Nykyisen toiminnan kuvausta:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nykyisen toiminnan kuvausta:"

Transkriptio

1 Kaukolämpötoiminta: Kaukolämpölaitoksen toimintamallin mahdollinen muuttaminen on asia, joka vaatii hieman laajempaa tarkastelua asiaan. On kat sottava mm, mikä toimintamalli on tällähetkellä, onko tä mänhetkisellä toimintamallilla mahdollisuus jatkaa ja mitä toimintamallin muutoksella mahdollisesti saavutetaan. Asiassa on useita eri näkökohtia joita on syytä tässä selvi tyksessä hieman avata. Kunnallispoliittisen päätöksenteon arvo kohtuullisen lämmönhinnan turvaamisessa tulevaisuu dessa ja polttoaineiden hankinnassa kannattaa ottaa huo mioon, erityisosaamista vaativa henkilöstö sekä yleensä kaukolämpölaitoksien käytön arkinen työ, minkälaista työtä lämpölaitoksien hoito käytännössä on, käytännön työssä toimitaan jatkuvasti monenlaisten riskien vaikutuspiirissä. Nykyisen toiminnan kuvausta: Asiakasrakenne: Liitteenä tämänhetken lämmönmyynnin perus teella asiakasjakautuma graafisena esityksenä tarkasteltu na, erikseen Paavola, Ruukki ja Siikajoenkylä, ja yhteenveto kaikista kolmesta. Kokonaisuutena suurin lämmönkäyttäjä on kunta. Ruukin lämpölaitos on poikkeus, sieltä myydään eniten lämpöä Yrityspuiston yrittäjille, pääsääntöisesti teolli suustuotantoon. Yrityspuiston teollisuustuotantoon myytä vää kohtuuhintaista lämpöä on pidetty yhtenä yritystoimin nan peruspilarina alueella. Lämpöenergian myyntihinta on porrastettu vuo sikulutuksen mukaan seuraavasti Ruukin ja Paavolan läm pölaitoksilla: Vuosikulutus MWh/vuosi 40,21 /MWh, alv 0 % Vuosikulutus ,99 /MWh, alv 0 % Vuosikulutus ,55 /MWh, alv 0 % Vuosikulutus ,90 /MWh, alv 0 % Siikajoenkylän lämpölaitoksella lämpöenergian myyntihin ta on 50,03 /MWh, alv 0 %. Energiamaksun päälle tulee kiinteä, /kk, perusmaksu ti laajan käyttöliittymäkoon mukaisesti määriteltynä. Parhaillaan on menos sa muutossuunnittelu perusmaksun määrittämiseen siten, että perus maksu jatkossa määräytyisi tilausvesivirran mukaisesti. Toiminta: Kaukolämpötoimintaa on Paavolan, Ruukin ja Siikajoenkylillä. Lisäksi kiinteistökohtaisia kotimaisella polt toaineilla toimivia laitoksia on Luohuan ja Revonlahden kou luilla ja Vastaanottokeskuksessa. Samanaikaisesti on tulilla 7 kpl kotimaisilla polttoaineilla toimivaa kattilaa em. kohteis sa. Paavolan lämpölaitoksen uusimisinvestointi on lähtenyt käyntiin, investointiin on saatu myönteinen valtionapupää tös. Kaukolämpötoiminta on sopimusoikeudellista toimintaa. Lämmönmyyntiehdot ovat valtakunnallisesti mää ritelty. Asiakkaita Siikajoen kaukolämpölaitoksella on yh teensä 101 liittyjää tällähetkellä.

2 Kaukolämpötoiminta on toimintaa, jossa toimin nan onnistumiseen vaikuttaa monet asiat. Lämpölaitosten hoidon käytännön työnjohto ja työntekijät varautuvat huolel lisella vuosihuollolla ja varaosien varaamisella aina tuleval le lämmityskaudelle. Toiminnan riskeistä voidaan mainita mm. lämpölaitostekniikkavauriot, tietoliikenne- ja tietoteknis ten laitteiden vauriot, lämpölinjavauriot, polttoaineen laadun vaihtelu sekä inhimillinen tekijä, kuten esim. päivystäjähen kilön tekemät ratkaisut tilanteessa, jossa vaaditaan nopeaa ja ratkaisultaan oikeaa reagointia (varsinkin yöllä; yksin työskentelyä väsyneenä, kiireessä, olosuhteet pimeää, kyl mää, sadetta, kovaa pakkasta). Lämpölaitoksien käytössä korostuu käyttöhenki löiden tietotekniikan käytön osaaminen, jolla ohjataan toi mintoja normaalikäyttötilanteessa ja häiriötilanteissa. Häiriö tilanteissa on koko ajan huomioitava mm. että kattilat ovat ns. painekattiloita, joissa pahimmillaan voi tekniikan pet täessä sattua paineräjähdys. Kattiloiden ns. takapalovaara on myös olemassa erittäin kuivana aikana (kuiva pöly, joka on myös räjähdysherkkää). Hälytystekniikka lämpölaitoksilta päivystäjälle toimii lämpölaitoksien tietotekniikan kanssa saumattomasti. Lämpölaitostekniikan toinen puoli on me kaaninen käyttöhallinta ja siihen liittyy mm. monipuolinen kattilatekniikka polttotapahtumineen, polttoaineen syöttö- ja kuljetustekniikka, polttoaineen vastaanotto/laadun selvittä minen, sekä lämpölinjat, joita on yhteensä kolmella laitok sella 10 km, vanhimmat linjat ovat yli 30 vuotta vanhoja. Päätös nykyisen toimintamallin jatkamises ta: Kuntaliitosvaiheessa kunta käsitteli lämpölaitostoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtoja, jossa toi minnan tulevaisuuden vaihtoehdoksi päätettiin lämpölaitos toiminta kunnan omana toimintana nykyisellä toimintamallil la. Tämän päätös mahdollisti pitkäjänteisyyttä vaativan toi minnan edelleen kehittämisen jatkamisen, mm. henkilöstön ja polttoainehankintasopimuksien osalta. Suunnitelmallista toimintaa: Kaukolämpötoiminta on ollut kunnan toimintaa, toiminta on ollut suunnitel mallista pitkällä aikavälillä tarkasteltuna, kuten lämpölaitos toiminnan tuleekin olla näissä ilmasto-olosuhteissa. Toimin ta kunnan yhtenä palvelu/tulosalueena on mm. mahdollista nut pidempiaikaiset polttoainehankintasopimukset. Suunnitelmallinen toiminta on mahdollistanut käyttöhenkilöstön kehittämi sen. Tällähetkellä lämpölaitos- ja kiinteistötoiminnassa on päivystysrengas, jossa neljä henkilöä asiantuntevan työn johdon lisäksi hallitsee käytännössä lämpölaitoksien erityis osaamista vaativat käyttötehtävät. Uutta henkilökuntaa on palkattu eläkkeelle jääneiden sijaan v aikana kaksi henkilöä, joilla toimenkuvaan kuuluu mm. lämpölaitosten päivystystehtävät kiinteistönhoitajan tehtävien ohella. Hei dän opastus ja kouluttaminen mm. lämpölaitostekniikkaan on tehty käytännön työn ohessa. Lämpölaitoshoito yhdistet tynä kunnan kiinteistöjen hoitoon on todettu yhdistelmänä hyväksi ratkaisuksi, toiminnot tukevat toisiaan toiminnalli sesti, teknisesti ja taloudellisesti, mm. molempien toiminto jen kiinteät valvomot ja hälytysjärjestelmät on keskitetty kunnan varikolle. Lämpölaitoksen päivittäinen teknisen

3 käy tön osaaminen ratkaisee käytännössä pitkälle lämpölaitos toiminnan taloudellisuuden. Jos käyttöhenkilökunta ei hallit se lämpölaitostekniikkaa ja -toimintaa kokonaisuutena, on hyvin herkässä tilanne, että lämpölaitoksella palaa kotimais ten polttoaineiden sijasta kallista öljyä, jonka polttaminen tuottaa merkittävää tappiota lämpölaitoksen talouteen jo pienessäkin ajassa. Kunnan toimintana lämpölaitostoiminnan vahvuutena on osaava ja asian tunteva työnjohto- ja käyttöhenkilöstö, jotka ovat henkilö kohtaisesti työn vaativuusarvioinnissa sitoutuneet toimi maan lämpölaitostoiminnassa talousnäkökohta huomioiden yksittäisinä työntekijöinä ja ongelmatilanteissa ryhmänä, myös yöllä ja viikonloppuina. Tämä näkyi käytännössä mm. tammikuussa 2010, jolloin 35 asteen pakkasessa tapahtui yllättävä polttoaineen kuljetinlaitevaurio Ruukin lämpökes kuksessa, jossa pääkattilalle estyi polttoaineen syöttö koko naan. Ongelman hoitamisessa osaava työnjohto- ja käyttö henkilöstö olivat avainasemassa ja toimivat tilanteessa kii tettävästi. Henkilöstön asenne on ensiarvoisen tärkeä käy tännön lämpölaitostoiminnassa. Esim. päivystäjät pystyvät kommunikoimaan keskenään ja ohjaamaan salkkumikrojen välityksellä lämpölaitoksia kotoa, jossa mikroilta näkyy lämpölaitosten toiminta reaaliaikaisena tilanteena. Lämpölai toshoidossa ongelmiin on reagoitava hyvin nopeasti. Lämpölaitostoiminta kunnan toimintana on mahdollistanut käyttää kunnan hankkimia ja ylläpitämiä kirjanpidon taloussuunnittelu-, seu ranta- ja laskutusohjelmia toiminnan talouspuolella. Osake yhtiömallissa yhtiö hoitaa kirjanpidon, laskutukset ja perin täasiat omilla ohjelmilla tai ne ostetaan palveluna ulkopuo lelta.. Talous kannattavalla pohjalla: Lämpölaitostoiminta kunnan toimintana on ollut kannattavalla pohjalla, mi kä tarkoittaa, että tehdyt investoinnit on tasapoisto/vuosi -periaatteella saatu lämmön myynnissä takaisin käyttötalou dessa. Näinollen investoinnit lämpölaitoksiin ovat olleet tuot tavia investointeja ja eivät ole rasittaneet kunnan käyttöta loutta, toiminnassa tulot ovat kattaneet menot. Osakeyhtiön toiminnan kuvausta: Osakeyhtiön toiminnan kuvausta on vaikea ennakoida etukäteen, koska osakeyhtiön hallinnossa olevat henkilöt sitoutuvat osakeyh tiölain mukaiseen liiketaloudelliseen asioiden hoitamiseen ja ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön toiminnasta. Kun nan omassa lämpölaitostoiminnassa vastuuta on jaettu mm. osaamisen perusteella ja hallinnollisesti, mutta osakeyhtiös sä hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat koko toiminnasta ly hyellä ja pitkällä aikavälillä, teknisesti ja taloudellisesti. Mikäli toimintaa lähdetään yhtiöittämään, on arvioitava, onko yhtiön realis tisesti mahdollista toimia liiketaloudellisesti kestävästi ja si ten, että lämmönhinta pysyy kohtuullisella tasolla tulevai suudessakin. Mikäli toimintaa lähdetään yhtiöittämään, on kunnan teetet tävä asiantuntijalla yhtiöittämissuunnitelma, jossa käydään läpi kaikki asiat, mitä prosessissa tarvitaan selvittää, kuten esim. lämpölaitos-

4 ten nykyarvo, investointitarpeet, osake pääoma, abbortti, verotusasiat, henkilöstö, taloussuunnittelu ja yleensä yhtiön toimintaedellytykset. Kysymys on kaiken kaikkiaan laaja ja aikaa vievä selvitystyö. Mikäli yhtiömuotoon päädytään, kaikki lämpösopimukset on käytävä läpi ja tehtävä uudet sopimukset perustettavan yhtiön nimiin. Nykyisiä asiakkaita on tiedotettava yhtiöittämisasiasta, he ovat todennäköisesti kiinnostuneet ainakin siitä, onko yh tiöllä mahdollisuus toimia pidemmällä aikavälillä siten, että lämmönhinnan kehitys on vakaa. Yhtiön on myös varauduttava toimimaan poikkeusoloissa. Osakeyhtiöllä ei välttämättä ole omaa henkilöstöä käytännössä hoitamas sa lämpölaitoksia, joka johtaa siihen, että lämpölaitosten käytännön hoito ostetaan ulkoa. Erityisosaamista vaativan käyttöhenkilökunnan määrä saattaa olla hyvinkin pieni, tie totaito käytännön lämpölaitoshoidossa vähäinen ja käyttö henkilöt eivät hallitse kokonaisuutta, käyttöhenkilöt vaihtuvat tämän tästä ja käytännön hoidon tietotaito ei siirry henkilöltä toiselle. Toinen vaihtoehto on, että osakeyhtiö palkkaa omaa henkilökuntaa tarpeen mukaan, kehittää henkilöstön osaamista käytännön työssä ja kouluttamalla erityisosaa mista vaativaan työhön. Koska toiminta on monellakin tapaa riskialtista toimintaa, on yhtiöllä oltava toiminnan vastuuva kuutukset, joilla katetaan mahdollisia vahinkoja. Osakeyhtiön hallinnossa olevat henkilöt hoitavat asioita vain ja ainoas taan yhtiön kannalta katsottuna, koska osakeyhtiön toimin nan päämäärä on liiketaloudellinen. Yhtiön on toiminnallaan rahoitettava lämpölaitostoiminta, mikä johtaa mm. siihen, että polttoainehankinnoissa hankinnan edullisuus on ensisi jalla. Esim. lämpölaitostoiminnan mahdollinen laajentami nen käydään yhtiössä läpi siten, että investoinnin kannatta vuus ja tuottotavoite ovat etusijalla. Poistoaikoja muuttamalla Osakeyhtiö voi perustella lämmönhinnan mer kittäviäkin muutoksia. Osakeyhtiömallissa yhtiö hoitaa kir janpidon, laskutukset ja perintäasiat omilla ohjelmilla tai os taa palvelut ulkopuolelta. Osakeyhtiömallissa kunta suurim pana lämmönostajana ajautuu tilanteeseen, jossa lämmön hintaa ja polttoaineen hankintaa ei enää kunnallispoliittises ti päätetä. Osakeyhtiömallissa hankkeiden rahoitus hoidetaan lainara hoituksella ja toiminnan tuloilla. Kunnan omistama osakeyh tiö hakee lainarahoitukselle takaukset kunnanvaltuustolta, yhtiö on kunnan konserniyhtiö, jonka velat näkyvät kunnan konsernitilinpäätöksessä. Tulevina vuosina lämpölaitostoi minnassa on edessä investointeja, koska tekniikka on tulos sa monilta osin elinkaarensa päähän kaikilla kolmella läm pölaitoksella. Toinen osakeyhtiömalli on, että kunta myy lämpölaitostoi minnan kokonaisuutena ulkopuoliselle osakeyhtiölle / toimi jalle. Myös tässä ratkaisussa osakeyhtiö toimii samoilla pe riaatteilla kuin kunnan omistama osakeyhtiö. Ratkaisussa tekninen ja taloudellinen tekeminen ja vastuu siirtyy ulko puoliselle yhtiölle. Kunnalle jää molemmis sa vaihtoehdoissa lämmönostajan rooli. Lämpölaitoksien toiminnan kustannusrakenne vuositasolla:

5 Lämpölaitoksen toimintamenot yhden toimintavuoden aika na on kuvattu graafisesti (liite). Toimintamenoista valtaosa (n. 80 %) on polttoaineen han kintamenoja ja kirjanpidollisia poistoja. Tulopuoli on esim. vuonna 2010 arvioitu menoja isommaksi. Kunta on vuoden 2010 alusta tehnyt kolme vuotta käsittävät polttoainesopimukset hakkeelle ja palatur peelle, joiden hinnat on sidottu indekseihin ja tavoitteena on, että niiden hinnan kehitys on vakaa ja ennustettavissa. Öljyä ei käytetä muutoin, kuin pakon edessä, eli mm. läm pölaitosten vuosihuoltojen yhteydessä ja kovimmilla pakkasilla huippujen tasaajana. Vaihtoehtojen vertailua: Onko kunnalla tarvetta yhtiöittää nykyisellä toimintatavalla hyvin toimivaa tulosaluetta / palvelua, jossa: Nykykyisellä toimintamallilla kaukolämpölaitosten käyttöhen kilöstö on osaavaa ja sitoutunutta hoitamaan tehtäviä vas tuullisella ja kehittävällä otteella. Henkilöstön osaamista on kehitetty käytännön työssä ja heillä on hyvä lämpölaitostek niikan tuntemus ja - käyttötaito. Käytännön lämpölaitoshoi don tietotaito siirtyy henkilöstössä käytännön työssä koulut tamalla. Lämpölaitos tulosalueena on toiminut taloudellisesti hyvin. Lämpölaitosten hoito yhdistettynä kiinteistöjen hoitoon tuke vat toisiaan toiminnallisesti, teknisesti ja taloudellisesti. Jos esim. kolme lämpölaitosta (Ruukki, Paavola, Siikajoenkylä) yhtiöitetään tai myydään ulkopuolelle, jää kunnalle edelleen kolme kotimaisilla polttoaineilla toimivaa laitosta (VOK, Re vonlahden ja Luohuan koulut), joiden käytössä kunnalla on oltava lämpölaitosten erityisosaamista osaavaa henkilökun taa, henkilöstömenot ei näinollen vähene yhtiöittämisen myötä. Kunnallispoliittisen päätöksenteon arvo tulee esille mm. sii nä, haluaako kunta kunnallispoliittisesti vaikuttaa kaukoläm mön hintaan suurimpana lämmönkäyttäjänä ja polttoaineen valintaan vuositasolla, osakeyhtiö käyttää vain hinnaltaan edullisinta polttoainetta, kunnalla on mahdollisuus valita useampia polttoaineita kunnallispoliittisella päätöksellä. Osakeyhtiön hallituksen toiminta mahdollistaa päätöksen te kemisen joustavasti ja nopealla aikataululla. Kaukolämpötoi minta on kuitenkin luonteeltaan suunnitelmallista toimintaa pitkällä aikavälillä tarkasteltuna, jossa nopealla päätöksen teolla ei saavuteta etua. Nopea ja joustava päätöksenteko sopii esim. Yrityspuiston toimintaan, jossa toimitaan erilais ten yritysten kanssa.

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot