LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 9/ Aika: klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) 122 Vuoden 2015 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Sosiaali- ja terveystoimen resurssitarkastelu Terveyskeskuksen vastaanottotilojen saneeraus (890052), lisämäärärahaesitys 127 Ostopalvelusopimus koskien sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestämistä sekä lastensuojelulain mukaisesti kunnan johtavalle sosiaalihuollon viranhaltijalle säädetyn päätöksenteon järjestämistä Kauniaisten johtavan sosiaalihuollon viranhaltijan loma-aikoina (Espoon kaupunki) 128 Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palvelusetelin käyttöönotto Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva Ideasuunnitelmakilpailun järjestäminen kaupungintalon tontilla Asemakaavan muuttaminen 4. kaupunginosan korttelin 52 tontilla 2 (Mäntymäentie 2) 133 Kiinteistö Oy Jermun ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab:n yhtiökokousasiat Lopputilitykset Oy Granilla Ab nimiseen kiinteistöosakeyhtiöön fuusioitujen yhtiöiden osalta 135 Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgränden / Oy Granilla Ab:n yhtiökokousasiat Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön yhtiökokousasiat vuodelta Kaupungin tietohallintostrategian tilannekatsaus Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen 51

2 PÖYTÄKIRJA 9/ Oy Granilla Ab:n lainojen uudelleen järjestelyt ja anomus kaupungin omavelkaisen takauksen antamisesta noin 2 miljoonan euron lainoille Kaupunginhallituksen kokousaikataulu syksyllä Hankintapäätös tilintarkastuspalveluita koskevassa tarjouskilpailussa Seuraavan kokouksen alkamisajankohta 59

3 PÖYTÄKIRJA 9/ Läsnä: Berg Finn puh.joht. Rintamäki-Ovaska Tiina varapuh.joht. Stenberg Stefan j Ant-Wuorinen Lauri j Hammarberg Johanna j Kivelä Marianne j Limnell Patrik vj Rehn-Kivi Veronica KV:n pj Ala-Reinikka Tapani KV:n I vpj Pesonen Juha KV:n II vpj Widén Torsten Kj Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Boström Mikael talousjoht. Harju Marianna yhdyskunta.joht. Tikkanen Ulla sos.terv.joht. Rusama Seppo tietohall.pääll. 137 Poissa: Sederholm Camilla j Allekirjoitukset Finn Berg Gun Söderlund puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

4 PÖYTÄKIRJA 9/ Kokouksen järjestäytyminen KH 120 KH - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan (linkki). KH - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.

5 PÖYTÄKIRJA 9/ Lautakuntien ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 51 ) KH 121 Kaupunginhallitukselle on lähetetty edellisen kokouksen jäl keen lautakuntien ja yleishallinnon viran haltijoiden päätöspöytäkirjoja pää töksistä, jotka voi daan kuntalain 51 :n mukaan ottaa kaupunginhallituk sen käsiteltävik si. Ot sik ko luet te lo on esi tyslistan oheismateriaalina. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. KJ: KH merkitsee tiedokseen lautakuntien ja yleishallinnon viran haltijoiden pää tök set ja päättää olla käyt tämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 PÖYTÄKIRJA 9/ Vuoden 2015 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per / /2015 KH 122 Lisätiedot: taloussuunnittelija Tuija Sandelin, puh. (09) Kaupungin taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain kaksi osa vuo sikat saus ta. Ensimmäinen katsaus raportoi huhtikuun ja toinen elokuun lopun tilannetta. Osavuosikatsaus 1/2015 jaetaan oheismateriaalina. Katsaus sisältää talous ar vion toteumavertailut sekä selvitykset kaupungin strategisten ta voittei den toteutumisesta. Aikaisemmista vuosista poiketen ensimmäinen osavuo si kat saus sisältää nyt myös koko vuoden ennusteen. Ennusteena on se kä nk. Rullaava 12 kk että toimialojen omat ennusteet. Rullaava 12 kuu kaut ta sisältää viimeisten 12 kuukauden toteumatiedot. Tässä osa vuosi kat sauk ses sa se tarkoittaa vuoden 2014 toukokuun ja vuoden 2015 huhti kuun väliset toteumatiedot. KJ: KH päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen KV:lle.... KJ selosti osavuosikatsausta ja strategiatavoitteiden toteutumista. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 PÖYTÄKIRJA 9/ Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille / /2015 KH 123 Lisätiedot: talousjohtaja Mikael Boström, puh. (09) Kuntalain mukaan valtuuston tulee vuoden loppuun mennessä hyväksyä kun nan talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Samanaikaisesti valtuus to hyväksyy vähintään kolmea seuraavaa vuotta koskevan suun nit te lukau den taloussuunnitelman. Talousarvio on tämän kauden ensimmäinen vuo si. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kau pun ginhal li tus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää kunnan tulo- ja kiin teis tö ve ro pro sen teis ta. Ne tulee ilmoittaa verohallinnolle marraskuun puo li vä lin tienoilla. Yleinen taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön (Kuntatalousohjelma ) arvioiden mukaan BKT kääntyy hitaaseen kasvuun vuonna 2015 (0,5 %) ja kasvaa seuraa vi na vuosina runsaan prosentin vuosivauhdilla. Euroopan komissio on ar vioi nut Suomelle kuitenkin synkempiä kasvulukuja. Kuntien kustannustason muutos on arvioitu olevan 0,9 % vuonna 2015, 1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuonna 2017 ja 1,8 vuonna 2018 (VM , Kun ta ta lous oh jel ma ). Tulevan hallituksen ja sen hallitusohjelma sekä tulevat poliittiset päätökset, jot ka voivat vaikuttaa niin kuntien kun muuhunkin yleiseen taloudelliseen tilan tee seen, eivät ole tällä hetkellä tiedossa. Verorahoitus Kauniaisten valtionosuustulot ovat laskeneet 3,5 miljoonaa euroa vuodesta 2012 vuoteen 2015 ja pienenevät edelleen valtionosuusuudistuksen johdos ta jopa 2 miljoonaa euroa seuraavina vuosina. Vuonna 2016 val tionosuu det vähenevät noin miljoonalla eurolla vuoteen 2015 verrattuna. Kaupungin verotulot kasvoivat vuonna 2014 poikkeuksellisen paljon, jopa 5,4 %, eli 3 miljoonaa euroa. Viimeinen valmistunut verovuosi 2013 osoittaa sen että verotulot kasvoivat enemmän (kasvua 4,3 %) kuin veroista teh tä vät vähennykset (kasvua 2,2 %). Edellisinä kahtena vuotena ve ro tu lojen kasvu on ollut 3,3 ja 3,5 %. Vuonna 2015 arvioidaan että verotulot kasva vat noin 3,2 %, eli hieman alle 2 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 kasvu on arvioitu olevan noin 3,3 %, eli 2 miljoonaa euroa. Kuntaliiton huhtikuun lo pus sa antama ennuste tukee näitä arvioita.

8 PÖYTÄKIRJA 9/ Käyttötalous Kauniaisten kaupunki tuottaa laadukkaat palvelut asukkailleen, mikä myös nä kyy keskimääräistä korkeampina kustannuksina. Kaupungin tuottamien hy vin voin ti pal ve lu jen volyymimuutokset riippuvat ensisijaisesti väestön muu tok sis ta eri ikäryhmissä. Kaupungin asukasluku kehittyy suotuisasti (Väes tö tau luk ko liitteenä). Ennusteen mukaan selvästi suurin kasvu on ikään ty nei den ryhmissä, mikä nostanee terveys- ja vanhuspalvelujen kysyn tää. Pienten lukumäärien vuoksi ikäryhmien muutokset voi poiketa mer kit tä väs ti ennusteesta. Sosiaali- ja terveystoimen osalta väestöpohjaa, jol le palvelut on järjestettävä, lisää Kauniaisten terveysaseman hoi to paikak seen valinneiden ulkopaikkakuntalaisten määrä. Se lisää kustannuksia, mut ta myös tulot lisääntyvät, koska kotikunta korvaa kustannukset. Kansantalouden hidas kasvu sekä julkisen talouden yleiset ta sa pai not tamis toi met luovat kunnissa yleensä ja myös Kauniaisissa tarvetta tehostaa toi min taa ja nostaa palvelutuotannon tuottavuutta. Kaupungin val tuus tokau den tavoitteena on palvelutuotannon tuottavuuden nostaminen 1,5 % /vuo si. Käyttömenojen hillitseminen parantaisi myös in ves tion ti suun nit te lukau del le sijoittuvien hankkeiden tulorahoituksen osuutta. Kaupungin toimintamenot kasvoivat vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 5,2 %, kun mukana ovat sisäiset erät. Ilman sisäisiä eriä kasvu oli 4,8 %. Kas vu ylittää maan keskiarvon, joka ennakkotietojen mukaan oli 0,4 %. Yh dys kun ta toi men toimintamenojen kasvu oli 9,9 % tai noin 1 miljoonaa eu roa ja sosiaali- ja terveystoimen 7,5 % tai hieman yli 2 miljoonaa euroa. Yh dys kun ta toi men kasvu oli suunniteltua, koska kasvusta huolimatta yhdys kun ta toi mi alitti talousarvion toimintamenojen osalta. Sosiaali- ja terveys toi men osalta ylitys ei ollut suunniteltu vaan talousarvio ja myös muutet tu talousarvio ylittyi. Ylityksen aiheuttivat lähinnä sosiaalipalvelut (19 %), joh tuen lähinnä palvelujen ostosta sekä erikoissairaanhoito (9 %). Toi minnan luonteeseen liittyy se suunnittelua ja toteuman arviointia vaikeuttava seik ka, että erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kustannuskehitys ei ole vuoden mittaan tasaista vaan yllättäviä, täysin ennakoimattomia kustan nus vai ku tuk sia voi tulla vielä ihan vuoden lopussa. Myös kalliin hoidon ta sauk sen vaikutus ja HUS:n muut kokonaiskustannuksiin kohdentuvat vai ku tuk set selviävät vasta vuodenvaihteen jälkeen. Sosiaali- ja ter veys toimen raamin suunnittelua vaikeutti vuonna 2014 se, että ter vey den huol tolain 48 : n vaikutusta oli vaikea ennakoida. Siitä huolimatta sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan osalta raamin yli tyk set olivat vähäisiä ja kustannuskehitys oli maltillista: terveydenhuollon tu los alu een menojen kasvu noin 4 %, vanhuspalvelujen noin 3 % ja suun ter vey den huol lon 0 %. Kuntasektorin yleisen kustannustason oletetaan nousevan 0,9 % vuonna 2015, 1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuonna 2017 ja 1,8 vuonna 2018 (VM , Kuntatalousohjelma ). Villa Bredan alueelle keskitetään ikäihmisten monipuoliset palvelut: en nalta eh käi se vät kotona asumista tukevat palvelut, kotihoito sekä ym pä ri vuoro kau ti nen hoito. Toimintaa keskitettäessä saadaan hyötyä myös talouden nä kö kul mas ta, esim. henkilökunnan joustava siirtyminen tarvittaessa yk sikös tä toiseen. Alueen valmistuessa väistötehtävissä työskentelevät Villa

9 PÖYTÄKIRJA 9/ Bre dan vanhainkodin ja palvelukeskuksen työntekijät palaavat Villa Bredaan., Anemonen hoivakodin ympärivuorokautinen toiminta siirtyy uu dis raken nuk sen tiloihin ja Tammikummun terveyskeskussairaala toimintaa vastaa vat sairaalapalvelut ostetaan Espoon uudesta sairaalasta. Muista yk siköis tä siirtyvän henkilökunnan lisäksi ei Villa Bredan alueelle tarvita uutta hen ki lö kun taa. Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä hen ki lös tö mi toi tuksen kehitystä koskevan arvion suunnittelukaudelle ml. eläköityminen. Lisäk si siinä arvioidaan henkilöstön määrää ja osaamista suhteessa toi mintaan ja palvelutuotannon tavoitteisiin. Henkilöstösuunnittelussa huo mioidaan toiminnan mahdollisen lakisääteisen mitoituksen lisäksi seudullinen ver tai lu. Eri ammattiryhmien välisiin työnjakoihin tulee myös kiinnittää huomio ta. Samalla toimintaa tarkastellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden se kä sukupuolivaikutusten näkökulmasta. Investoinnit Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille Vuosina 2013 ja 2014 poistot ovat nousseet suuremmiksi kuin vuosi ka te mikä on johtanut siihen että tilikauden tulos on jäänyt negatiiviseksi. Vuo si kat teen tulisi suunnittelukauden aikana olla keskimäärin vähintään 8 mil joo naa euroa jotta talous kestää investointien aiheuttaman poistot. Vuon na 2015 on arvioitu kaupungin saavan maanmyyntituloja 6,6 mil joonaa euroa ja vuonna 2016 vastaava arvio on 8,3 miljoonaa euroa. Kaupungin säännönmukaiset vuosittaiset investointitarpeet, sisältäen raken nus ten ylläpitokorjaukset, liikenneväylien ja yleisten alueiden muu tostyöt sekä koneiden, kaluston ja IT-järjestelmien uusiminen ovat noin 3 milj. eu roa/vuo si. Vuonna 2014 hyväksytyssä investointiohjelmassa on säännönmukaisten in ves toin ti me no jen lisäksi muita hankkeita yhteensä 28 milj. euroa vuosille Näistä Villa Bredan laajennus muodostaa yli puolet, 15 milj. eu roa. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 käyttä mät tä jääneiden investointimäärärahojen lisämäärärahoja vuodelle 2015 yh teen sä 3,5 miljoonaa euroa. Kaupungin tavanomainen tulorahoitus ei riitä investointiohjelman toteuttamiseen, vaikka maanmyynnit toteutuvat arvioi dun mukaisina. Vuonna 2015 kaupunki tarvitsee näillä näkymin 5 miljoo naa euroa lainaa ja vuonna 2016 vielä 4 miljoonaa euroa lisää, jolloin lai na kan ta nousee 9 miljoonaan euroon. Jos maanmyynnit eivät toteutuisi suun ni tel man mukaisesti, lainatarve nousee vielä tästä. Rakennusinvestoinneista tulee aina olla hyväksytty tarveselvitys ennen kuin hankkeelle voidaan varata suunnittelumäärärahaa sisällyttämistä inves toin ti oh jel maan (Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohje, KV ). Näihin perusteisiin nojaten KH:lle esitetään päätösehdotuksen mukaisten ta lous ar vio val mis te lua ja suunnitelmavuosia ohjaavien linjausten vah vis tamis ta. Oheismateriaalina on väestöennuste, tuloslaskelma ja ra hoi tus laskel ma.

10 PÖYTÄKIRJA 9/ KJ: Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin ke hit tä misstra te gian, joka kuluvalle valtuustokaudelle perustuu valtuuston stra te giase mi naa ris sa esille nostamiin valtuustokauden päätöksenteon kannalta tär kei siin painopistealueisiin ja näitä toteuttaviin usein myös poik ki hal lin nolli siin toimenpiteisiin. Toimialat työstävät ja tarkentavat talousarviovuoden ta voit tei taan em. pohjalta. KH päättää vahvistaa vuoden 2016 talousarvion ja vuosien talous suun ni tel man valmistelua ohjaavat linjaukset seuraavasti: 1. Käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset kehykset. Ke hys valmis te lun lähtökohtana on käytetty vuoden 2014 tilinpäätöstä ja vuoden 2015 talousarviota. Toimialoilta on pyydetty tietoa tulevista olennaisista muu tok sis ta, joita on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioi tu väestönkasvu ja kuntien arvioidut kustannustason muutokset val tio va rain mi nis te riön ennusteen mukaisina (1,3 % vuonna 2016, 1,4 vuon na 2017 ja 1,8 vuonna 2018; VM , Kuntatalousohjelma ) sekä toimialojen 1,5 %:n tehostaminen. KH hyväksyy liittee nä olevan toimialakohtaisen tulo- ja menokehyksen. 2. Kaupunki soveltaa kiinteistöverotuksessa veroprosenttien alarajoja. Ylei nen kiinteistöveroprosentti on 0,8 prosenttia, vakituisen asuin ra kennuk sen 0,37 prosenttia ja rakentamaton rakennuspaikka 2,3 prosenttia. 3. Kunnallisverosta kertyvät verotulot perustuvat lähtökohtaisesti ny kyiseen 16,5 prosentin verokantaan. 4. Kaupungin toimintoja tulee lähivuosina järjestää siten, että kaupungin hen ki lös tön kokonaislukumäärä ei kasva ellei voi osoittaa että pal ve lutar ve edellyttää sitä. 5. Suunnittelukaudella ei voi toteuttaa uusia hankkeita muutoin kuin siir tämäl lä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2020 tai suunnittelukauden ulko puo lel le. Lisäksi KH päättää saattaa talousarviota ohjaavat laadintaohjeet KV:lle tiedok si.... Talousjohtaja selosti toimialakohtaista kehysvalmistelua. Puheenjohtajan ehdotus toimialojen kehottamisesta toimenpiteisiin vuoden 2015 käyttömenojen vähentämiseksi, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Samalla KH kehotti toimialoja ryhtymään toimenpiteisiin kuluvan vuoden käyt tö me no jen vähentämiseksi.

11 PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta / /2015 KH 124 Kaupunginhallitukselle saatetaan oheisena (oheismateriaali) tiedoksi tarkas tus lau ta kun nan kaupunginvaltuustolle laatima, päivätty arvioin ti ker to mus vuodelta Tarkastuslautakunta on esittänyt valtuustolle, että arviointikertomuksessa esi te tyis tä suosituksista kursiivilla esitettyihin kehittämis- ja toi men pi de suosi tuk siin pyydetään lautakuntien ja kaupunginhallituksen selvitykset syyskuun 2015 loppuun mennessä. KJ: KH merkitsee tiedokseen tarkastuslautakunnan kaupunginvaltuustolle laati man arviointikertomuksen vuodelta Merkittiin tiedoksi.

12 PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen resurssitarkastelu 142/ /2015, 53/ /2015 SOTE Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, puh. (09) Vuoden 2014 alussa tuli voimaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 48, jonka mukaan kuntalainen saa valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikkansa koko maan alueelta kirjallisella ilmoituksella. Kauniaisiin oli vuoden 2014 lopulla kirjautunut asiakkaiksi muista kunnista 640 asiakasta. Sen sijaan kauniaislaisista asiakkaista vain muutama on vaihtanut hoitopaikkansa pois Kauniaisista. Hoitopaikan valinta voi kohdistua vain yhteen asemaan, josta kuntalainen valitsee samalla kaikki perusterveydenhuollon palvelut. Näitä palveluita ovat muun muassa avosairaanhoito, lasten- ja äitiysneuvola, muu terveysneuvonta, fysioterapia sekä suun terveydenhuolto. Terveysaseman tulee tarjota vaihtajalle palvelut samalla tavalla kuin vastuuväestöllensä. Lakimuutos on aiheuttanut Kauniaisten terveysasemalla painetta perusterveydenhuollon järjestämisessä ja kuormittanut henkilökuntaa asiakasmäärien lisääntyessä. Tämän vuoksi terveysaseman resursseista tehtiin selvitys alkuvuodesta Selvityksessä tarkastellaan perusterveydenhuollon asiakas- ja kävijämääriä sekä henkilökunnan työtehtäviä vuonna 2014 ja verrataan havaintoja edellisiin vuosiin. Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys on liitteenä. Verrattuna vuoteen 2013 vuoden 2014 asiakas- ja kävijämäärät ovat lisääntyneet sekä terveydenhuollon että suun terveydenhuollon osalta. Erityisesti asiakasmäärät ovat kasvaneet neuvoloissa ja suun terveydenhuollon palveluissa. Hoitopaikan vaihtajat käyttävät aktiivisesti palveluita ja 640:sta hoitopaikan vaihtajasta 378 on kirjattu terveydenhuollon asiakkaaksi. Vastaava luku suun terveydenhuollon puolella on 176 asiakasta. Käyntejä hoitopaikan vaihtajille on terveydenhuollon puolella kertynyt yhteensä 1549, mikä on 4,7 % kaikista terveydenhuollon käynneistä. Kauniaislaisten asiakkaiden käyntimäärät ovat sen sijaan hieman laskeneet vuodesta Hoitopaikan vaihtajat ovat aiheuttaneet ruuhkaa varsinkin äitiys- ja lastenneuvoloissa. Lastenneuvolan asiakkaista 9 % on hoitopaikan vaihtajia ja äitiysneuvolan asiakkaista jopa noin 30 % tulee muualta kuin Kauniaisista. Nämä asiakkaat tulevat myöhemmin siirtymään myös lastenneuvolan asiakkaiksi. Hoitopaikan vaihtajien lisäksi kuormitusta työntekijöille aiheuttavat monipuolistuneet työtehtävät.

13 PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Vuonna 2014 suun terveydenhuollon asiakkaista 506 oli lähipaikkakuntalaisia. Luku sisältää hoitopaikan vaihtajien lisäksi maksusitoumuspotilaat ja päivystyspotilaat. Kasvu on suuri edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin lähipaikkakuntalaisia oli yhteensä 169. Suun terveydenhuollon kaikkien käyntien määrä on kasvoi vuodesta ,5 %. Hoitopaikan valinnanvapauden lisääntymisen lisäksi sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudistukset tulevat muuttamaan resurssitarvetta erityisesti kotihoidon osalta. Sosiaalihuoltolain 19 mukaan lapsiperheillä on oltava oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhetai elämäntilanteen perusteella. Kotipalvelua, kuten myös perhetyötä, tukihenkilöitä ja -perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa, on jatkossa saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Nämä uudistukset tulevat kuormittamaan kotihoidon resursseja. Myös omaishoidon hyvinvointi- ja terveystarkastusten toteuttaminen (Sosiaalija terveysministeriön kuntainfo , 3/2015) lisää henkilökunnan tarvetta. Omaishoidon tuesta säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005). Omaishoidon tuen myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset perustuvat ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettuun lakiin (980/2912)., Työikäisten omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset perustuvat terveydenhuoltolakiin (1362/2010). Resurssiselvityksen perusteella ja muuttuneen lainsäädännön myötä ehdotetaan seuraavia lisäresursseja Kauniaisten sosiaali- ja terveystoimeen: Terveydenhuolto 1 terveyskeskuslääkäri (Kustannusarvio sivukuluineen noin euroa/vuosi) 1 sairaanhoitaja (Kustannusarvio sivukuluineen noin euroa/vuosi) 1,5 terveydenhoitajaa (Kustannusarvio sivukuluineen noin euroa/vuosi/vakanssi) Suun terveydenhuolto 1 suuhygienisti (Kustannusarvio sivukuluineen noin euroa/vuosi) Vanhuspalvelut 1 lähihoitaja (Kustannusarvio sivukuluineen noin euroa/vuosi) Liite: Kauniaisten kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys

14 PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää - merkitä tiedoksi perusterveydenhuollon resurssiselvityksen - Esittää KH:lle ja KV:lle seuraavia lisäresursseja sosiaali- ja terveystoimeen selostusosassa esitetyin perusteluin: Terveydenhuolto 1 terveyskeskuslääkäri (Kustannusarvio sivukuluineen noin euroa/vuosi) 1 sairaanhoitaja (Kustannusarvio sivukuluineen noin euroa/vuosi) 1,5 terveydenhoitajaa (Kustannusarvio sivukuluineen noin euroa/vuosi/vakanssi) KH Suun terveydenhuolto 1 suuhygienisti (Kustannusarvio sivukuluineen noin euroa/vuosi) Vanhuspalvelut 1 lähihoitaja (Kustannusarvio sivukuluineen noin euroa/vuosi) Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Ottaen huomioon, että KH päättäessään vuosien talousarvion ja ta lous suun ni tel man laadintaohjeista linjasi, että kaupungin toiminnot tulee lä hivuo si na järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva ja, että uusia vakansseja perustetaan seuraavan kerran vasta kun Villa Bre dan laajennus on valmistunut, on nyt esitettyä henkilöstöresurssilisäystä pi det tä vä varsin huomattavana. KH edellytti samalla käyttömenojen so peut tamis ta veronkorotusten välttämiseksi ja palvelutuotannon tuottavuuden nos tamis ta. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan kaupungin toimintamenot kas voivat 4,8 % (4 % v. 2013). Manner-Suomen kuntien menot kasvoivat Ti las to keskusk sen ennakkotiedon mukaan 1 %:lla vuodesta 2013 vuoteen Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulut ovat kasvaneet yli 2 miljoonalla eu rol la vuodesta 2013 vuoteen 2014 (2013: 27,0 milj. euroa ja 2014: 29,0 milj eu roa). Tämä on 7,5 prosentin kasvu kun koko kaupungin toimintakulujen kas vu oli 4,8 %. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuotot ovat myös kasvaneet (ilmeisesti li sään ty neen kävijämäärän takia), mutta vain reilulla 500 tuhannella eurolla

15 PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta (2013: 3,2 milj. euroa ja 2014: 3,8 milj euroa). Lautakunnan toimintakate kasvoi 1,4 miljoonalla eurolla (2013: 23,8 milj. euroa ja 2014: 25,2 milj euroa). Sosiaali- ja terveyslautakunnalle myönnettiin 1,7 miljoonan euron li sä mää rä raha toimintakuluihin syksyllä Vuoden 2014 tilinpäätös ylitti toi min ta ku lujen osalta tämän muutetun talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla. Tämän johdosta on tarpeellista palauttaa resurssitarpeen arviointi sosiaali- ja ter veys lau ta kun nal le muun muassa yksityiskohtaisempaa palvelujen jär jes tämis tä ja palvelutarvetta koskevaa priorisointia ja arviointia varten sekä mahdol li sia resurssilisäyksiä koskevan tarkemman kustannusarvion laatimista varten. Lisäksi tulee arvioida palveluntarjonnan lisäämisen aikataulutusta, mahdol li ses ti terveysaseman aukioloaikojen laajentamisen vaikutuksia pal ve lun tarjon taan jne. KJ: KH päättää palauttaa perusterveydenhuollon resurssiselvityksen sosiaali- ja ter veys lau ta kun nal le ja kehottaa lautakuntaa esittelyssä todetun mukaisesti muun muassa yksityiskohtaisempaan palvelujen järjestämistä koskevaan priori soin tiin ja arviointiin sekä arvioimaan mahdollisista resurssilisäyksistä ai heutu via kokonaiskustannuksia tarkemmin. Päätösehdotus hyväksyttiin. SOTE Lautakunta käsitteli resurssiselvitystä kokouksessaan ja kaupunginhallitus , jolloin se palautti selvityksen sosiaali- ja terveyslautakuntaan lisäselvityksiä varten. Kuten kaupunginhallituksen esityslistatekstissä edellä on todettu, sosiaalija terveystoimen menot kasvoivat vuoden 2014 aikana 7,5%. Resurssitarkasteluun liittyen on kuitenkin huomattava, että menojen kasvu tapahtui pääasiassa erikoissairaanhoidossa (9%) ja sosiaalipalveluissa (19%). Terveydenhuollon tulosalueen menot kasvoivat vuonna 2014 noin 4%, jos tarkastelusta poistetaan vanhuspalveluista terveydenhuollon tulosalueelle siirtyneen maksuttoman hoitotarvikejakelun vaikutus. Suun terveydenhuollon menot eivät käytännössä kasvaneet vuoden 2014 aikana. Myös vanhuspalveluiden menojen kasvu oli maltillista, noin 3%, jos jo edellä mainittu, maksuttoman hoitotarvikejakelun siirtymisen vaikutus huomioidaan. Lautakunnassa käsitellyssä resurssiselvityksessä tuotiin esille yksityiskohtaisesti palvelujen käytössä tapahtuneita muutoksia perusterveydenhuollon hoitopaikan valinnan mahdollistaneen lain voimaantulon yhteydessä. Tuolloin esittely painottui vuoden 2014 asiakasja käyntitilastojen analyysiin sekä resurssien ja lisääntyneen kysynnän väliseen epäsuhtaan.

16 PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta sosiaali- ja terveysjohtaja: Tässä selvityksessä käsitellään terveysasemalla tehtyä kehittämistyötä ja kehittämissuunnitelmia vuodelle Sen lisäksi tarkastellaan lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokseen perustuvan esityksen perusteluja tarkemmin sekä niistä aiheutuvia kustannusvaikutuksia. Ehdotetut vakanssit täytetään syyskuussa 2015, mutta rekrytoinnissa otetaan huomioon terveysaseman remontti, joka ajoittuu syksyyn. Kiireellisintä on terveydenhoitajan saaminen äitiys- ja lastenneuvolaan ja terveysaseman vastaanotolle sekä määräaikaisen lähihoitajan saaminen lapsiperheiden kotipalvelujen tuottamiseksi (SHL 20-21). Näiden vakanssien täyttäminen kesän aikana on perusteltua riittävien resurssien varmistamiseksi myös uusien pakolaisten vastaanottamiseen. Liite: Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristön muutos, toiminnan kehittäminen ja toiminnan vaatimat resurssit perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa Lautakunta päättää esittää liitteenä olevan lisäselvityksen pohjalta edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle resurssilisäyksen hyväksymistä seuraavasti: Terveydenhuolto - 1 terveyskeskuslääkäri - 1,5 terveydenhoitajaa, joista yksi terveydenhoitaja äitiys- ja lastenneuvolaan ja 0,5 terveysaseman vastaanotolle - 1 lapsiperhetyön lähihoitaja ajalle sairaanhoitaja Vaihtoehtona vastaanoton yhden sairaanhoitajan vakanssin perustamiselle ehdotetaan, että syksyn aikana käytetään sijaistyövoimaa tarpeen mukaan ja selvitetään mahdollisuus hyödyntää Villa Bredasta väliaikaisesti vapautuvaa 1-2 sairaanhoitajaa asiantuntijatehtävissä vastaanotolla vuonna Suun terveydenhuolto - 1 suuhygienisti Esitetyn resursilisäyksen arvioitu bruttokustannusvaikutus vuoden 2015 osalta on Tähän pykälään liittyvä esityslistateksti ja liite jaettiin kokouksessa pöydälle.

17 PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Lautakunta päätti esittää liitteenä olevan lisäselvityksen pohjalta edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle resurssilisäyksen hyväksymistä seuraavasti: Terveydenhuolto - 1 terveyskeskuslääkäri - 1,5 terveydenhoitajaa, joista yksi terveydenhoitaja äitiys- ja lastenneuvolaan ja 0,5 terveysaseman vastaanotolle - 1 lapsiperhetyön lähihoitaja ajalle sairaanhoitaja Vaihtoehtona vastaanoton yhden sairaanhoitajan vakanssin perustamiselle ehdotetaan, että syksyn aikana käytetään sijaistyövoimaa tarpeen mukaan ja selvitetään mahdollisuus hyödyntää Villa Bredasta väliaikaisesti vapautuvaa 1-2 sairaanhoitajaa asiantuntijatehtävissä vastaanotolla vuonna Suun terveydenhuolto - 1 suuhygienisti Esitetyn resursilisäyksen arvioitu bruttokustannusvaikutus vuoden 2015 osalta on euroa. KH 125 KJ: Lisäselvitys sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristön muutoksista, toi min nan kehittämisestä ja toiminnan vaatimista resursseista pe rus ter veyden huol los sa ja sosiaalipalveluissa jaetaan KH:n jäsenille oheis ma te ri aali na. KH päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen hen ki lös tö re surs si lisäyk sen ja perustaa sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämät virat ja työso pi mus suh tei set tehtävät sekä esittää KV:lle yhteensä euron li sämää rä ra han myöntämistä jakautuen ao. tulosalueille.... Puheenjohtajan ehdotus, että vastaanoton yhden sairaanhoitajan tehtävää ei perusteta vaan, että sosiaali- ja terveystoimi ehdotuksensa mukaisesti sel vit tää mahdollisuuden hyödyntää Villa Bredasta väliaikaisesti va pau tuvaa sairaanhoitajaresurssia vastaanotolla, hyväksyttiin yksimielisesti. KH päätti perustaa seuraavat virat ja työsopimussuhteiset tehtävät edel lyttäen, että valtuusto myöntää tarkoitukseen yhteensä euron li sämää rä ra han:

18 PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveydenhuolto - 1 terveyskeskuslääkäri - 1,5 terveydenhoitajaa, joista yksi terveydenhoitaja äitiys- ja las ten neuvo laan ja 0,5 terveysaseman vastaanotolle - 1 määräaikainen lapsiperhetyön lähihoitaja ajalle Suun terveydenhuolto - 1 suuhygienisti

19 PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Terveyskeskuksen vastaanottotilojen saneeraus (890052), lisämäärärahaesitys 914/ /2014, 53/ /2015 YLK Lisätiedot: rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä, puh Hankkeen lähtökohtana on terveyskeskuksen vastaanottotilojen toi min nallis ten muu tok sien pohjalta käyttäjän laatima tarveselvitys, jonka KH on hy väk sy nyt ( 209). Hanke on sisällytetty vuoden 2015 ta lon raken nus hank kei den in ves toin ti oh jel maan. KV on myöntänyt hankkeelle vuodelle 2014 määrärahaa euroa, jos ta vuon na 2014 käyttämättä jäänyt osuus ( euroa) on siirretty vuo del le Hankkeen tarpeellisuus perustuu lähtökohtaisesti mainitussa tar ve sel vi tykses sä esi tet tyi hin toiminnallisiin muutoksiin vastaanottotiloissa. Näitä muutok sia ovat mm. aiemmin arkistona toimineen tilan ottaminen käyttöön toimis to ti lak si. Lisäksi hank keen valmistelun aikana on Sote-uudistukseen liit ty vän pal ve lu alue muu tok sen johdosta ilmennyt tarvetta lisätä hankkeen al ku pe räi seen sisältöön ja laa juu teen (vastaanoton toimistotilat) myös vastaan oton odotustilojen ilmanvaihdon pa ran ta mi nen. Vuoden 2014 alussa voi maan tul leen palvelualuemuutoksen jälkeen ovat kuntalaiset itse voineet va li ta terveysaseman, jonka palveluja käyttävät, ja tä ten Kauniaisten terveys kes kus pal ve lu ja voivat käyttää nykyään myös muiden kun tien asukkaat. Tästä johtuen on terveyskeskuksen asiakasmäärä kasvanut, odo tusti lo jen ilmanvaihto on mitoitettu liian pienelle asiakasmäärälle ja il man vaihdon paranemisen edellyttämät toimenpiteet ja niiden laajuus ovat en na koitua suu rem mat. Osaltaan hankkeen tarpeellisuuteen vaikuttavat myös terveyskeskuksen hen ki lö kun nan keskuudessa ilmenneet epäilyt mahdollisista si sä il ma on gelmis ta. Työ ter veys huol lon tekemän käyttäjäkyselyn mukaan eniten oireilua on ilmennyt juuri vas taan ot to ti lois sa, joita tämän esityksen mukainen sanee raus han ke koskee. Kiin teis tös sä on tehty sekä mittavia selvityksiä ja tut ki muk sia mahdollisten ongelmien ja oireilujen syiden selvittämiseksi että myös toteutettu niiden pohjalta esitettyjä kor jaus toi men pi tei tä. To teu tet tuina toimenpiteinä mainittakoon mm. IV-kanavien puh dis tuk set sekä il mamää rien tarkistukset ja säädöt. Muiden kuin mainittua sa nee raus han ket ta kä sit tä vien tilojen osalta on mittauksin todettu ilmanvaihdon olevan il mamää ril tään riittävä ja muutenkin järjestelmänä kunnossa. Vas taan ot to ti lojen sa nee raus hank keen yhteydessä tullaan kyseisen alueen il man vaih tojär jes tel mä sää tä mään ja toimivuus tarkastamaan sekä opastamaan terveys kes kuk sen hen ki lö kun taa sen käytössä (esim. ilmanvaihtoventtiilien kiin ni teippaaminen on eh dot to mas ti kiellettyä). Hanketta valmistelleiden yh dys kun ta toi men edustajien nä ke myk sen mukaan tässä hankkeessa esi-

20 PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta te tyt toimenpiteet osaltaan parantavat työs ken te ly olo suh tei ta juuri siellä, mis sä on niiden osalta koettu eniten ongelmia. Hankkeen suunnittelu on toteutettu vuonna 2014 ja valmistelu on jatkunut ra ken nus in ves toin ti hank kei den toteutusohjeen mukaisesti kilpailuttamalla ura kat ke vääl lä Saatujen urakkatarjousten sekä hankkeen laajenemisen johdosta myös lisään ty nei den suunnittelukustannusten perusteella hankkeelle myönnetyt mää rä ra hat ( euroa) eivät riitä kattamaan hankkeen kasvaneen laajuu den ennakoituja suun nit te lu- ja toteutuskustannuksia. Hankkeen ennakoitujen kustannusten jakautuminen: Suunnittelukustannukset Urakkakustannukset Yhteensä Terveyskeskuksen toimintojen kannalta optimaalinen ajankohta hankkeen to teu tuk sel le on elokuussa, viikot / YTJ: Lautakunta päättää osaltaan hyväksyä lisämäärärahatarpeen perustelut, ja esit tää KH:lle, että se esittäisi KV:lle hyväksyttäväksi hankkeen li sä mää rära hak si vuodelle Lisäksi lautakunta päättää lähettää asian tie dok si so si aa li- ja terveyslautakunnalle. Edelleen lautakunta päättää tarkistaa tämän pykälän kokouksessa.... Saneeraussuunnitelmat jaettiin kokouksessa pöydälle. Esittelijä täydensi päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: YTJ: Lautakunta päättää osaltaan hyväksyä terveyskeskuksen sa nee raus suunni tel mat ja lisämäärärahatarpeen perustelut, ja esit tää KH:lle, että se esittäi si KV:lle hyväksyttäväksi hankkeen li sä mää rä ra hak si vuodelle Lisäksi lautakunta päättää lähettää asian tiedoksi so si aa li- ja terveys lau takunnalle. Edelleen lautakunta päättää tarkistaa tämän pykälän kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi. Lisäksi lautakunta kävi keskustelua sen tietoon saatetusta py sä köin ti ongel mas ta terveyskeskuksen tontilla (paikkojen riittämättömyys). Lau ta kun-

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot