KITTILÄN KUNTA KORTTELIEN 32 JA 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS, 2. KUNNANOSA, LEVI A. LAUSUNNOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITTILÄN KUNTA KORTTELIEN 32 JA 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS, 2. KUNNANOSA, LEVI A. LAUSUNNOT"

Transkriptio

1 KITTILÄN KUNTA KORTTELIEN 32 JA 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS, 2. KUNNANOSA, LEVI KAAVAN LAATIJAN VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA ( ) ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN ( NÄHTÄVILLÄ ) Kaavaluonnoksesta jätettiin 6 lausuntoa 1 mielipide. A. LAUSUNNOT 1. Lapin liitto ( ) Asemakaavamuutoksen luonnos on tavoitteiltaan Tunturi-Lapin maakuntakaavassa esitettyjen periaatteiden mukainen. P äivämäärä Ei aiheuta muutoksia kaavaehdotusvaiheessa. 2. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ( ) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja yleiskaava Ramboll Kiviharjuntie OULU T F a. Kaavamuutosalueella on voimassa yleiskaava, jossa on otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Hissitien kaavamuutoksessa VAT:eista tulee huomioon otettavaksi eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua ko s- kevia erityistavoitteita. Kaavaselostuksessa tulee esittää kuinka kaavaratkaisu edistää em. toteutumista. Kaavaluonnos on esitetty laadukkaasti ja riittävän tarkasti. Muutamia huomioitavia näkökohtia ovat: b. Sallittujen kellarikerrosten lukumäärä tulee tulee määrätä kaavassa. Kellarikerroksen alan yksikkö tulee määritellä. c. Map-2 merkinnän viiva on yhtenäinen merkinnän selityksessä ja pistekatkoviiva kaavassa. Merkintätapa tulee yhtenäistää. d. Kattamattoman terassin (ta) ei tule estää ajoyhteyttä maanala i- selle pysäköintialueelle. e. Liittymänuoli tulee esittää merkintöjen selityksissä. Samoin selitykset merkinnöille a ja vinorasterointi puuttuvat. f. Tulee harkita tarvetta Y-1 alueelle sijoittuvien asuin- ja majoitustilojen määrän tarkemmasta rajaamisesta. 1/5 Ramboll Finland Oy Y-tunnus , ALV rek. Kotipaikka Espoo

2 a. Täydennetään kaavaselostukseen. b. Kellarikerrosten lukumäärä on esitetty kaavakartalla; k-2 merkintä osoittaa rakennusalan jolle saa rakentaa kaksi päällekkäistä kellarikerrosta. Kellarikerroksen alan yksiköksi merkitään kerrosalaneliömetri. c. Merkintätapa yhtenäistetään ja merkitään kaavakarttaan yhtenäisellä viivalla. d. Ta alueen rajaus tarkistetaan. e. Merkinnät täydennetään. f. Merkinnät ovat voimassa olevan kaavan mukaisia ja kortteli on rakennettu. Asuin- ja majoitustilojen tarkemmalle rajaamiselle ei näin ollen ole tarvetta. 3. Rakennus- ja ympäristölautakunta ( ) Rakennus- ja ympäristölautakunta huomauttaa tieliittymämerkinnän puuttumisesta Ratsastajankujan jatkeelta ja liittymämerkinnän sijoituksesta väärään paikkaan Hissitien puolella. Ratsastajankujan jatkeelta on kortteliin ainoastaan pelastustieyhteys, jota ei merkitä kaavakartaan vaan osoitetaan havainnekuvassa ja kaavaselostuksessa. Hiss itien puolella liittymämerkinnän sijainti muutetaan. 4. Lapin Pelastuslaitos ( ) Pelastusviranomainen ei näe estettä asemakaavan toteuttamiselle, kun huolehditaan lausunnossa esitetyistä oleellisista henkilö- ja paloturvallisuuteen vaikuttavista seikoista. a. Lisättävä asemakaavamääräys: "Kaikki rakennukset, joiden kerrosluku on viisi tai sitä suurempi (mukaan lukien kellarikerrokset ja ullakot), tulee varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla. Sammutuslaitteisto tulee asentaa koko rakennukseen. Sammutuslaitteistona voidaan käyttää myös ns. vesisumulaitteistoa." b. Rakennusten ulkopuolella olevien maanalaisten pysäköintipaikkojen osalta tulee ottaa huomioon, että pysäköintipaikkojen yläpuolella pystytään ajamaan raskailla ajoneuvoilla. a. Kaavamääräys lisätään. b. Kohta tulee huomioida rakennussuunnitteluvaiheessa. Ei aiheuta muutosta kaavaehdotusvaiheessa. 2/5

3 5. Levin Vesihuolto Oy ( ) Korttelissa 32 on toteutettu korttelin sisäinen vesihuolto. Suunnitelmissa tulee taata olemassa olevien rakennusten vesihuolto, sekä suunnitella ja rakentaa uusien rakennuksien vesihuolto. Mahdollisten vesihuoltolaitteiden siirtojen suunnittelu- ja muutostyöt kustantaa maanomistaja. Ennen linjojen suunnittelua, tulee linjojen paikka tarkistaa maastossa. Uudet suunnitelmat tulee hyväksyttää Levin Vesihuolto OY:llä. Korttelissa 36 tulee huomioida, että tilojen muutoksen yhteydessä tarkistetaan kohteen liitt y- mismaksut. Lausunnossa esitetyt näkökohdat liittyvät korttelin rakennussuunnitteluvaiheeseen ja ne tulee ottaa huomioon siinä vaiheessa. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotusvaiheessa. 6. Rovakaira Oy ( ) a. Rovakaira Oy varaa olemassa oleville keskijännite- ja pienjännitekaapeleille paikat niiden nykyisille paikoille. b. Nykyisen puistomuuntamon ollessa esteenä lisärakentamiselle, lausunnossa halutaan varata paikka uudelle puistomuuntajalle sisäpihan pysäköintialueen ja kulkureittien väliselle viherkaistalle. Muuntamon tulee olla vähintään viiden metrin etäisyydellä rakennuksesta. Muuntamon julkisivumateriaali ja väritys voidaan toteuttaa halutulla tavalla. c. Olemassa olevien sähkönkäyttöpaikkojen sähkönsaannin takia ei sellaisia rakentamisratkaisuja voida tehdä, joissa keskeytykset ovat muutamaa tuntia pitempiä. Tämä edellyttää että molemmat muuntajat ovat yhtä aikaa käytössä, jolloin pystytään siirtämään asiakas/ryhmä kerrallaan uuteen muuntamoon. a. Keski- ja pienjännitekaapelit tulee huomioida tarkemmin rakennussuunnitteluvaiheessa. Tiiviisti rakentuvan korttelin sisäpihan maanalaisen pysäköinnin järjestelyt mahdollisesti vaikuttavat kaapelien sijaintiin. Kaavakarttaan ei ole tarvetta merkitä kaapelilinjoja, jo i- den linjaukset joudutaan suunnittelemaan tarkemmin rakennussuunnitteluvaiheessa. b. Kaavamääräyksiä muutetaan siten, että korttelin piha-alueelle osoitetaan ohjeellinen, yhteinen rakennusala muuntajaa, jätekatosta sekä kotarakennelmaa varten. c. Muuntajien yhtäaikainen käyttö voitaneen toteuttaa, asia tulee huomioida tarkemmin rakennussuunnitteluvaiheessa. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaehdotusvaiheessa muutoin kuin kohdan b osalta. 3/5

4 B. MIELIPITEET 1. Lakiasiaintoimisto Jarmo Lähteenmäki Oy ( ) / valtakirjalla Kiinteistö Oy Sirkan Riekko Kiinteistö Oy Sirkan Pupu Asunto Oy Levi Riekko C Asunto Oy Levi Riekko E Kiinteistö Oy levin Riekko F Kiinteistö Oy Levin Riekko G a. C-talo, u1/2 -merkinnän ei tule rajoittaa ullakoiden lisäneliöiden rakentamista. b. F- ja G-talojen välisen terassin sekä H- ja I-talojen välisen terassin sisäänvedon poistaminen. c. Sisäpihan kodan (kr -merkintä) rakentamismahdollisuus koko korttelin alueelle. d. Rakennusalan rajan muutos C talon kohdalla (liitekartan kohta 4). e. Talon J rakennusoikeuden nostaminen 870 k-m2:iin ja talon K rakennusoikeuden nostaminen 910 k-m2:iin. K talon rakennuksen ala kasvaa muutoksella 45 m2 ja perusteena em. muutokselle esitetään että K talon muoto ei riko "noppamaista" kaavaa vaan sopii tasoittamaan viereisten C- ja J talojen erilaisia muotoja. Lisäksi rakennusoikeuden nostamisen perusteena mainitaan maanalaisen pysäköinnin rakentamiskustannuksien tasaaminen. f. Talojen J, K ja C yhdistäminen kellaritilalla ja välitilalla, yhteensä 800 m2. Taloista C, E, F, G,H, I ja K maanalaisen kulkuyhteyden osoittaminen maanalaiseen paikoitushalliin. g. Talojen I ja H rakennusalojen siirtäminen kiinni tontin rajoihin liitteen kohdan 5 mukaisesti. h. Talo I ja rakennusaikainen järjestely viereisen tontin omistajan kanssa mahdollisten kaivuutöissä tapahtuvien sortumien vuoksi. Esitetään että korjausvelvollisuus on vahingon aiheuttajalla ja muu käyttö taloyhtiöiden välisellä keskinäisellä sopimuksella. i. Varautuminen F-I talojen ja tontin Hissitien välisen alueen terassien rakentamiseen. j. G talon länsipuoleista terassia laajennettu 50 m2 80 m2. Kaavaluonnoksessa merkitty 70 m2. k. E talon pohjoispuolisen rakennusalan rajan siirtäminen 4 m D talon suuntaan mahdollistamaan maanalaisen käytävän rakentaminen. l. Rakennusalueen rajan siirtäminen F-I talojen puolella korttelinrajaan kiinni, jotta talojen ja jalkakäytävän väliselle alueelle voidaan myöhemmin myöntää rakennuslupa. a. C talon osalta kaavamerkintä muutetaan u3/4. b. Esitetty terassien sisäänveto on oleellinen osa korttelin Hissitien puoleista julkisivua, joilla muodostetaan miellyttävää jalankulkuympäristöä. Sisäänveto ei merkittävästi vähennä terassien toimivuutta. Esitetyt sisäänvedot säilytetään. c. Kaavamääräyksiä muutetaan siten, että korttelin piha-alueelle osoitetaan ohjeellinen, yhteinen rakennusala muuntajaa, jätekatosta sekä kotarakennelmaa varten. Ratkaisu ja- 4/5

5 kaa laajan piha-alueen kahteen pienempään osaan ja samalla muodostaa tontille 2 suojaisan piha-alueen. d. Rakennusalan raja muutetaan esitetyn mukaisesti. e. J talon osalta rakennusoikeus voidaan nostamista voidaan harkita, mikäli rakennusoikeus voidaan toteuttaa kaavakartassa esitetyn rakennusalan ja kerrosluvun puitteissa. K talon osalta rakennuksen muodon muuttaminen suorakaiteen muotoiseksi ei ole peru s- teltua huomioiden koko Levin keskustan asemakaavan periaate, jossa perusajatuksena on rakennusten "noppamainen" ulkomuoto. f. Kaavaluonnoksessa on osoitettu aluevaraukset maanalaiselle pysäköinnille (map-1, map- 2). Näiden tilojen kautta on mahdollista järjestää maanalaiset kulkuyhteydet kyseisiin rakennuksiin ilman erillistä kaavamerkintää. Talojen J, K yhdistäminen on huomioitu kaavaehdotuksessa (ka200 ja ka1000 merkinnät). g. Rakennusalojen raja voidaan siirtää tontin 1 puolella esitetyn mukaisesti. Viereisellä tontilla 3 on I -talon kohdalla asemakaavassa pysäköintialue. Kaavaluonnoksessa I-talon rakennusala on minimissään 2,5 m irti tontin rajasta, jotta I -talo ei sijoittuisi kiinni viereisen tontin pysäköintialueeseen vaikeuttaen sen käyttöä. Tältä osin ei aiheuta muutoksia kaavaehdotusvaiheessa. h. Asia ei kuulu asemakaavassa esitettäviin asioihin tai määräyksiin. Ei aiheuta muutoksia kaavaehdotusvaiheessa. i. Asia huomioitu kaavaluonnoksessa ta merkinnällä, eikä edellytä erillistä kaavallista käsittelyä. j. Terassin rakennusalaa laajennetaan kaavaehdotusvaiheessa. k. Kaavaehdotuksessa laajennettu maanalainen pysäköintialue tontin 1 osalta mahdollistaa em. käytävän toteuttamisen. l. Asia huomioitu ta merkinnällä. Oulussa Kari Siipola arkkitehti SAFA kaavan laatija 5/5

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO HÄMEENKYRÖ, OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 132-134, 137, 140 JA 151-153

TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 132-134, 137, 140 JA 151-153 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TYRNÄVÄN KUNTA TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 132-134, 137, 140 JA 151-153 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY lausuntoihin ja mielipiteisiin 1

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot