HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS"

Transkriptio

1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS Todellinen työ hankkeen toteuttamisessa alkaa sen jälkeen, kun rahoituspäätös on saapunut. Hankkeen toteuttamista käytännössä pidetään hankalana ja monimutkaisena hommana. Totta onkin, että EU -rahan mukana olo aiheuttaa oman byrokratiansa maksatushakemuksineen ja raportointeineen. Tyypillinen Leader -hanke on kuitenkin suhteellisen pieni ja sikäli hyvin hallittavissa. Lisäksi Leader -toiminnan periaatteena on muuhun hankehallinnointiin verrattuna tietty ihmisläheisyys. Yksin ei tarvitse hankkeen toteuttamisessa jäädä. Seuraavaksi on tarkoitus antaa vastauksia muutamiin hankkeiden toteuttamisessa eteen tuleviin käytännön kysymyksiin kuten maksatuksiin ja raportointiin. On varmasti asioita, joihin ei tästä ohjeesta löydy suoraa vastausta. Soita silloin Vaara-Karjalan Leader -toimistoon. Yhdessä miettimällä vastaus todennäköisesti löytyy. Jos ei heti löydy, kysytään viisaammilta. Pidä kuitenkin mielessä, että hanketta koskevista asioista, kuten määräaikojen noudattamisesta ja raha-asioista vastaa hankkeen toteuttaja. LUE VIELÄ KERRAN HANKESUUNNITELMA JA RAHOITUSPÄÄTÖS Lähtökohtana hanketta toteutettaessa ovat hankesuunnitelma, rahoituspäätös ja sen mukana tulleet paperit. Varsinkin rahoituspäätös on syytä lukea ajatuksen kanssa ja noudattaa siinä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Pidä paperit tallessa myöhempää käyttöä varten. Hankkeen sisältö on kuvattu hankesuunnitelmassa, joka on lähetetty rahoittajalle rahoitushakemuksen jättämisen yhteydessä ja jolla rahan myöntäjät on saatu vakuutetuksi hankkeen hyvyydestä. Siksi hankkeen sisältö ei saa toteuttamisen aikana olennaisesti muuttua. Käytännön toimenpiteet voivat toteuttamisen edetessä täsmentyä, joitakin asioita voi jäädä pois ja uusia tulla mukaan. Hankkeen sisällössä tapahtuviin muutoksiin pitää saada rahoittajan hyväksyntä. Hankkeen sisältöön liittyvät muutokset käsitellään ohjausryhmässä, jos sellainen on ja muutoshakemus lähetetään Leader toimistoon ennen uusien toimenpiteiden aloittamista. Ole tarkkana myös investointien kanssa. Yleensä TE -keskuksen rakennusmestari hyväksyy rakennussuunnitelmat. Rahoitus rakentamiseen on myönnetty leimattujen suunnitelmien mukaisella tavalla ja muutoksiin on pyydettävä lupa. Menettele samoin, jos huomaat, että on tarkoituksenmukaista tehdä hankesuunnitelmasta poikkeavia kone- ja laiteinvestointeja. JOS HANKE EI ALA TAI SEN TOTEUTTAMINEN KESKEYTYY Jos hakija rahoituspäätöksen saamisen jälkeen päättää, että hanketta ei aloiteta, on asiasta ilmoitettava viipymättä kirjallisesti sekä Leader -toimistoon että TE - keskukseen. Ilmoita myös heti, jos hanke syystä tai toisesta keskeytetään tai jos kustannusarviota päätetään oleellisesti pienentää. Rahoituspäätöstä voidaan silloin muuttaa ja vapautuvat rahat ohjata muille hankkeille. HANKKEEN YHDYSHENKILÖ Hankkeella on TE -keskuksen ja Leader -toimiston suuntaan yksi, rahoituspäätöksessä mainittu yhdyshenkilö, jolle lähetetään kaikki posti. Yhdyshenkilön tehtävänä on pitää kaikki muut hankkeessa tavalla tai toisella mukana olevat ajan tasalla. Ilmoita heti TE - keskukseen ja Leader -toimistoon, jos yhdyshenkilö vaihtuu.

2 OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmä tukee hankkeen vetäjää ja ratkoo ongelmia Ohjausryhmä on aina asetettava alueiden välistä toimintaa sisältävälle hankkeelle. Muille hankkeille se voidaan perustaa tarpeen mukaan. Kovin pienille hankkeille ei ohjausryhmää kuitenkaan aseteta. Ohjausryhmä jätetään yleensä nimeämättä, jos hankkeen kustannusarvio on alle tai kysymyksessä on yleishyödyllinen investointi. Yrityshankkeilla ei ole ohjausryhmää. Ohjausryhmän kokouksissa seurataan hankkeen edistymistä ja siellä pitää pystyä keskustelemaan asioista avoimesti. Se ei ole kuitenkaan valvontaviranomainen eikä arvosteluraati. Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen vetäjän tukeminen ja auttaminen toteutuksen aikana esiintyvien ongelmien ratkaisemisessa. Oikeiden toimenpiteiden toteuttamisen kannalta on tärkeää tiedon välittäminen hankkeelta sidosryhmille ja päinvastoin. Tässä asiassa oikein muodostettu ohjausryhmä on suureksi avuksi. Ohjausryhmä huolehtii siitä, että hanke toteutetaan hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisena. Se käsittelee mahdolliset hanke- ja rahoitussuunnitelman muutokset, hyväksyy väliraportit ja ohjaa hankkeen etenemistä niin, että toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia ja edistävät hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Vastuu hankkeen toteuttamiseen liittyvistä asioista ei kuitenkaan ole ohjausryhmällä vaan hakijalla. Ketä ohjausryhmään valitaan? Hankkeen toteuttaja nimeää ohjausryhmään oman edustajansa. Ohjausryhmän jäseniltä pitää saada kirjallinen suostumus tehtävään. TE -keskus ja Vaara-Karjalan Leader ry nimeävät omat edustajansa, jotka on mainittu rahoituspäätöksessä. Hankkeen etenemisen kannalta ohjausryhmässä tulee olla mahdollisimman hyvä edustus kohderyhmästä. Ohjausryhmän kokoa ei kuitenkaan kannata kasvattaa liian suureksi. Toimivin on ryhmä, jossa on alle 10 jäsentä. Tarvittaessa voidaan kokouksiin kutsua asiantuntijoita tai perustaa laajoissa hankkeissa alakohtaisia (esim. koulutus, markkinointi), pieniä työryhmiä. Ohjausryhmän kokouksia pidetään tavallisesti 2-4 kertaa vuodessa, työryhmät voivat kokoontua useamminkin. Ohjausryhmän jäsenille maksettavat korvaukset Ohjausryhmän jäsenille voidaan maksaa kokouspalkkiota. Palkkiota ei kuitenkaan saa maksaa niille jäsenille, jotka osallistuvat kokouksiin työnsä perusteella ja työaikanaan (esim. hankkeen palkattu vetäjä, TE -keskuksen edustaja, Vaara-Karjalan Leader ry:n palkattu henkilökunta, kuntien viran- ja toimenhaltijat). Palkkiot voivat olla enintään toteuttajan kotikunnan kunnallisten luottamuselinten (lautakunnat) jäsenille maksettujen kokouspalkkioiden suuruisia. Palkkiot kuten myös ohjausryhmän jäsenten matkakustannukset ja kohtuulliset kokouskulut ovat hankkeen tukikelpoisia menoja, jotka tulee sisällyttää kustannusarvioon. Matkakustannukset voidaan korvata enintään valtion matkustusohjesäännön mukaisina. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous Ensimmäinen ohjausryhmän kokous kannattaa pitää mahdollisimman pian rahoituspäätöksen saamisen jälkeen. Kokouksessa ohjausryhmä järjestäytyy. Puheenjohtajaksi valitaan yleensä hankkeen toteuttajan edustaja ja ohjausryhmän sihteerinä toimii hankkeen vetäjä. Ensimmäisessä kokouksessa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös. Tässä yhteydessä voidaan suunnitelmaa

3 täsmentää. Samoin päätetään hankkeen aloittamiseen liittyvistä asioista (esim. ennakon hakeminen) ja sovitaan muista käytännön järjestelyistä. Ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen ohjeellinen asialista: valitaan ohjausryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri tarkistetaan ohjausryhmän kokoonpano ja täydennetään ryhmää tarvittaessa käydään läpi hankkeen keskeinen sisältö ja sovitaan toimintatavoista todetaan hankkeen tavoitteet käydään läpi kustannusarvio ja hankkeen saama rahoitus sovitaan siitä, miten kirjanpito hoidetaan päätetään mahdollisesta ennakon hakemisesta sovitaan ohjausryhmän jäsenten kokouspalkkioista ja matka- ym. kulujen korvaamisesta päätetään hankkeesta tiedottamisesta muut mahdolliset asiat TE -keskuksen ja Vaara-Karjalan Leader ry:n edustajien ei ole aina mahdollista osallistua kokouksiin. Pidä kuitenkin sekä TE -keskus että LEADER -toimisto ajan tasalla hankkeesi tapahtumista toimittamalla pöytäkirja heti ohjausryhmän kokouksen jälkeen. HANKKEIDEN RAHA-ASIAT Väliaikaisrahoitusta varattava riittävästi Jo hanketta suunniteltaessa on hyvä muistaa, että rahaa alkaa kulua heti, kun hanketta aletaan toteuttaa, mutta avustukset saadaan pääsääntöisesti vasta, kun tietty määrä kustannuksista on toteutunut. Omaa rahaa hankkeen toteuttamisessa tarvitaan siksi käytännössä enemmän, kuin hakijan maksettavaksi jäävä yksityinen rahoitusosuus on. Väliaikaisrahoituksen järjestäminen pitää suunnitella etukäteen. Osa hankkeista voi saada käynnistämisvaiheessa ennakkoa. Omaa rahaa tarvitaan viimeistään silloin, kun ennakko on käytetty loppuun ja laskut on hoidettava ensimmäisen varsinaisen maksatuksen saamiseksi. Ennakkoa kannattaa hakea siinä tapauksessa, kun tiedetään varmasti, että yksityistä rahoitusosuutta saadaan kerätyksi heti hankkeen käynnistymisen jälkeen. Kirjanpito kuntoon Hankkeen kustannukset pitää vaikeuksitta pystyä erottamaan toteuttajan muista kustannuksista. Erillinen kirjanpito ei ole välttämätöntä, jos hanketta varten on mahdollista perustaa muun kirjanpidon yhteyteen oma kustannuspaikka. Jo kirjanpitoa suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon maksatushakemusten tekeminen. Järjestä kirjanpito niin, että menojen kerääminen maksatushakemuslomakkeelle käy mahdollisimman helposti. Ennakon hakeminen Ennakkoa voidaan kehittämishankkeissa maksaa yksityisoikeudelliselle, yleishyödylliselle yhteisölle kerran hankkeen toteuttamisaikana enintään 20% myönnetyn tuen määrästä. Ennakkoa voi hakea rahoituspäätöksen saamisen jälkeen maksamishakemuslomakkeella. Hakemus on perusteltava ja siinä tulee olla liitteenä suunnitelma ennakon käyttämisestä. Yrityshankkeissa ei ennakkoa makseta.

4 Mihin hankkeelle myönnettyä rahaa saa käyttää? Rahaa saa käyttää vain rahoituspäätöksessä mainittuihin tarkoituksiin. Säädökset edellyttävät, että ostopalvelut, koneet ja laitteet ym. hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Alle :n hankinnoissa ei tarvita virallista tarjouspyyntömenettelyä, vaan dokumentoitu paikkakunnan hintatason selvittäminen riittää. Yli :n hankinnoista pitää pyytää vähintään kolme tarjousta. Halvinta ei tarvitse ostaa, jos pystyy hankintansa perustelemaan. MAKSATUKSEN HAKEMINEN Ensimmäinen maksamishakemus pitää tehdä vuoden sisällä rahoituspäätöksen päivämäärästä, muuten rahoituspäätös raukeaa. Useampivuotiselle hankkeelle myönnetyn tuen maksamista on haettava vähintään kerran vuodessa. Kehittämishankkeelle myönnetyn tuen maksatusta voi hakea vuosittain enintään neljässä erässä. Koneiden ja laitteiden hankkimiseen myönnetty tuki maksetaan enintään kahdessa erässä ja rakentamiseen myönnetty tuki enintään neljässä erässä. Jos kehittämiseen tai rakentamiseen on maksettu ennakkoa, viimeisen erän pitää olla vähintään 30% myönnetystä tuesta. Loppumaksamista koskeva hakemus pitää jättää Leader toimistoon neljän kuukauden kuluessa hankkeen hyväksytyn toteuttamisajan päättymisestä. Maksamisen hakemiseen käytetään maa- ja metsätalousministeriön vahvistamaa lomaketta. Myönnetty avustus tulee useimmissa hankkeissa kolmelta rahoittajalta: EU:lta, valtiolta ja kunnilta. Maksamista eri tahoilta haetaan samalla kertaa ja samalla lomakkeella. Kustannukset, jotka ovat syntyneet hankkeen päättymisen jälkeen, eivät ole tukikelpoisia. Hankkeen toteuttamisajan pitää olla niin pitkä, että kaikki raha-asiat on hoidettu rahoituspäätöksessä mainittuna toteuttamisaikana. Kehittämishankkeen maksamishakemuksen mukana toimitetaan seuraavat liitteet: 1. Loppuraportti ja indikaattorilomake hankkeen loppumaksatuksen yhteydessä. Yrityshankkeissa ei tarvita erillistä loppuraporttia, indikaattorilomake riittää 2. Kopio kirjanpitäjän allekirjoituksellaan vahvistamasta, vientiselitteet sisältävästä pääkirjasta. Kirjanpitäjä vakuuttaa allekirjoituksellaan, että syntyneet kustannukset kuuluvat hankkeeseen ja ne on maksettu ja merkitty kirjanpitoon. Kerran vuodessa, sekä loppumaksatuksen tarvitaan maksamishakemuksen mukaan hakijayhteisön tilintarkastajan lausunto, joka voidaan tehdä erilliselle tilintarkastajan lausuntolomakkeelle. 3. Jos palkkoja on maksettu hakijan palveluksessa olevalle henkilölle, joka työskentelee hankkeessa vain osan työajastaan, tulee palkkamenojen jakaantuminen hankkeen ja normaalityön kesken selvittää työtuntilaskelmalla. 4. Maksatushakemukseen liitetään asianmukaisesti hyväksytty talkootyöpäiväkirja. Yrityshankkeissa kuittikopiot kaikista maksamishakemukseen sisältyvistä menoista. Kaikkien kustannusten kohdalla pitää esittää selvät hinnoitteluperusteet. Kertoimia ja prosenttimääriä ei saa käyttää eikä maksamishakemukseen sisällyttää hakijan normaaliin toimintaan liittyviä menoja. Kaikkien menojen tulee olla maksettuja ja kirjanpitoon merkittyjä.

5 Talkootyö Osa hankkeen yksityisestä rahoituksesta voidaan korvata talkootyöllä, mikäli suunnitelma talkootyöstä on esitetty rahoitushakemuksen yhteydessä. Hyväksyttävää on hankkeen hyväksi tehty ruumiillinen työ. Hankesuunnitelman tekeminen tai hankkeeseen liittyvissä kokouksissa istuminen ei ole talkootyötä. Talkootyöstä on pidettävä kirjaa, josta käy selville kuka teki, mitä teki, milloin teki, kuinka paljon teki ja minkä arvosta teki. Täytä talkootyöpäiväkirjaa sitä mukaa, kun töitä tehdään ja pyydä työhön osallistuneilta omakätinen kuittaus. Avustusmäärän laskeminen Maksatushakemuksessa kysytään haettavan avustuksen määrää. Tilille tulevan avustuksen määrän laskeminen saattaa kiinnostaa myös hankkeen maksuvalmiuden selvittämisen takia. Saat kertyneen avustuksen kokonaismäärän lasketuksi kertomalla toteutuneiden kustannusten määrän rahoituspäätöksessä mainitulla avustus-%:lla. Maksettavan määrän saat vähentämällä kertyneestä asustuksesta maksetun ennakon ja aikaisemmat maksuerät. Tässä hankkeen taloudenhoitoa koskeva muistilista: ota jo hanketta suunnitellessasi huomioon väliaikaisrahoituksen tarve järjestä kirjanpito niin, että hankkeen menot ovat vaikeuksitta löydettävissä ja että maksatushakemusten ja raporttien tekeminen ovat mahdollisimman helppoja hae ennakkoa harkiten ennakon avulla et voi ylläpitää maksuvalmiutta koko hankkeen ajan käytä rahaa vai rahoituspäätöksissä hyväksyttyihin menoihin muista kohtuus kustannuksissa kilpailuta yli :n hankinnat ja ostopalvelut ja selvitä pienempien hankintojen kohdalla paikkakunnan hintataso pidä talkootyöpäiväkirja ajan tasalla hae ensimmäistä maksatusta vuoden sisällä rahoituspäätöksen päiväyksestä ja viimeistä neljän kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä monivuotisissa kehittämis- ja investointihankkeissa vähintään yksi maksatuskerta/vuosi lähetä maksamishakemukset Vaara-Karjalan Leader toimistoon HUOLEHDI TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUKSISTA Hanketta varten palkatut työntekijät ovat määräaikaisessa työsuhteessa hankkeen toteuttajaan. Tehtävän on oltava tarkoituksenmukaisella tavalla avoimesti haettavana, jos työsuhde kestää vähintään vuoden. Suositeltavaa on julkaista hakuilmoitus vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä lehdessä. Palkkaus voi olla enintään kunnissa vastaavista tehtävistä maksettavan palkan tasolla. Palkan lisäksi työnantajan maksettavaksi tulevat pakolliset sivukulut ovat tukikelpoisia. Työsuhteessa on noudatettava työsopimuslain määräyksiä. Tee työsopimus kirjallisena ja kirjoita siihen kaikki työehdot. Järjestä palkatun työntekijän vakuutukset heti kuntoon ja noudata ennakonpidätysten ja sosiaaliturva- ym. maksujen tilittämisestä annettuja määräaikoja. Asiaan liittyviä ohjeita saat mm. verotoimistosta ja vakuutusyhtiöistä. Maksaessasi asiantuntijapalveluja tai ostopalveluja henkilölle, joka tekee työtä itsenäisenä yrittäjänä, pyydä kopio ennakkoverolipusta ja liitä se maksutositteisiin. TIEDOTTAMINEN Miksi tiedottamista?

6 Leader -toiminnan periaatteisiin kuuluu hankkeiden siirrettävyys muille maaseutualueille ja se että hankkeet pystyvät toimimaan mallina kehittämistoiminnalle Suomessa ja ulkomailla. Rahoituspäätökset ovat julkisia lopullisen viranomaispäätöksen jälkeen. Leader -toimisto tiedottaa sen alueella toteutetuista hankkeista. Hanketta koskevat perustiedot, kuten yhdyshenkilön nimi, toteuttamisalue ja -aika, kustannusarvio sekä tiivistelmä hankkeen sisällöstä ilmoitetaan valtakunnalliseen hankerekisteriin ja julkaistaan Vaara-Karjalan hankeluettelossa. Liikesalaisuuden piiriin kuuluvia asioita ei julkaista. Hankkeen tiedottamiseen kuuluu hankkeen asioista kertominen niille, jotka siinä ovat tavalla tai toisella mukana tai jotka voivat hankkeesta saada jotakin hyötyä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni saadaan mukaan hanketta toteuttamaan. Tällä tavalla poistetaan epäilyt sisäpiirin puuhastelusta. Sisäisessä tiedottamisessa voit käyttää esim. tiedotuskirjeitä ja esitteitä. Ulkoista tiedottamista taas on toiminnasta kertominen muille kuin hankkeessa mukana oleville eri tiedotusvälineiden, esitteiden tai vaikka internet -sivujen avulla. Leader -logo ja EU lippu näkyville Leader -rahoitusta saaneiden hankkeiden tulee kertoa olevansa nimenomaan Leader - hankkeita. Helppo tapa on laittaa Leader -logo ja EU lippu kaikkiin mahdollisiin paikkoihin. Leader -logoa on käytettävä, jos hankkeen rahoilla maksetaan esitteitä tai lehti-ilmoituksia tai painatetaan julkaisuja. Ohjelmakauden tiedotusohjeiden mukaan materiaaliin on logojen ja lipun ohella vielä lisättävä teksti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Logoa ja lippua käytetään joko mustavalkoisena tai värillisenä. Virallisen väriyhdistelmän voit tarkistaa Leader toimistosta. Miten saa julkisuutta? Varsinkin paikallislehdet ovat olleet hyvin kiinnostuneita Leader -hankkeista. Nekään eivät tiedä hankkeesta, jos toimittajille ei siitä kerrota. Siksi kannattaa soittaa toimitukseen ja kertoa hankkeeseen liittyvistä tilaisuuksista tai tapahtumista tai kutsua toimittajia käymään. Lehtiin voi myös lähettää valmiiksi kirjoitetun jutun. RAPORTOINTI Raportointiohjeet eivät ole vielä valmiit. Sivut päivitetään myöhemmin. JATKOAJAN HAKEMINEN Rahoituspäätöksessä on mainittu rahoitushakemukseen perustuva hankkeen toteuttamisaika. Kustannukset ovat hyväksyttäviä vain tältä ajalta. Toteuttamisaika pitäisi pystyä arvioimaan niin pitkäksi, että hanke ennätetään saada viimeisen maksamiserän hakemista myöten valmiiksi määräajassa. Yleiselle kehittämishankkeelle voidaan perustelluista syystä myöntää jatkoaikaa enintään yksi vuosi. ja yrityshankkeelle vuosi kerrallaan yhteensä enintään kaksi vuotta. Jatkoaikahakemus on tehtävä ennen hankkeen alkuperäisen toteuttamisajan päättymistä. Se toimitetaan Leader-toimistoon, joka antaa hakemuksesta lausuntonsa. Päätös tehdään TEkeskuksessa. Yleisen kehittämishankkeen toteuttamisaika voi olla enintään kolme vuotta, yrityksen rakentamishankkeen neljä vuotta ja yrityksen kone- ja laitehankintojen kolme vuotta.

7 Hankkeiden toteuttamiseen liittyviä neuvoja saat seuraavista osoitteista. Toimisto Rantalantie Lieksa Puh (013) Fax (013) Toiminnanjohtaja Jouni Korhonen Puh Projektisihteeri Pirjo Meriläinen Puh Pohjois-Karjalan TE-keskus/maaseutuosasto Erikoissuunnittelija Tuomo Hämäläinen PL Joensuu GSM

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3. Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020 Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.2015 Lahti Esityksen sisältö Kehittämishanketuen hyväksyttävät kustannukset

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

KIMPSU-teemahanke Koulutus alahankkeille. Leena Karjalainen

KIMPSU-teemahanke Koulutus alahankkeille. Leena Karjalainen KIMPSU-teemahanke Koulutus alahankkeille Leena Karjalainen 7.4.2016 Kimpsu -teemahanke Missä olemme nyt: - Alahankkeiden hakemukset jätetty 30.11. 2015 mennessä - Hallitus puoltanut rahoitusta 14 hankkeelle

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä Ajankohtaista maksatuksessa Raija Mikkonen ja Kati Niemilä 1 KEHA-keskus Hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinto-, maksatus- ja yleiset kehittämistehtävät Hoitaa ja kehittää AVIen ja maistraattien

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Maksatuksen terveiset

Maksatuksen terveiset Maksatuksen terveiset Ajankohtaista Työtilanne (tilanne 4.12.2013) - Kehittämishankkeet: Maksuhakemuksia vireillä 55 kpl Maksuhakemuksia käsitelty 203 kpl - Yritystuet: Maksuhakemuksia vireillä 8 kpl Maksuhakemuksia

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

Vauhtia hankkeeseen. Hankkeen aloittaminen ja dokumentointi

Vauhtia hankkeeseen. Hankkeen aloittaminen ja dokumentointi Vauhtia hankkeeseen Hankkeen aloittaminen ja dokumentointi Vastuut ja velvollisuudet Hankkeesta vastaa aina hakija = yhdistyksessä hallitus! Hakijalla on velvollisuus perehtyä rahoitusehtoihin. Hankkeen

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Tempo! De minimis -rahoitus

Tempo! De minimis -rahoitus Tempo! De minimis -rahoitus Kustannusseurannan keventämisen pilotti 1.6.2017 31.5.2018 Miten projektin tavoitteita seurataan ja miten eteneminen raportoidaan Tekesille? Aluksi Lue rahoituspäätös sekä rahoitusehdot

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Hankesuunnittelukoulutus / Laiffia landella -hanke

Hankesuunnittelukoulutus / Laiffia landella -hanke Hankesuunnittelukoulutus / Laiffia landella -hanke KÄSIKASSARA OHJAUSRYHMILLE 1 KÄSIKASSARA OHJAUSRYHMILLE 1. YLEISTÄ OHJAUSRYHMISTÄ MIKÄ OHJAUSRYHMÄ? Ohjausryhmän, hanketiimin, johtoryhmän, neuvottelukunnan

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817112 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään)

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään) Luethan ensin hakemuksen täyttöohjeet. Huom! Hyrrä toimii parhaiten Mozilla Firefox selaimella varmista, että selaimen oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta, kohdasta uusi yksityinen ikkuna selain

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Kampsu-teemahanke Koulutus alahankkeille. Leena Karjalainen

Kampsu-teemahanke Koulutus alahankkeille. Leena Karjalainen Kampsu-teemahanke Koulutus alahankkeille Leena Karjalainen 29.3.2017 Kampsu -teemahanke Missä olemme nyt: - Hallitus puoltanut rahoitusta 19 hankkeelle 9.2.2017 - Tuensiirtosopimukset allekirjoitettu -

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

rakentaminen tai muu työ on tehtävä loppuun päätöksessä määrätyssä toteutusajassa.

rakentaminen tai muu työ on tehtävä loppuun päätöksessä määrätyssä toteutusajassa. MAKSATUKSET EU-HANKKEISSA (maaseuturahasto) Tuen maksaminen Eu-hankkeissa Kehittämis- tai investointihanke tulee toteuttaa rahoittajan päätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA

RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke RAHASTONHOITAJAN TOIMENKUVA Asta Sipola & Merja Mattila Rahastonhoitajan valinta Kevätkokouksessa päätetään paliskunnan varojen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Maakunnan kehittämisraha

Maakunnan kehittämisraha Maakunnan kehittämisraha Hankkeen aloitus Ohjeita hankkeen toteuttajalle Pohjois-Karjalan maakuntaliitto jakaa vuosittain valtioneuvoston myöntämää maakunnan kehittämisrahaa hakemusten perusteella erilaisiin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Lump sum pähkinänkuoressa

Lump sum pähkinänkuoressa Lump sum pähkinänkuoressa Kertakorvausmallin käyttöönoton tarkoituksena on: pienten hankkeiden ja tuensaajien hallinnon keventäminen kansalaisjärjestöjen ja pienten toimijoiden osallistumisen lisääminen

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen Ohjausryhmä Petri Veijalainen 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä asetetaan, jos tuensaaja tai rahoittaja katsoo sen tarpeelliseksi Edellytetään esim. kun toiminta ulottuu useammalle alueelle tai on muuten laaja-alaista,

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 23.8.2016 Sivu 1 25.8.2016

Lisätiedot

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817791 v.3 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS

MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OJAT KUNTOON hankkeen seminaari 4.5.2017 Jaana Ojala-Järvi, Hämeen ELY-keskus Peruskuivatushanke vai kunnossapito Peruskuivatushanke: - Peruskuivatustyö, joka

Lisätiedot

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 5.5.2017 DM 1817791 v.2 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle

Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle Uusi työ Kuusamossa Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan alueen

Lisätiedot

Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet Anne-Maj Virvelä

Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet Anne-Maj Virvelä Tekesin rahoituspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet 7.11.2017 --- Anne-Maj Virvelä Ennen koulutusta 1. Mitä tiedän aiheesta etukäteen? 2. Mitä haluan oppia koulutuksessa? Pohdi vähintään 2 kysymystä

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Haaparanta 15.9.2011 2.12.2010 Anna-Mari Auniola, Lapin liitto Ensimmäisen tason valvonta Suomessa Suomessa valvonnan järjestämiseen on valittu hajautettu

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS Ohjeita seuraavilla sivuilla Hakemuksen saapumispäivä 1 Hakijan virallinen nimi FarmiPeli Oy 3 Hakijan yhteyshenkilön nimi Urpo Manninen Faksi 4 Postinumero

Lisätiedot

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään Kustavi 3.2.2016 Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry 1 Esitykseni tänään 1) Toiminnan taustaa ja strategiaa 2) Hankevalinnan perusteet 3) Pohdintoja hyvästä hankeidesta 4) Hankkeen perusedellytykset

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Pirjo Onkalo, tarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella

Lisätiedot