ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen Tuula I vpj. Ryynänen Aimo II vpj. Autio Raimo III vpj. Auvinen Pekka j. Karjalainen Riitta j. Keskevaari Jarmo j. Koskimaa Päivi j. Laaksonen Pertti j. Lindgrén Sinikka j. Mäki-Latikka Pekka j. Papinaho Sirkka-Liisa j. Uitto Kirsti j. Päivä Paavo vj. Laatunen Kirsti laaj. valt. I vpj. Lonka Riitta laaj. valt. II vpj. Anttila Ari laaj. valt. III vpj. Pieski Osmo kaupunginjohtaja, esittelijä Kuparinen Kimmo kunnanjohtaja Suikkanen Päivi talousjohtaja, pöytäkirjanpit. ALLEKIRJOITUKSET Tero Mölsä Puheenjohtaja Päivi Suikkanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tämä pöytäkirja on ollut klo nähtävillä Orimat ti lan kaupunginvirastossa. Arkistosihteeri Heljä Haakana

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KÄSITELLYT ASIAT Laajennettu kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 23 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 25 VUODEN 2011 TALOUSARVION TEKSTIOSAT JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 26 VESILAITOKSEN HINNAN TARKISTUS VUODELLE PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2011 JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA - LAUSUNTO ARTJÄRVEN KUNNAN HISTORIAN KIRJOITTAMINEN KATUJEN JA TEIDEN NIMIEN MUUTTAMINEN KUNTALIITOKSESSA EKO-MAKSUJEN PERINTÄ TOLKKU RY:N ANOMUS ETPÄHÄ-HANKKEEN TILAPÄISLAINOITUKSELLE 32 HALLITUSALOITE LAAJENNETTU KAUPUNGINHALLITUS, KANSAKOULUNTIEN NIMEÄMINEN UUDELLEEN, PERTTI LAAKSONEN JA SINIKKA LINDGRÉN 33 HALLITUSALOITE PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN JOHTORYHMÄN PALKANKORTUKSISTA 34 PENNALAN KYLÄJOHTOKUNNAN ALOITE ULKOILUREITISTÖN SAAMISEKSI PASINAN JA PENNALAN ALUEELLE MUUT ASIAT 27

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Laajennettu kaupunginhallitus 22 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Laajennettu kaupunginhallitus 23 Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin pykälän 35 asiat.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Laajennettu kaupunginhallitus 24 Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu laajennetun kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirjajäljennös. Laajennetun kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja hyväksyttiin yksimielisesti.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION TEKSTIOSAT JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET Laajennettu kaupunginhallitus 25 Lautakunnat ovat talousarvioesitystensä yhteydessä käsitelleet tekstiosat sekä asettaneet toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden toteutumisen arviointitavat vuo del le Teks ti osat on toimitettu erilli se nä liitteenä. Laajennettu kaupunginhallitus päättää hyväksyä lautakuntia koskevat teks ti osat ja asetetut toiminnalliset ta voitteet sekä niiden mittaustavat osana laa jen ne tul le kau pun gin val tuustolle me ne vää talousarvioesitystä. Laajennettu kaupunginhallitus kävi tekstiosat ja toiminnalliset tavoitteet läpi ja teki niihin lisäys- ja korjausesitykset. Tekstiosat tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn korjattuina talousarvion jatkokäsittelyn yhteydessä. Laajennettu kaupunginhallitus totesi, että konsernin tytäryhtiöiden toiminnalliset tavoitteet tulee määritellä ja tuoda talousarviokäsittelyn yhteydessä päätettäväksi.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus VESILAITOKSEN HINNAN TARKISTUS VUODELLE 2011 TEKLTK Orimattilan kaupungin vesilaitos on esittänyt vesi- ja jätevesihinnaston tarkistamista alkaen. Edellisen kerran hintoja on tarkistanut kaupunginvaltuusto lokakuussa Liitteenä vanha hinnasto. Liite nro 1 Hinnasto on esitetty korotettavaksi siten, että veden- ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 15 %:lla. Viime vuosina on jäteveden laskutettu määrä jatkuvasti vähentynyt. Veden perusmaksu pysyisi ennallaan ja jäteveden perusmaksua korotetaan samalle tasolle kuin veden perusmaksu eli 44,6 %:lla. Vesimittarin luentamaksu, tonttijohtojen sulkeminen ja avaaminen, vahingoittuneen mittarin vaihto, tuntiveloitus ja asemapiirustuksen hinnat nousisivat hinnaston mukaisesti. Artjärven osalta veden käyttömaksu laskisi 12,9 % ja jäte veden käyttömaksu 8,6%. Perus maksujen osalta osalla Artjärven asiakkaista maksu alenisi ja osalla nousisi, koska perusmaksun pe rusteet ovat olleet erilaiset. Hintojen korotukset on huomioitu vesilai toksen vuoden 2011 budjetissa. Liit teenä uusi hinnasto. Liite nro 2 Liitteenä esityksen mukainen taksa vertailussa seudun muiden kuntien taksoihin. Liite nro 3 Asian valmistelu ja tiedustelut: Vesilaitoksen johtaja Reijo Hutri, puh Teknisen palvelukeskuksen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallituk selle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä ole van uuden vesi- ja jätevesihinnaston. Hinnasto tulee voimaan Keskustelun kuluessa Mirva Welling teki esityksen, että kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi enintään 5 %:n ko rotus veden- ja jäteveden käyttömaksuun. Muilta osin vesi- ja jätevesihinnastoon ei esitetä muutosta. Hinnasto tulee voimaan Harri Saaarinen kannatti Mirva Wellingin te kemää esi tystä.

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että oli tehty kan natettu vasta esitys ja asiasta tuli äänestää. Lautakunta hyväk syi yk si mielisesti pu heenjohtajan tekemän äänestysesityksen, että ne, jot ka kannattavat teknisen palvelukeskuksen tekemää esitystä, ää nes tä vät JAA, ja ne, jot ka kannattavat Wellingin tekemää esitys tä, ää nes tä vät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 2 (kaksi) JAA-ääntä (Vikman ja Riihimäki) ja 5 (viisi) EI-ääntä (Lankinen,Luoto, Saarinen, Taavila ja Welling). Puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vesi- ja jätevesihinnaston sillä muutoksella, että käyttömaksuja koro te taan veden- ja jäteveden käyttömaksujen osalta vain 5 %:a. Muil ta osin ve si- ja jä te ve si hin nas toon ei esite tä muu toksia. Liitteenä muu tettu ve si- ja jä te vesihinnasto, joka tulee voimaan Liite nro 3a (korjattu vesi- ja jätevesihinnasto ) Tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan paikalla olivat Artjärven tek ni nen lau ta kun ta, Art jär ven hal li tuk sen edus ta ja, nuo ri sotoi mi kunnan edus taja sekä kun nan joh taja sekä Orimattilasta asiantuntijoina ra ken nustarkastaja, ympäristönsuojelusihteeri ja toimitilajoh taja klo Laajennettu kaupunginhallitus Mikäli vesilaitoksen taksa vahvistetaan teknisen lautakunnan estyksen mukaisesti, tulee vesilaitoksen taseyksikön tulos jäämään euroa negatiiviseksi. Tämä osuus vesilaitoksen kustannuksista jää verovaroin katettavaksi. Liite nro 3 Laajennettu kaupunginhallitus esittää laajennetulle kaupunginvaltuustolle, että vesi- ja jätevesihinnasto vahvistetaan tek ni selle lau takunnalle esitetyn hinnaston mu kai sesti, jol loin vesilai tok sen kustannukset pystytään kattamaan myynti tuo toilla. Laajennettu kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen ja päätti pyytää lisäselvityksiä hinnankorotusten vai ku tuksista.

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus 26 Tekninen palvelukeskus on tehnyt liitteenä olevat laskelmat erisuuruisten hinnankorotusten vaikutuksesta vesilaitoksen tulokseen. Liite nro 1 Laajennettu kaupunginhallitus esittää laajennetulle kaupunginvaltuustolle, että vesi- ja jätevesihinnasto vahvistetaan tekniselle lautakunnalle esitetyn hinnaston mukaisesti, jolloin vesilaitoksen kustannukset pystytään kattamaan myyntituotoilla. Keskustelun kuluessa Tuula Koivunen esitti, että vesi- ja jätemaksua korotetaan 10 %. Pekka Mäki-Latikka kannatti Tuula Koivusen esitystä. Pekka Auvinen ja Riitta Karjalainen kannattivat kaupunginjohtajan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta on tehty kannatettu vastaesitys, on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tuula Koivusen esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä (Autio, Au vinen, Karjalainen, Keskevaari, Koskimaa, Laaksonen, Lindgren, Papinaho, Päivä, Ryynänen, Mölsä) ja 3 EI-ääntä (Koivunen, Mä ki-latikka, Uitto). Puheenjohtaja totesi, että laajennettu kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunginjohtajan esityksen.

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2011 JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA - LAUSUNTO Laajennettu kaupunginhallitus 27 Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan käsitellyt pelastuslaitoksen talousarvioesitystä vuodelle 2011 sekä taloussuunnitelmaa vuosille Talousarvioesitys on laadittu Päijät-Hämeen liiton valtuuston kokouksessa hyväksymän esityksen mukaisena siten, että kustannusten korotus vuoden 2010 talousarvioon verrattuna on 5,3 % (vuokrankorotukset 1,8 % ja muut kustannukset 3,5 %). Maksuosuuksien nousu on 4,58 %, josta vuokrankorotusten osuus on 1,6 %. Kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2011 on laskettu alustavasti asukaslukujen perusteella kuntien sopiman maksuosuusjaon mukaisina. Artjärven kunnan asukasluku on lisätty Orimattilan kaupungin asukaslukuun. Lopulliset maksuosuudet määräytyvät asukaslukujen mukaisina. Tilitasolle tarken nettu talousar vio saadaan pelastuslaitoksen johto kunnan käsittelyyn vasta lokakuussa. Orimattilan kaupungin maksuosuus on pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä euroa, jossa on nousua Ori mat tilan ja Artjärven vuoden 2010 talousarviolukuihin 6,94 % (maksuosuudet yhteensä euroa). Vuodelle 2011 ei ole esitetty investointeja Orimattilaan. Liitteenä on Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio 2011 ja talousarviosuunnitelma vuosille , toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2011, maksuosuustaulukko sekä maakuntavaltuuston pöytäkirjanote Liite nro 2 Pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa 2011 talousarvioesityksestä sekä talousarviosuunnitelmasta Lausuntoa on pyydetty mennessä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hallintopäällikkö Merja Saasmolta saadun tiedon mukaan lausunto ehtii kuitenkin vielä talousarviokäsittelyyn. Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Kaupungin omassa toiminnassa talousarvioraami on rajattu menolajeittain siten, että kasvu edellisvuodesta voi olla 0-3 %. Talousarvio neuvotteluissa muiden kuntayhtymien kanssa on tavoitteeksi asetettu enintään 3 %:n kasvu. Näin ollen myös pelastuslaitoksen tulee laa tia suun ni tel mat enin tään 3 %:n menojen kasvulle talousarvio-

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus vuonna Kun tata lou den nykyisessä niukkuuden tilassa esitetyn suurui set me no jen kas vut ei vät ole hyväksyttäviä. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan heti päätöksenteon jälkeen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Laajennettu kaupunginhallitus päätti käynnistää neuvottelut Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa uuden Orimattilan kustannustenjakorakenteesta, kos ka Artjär ven kun ta ker roin on 0,8 ja Orimattilan 1,0. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti päätöksenteon jälkeen. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Päijät-Hämeen pelastuslaitos

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus ARTJÄRVEN KUNNAN HISTORIAN KIRJOITTAMINEN KH Artjärven kunnanhallitus pyytää Orimattilan kaupungin kantaa historian kirjoittamisesta. Vs. kaupunginjohtaja: Liite nro 9 Historian laajuudeksi on kaavailtu 400 sivua. Teettäjän palkkiot kirjasta olisivat euroa. Lisäksi muihin teettäjän palkkioihin menee euroa. Tämän lisäksi tulevat painatuskulut. Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Artjärven historian tallentaminen on tärkeää, koska se on osa myös Orimattilan historiaa tuvaisuudessa. Esitetyssä laajuudessa ei hanketta kuitenkaan ole mahdollisuutta toteuttaa, vaan asiaan palataan Orimattilan historian kolmannen osan valmistuttua. Orimattilan historian neljänteen osaan kirjoitetaan Artjärven historia sekä Artjärven ja Orimattilan kuntaliitosvaiheen historia. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi todettiin, että mikäli Artjärven kunta saa hankkeen puuttuvan rahoituksen muualta, hanke voidaan toteuttaa Artjärven kunnan suunnittelemalla tavalla. Laajennettu kaupunginhallitus 28 Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Artjärven kunta Artjärven kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ( 209). Artjärven kunta on tiedustellut Artjärven seurakunnan kantaa historiakirjan rahoittamiseen. Artjärven seurakunta on tehnyt asiasta esityksen Orimattilan seurakunnalle. Asia tulee käsittelyyn Orimattilan seurakunnassa lokakuun aikana. Artjärven kunnanhallitus on päättänyt esittelijän kokouksessa tekemän esityksen perusteella esittää Orimattilan laajennetulle kaupunginhallitukselle, että se päättää seuraavasti: - Artjärven historia kirjoitetaan - Orimattilan kaupungin talousarvioon ja taloussuunnitelmaan varataan tarkoitusta varten riittävät määrärahat - Artjärven historian kirjan laadinnan rahoittamiseen pyydetään osallistumaan myös seurakuntaa sekä kaikkia muitakin mahdollisia tahoja.

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että Artjärven historian kirjoittamista valmistelee ja sen ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia kartoittaa Orimattilan his to ria toi mi kun ta, jo ta laa jen ne taan Art jär ven edustuksella. Historiakirjatoimikunta tekee esityksen kaupunginhallitukselle Artjärven historian toteuttamisesta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Artjärven edustajiksi historiatoimikuntaan valittiin Maija Patamäki, Päivi Koskimaa ja Ari Anttila. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Orimattilan historiatoimikunta, Maija Patamäki, Päivi Koskimaa, Ari Anttila

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus KATUJEN JA TEIDEN NIMIEN MUUTTAMINEN KUNTALIITOKSESSA Laajennettu kaupunginhallitus Orimattilan ja Artjärven yhdistyessä vuoden 2011 alusta on syytä muuttaa samat ja sekaannusta aiheuttavan samankaltaiset katujen ja teiden nimet siten, että yh distyneessä kunnassa ei ole kahta samannimistä tietä tai katua. Erityisen tär keää selkeä nimistö on pelastusviranomaisten kannalta, jotta pelastusajoneuvot löytävät viivytyksettä perille oikeaan osoitteeseen. Kunnissa on tällä hetkellä käytössä 17 täysin samaa nimeä ja lisäksi kaksi lähes samaa. Valmistelussa pääperiaatteina siinä, kumpi nimi vaihtuu on ollut ensinnä osoitejärjestelmän selkeys ja toisena pienemmän haitan periaate ottaen mahdol lisuuksien mukaan huomioon myös nimen historiallisen taustan. Asemakaava-alueilla katujen nimimuutoksista voidaan maankäyttöja rakennus lain mukaan päättää joko kaavamuutoksella tai kunnan erillisellä päätöksellä. Yksityisteiden nimistä päätetään osoiteasioina. Johtosääntöjen mukaan Orimat tilassa vaikutukseltaan vähäiset asemakaavamuutokset hyväksyy tekninen lauta kunta. Yksityisteiden nimistä päätökset tekee tekninen johtaja. Artjärvellä kaik kien asemakaavojen hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto ja yksityisteiden nimistä maaseutulautakunta. Kummankaan kunnan johtosäännöissä ei ole dele goitu erillisen katujen nimenmuutospäätöksen tekemistä, joten kuntalain mukai sesti päätöksen tekee valtuusto. Nimenmuutoksista on syyskuun alussa lähtenyt kirje kaikille niille tiekunnille, joi den tien nimi on sama molempien kuntien puolella. Kirjeessä tiekuntia pyydettiin esittämään vaihtoehtoisia uusia nimiä. Kirjeessä ei vielä otettu kantaa siihen, kumpi nimistä vaihtuu. Aikataulu nimimuutoksille on tiukka, jotta uudet nimet saadaan voimaan ennen vuoden vaihdetta. Tarkoitus on, että laajennettu kaupunginhallitus tekee päätök sen siitä, millä periaatteilla ja mitkä nimet vaihtuvat. Tämän jälkeen valmistel laan uudet nimiehdotukset tiekuntien esitysten sekä omien selvitysten perusteel la. Ehdotusten oltua nähtävillä ja lausunnoilla uusista nimistä on tarkoitus tehdä päätökset marraskuussa, jotta nimet tulevat voimaan vuoden vaihteessa. Tien varren asukkaiden enemmistön mielipide otetaan huomioon uusista nimistä pää tettäessä ja tiet pyritään nimeämään asukkaiden esittämällä tavalla.

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Aikatauluksi ja työnjaoksi esitetään seuraavaa: 1. Kirje tiekunnille syyskuu (lähetetty) 2. Päätös siitä, mitkä nimet muuttuvahalli Laajennettu kau pun gin- syyskuu tus 3. Nimiehdotusten valmistelu syyskuu 4. Muutosesitykset nähtävillä ja lokakuu lausunnoilla 5. Päätökset uusista nimistä marraskuu - Artjärvi asemakaava-alueet Kunnanvaltuus to (erillispäätös) - Orimattila asemakaa va-alu eet Tekninen lauta kunta (vähäinen kaa va muu tos) - Artjärvi yksityistiet Maaseutulauta kunta - Orimattila yksityistiet Tekninen johtaja 6. Uusista nimistä tiedottami nen joulukuu 7. Nimet voimaan Nimimuutoksien periaatteiksi esitetään seuraavaa: 1. Nimistön selkeys ja väärinkäsityksien välttäminen 2. Pienimmän haitan periaate; Se nimistä vaihtuu, jonka varrella on selkeästi vähemmän asuntoja ja/tai yrityksiä 3. Nimen historia ja nimen kuuluminen alueen perinteiseen nimistöön Näiden periaatteiden mukaan valmistellussa esityksessä ongelmallisimpia koh teita ovat Myllytiet ja Asemantiet sekä kirkonseutujen Kirkkotiet ja Pappilantiet. Lisäksi muutaman tiennimen osalta molempien kuntien nimet ovat tasavahvoja edm. kriteerien mukaan tarkasteltuna. Esi tys siitä, mitkä nimet muuttuvat ja millä perusteella on liitteenä ole vassa taulukossa. Liite 1 Virenojalla ole va Myl lyn tie ja Art jär vel lä ole va Myl ly tie ovat mo lemmat pitkiä tei tä, joi den var rel la on run saasti asu tus ta. Molem mil la nimillä on myös pit kät perin teet. Ori mattilassa on kaa va-alu eella Myllylässä li säksi Myl lytie. Sa mas sa kun nassa olevat Myllytie ja Myllyntie saa vat ai kaan pelas tus ajoneu voille se kaantu misen vaa ran ja esityksenä on, että Mylly- tai Myllyn teitä olisi vain yksi. Esityk se nä on, että Orimattilan Virenojalla oleva Myllyntie säilyttää nimensä, koska sen varrella on eniten asuntoja (46) ja pitkä historia. Artjärvellä olevalle myös pitkän historian omaavalle Myllytielle pyritään löytämään paikkaan sopiva uusi nimi (esim. Hietanan Myllytie, Ratulan Mylly tie tai Myllynkulmantie). Orimattilan keskustassa olevan Myllytien nimi muuttuu, koska tällä kohdin jo osoitejärjestelmän selkeys vaatii teke-

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus mään osoitemuutoksia. Nykyisin Myllytie-osoitteella olevista asunnoista osa ei sijaitse Myllytien varrella. Asemantie on sekä Orimattilan Pennalassa että Artjärven ja Myrskylän rajalla. Artjärven Asemantie jatkuu Myrskylän puolelle saman nimisenä. Asuntoja Asemantien varrella on suunnilleen yhtä paljon sekä Artjärvellä että Orimattilassa. Pennalassa Ase man tien var rel la on lisäksi kes ki suu ri yri tys, Mä ke län Puusepäntehdas. Tällä perusteella esitetään, että nimi säilyy Pennalassa ja Artjärvellä tie nimetään uudelleen. Nimimuutoksen aiheuttamista toimenpiteistä neuvo tel laan myös Myrskylän kans sa. Kirkonseutujen teistä Pappilantie on Orimattilassa selkeästi merkittävämpi kuin Artjärvellä ja se nimetään Artjärvellä uudelleen. Kirkkotie on Artjärvellä merkittävämpi ja useamman osoitteena kuin Orimattilassa, joten esityksenä on, että Artjärvellä nimi säilyy ja Orimattilassa pyritään löytämään kadulle uusi, paikkaan ja sen historiaan sopiva nimi. Asian valmistelu ja tiedustelut: Orimattilan kaavoitusinsinööri Pirkko-Lee na Ja konen, p Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että yhdistyvän kunnan päällekkäisten katu- ja tieni mien muutoksissa pääperiaatteina ovat seuraavat: 1. Nimistön selkeys ja väärinkäsityksien välttäminen 2. Pienimmän haitan periaate; Se nimistä vaihtuu, jonka varrella on selkeästi vähemmän asuntoja ja/tai yrityksiä 3. Nimen historia ja nimen kuuluminen alueen perinteiseen nimistöön Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että liitteessä esitetyt nimet muuttuvat. Esitetyt uudet nimet valmistellaan tiekuntien esitysten ja kaa voi tuksen tekemien selvitysten perusteella ja ne tulevat nähtäville lo ka kuun ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Laajennettu kaupunginhallitus Täydennyksenä aiemmin saatuihin tietoihin on selvinnyt, että Artjärvellä Peltolantien varrella olevat omakotitalot ovat ainoastaan loma-asuntokäytössä, joten niiden osoitteenmuutos ei ole vastaavan suuruinen haitta kuin vakituisen asunnon osoitteen muuttaminen.

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Lisäksi on ilmennyt, että Orimattilan Koskusilla olevan Peltolantien var rel la toimii myös yritys, joka ei näkynyt käytetyssä rekiste ris sä. Kos kusten Peltola on myös vanha talon nimi. Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että Peltolantien osalta Orimattilassa säilyy nimi Peltolantie ja Artjärvellä ko. tien nimi vaih detaan. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Laajennettu kaupunginhallitus 29 Kaupunginjohtaja toi laajennetulle kaupunginhallitukselle tiedoksi Myl ly tien var res sa sijaitsevien yritysten lähettämän vetoomuksen siitä, et tä Mylly tien nimi säilytettäisiin. Kaupunginhallitus merkitsi liitteenä ole van kirjeen tiedoksi ja päätti, että asiaan palataan seuraavassa ko kouk sessa. Liite nro 2. Kuntaliitoksen johdosta tehtävä katujen ja teiden uudelleen ni meäminen on jo edennyt siten, että uudet nimet ovat nähtävänä Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että muiden ni mi muu tos ten osal ta asi aan pala taan myö hem min. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus EKO-MAKSUJEN PERINTÄ KH Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että eko-maksuun liittyvät palvelut hoitaa lukien Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja esittää yhtiölle, että irtisanottu sopimus uusitaan. Maksujen perintään liittyvät asiat ja muut yksityiskohdat päätetään myöhemmin. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että kaupunki maksaa ekomaksun ja tarkoitukseen varataan määrära ha teknisen palvelukeskuksen menoihin. Kaupunki on maksanut Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle vuosittain euroa EKO-palve luista. Korotusesitys lukien nostaa osuutta euroon ( ALV 23%, euroon alv 0 %). Vuoden 2010 talousarviossa kaupunki on varautunut EKO-maksuihin euroa. Artjärvellä on käytäntö, jossa kotitaloudet maksavat EKO-maksut. Mikäli Orimattilan käytäntö otetaan käyttöön, se nostaa yh distyneen kaupungin osuutta arviolta euroa. Orimattila on ainoa jäteyhtiön 13 omistajakunnasta, jossa kaupunki maksaa EKO-maksut ko titalouksien puolesta. Asuntokohtainen maksujen perintä on käytös sä lähes kaikissa kunnissa maassamme. Orimattilan kaupungilla on seuraavat vaihtoehdot: 1) nykyistä käytäntöä jatketaan (myös yhdistyneessä kunnassa) 2) EKO-maksut peritään asunnoittain 3) EKO-maksu peritään osittain (esim. 50 %) kotitalouksilta ja kaupunki subventoi osan (esim. 50 %) Viimeksi mainitussa vaihtoehdossa kotitalouden EKO-maksu olisi 9,50 euroa, eli 4,61 euroa nykyistä pienempi. Kaupungin osuus olisi euroa vuodessa. Kotitalouksille kohdennettua maksua voidaan pitää tässä mallissa kohtuullisena. Päätösesitys tehdään kokouksessa. Kaupunginjohtaja teki esityksen, että asiasta tehdään lisäselvitys henkilölukuun perustuvan laskutuksen osalta. EKO-maksun laskutuslinjaus tehdään talousarvion laadinnan yhteydessä, koska asia koskee yhdistynyttä kuntaa.

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. Laajennettu kaupunginhallitus Nykyisen käytännön jatkaminen Mikäli nykyistä Orimattilan käytäntöä jatketaan yhdistyneessä kunnassa eli kau punki mak saa PHJ:lle koko summan. PHJ:n laskel mien mukaan: Orimattila: vakituiset asunnot 7403 x 15,45 euroa = euroa vapaa-ajan asunnot 1017 x 8,94 euroa = 9092 euroa hyvitys lähettämättömistä laskuista 6038 x 1,50 euroa = 9057 euroa Orimattilan osuudeksi jää euroa Kun tähän lisätään Artjärven osuus, mak su kas vaa (840 vak. ja 385 vapaa-ajan asuntoa - las ku tus hy vitys) eli yh teensä n vuositasolla. Kuluvana vuonna Orimattilan maksuosuus on ke väällä hy väksytyin korotetuin taksoin n euroa; nousua siihen verrattuna tulee euroa, josta aiheutuu voimaan tulleesta hinnankorotuksesta. Siirtyminen asuntokohtaiseen perintään Toisena vaihtoehtona olisi, että Orimattilassakin siirrytään asuntokoh tai seen PHJ:n toi mes ta teh tä vään laskutukseen. Tämä yhdenmukaistaisi koko PHJ:n alueen eko maksun osalta. Myös Asikkalan kun ta siirtyi tähän asuntokohtaiseen laskutuk sen kuluvana vuon na. Tä mä malli olisi myös uuden, juuri eduskuntaan menossa olevan jäte lain mukai nen. Laki lähtee aiheuttamis periaat teesta ja la kiin on tulossa selkeä kir jaus myös perusmaksun (=eko maksu) mah dollisuudesta. Jätelain perus teluissa on todettu, että kunnan on kannettava järjestämäs tään jäte huollosta täysi katteista jätemak sua. Nykyisessä laissa tällaista velvoitetta ei ole. Uusi jätelaki on me nossa eduskunnan kä sittelyyn syksyn ai ka na. EKO-maksu peritään osittain (esim. 50 %) kotitalouksilta ja kaupunki subventoi osan (esim. 50 %) Tämä voisi ollaratkaisumalli, jos tavoite on asuntokohtainen maksu, mut ta eko maksun suuruus koetaan on gel maksi. Täl löin PHJ te kisi rekis terin ja laskuttaisi asukkai ta eivätkä he silloin voi an taa las kutus hyvi tystä. PHJ:n laskelmien mu kaan Orimattilalta laskutettaisiin täl löin n euroa. PHJ:n mukaan henkilölukuun perustuva asuntokohtainen maksu on

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus muu al ta saa tujen kokemuksien mu kaan erittäin ongelmallinen. Tämä malli edel lyttää joka vuosi henki lötietojen hankintaa, sillä kotitalouk sien henki löluku muuttuu vuosit tain. Jos PHJ tekisi laskutukset ja henkilö tieto jen hankinnan, lisäisi PHJ ekomaksuun n. 3 /las ku lisä työstä. Laskutettavia yksiköitä tulisi myös merkittävästi li sää ( kpl), koska tällöin PHJ ei voisi laskuttaa taloyhtiöitä enää huoneis tolukuun perustuen, vaan lasku pitäisi lähettää asunto koh taisesti myös kerros- ja rivita loissa. PHJ mukaan henkilölukuun pe rus tuva ekomaksu ei ole sen oikeampi kuin nykyinenkään, koska eko maksulla kustannettavat pal velut eivät ole suoraan sidok sissa tuotet tuun jätemäärään. Ekomak sulla katetaan pääsääntöises ti kiin teitä infran ylläpitoon liittyviä kulu ja (pienjäteasemat, ongelma jäte kontit, ekopisteet). Vastaavasti neu vontamateriaalia esim. Lok ki-ka lenteri jaetaan 1/talous. Tässä mallissa asukkaille/kunnalle ker tyisi kaikkia mui ta malleja enemmän maksettavaa. Aikataulun suhteen PHJ toivoo päätöstä asiasta vuoden 2010 loppuun men nessä. PHJ on muuttamassa laskutuskautta kalen terivuodeksi. Siitä on Orimattilan valtuuston ponsikin. Orimattilan on asia rat kaistava käytännössä kuitenkin ennen veroprosenttien vah vistamista. Laajennettu kaupunginhallitus käy periaatekeskustelun asiasta ja antaa tarvittaessa ohjeet jatkovalmistelusta. Laajennettu kaupunginhallitus kävi periaatekeskustelun ja totesi, että asia kä si tellään seuraavassa kokouksessa. Laajennettu kaupunginhallitus 30 Laajennettu kaupunginhallitus esittää laajennetulle kaupunginvaltuustolle, että - ekomaksun ra hoi tus ta paa muutetaan ja Orimattilan kaupun gis sa aletaan pe riä asunto kohtaista ekomaksua - Orimattilan kaupungissa otetaan käyttöön jätelain 28 :n mukainen va ki tui sia ja va paa-ajan asun toja kos keva jä te maksu, nimeltään ekomaksu ja hy väksyy eko maksun mää rää mi sen yksityiskohtaiset perusteet si säl tävän taksan, jo ka si sältää seu raavat periaatteet: Ekomaksun suuruus

21 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus asuinhuoneistot 15,45 euroa/asunto/vuosi - vapaa-ajan asunnot 8,94 euroa/asunto/vuosi. - ekomaksuun lisätään voimassa oleva arvonlisävero. - asuntokohtainen ekomaksun perintä otetaan käyttöön alkaen - ekomaksu suoritetaan jätelain 33 :n mukaisesti Päijät-Hämeen Jä tehuolto Oy:lle, joka jär jestää ekomaksulla rahoitettavat palvelut kunnan lu kuun. - ekomaksun maksuunpanosta päät tä vä nä vi ran omai se na toi mii tekninen lautakunta tai sen päätök sel lään ni meämä vi ran hal tija. - ekomaksun käytöstä raportoidaan vuosittain Orimattilan kaupungille Liite nro 3 Keskustelun kuluessa Sirkka-Liisa Papinaho esitti, että perittävä ekomaksu tulee periä henkilölukuun perustuvana eikä asuntokohtaisesti. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että laajennettu kaupunginhallitus on hyväksynyt esittelijän esityksen. Merkitään, että Sirkka-Liisa Papinaho jätti asiaan eriävän mielipiteensä.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot