ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET"

Transkriptio

1 ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) Päivystykset: , HELSINKI Fax (09) Internet:

2

3 ASTERI VEROLOMAKE 60, 61A, 61B Windows-ympäristöön ESITTELY Asteri Verolomake 60,61A,61B Windowsille on Asteri Kirjanpito Windows-ohjelman erillinen lisäohjelma, jolla voit tulostaa mainitut lomakkeet veroilmoituksen liitteeksi. Lomake 60 sisältää kirjanpitoasetuksen (1339/1997) mukaisen tuloslaskelman, lomake 61A taseen vastaavaa ja lomake 61B taseen vastattavaa. Asteri Verolomake -ohjelma käyttää lähtötietona Asteri Kirjanpito Windows-ohjelmalla tehtyä kirjanpitoaineistoa. Asteri Verolomake -ohjelma asennetaan kovalevylle siihen hakemistoon, missä Asteri Kirjanpito Windows-ohjelma on asennettuna. Ohjelma tulostaa kuudelle blankolle A4-paperille pystysuuntaan aidon näköiset verolomakkeet. Asteri Verolomake -ohjelman hinta on 100 euroa (sis. alv 22%). Ylläpitosopimus maksaa 30 euroa/vuosi (sis. alv 22%). 2

4 Lähtötietoina syötetään - tietokanta, josta tilinpäätös ja verolomakkeet tehdään - verovuosi - verovelvollisen nimi - tilikausi - Y-tunnus - laskentaohje, joka sisältää tilivälit, joiden saldot lasketaan - tuloslaskelman erittelytiedot 3

5 Ohjelman mukana toimitetaan valmiit laskentaohjeet osakeyhtiöille (lom60oy.kto) ja muille (lom60muu.kto). Laskentaohjeet ovat vapaasti muokattavissa: 4

6 Kirjanpitoasetuksen (1339/1997) mukainen tuloslaskelma. Verovelvollisen nimi Tilikausi TULOSLASKELMA Y-tunnus tai henkilötunnus Asteri Malliyritys Oy Lomakkeen rahayksikkö on euro. +/- euro snt LIIKEVAIHTO 101 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 110 Valmistus omaan käyttöön 112 Liiketoiminnan muut tuotot 114 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä 139 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä 159 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 179 Liiketoiminnan muut kulut 273 LIIKEVOITTO (TAPPIO) 274 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista

7 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 309 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 319 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä 369 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 379 Tilinpäätössiirrot Tuloverot Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä 389 Muut välittömät verot 396 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) /- euro snt Tuloslaskelman erittelyt +/- euro snt Arvonlisäveroton myynti kotimaahan EU-myynti (myynti EU:n alueelle) Vienti (myynti EU:n ulkopuolelle) Myyntisaamisten arvonalennus Vaihto-omaisuuden arvonalennus 1) Arvopapereiden arvonalennus (EVL 42 ) 574 Verovuonna syntynyt, kirjanpidossa tuloutettu fuusiovoitto 2) 575 2) Verovuonna syntynyt, kirjanpidossa vähennetty fuusiotappio 576 Elinkeinotoimintaa varten saadut, kirjanpidossa tuloutetut avustukset, lisät ja tuet valtiolta ja kunnalta (KTM, TM, YM, TEKES jne.) Verovuonna kuluksi kirjatut siirtovelkoihin sisältyvät vastaiset menot ja menetykset Tuloihin kirjaamaton väliyhteisön tulo 3) Lisätietoja Lisätietoa kirjoitettu tähän. 1) Selvitys arvopapereiden arvonalennuksesta ja sen perusteista eri liitteessä. 2) Selvitys fuusiosta ja sen ajankohdasta eri liitteessä. 3) Ulkomaisen väliyhteisön osakkaan tai edunsaajan on annettava selvitys mm. väliyhteisön voitonjaosta eri liitteessä (ks. tarkemmin täyttöopas).

8 61 A 2002 Kirjanpitoasetuksen (1339/1997) mukainen tase. Verovelvollisen nimi Tilikausi TASE VASTAAVAA Y-tunnus tai henkilötunnus Asteri Malliyritys Oy Lomakkeen rahayksikkö on euro. VASTAAVAA +/- euro snt Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet yhteensä 419 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä 429 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Omat osakkeet /osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä

9 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut /- euro snt Vaihto-omaisuus yhteensä 459 Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet/osuudet Siirtosaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 479 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet/osuudet Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 499 Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä Omat osakkeet/osuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä 509 Rahat ja pankkisaamiset Rahat Pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä 558 VASTAAVAA YHTEENSÄ

10 61 B 2002 Kirjanpitoasetuksen (1339/1997) mukainen tase. Verovelvollisen nimi Tilikausi TASE VASTATTAVAA Y-tunnus tai henkilötunnus Asteri Malliyritys Oy Lomakkeen rahayksikkö on euro. VASTATTAVAA +/- euro snt Oma pääoma/yhteisöt Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Omien osakkeiden rahasto Vararahasto Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot Muut rahastot Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) 640 Tilikauden voitto (tappio) 650 Pääomalainat 660 Oma pääoma yhteensä Oma pääoma/yhtymät ja liikkeen- ja ammatinharjoittajat 1) Äänettömien yhtiömiesten panokset tilikauden alussa Muu oma pääoma tilikauden alussa Voitto-osuus äänettömille yhtiömiehille Vastuunalaisten yhtiömiesten sijoitukset (nostot) Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä 659 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 679 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Verovaraukset Muut pakolliset varaukset Pakolliset varaukset yhteensä 689 1) Koskee ammatinharjoittajia, joilla on kahdenkertainen kirjanpito

11 Vieras pääoma Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä 739 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä 779 Vieras pääoma yhteensä 789 VASTATTAVAA YHTEENSÄ /- euro snt Taseen erittelyt Tilikauden aikana jaettu osinko Verovelat

12 Hinnasto alkaen KIRJANPITO Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt, 500 ( mk) - Verolomake Verolomake 60, 61A ja 61B, lisäosa kirjanpitoon 100 ( mk) LASKUTUS Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra 500 ( mk) - Lähetelaskutusosa Lisäosana Asteri Laskutukseen 300 ( mk) - Lähetelaskutus Laskutus + läheteosa 800 ( mk) PALKANMAKSU 500 ( mk) VUOKRANKANTO Isännöintiohjelmisto 500 ( mk) OSTORESKONTRA Ostolaskujen seurantaan 500 ( mk) Ylläpitosopimukset, päivitykset käyttäjätuki Ylläpitosopimus Neuvontapalvelu, oikeus uusimpaan ohjelmaversioon, 20% alennus kurssimaksuista. Levykepäivitys postitse keskimäärin kerran vuodessa. Ylläpitosopimus Nettipäivittäjälle Toimitusmaksu Neuvontapalvelu, oikeus uusimpaan ohjelmaversioon, 20% alennus kurssimaksuista. Käyttäjä päivittää uusimmat ohjelmat netistä, Nettipäivittäjälle ei postiteta levykkeitä eikä käyttöohjekirjoja. Asiakkaan erikseen tilaama postitse toimitettu aineisto (esim. levykepäivitys, ensitoimituslevyt tai ohjekirja) kun asiakkaalla voimassaoleva ylläpitosopimus. Toimitukset netin kautta veloituksetta ylläpitosopimusasiakkaille Päivitykset ja käyttäjätuki ei-ylläpitosopimusasiakkaalle Päivitysmaksu Tukipuhelin Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole voimassaolevaa ylläpitosopimusta Jos ohjelmaan ei ole tehty ylläpitosopimusta, puhelintuki numerossa Huom.: ylläpitosopimukseen ja ohjelman käyntiinlähtöön sisältyy maksuton puhelintuki 100 /vuosi 80 /vuosi ( mk) ( mk) 20 ( mk) 200 ( mk) 3 /min Vanhan Asteri dos ohjelman vaihtohinta Vaihto dos->win Vanhasta Asteri dos ohjelmasta kun ylläpitosopimus 250 ( mk) Vaihto dos-> win Vanhasta Asteri dos ohjelmasta kun ei ylläpitosopimusta 350 ( mk) Kurssit, koulutus, tuntityö, muut veloitukset Kurssipäivä Hki Kurssipäivä Helsingissä (ryhmälle/ osallistuja) 100 ( mk) Kurssipäivä muualla Kurssipäivä muualla Suomessa (ryhmälle/ osallistuja) 200 ( mk) Koulutustunti asiakkaan luona Koulutuspäivä asiakkaan luona Alkavalta tunnilta. Tuntiveloitus myös matka-ajalta. Matkakulut veloitetaan 90 ( mk) Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 500 euroa/päivä, 500 ( mk) hintaan lisätään matkakulut /päivä Tuntiveloitus 1 Toimistolla tapahtuva asiantuntijatyö 90 /h ( mk) Tuntiveloitus 2 Toimistolla tapahtuva avustava työ 60 /h ( mk) Postituskulut Lisätään postitse toimitettaviin lähetyksiin. 10 (59.46 mk) Monen käyttäjän hinnasto rinnakkaislisenssit ja tilitoimistolisenssit lisenssit luettavissa Hinnat sisältävät alv:n 22%. Hinnasto on voimassa alkaen tehtyihin tilauksiin. Asteri yritysohjelmat - eurohinnasto alkaen

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen Tilinpäätös, liitteet, tunnusluvut ja rahoituslaskelma Copyright: Taloustieteen tohtori Pekka Aho pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi Tekninen tuki: SBB

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 13.9.2007

ASTERI KIRJANPITO Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 13.9.2007 ASTERI KIRJANPITO Windows-ohjelma Vuosipäivitys 13.9.2007 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 75 30 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax (09) 350 75 321 www.atsoft.fi

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Navita Yritysmalli Käyttöopas Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Sisällysluettelo Teemuaho Oy 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman näytön osat...1:1 Valikkorivi... 1:2 Työkalurivi... 1:2 Syöttöikkuna... 1:2 Raportti-ikkuna...

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO DOS

ASTERI KIRJANPITO DOS ASTERI KIRJANPITO DOS Vuosipäivitys 27.9.2005 Vuosipäivitys... 3 Asentaminen... 4 As.Oy:n tilikartta ja tilirunko 2005... 6 Päivitykseen sisältyvät tilipuitteistot... 9 Tilikarttojen lukeminen... 11 EtäAsteri

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Perustililuettelo (laaja)

Perustililuettelo (laaja) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 20.11.2007

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 20.11.2007 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 20.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 75 30 Päivystys 0400 316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75 321 www.atsoft.fi Sisällysluettelo Ajankohtaista...

Lisätiedot

Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle)

Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle) Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle) Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 Asteri Tehtäväseuranta Asteri Tehtäväseuranta ohjelmalla

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot