ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen Tuula I vpj. Ryynänen Aimo II vpj. Autio Raimo III vpj. Auvinen Pekka j. Karjalainen Riitta j. Keskevaari Jarmo j. Koskimaa Päivi j. Laaksonen Pertti j. Lindgrén Sinikka j. Mäki-Latikka Pekka j. Papinaho Sirkka-Liisa j. Uitto Kirsti j. Päivä Paavo vj. Laatunen Kirsti laaj. valt. I vpj. Lonka Riitta laaj. valt. II vpj. Anttila Ari laaj. valt. III vpj. Pieski Osmo kaupunginjohtaja, esittelijä Kuparinen Kimmo kunnanjohtaja Suikkanen Päivi talousjohtaja, pöytäkirjanpit. ALLEKIRJOITUKSET Tero Mölsä Puheenjohtaja Päivi Suikkanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tämä pöytäkirja on ollut klo nähtävillä Orimat ti lan kaupunginvirastossa. Arkistosihteeri Heljä Haakana

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KÄSITELLYT ASIAT Laajennettu kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 23 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 25 VUODEN 2011 TALOUSARVION TEKSTIOSAT JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 26 VESILAITOKSEN HINNAN TARKISTUS VUODELLE PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2011 JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA - LAUSUNTO ARTJÄRVEN KUNNAN HISTORIAN KIRJOITTAMINEN KATUJEN JA TEIDEN NIMIEN MUUTTAMINEN KUNTALIITOKSESSA EKO-MAKSUJEN PERINTÄ TOLKKU RY:N ANOMUS ETPÄHÄ-HANKKEEN TILAPÄISLAINOITUKSELLE 32 HALLITUSALOITE LAAJENNETTU KAUPUNGINHALLITUS, KANSAKOULUNTIEN NIMEÄMINEN UUDELLEEN, PERTTI LAAKSONEN JA SINIKKA LINDGRÉN 33 HALLITUSALOITE PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN JOHTORYHMÄN PALKANKORTUKSISTA 34 PENNALAN KYLÄJOHTOKUNNAN ALOITE ULKOILUREITISTÖN SAAMISEKSI PASINAN JA PENNALAN ALUEELLE MUUT ASIAT 27

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Laajennettu kaupunginhallitus 22 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Laajennettu kaupunginhallitus 23 Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin pykälän 35 asiat.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Laajennettu kaupunginhallitus 24 Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu laajennetun kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirjajäljennös. Laajennetun kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja hyväksyttiin yksimielisesti.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION TEKSTIOSAT JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET Laajennettu kaupunginhallitus 25 Lautakunnat ovat talousarvioesitystensä yhteydessä käsitelleet tekstiosat sekä asettaneet toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden toteutumisen arviointitavat vuo del le Teks ti osat on toimitettu erilli se nä liitteenä. Laajennettu kaupunginhallitus päättää hyväksyä lautakuntia koskevat teks ti osat ja asetetut toiminnalliset ta voitteet sekä niiden mittaustavat osana laa jen ne tul le kau pun gin val tuustolle me ne vää talousarvioesitystä. Laajennettu kaupunginhallitus kävi tekstiosat ja toiminnalliset tavoitteet läpi ja teki niihin lisäys- ja korjausesitykset. Tekstiosat tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn korjattuina talousarvion jatkokäsittelyn yhteydessä. Laajennettu kaupunginhallitus totesi, että konsernin tytäryhtiöiden toiminnalliset tavoitteet tulee määritellä ja tuoda talousarviokäsittelyn yhteydessä päätettäväksi.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus VESILAITOKSEN HINNAN TARKISTUS VUODELLE 2011 TEKLTK Orimattilan kaupungin vesilaitos on esittänyt vesi- ja jätevesihinnaston tarkistamista alkaen. Edellisen kerran hintoja on tarkistanut kaupunginvaltuusto lokakuussa Liitteenä vanha hinnasto. Liite nro 1 Hinnasto on esitetty korotettavaksi siten, että veden- ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 15 %:lla. Viime vuosina on jäteveden laskutettu määrä jatkuvasti vähentynyt. Veden perusmaksu pysyisi ennallaan ja jäteveden perusmaksua korotetaan samalle tasolle kuin veden perusmaksu eli 44,6 %:lla. Vesimittarin luentamaksu, tonttijohtojen sulkeminen ja avaaminen, vahingoittuneen mittarin vaihto, tuntiveloitus ja asemapiirustuksen hinnat nousisivat hinnaston mukaisesti. Artjärven osalta veden käyttömaksu laskisi 12,9 % ja jäte veden käyttömaksu 8,6%. Perus maksujen osalta osalla Artjärven asiakkaista maksu alenisi ja osalla nousisi, koska perusmaksun pe rusteet ovat olleet erilaiset. Hintojen korotukset on huomioitu vesilai toksen vuoden 2011 budjetissa. Liit teenä uusi hinnasto. Liite nro 2 Liitteenä esityksen mukainen taksa vertailussa seudun muiden kuntien taksoihin. Liite nro 3 Asian valmistelu ja tiedustelut: Vesilaitoksen johtaja Reijo Hutri, puh Teknisen palvelukeskuksen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallituk selle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä ole van uuden vesi- ja jätevesihinnaston. Hinnasto tulee voimaan Keskustelun kuluessa Mirva Welling teki esityksen, että kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi enintään 5 %:n ko rotus veden- ja jäteveden käyttömaksuun. Muilta osin vesi- ja jätevesihinnastoon ei esitetä muutosta. Hinnasto tulee voimaan Harri Saaarinen kannatti Mirva Wellingin te kemää esi tystä.

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että oli tehty kan natettu vasta esitys ja asiasta tuli äänestää. Lautakunta hyväk syi yk si mielisesti pu heenjohtajan tekemän äänestysesityksen, että ne, jot ka kannattavat teknisen palvelukeskuksen tekemää esitystä, ää nes tä vät JAA, ja ne, jot ka kannattavat Wellingin tekemää esitys tä, ää nes tä vät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 2 (kaksi) JAA-ääntä (Vikman ja Riihimäki) ja 5 (viisi) EI-ääntä (Lankinen,Luoto, Saarinen, Taavila ja Welling). Puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vesi- ja jätevesihinnaston sillä muutoksella, että käyttömaksuja koro te taan veden- ja jäteveden käyttömaksujen osalta vain 5 %:a. Muil ta osin ve si- ja jä te ve si hin nas toon ei esite tä muu toksia. Liitteenä muu tettu ve si- ja jä te vesihinnasto, joka tulee voimaan Liite nro 3a (korjattu vesi- ja jätevesihinnasto ) Tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan paikalla olivat Artjärven tek ni nen lau ta kun ta, Art jär ven hal li tuk sen edus ta ja, nuo ri sotoi mi kunnan edus taja sekä kun nan joh taja sekä Orimattilasta asiantuntijoina ra ken nustarkastaja, ympäristönsuojelusihteeri ja toimitilajoh taja klo Laajennettu kaupunginhallitus Mikäli vesilaitoksen taksa vahvistetaan teknisen lautakunnan estyksen mukaisesti, tulee vesilaitoksen taseyksikön tulos jäämään euroa negatiiviseksi. Tämä osuus vesilaitoksen kustannuksista jää verovaroin katettavaksi. Liite nro 3 Laajennettu kaupunginhallitus esittää laajennetulle kaupunginvaltuustolle, että vesi- ja jätevesihinnasto vahvistetaan tek ni selle lau takunnalle esitetyn hinnaston mu kai sesti, jol loin vesilai tok sen kustannukset pystytään kattamaan myynti tuo toilla. Laajennettu kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen ja päätti pyytää lisäselvityksiä hinnankorotusten vai ku tuksista.

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus 26 Tekninen palvelukeskus on tehnyt liitteenä olevat laskelmat erisuuruisten hinnankorotusten vaikutuksesta vesilaitoksen tulokseen. Liite nro 1 Laajennettu kaupunginhallitus esittää laajennetulle kaupunginvaltuustolle, että vesi- ja jätevesihinnasto vahvistetaan tekniselle lautakunnalle esitetyn hinnaston mukaisesti, jolloin vesilaitoksen kustannukset pystytään kattamaan myyntituotoilla. Keskustelun kuluessa Tuula Koivunen esitti, että vesi- ja jätemaksua korotetaan 10 %. Pekka Mäki-Latikka kannatti Tuula Koivusen esitystä. Pekka Auvinen ja Riitta Karjalainen kannattivat kaupunginjohtajan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta on tehty kannatettu vastaesitys, on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tuula Koivusen esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä (Autio, Au vinen, Karjalainen, Keskevaari, Koskimaa, Laaksonen, Lindgren, Papinaho, Päivä, Ryynänen, Mölsä) ja 3 EI-ääntä (Koivunen, Mä ki-latikka, Uitto). Puheenjohtaja totesi, että laajennettu kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunginjohtajan esityksen.

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2011 JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA - LAUSUNTO Laajennettu kaupunginhallitus 27 Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan käsitellyt pelastuslaitoksen talousarvioesitystä vuodelle 2011 sekä taloussuunnitelmaa vuosille Talousarvioesitys on laadittu Päijät-Hämeen liiton valtuuston kokouksessa hyväksymän esityksen mukaisena siten, että kustannusten korotus vuoden 2010 talousarvioon verrattuna on 5,3 % (vuokrankorotukset 1,8 % ja muut kustannukset 3,5 %). Maksuosuuksien nousu on 4,58 %, josta vuokrankorotusten osuus on 1,6 %. Kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2011 on laskettu alustavasti asukaslukujen perusteella kuntien sopiman maksuosuusjaon mukaisina. Artjärven kunnan asukasluku on lisätty Orimattilan kaupungin asukaslukuun. Lopulliset maksuosuudet määräytyvät asukaslukujen mukaisina. Tilitasolle tarken nettu talousar vio saadaan pelastuslaitoksen johto kunnan käsittelyyn vasta lokakuussa. Orimattilan kaupungin maksuosuus on pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä euroa, jossa on nousua Ori mat tilan ja Artjärven vuoden 2010 talousarviolukuihin 6,94 % (maksuosuudet yhteensä euroa). Vuodelle 2011 ei ole esitetty investointeja Orimattilaan. Liitteenä on Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio 2011 ja talousarviosuunnitelma vuosille , toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2011, maksuosuustaulukko sekä maakuntavaltuuston pöytäkirjanote Liite nro 2 Pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa 2011 talousarvioesityksestä sekä talousarviosuunnitelmasta Lausuntoa on pyydetty mennessä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hallintopäällikkö Merja Saasmolta saadun tiedon mukaan lausunto ehtii kuitenkin vielä talousarviokäsittelyyn. Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Kaupungin omassa toiminnassa talousarvioraami on rajattu menolajeittain siten, että kasvu edellisvuodesta voi olla 0-3 %. Talousarvio neuvotteluissa muiden kuntayhtymien kanssa on tavoitteeksi asetettu enintään 3 %:n kasvu. Näin ollen myös pelastuslaitoksen tulee laa tia suun ni tel mat enin tään 3 %:n menojen kasvulle talousarvio-

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus vuonna Kun tata lou den nykyisessä niukkuuden tilassa esitetyn suurui set me no jen kas vut ei vät ole hyväksyttäviä. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan heti päätöksenteon jälkeen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Laajennettu kaupunginhallitus päätti käynnistää neuvottelut Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa uuden Orimattilan kustannustenjakorakenteesta, kos ka Artjär ven kun ta ker roin on 0,8 ja Orimattilan 1,0. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti päätöksenteon jälkeen. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Päijät-Hämeen pelastuslaitos

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus ARTJÄRVEN KUNNAN HISTORIAN KIRJOITTAMINEN KH Artjärven kunnanhallitus pyytää Orimattilan kaupungin kantaa historian kirjoittamisesta. Vs. kaupunginjohtaja: Liite nro 9 Historian laajuudeksi on kaavailtu 400 sivua. Teettäjän palkkiot kirjasta olisivat euroa. Lisäksi muihin teettäjän palkkioihin menee euroa. Tämän lisäksi tulevat painatuskulut. Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Artjärven historian tallentaminen on tärkeää, koska se on osa myös Orimattilan historiaa tuvaisuudessa. Esitetyssä laajuudessa ei hanketta kuitenkaan ole mahdollisuutta toteuttaa, vaan asiaan palataan Orimattilan historian kolmannen osan valmistuttua. Orimattilan historian neljänteen osaan kirjoitetaan Artjärven historia sekä Artjärven ja Orimattilan kuntaliitosvaiheen historia. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi todettiin, että mikäli Artjärven kunta saa hankkeen puuttuvan rahoituksen muualta, hanke voidaan toteuttaa Artjärven kunnan suunnittelemalla tavalla. Laajennettu kaupunginhallitus 28 Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Artjärven kunta Artjärven kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ( 209). Artjärven kunta on tiedustellut Artjärven seurakunnan kantaa historiakirjan rahoittamiseen. Artjärven seurakunta on tehnyt asiasta esityksen Orimattilan seurakunnalle. Asia tulee käsittelyyn Orimattilan seurakunnassa lokakuun aikana. Artjärven kunnanhallitus on päättänyt esittelijän kokouksessa tekemän esityksen perusteella esittää Orimattilan laajennetulle kaupunginhallitukselle, että se päättää seuraavasti: - Artjärven historia kirjoitetaan - Orimattilan kaupungin talousarvioon ja taloussuunnitelmaan varataan tarkoitusta varten riittävät määrärahat - Artjärven historian kirjan laadinnan rahoittamiseen pyydetään osallistumaan myös seurakuntaa sekä kaikkia muitakin mahdollisia tahoja.

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että Artjärven historian kirjoittamista valmistelee ja sen ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia kartoittaa Orimattilan his to ria toi mi kun ta, jo ta laa jen ne taan Art jär ven edustuksella. Historiakirjatoimikunta tekee esityksen kaupunginhallitukselle Artjärven historian toteuttamisesta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Artjärven edustajiksi historiatoimikuntaan valittiin Maija Patamäki, Päivi Koskimaa ja Ari Anttila. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Orimattilan historiatoimikunta, Maija Patamäki, Päivi Koskimaa, Ari Anttila

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus KATUJEN JA TEIDEN NIMIEN MUUTTAMINEN KUNTALIITOKSESSA Laajennettu kaupunginhallitus Orimattilan ja Artjärven yhdistyessä vuoden 2011 alusta on syytä muuttaa samat ja sekaannusta aiheuttavan samankaltaiset katujen ja teiden nimet siten, että yh distyneessä kunnassa ei ole kahta samannimistä tietä tai katua. Erityisen tär keää selkeä nimistö on pelastusviranomaisten kannalta, jotta pelastusajoneuvot löytävät viivytyksettä perille oikeaan osoitteeseen. Kunnissa on tällä hetkellä käytössä 17 täysin samaa nimeä ja lisäksi kaksi lähes samaa. Valmistelussa pääperiaatteina siinä, kumpi nimi vaihtuu on ollut ensinnä osoitejärjestelmän selkeys ja toisena pienemmän haitan periaate ottaen mahdol lisuuksien mukaan huomioon myös nimen historiallisen taustan. Asemakaava-alueilla katujen nimimuutoksista voidaan maankäyttöja rakennus lain mukaan päättää joko kaavamuutoksella tai kunnan erillisellä päätöksellä. Yksityisteiden nimistä päätetään osoiteasioina. Johtosääntöjen mukaan Orimat tilassa vaikutukseltaan vähäiset asemakaavamuutokset hyväksyy tekninen lauta kunta. Yksityisteiden nimistä päätökset tekee tekninen johtaja. Artjärvellä kaik kien asemakaavojen hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto ja yksityisteiden nimistä maaseutulautakunta. Kummankaan kunnan johtosäännöissä ei ole dele goitu erillisen katujen nimenmuutospäätöksen tekemistä, joten kuntalain mukai sesti päätöksen tekee valtuusto. Nimenmuutoksista on syyskuun alussa lähtenyt kirje kaikille niille tiekunnille, joi den tien nimi on sama molempien kuntien puolella. Kirjeessä tiekuntia pyydettiin esittämään vaihtoehtoisia uusia nimiä. Kirjeessä ei vielä otettu kantaa siihen, kumpi nimistä vaihtuu. Aikataulu nimimuutoksille on tiukka, jotta uudet nimet saadaan voimaan ennen vuoden vaihdetta. Tarkoitus on, että laajennettu kaupunginhallitus tekee päätök sen siitä, millä periaatteilla ja mitkä nimet vaihtuvat. Tämän jälkeen valmistel laan uudet nimiehdotukset tiekuntien esitysten sekä omien selvitysten perusteel la. Ehdotusten oltua nähtävillä ja lausunnoilla uusista nimistä on tarkoitus tehdä päätökset marraskuussa, jotta nimet tulevat voimaan vuoden vaihteessa. Tien varren asukkaiden enemmistön mielipide otetaan huomioon uusista nimistä pää tettäessä ja tiet pyritään nimeämään asukkaiden esittämällä tavalla.

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Aikatauluksi ja työnjaoksi esitetään seuraavaa: 1. Kirje tiekunnille syyskuu (lähetetty) 2. Päätös siitä, mitkä nimet muuttuvahalli Laajennettu kau pun gin- syyskuu tus 3. Nimiehdotusten valmistelu syyskuu 4. Muutosesitykset nähtävillä ja lokakuu lausunnoilla 5. Päätökset uusista nimistä marraskuu - Artjärvi asemakaava-alueet Kunnanvaltuus to (erillispäätös) - Orimattila asemakaa va-alu eet Tekninen lauta kunta (vähäinen kaa va muu tos) - Artjärvi yksityistiet Maaseutulauta kunta - Orimattila yksityistiet Tekninen johtaja 6. Uusista nimistä tiedottami nen joulukuu 7. Nimet voimaan Nimimuutoksien periaatteiksi esitetään seuraavaa: 1. Nimistön selkeys ja väärinkäsityksien välttäminen 2. Pienimmän haitan periaate; Se nimistä vaihtuu, jonka varrella on selkeästi vähemmän asuntoja ja/tai yrityksiä 3. Nimen historia ja nimen kuuluminen alueen perinteiseen nimistöön Näiden periaatteiden mukaan valmistellussa esityksessä ongelmallisimpia koh teita ovat Myllytiet ja Asemantiet sekä kirkonseutujen Kirkkotiet ja Pappilantiet. Lisäksi muutaman tiennimen osalta molempien kuntien nimet ovat tasavahvoja edm. kriteerien mukaan tarkasteltuna. Esi tys siitä, mitkä nimet muuttuvat ja millä perusteella on liitteenä ole vassa taulukossa. Liite 1 Virenojalla ole va Myl lyn tie ja Art jär vel lä ole va Myl ly tie ovat mo lemmat pitkiä tei tä, joi den var rel la on run saasti asu tus ta. Molem mil la nimillä on myös pit kät perin teet. Ori mattilassa on kaa va-alu eella Myllylässä li säksi Myl lytie. Sa mas sa kun nassa olevat Myllytie ja Myllyntie saa vat ai kaan pelas tus ajoneu voille se kaantu misen vaa ran ja esityksenä on, että Mylly- tai Myllyn teitä olisi vain yksi. Esityk se nä on, että Orimattilan Virenojalla oleva Myllyntie säilyttää nimensä, koska sen varrella on eniten asuntoja (46) ja pitkä historia. Artjärvellä olevalle myös pitkän historian omaavalle Myllytielle pyritään löytämään paikkaan sopiva uusi nimi (esim. Hietanan Myllytie, Ratulan Mylly tie tai Myllynkulmantie). Orimattilan keskustassa olevan Myllytien nimi muuttuu, koska tällä kohdin jo osoitejärjestelmän selkeys vaatii teke-

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus mään osoitemuutoksia. Nykyisin Myllytie-osoitteella olevista asunnoista osa ei sijaitse Myllytien varrella. Asemantie on sekä Orimattilan Pennalassa että Artjärven ja Myrskylän rajalla. Artjärven Asemantie jatkuu Myrskylän puolelle saman nimisenä. Asuntoja Asemantien varrella on suunnilleen yhtä paljon sekä Artjärvellä että Orimattilassa. Pennalassa Ase man tien var rel la on lisäksi kes ki suu ri yri tys, Mä ke län Puusepäntehdas. Tällä perusteella esitetään, että nimi säilyy Pennalassa ja Artjärvellä tie nimetään uudelleen. Nimimuutoksen aiheuttamista toimenpiteistä neuvo tel laan myös Myrskylän kans sa. Kirkonseutujen teistä Pappilantie on Orimattilassa selkeästi merkittävämpi kuin Artjärvellä ja se nimetään Artjärvellä uudelleen. Kirkkotie on Artjärvellä merkittävämpi ja useamman osoitteena kuin Orimattilassa, joten esityksenä on, että Artjärvellä nimi säilyy ja Orimattilassa pyritään löytämään kadulle uusi, paikkaan ja sen historiaan sopiva nimi. Asian valmistelu ja tiedustelut: Orimattilan kaavoitusinsinööri Pirkko-Lee na Ja konen, p Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että yhdistyvän kunnan päällekkäisten katu- ja tieni mien muutoksissa pääperiaatteina ovat seuraavat: 1. Nimistön selkeys ja väärinkäsityksien välttäminen 2. Pienimmän haitan periaate; Se nimistä vaihtuu, jonka varrella on selkeästi vähemmän asuntoja ja/tai yrityksiä 3. Nimen historia ja nimen kuuluminen alueen perinteiseen nimistöön Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että liitteessä esitetyt nimet muuttuvat. Esitetyt uudet nimet valmistellaan tiekuntien esitysten ja kaa voi tuksen tekemien selvitysten perusteella ja ne tulevat nähtäville lo ka kuun ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Laajennettu kaupunginhallitus Täydennyksenä aiemmin saatuihin tietoihin on selvinnyt, että Artjärvellä Peltolantien varrella olevat omakotitalot ovat ainoastaan loma-asuntokäytössä, joten niiden osoitteenmuutos ei ole vastaavan suuruinen haitta kuin vakituisen asunnon osoitteen muuttaminen.

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Lisäksi on ilmennyt, että Orimattilan Koskusilla olevan Peltolantien var rel la toimii myös yritys, joka ei näkynyt käytetyssä rekiste ris sä. Kos kusten Peltola on myös vanha talon nimi. Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että Peltolantien osalta Orimattilassa säilyy nimi Peltolantie ja Artjärvellä ko. tien nimi vaih detaan. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Laajennettu kaupunginhallitus 29 Kaupunginjohtaja toi laajennetulle kaupunginhallitukselle tiedoksi Myl ly tien var res sa sijaitsevien yritysten lähettämän vetoomuksen siitä, et tä Mylly tien nimi säilytettäisiin. Kaupunginhallitus merkitsi liitteenä ole van kirjeen tiedoksi ja päätti, että asiaan palataan seuraavassa ko kouk sessa. Liite nro 2. Kuntaliitoksen johdosta tehtävä katujen ja teiden uudelleen ni meäminen on jo edennyt siten, että uudet nimet ovat nähtävänä Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että muiden ni mi muu tos ten osal ta asi aan pala taan myö hem min. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus EKO-MAKSUJEN PERINTÄ KH Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että eko-maksuun liittyvät palvelut hoitaa lukien Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja esittää yhtiölle, että irtisanottu sopimus uusitaan. Maksujen perintään liittyvät asiat ja muut yksityiskohdat päätetään myöhemmin. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että kaupunki maksaa ekomaksun ja tarkoitukseen varataan määrära ha teknisen palvelukeskuksen menoihin. Kaupunki on maksanut Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle vuosittain euroa EKO-palve luista. Korotusesitys lukien nostaa osuutta euroon ( ALV 23%, euroon alv 0 %). Vuoden 2010 talousarviossa kaupunki on varautunut EKO-maksuihin euroa. Artjärvellä on käytäntö, jossa kotitaloudet maksavat EKO-maksut. Mikäli Orimattilan käytäntö otetaan käyttöön, se nostaa yh distyneen kaupungin osuutta arviolta euroa. Orimattila on ainoa jäteyhtiön 13 omistajakunnasta, jossa kaupunki maksaa EKO-maksut ko titalouksien puolesta. Asuntokohtainen maksujen perintä on käytös sä lähes kaikissa kunnissa maassamme. Orimattilan kaupungilla on seuraavat vaihtoehdot: 1) nykyistä käytäntöä jatketaan (myös yhdistyneessä kunnassa) 2) EKO-maksut peritään asunnoittain 3) EKO-maksu peritään osittain (esim. 50 %) kotitalouksilta ja kaupunki subventoi osan (esim. 50 %) Viimeksi mainitussa vaihtoehdossa kotitalouden EKO-maksu olisi 9,50 euroa, eli 4,61 euroa nykyistä pienempi. Kaupungin osuus olisi euroa vuodessa. Kotitalouksille kohdennettua maksua voidaan pitää tässä mallissa kohtuullisena. Päätösesitys tehdään kokouksessa. Kaupunginjohtaja teki esityksen, että asiasta tehdään lisäselvitys henkilölukuun perustuvan laskutuksen osalta. EKO-maksun laskutuslinjaus tehdään talousarvion laadinnan yhteydessä, koska asia koskee yhdistynyttä kuntaa.

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. Laajennettu kaupunginhallitus Nykyisen käytännön jatkaminen Mikäli nykyistä Orimattilan käytäntöä jatketaan yhdistyneessä kunnassa eli kau punki mak saa PHJ:lle koko summan. PHJ:n laskel mien mukaan: Orimattila: vakituiset asunnot 7403 x 15,45 euroa = euroa vapaa-ajan asunnot 1017 x 8,94 euroa = 9092 euroa hyvitys lähettämättömistä laskuista 6038 x 1,50 euroa = 9057 euroa Orimattilan osuudeksi jää euroa Kun tähän lisätään Artjärven osuus, mak su kas vaa (840 vak. ja 385 vapaa-ajan asuntoa - las ku tus hy vitys) eli yh teensä n vuositasolla. Kuluvana vuonna Orimattilan maksuosuus on ke väällä hy väksytyin korotetuin taksoin n euroa; nousua siihen verrattuna tulee euroa, josta aiheutuu voimaan tulleesta hinnankorotuksesta. Siirtyminen asuntokohtaiseen perintään Toisena vaihtoehtona olisi, että Orimattilassakin siirrytään asuntokoh tai seen PHJ:n toi mes ta teh tä vään laskutukseen. Tämä yhdenmukaistaisi koko PHJ:n alueen eko maksun osalta. Myös Asikkalan kun ta siirtyi tähän asuntokohtaiseen laskutuk sen kuluvana vuon na. Tä mä malli olisi myös uuden, juuri eduskuntaan menossa olevan jäte lain mukai nen. Laki lähtee aiheuttamis periaat teesta ja la kiin on tulossa selkeä kir jaus myös perusmaksun (=eko maksu) mah dollisuudesta. Jätelain perus teluissa on todettu, että kunnan on kannettava järjestämäs tään jäte huollosta täysi katteista jätemak sua. Nykyisessä laissa tällaista velvoitetta ei ole. Uusi jätelaki on me nossa eduskunnan kä sittelyyn syksyn ai ka na. EKO-maksu peritään osittain (esim. 50 %) kotitalouksilta ja kaupunki subventoi osan (esim. 50 %) Tämä voisi ollaratkaisumalli, jos tavoite on asuntokohtainen maksu, mut ta eko maksun suuruus koetaan on gel maksi. Täl löin PHJ te kisi rekis terin ja laskuttaisi asukkai ta eivätkä he silloin voi an taa las kutus hyvi tystä. PHJ:n laskelmien mu kaan Orimattilalta laskutettaisiin täl löin n euroa. PHJ:n mukaan henkilölukuun perustuva asuntokohtainen maksu on

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus muu al ta saa tujen kokemuksien mu kaan erittäin ongelmallinen. Tämä malli edel lyttää joka vuosi henki lötietojen hankintaa, sillä kotitalouk sien henki löluku muuttuu vuosit tain. Jos PHJ tekisi laskutukset ja henkilö tieto jen hankinnan, lisäisi PHJ ekomaksuun n. 3 /las ku lisä työstä. Laskutettavia yksiköitä tulisi myös merkittävästi li sää ( kpl), koska tällöin PHJ ei voisi laskuttaa taloyhtiöitä enää huoneis tolukuun perustuen, vaan lasku pitäisi lähettää asunto koh taisesti myös kerros- ja rivita loissa. PHJ mukaan henkilölukuun pe rus tuva ekomaksu ei ole sen oikeampi kuin nykyinenkään, koska eko maksulla kustannettavat pal velut eivät ole suoraan sidok sissa tuotet tuun jätemäärään. Ekomak sulla katetaan pääsääntöises ti kiin teitä infran ylläpitoon liittyviä kulu ja (pienjäteasemat, ongelma jäte kontit, ekopisteet). Vastaavasti neu vontamateriaalia esim. Lok ki-ka lenteri jaetaan 1/talous. Tässä mallissa asukkaille/kunnalle ker tyisi kaikkia mui ta malleja enemmän maksettavaa. Aikataulun suhteen PHJ toivoo päätöstä asiasta vuoden 2010 loppuun men nessä. PHJ on muuttamassa laskutuskautta kalen terivuodeksi. Siitä on Orimattilan valtuuston ponsikin. Orimattilan on asia rat kaistava käytännössä kuitenkin ennen veroprosenttien vah vistamista. Laajennettu kaupunginhallitus käy periaatekeskustelun asiasta ja antaa tarvittaessa ohjeet jatkovalmistelusta. Laajennettu kaupunginhallitus kävi periaatekeskustelun ja totesi, että asia kä si tellään seuraavassa kokouksessa. Laajennettu kaupunginhallitus 30 Laajennettu kaupunginhallitus esittää laajennetulle kaupunginvaltuustolle, että - ekomaksun ra hoi tus ta paa muutetaan ja Orimattilan kaupun gis sa aletaan pe riä asunto kohtaista ekomaksua - Orimattilan kaupungissa otetaan käyttöön jätelain 28 :n mukainen va ki tui sia ja va paa-ajan asun toja kos keva jä te maksu, nimeltään ekomaksu ja hy väksyy eko maksun mää rää mi sen yksityiskohtaiset perusteet si säl tävän taksan, jo ka si sältää seu raavat periaatteet: Ekomaksun suuruus

21 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus asuinhuoneistot 15,45 euroa/asunto/vuosi - vapaa-ajan asunnot 8,94 euroa/asunto/vuosi. - ekomaksuun lisätään voimassa oleva arvonlisävero. - asuntokohtainen ekomaksun perintä otetaan käyttöön alkaen - ekomaksu suoritetaan jätelain 33 :n mukaisesti Päijät-Hämeen Jä tehuolto Oy:lle, joka jär jestää ekomaksulla rahoitettavat palvelut kunnan lu kuun. - ekomaksun maksuunpanosta päät tä vä nä vi ran omai se na toi mii tekninen lautakunta tai sen päätök sel lään ni meämä vi ran hal tija. - ekomaksun käytöstä raportoidaan vuosittain Orimattilan kaupungille Liite nro 3 Keskustelun kuluessa Sirkka-Liisa Papinaho esitti, että perittävä ekomaksu tulee periä henkilölukuun perustuvana eikä asuntokohtaisesti. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että laajennettu kaupunginhallitus on hyväksynyt esittelijän esityksen. Merkitään, että Sirkka-Liisa Papinaho jätti asiaan eriävän mielipiteensä.

Orimattilan kaupungilla on seuraavat vaihtoehdot:

Orimattilan kaupungilla on seuraavat vaihtoehdot: Kaupunginhallitus 188 17.05.2010 Laajennettu kaupunginhallitus 20 04.10.2010 Laajennettu kaupunginhallitus 30 11.10.2010 Laajennettu kaupunginvaltuusto 14 15.11.2010 EKO-MAKSUJEN PERINTÄ KH 188 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Orimattila. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Orimattila. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 AIKA 04.10.2010 klo 17:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus 04.10.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone, Orimattila Nimi Tehtävä Mölsä Tero

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Laaksonen Pertti pj. :t 1-4 Jokinen Kalle pj. :t 5-8 Laatunen Kirsti

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Laaksonen Pertti pj. :t 1-4 Jokinen Kalle pj. :t 5-8 Laatunen Kirsti ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Laajennettu kaupunginvaltuusto AIKA 06.09.2010 klo 18:00-18:25 PAIKKA OSANOTTAJAT Valtuustosali, Orimattila Nimi Tehtävä Laaksonen Pertti pj. :t 1-4 Jokinen Kalle

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua Kaupunginhallitus 94 16.08.2016 Kaupunginhallitus 107 06.09.2016 Kaupunginvaltuusto 48 07.11.2016 Kaupunginvaltuusto 58 12.12.2016 Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 klo 09:00-11:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj., klo

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen.

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen. Kunnanhallitus 54 24.02.2014 Kunnanhallitus 75 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 10 16.04.2014 Kunnanhallitus 98 28.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 07.05.2014 LUNASTUSVUOKRASOPIMUS KHALL 54 Ristijärven kunta on neuvotellut

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot