OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Maiju Tuominen

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 2.12.2014 Maiju Tuominen"

Transkriptio

1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Maiju Tuominen VALTIONEUVOSTON ASETUS AMMATTIKORKEAKOULUISTA 1 Esityksen tausta ja pääasiallinen sisältö Uusi ammattikorkeakoululaki (932/2014) tulee voimaan Uusi laki kumoaa voimassa olevan ammattikorkeakoululain (351/2003) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakouluista (352/2003). Tämän vuoksi on tarpeen antaa uusi valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista. Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi ammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista, tutkintotavoitteista ja opintojen rakenteesta sekä muista opintojen perusteista, ammattikorkeakoulun antamista todistuksista, opiskeluoikeuden peruuttamisen soveltamisesta ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin ammattikorkeakouluille myönnettävän rahoituksen rahoitusperusteiden laskennasta ja keskinäisestä jakautumisesta sekä ammattikorkeakouluindeksin laskemisesta ja kustannustason nousun huomioon ottamisesta. Asetuksessa säädettäisiin myös ammattikorkeakoulun toimiluvan hakemisesta sekä toimilupahakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä. Asetuksenantovaltuuksista säädetään ammattikorkeakoululain 7 :n 1 momentissa (asetuksen 19 ), 10 :n 1 momentissa (asetuksen 10 ), 11 :n 3 momentissa (asetuksen 1 9 ), 22 :n 2 momentissa (asetuksen ), 33 :n 4 momentissa (asetuksen 11 ) ja 43 :n 6 momentissa (asetuksen ). 2 Yksityiskohtaiset perustelut 1 Ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot ja koulutuksen järjestäminen Pykälässä säädettäisiin ammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista voimassa olevan asetuksen 3 :ää vastaavasti. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin yhteistyönä järjestettävästä koulutuksesta yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 3 :n 2 momenttia vastaavasti. Säännöksen mukaan ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus voitaisiin järjestää kansainvälisenä yhteistyönä. Tutkintoon johtava koulutus voitaisiin järjestää myös yhteen tai useampaan tutkintoon johtavana koulutuksena yhdessä yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun tai suomalaisen ammattikorkeakoulun kanssa. Tällaisia ns. yhteis- ja kaksoistutkintoja järjestettäessä lähtökohtana on, että kukin tutkinnon myöntävä korkeakoulu vastaa tutkinnon laadusta ja siitä, että tutkinto täyttää sille oman maansa lainsäädännössä asetetut kriteerit. Kansainvälisiä yhteis- ja kaksoistutkinto-ohjelmia järjestettäessä suomalaisen korkeakoulun tulee selvittää kunkin myönnettävän tutkinnon asema asianomaisen maan kansallisessa tutkintojärjestelmässä. Tutkintojen tunnustamisen ja opiskelijoiden oikeusturvan näkökulmasta on erityisen tärkeää, että yhteis- tai kaksoistutkinto-ohjelma johtaa ainakin yhden osallistuvan maan virallisen tutkintojärjestelmän mukaiseen tutkintoon.

2 2 2 Opintojen rakenne Pykälässä säädettäisiin ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen sekä ammatillisen opettajankoulutusopintojen rakenteesta voimassa olevan asetuksen 4 :ää vastaavasti. 3 Opintojen mitoitus ja laajuus Pykälässä säädettäisiin opintojen mitoituksesta, tutkintojen ja ammatillisten opettajankoulutusopintojen laajuudesta sekä ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluvan harjoittelun osuudesta voimassa olevan asetuksen 5 :ää vastaavasti. 4 Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet Pykälässä säädettäisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteista voimassa olevan asetuksen 7 :ää vastaavasti. Tutkinnon tavoitteet kuvataan säännöksessä tutkinnon suorittaneen osaamisen näkökulmasta. Korkeakoulututkintoihin johtavien opintojen opetussuunnitelmiin on viime vuosina lisätty osaamistavoitteet, jotka kuvaavat, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään opintojakson tai kokonaisuuden suoritettuaan. Tästä syystä on johdonmukaista säätää myös ammattikorkeakoulututkintojen tavoitteista siten, että niissä kuvataan tutkinnon suorittaneen saavuttamaa osaamista. 5 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet Pykälässä säädettäisiin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteista voimassa olevan asetuksen 7 a :ää vastaavasti. Tutkinnon tavoitteet kuvataan säännöksessä tutkinnon suorittaneen osaamisen näkökulmasta. Korkeakoulututkintoihin johtavien opintojen opetussuunnitelmiin on viime vuosina lisätty osaamistavoitteet, jotka kuvaavat, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään opintojakson tai kokonaisuuden suoritettuaan. Tästä syystä on johdonmukaista säätää myös ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tavoitteista siten, että niissä kuvataan tutkinnon suorittaneen saavuttamaa osaamista. 6 Ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen tavoitteet 7 Kielitaito Pykälässä säädettäisiin ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen tavoitteista voimassa olevan asetuksen 7 b :ää vastaavasti. Opiskelijalta edellytettävästä kielitaidosta säädetään voimassa olevan asetuksen 8 :ssä. Voimassa olevan asetuksen 8 :n 4 momentin mukaan opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Säännökseen ehdotetaan selvyyden vuoksi lisättäväksi yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen 26 :n 1 momentin 5 kohdan mukainen säännös, jonka mukaan kielitaitoa merkittäessä on otettava huomioon suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 19, joka koskee korkeakoulututkintotodistukseen merkittävää kielitaitoa. Viimeksi mainitun säännöksen mukaan korkeakoulun perustutkinnosta annettavaan todistukseen on merkittävä koulusivistyksen ja kypsyysnäyt-

3 3 8 Kypsyysnäyte teen kieli sekä kieli, jolla opiskelija on suorittanut maan toisen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavan kielikokeen tai kieliopinnot. Muilta osin pykälä vastaisi voimassa olevan asetuksen 8 :ää. Pykälässä säädettäisiin kypsyysnäytteestä voimassa olevan asetuksen 10 :ää vastaavasti. 9 Euroopan unionin lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset 10 Todistukset Voimassa olevan asetuksen 11 :ssä säädetään Euroopan yhteisön lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten vaikutuksista tiettyihin ammattikorkeakouluissa annettaviin koulutuksiin. Säännökseen ehdotetaan lisättäväksi velvoite siitä, että rakennusarkkitehti (AMK) tutkintonimikkeeseen johtavan koulutuksen tulee täyttää EU:n lainsäädännön asettamat vaatimukset. Säännöksen perusteella ammattikorkeakoulujen tulisi näin ollen huolehtia siitä, että mainittu koulutus täyttää ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY arkkitehdin koulutusta koskevat 46 artiklan vaatimukset. Lisäksi säännökseen tehtäisiin joitakin terminologisia muutoksia. Todistusten myöntämiskäytäntöjen selkeyttämiseksi pykälän 2 momentissa säädettäisiin todistusten antamisesta silloin, kun tutkintoon johtava koulutus on järjestetty asetuksen 1 :n 3 momentin mukaisesti yhteen tai useampaan tutkintoon johtavana koulutuksena yhdessä yhden tai useamman muun korkeakoulun kanssa. Ehdotettavan säännöksen mukaan todistuksesta tulisi tällöin käydä ilmi saman koulutuksen perusteella myönnettävät muut tutkinnot ja tutkintotodistukset sekä tutkinnon myöntäneet muut korkeakoulut. Säännös vastaisi sisällöllisesti yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen 26 :n 4 momenttia. Muilta osin pykälässä säädettäisiin ammattikorkeakoulun antamista todistuksista voimassa olevan asetuksen 15 :ää vastaavasti. 11 Opiskeluoikeuden peruuttaminen Pykälässä säädettäisiin ammattikorkeakoululain opiskeluoikeuden peruuttamista koskevien säännösten soveltamisesta. 12 Rahoitusperusteiden keskinäinen jakautuminen Uuden ammattikorkeakoululain 43 :n 3 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammattikorkeakouluille perusrahoitusta laskennallisin perustein ottaen huomioon toiminnan laatu, vaikuttavuus ja laajuus (ns. tuloksiin perustuva rahoitus) sekä muiden koulutuspolitiikan ja tutkimus- ja kehittämispolitiikan tavoitteiden perusteella (ns. strategiarahoitus). Ehdotettavan pykälän 1 momentin mukaan tuloksiin perustuvan rahoituksen osuus olisi 97,5 % ja strategiarahoituksen osuus 2,5 % perusrahoituksesta. Pykälän 2 momentin mukaan tuloksiin perustuvasta rahoituksesta 85 % määräytyisi koulutuksen

4 4 laskentakriteereiden perusteella ja 15 % tutkimus- ja kehittämistoiminnan laskentakriteereiden perusteella. 13 Koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusperusteet Pykälässä säädettäisiin tuloksiin perustuvan rahoituksen tarkemmista rahoitusperusteista. Nykyisen ammattikorkeakoulukohtaisen yksikköhinnan määräytymisen perusteena olevat rahoitusmallin tekijät tulisivat ehdotuksen mukaan vuoden 2015 alusta valtion rahoituksen myöntämisen perusteiksi. Vuoden 2015 alusta lukien rahoituksen laskennassa luovutaan valtionosuuslaskentaan liittyvästä yksikköhinnan laskemisesta sekä siihen liittyvästä laskennallisten opiskelijoiden käytöstä. 14 Muihin koulutuspolitiikan ja tutkimus- ja kehittämispolitiikan tavoitteisiin pohjautuva rahoitus Tuloksiin perustuvan rahoituksen lisäksi rahoituksen myöntämisperusteeksi tulisi tällä hetkellä perusrahoituksesta erillisenä valtionavustuksena myönnettävä hankerahoitus, joka yhdistettäisiin osaksi perusrahoitusta strategisen rahoituksen kokonaisuudeksi. Strategiarahoituksen osuus perustuisi aiemman, erillisenä valtionavustuksena myönnetyn hankerahoituksen määrään, joka on vuoden 2014 tasossa noin 21 miljoonaa euroa. 15 Ammattikorkeakouluindeksi Ammattikorkeakoululain 43 :n 2 momentin mukaan edellisenä vuonna ammattikorkeakouluille osoitettua talousarvion määrärahaa korotettaisiin kertaluonteisia eriä lukuun ottamatta vähintään ammattikorkeakouluindeksin mukaista vuotuista kustannustason nousua vastaavasti. Ammattikorkeakouluindeksi muodostuu yleisestä ansiotasoindeksistä, kuluttajahintaindeksistä sekä tukkuhintaindeksistä. Ammattikorkeakouluindeksiä koskeva pykälä vastaisi sisällöllisesti yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 8 :ää, jossa säädetään yliopistoindeksistä. Tilastokeskus tuottaa ja julkaisee ammattikorkeakouluindeksin. Indeksi lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemien yleisen ansiotaso-, kuluttajahinta- ja tukkuhintaindeksin muutosten perusteella. Kustannustason nousua määriteltäessä yleisessä ansiotasoindeksissä tapahtuneen muutoksen paino on 64 prosenttia, kuluttajahintaindeksissä tapahtuneen muutoksen paino on 21 prosenttia ja tukkuhintaindeksissä tapahtuneen muutoksen paino on 15 prosenttia. Ammattikorkeakouluindeksin pisteluku on 100 vuonna Kustannusten painotus tarkistetaan määräajoin, vähintään joka kahdeksas vuosi. Kustannusten painotusten tarkistaminen on välttämätöntä, jotta ammattikorkeakouluindeksi ottaa riittävästi huomioon kustannusrakenteen muutoksia. 16 Kustannustason muutos Pykälässä säädettäisiin kustannustason muutoksen huomioon ottamisesta mitoitettaessa valtion rahoitusta ammattikorkeakouluille. Tarkoituksena on, että kustannustason muutos otettaisiin huomioon täysimääräisesti ja käytettävä kustannuskehityksen arvio olisi mahdollisimman lähellä toteutuvaa kustannuskehitystä. Mitoitettaessa

5 5 ammattikorkeakoulujen varainhoitovuodelle osoitettavaa valtion rahoitusta otettaisiin huomioon valtiovarainministeriön varainhoitovuodelle arvioima kustannustason nousu sekä vahvistamisvuotta edeltäneen ammattikorkeakouluindeksin toteutuneen kustannustason muutoksen ja valtiovarainministeriön mainitulle vuodelle arvioiman kustannustason muutoksen erotus. Säännöksessä tarkoitettu varainhoitovuodelle arvioitu kustannustason muutos perustuu valtiovarainministeriön ennusteeseen ammattikorkeakouluindeksin muutoksesta. Ennuste perustuu uusimpiin käytettävissä oleviin tietoihin. Valtiovarainministeriö ei tee varainhoitovuodelle ennustetta tukkuhintaindeksin kehityksestä. Tältä osin arviona voidaan käyttää kotimarkkinoiden perushintaindeksin kehitystä. Tarkoituksena on, että valtiovarainministeriö julkistaa vuosittaiset ammattikorkeakouluindeksin arvioidut muutokset ja toteutuneen ammattikorkeakouluindeksin vuosittaisten kehyspäätösten yhteydessä valtionosuusindeksin tapaan. Rahoituksen korotus kohdennetaan 13 :ssä säädettyjen rahoitusperusteiden keskinäisen jakautumisen suhteessa. Sen sijaan 14 :ssä säädetyn strategisen rahoituksen osalta korotus kohdennetaan opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla. 17 Opettajien kelpoisuusvaatimukset Pykälässä säädettäisiin opettajien kelpoisuusvaatimuksista. Asetuksessa ei jatkossa säädettäisi opettajan pedagogisten opintojen suorittamista koskevasta vaatimuksesta. Ammattikorkeakoulut voivat sisällyttää mainitun kelpoisuusvaatimuksen jatkossa esimerkiksi johtosääntöönsä tai muuhun sisäiseen määräykseensä. 18 Ammatillisen opettajankoulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimukset 19 Toimiluvan hakeminen Pykälässä säädettäisiin ammatillisen opettajankoulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksista nykyistä vastaavasti tuntiopettajia lukuun ottamatta. Pykälässä säädettäisiin niistä tiedoista ja liitteistä, jotka ammattikorkeakoulun olisi toimitettava hakiessaan toimilupaa ammattikorkeakoulutoimintaan. Säännökseen tehtäisiin uuden ammattikorkeakoululain edellyttämät terminologiset muutokset, mutta se vastaisi sisällöllisesti voimassa olevan asetuksen 25 :ää. Uuden ammattikorkeakoululain 7 :n 1 momentin mukaan toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja että hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset lain 4 :n mukaisten tehtävien asianmukaiseen järjestämiseen. Ammattikorkeakoulun toiminnalta edellytetään erityisesti laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Toimilupakriteerien täyttymistä arvioidaan sekä tilastotietojen että hakemuksessa esitettävien tietojen perusteella. Toimilupien myöntäminen perustuu laajan tietopohjan perusteella tehtävään kokonaisharkintaan. Ehdotetun säännöksen 1 momentin 1 kohdan mukaan hakemuksessa on selvitettävä ammattikorkeakouluosakeyhtiön nimi ja kotipaikka ja 2 kohdan mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön osakkaat. Säännöksen 1 momentin 3 kohdan mukaan hake-

6 6 mukseen tulisi kirjata ammattikorkeakoulun nimi ja 4 kohta edellyttää selvittämään ammattikorkeakoulun tarpeellisuuden ja toiminnalliset edellytykset ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä eli korkeakouluopetusta, soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa varten. Mainittu 4 kohta liittyy ammattikorkeakoululain 7 :n 1 momenttiin, jonka mukaan toimiluvan myöntämisen yhtenä perusedellytyksenä on, että ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima. Uuden ammattikorkeakoululain 7 :n 1 momentin mukaan toimiluvan edellytyksenä on myös, että hakijalla on toiminnalliset edellytykset tehtävien asianmukaiseen järjestämiseen. Toiminnalliset edellytykset sisältävät koulutustarpeen edellyttämän koulutuksen lisäksi työelämää ja aluetta palvelevan tutkimus- ja kehitystyön. Hakemuksessa tulee kuvata tutkimus- ja kehitystyön laajuus toiminnan käynnistämishetkellä, toiminnan olennaiset muutokset sekä suunnitelma toiminnan kehittämisestä. Lisäksi tulee kuvata tutkimus- ja kehitystyön suhde koulutustoimintaan ja alueen painopisteisiin sekä opettajien ja opiskelijoiden osallistuminen tutkimus- ja kehitystyöhön. Hakijan tulee kuvata myös muu työelämäyhteistyö ja alueellinen toiminta kuten opiskelijoiden työharjoittelu. Hakemuksessa tulee esittää toimintaympäristöanalyysi ammattikorkeakoulun toimintaan vaikuttavista tekijöistä, keskeisten yhteistyökumppaneiden ja yhteistyömuotojen määrittelyä sekä ammattikorkeakoulun ja alueen välisen osaamisen siirron menettelytapojen kuvausta. Näiden tietojen perusteella voidaan muun muassa arvioida ammattikorkeakouluosakeyhtiön edellytyksiä laadukkaan koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön järjestämiseen. Toiminnalliset edellytykset liittyvät myös keskeisesti henkilöstöresursseihin, joiden osalta on esitettävä tiedot henkilöstörakenteesta sisältäen päätoimiset opettajat, tkhenkilökunta ja muu henkilökunta sekä suunnitelma henkilöstörakenteen sekä henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Lisäksi toiminnallisten edellytysten tarkastelu edellyttää toimilupahakemukseen liitettävää kuvausta ammattikorkeakouluosakeyhtiön taloudellisista riippuvuuksista. Tällaisia riippuvuuksia voivat olla esimerkiksi tiloja koskevat sopimukset sekä vuokrien määräytymisperusteet. Taloudellisten edellytysten täyttymisen arvioimiseksi hakijan tulee 1 momentin 5 kohdan mukaan esittää selvitys ammattikorkeakouluosakeyhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta sekä niiden hallinnasta hakemusta edeltävänä vuonna, hakemusvuonna ja seuraavan viiden vuoden ajanjaksolla. Vuonna 2014 toimilupaa haettaessa selvitysten tulee näin ollen ulottua vuoteen 2019 asti. Selvityksiin sisällytetään arvio merkittävistä taloudellisista ja toiminnallisista riskeistä ja niiden hallinnasta. Säännöksen 3 momentissa säädettäisiin siitä, että 5 kohdassa edellytettyjen tietojen tulee olla tilintarkastajan varmentamat siltä osin kuin tilinpäätöstietoihin perustuvat tiedot on muodostettu laskennallisesti. Ehdotetun 1 momentin 6 kohdan mukaan toimilupahakemuksesta tulee ilmetä haettava koulutusvastuu tutkinnoittain ja tutkintonimikkeittäin ja toiminnan suunniteltu laajuus. Näin ollen hakemuksesta tulee ilmetä ne ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet, joihin johtavaa opetusta ammattikorkeakoulussa

7 7 on tarkoitus antaa. Lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä ne ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet, joihin johtavaa opetusta ammattikorkeakoulussa on tarkoitus antaa. Samoin hakemuksessa tulee tarvittavin osin esittää tulevan ammattikorkeakoululain 8 :n 1 momentissa tarkoitetut koulutusvastuun täsmennykset. Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvää koulutusvastuuta täsmennetään toimiluvissa seuraavasti: liiketalous, tietojenkäsittely, kirjasto- ja tietopalveluala, logistiikka, turvallisuusala ja johdon assistenttikoulutus. Tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon liittyvää koulutusvastuuta täsmennetään toimiluvissa seuraavasti: energia- ja ympäristötekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, prosessi- ja materiaalitekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, maanmittaus, sähkö- ja automaatiotekniikka, tuotantotalous, logistiikka sekä palo- ja pelastusala. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon liittyvää koulutusvastuuta täsmennetään toimiluvissa diakonisen hoitotyön ja diakonisen sosiaalityön osalta, jotka liittyvät tutkintonimikkeisiin sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK). Hakemuksessa tulee kuvata osaamisen laajuutta haettavien tutkintojen osalta. Toiminnan suunniteltua laajuutta tulee kuvata uusien koulutusvastuiden mukaisilla suunnitelluilla sisäänotto/-aloituspaikkamäärillä ja suunniteltujen koulutusten opetuksen ryhmäkokojen kuvauksilla sekä opiskelijamäärillä. Koulutustarvetta tulee arvioida suhteessa alueen osaamisprofiiliin ja työnjakoon muiden oppilaitosten kanssa. Tutkintoon johtavan koulutustarjonnan osalta tulee esittää tilanne hakemushetkellä sekä tulevina vuosina. Suunnitellun koulutustarjonnan kuvaukseen tulee sisältyä myös mahdollisesti tarjottava ammatillinen opettajankoulutus, avoin ammattikorkeakouluopetus ja erilliset opinnot, ammatilliset erikoistumisopinnot, maahanmuuttajien valmentava koulutus sekä täydennyskoulutus. Lisäksi ammattikorkeakoulun suunniteltu opetus- ja tutkintokieli liittyy koulutustarpeen arviointiin. Toimiluvassa ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieleksi määrätään tulevan ammattikorkeakoululain 8 :n 3 momentin mukaisesti suomi tai ruotsi. Kokonaiskuvan saamiseksi toimilupahakemuksessa tulee ehdotettavan pykälän 1 momentin 7 kohdan mukaisesti selvittää, mitä muita kieliä ammattikorkeakoulun on tarkoitus käyttää opetus- ja tutkintokielenä. Toiminnallisten edellytysten kartoittamiseksi hakemuksessa tulee 1 momentin 8 kohdan mukaan selvittää ne paikkakunnat, joilla ammattikorkeakoulutoimintaa on tarkoitus järjestää. Paikkakuntia koskeva selvitys on tarpeen koulutuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä muun työelämäyhteistyön ja alueellisen toiminnan osalta. Vaikka ammattikorkeakoulun sijaintipaikkoja ei määrätä toimiluvassa, tieto suunnitelluista sijaintipaikkakunnista on tärkeää toiminnallisiin edellytyksiin liittyvän kokonaiskuvan saamiseksi. Ehdotetun 1 momentin 9 kohdan mukaan toimilupahakemuksessa tulee selvittää ammattikorkeakoulun toimintaan käytettävissä olevat tilat ja toimitilastrategia sekä tukipalvelut. Ammattikorkeakoulun tulisi olla riittävän suuri koulutustarpeeseen suhteutettuna, ja koulutus tulisi järjestää opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisissa ryhmissä, jotta saadaan varmistettua riittävä resurssipohja sekä opetukseen että tutkimus- ja kehitystoimintaan.

8 8 Ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnallisiin edellytyksiin liittyy myös ehdotettavan 1 momentin 10 kohta, jonka mukaan hakemuksessa on selvitettävä opiskelijapalveluiden järjestäminen. Hakemuksen tiedoista tulee tältä osin ilmetä, miten ammattikorkeakoulun on tarkoitus varmistaa toimintansa riittävän korkea laatu ja opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu opiskelijapalvelujen osalta. Opiskelijapalveluiden järjestämistä koskevan selvityksen tulee kattaa myös opiskelijoiden liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Ehdotetun 1 momentin 11 kohdan perusteella hakemuksessa tulee kuvata ammattikorkeakoulun hallinnon järjestäminen. Hakemuksen tiedoista tulee tältä osin ilmetä ammattikorkeakoulun hallituksen ja muiden keskeisten hallintoelimien kokoonpano sekä työelämän ja alueen edustajien osuus keskeisissä hallintoelimissä. Ehdotetun säännöksen 2 momentin 1 kohdan mukaan toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys ammattikorkeakouluosakeyhtiön merkitsemisestä rekisteriin sekä yhtiöjärjestys, perustamissopimus ja tehdyt osakassopimukset. Edellytetyillä tiedoilla voi olla merkitystä hakijan toiminnallisia edellytyksiä arvioitaessa. Uuden ammattikorkeakoululain 7 :n 1 momentin mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei saa olla sellaisia määräenemmistöpäätöksiä edellyttäviä ehtoja, jotka estävät ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämistä. Yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset eivät saa näin ollen toimilupaa haettaessa sisältää sellaisia sitoumuksia tai velvoitteita, jotka edellyttävät määräenemmistöpäätöksiä ammattikorkeakoulun rakenteiden uudistamiseen liittyen esimerkiksi ammattikorkeakoulun koulutusprofiilin, koulutustarjonnan volyymin tai sijaintipaikkakuntien muuttamiseksi. Säännöksen 2 momentin 2 kohdan mukaan toimilupahakemukseen tulee liittää viimeisimmän päättyneen tilikauden vahvistetut tilinpäätösasiakirjat. Ammattikorkeakoululain 7 :n 1 momentin mukaan toimiluvan edellytyksenä on, että hakijalla on taloudelliset edellytykset tehtävien asianmukaiseen järjestämiseen, ja tilinpäätösasiakirjojen perusteella voidaan osaltaan arvioida hakijan taloudellista tilannetta. Kun nykyinen kuntaylläpitäjä siirtyy osakeyhtiön muotoon, on tarkoituksenmukaista, että hakemukseen liitetään ammattikorkeakoulun viimeisimmän päättyneen tilikauden vahvistetut tilinpäätösasiakirjat tai vastaavat tiedot eikä kunnan tilinpäätösasiakirjat. Ehdotetun 2 momentin 3 kohdan mukaan toimilupahakemukseen on sisällytettävä suunnitelma ammattikorkeakouluosakeyhtiön talouden, hallinnon ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja muusta riskien hallinnasta. Käytännössä nämä selvitykset ovat tarpeen erityisesti tilanteissa, joissa osakeyhtiöllä on myös muuta toimintaa kuin ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvä tehtävä. Riskien hallintaan liittyvät suunnitelmat tuleekin laatia siten, että niissä otetaan huomioon osakeyhtiön koko toiminta. Säännöksen 4 momentissa säädettäisiin niistä selvityksistä, joita edellytettäisiin hakijalta, joka ei ole toiminut aiemmin ammattikorkeakouluosakeyhtiönä tai ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä taikka jonka mikään omistaja- tai taustataho ei ole toiminut aiemmin ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Säännöksessä tarkoitettuja tietoja ei näin ollen edellytettäisi esimerkiksi nykyisiltä ylläpitäjiltä eikä myöskään sellaisilta hakijatahoilta, jotka on perustettu nykyisten ylläpitäjien fuusioilla. Sen sijaan täysin uusien hakijoiden edellytettäisiin liitettäväksi toimilupahakemukseen arvio ammattikor-

9 9 keakoulun perustamis- ja käyttökustannuksista sekä rahoitussuunnitelma ja ammattikorkeakoulun toiminnan aloittamisaika. Säännöksen 5 momentin mukaan valtioneuvostolle osoitettu hakemus on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle. Opetus- ja kulttuuriministeriö voisi hakemukset saatuaan edellyttää hallintolain (434/2003) 6 luvun mukaisesti myös muita päätöksenteon kannalta tarpeellisia selvityksiä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi riskien hallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät asiakirja-aineistot sekä koulutustarpeeseen ja koulutuksen järjestämiseen liittyvät taustamuistiot. Lopullisen toimilupapäätöksen tekee ammattikorkeakoululain mukaisesti valtioneuvosto. Liite Asetuksen liitteessä lueteltaisiin ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet sekä tutkintoon johtavien opintojen laajuudet nykyistä vastaavasti. 3 Esityksen vaikutukset 3.1 Taloudelliset vaikutukset Ammattikorkeakoulujen rahoitus uudistettiin vuoden 2014 alusta, jolloin otettiin käyttöön uusi yksikköhintojen laskentatapa. Uusitut rahoitusperusteet korostavat ammattikorkeakoulujen tuloksellisuutta ja kannustavuutta toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen. Uusi yksikköhintojen laskentatapa muutti ammattikorkeakoulujen rahoituksen myös aiempaa vakaammaksi ja ennustettavammaksi. Nykyisestä yksikköhintoihin ja laskennallisiin opiskelijamääriin perustuvasta rahoituksen laskentamekanismista luovutaan uuden ammattikorkeakoululain tullessa voimaan vuoden 2015 alusta. Valtion rahoituksen myöntämisperusteet huomioivat laajasti ammattikorkeakoulujen lakisääteisen toiminnan. Ehdotetut rahoitusmallin tekijät eivät poikkea vuoden 2014 alusta voimaan tulleen rahoitusmallin yksikköhintarahoituksen muodostumisen perusteena olevista tekijöistä. Ne olisivat mahdollisimman selkeitä ja läpinäkyviä siten, että rahoitus olisi kohtuullisesti ennakoitavissa. Laskentaperusteet kannustavat tulokselliseen ja tehokkaaseen toimintaan, sillä korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyy pääasiassa suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun ja tehokkuuden perusteella. Suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen perusteella määräytyy 46 prosenttia ja lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien lukumäärän perusteella 24 prosenttia tuloksiin perustuvan rahoituksen laskentaperusteista. Rahoitusmalli myös kannustaa ammattikorkeakouluja profiloitumaan aluetta palvelevaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Aluevaikuttavuuteen ja työelämäyhteistyöhön vaikuttavat tekijät tulevat huomioiduiksi rahoitusmallissa usean laskentaperusteen (mm. suoritetut tutkinnot, valmistuneet työlliset, ulkopuolinen tk-toiminnan rahoitus)

10 10 kautta. Aluevaikuttavuuden näkökulma tullaan huomioimaan myös rahoitusmallin jatkokehittämisessä. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusmallit muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden, jossa huomioidaan korkeakoulusektorien erityispiirteet. Ammattikorkeakoulujen työelämäpainotuksesta johtuen ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa painotetaan erityisesti suoritettujen tutkintojen ja opintopisteiden osuutta sekä työelämää ja aluekehitystä palvelevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Esityksellä ei ole vaikutusta ammattikorkeakouluille jaettavan kokonaisrahoituksen määrään. Mallilla ei siten ole muutosvaikutusta valtion talouteen. Esitetyllä mallilla on vaikutuksia rahoituksen jakautumiseen ammattikorkeakoulujen välillä. Malli pohjautuu tuloksellisuuteen, jolloin kunkin rahoituskriteerin mukaisella suoriutumisella on osaltaan vaikutus ammattikorkeakoulun saaman kokonaisrahoituksen määrään. Mallin vaikutuksesta keskimääräistä laadukkaammat, vaikuttavammat ja tuloksellisemmat ammattikorkeakoulut hyötyisivät. Mallilla kannustetaan ammattikorkeakouluja profiloitumaan, parantamaan laatua ja toimimaan taloudellisesti ja tuottavasti. Kaikkien ammattikorkeakoulujen toimintaedellytykset kuitenkin turvataan. Vuonna 2015 yksittäisen ammattikorkeakoulun rahoituksen lähtötasona on vuoden 2014 rahoitus ottaen huomioon jo tehdyt säästöpäätökset ja rahoitusmallin tuottaman ammattikorkeakoulukohtaisen rahoituksen muutoksen määräaikainen rajaaminen vuoteen 2016 saakka. Ammattikorkeakoulujen rahoitusta vuonna 2014 uudistettaessa otettiin käyttöön ammattikorkeakoulukohtaista yksikköhintaa koskeva rajaus vuosille (+- 3 %-yksikköä vuodessa). Näin vältetään liian nopeat muutokset ammattikorkeakoulujen välisissä rahoitussuhteissa. Ammattikorkeakoulun saama rahoitus vuosille 2015 ja 2016 lasketaan rahoitusmallin mukaisilla tekijöillä ja saatuun lopputulokseen lisätään tai siitä vähennetään erikseen laskettava rahoituserä, jossa huomioidaan jo tehdyt säästöpäätökset ja koulutusalakohtaiset kustannuserot sekä rajataan muutoksen suuruutta. Rahoitusmallin kautta tulevan rahoituksen muutoksen rajaaminen on tärkeää myös sen vuoksi, että ammattikorkeakouluihin kohdistuu hallitusohjelman ja kehyspäätösten mukaisia mittavia menosäästöjä, jotka tarkoittavat käytännössä noin 20 %:n leikkausta ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen. Ammattikorkeakoulut päättäisivät rahoituksen kohdentamisesta ammattikorkeakoulun sisällä omilla strategisilla valinnoillaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ammattikorkeakoulujen toiminnan ja talouden kehittymistä osana ohjaustaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää erillisen valmistelun seuraavaa sopimuskautta ja rahoitusmallin jatkokehittämistä koskien. Siinä yhteydessä on tarkoitus arvioida eri koulutusalojen välisten kustannuserojen huomioimista, lisätä strategiarahoituksen osuutta ja varata tarvittaessa pieni määrä rahoitusta ammattikorkeakoulujen mahdollisia valtakunnallisia tehtäviä varten sekä arvioida ja tunnistaa ruotsinkielisten ammattikorkeakoulujen erityistarpeet. Samassa yhteydessä on myös tarpeen tarkastella rahoitusmallin nykyisiä ja mahdollisia uusia osatekijöitä ammattikorkeakoulujen toiminnan sekä käytettävissä olevien tietopohjan kehittyessä.

11 Yhteiskunnalliset vaikutukset 4 Asian valmistelu Asetuksella säädettäisiin jatkossakin ammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista, tutkintotavoitteista ja opintojen rakenteesta sekä muista opintojen perusteista. Näiltä osin asetus ei toisi muutosta ammattikorkeakoulujen toimintaan tai opiskelijoiden asemaan. Yhteistutkintoja ja niistä annettavia tutkintotodistuksia koskevat ehdotettavat säännökset selventävät yhteistutkintojen järjestämiseen liittyviä käytäntöjä. Asetuksessa ei ehdoteta enää säädettäväksi opettajien tehtävistä. Yliopettajan ja lehtorin kelpoisuusvaatimuksista ehdotetaan sen sijaan säädettäväksi nykyistä vastaavasti opettajan pedagogisten opintojen suorittamisvaatimusta lukuun ottamatta. Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän kehittäminen ehdotetulla tavalla parantaa rahoituksen ennakoitavuutta ammattikorkeakouluissa ja helpottaa korkeakoulujärjestelmän toiminnallista ohjausta. Asetusehdotus on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä virkatyönä ja siitä on pyydetty keskeisten sidosryhmätahojen lausunnot. Useat ammattikorkeakoulut sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Avaintyönantajat Avainta kannattivat opettajien kelpoisuusvaatimuksia koskevan sääntelyn vähentämistä lausunnolla olleen asetusluonnoksen mukaisesti. Ehdotusta puoltaneet pitivät tärkeänä, että ammattikorkeakoulut voisivat autonomiansa ja profiilinsa puitteissa päättää opetushenkilöstönsä rekrytoinnissa sovellettavista kelpoisuusvaatimuksista ja säännöksen katsottiin olevan linjassa ammattikorkeakouluuudistuksen tavoitteen kanssa luoda lainsäädännölliset puitteet ja toiminnalliset edellytykset itsenäisinä ja vastuullisina osaajien kouluttajina toimimiseen. Ehdotuksen katsottiin edesauttavan ammattikorkeakoulun kykyä ja mahdollisuuksia reagoida työelämän nopeasti muuttuviin vaatimuksiin ja työelämäosaamisen kehittämiseen. Kolme ammattikorkeakoulua ja Suomen opiskelijakuntien liitto Samok sekä etujärjestöt Akava, SAK, STTK ja Tehy eivät puolestaan kannattaneet opettajien kelpoisuusvaatimuksia koskevan sääntelyn väljentämistä. Ehdotusta vastustaneet toivat erityisesti esille huolen koulutuksen laadun varmistamisesta. Asetusluonnosta on lausuntokierroksen jälkeen muutettu siten, että yliopettajan ja lehtorin kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin tutkinnon tason ja työkokemuksen osalta kuten nykyisin. Sen sijaan opettajan pedagogisten opintojen suorittamisvaatimuksesta ei jatkossa säädettäisi asetuksella. Monet ammattikorkeakoulut ja Arene esittävät opintojen rakennetta koskevan jaottelun poistamista asetuksesta rakenteeltaan vanhanaikaisena. Säännöksen muuttaminen edellyttää ammattikorkeakoulujen laajapohjaiseen yhteistyöhön perustuvaa valmistelua, joten muutoksia ei esitetä tehtäväksi tässä vaiheessa. Myöskään opintojen mitoitusta ja laajuutta sekä opiskelijan kielitaitoa koskeviin säännöksiin esitettyjen muutosten huomioon ottaminen ei ole tässä vaiheessa mahdollista. Lausunnonantajat esittivät runsaasti huomioita ehdotettujen rahoitusperusteiden keskinäiseen jakautumiseen ja rahoituskriteereihin sekä niiden painoarvoihin. Näitä nä-

12 12 kemyksiä on tarkoitus hyödyntää tämän vuoden aikana käynnistyvässä rahoitusmallin jatkokehitystyössä. 5 Voimaantulo Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta Siirtymäsäännöksellä vahvistettaisiin voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavasti ennen 1 päivänä tammikuuta 2014 musiikkipedagogi (AMK) ja muusikko (AMK) tutkintonimikkeisiin johtavat opinnot aloittaneiden opiskelijoiden opintojen laajuudeksi 270 opintopistettä.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos.3.2013 Maiju Tuominen

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos.3.2013 Maiju Tuominen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos.3.2013 Maiju Tuominen VALTIONEUVOSTON ASETUS AMMATTIKORKEAKOULUISTA ANNETUN VAL- TIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta ja pääasiallinen

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen. VALTIONEUVOSTO PÄÄTÖS ammattikorkeakoulun toimiluvasta 12.12.2013 Dnro OKM/5/533/2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PL 4000 00079 Metropolia Hakemus Päätös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut

Lisätiedot

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.4.2013 Toimilupien uudistamisen tavoitteista Korkeakoulujen nykyistä toimipisteverkkoa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ammattikorkeakoululain (932/2014) nojalla: 1 Ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet Yliopistolaki 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus 45 Tavoitteiden asettaminen Opetusministeriö ja yliopistot sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö

Lausuntopyyntö Lausuntopyyntö OKM/26/010/2014 07.05.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvistä asetuksista/ Begäran om remissvar angående förordningar i anslutning

Lisätiedot

Lausuntopyyntö

Lausuntopyyntö Lausuntopyyntö OKM/25/010/2013 21.08.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen UKM begäran om utlåtande angående ändring

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN II VAIHE Hallituksen esitys uudeksi ammattikorkeakoululaiksi eduskunnalle

Lisätiedot

9. AMMATTIKORKEAKOULUT

9. AMMATTIKORKEAKOULUT 9. AMMATTIKORKEAKOULUT 9.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakoulujärjestelmää. Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle tai rekisteröidylle

Lisätiedot

Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti. 22.05.2012 Jukka Nivala

Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti. 22.05.2012 Jukka Nivala Energiatehokkuuden koulutuksen ja osaamisen haasteet RIL / RET - ryhmä, Talotekniikan Instituutti 22.05.2012 Jukka Nivala Ammattikorkeakoulut - tulevat haasteet Mikä muuttuu Rahoituslakiuudistus 2014 Aloituspaikkapäätökset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013. Jakelussa mainituille. Viite. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset. Asia

Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013. Jakelussa mainituille. Viite. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset. Asia Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.3.2013 ohjeistanut ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiä ja ammattikorkeakouluja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Päätös. Laki. lukiolain muuttamisesta

Päätös. Laki. lukiolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 JA 7 :N MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta 2

Lisätiedot

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveyparticipation.aspx?sdid=fin

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveyparticipation.aspx?sdid=fin Sivu 1/6 Lausuntopyyntölomake: Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2017 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 1.9.2014 työryhmän, jonka tavoitteeksi asetettiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 10.7.2017 Lausuntoversio EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Asian

Lisätiedot

Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 (2) 18.9.2013 9356-2013 (033, 50) Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/25/010/2013 Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Turun

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012

YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012 YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012 Ylijohtaja Anita Lehikoinen Amk-uudistuksen toteuttaminen Ammattikorkeakoulujen hallintoa ja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 9.9.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS AMMATTIKORKEAKOULUISTA ANNETUN VAL- TIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014 Hannu Sirén Koulutusalakohtainen dialogi 2014- OKM käynnistänyt korkeakoulujen kanssa eri aloilla dialogeja 2014. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen kytkeytyvän toimilupakierroksen

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvistä asetuksista LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ ASETUSLUONNOKSISTA

Viite: Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvistä asetuksista LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ ASETUSLUONNOKSISTA LAUSUNTO 1/6 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvistä asetuksista LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 24.5.2018 Tuija Laukkanen Ammatillinen osaaminen Säädökset Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta A673/2017 Uudet yhteiset

Lisätiedot

Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta

Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta KORKEAKOULUJEN OPETUSYHTEISTYÖ Immo Aakkula 8.2.2017 Laki yliopistolain muuttamisesta 7 a Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta Yliopisto voi järjestää kielten ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 10.7.2017 Lausuntoversio EHDOTUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUKSEKSI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKINTORAKENTEESTA 1 Asian tausta ja asetusehdotuksen

Lisätiedot

Opintotukilaki 5 a, 2 mom.

Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 LAUSUNTO Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2 00130 HELSINKI www.arene.fi 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ OPETUS-

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

1994 vp - HE 187 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 187 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 187 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laiksi valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 9 ja 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö 12. Millaista päihde- ja mielenterveystyön osaamista koulutus tuottaa? Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiselle on kysyntää - mitä haasteita se asettaa korkeaasteen koulutukselle? Johanna Moisio Korkeakoulu-

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

Kirje Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet sopimuskauden aikana ja toimintaa koskeva raportointi

Kirje Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet sopimuskauden aikana ja toimintaa koskeva raportointi Kirje OKM/12/210/2013 04.02.2013 Ammattikorkeakoulut Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet sopimuskauden 2013 2016 aikana ja toimintaa koskeva raportointi Ammattikorkeakoulu-uudistus

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain 49 :n 6 momentin nojalla: 1 Koulutuksen

Lisätiedot

ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ammattikorkeakouluista annetun

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) yhteisöpedagogi (AMK) Diak Humak Centria Humak esittää luopumista 1

Lisätiedot

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 160/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Laatunäkökulman vahvistaminen yliopistojen rahoitusmallissa - työryhmän ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen

Laatunäkökulman vahvistaminen yliopistojen rahoitusmallissa - työryhmän ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen Laatunäkökulman vahvistaminen yliopistojen rahoitusmallissa - työryhmän ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta.

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT HUMAK ja sen ylläpitäjät

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

4.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

4.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 4. LUKIOKOULUTUS 4.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012 AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012 HALLITUKSEN KORKEAKOULUPOLIITTISIA LINJAUKSIA Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta vahvistetaan Oppilaitosverkkoa

Lisätiedot

Ohje koulutuksen hankintaan ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa

Ohje koulutuksen hankintaan ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa Ohje koulutuksen hankintaan ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa Ohjeet ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan 1.1.2018 alkaen saaneille koulutuksen järjestäjille Koulutuksen hankinta

Lisätiedot

päätoimipaikka luettelo paikkakunnista, joilla on tarkoitus järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

päätoimipaikka luettelo paikkakunnista, joilla on tarkoitus järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN ylläpitäjän toimintamuoto osakeyhtiö, säätiö, kunta tai kuntayhtymä 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Päätös OKM/112/531/2017. Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. KOULUTIE EURAJOKI

Päätös OKM/112/531/2017. Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. KOULUTIE EURAJOKI Päätös OKM/112/531/2017 6.10.2017 Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. KOULUTIE 4 27100 EURAJOKI Viite Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus 9.6.2017, OKM/112/531/2017, ja Eurajoen kristillisen

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Esityksen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SOPIMUSKAUDEN TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEN PALKITSEMISKRITEERIT JA TULOKSELLISUUSMITTARISTO

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SOPIMUSKAUDEN TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEN PALKITSEMISKRITEERIT JA TULOKSELLISUUSMITTARISTO Opm/KTPO/KTY 17.12.2009 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN SOPIMUSKAUDEN 2010 2012 TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEN PALKITSEMISKRITEERIT JA TULOKSELLISUUSMITTARISTO TAUSTAKSI Ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen

Lisätiedot

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/141/531/2017, ja Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr:n vastine 11.8.

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/141/531/2017, ja Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr:n vastine 11.8. Päätös OKM/141/531/2017 6.10.2017 Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr Arabiankatu 2 00560 HELSINKI Viite Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus 9.6.2017, OKM/141/531/2017, ja Pop & Jazz Konservatorion

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2018 1 (5) 501 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle valtioneuvoston asetuksiksi lukiokoulutuksesta sekä eräiden lukiokoulutusta koskevien asetusten muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/63/531/2017, ja Aitoon Emäntäkoulu Oy:n vastine

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/63/531/2017, ja Aitoon Emäntäkoulu Oy:n vastine Päätös OKM/63/531/2017 6.10.2017 Aitoon Emäntäkoulu Oy TULIKALLIONTIE 54 36720 AITOO Viite Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus 9.6.2017, OKM/63/531/2017, ja Aitoon Emäntäkoulu Oy:n vastine 1.8.2017

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUSMINISTERIÖN, KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot