SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa alkaen Tark

2 2 (19) 1. JOHDANTO Kuntoutuksen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata ja tukea voimavaralähtöisesti erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista sekä edistää kuntoutujan toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia kuntouttavalla työotteella moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Hän hyödyntää työskentelyssään kuntoutukseen liittyvää tietoperustaa. Lähihoitaja ohjaa kuntoutujaa päivittäisissä toiminnoissa ja hyödyntää erilaisia kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Kuntoutuksen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata kuntoutujalle terveyttä edistävää liikuntaa. Hän osaa soveltaa kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia, tehdä toimintakyky- ja suorituskykytestejä lähihoitajan vastuualueella sekä ohjata kuntoutujaa tarpeellisten liikkumisvälineiden ja PT- apuvälineiden käytössä ja hankinnassa. Hän osaa hyödyntää kuntoutujan sosiaalista verkostoa ja käyttää verkostotyön menetelmiä sekä tukea kuntoutujaa osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan kuten esim. työ-, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan. Tyypillisiä tämän koulutusohjelman tai osaamisalan suorittaneen lähihoitajan työpaikkoja ovat kuntoutujan kotiympäristö, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen ympäristöt, toiminta- ja työkeskukset, työpajat, palvelukeskukset, kylpylät, terveyskeskusten vuodeosastot ja kuntoutumisyksiköt sekä erilaiset kuntoutumiseen liittyvät kolmannen sektorin työpaikat. 2. AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN JÄRJESTÄMINEN 2.1. KUNTOUTUS Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa laatia, toteuttaa ja arvioida kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelmaa lähihoitajan vastuualueella osana moniammatillista työryhmää suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kuntoutujaryhmän ohjaustilanteita arvioida kuntoutujan toimintakykyä yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä soveltaa ja käyttää kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja lähihoitajan vastuualueella tukea ja edistää kuntoutujan terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osallistua haitallisten elintapojen ehkäisyyn ja niiden haittojen vähentämiseen avustaa, tukea ja ohjata kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suoriutumisista päivittäisissä toiminnoissa kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä tukea kuntoutujaa sosiaalisissa suhteissa ymmärtäen kuntoutujan sosiaalisen verkoston ja toimintaympäristön merkityksen kohdata haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan ja tunnistaa väkivallan uhkan ohjata ja tukea kuntoutujaa erilaisten apuvälineiden ja kodintekniikan ja turvajärjestelmien hankinnassa ja käytössä käyttää eri kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä järjestää sekä ohjata terveyttä edistävää liikuntaa toteuttaa lääkehoitoa

3 3 (19) hyödyntää kuntoutustyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kuntoutuspalveluita kuntoutustyössä hyödyntää kielitaitoaan kuntoutustyössä suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan kuntoututyössä toimia moniammatillisessa kuntoutusyhteistyössä tiedostaen lähihoitajan vastuun ja rajat toimia kuntoutuksen arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan sekä noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa. Ammatillinen peruskoulutus Opetuksen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 3. vuosi Kuntoutustyön lähtökohdat Fyysisen toimintakyvyn tukeminen Psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen Asiakaspalvelun englanti Asiakaspalvelun ruotsi Näyttötutkintoon valmistava koulutus Kuntoutustyön lähtökohdat Fyysisen toimintakyvyn tukeminen Psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen Asiakaspalvelun englanti Asiakaspalvelun ruotsi Työssäoppiminen Työssäoppiminen HOPS Voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista aiemman osaamisen perusteella. Henkilökohtaistaminen Peruskoulutuksen tutkinnon osan osat, laajuudet ja keskeiset sisällöt/ Valmistavan koulutuksen tutkinnon osan osat, laajuudet ja keskeiset sisällöt Kuntoutustyön lähtökohdat 6 ov keskeinen käsitteistö: fyysinen (PADL, IADL, AADL), psyykkinen, sosiaalinen, henkinen ja hengellinen toimintakyky kuntoutuksen arvoperusta: palveluhenkisyys, yksilöllisyys, itsenäisyys, aktiivisuus, systemaattisuus, esteettisyys, voimavaralähtöisyys, verkostonäkökulma kuntoutuslainsäädäntö: kuntoutusjärjestelmän eri tahojen lakisääteiset järjestämisvelvollisuudet ja työnjako, asiakkaan oikeudet kehittämishankkeet: ajankohtaiset hankkeet, esim. Kasteohjelma, Terveys 2015 kuntoutuspalvelut: asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta, tuettu työllistyminen, koulutuspalvelut, liikuntapalvelut ja muut vapaa-ajan palvelut ohjaamistaitojen syventäminen: ryhmien toiminta, ryhmädynamiikka, ryhmäytyminen työhyvinvointi: ergonomia, työilmapiiri, haasteellisesti käyttäytyvä asiakas, väkivallan uhka

4 4 (19) työsuojeluorganisaatio ja -ohjeet: työssäoppiminen hengenpelastus altaalla: perusteet ja harjoitukset yrittäjyys: osaamisen tuotteistaminen, yrittäjyysvalmiudet työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laatiminen, työehtosopimuksen oikeudet ja velvollisuudet laatusuositukset: työssäoppiminen kirjaaminen: työssäoppiminen opinnäyte vuorovaikutus ja kommunikaatio: dialogi, selkokielisen materiaalin valmistaminen, isokirjoitus, tekstipuhelin, esine-, kuva- ja elekieli, viittomat monikulttuurisuus ja vähemmistöryhmät: vähemmistöryhmät (romanit) ja eri kulttuurit (venäläinen, islamilainen, burmalainen), kotouttaminen, romani /maahanmuuttaja asiakkaana ja työtoverina hätäensiapu lääkehoito (1,5ov): turvallinen lääkehoito (lääkehoitoa koskeva sääntely ja valvonta, vastuut ja velvollisuudet lääkehoidossa, lääkelaskut), kuntoutujan ja hänen läheisen ohjaaminen lääkehoidon toteutuksessa (lääkkeiden käyttö, säilyttäminen, hävittäminen ja lääkemääräysten uusiminen), lääkkeiden väärinkäyttö ja sen ehkäisy, yleisempien psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn tukemisessa ja edistämisessä käytettävät lääkkeet; vaikutukset, yleisimmät haitta- ja sivuvaikutukset sekä yhteisvaikutukset: sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito: diureetit, beetasalpaajat, nitraatit, antikoagulantit diabeteksen lääkehoito: insuliini, sulfonyyliureat ja metformiini hengitystiesairauksien lääkkeet: inhaloitavat glukokortikoidit ja inhaloitavat beetasympatomimeetit neurologisten sairauksien lääkkeet: epilepsian lääkehoito, Parkinsonin taudin lääkehoito, Alzheimerin taudin lääkehoito mielenterveyshäiriöiden lääkehoito: masennuslääkkeet, neuroleptit, anksiolyytit tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkkeet: kipulääkkeet, nivelreuman lääkehoito, osteoporoosin lääkehoito, kihdin lääkehoito, spastisuuden lääkehoito Fyysisen toimintakyvyn tukeminen 7 ov toimintakyvyn arviointimenetelmät: haastattelu, havainnointi, ADL- ja IADL-mittareita, SPPB, kehon kuva, kipumittarit, fyysisen aktiivisuuden mittaaminen, kävelyn havainnointi, tutustuminen kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiin toimintakyvyn mittauksiin, esim. Toimiva-testi, FIM, Movement ABC kuntoutumisen suunnitelman laatiminen liikehoito: passiivisen, avustetun ja aktiivisen liikehoidon periaatteet ja toteutus asentohoito: lepo- ja aktiiviset asennot, asentohoidon apuvälineet perusliikkumisen havainnointi, ohjaaminen ja avustaminen perustoiminnoissa (PADL) ja asioiden hoitamisessa (IADL) sekä vaativissa päivittäisissä toiminnoissa (AADL) ohjaaminen

5 5 (19) rentousmenetelmät: kosketus-, jännitys-rentous- ja mielikuvarentous hieronta: pinnalliset lihakset, klassinen hieronta, hieronnan aiheet ja vasta-aiheet fysikaaliset hoidot: kylmä-, lämpö- ja vesihoidot, TNS-hoito apuvälineet ja teknologia: osaamisen laajentaminen liikkumisen, kommunikaation, ympäristön hallinnan, aistien ja päivittäisten toimintojen apuvälineiden osalta sekä ikäteknologia turvallisuuden edistäminen: kodintekniikka, turvajärjestelmät, valvontajärjestelmät, vaaratilanteen havaitsemisvälineet, uhkatilanteiden tunnistaminen terveyttä edistävä liikunta ja sen ohjaaminen: liikuntaneuvonta, liikunnanohjaus: esim. sauvakävely, pelit, kotivoimistelu, allasvoimistelu erityisliikunnassa avustaminen ja erityisliikuntapalvelujen tunteminen Psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen 5 ov toimintakyvyn arviointimenetelmät: asiakkaan oma kokemus, keskustelut, haastattelut, havainnointi, elämänkaarikuvaus, verkostokartta, psykologiset testit, erilaiset mittarit, esim. DEPS-asteikko, MMSE kuntoutumisen suunnitelman laatiminen verkostotyön periaatteet ja menetelmät: asiakkaan, perheen, muun lähiverkoston, hoito- ja kuntoutustyöntekijöiden ja viranomaisten yhteistyö psyykkisen toimintakyvyn tukemisen keinot: kuuntelu, kysyminen, tukea antava keskustelu, minäkuvan ja itseluottamuksen tukeminen, itseilmaisun ja muistin aktivoiminen, päivärytmi, asiantuntija-apuun ohjaaminen sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen: ihmissuhteet, osallisuus, yhteisöllisyys, vertaistuki luovat ja toiminnalliset menetelmät: liikunta, kuvataide, musiikki, muistelu sosiaalisten ongelmien ja päihteidenkäytön tunnistaminen: dialoginen haastattelu, fyysisten oireiden havainnointi, juomatapatestit esim. AUDIT-testi, verkostokartan hyödyntäminen mielenterveyden ongelmat, uhkat ja turvallisuusriskit: ahdistuneisuushäiriöt, mielialahäiriöt, psykoottiset häiriöt, syömishäiriöt, itsetuhoisuus, persoonallisuuden häiriöt, aivovaurion ja aivojen toimintahäiriön aiheuttamat ongelmat, geriatriset erityiskysymykset, ulkoiset uhkat ja sisäiset uhkat psyykkisen kriisin vaiheet syrjäytymisen riskit ja ehkäisy: päihderiippuvuus ja ennaltaehkäisevä työ Asiakaspalvelun englanti 1 ov osaamisalaan/ koulutusohjelmaan liittyvää englanninkielistä ammattisanastoa ja asiakastilanteista selviytyminen englannin kielellä Asiakaspalvelun ruotsi 1 ov itsestä ja työtehtävistä kertominen, voinnin kysyminen (kehonosat, kysymyslause), yleisimmät sairaudet ja oireet, aikavarauksen tekeminen (järjestysluvut, kuukaudet, viikonpäivät, kellonajat), asiakkaan opastaminen sisätiloissa (prepositiot, tilat), ammattisanastoa, asiakaspalvelutehtävässä toimiminen (esim. asiakkaan vastaanottaminen, erilaiset toimenpiteet, päiväjärjestyksestä kertominen, ohjeiden antaminen)

6 6 (19) Työssäoppiminen 10 ov Katso ammattitaitovaatimukset Opintoihin sisältyy ryhmänohjausta, jossa sisältöinä mm. ammatillinen kasvu, ammattietiikka ja elinikäisen oppimisen avaintaidot. Oppimisympäristöt Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö, työyksiköt, asiakkaan koti Opetusmenetelmät Luento-opetus, oppimistehtävät, harjoitukset, multimediamateriaali, aidot asiakas- ja työtilanteet, työssäoppiminen, tutustumiskäynnit, verkko-oppiminen. Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arvioinnissa opettaja tai työpaikkaohjaaja käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa. Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella. Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Ryhmänohjaaja ja opiskelija käyvät kehityskeskusteluja opintojen edetessä. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Oppisopimuskoulutuksessa tutkinnon osan osat arvioidaan arviointikriteerein 1-3 ja tietopuolisten opintojen arvioinnista päättää opettaja /opettajat. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kuntoutuksen ammattitaitonsa oppilaitoksessa tai aidossa työtilanteessa kuntoutujan kotiympäristössä, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen työpaikalla, toiminta- ja työkeskuksessa, työpajalla, palvelukeskuksessa, kylpylässä, terveyskeskuksen vuodeosastolla tai kuntoutumisyksikössä tai kuntoutumiseen liittyvässä kolmannen sektorin työpaikassa. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelman laatiminen, toteutus ja arviointi, kuntoutujaa koskevien tietojen kirjaaminen, kuntoutujaryhmien ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, kuntoutujan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arviointi ja tukeminen, rentouttavien menetelmien ja tuki- ja liikuntaelimistön hoitojen käyttö, kuntoutujan ohjaaminen apuvälineiden käytössä ja liikunnassa, lääkehoito, kuntoutujan mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistaminen ja hoitoonohjaus, eri kommunikaatiomenetelmien hyödyntäminen sekä teknisten apuvälineiden ja turvajärjestelmään liittyvien laitteiden käytössä ohjaaminen. Lisäksi on hallittava kuntoutustyötä koskeva tieto ja kielitaito kuntoutustyössä kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. (Opetushallitus, määräys 17/011/2010: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2010)

7 7 (19) Ammattitaidon arviointi Ammattiosaamisen näyttö työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot: - oppiminen ja ongelmanratkaisu - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka - terveys, turvallisuus ja toimintakyky lukuun ottamatta uima- ja hengenpelastustaitoa, ensiapua ja peruselvytystä, lähi- ja perhesuhdeväkivallan uhkatilannetta Muu arviointi Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Kuntoutustyön lähtökohdat uima- ja hengenpelastustaitoa sekä ensiapua ja peruselvytystä koskeva osaaminen lähi- ja perhesuhdeväkivallan uhkan tunnistamisen osaaminen Arvioidaan suoritusmerkinnällä Tutkintotilaisuus Kaikki osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuudessa tutkinnon perusteissa määritetyn tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaan. Työssäoppiminen arvioidaan suoritusmerkinnällä Arviointimenetelmät Ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi. Arvioijat Opettaja ja/tai työelämän edustaja Arvosanan muodostuminen Tutkinnon osan arvosana päätetään ammattiosaamisen näytön ja muun osaamisen arvioinnin perusteella opettajien arviointikeskustelussa. Ammattiosaamisen näyttöön eteneminen edellyttää hyväksytysti suoritettua työssäoppimista. Arvosanan korottaminen, uusiminen Arvosanan voi korottaa ja hylätyn arvosanan uusia.

8 8 (19) Arvosanan korottaminen tai uusiminen edellyttää lisäopiskelua, lisäopintoja ja/tai harjoituksia. Maahanmuuttajien, eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden sekä erityisopiskelijoiden huomioiminen. Maahanmuuttajien, eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden sekä erityisopiskelijoiden huomioiminen. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tarvittaessa annetaan lisäohjausta. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tarvittaessa annetaan lisäohjausta. Suomen ammattikieleen annetaan tarvittaessa lisäohjausta. Suomen ammattikieleen annetaan tarvittaessa lisäohjausta. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kuntoutujan kuntoutumisen suunni- suunnitelman työryh- laatii kuntoutumisen telman laatiminen, män jäsenenä yhteistyössä kuntoutujan toteutus ja arviointi lähihoitajan vastuualueella kanssa lähihoitajan vastuualueella. laatii kuntoutumisen toimii aktiivisessa roolissa suunnitelman aktiivisena työryhmässä yk- työryhmän jäsenenä silöllisen ja laajatoutujan yhteistyössä kunalaisen kuntoutumisen kanssa lähihoitajan suunnitelman laatimi- vastuualueella sessa yhteistyössä ja tietää kuntoutussuunnitelman kuntoutujan kanssa merki- lähihoitajan vastuualu- tyksen kuntoutujan eella ja tiedostaa kuntoutussuunnitelman kuntoutumisprosessissa. merkityksen kuntoutujan kuntoutumisprosessissa. työskentelee kuntouttavalla työotteella kuntavalla työotteella kunsesti kuntouttavalla työskentelee kuntout- työskentelee itsenäitoutumisen suunnitelman mukaisesti yhteisman mukaisesti. Tekee misen suunnitelman toutumisen suunnitel- työotteella kuntoututyössä kuntoutujan ja yhteistyötä kuntoutujan, hänen verkoston- työskentelyään. Tekee mukaisesti ja arvioi moniammatillisen verkoston kanssa. sa ja moniammatillisen yhteistyötä kuntoutujan, hänen verkoston- verkoston kanssa. sa ja moniammatillisen verkoston kanssa. Kuntoutujaa koskevien tietojen kirjaaminen vastaa omalta osaltaan työryhmän tukemana kuntoutujan tietojen kirjaamisesta kuntoutuksen toimintaympäristössä käytettävään järjestelmään niin, että vastaa omalta osaltaan työryhmän jäsenenä kuntoutujan tietojen kirjaamisesta kuntoutuksen toimintaympäristössä käytettävään järjestelmään niin, että vastaa omalta osaltaan kuntoutujan tietojen kirjaamisesta kuntoutuksen toimintaympäristössä käytettävään järjestelmään niin, että kuntoutujan

9 9 (19) Kuntoutujaryhmien ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi kuntoutujan ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. kuntoutujan ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. suunnittelee kuntoutujaryhmän suunnittelee erilaisille ohjaustilan- kuntoutujaryhmille oh- teen hyödyntäen toiminnallisia jaustilanteita hyödyn- ja luovia täen erilaisia toiminnaljaustilanteita menetelmiä. lisia tai luovia menetelmiä. ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. suunnittelee erilaisille kuntoutujaryhmille kuntoutujalähtöisiä ohjaustilanteita ja ottaa huomioon luovat menetelmät. ohjaa kuntoutujaryhmää ja arvioi ohjaustilanteen suunnitelman mukaisesti. ohjaa itsenäisesti kuntoutujaryhmiä ja arvioi ohjaustilanteen suunnitelmien mukaisesti. Taloudellinen laadukas toimiminen ja Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu ohjaa itsenäisesti ja luovasti kuntoutujaryhmiä ja arvioi monipuolisesti ohjaustilanteen suunnitelman mukaisesti. työskentelee työryhmässä työskentelee kustannus-tietoisesti kustannustietoi- sesti ja toimintaympäristön ja toimii toimintaympäristön laatusuositusten laatusuositusten mu- mukaisesti. kaisesti. suunnittelee ohjattuna osaamisen tuotteistamista. suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia. työskentelee kustannus-tietoisesti ja toimintaympäristön laatusuositusten mukaisesti sekä arvioi ja kehittää kuntoutustyön laatua tekemällä kehittämisehdotuksia. suunnittelee ja kehittää aktiivisesti yrittäjyysvalmiuksiaan. Arvioi realistisesti oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Kuntoutujan toimintakyvyn arviointi lähihoitajan vastuualueella Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja selvittää työryhmän selvittää tukemana kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Haastattelee kuntoutujaa itsenäisesti ja arvioi kuntoutujan toimintakykyä yhdellä arviointimittarilla. mittaa sydämen sykkeen, puhallusarvoja, verenpaineen, hengitystiheyden ja kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä käyttäen useampaa kuin yhtä toimintakyvyn arviointimittaria. Hyödyntää havainnoimalla ja haastattelemalla saamaansa tietoa. selvittää monipuolisesti kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Käyttää useita toimintakyvyn arviointimittareita sekä havainnointia ja haastattelua. mittaa sydämen sykkeen, puhallusarvoja, verenpaineen, hengitystiheyden, uloshengimittaa sydämen sykkeen, verenpaineen, hengitystiheyden ja uloshengitysvirtauksen

10 10 (19) raportoi ja tiedottaa työryhmän jäsenille kuntoutujan toimintakykyyn liittyvistä tekijöistä, toimintojen muutoksista ja vaikutuksista kuntoutujan selviytymiseen ja toimintakykyyn. Kuntoutujan fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti rentouttavia menetelmiä kuntoutujan ja kuntoutujaryhmien kuntoutuksessa. Kuntoutujan fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja terveyden edistäminen uloshengitysvirtauksen (PEF). raportoi ja tiedottaa ajoittain työryhmän jäsenille kuntoutujan toimintakykyyn liittyvistä tekijöistä. avustaa ja ohjaa työryhmän tukemana kuntoutujaa liikkumisessa ja erilaisissa asennoissa (lepo- ja aktiivisissa asennoissa sekä asennosta toiseen siirtymisessä ja kävelyssä). tysvirtauksen (PEF) (PEF). Tunnistaa sekä tunnistaa muutoksia kuntoutujan tilassatuneessa muutoksia kuntoutujan tilassa ja toimii muut- tilanteessa asianmukaisesti. avustaa ja ohjaa kuntoutujaa liikkumisessa ja erilaisissa asennoissa hyödyntäen erilaisia liikeharjoituksia. raportoi ja tiedottaa työryhmän jäsenille kuntoutujan toimintakykyyn liittyvistä tekijöistä. avustaa, ohjaa ja aktivoi kuntoutujaa liikkumisessa ja erilaisissa asennoissa hyödyntäen erilaisia kuntoutujalähtöisiä liikeharjoituksia. ohjaa ja tukee kuntoutujan itsenäistä suoriutumista ohjaa ja tukee kuntoutujan itsenäistä suoriu- ohjaa ja tukee aktiivisesti kuntoutujan itse- päivittäisissä tumista päivittäisissä näistä suoriutumista toiminnoissa (PADLtoiminnot) perustoiminnoissa päivittäisissä perus- ja asioiden (PADL-toiminnot) ja toiminnoissa (PADL- hoitamisessa (IADLtoiminnot). asioiden hoitamisessa toiminnot), asioiden (IADL-toiminnot) sekä hoitamisessa (IADL- taitoa vaativissa päivittäisissä toiminnot), taitoa vaati- toiminnoissa vissa päivittäisissä (AADL-toiminnot). toiminnoissa (AADLtoiminnot). Ottaa huomioon liikkumista mahdollistavat ja ehkäisevät tekijät. käyttää työryhmän käyttää rentouttavia tukemana rentouttavia menetelmiä kuntoutujan menetelmiä kuntoutujan ja kuntoutujaryhmieen ja kuntoutujaryhmi- kuntoutuksessa. kuntoutuksessa. hieroo klassisen hieronnan otteilla ja oikealla rytmillä, mutta suoritus on vielä mekaanista. hieroo klassisen hieronnan otteilla ja tuottaa niillä kuntoutujalle hyvää oloa sekä rentouttaa lihaksia. hieroo klassisen hieronnan otteilla ja tuottaa niillä kuntoutujalle hyvää oloa sekä rentouttaa lihaksia ja lievittää kipua.

11 11 (19) antaa ohjeiden mukaisesti turvallisesti asiakkaalle pinnallisia kylmä-, lämpö- ja vesihoitoja. antaa turvallisesti pinnallisia kylmä-, lämpöja vesihoitoja sekä TNS-hoitoa. käyttää kuntoutujan kipuun kylmä-, lämpöja vesihoitoja sekä TNS-hoitoa turvallisesti ja kuntoutujakeskeisesti. Kuntoutujan psyykkisen tukee ja edistää työ- tukee ja edistää aktiivi- tukee ja edistää luo- toimintakyvyn ryhmän tukemana kunsesti kuntoutujan vasti ja aktiivisesti kun- tukeminen ja edistäminen toutujan psyykkistä psyykkistä toimintakytoutujan psyykkistä toimintakykyä (mielikyä hyödyntäen erilai- toimintakykyä hyödyntoutujan ala, oppimiskyky, sia menetelmiä. täen erilaisia menetelmiä myönteinen minäkuva ja auttaa kuntoutu- ja itseluottamus) hyödyntäen jaa tiedostamaan ja erilaisia me- käyttämään omia eläjaa netelmiä (aktiivinen mänhallintaa tukevia kuuntelu, kysyminen ja tukea antavat keskustelut). psyykkisiä voimavarojaan. aktivoi työryhmän tukemana aktivoi kuntoutujan aktivoi kuntoutujan kuntoutujan itseilmaisua ja muistia itseilmaisua, muistia ja itseilmaisua ja muistia eri keinoin ja tukee mielikuvia eri keinoin ja tutuissa tilanteissa toiminnallaan kuntoutujan tukee toiminnallaan käyttäen joitakin menetelmiä (liikunta, kuvataide, musiikki ja muistelu)kuvaa myönteistä minä- ja itseluottamusta. kuntoutujan myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta monipuolisesti. tunnistaa työryhmän tukemana kuntoutujan unen, uupumuksen ja vireyden merkityksen päivittäiseen toimintakykyyn ja tukee kuntoutujaa normaaliin päivärytmiin ja sitä tukeviin elintapoihin. tunnistaa kuntoutujan unen, uupumuksen ja vireyden merkityksen päivittäiseen toimintakykyyn ja tukee kuntoutujaa normaaliin päivärytmiin ja sitä tukeviin elintapoihin sekä ohjaa tarvittaessa asiantuntija-avun piiriin. tunnistaa kuntoutujan unen, uupumuksen ja vireyden merkityksen päivittäiseen toimintakykyyn, tukee sekä ohjaa kuntoutujaa normaaliin päivärytmiin ja sitä tukeviin elintapoihin sekä ohjaa ja motivoi kuntoutujaa tarvittaessa asiantuntija-avun piiriin. Kuntoutujan sosiaalisen toimintakyvyn tukemana yhteistyössä kuntoutujan kanssa kuntoutujan kanssa selvittää työryhmän selvittää yhteistyössä selvittää yhteistyössä tukeminen ja edistäminen kuntoutujan sosiaalisen verkoston sekä sen verkoston sekä kuntoutujan kanssa kuntoutujan sosiaali- kuntoutujan sosiaalisen verkoston sekä kulttuuri- ja toimintaympäristön ja tukee taympäristön ja tukee kulttuuri- ja toimin- kulttuuri- ja toimintaympäristön ja tukee ja ohjaa kuntoutujaa ja aktivoi kuntoutujan kuntoutujan sosiaalista sosiaalisessa toimintakyvyssä yhteistyössä kyä yhteistyössä kun- sosiaalista toimintaky- toimintakykyä yhteistyössä kuntoutujan ja kuntoutujan ja verkoston kanssa (esim. ys- kanssa (esim. ystätoutujan ja verkoston verkoston kanssa (esim. ystävyyssuhteet tävyyssuhteet ja harrastukset)vyyssuhteet ja harrastukset). ja harrastukset).

12 12 (19) Apuvälineiden hyödyntäminen kuntoutustyössä Eri kommunikaatiomenetelmien hyödyntäminen kuntoutustyössä ohjaa työryhmän jäsenenä kuntoutujaa osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan. ohjaa ja tukee työryhmän tukemana kuntoutujaa elämänhallinnassa ja mielekkäässä arkielämässä (esim. päivärytmi, arjen toimivuus, päivittäisten asioiden hoitaminen, päihteiden käytön välttäminen). ohjaa kuntoutujaa osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan, tarvittaessa erilaisiin päivä- ja työtoimintoihin ja tuettuun työllistymiseen. ohjaa ja tukee kuntoutujaa elämänhallinnassa ja mielekkäässä arkielämässä. ohjaa aktiivisesti kuntoutujaa osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan, tarvittaessa erilaisiin päivä- ja työtoimintoihin ja tuettuun työllistymiseen. ohjaa ja tukee aktiivisesti kuntoutujaa elämänhallinnassa ja mielekkäässä arkielämässä. arvioi työryhmän tukemana arvioi kuntoutujan apu- arvioi monipuolisesti kuntoutujan välineiden tarpeita kuntoutujan apuväli- apuvälineiden (esim. hyödyntäen alan asiantuntijoita neiden tarpeita hyö- liikkumisen, kommunikaation, ja tiedottaa dyntäen alan asiantunneiden ympäristönhallinnan, niistä työryhmän muille tijoita ja tiedottaa niistä aistien ja jäsenille. Ohjaa kun- työryhmän muille jäse- päivittäisten toimintojen) toutujaa niiden hankinnassa nille. Ohjaa kuntoututaa tarpeita ja tiedottoutujaa niistä työryhmän muille jäsenille. Ohjaa ja käytössä. jaa niiden hankinnassa ja käytössä. kuntoutujaa niiden hankinnassa ja käytössä. hyödyntää alan asiantuntijoita huoltoverkostojen käytössä. kommunikoi kuntoutujan kanssa hyödyntäen tarvittaessa jotakin vaihtoehtoista kommunikaatiomenetelmää (esim. selkokieli, isokirjoitus, tekstipuhelin, esine-, kuva- tai elekieli ja viittomat). hyödyntää alan asiantuntijoita hyödyntää alan asianvioinnissa apuvälineartuntijoita apuvälinear- ja apuvälineiden huoltoverkostoja. Tietää hankintaprosessin vioinnissa sekä apuvälineiden hankinta- ja huoltoverkostoja. eri vaiheet. kommunikoi asiakaslähtöisesti hyödyntäen kommunikoi vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä. asiakaslähtöisesti hyödyntäen monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä. Terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuutuissa tilanteissa perusturvallisuutta edis- ohjaa kuntoutujaa tu- ohjaa kuntoutujaa peden ja toimintakyvyn rusturvallisuutta edistävän kodintekniikan ja turvajärjestelmään tävän kodintekniikan ja tukeminen turvajärjestelmään kuuluvien laitteiden kuuluvien laitteiden käytössä. Ennalta ehkäyttää kodintekniikkaan kuuluvia peruslaitteita ja niiden käyttöä helpottavia lisälaitteita ja ohjaa kuntoutujalähtöisesti kuntoutu-

13 13 (19) Kuntoutujan mielenterveys - ja päihdeongelmien tunnistaminen ja hoitoonohjaus edistää kuntoutujan terveyttä ja ohjaa eri riskiryhmiin kuuluville kuntoutujille joitakin terveyttä edistävän liikunnan muotoja (sauvakävely, pelit, kotivoimistelu ja allasvoimistelu). käytössä (turvahälytys- käisee tapaturmia. ja valvontajärjestelmät sekä vaaratilanteen havaitsemisvälineet). Ennalta ehkäisee tapaturmia. jaa ja hänen läheisiään niiden käytössä. Ohjaa kuntoutujaa turvajärjestelmään kuuluvien laitteiden käytössä. Ennalta ehkäisee tapaturmia. edistää kuntoutujan edistää kuntoutujan terveyttä ja ohjaa eriikäisille ja eri riskiryhtoutujalähtöisesti eri- terveyttä ja ohjaa kunmiin kuuluville kuntoutujille joitakin terveyttä miin kuuluville kuntouikäisille ja eri riskiryh- edistävän liikunnan tujille terveyttä edistävää liikuntaa ja ohjaa muotoja yksilöllisesti ja ryhmissä. yksilöllisesti ja ryhmissä. ohjaa kuntoutujia heille tuntee erityisliikuntaa hyödyntää erityisliikuntaa sopiviin liikuntapalveluihin järjestäviä organisaatitujen järjestäviä organi- ja avustaa annetoita ja ohjaa kuntoutusaatioita ja ohjaa kun- ohjeiden mukaisesti jia niiden toimintaan ja toutujia liikuntapalvetyisliikunnan kuntoutujaa eri- avustaa annettujen luiden pariin. Avustaa ryhmissä. ohjeiden mukaisesti kuntoutujalähtöisesti kuntoutujaa erityisliikunnan kuntoutujaa erityislii- ryhmissä. kunnan ryhmissä. tunnistaa kuntoutujan tunnistaa kuntoutujan tunnistaa kuntoutujan hyvinvoinnin ja turvallisuuden hyvinvoinnin ja turvalli- hyvinvoinnin ja turvalli- uhkatekijöitä ja suuden uhkatekijöitä ja suuden uhkatekijöitä ja tukee työryhmän jäsenenä kuntoutujaa selviytymään tukee kuntoutujaa selviytymään sosiaalisis- tukee aktiivisesti kuntoutujaa selviytymään sosiaalisissa ongelmissa ja ohjaa sosiaalisissa ongel- sa ongelmissa. tarvittaessa asiantuntija-avun missa ja ohjaa sekä piiriin. motivoi tarvittaessa asiantuntija-avun piiriin. arvioi kuntoutujan arvioi kuntoutujan päihteiden käytön tasoa päihteiden käytön ta- ja tunnistaa sen soa ja tunnistaa sen haittoja. Tunnistaa haittoja sekä tukee kuntoutujan mielenterveyden häntä vähentämään uhkia ja on- niitä. Tunnistaa kun- gelmia sekä tukee toutujan mielenterveyden häntä niissä selviytymisessä. Toimii yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. uhkia ja ongelmia sekä tukee häntä selviytymään niissä. Ohjaa kuntoutujan tarvittaessa mielenterveys-, päihde- tai kriisipalveluihin ja hyödyntää asiantuntija-apua. arvioi kuntoutujan päihteidenkäytön tason, tunnistaa sen haittoja sekä tukee häntä vähentämään niitä. Tunnistaa kuntoutujan mielenterveyden uhkia ja ongelmia sekä tukee häntä selviytymään niissä. Ohjaa ja motivoi kuntoutujan tarvittaessa mielenterveys-, päihde- ja kriisipalveluihin ja hyödyntää monipuolisesti asiantuntija-apua.

14 14 (19) Lääkehoito käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet oikein ja turvallisesti. Ohjaa työryhmän tukemana kuntoutujaa ja hänen läheisiään lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä, hävittämisessä ja lääkemääräysten uusimisessa. käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet oikein ja turvallisesti. Ohjaa kuntoutujaa ja hänen läheisiään lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä, hävittämisessä ja lääkemääräysten uusimisessa. käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet oikein ja turvallisesti. Ohjaa aktiivisesti kuntoutujaa ja hänen läheisiään lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä, hävittämisessä ja lääkemääräysten uusimisessa. tarkkailee työryhmän tarkkailee lääkkeiden tarkkailee lääkkeiden tukemana lääkkeiden vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia sekä tunnistaa sekä tun- nistaa yleisimpiä haitnistaa sekä tun- yleisimmät haitta- yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia ja ta- ja sivuvaikutukset ja sivuvaikutuksia ja väärinkäyttöä, joista ja väärinkäyttöä, joista väärinkäyttöä, joista tiedottaa moniammatillisessa tiedottaa itsenäisesti tiedottaa moniammatillisessa työryhmässä. sekä suullisesti että työryhmässä. kirjallisesti moniammatillisessa työryhmässä. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Kuntoutumisen tukemista ja edistämistä koskevan tiedon hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää työssään tietoa kuntoutujan fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, henkisestä ja hengellisestä toimintakyvystä. hyödyntää työryhmän jäsenenä fyysisen toimintakyvyn tukemisessa, kuntoutujan liikkumisessa ja liikunnan ohjauksessa tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta. hyödyntää työryhmän tukemana tietoa kuntoutujan toimintakyvystä, hieronnan aiheista ja vasta-aiheista. perustelee toimintaansa tiedolla toimintakyvyn eri osa-alueista. hyödyntää fyysisen toimintakyvyn tukemisessa, kuntoutujan liikkumisessa ja liikunnan ohjauksessa tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta. hyödyntää tietoa kuntoutujan toimintakyvystä, hieronnan aiheista ja vasta-aiheista. hyödyntää työssään työryhmän tukemana tietoa kuntoutujan psyykkisen kriisin vaihyödyntää työssään tietoa psyykkisen kriisin vaiheista. perustelee laajasti toimintaansa tiedolla toimintakyvyn eri osaalueista. hyödyntää fyysisen toimintakyvyn tukemisessa, kuntoutujan liikkumisessa ja liikunnan ohjauksessa tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta ja perustelee ratkaisunsa. perustelee kuntoutujalähtöisesti toimintansa tiedolla kuntoutujan toimintakyvystä, hieronnan aiheista ja vasta-aiheista. perustelee toimintansa tiedolla kuntoutujan psyykkisen kriisin vaiheista.

15 15 (19) Lääkehoitoa koskevan hallinta tiedon heista. hyödyntää työssään tietoa vuorovaikutuksen sekä kommunikaation vaikutuksesta ihmisen elämänhallintaan. hyödyntää työssään tietoa kuntoutujien asumisen muodoista ja keskustelee tutuissa tilanteissa eri vaihtoehdoista kuntoutujan kanssa. hyödyntää työssään tietoa syrjäytymisen riskeistä ja niiden ehkäisystä. perustelee toimintansa tiedoilla syrjäytymisen riskeistä ja niiden ehkäisystä. hyödyntää työssään tietoa verkostotyön periaatteista kuntoutumisessa ja sen esteiden ehkäisemisessä (mm. ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö). perustelee toimintaansa tiedolla vuorovaikutuksen sekä kommunikaation vaikutuksesta ihmisen elämänhallintaan. hyödyntää työssään hyödyntää tietoa kuntoutujien asumisen muodoista ja ohjaa kuntoutujaa näiden palveluiden käytössä. perustelee toimintaansa tiedolla verkostotyön periaatteista ja menetelmistä kuntoutumisessa ja sen esteiden ehkäisemisessä (mm. ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö). perustelee kattavasti toimintaansa tiedolla vuorovaikutuksen sekä kommunikaation vaikutuksesta ihmisen elämänhallintaan. työssään laajasti tietoa kuntoutujien asumisen muodoista ja ohjaa kuntoutujalähtöisesti kuntoutujaa näiden palveluiden käytössä. perustelee kattavasti toimintansa tiedoilla syrjäytymisen riskeistä ja niiden ehkäisystä. perustelee laajasti toimintaansa tiedolla verkostotyön periaatteista ja menetelmistä kuntoutumisessa ja sen esteiden ehkäisemisessä (mm. ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö). hyödyntää työssään perustelee toimintansa perustelee toimintansa tietoa ryhmäytymisen tiedoilla ryhmäytymisen ohjaustilanteessa tie- eri vaiheista. Käytdoilla eri vaiheista ja ryhmän ryhmien toimin- toimintaan vaikuttavista tää tietoa ryhmien toinasta ja ottaa kuntoutujaryhmissäteessa tekijöistä eri kuntouminnasta ohjaustilantujakeskeisesti huomitää ja ottaa huomioon erilaiset kuntoutujaryhmätoon erilaiset kuntoutujaryhmät. hyödyntää työssään tietoa eri kulttuureista ja vähemmistöryhmistä. perustelee toimintaansa tiedolla eri kulttuureista ja vähemmistöryhmistä. hyödyntää lääkehoidon perustelee toimintaansa eri tehtävissä tietoa lääkehoidon eri sairauksista, lääkeaineryhmistä, tehtävissä tiedoilla lää- sairauksista, lää- kemuodoista, lääkkeen keaineryhmistä, lääkemuodoista, antotavoista sekä lääkehoitoa lääkkeen ohjaavista antotavoista sekä lääkehoitoa säädöksistä sekä lääkkeiden ohjaavista väärinkäytön säädöksistä sekä lääk- perustelee toimintaansa tiedolla eri kulttuureista ja vähemmistöryhmistä sekä soveltaa tätä tietoa monipuolisesti työssään. perustelee kattavasti toimintaansa lääkehoidon eri tehtävissä tiedoilla sairauksista, lääkeaineryhmistä, lääkemuodoista, lääkkeen antotavoista sekä lääkehoitoa ohjaavista säädöksistä sekä lääk-

16 16 (19) ilmiöistä. keiden väärinkäytön ilmiöistä. keiden väärinkäytön ilmiöistä ja niiden ehkäisystä. perustelee toimintaansa tiedoilla kuntoutustyötä ohjaavasta lain- Kuntoutuspalvelujen hyödyntää työryhmän hyödyntää työssään ja lainsäädännön tukemana työssään tietoa kuntoutustyötä tunteminen tietoa kuntoutustyötä ohjaavasta lainsäädännöstä, ohjaavasta lainsäädännöstä, valtakunnalsäädännöstä, valtakunnallisista kehittämishankkeista ja kuntoutuspalveluista (esim. Kasteohjelma, lisista kehittämishankkeista ja kuntoutuspalveluistakunnallisista terveys 2015). valta- kehittämishankkeista ja kuntoutuspalveluista. Yrittäjyyttä ja osaamisen hyödyntää ohjattuna hyödyntää työssään hyödyntää monipuolita tuotteistamis- työssään tietoa kun- tietoa kuntoutusalan sesti työssään tietoa koskevan tiedon toutusalan yrittäjyydestä, yrittäjyydestä, osaami- kuntoutusalan yrittä- hallinta osaamisen tuotteissensa tuotteistamisesjyydestä ja osaamisen- tamisesta ja sisäisen ta sekä toimii sisäisen sa tuotteistamisesta yrittäjyyden merkityksestäden yrittäjyyden periaattei- sekä toimii sisäisen mukaan. yrittäjyyden periaattei- den mukaan. Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä osoittaa työssään tietonsa lähihoitajan työhön liittyvistä työehtosopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. palvelee kuntoutujia suomen kielellä ja selviytyy auttavasti kuntoutustyössä ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. perustelee toimintaansa lähihoitajan työtä määrittelevillä työehtosopimuksen oikeuksilla palvelee kuntoutujia suomen kielellä ja hoitaa kuntoutustyössä ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee kuntoutujia palvelee kuntoutujia ruotsin ja suomen kielellä ja selviytyy auttavasti ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa kun- kuntoutustyössä toutustyössä yhdellä yhdellä vieraalla kielellä. vieraalla kielellä. ja velvollisuuksilla. Osoittaa työssään tietonsa työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. perustelee monipuolisesti toimintaansa lähihoitajan työtä määrittelevillä työehtosopimuksen oikeuksilla ja velvollisuuksilla. Osoittaa työssään tietonsa työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadinnasta. palvelee kuntoutujia suomen kielellä ja hoitaa kuntoutustyön joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. palvelee kuntoutujia ruotsin ja suomen kielellä ja hoitaa kuntoutustilanteen joustavasti yhdellä vieraalla kielellä. Kielitaidon hyödyntäminen hoitaa kuntoutustilan- hoitaa kuntoutustilan- palvelee kuntoutujia asiakaspalteen suomen tai ruotteen suomen tai ruot- suomen tai ruotsin velussa sin kielellä sekä selviytyy sin kielellä sekä yhdel- kielellä sekä hoitaa auttavasti kuntoulä vieraalla kielellä ja kuntoutustilanteen Alakohtainen kielitaidon hallinta tustilanteessa yhdellä selviytyy auttavasti joustavasti toisella kotimaisella kielellä muunkielisillä muulla kielellä. toisella kotimaisella ja

17 17 (19) Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa hoitaa kuntoutustilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä auttaa kuntoutustilan- kielellä. Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa eteenpäin yhdellä teessa asiakkaan muulla kielellä. hoitaa kuntoutustilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä. yhdellä vieraalla kielellä. palvelee kuntoutujia koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä hoitaa kuntoutustilanteen joustavasti muulla kielellä. yhdellä Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus yhteistyö ja Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia. tekee työryhmän tukemana moniammatillista yhteistyötä lähihoitajan vastuualueella. Ammattietiikka työskentelee kuntoutuksen arvoperustan (palveluhenkisyys, yksilöllisyys, itsenäisyys, aktiivisuus, voimavaralähtöisyys, verkostonäkökulma ja kuntoutuksen syste- ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. Pyytää tarvittaessa ohjausta. tekee itsenäisesti työhönsä liittyviä päätöksiä ja ratkaisee ongelmia sekä hankkii lisätietoa ratkaisuilleen. tekee moniammatillista yhteistyötä kuntoutusalan muiden toimijoiden kanssa lähihoitajan vastuualueella. työskentelee kuntoutuksen arvoperustan ja toimintaperiaatteiden mukaisesti ja perustelee toimintaansa. hankkii, jäsentää ja arvioi tietoa sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa työtilanteissa, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Antaa palautetta esittäen rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja ja pyytää ohjausta tarvittaessa. tekee itsenäisesti työhönsä liittyviä päätöksiä ja ratkaisee ongelmia. Perustelee toimintaansa ammatillisilla tiedoilla ja hankkii tarvittaessa lisätietoa. tekee laajasti moniammatillista yhteistyötä kuntoutusalan muiden toimijoiden kanssa lähihoitajan vastuualueella. työskentelee kuntoutuksen arvoperustan ja toimintaperiaatteiden, lakien ja säännösten mukaisesti ja perustelee toimintaansa niillä laajaalaisesti.

18 18 (19) maattisuus ja esteettisyys) ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään. Noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita sekä sähkö- ja paloturvallisuusmää-räyksiä ja käyttää ohjeiden mukaisesti työvälineitä ja työmenetelmiä. kehittää toimintansa turvallisuutta ja noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita sekä sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä. Tuntee paikallisen työsuojeluorganisaation toimintatavat ja käyttää asianmukaisesti ja itsenäisesti työvälineitä ja työmenetelmiä. noudattaa turvallisuusohjeita altaalla sekä osoittaa hengenpelastustaitonsa altaalla simuloidussa tilanteessa. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. tunnistaa työssään fyysistä kuormitusta ai-heuttavia tekijöitä ja toimii ergonomisesti oikein. avustaa kuntoutujan siirtymisen ergonomisten periaatteiden mukaisesti. Ymmärtää ergonomian osana kuntouttavaa hoitotyötä. vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta ja noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita sekä sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä ja käyttää asianmukaisesti työvälineitä ja työmenetelmiä. noudattaa turvallisuusohjeita altaalla sekä osoittaa uima- ja hengenpelastustaitonsa altaalla simuloidussa tilanteessa. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. ennalta ehkäisee työn aiheuttamia liikuntaelinvaivoja ja ylläpitää omaa työkykyään vähentämällä kuormitusta ja toimimalla ergonomisesti oikein. avustaa kuntoutujan siirtymisen ergonomisten periaatteiden mukaisesti. Ymmärtää ergonomian osana kuntouttavaa hoitotyötä ja tekee joitakin ehdotuksia työympäristön ergonomian kehittämiseksi. noudattaa turvallisuusohjeita altaalla sekä osoittaa hyvän uima- ja hengenpelastustaitonsa altaalla simuloidussa tilanteessa. antaa ensiavun ja peruselvytyksen. ennalta ehkäisee työn aiheuttamia liikuntaelinvaivoja ja ylläpitää omaa työkykyään vähentämällä kuormitusta ja toimimalla ergonomisesti oikein. Perustelee toimintansa. avustaa kuntoutujan siirtymisen ergonomisten periaatteiden mukaisesti ja tunnistaa siihen liittyvät riskit. Ymmärtää ergonomian osana kuntouttavaa hoitotyötä. Tekee kehittämisehdotuksia työympäristön ergonomian kehittämiseksi.

19 19 (19) osallistuu hyvän työilmapiirin ylläpitämiseen ja huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan. ylläpitää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä työpaikalla sekä tunnistaa siihen haitallisesti vaikuttavia asioita (kuten työuupumuksen ja kiusaamisen). Käsittelee työstä johtuvia paineita ja hakee tarvittaessa tukea ja ohjausta itselleen ja toiminnalleen. tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan. Ohjaa avun saannissa työryhmän tukemana. ylläpitää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä työpaikalla. Käsittelee työstä johtuvia paineita ja hakee tukea itselleen. ottaa työssään huomioon haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan. Ohjaa avun saannissa ja tiedottaa työryhmälle. ottaa työssään vastuullisesti huomioon haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan. Ohjaa avun saannissa ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä.

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimii aktiivisessa roolissa työryhmässä yksilöllisen ja laaja-alaisen kuntoutumisen

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimii aktiivisessa roolissa työryhmässä yksilöllisen ja laaja-alaisen kuntoutumisen Kuntoutus Sivu 1(14) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelman laatiminen, toteutus ja arviointi lähihoitajan vastuualueella Tyydyttävä T1 Hyvä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Sairaanhoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ VAMMAISTYÖN OSAAMISALASSA / NÄYTÖN KUVAUS 2. AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimintaympäristönsä erityispiirteitä. tunnistaa monipuolisesti, potilaan jalkojenhoidon Jalkojenhoito Sivu 1(17) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ 2 Kaikille pakollisten ammatillisten opintojen, ammattatitoa täydentävien tutkinnon osien sekä vapaasti valittavien tutkinnon osien opetussuunnitelma erillisessä asiakirjassa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa 19.9. Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnitella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa kriteerilähtöisesti.

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot