SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa alkaen Tark

2 2 (19) 1. JOHDANTO Kuntoutuksen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata ja tukea voimavaralähtöisesti erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista sekä edistää kuntoutujan toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia kuntouttavalla työotteella moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Hän hyödyntää työskentelyssään kuntoutukseen liittyvää tietoperustaa. Lähihoitaja ohjaa kuntoutujaa päivittäisissä toiminnoissa ja hyödyntää erilaisia kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Kuntoutuksen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata kuntoutujalle terveyttä edistävää liikuntaa. Hän osaa soveltaa kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia, tehdä toimintakyky- ja suorituskykytestejä lähihoitajan vastuualueella sekä ohjata kuntoutujaa tarpeellisten liikkumisvälineiden ja PT- apuvälineiden käytössä ja hankinnassa. Hän osaa hyödyntää kuntoutujan sosiaalista verkostoa ja käyttää verkostotyön menetelmiä sekä tukea kuntoutujaa osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan kuten esim. työ-, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan. Tyypillisiä tämän koulutusohjelman tai osaamisalan suorittaneen lähihoitajan työpaikkoja ovat kuntoutujan kotiympäristö, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen ympäristöt, toiminta- ja työkeskukset, työpajat, palvelukeskukset, kylpylät, terveyskeskusten vuodeosastot ja kuntoutumisyksiköt sekä erilaiset kuntoutumiseen liittyvät kolmannen sektorin työpaikat. 2. AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN JÄRJESTÄMINEN 2.1. KUNTOUTUS Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa laatia, toteuttaa ja arvioida kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelmaa lähihoitajan vastuualueella osana moniammatillista työryhmää suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kuntoutujaryhmän ohjaustilanteita arvioida kuntoutujan toimintakykyä yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä soveltaa ja käyttää kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja lähihoitajan vastuualueella tukea ja edistää kuntoutujan terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osallistua haitallisten elintapojen ehkäisyyn ja niiden haittojen vähentämiseen avustaa, tukea ja ohjata kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suoriutumisista päivittäisissä toiminnoissa kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä tukea kuntoutujaa sosiaalisissa suhteissa ymmärtäen kuntoutujan sosiaalisen verkoston ja toimintaympäristön merkityksen kohdata haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan ja tunnistaa väkivallan uhkan ohjata ja tukea kuntoutujaa erilaisten apuvälineiden ja kodintekniikan ja turvajärjestelmien hankinnassa ja käytössä käyttää eri kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä järjestää sekä ohjata terveyttä edistävää liikuntaa toteuttaa lääkehoitoa

3 3 (19) hyödyntää kuntoutustyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kuntoutuspalveluita kuntoutustyössä hyödyntää kielitaitoaan kuntoutustyössä suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan kuntoututyössä toimia moniammatillisessa kuntoutusyhteistyössä tiedostaen lähihoitajan vastuun ja rajat toimia kuntoutuksen arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan sekä noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa. Ammatillinen peruskoulutus Opetuksen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 3. vuosi Kuntoutustyön lähtökohdat Fyysisen toimintakyvyn tukeminen Psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen Asiakaspalvelun englanti Asiakaspalvelun ruotsi Näyttötutkintoon valmistava koulutus Kuntoutustyön lähtökohdat Fyysisen toimintakyvyn tukeminen Psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen Asiakaspalvelun englanti Asiakaspalvelun ruotsi Työssäoppiminen Työssäoppiminen HOPS Voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista aiemman osaamisen perusteella. Henkilökohtaistaminen Peruskoulutuksen tutkinnon osan osat, laajuudet ja keskeiset sisällöt/ Valmistavan koulutuksen tutkinnon osan osat, laajuudet ja keskeiset sisällöt Kuntoutustyön lähtökohdat 6 ov keskeinen käsitteistö: fyysinen (PADL, IADL, AADL), psyykkinen, sosiaalinen, henkinen ja hengellinen toimintakyky kuntoutuksen arvoperusta: palveluhenkisyys, yksilöllisyys, itsenäisyys, aktiivisuus, systemaattisuus, esteettisyys, voimavaralähtöisyys, verkostonäkökulma kuntoutuslainsäädäntö: kuntoutusjärjestelmän eri tahojen lakisääteiset järjestämisvelvollisuudet ja työnjako, asiakkaan oikeudet kehittämishankkeet: ajankohtaiset hankkeet, esim. Kasteohjelma, Terveys 2015 kuntoutuspalvelut: asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta, tuettu työllistyminen, koulutuspalvelut, liikuntapalvelut ja muut vapaa-ajan palvelut ohjaamistaitojen syventäminen: ryhmien toiminta, ryhmädynamiikka, ryhmäytyminen työhyvinvointi: ergonomia, työilmapiiri, haasteellisesti käyttäytyvä asiakas, väkivallan uhka

4 4 (19) työsuojeluorganisaatio ja -ohjeet: työssäoppiminen hengenpelastus altaalla: perusteet ja harjoitukset yrittäjyys: osaamisen tuotteistaminen, yrittäjyysvalmiudet työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laatiminen, työehtosopimuksen oikeudet ja velvollisuudet laatusuositukset: työssäoppiminen kirjaaminen: työssäoppiminen opinnäyte vuorovaikutus ja kommunikaatio: dialogi, selkokielisen materiaalin valmistaminen, isokirjoitus, tekstipuhelin, esine-, kuva- ja elekieli, viittomat monikulttuurisuus ja vähemmistöryhmät: vähemmistöryhmät (romanit) ja eri kulttuurit (venäläinen, islamilainen, burmalainen), kotouttaminen, romani /maahanmuuttaja asiakkaana ja työtoverina hätäensiapu lääkehoito (1,5ov): turvallinen lääkehoito (lääkehoitoa koskeva sääntely ja valvonta, vastuut ja velvollisuudet lääkehoidossa, lääkelaskut), kuntoutujan ja hänen läheisen ohjaaminen lääkehoidon toteutuksessa (lääkkeiden käyttö, säilyttäminen, hävittäminen ja lääkemääräysten uusiminen), lääkkeiden väärinkäyttö ja sen ehkäisy, yleisempien psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn tukemisessa ja edistämisessä käytettävät lääkkeet; vaikutukset, yleisimmät haitta- ja sivuvaikutukset sekä yhteisvaikutukset: sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito: diureetit, beetasalpaajat, nitraatit, antikoagulantit diabeteksen lääkehoito: insuliini, sulfonyyliureat ja metformiini hengitystiesairauksien lääkkeet: inhaloitavat glukokortikoidit ja inhaloitavat beetasympatomimeetit neurologisten sairauksien lääkkeet: epilepsian lääkehoito, Parkinsonin taudin lääkehoito, Alzheimerin taudin lääkehoito mielenterveyshäiriöiden lääkehoito: masennuslääkkeet, neuroleptit, anksiolyytit tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkkeet: kipulääkkeet, nivelreuman lääkehoito, osteoporoosin lääkehoito, kihdin lääkehoito, spastisuuden lääkehoito Fyysisen toimintakyvyn tukeminen 7 ov toimintakyvyn arviointimenetelmät: haastattelu, havainnointi, ADL- ja IADL-mittareita, SPPB, kehon kuva, kipumittarit, fyysisen aktiivisuuden mittaaminen, kävelyn havainnointi, tutustuminen kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiin toimintakyvyn mittauksiin, esim. Toimiva-testi, FIM, Movement ABC kuntoutumisen suunnitelman laatiminen liikehoito: passiivisen, avustetun ja aktiivisen liikehoidon periaatteet ja toteutus asentohoito: lepo- ja aktiiviset asennot, asentohoidon apuvälineet perusliikkumisen havainnointi, ohjaaminen ja avustaminen perustoiminnoissa (PADL) ja asioiden hoitamisessa (IADL) sekä vaativissa päivittäisissä toiminnoissa (AADL) ohjaaminen

5 5 (19) rentousmenetelmät: kosketus-, jännitys-rentous- ja mielikuvarentous hieronta: pinnalliset lihakset, klassinen hieronta, hieronnan aiheet ja vasta-aiheet fysikaaliset hoidot: kylmä-, lämpö- ja vesihoidot, TNS-hoito apuvälineet ja teknologia: osaamisen laajentaminen liikkumisen, kommunikaation, ympäristön hallinnan, aistien ja päivittäisten toimintojen apuvälineiden osalta sekä ikäteknologia turvallisuuden edistäminen: kodintekniikka, turvajärjestelmät, valvontajärjestelmät, vaaratilanteen havaitsemisvälineet, uhkatilanteiden tunnistaminen terveyttä edistävä liikunta ja sen ohjaaminen: liikuntaneuvonta, liikunnanohjaus: esim. sauvakävely, pelit, kotivoimistelu, allasvoimistelu erityisliikunnassa avustaminen ja erityisliikuntapalvelujen tunteminen Psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen 5 ov toimintakyvyn arviointimenetelmät: asiakkaan oma kokemus, keskustelut, haastattelut, havainnointi, elämänkaarikuvaus, verkostokartta, psykologiset testit, erilaiset mittarit, esim. DEPS-asteikko, MMSE kuntoutumisen suunnitelman laatiminen verkostotyön periaatteet ja menetelmät: asiakkaan, perheen, muun lähiverkoston, hoito- ja kuntoutustyöntekijöiden ja viranomaisten yhteistyö psyykkisen toimintakyvyn tukemisen keinot: kuuntelu, kysyminen, tukea antava keskustelu, minäkuvan ja itseluottamuksen tukeminen, itseilmaisun ja muistin aktivoiminen, päivärytmi, asiantuntija-apuun ohjaaminen sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen: ihmissuhteet, osallisuus, yhteisöllisyys, vertaistuki luovat ja toiminnalliset menetelmät: liikunta, kuvataide, musiikki, muistelu sosiaalisten ongelmien ja päihteidenkäytön tunnistaminen: dialoginen haastattelu, fyysisten oireiden havainnointi, juomatapatestit esim. AUDIT-testi, verkostokartan hyödyntäminen mielenterveyden ongelmat, uhkat ja turvallisuusriskit: ahdistuneisuushäiriöt, mielialahäiriöt, psykoottiset häiriöt, syömishäiriöt, itsetuhoisuus, persoonallisuuden häiriöt, aivovaurion ja aivojen toimintahäiriön aiheuttamat ongelmat, geriatriset erityiskysymykset, ulkoiset uhkat ja sisäiset uhkat psyykkisen kriisin vaiheet syrjäytymisen riskit ja ehkäisy: päihderiippuvuus ja ennaltaehkäisevä työ Asiakaspalvelun englanti 1 ov osaamisalaan/ koulutusohjelmaan liittyvää englanninkielistä ammattisanastoa ja asiakastilanteista selviytyminen englannin kielellä Asiakaspalvelun ruotsi 1 ov itsestä ja työtehtävistä kertominen, voinnin kysyminen (kehonosat, kysymyslause), yleisimmät sairaudet ja oireet, aikavarauksen tekeminen (järjestysluvut, kuukaudet, viikonpäivät, kellonajat), asiakkaan opastaminen sisätiloissa (prepositiot, tilat), ammattisanastoa, asiakaspalvelutehtävässä toimiminen (esim. asiakkaan vastaanottaminen, erilaiset toimenpiteet, päiväjärjestyksestä kertominen, ohjeiden antaminen)

6 6 (19) Työssäoppiminen 10 ov Katso ammattitaitovaatimukset Opintoihin sisältyy ryhmänohjausta, jossa sisältöinä mm. ammatillinen kasvu, ammattietiikka ja elinikäisen oppimisen avaintaidot. Oppimisympäristöt Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö, työyksiköt, asiakkaan koti Opetusmenetelmät Luento-opetus, oppimistehtävät, harjoitukset, multimediamateriaali, aidot asiakas- ja työtilanteet, työssäoppiminen, tutustumiskäynnit, verkko-oppiminen. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arvioinnissa opettaja tai työpaikkaohjaaja käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa. Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella. Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Ryhmänohjaaja ja opiskelija käyvät kehityskeskusteluja opintojen edetessä. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Oppisopimuskoulutuksessa tutkinnon osan osat arvioidaan arviointikriteerein 1-3 ja tietopuolisten opintojen arvioinnista päättää opettaja /opettajat. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kuntoutuksen ammattitaitonsa oppilaitoksessa tai aidossa työtilanteessa kuntoutujan kotiympäristössä, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen työpaikalla, toiminta- ja työkeskuksessa, työpajalla, palvelukeskuksessa, kylpylässä, terveyskeskuksen vuodeosastolla tai kuntoutumisyksikössä tai kuntoutumiseen liittyvässä kolmannen sektorin työpaikassa. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelman laatiminen, toteutus ja arviointi, kuntoutujaa koskevien tietojen kirjaaminen, kuntoutujaryhmien ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, kuntoutujan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arviointi ja tukeminen, rentouttavien menetelmien ja tuki- ja liikuntaelimistön hoitojen käyttö, kuntoutujan ohjaaminen apuvälineiden käytössä ja liikunnassa, lääkehoito, kuntoutujan mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistaminen ja hoitoonohjaus, eri kommunikaatiomenetelmien hyödyntäminen sekä teknisten apuvälineiden ja turvajärjestelmään liittyvien laitteiden käytössä ohjaaminen. Lisäksi on hallittava kuntoutustyötä koskeva tieto ja kielitaito kuntoutustyössä kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. (Opetushallitus, määräys 17/011/2010: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2010)

7 7 (19) Ammattitaidon arviointi Ammattiosaamisen näyttö työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot: - oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky lukuun ottamatta uima- ja hengenpelastustaitoa, ensiapua ja peruselvytystä, lähi- ja perhesuhdeväkivallan uhkatilannetta Muu arviointi Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Kuntoutustyön lähtökohdat uima- ja hengenpelastustaitoa sekä ensiapua ja peruselvytystä koskeva osaaminen lähi- ja perhesuhdeväkivallan uhkan tunnistamisen osaaminen Arvioidaan suoritusmerkinnällä Tutkintotilaisuus Kaikki osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuudessa tutkinnon perusteissa määritetyn tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaan. Työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä Arviointimenetelmät Ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi. Arvioijat Opettaja ja/tai työelämän edustaja Arvosanan muodostuminen Tutkinnon osan arvosana päätetään ammattiosaamisen näytön ja muun osaamisen arvioinnin perusteella opettajien arviointikeskustelussa. Ammattiosaamisen näyttöön eteneminen edellyttää hyväksytysti suoritettua työssäoppimista. Arvosanan korottaminen, uusiminen Arvosanan voi korottaa ja hylätyn arvosanan uusia.

8 8 (19) Arvosanan korottaminen tai uusiminen edellyttää lisäopiskelua, lisäopintoja ja/tai harjoituksia. Maahanmuuttajien, eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden sekä erityisopiskelijoiden huomioiminen. Maahanmuuttajien, eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden sekä erityisopiskelijoiden huomioiminen. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tarvittaessa annetaan lisäohjausta. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tarvittaessa annetaan lisäohjausta. Suomen ammattikieleen annetaan tarvittaessa lisäohjausta. Suomen ammattikieleen annetaan tarvittaessa lisäohjausta. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kuntoutujan kuntoutumisen suunni- suunnitelman työryh- laatii kuntoutumisen telman laatiminen, män jäsenenä yhteistyössä kuntoutujan toteutus ja arviointi lähihoitajan vastuualueella kanssa lähihoitajan vastuualueella. laatii kuntoutumisen toimii aktiivisessa roolissa suunnitelman aktiivisena työryhmässä yk- työryhmän jäsenenä silöllisen ja laajatoutujan yhteistyössä kunalaisen kuntoutumisen kanssa lähihoitajan suunnitelman laatimi- vastuualueella sessa yhteistyössä ja tietää kuntoutussuunnitelman kuntoutujan kanssa merki- lähihoitajan vastuualu- tyksen kuntoutujan eella ja tiedostaa kuntoutussuunnitelman kuntoutumisprosessissa. merkityksen kuntoutujan kuntoutumisprosessissa. työskentelee kuntouttavalla työotteella kuntavalla työotteella kunsesti kuntouttavalla työskentelee kuntout- työskentelee itsenäitoutumisen suunnitelman mukaisesti yhteisman mukaisesti. Tekee misen suunnitelman toutumisen suunnitel- työotteella kuntoututyössä kuntoutujan ja yhteistyötä kuntoutujan, hänen verkoston- työskentelyään. Tekee mukaisesti ja arvioi moniammatillisen verkoston kanssa. sa ja moniammatillisen yhteistyötä kuntoutujan, hänen verkoston- verkoston kanssa. sa ja moniammatillisen verkoston kanssa. Kuntoutujaa koskevien tietojen kirjaaminen vastaa omalta osaltaan työryhmän tukemana kuntoutujan tietojen kirjaamisesta kuntoutuksen toimintaympäristössä käytettävään järjestelmään niin, että vastaa omalta osaltaan työryhmän jäsenenä kuntoutujan tietojen kirjaamisesta kuntoutuksen toimintaympäristössä käytettävään järjestelmään niin, että vastaa omalta osaltaan kuntoutujan tietojen kirjaamisesta kuntoutuksen toimintaympäristössä käytettävään järjestelmään niin, että kuntoutujan

9 9 (19) Kuntoutujaryhmien ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi kuntoutujan ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. kuntoutujan ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. suunnittelee kuntoutujaryhmän suunnittelee erilaisille ohjaustilan- kuntoutujaryhmille oh- teen hyödyntäen toiminnallisia jaustilanteita hyödyn- ja luovia täen erilaisia toiminnaljaustilanteita menetelmiä. lisia tai luovia menetelmiä. ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. suunnittelee erilaisille kuntoutujaryhmille kuntoutujalähtöisiä ohjaustilanteita ja ottaa huomioon luovat menetelmät. ohjaa kuntoutujaryhmää ja arvioi ohjaustilanteen suunnitelman mukaisesti. ohjaa itsenäisesti kuntoutujaryhmiä ja arvioi ohjaustilanteen suunnitelmien mukaisesti. Taloudellinen laadukas toimiminen ja Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu ohjaa itsenäisesti ja luovasti kuntoutujaryhmiä ja arvioi monipuolisesti ohjaustilanteen suunnitelman mukaisesti. työskentelee työryhmässä työskentelee kustannus-tietoisesti kustannustietoi- sesti ja toimintaympäristön ja toimii toimintaympäristön laatusuositusten laatusuositusten mu- mukaisesti. kaisesti. suunnittelee ohjattuna osaamisen tuotteistamista. suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia. työskentelee kustannus-tietoisesti ja toimintaympäristön laatusuositusten mukaisesti sekä arvioi ja kehittää kuntoutustyön laatua tekemällä kehittämisehdotuksia. suunnittelee ja kehittää aktiivisesti yrittäjyysvalmiuksiaan. Arvioi realistisesti oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Kuntoutujan toimintakyvyn arviointi lähihoitajan vastuualueella Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja selvittää työryhmän selvittää tukemana kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Haastattelee kuntoutujaa itsenäisesti ja arvioi kuntoutujan toimintakykyä yhdellä arviointimittarilla. mittaa sydämen sykkeen, puhallusarvoja, verenpaineen, hengitystiheyden ja kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä käyttäen useampaa kuin yhtä toimintakyvyn arviointimittaria. Hyödyntää havainnoimalla ja haastattelemalla saamaansa tietoa. selvittää monipuolisesti kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Käyttää useita toimintakyvyn arviointimittareita sekä havainnointia ja haastattelua. mittaa sydämen sykkeen, puhallusarvoja, verenpaineen, hengitystiheyden, uloshengimittaa sydämen sykkeen, verenpaineen, hengitystiheyden ja uloshengitysvirtauksen

10 10 (19) raportoi ja tiedottaa työryhmän jäsenille kuntoutujan toimintakykyyn liittyvistä tekijöistä, toimintojen muutoksista ja vaikutuksista kuntoutujan selviytymiseen ja toimintakykyyn. Kuntoutujan fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti rentouttavia menetelmiä kuntoutujan ja kuntoutujaryhmien kuntoutuksessa. Kuntoutujan fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja terveyden edistäminen uloshengitysvirtauksen (PEF). raportoi ja tiedottaa ajoittain työryhmän jäsenille kuntoutujan toimintakykyyn liittyvistä tekijöistä. avustaa ja ohjaa työryhmän tukemana kuntoutujaa liikkumisessa ja erilaisissa asennoissa (lepo- ja aktiivisissa asennoissa sekä asennosta toiseen siirtymisessä ja kävelyssä). tysvirtauksen (PEF) (PEF). Tunnistaa sekä tunnistaa muutoksia kuntoutujan tilassatuneessa muutoksia kuntoutujan tilassa ja toimii muut- tilanteessa asianmukaisesti. avustaa ja ohjaa kuntoutujaa liikkumisessa ja erilaisissa asennoissa hyödyntäen erilaisia liikeharjoituksia. raportoi ja tiedottaa työryhmän jäsenille kuntoutujan toimintakykyyn liittyvistä tekijöistä. avustaa, ohjaa ja aktivoi kuntoutujaa liikkumisessa ja erilaisissa asennoissa hyödyntäen erilaisia kuntoutujalähtöisiä liikeharjoituksia. ohjaa ja tukee kuntoutujan itsenäistä suoriutumista ohjaa ja tukee kuntoutujan itsenäistä suoriu- ohjaa ja tukee aktiivisesti kuntoutujan itse- päivittäisissä tumista päivittäisissä näistä suoriutumista toiminnoissa (PADLtoiminnot) perustoiminnoissa päivittäisissä perus- ja asioiden (PADL-toiminnot) ja toiminnoissa (PADL- hoitamisessa (IADLtoiminnot). asioiden hoitamisessa toiminnot), asioiden (IADL-toiminnot) sekä hoitamisessa (IADL- taitoa vaativissa päivittäisissä toiminnot), taitoa vaati- toiminnoissa vissa päivittäisissä (AADL-toiminnot). toiminnoissa (AADLtoiminnot). Ottaa huomioon liikkumista mahdollistavat ja ehkäisevät tekijät. käyttää työryhmän käyttää rentouttavia tukemana rentouttavia menetelmiä kuntoutujan menetelmiä kuntoutujan ja kuntoutujaryhmieen ja kuntoutujaryhmi- kuntoutuksessa. kuntoutuksessa. hieroo klassisen hieronnan otteilla ja oikealla rytmillä, mutta suoritus on vielä mekaanista. hieroo klassisen hieronnan otteilla ja tuottaa niillä kuntoutujalle hyvää oloa sekä rentouttaa lihaksia. hieroo klassisen hieronnan otteilla ja tuottaa niillä kuntoutujalle hyvää oloa sekä rentouttaa lihaksia ja lievittää kipua.

11 11 (19) antaa ohjeiden mukaisesti turvallisesti asiakkaalle pinnallisia kylmä-, lämpö- ja vesihoitoja. antaa turvallisesti pinnallisia kylmä-, lämpöja vesihoitoja sekä TNS-hoitoa. käyttää kuntoutujan kipuun kylmä-, lämpöja vesihoitoja sekä TNS-hoitoa turvallisesti ja kuntoutujakeskeisesti. Kuntoutujan psyykkisen tukee ja edistää työ- tukee ja edistää aktiivi- tukee ja edistää luo- toimintakyvyn ryhmän tukemana kunsesti kuntoutujan vasti ja aktiivisesti kun- tukeminen ja edistäminen toutujan psyykkistä psyykkistä toimintakytoutujan psyykkistä toimintakykyä (mielikyä hyödyntäen erilai- toimintakykyä hyödyntoutujan ala, oppimiskyky, sia menetelmiä. täen erilaisia menetelmiä myönteinen minäkuva ja auttaa kuntoutu- ja itseluottamus) hyödyntäen jaa tiedostamaan ja erilaisia me- käyttämään omia eläjaa netelmiä (aktiivinen mänhallintaa tukevia kuuntelu, kysyminen ja tukea antavat keskustelut). psyykkisiä voimavarojaan. aktivoi työryhmän tukemana aktivoi kuntoutujan aktivoi kuntoutujan kuntoutujan itseilmaisua ja muistia itseilmaisua, muistia ja itseilmaisua ja muistia eri keinoin ja tukee mielikuvia eri keinoin ja tutuissa tilanteissa toiminnallaan kuntoutujan tukee toiminnallaan käyttäen joitakin menetelmiä (liikunta, kuvataide, musiikki ja muistelu)kuvaa myönteistä minä- ja itseluottamusta. kuntoutujan myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta monipuolisesti. tunnistaa työryhmän tukemana kuntoutujan unen, uupumuksen ja vireyden merkityksen päivittäiseen toimintakykyyn ja tukee kuntoutujaa normaaliin päivärytmiin ja sitä tukeviin elintapoihin. tunnistaa kuntoutujan unen, uupumuksen ja vireyden merkityksen päivittäiseen toimintakykyyn ja tukee kuntoutujaa normaaliin päivärytmiin ja sitä tukeviin elintapoihin sekä ohjaa tarvittaessa asiantuntija-avun piiriin. tunnistaa kuntoutujan unen, uupumuksen ja vireyden merkityksen päivittäiseen toimintakykyyn, tukee sekä ohjaa kuntoutujaa normaaliin päivärytmiin ja sitä tukeviin elintapoihin sekä ohjaa ja motivoi kuntoutujaa tarvittaessa asiantuntija-avun piiriin. Kuntoutujan sosiaalisen toimintakyvyn tukemana yhteistyössä kuntoutujan kanssa kuntoutujan kanssa selvittää työryhmän selvittää yhteistyössä selvittää yhteistyössä tukeminen ja edistäminen kuntoutujan sosiaalisen verkoston sekä sen verkoston sekä kuntoutujan kanssa kuntoutujan sosiaali- kuntoutujan sosiaalisen verkoston sekä kulttuuri- ja toimintaympäristön ja tukee taympäristön ja tukee kulttuuri- ja toimin- kulttuuri- ja toimintaympäristön ja tukee ja ohjaa kuntoutujaa ja aktivoi kuntoutujan kuntoutujan sosiaalista sosiaalisessa toimintakyvyssä yhteistyössä kyä yhteistyössä kun- sosiaalista toimintaky- toimintakykyä yhteistyössä kuntoutujan ja kuntoutujan ja verkoston kanssa (esim. ys- kanssa (esim. ystätoutujan ja verkoston verkoston kanssa (esim. ystävyyssuhteet tävyyssuhteet ja harrastukset)vyyssuhteet ja harrastukset). ja harrastukset).

12 12 (19) Apuvälineiden hyödyntäminen kuntoutustyössä Eri kommunikaatiomenetelmien hyödyntäminen kuntoutustyössä ohjaa työryhmän jäsenenä kuntoutujaa osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan. ohjaa ja tukee työryhmän tukemana kuntoutujaa elämänhallinnassa ja mielekkäässä arkielämässä (esim. päivärytmi, arjen toimivuus, päivittäisten asioiden hoitaminen, päihteiden käytön välttäminen). ohjaa kuntoutujaa osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan, tarvittaessa erilaisiin päivä- ja työtoimintoihin ja tuettuun työllistymiseen. ohjaa ja tukee kuntoutujaa elämänhallinnassa ja mielekkäässä arkielämässä. ohjaa aktiivisesti kuntoutujaa osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan, tarvittaessa erilaisiin päivä- ja työtoimintoihin ja tuettuun työllistymiseen. ohjaa ja tukee aktiivisesti kuntoutujaa elämänhallinnassa ja mielekkäässä arkielämässä. arvioi työryhmän tukemana arvioi kuntoutujan apu- arvioi monipuolisesti kuntoutujan välineiden tarpeita kuntoutujan apuväli- apuvälineiden (esim. hyödyntäen alan asiantuntijoita neiden tarpeita hyö- liikkumisen, kommunikaation, ja tiedottaa dyntäen alan asiantunneiden ympäristönhallinnan, niistä työryhmän muille tijoita ja tiedottaa niistä aistien ja jäsenille. Ohjaa kun- työryhmän muille jäse- päivittäisten toimintojen) toutujaa niiden hankinnassa nille. Ohjaa kuntoututaa tarpeita ja tiedottoutujaa niistä työryhmän muille jäsenille. Ohjaa ja käytössä. jaa niiden hankinnassa ja käytössä. kuntoutujaa niiden hankinnassa ja käytössä. hyödyntää alan asiantuntijoita huoltoverkostojen käytössä. kommunikoi kuntoutujan kanssa hyödyntäen tarvittaessa jotakin vaihtoehtoista kommunikaatiomenetelmää (esim. selkokieli, isokirjoitus, tekstipuhelin, esine-, kuva- tai elekieli ja viittomat). hyödyntää alan asiantuntijoita hyödyntää alan asianvioinnissa apuvälineartuntijoita apuvälinear- ja apuvälineiden huoltoverkostoja. Tietää hankintaprosessin vioinnissa sekä apuvälineiden hankinta- ja huoltoverkostoja. eri vaiheet. kommunikoi asiakaslähtöisesti hyödyntäen kommunikoi vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä. asiakaslähtöisesti hyödyntäen monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä. Terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuutuissa tilanteissa perusturvallisuutta edis- ohjaa kuntoutujaa tu- ohjaa kuntoutujaa peden ja toimintakyvyn rusturvallisuutta edistävän kodintekniikan ja turvajärjestelmään tävän kodintekniikan ja tukeminen turvajärjestelmään kuuluvien laitteiden kuuluvien laitteiden käytössä. Ennalta ehkäyttää kodintekniikkaan kuuluvia peruslaitteita ja niiden käyttöä helpottavia lisälaitteita ja ohjaa kuntoutujalähtöisesti kuntoutu-

13 13 (19) Kuntoutujan mielenterveys - ja päihdeongelmien tunnistaminen ja hoitoonohjaus edistää kuntoutujan terveyttä ja ohjaa eri riskiryhmiin kuuluville kuntoutujille joitakin terveyttä edistävän liikunnan muotoja (sauvakävely, pelit, kotivoimistelu ja allasvoimistelu). käytössä (turvahälytys- käisee tapaturmia. ja valvontajärjestelmät sekä vaaratilanteen havaitsemisvälineet). Ennalta ehkäisee tapaturmia. jaa ja hänen läheisiään niiden käytössä. Ohjaa kuntoutujaa turvajärjestelmään kuuluvien laitteiden käytössä. Ennalta ehkäisee tapaturmia. edistää kuntoutujan edistää kuntoutujan terveyttä ja ohjaa eriikäisille ja eri riskiryhtoutujalähtöisesti eri- terveyttä ja ohjaa kunmiin kuuluville kuntoutujille joitakin terveyttä miin kuuluville kuntouikäisille ja eri riskiryh- edistävän liikunnan tujille terveyttä edistävää liikuntaa ja ohjaa muotoja yksilöllisesti ja ryhmissä. yksilöllisesti ja ryhmissä. ohjaa kuntoutujia heille tuntee erityisliikuntaa hyödyntää erityisliikuntaa sopiviin liikuntapalveluihin järjestäviä organisaatitujen järjestäviä organi- ja avustaa annetoita ja ohjaa kuntoutusaatioita ja ohjaa kun- ohjeiden mukaisesti jia niiden toimintaan ja toutujia liikuntapalvetyisliikunnan kuntoutujaa eri- avustaa annettujen luiden pariin. Avustaa ryhmissä. ohjeiden mukaisesti kuntoutujalähtöisesti kuntoutujaa erityisliikunnan kuntoutujaa erityislii- ryhmissä. kunnan ryhmissä. tunnistaa kuntoutujan tunnistaa kuntoutujan tunnistaa kuntoutujan hyvinvoinnin ja turvallisuuden hyvinvoinnin ja turvalli- hyvinvoinnin ja turvalli- uhkatekijöitä ja suuden uhkatekijöitä ja suuden uhkatekijöitä ja tukee työryhmän jäsenenä kuntoutujaa selviytymään tukee kuntoutujaa selviytymään sosiaalisis- tukee aktiivisesti kuntoutujaa selviytymään sosiaalisissa ongelmissa ja ohjaa sosiaalisissa ongel- sa ongelmissa. tarvittaessa asiantuntija-avun missa ja ohjaa sekä piiriin. motivoi tarvittaessa asiantuntija-avun piiriin. arvioi kuntoutujan arvioi kuntoutujan päihteiden käytön tasoa päihteiden käytön ta- ja tunnistaa sen soa ja tunnistaa sen haittoja. Tunnistaa haittoja sekä tukee kuntoutujan mielenterveyden häntä vähentämään uhkia ja on- niitä. Tunnistaa kun- gelmia sekä tukee toutujan mielenterveyden häntä niissä selviytymisessä. Toimii yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. uhkia ja ongelmia sekä tukee häntä selviytymään niissä. Ohjaa kuntoutujan tarvittaessa mielenterveys-, päihde- tai kriisipalveluihin ja hyödyntää asiantuntija-apua. arvioi kuntoutujan päihteidenkäytön tason, tunnistaa sen haittoja sekä tukee häntä vähentämään niitä. Tunnistaa kuntoutujan mielenterveyden uhkia ja ongelmia sekä tukee häntä selviytymään niissä. Ohjaa ja motivoi kuntoutujan tarvittaessa mielenterveys-, päihde- ja kriisipalveluihin ja hyödyntää monipuolisesti asiantuntija-apua.

14 14 (19) Lääkehoito käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet oikein ja turvallisesti. Ohjaa työryhmän tukemana kuntoutujaa ja hänen läheisiään lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä, hävittämisessä ja lääkemääräysten uusimisessa. käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet oikein ja turvallisesti. Ohjaa kuntoutujaa ja hänen läheisiään lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä, hävittämisessä ja lääkemääräysten uusimisessa. käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet oikein ja turvallisesti. Ohjaa aktiivisesti kuntoutujaa ja hänen läheisiään lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä, hävittämisessä ja lääkemääräysten uusimisessa. tarkkailee työryhmän tarkkailee lääkkeiden tarkkailee lääkkeiden tukemana lääkkeiden vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia sekä tunnistaa sekä tun- nistaa yleisimpiä haitnistaa sekä tun- yleisimmät haitta- yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia ja ta- ja sivuvaikutukset ja sivuvaikutuksia ja väärinkäyttöä, joista ja väärinkäyttöä, joista väärinkäyttöä, joista tiedottaa moniammatillisessa tiedottaa itsenäisesti tiedottaa moniammatillisessa työryhmässä. sekä suullisesti että työryhmässä. kirjallisesti moniammatillisessa työryhmässä. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Kuntoutumisen tukemista ja edistämistä koskevan tiedon hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää työssään tietoa kuntoutujan fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, henkisestä ja hengellisestä toimintakyvystä. hyödyntää työryhmän jäsenenä fyysisen toimintakyvyn tukemisessa, kuntoutujan liikkumisessa ja liikunnan ohjauksessa tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta. hyödyntää työryhmän tukemana tietoa kuntoutujan toimintakyvystä, hieronnan aiheista ja vasta-aiheista. perustelee toimintaansa tiedolla toimintakyvyn eri osa-alueista. hyödyntää fyysisen toimintakyvyn tukemisessa, kuntoutujan liikkumisessa ja liikunnan ohjauksessa tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta. hyödyntää tietoa kuntoutujan toimintakyvystä, hieronnan aiheista ja vasta-aiheista. hyödyntää työssään työryhmän tukemana tietoa kuntoutujan psyykkisen kriisin vaihyödyntää työssään tietoa psyykkisen kriisin vaiheista. perustelee laajasti toimintaansa tiedolla toimintakyvyn eri osaalueista. hyödyntää fyysisen toimintakyvyn tukemisessa, kuntoutujan liikkumisessa ja liikunnan ohjauksessa tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta ja perustelee ratkaisunsa. perustelee kuntoutujalähtöisesti toimintansa tiedolla kuntoutujan toimintakyvystä, hieronnan aiheista ja vasta-aiheista. perustelee toimintansa tiedolla kuntoutujan psyykkisen kriisin vaiheista.

15 15 (19) Lääkehoitoa koskevan hallinta tiedon heista. hyödyntää työssään tietoa vuorovaikutuksen sekä kommunikaation vaikutuksesta ihmisen elämänhallintaan. hyödyntää työssään tietoa kuntoutujien asumisen muodoista ja keskustelee tutuissa tilanteissa eri vaihtoehdoista kuntoutujan kanssa. hyödyntää työssään tietoa syrjäytymisen riskeistä ja niiden ehkäisystä. perustelee toimintansa tiedoilla syrjäytymisen riskeistä ja niiden ehkäisystä. hyödyntää työssään tietoa verkostotyön periaatteista kuntoutumisessa ja sen esteiden ehkäisemisessä (mm. ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö). perustelee toimintaansa tiedolla vuorovaikutuksen sekä kommunikaation vaikutuksesta ihmisen elämänhallintaan. hyödyntää työssään hyödyntää tietoa kuntoutujien asumisen muodoista ja ohjaa kuntoutujaa näiden palveluiden käytössä. perustelee toimintaansa tiedolla verkostotyön periaatteista ja menetelmistä kuntoutumisessa ja sen esteiden ehkäisemisessä (mm. ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö). perustelee kattavasti toimintaansa tiedolla vuorovaikutuksen sekä kommunikaation vaikutuksesta ihmisen elämänhallintaan. työssään laajasti tietoa kuntoutujien asumisen muodoista ja ohjaa kuntoutujalähtöisesti kuntoutujaa näiden palveluiden käytössä. perustelee kattavasti toimintansa tiedoilla syrjäytymisen riskeistä ja niiden ehkäisystä. perustelee laajasti toimintaansa tiedolla verkostotyön periaatteista ja menetelmistä kuntoutumisessa ja sen esteiden ehkäisemisessä (mm. ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö). hyödyntää työssään perustelee toimintansa perustelee toimintansa tietoa ryhmäytymisen tiedoilla ryhmäytymisen ohjaustilanteessa tie- eri vaiheista. Käytdoilla eri vaiheista ja ryhmän ryhmien toimin- toimintaan vaikuttavista tää tietoa ryhmien toinasta ja ottaa kuntoutujaryhmissäteessa tekijöistä eri kuntouminnasta ohjaustilantujakeskeisesti huomitää ja ottaa huomioon erilaiset kuntoutujaryhmätoon erilaiset kuntoutujaryhmät. hyödyntää työssään tietoa eri kulttuureista ja vähemmistöryhmistä. perustelee toimintaansa tiedolla eri kulttuureista ja vähemmistöryhmistä. hyödyntää lääkehoidon perustelee toimintaansa eri tehtävissä tietoa lääkehoidon eri sairauksista, lääkeaineryhmistä, tehtävissä tiedoilla lää- sairauksista, lää- kemuodoista, lääkkeen keaineryhmistä, lääkemuodoista, antotavoista sekä lääkehoitoa lääkkeen ohjaavista antotavoista sekä lääkehoitoa säädöksistä sekä lääkkeiden ohjaavista väärinkäytön säädöksistä sekä lääk- perustelee toimintaansa tiedolla eri kulttuureista ja vähemmistöryhmistä sekä soveltaa tätä tietoa monipuolisesti työssään. perustelee kattavasti toimintaansa lääkehoidon eri tehtävissä tiedoilla sairauksista, lääkeaineryhmistä, lääkemuodoista, lääkkeen antotavoista sekä lääkehoitoa ohjaavista säädöksistä sekä lääk-

16 16 (19) ilmiöistä. keiden väärinkäytön ilmiöistä. keiden väärinkäytön ilmiöistä ja niiden ehkäisystä. perustelee toimintaansa tiedoilla kuntoutustyötä ohjaavasta lain- Kuntoutuspalvelujen hyödyntää työryhmän hyödyntää työssään ja lainsäädännön tukemana työssään tietoa kuntoutustyötä tunteminen tietoa kuntoutustyötä ohjaavasta lainsäädännöstä, ohjaavasta lainsäädännöstä, valtakunnalsäädännöstä, valtakunnallisista kehittämishankkeista ja kuntoutuspalveluista (esim. Kasteohjelma, lisista kehittämishankkeista ja kuntoutuspalveluistakunnallisista terveys 2015). valta- kehittämishankkeista ja kuntoutuspalveluista. Yrittäjyyttä ja osaamisen hyödyntää ohjattuna hyödyntää työssään hyödyntää monipuolita tuotteistamis- työssään tietoa kun- tietoa kuntoutusalan sesti työssään tietoa koskevan tiedon toutusalan yrittäjyydestä, yrittäjyydestä, osaami- kuntoutusalan yrittä- hallinta osaamisen tuotteissensa tuotteistamisesjyydestä ja osaamisen- tamisesta ja sisäisen ta sekä toimii sisäisen sa tuotteistamisesta yrittäjyyden merkityksestäden yrittäjyyden periaattei- sekä toimii sisäisen mukaan. yrittäjyyden periaattei- den mukaan. Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä osoittaa työssään tietonsa lähihoitajan työhön liittyvistä työehtosopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. palvelee kuntoutujia suomen kielellä ja selviytyy auttavasti kuntoutustyössä ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. perustelee toimintaansa lähihoitajan työtä määrittelevillä työehtosopimuksen oikeuksilla palvelee kuntoutujia suomen kielellä ja hoitaa kuntoutustyössä ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee kuntoutujia palvelee kuntoutujia ruotsin ja suomen kielellä ja selviytyy auttavasti ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa kun- kuntoutustyössä toutustyössä yhdellä yhdellä vieraalla kielellä. vieraalla kielellä. ja velvollisuuksilla. Osoittaa työssään tietonsa työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. perustelee monipuolisesti toimintaansa lähihoitajan työtä määrittelevillä työehtosopimuksen oikeuksilla ja velvollisuuksilla. Osoittaa työssään tietonsa työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. palvelee kuntoutujia suomen kielellä ja hoitaa kuntoutustyön joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee kuntoutujia ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa kuntoutustilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä. Kielitaidon hyödyntäminen hoitaa kuntoutustilan- hoitaa kuntoutustilan- palvelee kuntoutujia asiakaspalteen suomen tai ruotteen suomen tai ruot- suomen tai ruotsin velussa sin kielellä sekä selviytyy sin kielellä sekä yhdel- kielellä sekä hoitaa auttavasti kuntoulä vieraalla kielellä ja kuntoutustilanteen Alakohtainen kielitaidon hallinta tustilanteessa yhdellä selviytyy auttavasti joustavasti toisella kotimaisella kielellä muunkielisillä muulla kielellä. toisella kotimaisella ja

17 17 (19) Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa hoitaa kuntoutustilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa kuntoutustilan- kielellä. Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa eteenpäin yhdellä teessa asiakkaan muulla kielellä. hoitaa kuntoutustilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. yhdellä vieraalla kielellä. palvelee kuntoutujia koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa kuntoutustilanteen joustavasti muulla kielellä. yhdellä Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus yhteistyö ja Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia. tekee työryhmän tukemana moniammatillista yhteistyötä lähihoitajan vastuualueella. Ammattietiikka työskentelee kuntoutuksen arvoperustan (palveluhenkisyys, yksilöllisyys, itsenäisyys, aktiivisuus, voimavaralähtöisyys, verkostonäkökulma ja kuntoutuksen syste- ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. Pyytää tarvittaessa ohjausta. tekee itsenäisesti työhönsä liittyviä päätöksiä ja ratkaisee ongelmia sekä hankkii lisätietoa ratkaisuilleen. tekee moniammatillista yhteistyötä kuntoutusalan muiden toimijoiden kanssa lähihoitajan vastuualueella. työskentelee kuntoutuksen arvoperustan ja toimintaperiaatteiden mukaisesti ja perustelee toimintaansa. hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa työtilanteissa, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Antaa palautetta esittäen rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja ja pyytää ohjausta tarvittaessa. tekee itsenäisesti työhönsä liittyviä päätöksiä ja ratkaisee ongelmia. Perustelee toimintaansa ammatillisilla tiedoilla ja hankkii tarvittaessa lisätietoa. tekee laajasti moniammatillista yhteistyötä kuntoutusalan muiden toimijoiden kanssa lähihoitajan vastuualueella. työskentelee kuntoutuksen arvoperustan ja toimintaperiaatteiden, lakien ja säännösten mukaisesti ja perustelee toimintaansa niillä laajaalaisesti.

18 18 (19) maattisuus ja esteettisyys) ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään. Noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita sekä sähkö- ja paloturvallisuusmää-räyksiä ja käyttää ohjeiden mukaisesti työvälineitä ja työmenetelmiä. kehittää toimintansa turvallisuutta ja noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita sekä sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä. Tuntee paikallisen työsuojeluorganisaation toimintatavat ja käyttää asianmukaisesti ja itsenäisesti työvälineitä ja työmenetelmiä. noudattaa turvallisuusohjeita altaalla sekä osoittaa hengenpelastustaitonsa altaalla simuloidussa tilanteessa. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. tunnistaa työssään fyysistä kuormitusta ai-heuttavia tekijöitä ja toimii ergonomisesti oikein. avustaa kuntoutujan siirtymisen ergonomisten periaatteiden mukaisesti. Ymmärtää ergonomian osana kuntouttavaa hoitotyötä. vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta ja noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita sekä sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä ja käyttää asianmukaisesti työvälineitä ja työmenetelmiä. noudattaa turvallisuusohjeita altaalla sekä osoittaa uima- ja hengenpelastustaitonsa altaalla simuloidussa tilanteessa. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. ennalta ehkäisee työn aiheuttamia liikuntaelinvaivoja ja ylläpitää omaa työkykyään vähentämällä kuormitusta ja toimimalla ergonomisesti oikein. avustaa kuntoutujan siirtymisen ergonomisten periaatteiden mukaisesti. Ymmärtää ergonomian osana kuntouttavaa hoitotyötä ja tekee joitakin ehdotuksia työympäristön ergonomian kehittämiseksi. noudattaa turvallisuusohjeita altaalla sekä osoittaa hyvän uima- ja hengenpelastustaitonsa altaalla simuloidussa tilanteessa. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. ennalta ehkäisee työn aiheuttamia liikuntaelinvaivoja ja ylläpitää omaa työkykyään vähentämällä kuormitusta ja toimimalla ergonomisesti oikein. Perustelee toimintansa. avustaa kuntoutujan siirtymisen ergonomisten periaatteiden mukaisesti ja tunnistaa siihen liittyvät riskit. Ymmärtää ergonomian osana kuntouttavaa hoitotyötä. Tekee kehittämisehdotuksia työympäristön ergonomian kehittämiseksi.

19 19 (19) osallistuu hyvän työilmapiirin ylläpitämiseen ja huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan. ylläpitää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä työpaikalla sekä tunnistaa siihen haitallisesti vaikuttavia asioita (kuten työuupumuksen ja kiusaamisen). Käsittelee työstä johtuvia paineita ja hakee tarvittaessa tukea ja ohjausta itselleen ja toiminnalleen. tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan. Ohjaa avun saannissa työryhmän tukemana. ylläpitää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä työpaikalla. Käsittelee työstä johtuvia paineita ja hakee tukea itselleen. ottaa työssään huomioon haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan. Ohjaa avun saannissa ja tiedottaa työryhmälle. ottaa työssään vastuullisesti huomioon haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan. Ohjaa avun saannissa ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä.

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot