t, mutta 6 muuta kieltä voidaa n valita: englanti, ranska, saksa, italia, espanja ja kyrilliset aakkoset (venäjä). Kaikki pa rametriluettelon tiedot näytetään aina englanniksi. Generaattorin alitaajuus: virheluokka, käyttöönotto, viive, asetuspiste Generaattorin y litaajuus: vir heluokka, käyttöönotto, viive, asetuspiste Generaattorin alijännite: virheluokka, käyttöönotto, viive, asetuspiste Generaattorin ylijännite : virheluokka, käyttöönotto, viive, asetuspiste Säätövalikkoa voidaan vi erittää käyttämä llä YLÖS - ja ALAS-painikkeita. Painamalla E NTER-painiketta aktivoidaan säätövalikko, joka näkyy näytöllä

22 Alla on valikkokaavio yksikkötyypin vaihtoa varten: Qc Qc Parameter Running time Unit type Unit type Unit type 4 - -

23 Hälytysnäyttö (ponnahdusikkuna) Jos hälyty s annetaan, pon nahdusikkuna näky y automaattisesti niin kauan kuin hälytys on aktiivinen, riippumatta siitä, mikä näkymä on aktiivinen. Punainen hä lytys-led syttyy vilkkumaan. Hälytyskuvakkeet näytetään yhdessä kuittausruudun kanssa. K uittaa hälytys painamalla E NTERpainiketta. Kun hälyt ys on kuitattu, rastiruutuun ilmestyy V-merkki ja punainen hälytyksen LED-valo alkaa palaa jatkuvasti.! Hälytys on aina kuitattava ennen sen aiheuttaneen ongelman korjaamista. Hälytysnäytöstä voi aina poistua painamalla TAKAISIN-painiketta. Jos hälytyksiä on enemmä n kuin yksi, niitä voidaan selata YLÖS- ja ALAS -painikkeilla. Uusin hälytys näkyy viime isenä luettelossa (tarkoi ttaa sitä, että vanhempi h älytys näkyy n äytöllä u uden tullessa esiin). Jos yksi tai useamp i häly tys o n n äkyvissä, näytön oikeaan reunaan ilmestyy nuoli. Hälytyksistä on olemassa seuraavat yleiset ryhmät: Varoitus: Hälytys-LED syttyy + hälytyksen ponnahdusikkuna tu lee näytölle + hälytysrele virroitetaan (jos määritetty) Sulkeminen: "GB:n laukeamisen" toimenpiteet + yksikkö pysähtyy välittömästi Luettelo mahdollisista hälytyksistä: ALHAINEN ÖLJYNPAINE KORKEA JÄÄHDYTYSNEST EEN LÄMPÖTILA LATAAVA VAIHTOVIRTALA TURI GENERAATTORI N YLIJÄNNITE GENERAATTORI N ALIJÄNNITE GENERAATTORI N YLITAAJUUS GENERAATTORI N ALITAAJUUS HUOLTOAJASTIN 1 HUOLTOAJASTIN MOOTTORIN HÄLYTYS - 3 -

24 HÄTÄPYSÄYTYS EI KÄYNNISTY PYSÄYTYSVIRHE LOKI-lista Yksikkö pitää kirjaa 30 viimeisestä tapahtumasta. Tapahtumat ovat: pysäytykset huoltolaskurin 1/ nollaus yksikkötyypin muutokset Yhdessä jo kaisen tap ahtuman kans sa tallen tuvat käyntitunnit jokaisen tapahtuman ajankohtana. 3 1 Qc100 EVENT LOG #04 Water Time: 00001h Kaukokäynnistyksen käyttö Asennusjohdotukset: X5.1 & X5. joh dotetaan kaukokäynnistyskytkimelle. X5.3 & X5.4 johdotetaan kaukokoskettime lle (auki/kiinni). Virheluokat Kaikilla akti voiduilla Q c100 :n häl ytyksillä on oma esimääritelty virheluokkansa. Kaikki häl ytykset tulevat kä yttöön jos jonkin seuraavan kolmen tilan mukaan: hälytys poissa, ei hälytyksen valvontaa (OFF) käytössä oleva hälytys, jatkuva valvonta (ON) hälytys käynnin aik ana, valvo nta vain generaattorin ollessa käynnissä (RUN) 4 1 Ohjaimen tyyppi Tapahtuman numero 3 Tapahtuma 4 Käyntiaika - 4 -

25 Lähtöliitännät (S) 1-vaiheisen QAX 1 Dd:n lähtöliitännät Q1 Q Q3 Q1 Q Q3 X3...1-vaiheinen lähtöliitäntä (30 V Y) Sisältää vaiheen L, nollavaihe en ja maadoituksen. Q1...Pääkatkaisija ja minimijänniterele Katkaisee virrans yötön liittimelle X1, kun oikosulku sattuu kuormituspuolella tai ku n ylivirtasuoja (50 A) laukeaa tai kun rinnakkaislaukaisu a ktivoituu. Katkaisija täytyy nollata manuaalisesti, sen jälkeen kun vian syy on poistettu.! Virrankatkaisin Q1 ei katkaise virransyöttöä pelkästään liittimeen X1, vaan myös liittimiin X ja X3. Muista kytkeä virrankatkaisimet Q1, Q ja Q3 päälle käynnistettyäsi generaattorin, kun virransyöttö tapahtuu X:n tai X3:n välityksellä. Q...X-liittimen katkaisin X1 0 I X X3 PE Katkaisee vi rran syötön liittimelle X, kun oikosulku sattuu kuormituspuolella tai ku n ylivirtasuoja (3 A) laukeaa. Tä llöin Q katkaisee X:een tulevat kolme vaihetta. Se voidaan akt ivoida u udestaan, ku n vik a o n korjattu. Q3...X3-liittimen katkaisija X1 X Lähtöliitännät-sovellus sisältää seuraavat lähtöliitännät ja virrankatkaisimet: X vaiheinen lähtöliitäntä (30 V AC) Sisältää vaiheen L, nollavaihe en ja maadoituksen. X3 Katkaisee virrans yötön liittimelle X3, kun oikosulku sattuu kuormituspuolella tai ku n maavuodon tunnistin (30 ma) tai ylivirtasuoja (16 A) laukeaa. Aktivoituna Q3 keskeyttää vaiheen L3 ja nollajohtimen X3:een. Se voidaan aktivoida uudestaan, kun vika on korjattu. X... 1-vaiheinen lähtöliitäntä (30 V AC) Sisältää vaiheen L, nollavaihe en ja maadoituksen

26 3-vaiheisen QAX Dd:n lähtöliitännät Q1 Q Q3 Q1 Q Q3 Sisältää vaihe en L3, nolla vaiheen ja maadoituksen. Q1...Pääkatkaisija ja minimijänniterele Katkaisee vi rran syötön liittimelle X1, kun oikosulku sattuu kuormituspuolella tai ku n ylivirtasuoja (QAX 1: 0 A, QAX 0: 3 A, QAX 30: 50 A) aktivoituu tai kun rinnakkaislaukaisu a ktivoituu. Katkaisija täytyy nollata manuaalisesti, sen jälkeen kun vian syy on poistettu.! Virrankatkaisin Q1 ei katkaise virransyöttöä pelkästään liittimeen X1, vaan myös liittimiin X ja X3. Muista kytkeä virrankatkaisimet Q1, Q ja Q3 päälle käynnistettyäsi generaattorin, kun virransyöttö tapahtuu X:n tai X3:n välityksellä. X1 0 I X X3 PE Q...X-liittimen katkaisin Katkaisee virrans yötön liittimelle X, kun oikosulku sattuu kuormituspuolella tai ku n ylivirtasuoja (QAX 1-0: 16 A, QAX 30: 16 A/3 A) laukeaa.. T ällöin Q katkaisee X:een tule vat kolme vaihetta. Se voidaan aktivoida uudestaan, kun vika on korjattu. X1 X Lähtöliitännät-sovellus sisältää seuraavat lähtöliitännät ja virrankatkaisimet: X vaiheinen lähtöliitäntä (400 V Y) Sisältää vaiheet L1, L ja L3, nollavaiheen ja maadoituksen. X3 Q3...X3-liittimen katkaisija Katkaisee virrans yötön liittimelle X3, kun oikosulku sattuu kuormituspuolella tai ku n maavuodon tunnistin (30 ma) tai ylivirtasuoja (16 A) laukeaa. Aktivoituna Q3 keskeyttää vaiheen L3 ja nollajohtimen X3:een. Se voidaan aktivoida uudestaan, kun vika on korjattu. X... 3-vaiheinen lähtöliitäntä (400 V Y) Sisältää vaiheet L1, L ja L3, nollavaiheen ja maadoituksen. X vaiheinen lähtöliitäntä (30 V Y) - 6 -

27 QAX 4-35 Dd:n kytkentätaulu Q1 X1 Kytkentätaulussa on seuraavat virrankatkaisimet: X1... Kytkentätaulu Helpottaa kaapelien liittämistä. Q1... Päävirrankatkaisin ja minimijänniterele Katkaisee virran syötön liittimelle X1, kun oikosulku sattuu kuormituspuolella tai ku n ylivirtasuoja (QA X 4: 63 A, QAX 35: 100 A) aktivoituu tai kun rinnakkaislaukaisu aktivoituu. Virrankatkaisin täytyy nol lata manuaalisesti, kun vian syy on poistettu. 0 I Roiskumaton Roiskumattomalla runko voida laskutulppien kautta. Nostopuomi an tyhjentää Generaattorin nosto-ohjeet Generaattoria nostettaessa on nos tolaite asetettava siten, e ttä vaakatasoon asetettua generaa ttoria nostetaan py stysuoraan. Pidä nosto kiihdytys ja - hidastus turvallisella tasolla. 1 1 Nostokorvake Pieni luukku Käytä mieluiten pienen luukun () alla olevaa nostosilmukkaa (1).! Noston aikana kiihdytys ja hidastus on pidettävä turvallisissa rajoissa (maks. g). Laitetta ei saa nostaa helikopterilla. Tiettyä moottorin huolto toimenpidettä varten nostopuomi on po istettava, esim. moottorin venttiileitä sää dettäessä. Nostopuomia ta kaisin asennettaessa on pultit kiristett ävä tiukkuuteen 40 Nm ±10. Valotorniin asennetun generaattorin nosto-ohjeet! Kun aggregaatti on asennettu valotorniin, konetta EI saa nostaa nostosilmukasta. Sen sijaan on käytettävä valotornin alavaunun nurkissa olevaa 4 nostokoukkua. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoon ja henkilökohtaiseen loukkaantumiseen! - 7 -

28 Käyttöohjeet! Noudata aina tarkasti kaikkia asiaankuuluvia turvamääräyksiä jo oman turvallisuutesikin vuoksi. Älä käytä generaattoria niin, että teknisessä erittelyssä annetut rajaarvot ylittyvät. Kytkettäessä generaattoriin työmaakeskuksia, kytkinlaitteita tai kuormia tulee aina noudattaa pienjännitelaitteistoja (alle V) koskevia paikallisia määräyksiä. Generaattorin maadoitus tulee varmistaa jokaisen käynnistyksen yhteydessä ja aina uusia kuormia kytkettäessä. Maadoitus tulee tehdä joko maadoitussauvalla tai käyttämällä mahdollisesti olemassa olevaa, tarkoitukseen soveltuvaa maadoituslaitteistoa. Suoja liian korkeata kosketusjännitettä vastaan ei ole tehokas, ellei maadoitusta tehdä kunnollisesti. Generaattori on johdotettu IEC standardin mukaiselle TNjärjestelmälle, ts. virtalähteen yksi kohta on suoraan maadoitettu - tässä tapauksessa nollajohdin. Asennettavan sähkölaitteiston paljaat osat on yhdistettävä suoraan toiminnalliseen maahan. Asentaminen Jos generaattoria käytetään muussa sähköjärjestelmässä, esim. ITjärjestelmässä, on asennettava muita asianomaisten järjestelmien edellyttämiä suojalaitteita. Kaikissa tapauksissa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja on oikeutettu avaamaan vaihtovirtageneraattorin liitäntärasiassa olevan nollajohtimen (N) ja maadoitusliittimien välisen kytkennän. Sijoita generaattori vaak asuoralle, tasaiselle ja tukevalle alustalle. Generaattoria tulee säilyttää ovet suljettuina niin, etteivät pöly j a sade pääse sisään. Pöly lyhentää suodattimien käyttöik ää ja voi heikentää generaattorin toimintaa. Tarkista, että moottorin pakokaasujen poistoa ole suunnattu ih misiä kohti. Jos genera attori sijoitetaan sisätil oihin, johda pakokaasut ulos asentamalla läpimitaltaan riittä vän suuri pakoputki. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta, niin että jäähdytysilma ei kierrä. Käänny ta rvittaessa Atlas Copcon puoleen. Jätä generaa ttorin ympärille rii ttävästi tilaa käyttöä, tarkastuksia ja huoltoa silmällä pitäen (vähintään 1 m kummallekin puolelle). Tarkista, että s isäinen maadoitusjärjestelmä vastaa paikallisia määräyksiä. Tarkista pulttien ja mutterien kireys. Asenna maadoitussauva mahdollisimman lähe lle generaattoria ja varmista, että kosketusjännite ei ole yli 5 V. Tarkista, että maadoitustangon kaapeli on kytketty maadoitusliittimeen. Generaattorin kytkeminen Varotoimet epälineaaristen ja herkkien kuormien osalta Epälineaariset kuormat synnyttävät! virtoja, joissa on runsaasti harmonisia yliaaltoja, jotka vääristävät vaihtovirtageneraattorin tuottaman jännitteen aallonmuotoa. Yleisimpiä epälineaar isia 3- vaihevirtoja ovat tyristori-/tasasuuntaajaohjatut kuormat, kuten muuttuvanopeuksisille moo ttoreille virta a syöttävät konvertterit, UPS-kuo rma ja tie toliikenteen virransyöttö. 1-va ihepiirein t oteutetut kaasupurkausvalot sy nnyttävät ko rkeita 3. asteen harmonisia yliaaltoja ja on olemassa vaa ra liian runsaasta nollavirrasta. Jännitevaihteluille herkim piä ovat mm. loistevalot, purkausvalot, tietokoneet, röntgenlaittee t, äänenvahvistimet ja hissit. Käänny Atlas Copco n puoleen tar vitessasi apua toimenpiteissä, joilla välte tään epä lineaaristen kuormien haittavaikutukset

29 Kaapelien laatu, vähimmäispoikkipinta-ala ja enimmäispituus Generaattorin kytkentälevy liittimiin tuleva kaapeli on mitoitettava paikalliste n mä äräysten muka isesti. Kaapelin tyyppi, nimellisjännite ja virransiirtokapasiteetti määräytyvät asennusolosuhteiden, ras ituksen ja y mpäristön lämpötilan perusteel la. Jotta johdotus olisi taipuis a, tulee käyttää kumipä ällysteistä, taipuisajohtimista laatua H07 RN-F (Cenelec HD.) tai parempaa. Suurimmat sallitut 3-vaihevirrat (ampee rimäärät) ympäristön lämpöti lassa 40 C eri kaapelityypeille (moni- ja yksisäikeiset PVC-eristetyt johtimet ja monisäikeiset H07 RN-F -johtimet ) ja luetelluille poikkipinta-aloille VDE 098 -määrä ykset täyttävän asennustavan C3 mukaisesti ilme nevät alla olevasta taulukosta. Paikallisia määräyksiä tulee noudattaa, jos ne ovat tässä esitettyjä vaatimuksia ankarampia. Poikkipintaala Maks. virta (A) (mm ² ) Monisäiekaa Yksisäiekaap peli eli H07 RN-F, Pienin sallittu poikkipinta-ala ja va staava suurin sallittu kaapelin tai johtimen pituus monisäiekaapelille ta i H 07 RN-F laadulle nimellisvirralla (0 A), jännitehäviön ollessa alle 5% ja teh okertoimen 0, 80 ovat,5 mm² ja 14 4 m. J os sähkömoottoreita joudut aan käy nnistämään, on suositeltavaa ylimitoittaa kaapeli. Kaapelin jännitehäviö voidaan määrittää seuraavasta kaavasta: 3 I L R cos + X sin e = e = Jännitehäviö (V) I = Nimellisvirta (A) L = Johtimien pituus (m) R = Resistanssi ( /km VDE 010: n mukaan) X = Reaktanssi ( /km VDE 010: n mukaan) Kuorman kytkeminen Tarkista, että taajuus-, jännite- ja virta-arvot vastaavat generaattorin arvoja. Yhdyskaapelin tulee olla sopivan mittainen ja se on vede ttävä turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen niin, ettei se kierry. Ennen käynnistämistä Valmista akku käyttöä varten ennen ensimmäistä käynnistystä, ellei sitä ole jo tehty. Tarkista moottorin ölj ymäärä ge neraattorin ollessa vaakasuora ssa ja lisää öljyä tarvitta essa. Öljyn pinnan tulee olla lähellä mittatikun ylämerkkiä, mutta ei sen yläpuolella. Tarkista ilmansuodattimen alipaineen osoitin. Jos punainen o sa on ko konaan näk yvissä, v aihda suodatinpanos. Poista pöly ilmansuodattimesta painama lla tyhjennysventtiiliä. Tarkista, ettei generaattorissa ole vuotoja ja e ttä liittimet jne. ovat kunnollisesti kiristetyt. Korjaa mahdolliset viat. Tarkista, että var oke F1 0 ei ole lauen nut ja että hätäpysäytyskytkin on OUT-asennossa. Tarkista, että kuorma on kytketty pois. Tarkista, että katkaisija Q1 on kytketty pois

30 Qc100 :n käyttö Qc100 :n käynnistys Käynnistä yksikkö paikallisesti seuraavalla tavalla: Kytke akkukytkin päälle. Katkaise virta katkaisijasta Q 1. Tämä ei ole tarpeen, jos Q1:n ja kuorman väliin on asennettu laitekontaktori. Aseta käynnistyskytkin S0 asentoon I. Laite käyn nistyy. Käy nnistysyritys v ie en intään 1 sekuntia. Kytke päälle virrankatkaisija Q1, jos kontaktoria ei ole asennettu. Käynnistä yksikkö kaukokäynnistyksellä seuraavalla tavalla: Aseta käynnistyskytkin S0 asentoon. Kytke päälle virrankatkaisija Q1. Aseta kau kokäynnistys/pysäytyskytkin asentoo n start. Laite käyn nistyy. Käy nnistysyritys v ie en intään 1 sekuntia. Qc100 :n käytön aikana Seuraavat toimenpiteet tulee tehdä säännöllisesti: Tarkista, e ttä moottorin mittarien lukema t ja merkkilamppujen näytöt ovat normaalit. Vältä moottorin käyttämistä! polttoaineen loppumiseen asti. Jos näin on päässyt käymään, ryypytys nopeuttaa käynnistystä. Tarkista, ettei öljy-, polttoa ine- ja jäähdytysnestevuotoja esiinny. Vältä pitkää käyttöä vähäisellä kuormalla (< 30%). Se voi johtaa moottorin tehon laskuun ja nostaa moottorin öljynkulutusta. Tarkista ge neraattorin mitt areista, että va iheiden välinen jännite on sama ja ettei ensimmäisen vaiheen (L1) nimellisvirta ylity. Jos gene raattorin läht öihin liitetään 1- vaihekuormia, pidä kaikki ku ormat hyv in tasapainossa (ainoastaan 3-vaiheinen QAX). Jos kat kaisijat aktivoituvat käy tön aika na, kytke kuorma pois ja pysäytä gener aattori. Tar kista kuorma ja pienennä sitä tarvittaessa.! Generaattorin ovia saa käytön aikana avata vain hetkellisesti, esim. tarkastustoimia varten. Qc100 :n pysäytys Pysäytä yksikkö paikallisesti seuraavalla tavalla: Kytke kuorma pois. Katkaise virta katkaisijasta Q1. Anna moottorin käydä noin 5 minuuttia. Pysäytä mo ottori as ettamalla käyn nistyskytkin S0 asentoon O. Lukitse kuomu ja ohjaus- ja mittaripa neelin ovi luvattoman käytön ehkäisemiseksi. Pysäyttääksesi yksikön käynnistyskytkimen ollessa asennossa toimi seuraavasti: Kytke kuorma pois. Pysäytä moottori kääntä mällä ka ukokäynnistys/- pysäytyskytkin p ysäytysasentoon tai käynnistyskytkin S0 asentoon O. Jäähtymisajan oletusarvo on 15 sekuntia. Lukitse kuomu ja ohjaus- ja mittaripa neelin ovi luvattoman käytön ehkäisemiseksi

31 Huolto Huolto-ohjelma! Tarkista ennen huoltotöiden aloittamista, että käynnistyskytkin on 0-asennossa ja että liittimet ovat jännitteettömät. Huolto-ohjelma Päivittäin 500 tunnin välein Huoltosarja tunnin välein tai vuosittain (QAX 1 Dd) (QAX Dd) Tärkeimpien apulaitteiden huoltoa ajatellen Atlas Copco on kehittänyt huoltosarjoja, jotka sisältävät kaikki kuluvat osat. Huoltosarjoja käyttämällä saat alkuperäisosien edut, säästät hallintokuluissa ja hinnassa irrallisten komponenttien käyttöön verrattuna. Katso varaosalistalta lisätietoja huoltopakkauksen sisällöstä. Tarkista tai tyhjennä vesi polttoainesuodattimessa/vedenerottimessa x x x Puhdista ilmansuodatin ja pölykotelo x x x Tarkista alipaineen ilmaisin x x x Tarkasta koko yksikkö silmämääräisesti x x x Vaihda moottoriöljy (1) x x Vaihda moottorin öljynsuodatin (1) x x Tarkista/puhdista jäähdytin/jäähdyttimen rivat x x Tarkista kiilahihnan kireys ja kunto x x Rasvaa kuomun saranat ja lukot x x Vaihda moottorin polttoaineen suodatinpanos x x Vaihda moottorin polttoaineen esisuodatinpanos x x Tarkista akkunesteen pinnankorkeus ja akun navat x x Takista moottorin kiinnitykset x x Tarkista kampikammion tuuletusjärjestelmä x x

32 Tarkista jäähdytystuulettimen kunto x x Tarkista moottorin maadoitusliitäntä x x Vaihda ilmansuodatinelementti () x x Tarkasta päägeneraattorin eristysvastus x x Tarkista rengaspaine x x Tarkista pyörämutterien kireys x x Tarkista/säädä jarrujärjestelmä (jos asennettu) x x Tarkista vetoaisan nivelet ja liitännät x x Vaihda kiilahihna Vaihda turvapatruuna Tarkasta ja säädä moottorin imu- ja poistoventtiilit (3) Tarkista vaihtovirtalaturi ja käynnistysmoottori Tarkista sähköjärjestelmän kaapelit ja kuluminen turvallisuussyistä Testaa termostaatit Atlas Copcon huoltoteknikon suorittama tarkastus! Valmiuskäytössä olevat generaattorit tulee testata säännöllisesti. Moottoria tulee käyttää 30 minuuttia suurella kuormituksella (50% - 70%) vähintään kerran kuukaudessa niin, että moottori saavuttaa käyttölämpötilansa. x x x x x x! Pidä kotelon, nostosilmukan, vetoaisan ja akselin pultit kunnolla kiristettyinä. Katso Tekniset tiedot sivulla 55 ja Kiristysarvot sivulla

33 Huomautukset: Nämä huoltovä lit eivät ole voimassa erittäin pölyisissä tiloissa. Tarkasta ja/tai vaihda suodattimet ja puhdista jäähdytin säännöllisesti. (1) 500 tun tia vain, k un käytössä on Paro il E. Tyhjennä m oottoriöljy my ös öljynjäähdyttimestä. () Ilmansuodatin on vaihde ttava aikaisemmin, kun laitetta käytetään pölyisessä ympäristössä. (3) Ei tarpe en yksiköissä, joiden moottorei ssa on hydrauliset venttiilinnostimet (QAX 30 COM). Huoltosarjojen käyttö Huoltosarjoissa on sekä ge neraattorin että moottorin normaalissa ylläpido ssa tarvittavat ka ikki alkuperäisosat. Huoltosar jat minimoivat seisonta - ajan ja pitävät ylläpitokustannukset alhaisina. Huoltosarjojen t ilausnumero on merkitty Atlas Copcon osaluetteloon (ASL). Tilaa huoltosarjat Atlas Copcon paikalliselta edustajalta. Generaattorin ehkäisevä kunnossapito-ohjelma Ohjelmassa o n huolto-ohjeiden yh teenveto. L ue vastaava osa ennen huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä. Vaihda huollon yhteydessä kaikki irrotetut tiivisteet, O-renkaat, aluslevyt jne. Katso moottorin huolto Moottorin käyttöohjekirjasta. Kunnossapito-ohjelma on pidettävä yle isohjeena generaattorisovelluksille tyypillisissä pöl yisissä olosuhteissa toimiville laitteille. Kunnossapitoohjelmaa voidaan soveltaa sovelluksen, ympäristön ja kunnossapidon laadun mukaan. Moottorin huolto Katso täydellinen huolto käyttöohjekirjasta. Katso sivulla 55. -ohjelma moottorin myös T ekniset tiedot (*) Vaihtovirtageneraattorin eristysvastuksen mittaaminen Eristysvastus mitataan 500 V:n megaohmimittarilla. Jos N-liitin on yhdistetty m aadoitusjärjestelmään, se on irrotettava maadoitusliittimestä. Irrota AVR. Kytke mega ohmimittari maadoitusliittimen ja liitimen L 1 väliin ja synnytä 500 V:n jännite. Asteikon on osoitettava ainakin 1 M :n vastusta. Tarkempia tie toja saa va ihtovirtageneraattorin käyttö- ja huolto-ohjeista. Moottorin polttoainemääritykset Kysy moottorin polttoainemääritykset Atlas Copcon asiakaspalvelusta. Moottoriöljyn laatuvaatimukset! Suosittelemme ehdottomasti Atlas Copco -merkkisten voiteluöljyjen käyttöä. On suositeltavaa kä yttää korkealaatuista miner aali-, hydrauli- tai synteettistä mineraalivoiteluöljyä, johon on lisätty ruosteen- ja ha pettumisenestoainetta, joka ei vaahtoa ja kestää kulumista. Viskositeettiluokka tulee valita ulkolämpötilan ja ISO luokituksen mukaan seuraavasti. Moottori välillä -15 C (5 F) ja 40 C (104 F) välillä -5 C (-13 F) ja 40 C (104 F)! Voiteluainetyyppi PAROIL E PAROIL Extra Älä koskaan sekoita synteettisiä öljyjä ja mineraaliöljyjä keskenään. Vaihtaessasi mineraaliöljystä synteettiseen öljyyn (tai päinvastoin) sinun on tehtävä lisähuuhtelu. Kun olet tehnyt vaihdon synteettiseen öljyyn, käytä yksikköä muutaman minuutin ajan, jotta synteettinen öljy kiertää perusteellisesti järjestelmässä. Valuta öljy sitten pois ja täytä uudella synteettisellä öljyllä. Täytä oikea määrä öljyä noudattamalla yleisiä ohjeita

34 Tiedot, PAROIL Atlas Copcon PAROIL on AINOA öljy, joka on testattu ja hyväksyt ty käytettäväksi kaikissa Atlas Copcon ko mpressoreihin ja g eneraattoreihin asennettavissa moottoreissa. Atlas Copcon laitteille tehdyt kattavat laboratorio- ja kenttätutkimukset ovat todistaneet, että PAROI L täyttää kaikki voiteluaineille eri olosuhteissa asetetut vaatimukset. Se täyttää ankarat laatuv aatimukset, joilla varmistetaan l aitteistosi tasainen j a luotettava toiminta. PAROILin korkealaatuiset lisäa ineet pidentävät öljynvaihtovälejä vaa rantamatta suoritustehoa tai pitkää käyttöikää. PAROIL suojaa kulumis elta eritt äin vaativissa olosuhteissa. Teho kas ha pettumisen esto, suur i kemiallinen kestävyys ja ruosteenestolisäaineet auttavat vähentämään ko rroosiota myö s pitkään käyttämättöminä olevissa moottoreissa. PAROIL sisältää korkealaa tuisia hapettumisen estoaineita, jotka estävät erittäin korkeissa lämpötiloissa helposti syntyvien s akan, liejun ja epäpuhtauksien muodostumisen. PAROILiin lisätyt puhdistusaineet estävät liejua muodostavien hiukkasten saostumisen ja suodattimen tukkeutumisen sekä sakan k erääntymisen venttiilikoneiston kannen alueelle. PAROIL vapauttaa tehokkaasti ylimääräi stä lämpöä tarjoten samalla erin omaisen su ojan po rauksen seinämiin öljynkulutuksen rajoittamiseksi. PAROIL säilyt tää erinomaisesti kokonaisemäslukunsa (TBN) ja sen alkalisuu s estää tehokkaasti happojen muodostumista. PAROIL ehkäisee noen muodostumista. PAROIL on paras mahdollinen vaihtoehto uusimpiin vähäpäästöisiin EURO -3 & -, EPA TIER II & III - moottoreihin, jois sa käytetään v ähärikkistä dieselpolttoainetta öljyn ja polttoa ineen kulutuksen vähentämiseksi. PAROIL Extra ja PAROIL E Synteettinen moottoriöljy PAROIL Extra PAROIL Extra on syntee ttinen erittä in tehokas dieselmoottorin öljy, jolla on korkea viskositeett i- indeksi. Atlas Copco PAROIL Extra on s uunniteltu takaamaan e rinomainen voite luteho heti käynnistyshetkestä lähtien jopa -5 C:n lämpötiloissa. Litraa Amer gal. Engl gal. kuutio jalkaa kanisteri 5 1,3 1,1 0, tynnyri 0 5,3 4,4 0, Mineraalimoottoriöljy PAROIL E PAROIL E on mineraal ipohjainen erittäin tehokas dieselmoottorin öljy, jolla on korkea viskositeett i- indeksi. Atlas Copco PA ROIL E on suunniteltu takaamaan ko rkea su orituskyky ja su ojaamaan moottoria no rmaaleissa ympäristöolosuhteissa - 15 C:n lämpötilasta ylöspäin. Litraa Amer gal. Engl gal. kuutio jalkaa Tilausnumero Tilausnumero kanisteri 5 1,3 1,1 0, kanisteri 0 5,3 4,4 0, tynnyri 09 55, 46 7, tynnyri

35 Säädöt ja huoltotoimenpiteet Moottoriöljyn määrän tarkastus! Älä koskaan sekoita erimerkkisiä tai -tyyppisiä öljyjä keskenään. Käytä ainoastaan myrkyttömiä öljyjä, jos on vaara, että saastunutta ilmaa voi joutua hengitykseen. Katso m yös öljy n laatuv aatimukset, viskositeettisuositukset ja vaihtovälit moottorin käyttöohjekirjasta. Katso huoltovälit kohdasta Huolto sivulla 31. Tarkista moottoriö ljyn määrä moottorin käyttöohjekirjan ohjeiden mukaisesti ja lisää öljyä tarvittaessa. Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto Katso yks ityiskohdat ko hdasta Gen eraattorin ehkäisevä kunnossapito-ohjelma sivulla 33. Jäähdyttimien puhdistus 1 Myös höy rypuhdistusta jo llain puhdistus aineella voidaan käyttää.! Vältä jäähdyttimien vahingoittaminen suuntamaalla suihku suunnilleen kohtisuoraan jäähdyttimiin. Suojaa sähkö- ja ohjauslaitteet, ilmansuodattimet jne. kosteuden tunkeutumiselta. Älä missään tapauksessa höyrypuhdista vaihtovirtalaturia. Sulje huoltoluukut.! Älä koskaan jätä roiskuneita nesteitä, kuten polttoaine, öljy, vesi tai puhdistusaineet generaattoriin tai sen ympärille. Pidä öljynjäähdytin (1) puhtaana, jotta jää hdytys olisi tehokasta. 1 Öljynsuodatin (moottori) Polttoainesuodatin 1 Moottoriöljyn j äähdyttimen tuulettimen puoleiseen pin taan pääsee käsiksi poistamalla tuuletintunnelin yläosa. Moottoriöljyn jäähdytti men toiseen pintaan pääsee käsiks i pois tamalla etupeite levyjen keskiosa.! Poista lika jäähdyttimistä kuituharjalla. Älä koskaan käytä teräsharjaa tai metalliesineitä

36 Polttoainesäiliön puhdistus! Aseta polttoa inesäiliön laskutulpan alle sopiva tyhjennysastia. Poista laskutulppa. Nosta vetoaisaa (katso Hinausohjeet sivulla 49) ja kallista gene raattoria noin 15, jolloin polttoaine, lika ja vesi poistuu. Puhdista polttoainesäiliö ja kiinni tä laskutulppa käsitiukkuuteen.! Älä koskaan jätä roiskuneita nesteitä, kuten polttoaine, öljy, vesi tai puhdistusaineet generaattoriin tai sen ympärille. Täytä polttoainesäiliö puhtaalla polttoaineella. Akun hoito! Ota huomioon asiaankuuluvat ympäristö- ja turvaohjeet. Ennen akkujen käsittelyä lue asiaankuuluvat turvaohjeet ja toimi niiden mukaan. Mikäli akku on e delleen kuiva, se on aktivoitava Kuivaladatun akun aktivointi -osassa kuvatulla tavalla. Akun on o ltava käytös sä ku ukauden ku luessa aktivoinnin jälkeen; muussa tap auksessa se o n ladattava ensin. Elektrolyytti! Lue huolellisesti turvaohjeet. Akuissa oleva elektrolyytti on ri kkihappoliuosta sisältävää tislattua vettä. Liuos on sekoitettava ennen sen kaatamista akkuun. Kuivaladatun akun aktivointi Ota akku ulos. Akun ja elektrolyytin on olta va saman lämpöisiä yli 10 C:ssa. Poista kustakin kennosta kansi ja/tai tulppa. Kaada jok aiseen kennoon elektr olyyttiä, kun nes pinta on mm levyjen yläpuolella tai akkuun merkityllä tasolla. Heiluta akkua muutaman kerran, jotta mahdolliset ilmakuplat poistuva t; odota 10 minuuttia ja tarkasta taso jokaisessa kennossa uudelleen; lisää elektrolyyttiä tarvittaessa. Aseta tulpat ja/tai kansi paikalleen. Laita akku generaattoriin. Akun uudelleen lataaminen. Tarkasta jokaisen ke nnon e lektrolyytin taso aina ennen akun lataamista sekä sen jälkeen; täytä tarvittaessa ainoastaa n tis latulla vedellä. L atauksen aikana on jokaisen kennon oltava auki, ts. tulppien ja/ tai kannen oltava poissa.! Käytä kaupallista automaattista akkulaturia valmistajan ohjeiden mukaan. Käytä mieluiten hidasta lataus menetelmää ja säädä latausvirta seur aavan p eukalonsäännön mu kaan: Turvallinen latausvirta A saadaan jakamalla akun Ahkapasiteetti 0:llä. Akun huolto Pidä akku puhtaana ja kuivana. Pidä elektrolyytin taso m m lev yjen yläpuolella tai merkityllä tasolla; täytä vajaa pinta ainoastaan tislatulla vedellä. Pidä kaapelikengät j a kiristimet tiukalla ja puhtaina ja voitele ne kevyesti vaseliinilla

37 Moottorin ilmansuodatin Pääosat Jousipidikkeet Pölyloukku 3 Turvapatruuna 4 Suodatinelementti 5 Suodatinkotelo 6 Tyhjennysventtiili Suositus! Atlas Copco -ilmansuodattimet on erityisesti suunniteltu tähän käyttötarkoitukseen. Muiden kuin alkuperäisten ilmansuodattimien käyttö voi johtaa vakavaan moottorin ja/tai vaihtovirtalaturin vahingoittumiseen. Älä koskaan käytä generaattoria ilman ilmansuodatinelementtiä. Uudet elementit on myös tarka stettava ennen asennusta, ettei niissä ole repeytymiä tai reikiä. Heitä pois vaurioitunut suodatinelementti (4). Raskaassa käytöss ä suositellaan turvapatruunan asentamista. Sen voi tila ta os anumerolla: Likainen turvapa truuna ( 3) osoittaa, että ilmansuodattimen e lementissä (4) on toimintahäiriö. Vai hda siin ä tapau ksessa elementti ja turvapatruuna. Turvapatruunaa (3) ei voi puhdistaa. Pölyloukun puhdistaminen Nipistä tyhjennysve nttiiliä (6) useita kertoja poistaaksesi pölyn pölyloukusta (). Ilmansuodattimen elementin vaihtaminen. Avaa jousipidikkeet (1) ja poista pölyloukku (). Puhdista loukku. Poista elementti (4) kotelosta (5). Kokoa päinva staisessa järjestyksessä kuin purkaminen. Tarkasta ja kiristä kaikki ilmanottoliitokset. Viritä alipaineen ilmaisin uudelleen Ilmansuodattimen epäpuhtauden ilmaisin 8 Virityspainike 9 Keltainen ilmaisin

38 Polttoainejärjestelmä Suodatinelementin vaihtaminen. Ruuvaa suodatinelemen tti (1) i rti kiinnikkeen päästä. Puhdista kiinnikkee n pä än tiivistepinta. Levitä kevyesti öljyä uuden elementin tiivisteelle, ruuvaa elementti kiinnikkeen p äähän kunnes se on kunnolla paikallaan ja kiristä sitten kaksin käsin. Tarkasta kerr an vielä moottorin uudelleenkäynnistämisen jälkeen, ettei ole polttoainevuotoja. Vastuuvelvollisuus Valmistaja ei vastaa vahi ngoista, jotka aiheutuvat muiden ku in alku peräisten var aosien k äytöstä tai laitteisiin ilman valmistajan kirjallista lupaa tehdyistä muutoksista tai lisäyksistä. 1 Generaattorin säilytys Säilytys Säilytä generaattoria kuivassa, hyvin tuuletetussa tilassa, jonka lämpötila ei laske alle nollan. Käytä moottoria säännöllisesti, e sim. kerran viikossa, kä yttölämpimäksi. Ellei tämä ole mahdollista, on ryhdyttävä erityistoimenpiteisiin: Katso ohjeita moottorin käyttöohjekirjasta. Irrota akku. Säilytä sitä kuivassa tilassa, jonka lämpötila ei laske alle nollan. Pidä akku puhtaana ja vo itele sen nav at k evyesti vaseliinilla. Lataa akku säännöllisesti. Puhdista generaattori ja suojaa kaikki sähkökomponentit kosteudelta. Sijoita generaa ttorin korin sis äpuolelle silikageelipusseja, korroosiota ehkäisevää VCI-paperia tai muuta kosteudenpoistoainetta ja sulje korin ovet. Peitä kaikki ru ngossa ole vat au kot kiinnittämällä niihin teipillä VCIpaperiarkkeja. Peitä gener aattori al aosaa lukuun ottamatta muovisäkillä. Käyttöönoton valmistelutoimet varastoinnin jälkeen Ennen g eneraattorin käy ttöönottoa var astoinnin jälkeen poista kääre, VCI-paperi ja silikageelipussit ja tarkista generaattori pe rusteellisesti (käyttäen apuna tarkastuslistaa Ennen käynnistämistä sivulla 9). Katso ohjeita moottorin käyttöohjekirjasta. Tarkista, että gener aattorin eristysva stus on yli 1M. Vaihda polttoainesuodatin ja täytä polttoainesäiliö. Ilmaa polttoainejärjestelmä. Aseta akku pa ikalleen ja kytke ka apelit. Tarvittaessa akku on ensin ladattava. Koekäytä generaattori

39 Tarkastukset ja vianetsintä! Älä koskaan koekäytä generaattoria virtakaapeleiden ollessa kytkettynä. Älä koske sähköliitäntöihin, ellet ole tarkistanut niiden jännitteettömyyttä. Käyttöhäiriön ollessa kyseessä ilmoita aina sitä edeltäneistä, häiriön aikana havaituista ja sen jälkeisistä havainnoistasi. Tiedot kuormituksesta (laitteen tyyppi, koko, tehokerroin jne.), värinöistä, pakokaasun väristä, eristysvastuksen tarkastuksista, hajuista, lähtöjännitteestä, vuodoista ja viallisista osista, ympäristön lämpötilasta, päivittäisestä ja normaalista huollosta ja korkeusasemasta voivat nopeuttaa ongelman paikantamista. Ilmoita myös kosteusolosuhteista ja generaattorin sijainnista (esim. meren läheisyydestä). Volttimittarin P4 tarkistaminen Aseta toinen volttimittari rinnan P4:n kanssa ohjauspaneeliin. Tarkista, että molem pien m ittareiden lu kemat ovat samat. Pysäytä genera attori ja irrota johto yhdestä liittimestä. Tarkista, että volttimitt arin s isäinen va stus on suuri. Ampeerimittarin P1 tarkistaminen Tarkista ku ormituksen aikana lähtöv irran voimakkuus ensimm äisessä vaiheessa (L 1) erillisellä mittalaitteella. Vertaa saatua vir ran voimakkuusarvoa ampeerimittarin P1 antamaan arvoon. Kummallakin tavalla saatujen arvojen tulisi olla samat

40 Vaihtovirtageneraattorin vianetsintä Häiriö Mahdollinen syy Toimenpide Vaihtovirtageneraattori antaa 0 volttia Varoke palanut. Vaihda varoke. Vaihtovirtageneraattori antaa 0 volttia, vaikka saa herätevirtaa. Ei jäännösjännitettä. Katkos virtapiireissä. Magnetoi vaihtovirtalaturi 1V akkujännitteellä elektronisen säätimen plus- ja miinusliittimiin 30 sarjaankytketyllä vastuksella noudattaen napaisuutta. Tarkasta kytkentäkaapelit, mittaa käämien vastus ja vertaile arvoja vaihtovirtageneraattorin käyttöohjeessa oleviin. Alhainen jännite kuormittamattomana Jännitepotentiometrin asetus väärä. Aseta jännite. Suojalaite lauennut. Tarkista taajuuden-/jännitteensäädin Käämissä vikaa. Tarkista käämit. Korkea jännite kuormittamattomana Jännitepotentiometrin asetus väärä. Aseta jännite. Viallinen säädin. Vaihda säädin. Jännite alle nimellisarvon kuormitettuna Jännitepotentiometrin asetus väärä. Aseta jännite. Suojalaite lauennut. Virta liian suuri, tehokerroin alle 0,8; nopeus alle 10% nimellisarvosta. Viallinen säädin. Vaihda säädin. Diodisilta viallinen. Tarkista diodit, irrota kaapelit. Jännite yli nimellisarvon kuormitettuna Jännitepotentiometrin asetus väärä. Aseta jännite. Viallinen säädin. Vaihda säädin. Jännitevaihtelu Moottorin nopeus vaihtelee. Tarkista käynnin tasaisuus. Säätimen asetus väärä. Säädä säätimen asetus STABILITY-potentiometristä

41 Moottorin vianetsintä Seuraavassa taulukoss a on mahdolliset moottoriongelmat ja niiden mahdolliset syyt. Käynnistysmoottori pyörittää moottoria liian hitaasti Akun kapasiteetti liian alhainen. Huono sähköliitäntä. Vika käynnistysmoottorissa. Väärän tyyppinen voiteluöljy. Moottori ei käynnisty tai se on vaikea käynnistää Käynnistysmoottori pyö rittää moottori a liian hitaasti. Polttoainesäiliö tyhjä. Vika polttoainesolenoidissa. Tukos polttoaineputkessa. Vika polttoainepumpussa. Polttoaineen suodatinpanos likainen. Ilmaa polttoainejärjestelmässä. Vika suuttimissa. Kylmäkäynnistysjärjestelmää käytetty väärin. Vika kylmäkäynnistysjärjestelmässä. Tukos polttoainesäiliön venttiilissä. Käytetty väärän tyyppistä polttoainetta. Tukos pakoputkessa. Teho ei riitä Tukos polttoaineputkessa. Vika polttoainepumpussa. Polttoaineen suodatinpanos likainen. Tukos ilmansuodattimessa tai imujärjestelmässä. Ilmaa polttoainejärjestelmässä. Vika suuttimissa tai suuttimet väärän tyyppisiä. Tukos polttoainesäiliön venttiilissä. Käytetty väärän tyyppistä polttoainetta. Moottorin nopeudensäädön liikettä rajoitettu. Tukos pakoputkessa. Moottorin lämpötila on liian korkea. Moottorin lämpötila on liian alhainen. Sytytyskatko Tukos polttoaineputkessa. Vika polttoainepumpussa. Polttoaineen suodatinpanos likainen. Ilmaa polttoainejärjestelmässä. Vika suuttimissa tai suuttimet väärän tyyppisiä. Vika kylmäkäynnistysjärjestelmässä. Moottorin lämpötila on liian korkea. Väärät venttiilin välykset. Voiteluöljyn paine liian alhainen Väärän tyyppinen voiteluöljy. Kammiossa ei tarpeeksi öljyä. Viallinen mittari. Voiteluöljyn suodatinpanos likainen. Korkea polttoaineen kulutus Tukos ilmansuodattimessa tai imujärjestelmässä. Vika suuttimissa tai suuttimet väärän tyyppisiä. Vika kylmäkäynnistysjärjestelmässä. Käytetty väärän tyyppistä polttoainetta. Moottorin nopeudensäädön liikettä rajoitettu. Tukos pakoputkessa. Moottorin lämpötila on liian alhainen. Väärät venttiilin välykset. Musta pakokaasu Tukos ilmansuodattimessa tai imujärjestelmässä. Vika suuttimissa tai suuttimet väärän tyyppisiä. Vika kylmäkäynnistysjärjestelmässä. Käytetty väärän tyyppistä polttoainetta. Tukos pakoputkessa. Moottorin lämpötila on liian alhainen. Väärät venttiilin välykset. Moottorin ylikuormitus

42 Sininen tai valkoinen pakokaasu Väärän tyyppinen voiteluöljy. Vika kylmäkäynnistysjärjestelmässä. Moottorin lämpötila on liian alhainen. Moottori nakuttaa Vika polttoainepumpussa. Vika suuttimissa tai suuttimet väärän tyyppisiä. Vika kylmäkäynnistysjärjestelmässä. Käytetty väärän tyyppistä polttoainetta. Moottorin lämpötila on liian korkea. Väärät venttiilin välykset. Moottori toimii epätasaisesti Vika polttoainesolenoidissa. Tukos polttoaineputkessa. Vika polttoainepumpussa. Polttoaineen suodatinpanos likainen. Tukos ilmansuodattimessa tai imujärjestelmässä. Ilmaa polttoainejärjestelmässä. Vika suuttimissa tai suuttimet väärän tyyppisiä. Vika kylmäkäynnistysjärjestelmässä. Tukos polttoainesäiliön venttiilissä. Moottorin nopeudensäädön liikettä rajoitettu. Moottorin lämpötila on liian korkea. Väärät venttiilin välykset. Värinä Vika suuttimissa tai suuttimet väärän tyyppisiä. Moottorin nopeudensäädön liikettä rajoitettu. Moottorin lämpötila on liian korkea. Tuuletin vioittunut. Vika moottorin kiinnity ksessä tai vauhtipyörän kotelossa. Voiteluöljyn paine liian korkea Väärän tyyppinen voiteluöljy. Viallinen mittari. Moottorin lämpötila on liian korkea Tukos ilmansuodattimessa tai imujärjestelmässä. Vika suuttimissa tai suuttimet väärän tyyppisiä. Vika kylmäkäynnistysjärjestelmässä. Tukos pakoputkessa. Tuuletin vioittunut. Kammiossa on liikaa öljyä. Tukos jäähdyttimen ilma - tai jäähdytysnestekanavissa. Kampikammion paine Tukos imuputkessa. Tyhjiöputki vuotaa tai vika poistosuuttimessa. Huono puristus Tukos ilmansuodattimessa tai imujärjestelmässä. Väärät venttiilin välykset. Moottori käynnistyy ja pysähtyy Polttoaineen suodatinpanos likainen. Tukos ilmansuodattimessa tai imujärjestelmässä. Ilmaa polttoainejärjestelmässä. Moottori pysähtyy noin 15 sekunnin kuluttua Huono liitä ntä öljynpainekytkimeen/ jäähdytysnesteen lämpötilakytkimeen

43 QAX Dd - yksiköille saatavissa olevat lisävarusteet Sähkökaaviot Moottorin ohjauspiirikaavio t ja virtapiirikaa viot QAX-vakioyksikölle, l isävarusteita sisältäville yksiköille ja lisävarusteide n yhdi stelmiä sisältäville yksiköille ovat: Virtapiiri Yksikön Virtapiiri 1-vaiheinen QAX 1 Dd vaiheinen QAX Dd vaiheinen QAX 4-35 Dd Moottorin ohjauspiiri Yksikön Virtapiiri QAX Dd - Qc Sähköisten lisävarusteiden luettelo Seuraavat sähköiset lisävarusteet ovat saatavana: Maavuotorele IT-rele (vain QAX Dd) Yksivaiheinen pistoke (vain QAX 1 Dd) 16 A tai 3 A välipistoke (vain QAX 30 Dd) COSMOS -jälkiasennussarja Integroitu kipinänsammutin Sähköisten lisävarusteiden kuvaus Maavuotorele Maavuotorele-lisävaruste tarjoaa tunnistimen, joka laukaisee pääkatkaisimen Q1 tunnistaessaan maavuodon. N13 N13...Maavuodon tunnistin Tunnistaa ja ilma isee maavuodon ja aktivoi pääkatkaisijan Q1. Tu nnistustaso vo idaan asettaa arvoon 30 ma, jolloin laukaisu tapahtuu välittömästi, tai säätää välille 0,1-1 A ja laukaisu tapaht umaan viiveellä (0-0,5 s). Kun vian syy on poistettu, N13 täytyy nollata manua alisesti (noll auspainikkeen merkintä on R). Q1...Päävirtakatkaisija ja minimijänniterele Q1 N13 Q1 0 I

44 IT-rele (vain QAX Dd) Generaattori o n johdotettu IT-verkolle eli mitään virtalähteen tulolinjaa ei ole ma adoitettu suoraan. Eristysvastuksen valvontarele havaitsee eristysviasta johtuvan liian alhaisen eristysvastuksen. N14 Q1 0 I! Generaattoria ei pidä käyttää muiden verkkojen kanssa (kuten TT tai TN). Käyttö muiden verkkojen kanssa laukaisee eristysvastuksen valvontareleen. Eristysvastus tulee varmistaa jokaisen käynnistyksen yhteydessä ja aina uusia kuormia kytkettäessä. Tarkista eristysvastuksen valvontareleen asetus (tehdasasetus 13 k ). COSMOS -jälkiasennussarja COSMOS on web-pohjainen m aailmanlaajuinen valvontajärjestelmä, j oka jälj ittää ele ktronisesti laitteiden kaikki piirteet niiden sijainnista aina niiden käyntiparametreihin saakka. Cosmos-jär jestelmä pystyy lähettämään ur akoitsijalle ta i omistaja lle tosiaikaisesti sähköpostia tai tekstiviestejä, jotka sisältävät kaik ki ko mpressoreita ja generaattore ita koskevat kriittiset ja ei-kriittiset tapahtumat ja tiedot. Se mahdollistaa parhaan mahdollisen huollon. N14 Q1 N14... Eristysvastuksen valvontarele Tarkistaa eristysvastuks en ja aktivoi Q1:n, kun eristysvastus on liian alhainen. Se voidaan virittää uudelleen virityspainikkeella. Q1... Päävirtakatkaisija ja minimijänniterele Kun gener aattori käyn nistetään, Cosmos-moduulin vihreä virta-led (1) syttyy, jos asennus on suoritettu oikein. Lisätietoja COSM OS :sta saa paikalliselta Atlas Copco -edustajalta

45 Mekaanisten lisävarusteiden luettelo Seuraavat mekaaniset lisävarusteet ovat saatavana: Aukot haarukkatrukkia varten Kuljetusalusta (akseli, vetoaisa, hinaussilmukat) Perävaunun merkinantovälineet Valotorni (vain metallisella suojakatoksella varustetut 50 Hz:n laitteet) Mekaanisten lisävarusteiden kuvaus QAX Dd -yksikköön voidaan asentaa lisävarusteena aukot haar ukkatrukkia v arten tai alavaunu. Aukot haarukkatrukkia varten Haarukkatrukilla tapahtuvaa nostoa varten QAX Dd:n rungossa on nelikulmaiset aukot. Kuljetusalusta (akseli, vetoaisa, hinaussilmukat) Alavaunussa on säädettävä tai kiinteä vetoaisa, jossa on DIN-, AC-, I T-, G B- tai NAT O-silmukka tai kuulaliitäntä. Kun käytät tätä lisävarustetta: Varmista, että a joneuvon h inauslaitteisto sopii yhteen hinaussilmukan kanssa enn en kuin alat hinata generaattoria. Älä koska an siirrä generaa ttoria sähkökaapeleiden ollessa kytkettynä laitteeseen. Käytä aina kä sijarrua pysäköidessäsi generaattorin. Jätä generaa ttorin ympärille rii ttävästi tilaa käyttöä, tarkastuksia ja huoltoa silmällä pitäen (vähintään 1 m kummallekin puolelle). Alavaunun huoltaminen Tarkista hinaussilmukan pulttien, akselin pulttien ja pyörän mutter eiden tiukk uus vähintään kahdesti vu odessa ja ensim mäisten 5 0 käyttötunnin jälkeen. Rasvaa pyörä n akselin jousituksen laakerit ja jarrukahvan jou si vähintään k aksi kertaa vuodessa. Käytä kuulalaakerirasvaa py örän laakereihin ja grafiittirasva a vetotankoon ja karaan. Tarkista jarrujärjestelmä kahdesti vuodessa. Tarkista värinänvaimentimien k unto k ahdesti vuodessa. Tiivistä p yörän navan laaker it k erran vuodessa käyttäen rasvaa. Pysäköinti-, hinaus- ja nosto-ohjeet! Käyttäjän odotetaan huomioivan kaikki asiaankuuluvat turvaohjeet, mukaan luettuina ne, jotka on mainittu tämän kirjan sivulla 6 - sivulla 1. Ennen gener aattorin käyttöön ottoa tar kasta jarrujärjestelmä Jarr un sä ätö -osan sivulla 47 kuvatulla tavalla. Ensimmäisten 100 km:n matkan jälkeen: Tarkasta ja kiristä pyörämutterit ja vetoaisan pultit uude lleen mä äritettyyn tiukkuuteen. Katso o sa Kor keuden säätö (säädettävällä vetoaisalla) s ivulla 49 ja Kiri stysarvot sivulla 80. Tarkasta Jarrun säätö sivulla

46 Pysäköintiohjeet Kiinteä vetoaisa vakiotukijalalla ilman jarruja: 1 Säädettävä vetoaisa nokkapyörällä ja jarruilla: 3 1 Tukijalka Nokkapyörä 3 Seisontajarrun kahva 4 Lukitustappi Pysäköi generaattori a settamalla tukijalka (1) tai nokkapyörä ( ) siten, että g eneraattori o n vaakatasossa. M uista lukita n okkapyörä ( ) lukitustapilla (4), Kytke seisontaja rru päälle vetämällä seisont ajarrun kahvaa (3) y löspäin. Aseta generaattori mahdollisimman tarkkaan vaakatasoon; sitä voidaan kuitenkin kä yttää vä liaikaisesti vinoss a asennoss a, kunhan kallistus ei ylitä 15. Mikäli generaattori pysäköidään kaltevalle pinnalle, aseta kiilat (saatavissa lisävarusteena) ge neraattorin py örien eteen tai taakse. Suuntaa generaattorin takapää tuulta päin, (k s. alla oleva kuv a), poisp äin saas tuneista ilmavirtauksista ja seinistä. Vältä moottorista tulevan pakoilman uu delleenkierrätystä. Se aiheuttaa ylikuumenemista ja tehon laskua. Nokkapyörän pysäköintiasento Nokkapyörä Lukitustappi Generaattorin takapää tuulta päin

47 Jarrun säätö! Jarrukengän säätö Ennen generaattorin nostamista tunkilla kiinnitä se vetävään ajoneuvoon, tai vähintään 50 kg:n paino vetoaisaan. Tarkasta jar ruhihnan paksuus. Pois ta ku mmatkin mustat muovitulpat (5), yksi kummassakin pyörässä. Kun jarruhihna on kulunut, niin että se on enintään 1 mm paksu, on jarr ukengät v aihdettava. Kiinnitä kummatkin tulpat tarkastu ksen ja/tai vaihta misen jälkeen. 1 1 Säätöpultti Akseli 3 Jarrukaapeli 4 Tappi m4 m 5 Muovitulppa Jarrukengän säätö p alauttaa jarr uhihnan ja rummun v älisen väly ksen ja k ompensoi hihn an kulumista. Nosta ja tue ge neraattoria. Varmista, että ka ikki jarrut on va pautettu (t örmäysjarru ja käsijarrun vipu). Jarrukaapelien on oltava löysällä. Lukitse pyöräjarrun k ääntönokat yllä olev an kuv an mukaisesti ulko puolelta reiän ka utta 4 mm:n tapilla (4). Kierrä säätöpulttia (1) ruuviavaimella myötäpäivään kun nes py örä luk kiutuu. Keskitä jarrukengät käyttämä llä seisontajarrua useita kertoja. Kierrä säätöpulttia vastapäivään ku nnes pyörä pyörii vapaasti ajosuuntaan (n. 1 säätöpultin täysi kierros). Tarkasta tasaajan asento (katso Jarr ukaapelin säätö sivulla 48) seisontajarrun ollessa päällä. Tasaajan pystysuora asento = pyöräjarrujen yhtä suuri välys. Säädä jarrukengät tarvittaessa uudelleen. Suorita testi puristamalla hieman seisontajarrua ja tarkistamalla, että jarr umomentti on yhtä suurin sekä vasemmalla että oikealla puolella. Poista lukitustappi (4). Poista jarrukaapeleista (3) välys. Tarkasta kaikki luk komutterit (k atso Jarrukaapelin säätö sivulla 48). Jarrukaapelin säädön testimenetelmä Tarkista, onko törmäysjarrumekanismin vetosilmukan tanko uloimmassa asennossa. Tarkasta, onko säädettävä vetoa isa (= lisälaite ) varsinaisessa vetoasennossa. Vedä käsijarruvipua ylöspäin. Työnnä generaattoria joitakin senttejä taaksepäin, jolloin jarruvipu liikkuu automaattisesti enemmän ylöspäin. Tarkasta tarrainlukossa olevan nuolimerkinnän 1 asento ku van muk aan hammastetussa osassa olevaan nuolimerkintään nähden

48 Jarrukaapelin säätö Käytä käsijarruvipua useita kertoja ja toista säätö. Kiristä mutterit niiden lukkomuttereilla (). Poista tunkki ja kiilat. Suorita ge neraattorilla maantiekoea jo ja testaa jarruja us eita ker toja. Tarkasta jarruke nkien ja jarrukaapelien säätö ja säädä tarvittaessa. Oikein säädetty Hyväksyttävä Liian löysä, säädä jarrukaapelit. Katso Jarrukaapelin säätö sivulla 48. Liian kireä, säädä jarrukaapelit. Katso Jarrukaapelin säätö sivulla Jarrukaapeli Lukkomutteri 3 Säätömutteri 4 Jarrukaapelin mutteri 5 Pääjarrukaapeli 6 Tasaaja Vetosilmukan ollessa vedettynä uloim paan asentoon ja käsijarruvivun olless a ala-asennossa (ks. alla olev a kuva), löysää lukkomuttereita (). Kierrä s äätömuttereita (3) ja jarrukaapelin muttereita (4 ) myötäpäivään, kun nes jarrumekanismista on löysät poissa. Tasaajan on py syttävä koh tisuorassa pääjarrukaapeliin nähden (5)

49 Hinausohjeet! Ennen generaattorin hinaamista varmista, että ajoneuvon hinauslaitteet vastaavat vetosilmukkaa tai pallosaranaa ja varmista, että kuomu on kiinni ja kunnolla lukossa. 1 Käsijarrun vipu Turvakaapeli 3 Nokkapyörä Paina käsijarr un vip u ( 1) kok onaan alas ja k iinnitä turvakaapeli () ajoneuvoon. Kiinnitä nokkapyörä (3) tai tukijalka korkeimpa an ma hdolliseen asentoon. Nokkapyörä e i pääse kääntymään ( katso Pysäköintiohjeet sivulla 46). Nokkapyörän hinausasento Korkeuden säätö (säädettävällä vetoaisalla)! Varmista ennen generaattorin hinaamista, että vetoaisan nivelet ovat mahdollisimman tiukalla vaurioittamatta vetoaisaa. Varmista myös, ettei nivelien hampaiden välissä ole välystä. Katso erityisohjeet alla! Sekä kiinteän että säädettävän v etoaisan ko hdalla pitää ve toaisan olla mahdollisimman vaa kasuorassa ja generaattorin ja vetosilmukan pään vaakatasossa. 3 3 XXX X X X M A [Nm] A [mm] B [N] ZV ZV Jousitappi Lukitusmutteri 3 Jatkoputki

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnish. QAS Kd S2A APP

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnish. QAS Kd S2A APP Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnish QAS 14-0 Kd SA APP QAS 14-0 Kd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...81 Alkuperäisten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. QAS 80-100 Pd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. QAS 80-100 Pd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS 80-100 Pd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS 80-100 Pd Käyttöohje... Sähkökaaviot... 69 Printed Matter N 294 2380 92 11/2006

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

QES 9-11 Kd ESF QES Kd ESF QES Kd S3A ESF QES Kd S3A ESF QES Kd S2/S3A ESF

QES 9-11 Kd ESF QES Kd ESF QES Kd S3A ESF QES Kd S3A ESF QES Kd S2/S3A ESF Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnish QES 9-11 Kd ESF QES 14-1 Kd ESF QES 20-25 Kd S3A ESF QES 30-35 Kd S3A ESF QES 40-50 Kd S2/S3A ESF D1105-E2BG D1703M-BG V2403M-BG V3300DI

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta.

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Toiminta Toiminta Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Käynnistysyrityksen onnistuminen tai epäonnistuminen kuitataan suuntavilkuilla: Jos

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI

BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI BT111 AKKUTESTERI BT222 AKKU / LATURI / KÄYNNISTYSJÄRJETELMÄ ANALYSAATTORI KÄYTTÖOHJEET / TESTAUSMENETELMÄT TÄRKEÄÄ : 1. 12V akkujen testauksessa laite täyttää seuraavat normit: SAE : 200~1200 CCA DIN

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Kiitos että valitsit tämän tuotteen. Ole hyvä ja lue ohjeet huolella ennen käyttöönottoa ja säästä ne tulevaa tarvetta varten, jotta laitetta voitaisiin aina käyttää

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot