ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Orimattila. Mölsä Tero

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Orimattila. Mölsä Tero"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA klo 17:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone, Orimattila Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen Tuula I vpj. Ryynänen Aimo II vpj. Autio Raimo III vpj. Auvinen Pekka j. Karjalainen Riitta j. Keskevaari Jarmo j. Koskimaa Päivi j. Laaksonen Pertti j. Lindgrén Sinikka j. Mäki-Latikka Pekka j. Papinaho Sirkka-Liisa j. Uitto Kirsti j. Päivä Paavo vj. Laatunen Kirsti laaj. valt. I vpj. Lonka Riitta laaj. valt. II vpj. Anttila Ari laaj. valt. III vpj. Pieski Osmo kaupunginjohtaja, esittelijä Kuparinen Kimmo kunnanjohtaja Suikkanen Päivi talousjohtaja, pöytäkirjanpit. Luokkanen Pirkko siv.toimenjoht Railio Jari siv.toim.tal.pääll Ikäheimonen Raimo tekninen joht Huisko-Moilanen Annukka tekn.toim.tal.pääl Koskinen Jarmo toimitilajoht Tuomala Tuukka kaupunginins ALLEKIRJOITUKSET Tero Mölsä Puheenjohtaja Päivi Suikkanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tämä pöytäkirja on ollut klo nähtävillä Orimat ti lan kaupunginvirastossa. Arkistosihteeri Heljä Haakana

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ KÄSITELLYT ASIAT Laajennettu kau punginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 14 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 15 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 6 16 LAAJENNETUN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS- TEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN- PANEMINEN 7 17 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET 8 18 KATUJEN JA TEIDEN NIMIEN MUUTTAMINEN KUNTA- LIITOKSESSA 19 VESILAITOKSEN HINNAN TARKISTUS VUODELLE EKO-MAKSUJEN PERINTÄ MUUT ASIAT 19

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Laajennettu kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Laajennettu kaupunginhallitus 13 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Laajennettu kaupunginhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Laajennettu kaupunginhallitus 14 Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin pykälän 21 asiat. Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä sivistystoimenjohtaja Pirkko Luokkanen ja sivistystoimen talouspäällikkö Jari Railio esittelivät sivistyslautakunnan talousarvioesitystä ja tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen esitteli teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan ta lous ar vio esi tys tä.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Laajennettu kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Laajennettu kaupunginhallitus 15 Jäsenille on toimitettu laajennetun kaupunginhallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja. Hyväksytään laadittu pöy tä kir ja. Laajennetun kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja hyväksyttiin yksimielisesti.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Laajennettu kaupunginhallitus LAAJENNETUN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN Laajennettu kaupunginhallitus 16 Kaupunginjohtaja: Laajennetulle kaupunginhallitukselle esitellään laajennetun kaupunginvaltuuston pidetyssä kokouksessa tekemät päätökset. Laajennettu kaupunginhallitus toteaa laajennetun kaupunginvaltuuston pää tökset lailliseksi ja päättää panna ne täytäntöön. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Laajennettu kaupunginvaltuusto Laajennettu kaupunginhallitus VALTUUTETTUJEN ALOITTEET Laajennettu kaupunginvaltuusto Orimattilan SDP:n valtuustoryhmä teki pöytäkirjan liitteenä olevan aloitteen, jossa he esittävät, että puolivuosittain kaupunginhallitukselle ja perusturvalautakunnalle annetaan selvitys, kuinka monta 75 vuotta täyttäneistä kyseiseen hoitopaikkaan tai palveluun vaadittavalla tasolla olevista henkilöistä on jo nos sa odot ta mas sa it sel leen kuuluvaa hoitopaikkaa tai palvelua. Hoitopaikoilla ja palve luilla aloitteentekijät tarkoittavat omaishoidon tukea, tehostettua palveluasumispaikkaa ja vanhainkodin tai vuodeosaston pitkäaikaishoitopaikkaa. Liite nro 2 Laajennettu kaupunginhallitus 17 Liite nro 1 Kaupunginjohtaja: Laajennettu kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen perusturvalautakunnan valmisteltavaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: perusturvalautakunta

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus KATUJEN JA TEIDEN NIMIEN MUUTTAMINEN KUNTALIITOKSESSA Laajennettu kaupunginhallitus Orimattilan ja Artjärven yhdistyessä vuoden 2011 alusta on syytä muuttaa samat ja sekaannusta aiheuttavan samankaltaiset katujen ja teiden nimet siten, että yh distyneessä kunnassa ei ole kahta samannimistä tietä tai katua. Erityisen tär keää selkeä nimistö on pelastusviranomaisten kannalta, jotta pelastusajoneuvot löytävät viivytyksettä perille oikeaan osoitteeseen. Kunnissa on tällä hetkellä käytössä 17 täysin samaa nimeä ja lisäksi kaksi lähes samaa. Valmistelussa pääperiaatteina siinä, kumpi nimi vaihtuu on ollut ensinnä osoitejärjestelmän selkeys ja toisena pienemmän haitan periaate ottaen mahdol lisuuksien mukaan huomioon myös nimen historiallisen taustan. Asemakaava-alueilla katujen nimimuutoksista voidaan maankäyttöja rakennus lain mukaan päättää joko kaavamuutoksella tai kunnan erillisellä päätöksellä. Yksityisteiden nimistä päätetään osoiteasioina. Johtosääntöjen mukaan Orimat tilassa vaikutukseltaan vähäiset asemakaavamuutokset hyväksyy tekninen lauta kunta. Yksityisteiden nimistä päätökset tekee tekninen johtaja. Artjärvellä kaik kien asemakaavojen hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto ja yksityisteiden nimistä maaseutulautakunta. Kummankaan kunnan johtosäännöissä ei ole dele goitu erillisen katujen nimenmuutospäätöksen tekemistä, joten kuntalain mukai sesti päätöksen tekee valtuusto. Nimenmuutoksista on syyskuun alussa lähtenyt kirje kaikille niille tiekunnille, joi den tien nimi on sama molempien kuntien puolella. Kirjeessä tiekuntia pyydettiin esittämään vaihtoehtoisia uusia nimiä. Kirjeessä ei vielä otettu kantaa siihen, kumpi nimistä vaihtuu. Aikataulu nimimuutoksille on tiukka, jotta uudet nimet saadaan voimaan ennen vuoden vaihdetta. Tarkoitus on, että laajennettu kaupunginhallitus tekee päätök sen siitä, millä periaatteilla ja mitkä nimet vaihtuvat. Tämän jälkeen valmistel laan uudet nimiehdotukset tiekuntien esitysten sekä omien selvitysten perusteel la. Ehdotusten oltua nähtävillä ja lausunnoilla uusista nimistä on tarkoitus tehdä päätökset marraskuussa, jotta nimet tulevat voimaan vuoden vaihteessa. Tien varren asukkaiden enemmistön mielipide otetaan huomioon uusista nimistä pää tettäessä ja tiet pyritään nimeämään asukkaiden esittämällä tavalla. Aikatauluksi ja työnjaoksi esitetään seuraavaa: 1. Kirje tiekunnille syyskuu (lähetetty)

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Päätös siitä, mitkä nimet muuttuvahalli Laajennettu kau pun gin- syyskuu tus 3. Nimiehdotusten valmistelu syyskuu 4. Muutosesitykset nähtävillä ja lokakuu lausunnoilla 5. Päätökset uusista nimistä marraskuu - Artjärvi asemakaava-alueet Kunnanvaltuus to (erillispäätös) - Orimattila asemakaa va-alu eet Tekninen lauta kunta (vähäinen kaa va muu tos) - Artjärvi yksityistiet Maaseutulauta kunta - Orimattila yksityistiet Tekninen johtaja 6. Uusista nimistä tiedottami nen joulukuu 7. Nimet voimaan Nimimuutoksien periaatteiksi esitetään seuraavaa: 1. Nimistön selkeys ja väärinkäsityksien välttäminen 2. Pienimmän haitan periaate; Se nimistä vaihtuu, jonka varrella on selkeästi vähemmän asuntoja ja/tai yrityksiä 3. Nimen historia ja nimen kuuluminen alueen perinteiseen nimistöön Näiden periaatteiden mukaan valmistellussa esityksessä ongelmallisimpia koh teita ovat Myllytiet ja Asemantiet sekä kirkonseutujen Kirkkotiet ja Pappilantiet. Lisäksi muutaman tiennimen osalta molempien kuntien nimet ovat tasavahvoja edm. kriteerien mukaan tarkasteltuna. Esi tys siitä, mitkä nimet muuttuvat ja millä perusteella on liitteenä ole vassa taulukossa. Liite 1 Virenojalla ole va Myl lyn tie ja Art jär vel lä ole va Myl ly tie ovat mo lemmat pitkiä tei tä, joi den var rel la on run saasti asu tus ta. Molem mil la nimillä on myös pit kät perin teet. Ori mattilassa on kaa va-alu eella Myllylässä li säksi Myl lytie. Sa mas sa kun nassa olevat Myllytie ja Myllyntie saa vat ai kaan pelas tus ajoneu voille se kaantu misen vaa ran ja esityksenä on, että Mylly- tai Myllyn teitä olisi vain yksi. Esityk se nä on, että Orimattilan Virenojalla oleva Myllyntie säilyttää nimensä, koska sen varrella on eniten asuntoja (46) ja pitkä historia. Artjärvellä olevalle myös pitkän historian omaavalle Myllytielle pyritään löytämään paikkaan sopiva uusi nimi (esim. Hietanan Myllytie, Ratulan Mylly tie tai Myllynkulmantie). Orimattilan keskustassa olevan Myllytien nimi muuttuu, koska tällä kohdin jo osoitejärjestelmän selkeys vaatii tekemään osoitemuutoksia. Nykyisin Myllytie-osoitteella olevista asunnoista osa ei sijaitse Myllytien varrella. Asemantie on sekä Orimattilan Pennalassa että Artjärven ja Myrskylän rajalla. Artjärven Asemantie jatkuu Myrskylän puolelle saman ni-

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus misenä. Asuntoja Asemantien varrella on suunnilleen yhtä paljon sekä Artjärvellä että Orimattilassa. Pennalassa Ase man tien var rel la on lisäksi kes ki suu ri yri tys, Mä ke län Puusepäntehdas. Tällä perusteella esitetään, että nimi säilyy Pennalassa ja Artjärvellä tie nimetään uudelleen. Nimimuutoksen aiheuttamista toimenpiteistä neuvo tel laan myös Myrskylän kans sa. Kirkonseutujen teistä Pappilantie on Orimattilassa selkeästi merkittävämpi kuin Artjärvellä ja se nimetään Artjärvellä uudelleen. Kirkkotie on Artjärvellä merkittävämpi ja useamman osoitteena kuin Orimattilassa, joten esityksenä on, että Artjärvellä nimi säilyy ja Orimattilassa pyritään löytämään kadulle uusi, paikkaan ja sen historiaan sopiva nimi. Asian valmistelu ja tiedustelut: Orimattilan kaavoitusinsinööri Pirkko-Lee na Ja konen, p Kaupunginjohtaja: Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että yhdistyvän kunnan päällekkäisten katu- ja tieni mien muutoksissa pääperiaatteina ovat seuraavat: 1. Nimistön selkeys ja väärinkäsityksien välttäminen 2. Pienimmän haitan periaate; Se nimistä vaihtuu, jonka varrella on selkeästi vähemmän asuntoja ja/tai yrityksiä 3. Nimen historia ja nimen kuuluminen alueen perinteiseen nimistöön Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että liitteessä esitetyt nimet muuttuvat. Esitetyt uudet nimet valmistellaan tiekuntien esitysten ja kaa voi tuksen tekemien selvitysten perusteella ja ne tulevat nähtäville lo ka kuun ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Laajennettu kaupunginhallitus 18 Kaupunginjohtaja: Täydennyksenä aiemmin saatuihin tietoihin on selvinnyt, että Artjärvellä Peltolantien varrella olevat omakotitalot ovat ainoastaan loma-asuntokäytössä, joten niiden osoitteenmuutos ei ole vastaavan suuruinen haitta kuin vakituisen asunnon osoitteen muuttaminen. Lisäksi on ilmennyt, että Orimattilan Koskusilla olevan Peltolantien var rel la toimii myös yritys, joka ei näkynyt käytetyssä rekiste ris sä. Kos kusten Peltola on myös vanha talon nimi.

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus päättää, että Peltolantien osalta Orimattilassa säilyy nimi Peltolantie ja Artjärvellä ko. tien nimi vaih detaan. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginjohtaja toi laajennetulle kaupunginhallitukselle tiedoksi Myl ly tien var res sa sijaitsevien yritysten lähettämän vetoomuksen siitä, et tä Mylly tien nimi säilytettäisiin. Kaupunginhallitus merkitsi liitteenä ole van kirjeen tiedoksi ja päätti, että asiaan palataan seuraavassa ko kouk sessa. Liite nro 2.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus VESILAITOKSEN HINNAN TARKISTUS VUODELLE 2011 TEKLTK Orimattilan kaupungin vesilaitos on esittänyt vesi- ja jätevesihinnaston tarkistamista alkaen. Edellisen kerran hintoja on tarkistanut kaupunginvaltuusto lokakuussa Liitteenä vanha hinnasto. Liite nro 1 Hinnasto on esitetty korotettavaksi siten, että veden- ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 15 %:lla. Viime vuosina on jäteveden laskutettu määrä jatkuvasti vähentynyt. Veden perusmaksu pysyisi ennallaan ja jäteveden perusmaksua korotetaan samalle tasolle kuin veden perusmaksu eli 44,6 %:lla. Vesimittarin luentamaksu, tonttijohtojen sulkeminen ja avaaminen, vahingoittuneen mittarin vaihto, tuntiveloitus ja asemapiirustuksen hinnat nousisivat hinnaston mukaisesti. Artjärven osalta veden käyttömaksu laskisi 12,9 % ja jäte veden käyttömaksu 8,6%. Perus maksujen osalta osalla Artjärven asiakkaista maksu alenisi ja osalla nousisi, koska perusmaksun pe rusteet ovat olleet erilaiset. Hintojen korotukset on huomioitu vesilai toksen vuoden 2011 budjetissa. Liit teenä uusi hinnasto. Liite nro 2 Liitteenä esityksen mukainen taksa vertailussa seudun muiden kuntien taksoihin. Liite nro 3 Asian valmistelu ja tiedustelut: Vesilaitoksen johtaja Reijo Hutri, puh Teknisen palvelukeskuksen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallituk selle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä ole van uuden vesi- ja jätevesihinnaston. Hinnasto tulee voimaan Keskustelun kuluessa Mirva Welling teki esityksen, että kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi enintään 5 %:n ko rotus veden- ja jäteveden käyttömaksuun. Muilta osin vesi- ja jätevesihinnastoon ei esitetä muutosta. Hinnasto tulee voimaan Harri Saaarinen kannatti Mirva Wellingin te kemää esi tystä.

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Laajennettu kaupunginhallitus Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että oli tehty kan natettu vasta esitys ja asiasta tuli äänestää. Lautakunta hyväk syi yk si mielisesti pu heenjohtajan tekemän äänestysesityksen, että ne, jot ka kannattavat teknisen palvelukeskuksen tekemää esitystä, ää nes tä vät JAA, ja ne, jot ka kannattavat Wellingin tekemää esitys tä, ää nes tä vät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 2 (kaksi) JAA-ääntä (Vikman ja Riihimäki) ja 5 (viisi) EI-ääntä (Lankinen,Luoto, Saarinen, Taavila ja Welling). Puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vesi- ja jätevesihinnaston sillä muutoksella, että käyttömaksuja koro te taan veden- ja jäteveden käyttömaksujen osalta vain 5 %:a. Muil ta osin ve si- ja jä te ve si hin nas toon ei esite tä muu toksia. Liitteenä muu tettu ve si- ja jä te vesihinnasto, joka tulee voimaan Liite nro 3a (korjattu vesi- ja jätevesihinnasto ) Tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan paikalla olivat Artjärven tek ni nen lau ta kun ta, Art jär ven hal li tuk sen edus ta ja, nuo ri sotoi mi kunnan edus taja sekä kun nan joh taja sekä Orimattilasta asiantuntijoina ra ken nustarkastaja, ympäristönsuojelusihteeri ja toimitilajoh taja klo Laajennettu kaupunginhallitus 19 Kaupunginjohtaja: Mikäli vesilaitoksen taksa vahvistetaan teknisen lautakunnan estyksen mukaisesti, tulee vesilaitoksen taseyksikön tulos jäämään euroa negatiiviseksi. Tämä osuus vesilaitoksen kustannuksista jää verovaroin katettavaksi. Liite nro 3 Laajennettu kaupunginhallitus esittää laajennetulle kaupunginvaltuustolle, että vesi- ja jätevesihinnasto vahvistetaan tek ni selle lau takunnalle esitetyn hinnaston mu kai sesti, jol loin vesilai tok sen kustannukset pystytään kattamaan myynti tuo toilla. Laajennettu kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen ja päätti pyytää lisäselvityksiä hinnankorotusten vai ku tuksista.

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus EKO-MAKSUJEN PERINTÄ KH Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että eko-maksuun liittyvät palvelut hoitaa lukien Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja esittää yhtiölle, että irtisanottu sopimus uusitaan. Maksujen perintään liittyvät asiat ja muut yksityiskohdat päätetään myöhemmin. Kaupunginjohtaja: Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että kaupunki maksaa ekomaksun ja tarkoitukseen varataan määrära ha teknisen palvelukeskuksen menoihin. Kaupunki on maksanut Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle vuosittain euroa EKO-palve luista. Korotusesitys lukien nostaa osuutta euroon ( ALV 23%, euroon alv 0 %). Vuoden 2010 talousarviossa kaupunki on varautunut EKO-maksuihin euroa. Artjärvellä on käytäntö, jossa kotitaloudet maksavat EKO-maksut. Mikäli Orimattilan käytäntö otetaan käyttöön, se nostaa yh distyneen kaupungin osuutta arviolta euroa. Orimattila on ainoa jäteyhtiön 13 omistajakunnasta, jossa kaupunki maksaa EKO-maksut ko titalouksien puolesta. Asuntokohtainen maksujen perintä on käytös sä lähes kaikissa kunnissa maassamme. Orimattilan kaupungilla on seuraavat vaihtoehdot: 1) nykyistä käytäntöä jatketaan (myös yhdistyneessä kunnassa) 2) EKO-maksut peritään asunnoittain 3) EKO-maksu peritään osittain (esim. 50 %) kotitalouksilta ja kaupunki subventoi osan (esim. 50 %) Viimeksi mainitussa vaihtoehdossa kotitalouden EKO-maksu olisi 9,50 euroa, eli 4,61 euroa nykyistä pienempi. Kaupungin osuus olisi euroa vuodessa. Kotitalouksille kohdennettua maksua voidaan pitää tässä mallissa kohtuullisena. Päätösesitys tehdään kokouksessa. Kaupunginjohtaja teki esityksen, että asiasta tehdään lisäselvitys henkilölukuun perustuvan laskutuksen osalta. EKO-maksun laskutuslinjaus tehdään talousarvion laadinnan yhteydessä, koska asia koskee yhdistynyttä kuntaa. Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus 20 Nykyisen käytännön jatkaminen Mikäli nykyistä Orimattilan käytäntöä jatketaan yhdistyneessä kunnassa eli kau punki mak saa PHJ:lle koko summan. PHJ:n laskel mien mukaan: Orimattila: vakituiset asunnot 7403 x 15,45 euroa = euroa vapaa-ajan asunnot 1017 x 8,94 euroa = 9092 euroa hyvitys lähettämättömistä laskuista 6038 x 1,50 euroa = 9057 euroa Orimattilan osuudeksi jää euroa Kun tähän lisätään Artjärven osuus, mak su kas vaa (840 vak. ja 385 vapaa-ajan asuntoa - las ku tus hy vitys) eli yh teensä n vuositasolla. Kuluvana vuonna Orimattilan maksuosuus on ke väällä hy väksytyin korotetuin taksoin n euroa; nousua siihen verrattuna tulee euroa, josta aiheutuu voimaan tulleesta hinnankorotuksesta. Siirtyminen asuntokohtaiseen perintään Toisena vaihtoehtona olisi, että Orimattilassakin siirrytään asuntokoh tai seen PHJ:n toi mes ta teh tä vään laskutukseen. Tämä yhdenmukaistaisi koko PHJ:n alueen eko maksun osalta. Myös Asikkalan kun ta siirtyi tähän asuntokohtaiseen laskutuk sen kuluvana vuon na. Tä mä malli olisi myös uuden, juuri eduskuntaan menossa olevan jäte lain mukai nen. Laki lähtee aiheuttamis periaat teesta ja la kiin on tulossa selkeä kir jaus myös perusmaksun (=eko maksu) mah dollisuudesta. Jätelain perus teluissa on todettu, että kunnan on kannettava järjestämäs tään jäte huollosta täysi katteista jätemak sua. Nykyisessä laissa tällaista velvoitetta ei ole. Uusi jätelaki on me nossa eduskunnan kä sittelyyn syksyn ai ka na. EKO-maksu peritään osittain (esim. 50 %) kotitalouksilta ja kaupunki subventoi osan (esim. 50 %) Tämä voisi ollaratkaisumalli, jos tavoite on asuntokohtainen maksu, mut ta eko maksun suuruus koetaan on gel maksi. Täl löin PHJ te kisi rekis terin ja laskuttaisi asukkai ta eivätkä he silloin voi an taa las kutus hyvi tystä. PHJ:n laskelmien mu kaan Orimattilalta laskutettaisiin täl löin n euroa. PHJ:n mukaan henkilölukuun perustuva asuntokohtainen maksu on muu al ta saa tujen kokemuksien mu kaan erittäin ongelmallinen. Tämä malli edel lyttää joka vuosi henki lötietojen hankintaa, sillä kotita-

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Laajennettu kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja: louk sien henki löluku muuttuu vuosit tain. Jos PHJ tekisi laskutukset ja henkilö tieto jen hankinnan, lisäisi PHJ ekomaksuun n. 3 /las ku lisä työstä. Laskutettavia yksiköitä tulisi myös merkittävästi li sää ( kpl), koska tällöin PHJ ei voisi laskuttaa taloyhtiöitä enää huoneis tolukuun perustuen, vaan lasku pitäisi lähettää asunto koh taisesti myös kerros- ja rivita loissa. PHJ mukaan henkilölukuun pe rus tuva ekomaksu ei ole sen oikeampi kuin nykyinenkään, koska eko maksulla kustannettavat pal velut eivät ole suoraan sidok sissa tuotet tuun jätemäärään. Ekomak sulla katetaan pääsääntöises ti kiin teitä infran ylläpitoon liittyviä kulu ja (pienjäteasemat, ongelma jäte kontit, ekopisteet). Vastaavasti neu vontamateriaalia esim. Lok ki-ka lenteri jaetaan 1/talous. Tässä mallissa asukkaille/kunnalle ker tyisi kaikkia mui ta malleja enemmän maksettavaa. Aikataulun suhteen PHJ toivoo päätöstä asiasta vuoden 2010 loppuun men nessä. PHJ on muuttamassa laskutuskautta kalen terivuodeksi. Siitä on Orimattilan valtuuston ponsikin. Orimattilan on asia rat kaistava käytännössä kuitenkin ennen veroprosenttien vah vistamista. Laajennettu kaupunginhallitus käy periaatekeskustelun asiasta ja antaa tarvittaessa ohjeet jatkovalmistelusta. Laajennettu kaupunginhallitus kävi periaatekeskustelun ja totesi, että asia kä si tellään seuraavassa kokouksessa.

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Laajennettu kaupunginhallitus MUUT ASIAT Laajennettu kaupunginhallitus 21 Katsaus maaseutuhallinnon uudistukseen Kaupunginjohtaja tiedotti maaseutuhallinnon uudistamiseen liittyvien neuvottelujen vaiheesta. Kaupunginhallitus merkitsi neuvottelutilanteen tiedoksi. Talousarvioesitykset vuodelle 2011 Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesityksensä vuodelle Sivistyslautakunnan talousarvioesityksen esittelivät sivistystoimenjohtaja Pirkko Luok ka nen ja sivistystoimen talouspäällikkö Jari Railio. Teknisen lautakunnan sekä ympäristölautakunnan talousarvioesityksen esitteli tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen. Paikalla olivat myös talouspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, toimitilajohtaja Jarmo Koskinen sekä kaupungininsinööri Tuukka Tuomala. Hallintopalvelukeskuksen ja perusturvalautakunnan talousarvioesityksen sekä esi tys ten poh jal ta laa ditun tuloslaskelman esitteli talousjohtaja Päivi Suik ka nen. Laajennettu kaupunginhallitus päätti palauttaa talousarvioesitykset uu del leen lautakuntien käsiteltäviksi. Esityksissä tulee noudattaa annettua ta lousarvion laadintaohjetta. Karsitut esitykset on toimitettava talous johtajalle mennessä. Laajennettu kaupunginhallitus kä sittelee talousarvioehdotuksia Täytäntöönpano ote: palvelukeskukset Eduskunnan talousvaliokunnan tapaaminen klo Eduskunnan talousvaliokunta vierailee Päijät-Hämeen liitossa ja haluaa vierailunsa yhteydessä kuulla Ori mat ti lan kau pun gin edustajia klo Hen na-hankkeesta. Laajennettu kaupunginhallitus päätti, että tilaisuuteen osallistuvat Riit ta Lon ka, Tuula Koivunen, Osmo Pieski ja Raimo Ikäheimonen. Päijät-Hämeen kansanedustajien kuntakierros aamupäivällä Orimattilassa Päijät-Hämeen kansanedustajat tulevat kuntakerroksellaan Orimattilaan joko klo 9.00 tai Luottamushenkilöistä paikalla ovat Tero Mölsä, Tuula Koivunen, Pertti Laaksonen ja Sirkka-Liisa Papinaho.

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Laajennettu kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan tiedotusasiat Orimattilan kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina klo ja laajennettu kaupunginhallitus kokoontuu samana päivänä klo Kaupunginjohtaja pyysi Artjärven edustajilta tilannekat sausta Artjärven liikuntahallin laitteiden hankinnasta. Kunnanjohtaja Kimmo Ku parinen totesi, että hankintapäätöksen tekee Artjärven tek ni nen lau ta kunta torstaina Kaupunginhallituksen jäsenten asiat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän peruspalvelukeskuksen palkankorotusesitykset Pertti Laaksonen esitti, että Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kunta yhtymän halli tuksen esityslistalla olevasta yhtymän Peruspalvelu keskus Aavan johtavien viranhaltijoiden palkankorotusasiasta tulee keskustella. Laajennettu kaupunginhallitus totesi, että kysymyksessä on kuntayhtymän sisäinen asia, eikä laajennettu kaupunginhallitus voi siihen puuttua. Aloitteet Pertti Laaksonen ja Sinikka Lindgrén jättivät pöytäkirjan liitteenä olevan aloitteen, jossa he esittävät, että Montarista lähtevän Kansakouluntie nime tään uudel leen. Liite nro 4 Sirkka-Liisa Papinaho ym. jättivät pöytäkirjan liitteenä olevan aloitteen, jossa he esittävät, että Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän johtoryhmälle kaavaillut palkankorotukset alistetaan kuntien käsittelyyn ennen lopullisia korotuspäätöksiä. Liite nro 5

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ ORIMATTILAN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Laajennettu kaupunginhallitus Kokouspäivä Nähtävilläolopäivä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja pe rus teet täytäntöönpanoa. Pykälät: 13-16, 19-20, 21 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukainen kirjallinen oikaisu vaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. (esim. veromenettely laki 88 ) Pykälät: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite Orimattilan laajennettu kaupunginhallitus Erkontie 9, PL Orimattila Pykälät: 17, 18, 21 - eduskunnan talousvaliokunnan tapaaminen, Päijät-Hämeen kansanedustajien kuntakier ros Muutoksenhakuosoitus hankinta-asioissa Markkinaoikeus Erottajankatu, PL 118, Helsinki faksi Pykälät: HLL 5 :n 1. mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusvi ranomainen Oikaisuvaa timusaika ja sen alka mi nen Oikaisuvaa timusasia kirjojen toimittaminen Oikaisuvaa timuksen si sältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä väksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai eril liseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymis tä. Oikai suvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitet tava. Liitetään pöytäkirjaan

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS Valitusviran omai- annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oi kai suvaati- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk sen joh dosta nen muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS Kauppalankatu 43 C, PL KOUVOLA puhelin: tai faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää Valitusaika ja sen alkami nen Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät, valitusaika päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä väksi. Asian osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasia kir jojen toimitta mi nen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin kunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi to distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätet tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimit taa myös säh köisesti ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava*: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen * jos muu kuin valitusviranomainen Liitetään pöytäkirjaan

Orimattilan kaupungilla on seuraavat vaihtoehdot:

Orimattilan kaupungilla on seuraavat vaihtoehdot: Kaupunginhallitus 188 17.05.2010 Laajennettu kaupunginhallitus 20 04.10.2010 Laajennettu kaupunginhallitus 30 11.10.2010 Laajennettu kaupunginvaltuusto 14 15.11.2010 EKO-MAKSUJEN PERINTÄ KH 188 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 AIKA 11.10.2010 klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus 11.10.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2011 1 12.04.2011 Aika 12.04.2011 klo 17:00-18:20 Paikka Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot