HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS"

Transkriptio

1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS Todellinen työ hankkeen toteuttamisessa alkaa sen jälkeen, kun rahoituspäätös on saapunut. Hankkeen toteuttamista käytännössä pidetään hankalana ja monimutkaisena hommana. Totta onkin, että EU -rahan mukana olo aiheuttaa oman byrokratiansa maksatushakemuksineen ja raportointeineen. Tyypillinen Leader -hanke on kuitenkin suhteellisen pieni ja sikäli hyvin hallittavissa. Lisäksi Leader -toiminnan periaatteena on muuhun hankehallinnointiin verrattuna tietty ihmisläheisyys. Yksin ei tarvitse hankkeen toteuttamisessa jäädä. Seuraavaksi on tarkoitus antaa vastauksia muutamiin hankkeiden toteuttamisessa eteen tuleviin käytännön kysymyksiin kuten maksatuksiin ja raportointiin. On varmasti asioita, joihin ei tästä ohjeesta löydy suoraa vastausta. Soita silloin Vaara-Karjalan Leader -toimistoon. Yhdessä miettimällä vastaus todennäköisesti löytyy. Jos ei heti löydy, kysytään viisaammilta. Pidä kuitenkin mielessä, että hanketta koskevista asioista, kuten määräaikojen noudattamisesta ja raha-asioista vastaa hankkeen toteuttaja. LUE VIELÄ KERRAN HANKESUUNNITELMA JA RAHOITUSPÄÄTÖS Lähtökohtana hanketta toteutettaessa ovat hankesuunnitelma, rahoituspäätös ja sen mukana tulleet paperit. Varsinkin rahoituspäätös on syytä lukea ajatuksen kanssa ja noudattaa siinä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Pidä paperit tallessa myöhempää käyttöä varten. Hankkeen sisältö on kuvattu hankesuunnitelmassa, joka on lähetetty rahoittajalle rahoitushakemuksen jättämisen yhteydessä ja jolla rahan myöntäjät on saatu vakuutetuksi hankkeen hyvyydestä. Siksi hankkeen sisältö ei saa toteuttamisen aikana olennaisesti muuttua. Käytännön toimenpiteet voivat toteuttamisen edetessä täsmentyä, joitakin asioita voi jäädä pois ja uusia tulla mukaan. Hankkeen sisällössä tapahtuviin muutoksiin pitää saada rahoittajan hyväksyntä. Hankkeen sisältöön liittyvät muutokset käsitellään ohjausryhmässä, jos sellainen on ja muutoshakemus lähetetään Leader toimistoon ennen uusien toimenpiteiden aloittamista. Ole tarkkana myös investointien kanssa. Yleensä TE -keskuksen rakennusmestari hyväksyy rakennussuunnitelmat. Rahoitus rakentamiseen on myönnetty leimattujen suunnitelmien mukaisella tavalla ja muutoksiin on pyydettävä lupa. Menettele samoin, jos huomaat, että on tarkoituksenmukaista tehdä hankesuunnitelmasta poikkeavia kone- ja laiteinvestointeja. JOS HANKE EI ALA TAI SEN TOTEUTTAMINEN KESKEYTYY Jos hakija rahoituspäätöksen saamisen jälkeen päättää, että hanketta ei aloiteta, on asiasta ilmoitettava viipymättä kirjallisesti sekä Leader -toimistoon että TE - keskukseen. Ilmoita myös heti, jos hanke syystä tai toisesta keskeytetään tai jos kustannusarviota päätetään oleellisesti pienentää. Rahoituspäätöstä voidaan silloin muuttaa ja vapautuvat rahat ohjata muille hankkeille. HANKKEEN YHDYSHENKILÖ Hankkeella on TE -keskuksen ja Leader -toimiston suuntaan yksi, rahoituspäätöksessä mainittu yhdyshenkilö, jolle lähetetään kaikki posti. Yhdyshenkilön tehtävänä on pitää kaikki muut hankkeessa tavalla tai toisella mukana olevat ajan tasalla. Ilmoita heti TE - keskukseen ja Leader -toimistoon, jos yhdyshenkilö vaihtuu.

2 OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmä tukee hankkeen vetäjää ja ratkoo ongelmia Ohjausryhmä on aina asetettava alueiden välistä toimintaa sisältävälle hankkeelle. Muille hankkeille se voidaan perustaa tarpeen mukaan. Kovin pienille hankkeille ei ohjausryhmää kuitenkaan aseteta. Ohjausryhmä jätetään yleensä nimeämättä, jos hankkeen kustannusarvio on alle tai kysymyksessä on yleishyödyllinen investointi. Yrityshankkeilla ei ole ohjausryhmää. Ohjausryhmän kokouksissa seurataan hankkeen edistymistä ja siellä pitää pystyä keskustelemaan asioista avoimesti. Se ei ole kuitenkaan valvontaviranomainen eikä arvosteluraati. Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen vetäjän tukeminen ja auttaminen toteutuksen aikana esiintyvien ongelmien ratkaisemisessa. Oikeiden toimenpiteiden toteuttamisen kannalta on tärkeää tiedon välittäminen hankkeelta sidosryhmille ja päinvastoin. Tässä asiassa oikein muodostettu ohjausryhmä on suureksi avuksi. Ohjausryhmä huolehtii siitä, että hanke toteutetaan hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisena. Se käsittelee mahdolliset hanke- ja rahoitussuunnitelman muutokset, hyväksyy väliraportit ja ohjaa hankkeen etenemistä niin, että toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia ja edistävät hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Vastuu hankkeen toteuttamiseen liittyvistä asioista ei kuitenkaan ole ohjausryhmällä vaan hakijalla. Ketä ohjausryhmään valitaan? Hankkeen toteuttaja nimeää ohjausryhmään oman edustajansa. Ohjausryhmän jäseniltä pitää saada kirjallinen suostumus tehtävään. TE -keskus ja Vaara-Karjalan Leader ry nimeävät omat edustajansa, jotka on mainittu rahoituspäätöksessä. Hankkeen etenemisen kannalta ohjausryhmässä tulee olla mahdollisimman hyvä edustus kohderyhmästä. Ohjausryhmän kokoa ei kuitenkaan kannata kasvattaa liian suureksi. Toimivin on ryhmä, jossa on alle 10 jäsentä. Tarvittaessa voidaan kokouksiin kutsua asiantuntijoita tai perustaa laajoissa hankkeissa alakohtaisia (esim. koulutus, markkinointi), pieniä työryhmiä. Ohjausryhmän kokouksia pidetään tavallisesti 2-4 kertaa vuodessa, työryhmät voivat kokoontua useamminkin. Ohjausryhmän jäsenille maksettavat korvaukset Ohjausryhmän jäsenille voidaan maksaa kokouspalkkiota. Palkkiota ei kuitenkaan saa maksaa niille jäsenille, jotka osallistuvat kokouksiin työnsä perusteella ja työaikanaan (esim. hankkeen palkattu vetäjä, TE -keskuksen edustaja, Vaara-Karjalan Leader ry:n palkattu henkilökunta, kuntien viran- ja toimenhaltijat). Palkkiot voivat olla enintään toteuttajan kotikunnan kunnallisten luottamuselinten (lautakunnat) jäsenille maksettujen kokouspalkkioiden suuruisia. Palkkiot kuten myös ohjausryhmän jäsenten matkakustannukset ja kohtuulliset kokouskulut ovat hankkeen tukikelpoisia menoja, jotka tulee sisällyttää kustannusarvioon. Matkakustannukset voidaan korvata enintään valtion matkustusohjesäännön mukaisina. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous Ensimmäinen ohjausryhmän kokous kannattaa pitää mahdollisimman pian rahoituspäätöksen saamisen jälkeen. Kokouksessa ohjausryhmä järjestäytyy. Puheenjohtajaksi valitaan yleensä hankkeen toteuttajan edustaja ja ohjausryhmän sihteerinä toimii hankkeen vetäjä. Ensimmäisessä kokouksessa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös. Tässä yhteydessä voidaan suunnitelmaa

3 täsmentää. Samoin päätetään hankkeen aloittamiseen liittyvistä asioista (esim. ennakon hakeminen) ja sovitaan muista käytännön järjestelyistä. Ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen ohjeellinen asialista: valitaan ohjausryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri tarkistetaan ohjausryhmän kokoonpano ja täydennetään ryhmää tarvittaessa käydään läpi hankkeen keskeinen sisältö ja sovitaan toimintatavoista todetaan hankkeen tavoitteet käydään läpi kustannusarvio ja hankkeen saama rahoitus sovitaan siitä, miten kirjanpito hoidetaan päätetään mahdollisesta ennakon hakemisesta sovitaan ohjausryhmän jäsenten kokouspalkkioista ja matka- ym. kulujen korvaamisesta päätetään hankkeesta tiedottamisesta muut mahdolliset asiat TE -keskuksen ja Vaara-Karjalan Leader ry:n edustajien ei ole aina mahdollista osallistua kokouksiin. Pidä kuitenkin sekä TE -keskus että LEADER -toimisto ajan tasalla hankkeesi tapahtumista toimittamalla pöytäkirja heti ohjausryhmän kokouksen jälkeen. HANKKEIDEN RAHA-ASIAT Väliaikaisrahoitusta varattava riittävästi Jo hanketta suunniteltaessa on hyvä muistaa, että rahaa alkaa kulua heti, kun hanketta aletaan toteuttaa, mutta avustukset saadaan pääsääntöisesti vasta, kun tietty määrä kustannuksista on toteutunut. Omaa rahaa hankkeen toteuttamisessa tarvitaan siksi käytännössä enemmän, kuin hakijan maksettavaksi jäävä yksityinen rahoitusosuus on. Väliaikaisrahoituksen järjestäminen pitää suunnitella etukäteen. Osa hankkeista voi saada käynnistämisvaiheessa ennakkoa. Omaa rahaa tarvitaan viimeistään silloin, kun ennakko on käytetty loppuun ja laskut on hoidettava ensimmäisen varsinaisen maksatuksen saamiseksi. Ennakkoa kannattaa hakea siinä tapauksessa, kun tiedetään varmasti, että yksityistä rahoitusosuutta saadaan kerätyksi heti hankkeen käynnistymisen jälkeen. Kirjanpito kuntoon Hankkeen kustannukset pitää vaikeuksitta pystyä erottamaan toteuttajan muista kustannuksista. Erillinen kirjanpito ei ole välttämätöntä, jos hanketta varten on mahdollista perustaa muun kirjanpidon yhteyteen oma kustannuspaikka. Jo kirjanpitoa suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon maksatushakemusten tekeminen. Järjestä kirjanpito niin, että menojen kerääminen maksatushakemuslomakkeelle käy mahdollisimman helposti. Ennakon hakeminen Ennakkoa voidaan kehittämishankkeissa maksaa yksityisoikeudelliselle, yleishyödylliselle yhteisölle kerran hankkeen toteuttamisaikana enintään 20% myönnetyn tuen määrästä. Ennakkoa voi hakea rahoituspäätöksen saamisen jälkeen maksamishakemuslomakkeella. Hakemus on perusteltava ja siinä tulee olla liitteenä suunnitelma ennakon käyttämisestä. Yrityshankkeissa ei ennakkoa makseta.

4 Mihin hankkeelle myönnettyä rahaa saa käyttää? Rahaa saa käyttää vain rahoituspäätöksessä mainittuihin tarkoituksiin. Säädökset edellyttävät, että ostopalvelut, koneet ja laitteet ym. hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Alle :n hankinnoissa ei tarvita virallista tarjouspyyntömenettelyä, vaan dokumentoitu paikkakunnan hintatason selvittäminen riittää. Yli :n hankinnoista pitää pyytää vähintään kolme tarjousta. Halvinta ei tarvitse ostaa, jos pystyy hankintansa perustelemaan. MAKSATUKSEN HAKEMINEN Ensimmäinen maksamishakemus pitää tehdä vuoden sisällä rahoituspäätöksen päivämäärästä, muuten rahoituspäätös raukeaa. Useampivuotiselle hankkeelle myönnetyn tuen maksamista on haettava vähintään kerran vuodessa. Kehittämishankkeelle myönnetyn tuen maksatusta voi hakea vuosittain enintään neljässä erässä. Koneiden ja laitteiden hankkimiseen myönnetty tuki maksetaan enintään kahdessa erässä ja rakentamiseen myönnetty tuki enintään neljässä erässä. Jos kehittämiseen tai rakentamiseen on maksettu ennakkoa, viimeisen erän pitää olla vähintään 30% myönnetystä tuesta. Loppumaksamista koskeva hakemus pitää jättää Leader toimistoon neljän kuukauden kuluessa hankkeen hyväksytyn toteuttamisajan päättymisestä. Maksamisen hakemiseen käytetään maa- ja metsätalousministeriön vahvistamaa lomaketta. Myönnetty avustus tulee useimmissa hankkeissa kolmelta rahoittajalta: EU:lta, valtiolta ja kunnilta. Maksamista eri tahoilta haetaan samalla kertaa ja samalla lomakkeella. Kustannukset, jotka ovat syntyneet hankkeen päättymisen jälkeen, eivät ole tukikelpoisia. Hankkeen toteuttamisajan pitää olla niin pitkä, että kaikki raha-asiat on hoidettu rahoituspäätöksessä mainittuna toteuttamisaikana. Kehittämishankkeen maksamishakemuksen mukana toimitetaan seuraavat liitteet: 1. Loppuraportti ja indikaattorilomake hankkeen loppumaksatuksen yhteydessä. Yrityshankkeissa ei tarvita erillistä loppuraporttia, indikaattorilomake riittää 2. Kopio kirjanpitäjän allekirjoituksellaan vahvistamasta, vientiselitteet sisältävästä pääkirjasta. Kirjanpitäjä vakuuttaa allekirjoituksellaan, että syntyneet kustannukset kuuluvat hankkeeseen ja ne on maksettu ja merkitty kirjanpitoon. Kerran vuodessa, sekä loppumaksatuksen tarvitaan maksamishakemuksen mukaan hakijayhteisön tilintarkastajan lausunto, joka voidaan tehdä erilliselle tilintarkastajan lausuntolomakkeelle. 3. Jos palkkoja on maksettu hakijan palveluksessa olevalle henkilölle, joka työskentelee hankkeessa vain osan työajastaan, tulee palkkamenojen jakaantuminen hankkeen ja normaalityön kesken selvittää työtuntilaskelmalla. 4. Maksatushakemukseen liitetään asianmukaisesti hyväksytty talkootyöpäiväkirja. Yrityshankkeissa kuittikopiot kaikista maksamishakemukseen sisältyvistä menoista. Kaikkien kustannusten kohdalla pitää esittää selvät hinnoitteluperusteet. Kertoimia ja prosenttimääriä ei saa käyttää eikä maksamishakemukseen sisällyttää hakijan normaaliin toimintaan liittyviä menoja. Kaikkien menojen tulee olla maksettuja ja kirjanpitoon merkittyjä.

5 Talkootyö Osa hankkeen yksityisestä rahoituksesta voidaan korvata talkootyöllä, mikäli suunnitelma talkootyöstä on esitetty rahoitushakemuksen yhteydessä. Hyväksyttävää on hankkeen hyväksi tehty ruumiillinen työ. Hankesuunnitelman tekeminen tai hankkeeseen liittyvissä kokouksissa istuminen ei ole talkootyötä. Talkootyöstä on pidettävä kirjaa, josta käy selville kuka teki, mitä teki, milloin teki, kuinka paljon teki ja minkä arvosta teki. Täytä talkootyöpäiväkirjaa sitä mukaa, kun töitä tehdään ja pyydä työhön osallistuneilta omakätinen kuittaus. Avustusmäärän laskeminen Maksatushakemuksessa kysytään haettavan avustuksen määrää. Tilille tulevan avustuksen määrän laskeminen saattaa kiinnostaa myös hankkeen maksuvalmiuden selvittämisen takia. Saat kertyneen avustuksen kokonaismäärän lasketuksi kertomalla toteutuneiden kustannusten määrän rahoituspäätöksessä mainitulla avustus-%:lla. Maksettavan määrän saat vähentämällä kertyneestä asustuksesta maksetun ennakon ja aikaisemmat maksuerät. Tässä hankkeen taloudenhoitoa koskeva muistilista: ota jo hanketta suunnitellessasi huomioon väliaikaisrahoituksen tarve järjestä kirjanpito niin, että hankkeen menot ovat vaikeuksitta löydettävissä ja että maksatushakemusten ja raporttien tekeminen ovat mahdollisimman helppoja hae ennakkoa harkiten ennakon avulla et voi ylläpitää maksuvalmiutta koko hankkeen ajan käytä rahaa vai rahoituspäätöksissä hyväksyttyihin menoihin muista kohtuus kustannuksissa kilpailuta yli :n hankinnat ja ostopalvelut ja selvitä pienempien hankintojen kohdalla paikkakunnan hintataso pidä talkootyöpäiväkirja ajan tasalla hae ensimmäistä maksatusta vuoden sisällä rahoituspäätöksen päiväyksestä ja viimeistä neljän kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä monivuotisissa kehittämis- ja investointihankkeissa vähintään yksi maksatuskerta/vuosi lähetä maksamishakemukset Vaara-Karjalan Leader toimistoon HUOLEHDI TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUKSISTA Hanketta varten palkatut työntekijät ovat määräaikaisessa työsuhteessa hankkeen toteuttajaan. Tehtävän on oltava tarkoituksenmukaisella tavalla avoimesti haettavana, jos työsuhde kestää vähintään vuoden. Suositeltavaa on julkaista hakuilmoitus vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä lehdessä. Palkkaus voi olla enintään kunnissa vastaavista tehtävistä maksettavan palkan tasolla. Palkan lisäksi työnantajan maksettavaksi tulevat pakolliset sivukulut ovat tukikelpoisia. Työsuhteessa on noudatettava työsopimuslain määräyksiä. Tee työsopimus kirjallisena ja kirjoita siihen kaikki työehdot. Järjestä palkatun työntekijän vakuutukset heti kuntoon ja noudata ennakonpidätysten ja sosiaaliturva- ym. maksujen tilittämisestä annettuja määräaikoja. Asiaan liittyviä ohjeita saat mm. verotoimistosta ja vakuutusyhtiöistä. Maksaessasi asiantuntijapalveluja tai ostopalveluja henkilölle, joka tekee työtä itsenäisenä yrittäjänä, pyydä kopio ennakkoverolipusta ja liitä se maksutositteisiin. TIEDOTTAMINEN Miksi tiedottamista?

6 Leader -toiminnan periaatteisiin kuuluu hankkeiden siirrettävyys muille maaseutualueille ja se että hankkeet pystyvät toimimaan mallina kehittämistoiminnalle Suomessa ja ulkomailla. Rahoituspäätökset ovat julkisia lopullisen viranomaispäätöksen jälkeen. Leader -toimisto tiedottaa sen alueella toteutetuista hankkeista. Hanketta koskevat perustiedot, kuten yhdyshenkilön nimi, toteuttamisalue ja -aika, kustannusarvio sekä tiivistelmä hankkeen sisällöstä ilmoitetaan valtakunnalliseen hankerekisteriin ja julkaistaan Vaara-Karjalan hankeluettelossa. Liikesalaisuuden piiriin kuuluvia asioita ei julkaista. Hankkeen tiedottamiseen kuuluu hankkeen asioista kertominen niille, jotka siinä ovat tavalla tai toisella mukana tai jotka voivat hankkeesta saada jotakin hyötyä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni saadaan mukaan hanketta toteuttamaan. Tällä tavalla poistetaan epäilyt sisäpiirin puuhastelusta. Sisäisessä tiedottamisessa voit käyttää esim. tiedotuskirjeitä ja esitteitä. Ulkoista tiedottamista taas on toiminnasta kertominen muille kuin hankkeessa mukana oleville eri tiedotusvälineiden, esitteiden tai vaikka internet -sivujen avulla. Leader -logo ja EU lippu näkyville Leader -rahoitusta saaneiden hankkeiden tulee kertoa olevansa nimenomaan Leader - hankkeita. Helppo tapa on laittaa Leader -logo ja EU lippu kaikkiin mahdollisiin paikkoihin. Leader -logoa on käytettävä, jos hankkeen rahoilla maksetaan esitteitä tai lehti-ilmoituksia tai painatetaan julkaisuja. Ohjelmakauden tiedotusohjeiden mukaan materiaaliin on logojen ja lipun ohella vielä lisättävä teksti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Logoa ja lippua käytetään joko mustavalkoisena tai värillisenä. Virallisen väriyhdistelmän voit tarkistaa Leader toimistosta. Miten saa julkisuutta? Varsinkin paikallislehdet ovat olleet hyvin kiinnostuneita Leader -hankkeista. Nekään eivät tiedä hankkeesta, jos toimittajille ei siitä kerrota. Siksi kannattaa soittaa toimitukseen ja kertoa hankkeeseen liittyvistä tilaisuuksista tai tapahtumista tai kutsua toimittajia käymään. Lehtiin voi myös lähettää valmiiksi kirjoitetun jutun. RAPORTOINTI Raportointiohjeet eivät ole vielä valmiit. Sivut päivitetään myöhemmin. JATKOAJAN HAKEMINEN Rahoituspäätöksessä on mainittu rahoitushakemukseen perustuva hankkeen toteuttamisaika. Kustannukset ovat hyväksyttäviä vain tältä ajalta. Toteuttamisaika pitäisi pystyä arvioimaan niin pitkäksi, että hanke ennätetään saada viimeisen maksamiserän hakemista myöten valmiiksi määräajassa. Yleiselle kehittämishankkeelle voidaan perustelluista syystä myöntää jatkoaikaa enintään yksi vuosi. ja yrityshankkeelle vuosi kerrallaan yhteensä enintään kaksi vuotta. Jatkoaikahakemus on tehtävä ennen hankkeen alkuperäisen toteuttamisajan päättymistä. Se toimitetaan Leader-toimistoon, joka antaa hakemuksesta lausuntonsa. Päätös tehdään TEkeskuksessa. Yleisen kehittämishankkeen toteuttamisaika voi olla enintään kolme vuotta, yrityksen rakentamishankkeen neljä vuotta ja yrityksen kone- ja laitehankintojen kolme vuotta.

7 Hankkeiden toteuttamiseen liittyviä neuvoja saat seuraavista osoitteista. Toimisto Rantalantie Lieksa Puh (013) Fax (013) Toiminnanjohtaja Jouni Korhonen Puh Projektisihteeri Pirjo Meriläinen Puh Pohjois-Karjalan TE-keskus/maaseutuosasto Erikoissuunnittelija Tuomo Hämäläinen PL Joensuu GSM

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

KIMPSU-teemahanke Koulutus alahankkeille. Leena Karjalainen

KIMPSU-teemahanke Koulutus alahankkeille. Leena Karjalainen KIMPSU-teemahanke Koulutus alahankkeille Leena Karjalainen 7.4.2016 Kimpsu -teemahanke Missä olemme nyt: - Alahankkeiden hakemukset jätetty 30.11. 2015 mennessä - Hallitus puoltanut rahoitusta 14 hankkeelle

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Vauhtia hankkeeseen. Hankkeen aloittaminen ja dokumentointi

Vauhtia hankkeeseen. Hankkeen aloittaminen ja dokumentointi Vauhtia hankkeeseen Hankkeen aloittaminen ja dokumentointi Vastuut ja velvollisuudet Hankkeesta vastaa aina hakija = yhdistyksessä hallitus! Hakijalla on velvollisuus perehtyä rahoitusehtoihin. Hankkeen

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään)

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään) Luethan ensin hakemuksen täyttöohjeet. Huom! Hyrrä toimii parhaiten Mozilla Firefox selaimella varmista, että selaimen oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta, kohdasta uusi yksityinen ikkuna selain

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle

Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle Uusi työ Kuusamossa Kuusamon kaupunki tukee työllisyyttä käyttämällä työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa uusien työpaikkojen luomiseen alueelle Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan alueen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus?

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus? TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS - Miten tehdään hyvä hakemus? MITEN TEHDÄÄN HYVÄ HAKEMUS? HAKISINKO APURAHAA? Kohdista oikein: mieti, mihin apurahaa tarvitaan kuka hakee? taiteilija / työryhmä / yhteisö

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään Kustavi 3.2.2016 Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry 1 Esitykseni tänään 1) Toiminnan taustaa ja strategiaa 2) Hankevalinnan perusteet 3) Pohdintoja hyvästä hankeidesta 4) Hankkeen perusedellytykset

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Pirjo Onkalo, tarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 23.8.2016 Sivu 1 25.8.2016

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Maakunnan kehittämisraha

Maakunnan kehittämisraha Maakunnan kehittämisraha Hankkeen aloitus Ohjeita hankkeen toteuttajalle Pohjois-Karjalan maakuntaliitto jakaa vuosittain valtioneuvoston myöntämää maakunnan kehittämisrahaa hakemusten perusteella erilaisiin

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksesta

Ajankohtaista maksatuksesta Ajankohtaista maksatuksesta Lapin ELY-keskus Anne Moilanen Sivu 1 7.2.2017 Tilastotietoa 2016 kehittämishankkeet - maksupäätösten teko alkoi heinäkuussa - maksupäätöksiä 41 kpl, n. 900.000 - käsittelyaika

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan.

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille Hämeen ELY-keskus

Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille Hämeen ELY-keskus Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille 2016 Hämeen ELY-keskus STARTTI aloittaville hankkeille 9.00 Kahvitarjoilu 9.30 Avaus Päätöksen ehdot (muutokset, ohjausryhmä, viestintä) Seuranta ja raportointi

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2016

Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä 2.2.2017 Elina Sillanpää Yleistä Raportointi mahdollista, kun hanke on saanut tukipäätöksen Valmistautuminen raportointiin hyvissä ajoin Maksatushakemusluonnosta

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 28.1.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Alfa rating Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri) Oma

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Vesistöhankkeiden avustaminen

Vesistöhankkeiden avustaminen Vesistöhankkeiden avustaminen Vesistöilta Evijärvi 30.8.2013 Marko Aalto Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus Marko Aalto; Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö- ja luonnonvarat,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot