Kustannusvaikuttavuustieto tärkeä lääkehoidon valinnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustannusvaikuttavuustieto tärkeä lääkehoidon valinnassa"

Transkriptio

1 tieteessä Virva Hyttinen TtM, tutkija Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Hannu Valtonen PhD, professori Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Pertti Happonen LL, MPH, johtaja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Lääkehoitojen arviointi -prosessi Kustannusvaikuttavuustieto tärkeä lääkehoidon valinnassa Lähtökohdat Lääkkeitä määrätessään lääkärit vaikuttavat ratkaisevalla tavalla lääkehoidon kokonaiskustannuksiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako tieto lääkkeiden kustannusvaikuttavuudesta heidän lääkemääräyskäytäntöihinsä. Menetelmät Strukturoitu kyselylomake lähetettiin postitse 800 lääkärille, jotka oli poimittu satunnaisesti Lääkäriliiton rekisteristä. Lomakkeessa esitettiin kolme potilastapausta, jotka liittyivät migreenin ja suuren kolesterolipitoisuuden hoitoon sekä tupakasta vieroitukseen. Puolelle lääkäreistä annettiin tieto lääkevaihtoehtojen kustannusvaikuttavuudesta ja puolelle heistä ei. Tietopohjan vaikutusta lääkärien lääkevalintaan analysoitiin Khiin neliö -testillä ja logistisella regressioanalyysilla. Tulokset Kyselyyn vastasi 187 lääkäriä. Vastausprosentti 21,6 oli lääkärikyselyjen tapaan pieni, mutta aineisto edustaa suomalaista lääkärikuntaa melko hyvin. Tässä koeasetelmassa kustannusvaikuttavuustieto vaikutti päätöksentekoon. Tiedon saaneet lääkärit valitsivat kussakin potilastapauksessa kustannusvaikuttavimman lääkkeen todennäköisemmin kuin ne, joille kustannusvaikuttavuustietoa ei ollut annettu (p < 0,001 tai < 0,05). 86 % vastaajista piti kustannusvaikuttavuuden huomioimista lääkehoidossa tärkeänä. Päätelmät Lääkärit ovat kiinnostuneita hoitoon liittyvistä taloudellisista tekijöistä ja kustannusvaikuttavuustiedoilla voi olla merkittävä vaikutus lääkevalintoihin. Järkevän lääkehoidon edistämiseksi kustannusvaikuttavuustutkimusten tuloksia tulisi julkaista nykyistä enemmän mm. Lääkärilehdessä ja Käypä hoito -suosituksissa. Taloudellisilla tekijöillä on vaikutusta lääkäreiden lääkemääräyskäytäntöihin (1). Lääkekorvauskustannusten lisäksi huomiota tulee kiinnittää myös lääkkeiden kustannusvaikuttavuuteen eli siihen, mitä vastinetta rahalle saadaan (2). Lääkehoitojen rationaalisuuden parantamiseksi tarvitaan riippumatonta tietoa niiden kustannusvaikuttavuudesta. Lääkkeitä koskevien taloudellisten arviointien teko on Suomessa ollut hajanaista. Nykyisin toiminta on keskitetty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen Fimeaan, jonka yhtenä tehtävänä on lääkehoitojen hoidollisten ja taloudellisten arviointien tuottaminen ja kokoaminen (3). Lääkärit ovat ratkaisevassa asemassa näiden arviointitietojen hyödyntämisessä. Heillä pitäisi olla mahdollisuus ottaa kustannusvaikuttavuus huomioon lääkehoitopäätöksissään, jotta ne olisivat mahdollisimman rationaalisia. Taloudellisten tekijöiden osuutta lääkärien päätöksenteossa on tutkittu sekä Suomessa että ulkomailla. Lääkärit hallitsevat perinteiset talouskäsitteet ja yhä useammalla heistä on terveystaloustieteellistä koulutusta (4). He suhtautuvat taloudellisiin arviointeihin myönteisesti, mutta niiden hyödyntäminen päätöksenteossa samoin kuin menetelmien tuntemus on kuitenkin melko vähäistä (5). Ruotsalaistutkimuksen mukaan lääkärit arvostavat sellaisia hoitoja, joiden budjettivaikutus on pienempi ja joilla saavutetaan enemmän laatupainotettuja elinvuosia vähäisemmin lisäkustannuksin kuin muissa hoitovaihtoehdoissa (6). Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen perusteella lääkärit pitävät kustannusten hillintää tärkeänä ja useimmat heistä pitävät kustannusvaikuttavuutta sopivana päätöksenteon kriteerinä vertailtaessa eri hoitovaihtoehtoja, mutta lääkä- 873

2 Kirjallisuutta 1 Mäntyranta T, Helin-Salmivaara A. Mitkä seikat ohjaavat lääkärin lääkepäätöksiä? Suom Lääkäril 2002;57: Laine J. Terveystaloustiede ja lääkekustannukset yksikkökustannuksista kustannusvaikuttavuuteen. Suom Lääkäril 2007;62: Laki lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 593/ Kuvaja-Köllner V. Terveystalousmielisyys ja talous lääkäriprofessiossa. Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto, terveyshallinnon ja -talouden laitos Koskinen Kati. Taloudellisen arvioinnin vaikutukset terveydenhuollon päätöksenteossa. Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto, terveyshallinnon ja -talouden laitos Erntoft S, Asseburg C, Johnson R, Anell A, Persson U. Vilken betydelse har hälsoekonomi vid prioriteringar? Ett experiment bland beslutsfattare och en analys av faktiska prioriteringar. PrioriteringsCentrum. Rapport 2010:3. 7 Ginsburg ME, Kravitz RL, Sandberg WA. A survey of physician attitudes and practices concerning costeffectiveness in patient care. West J Med 2000;173: Ubel PA, Jepson C, Baron J, Hershey JC, Asch DA. The influence of cost effectiveness information on physicians cancer screening recommendations. Soc Sci Med 2003;56: Asch DA, Hershey JC, Ubel PA. How physicians react to cost-effectiveness information. LDI Issue Brief. Leonard Davis Institute of Health Economics 2003, Vol 8 No O Connel DL, Henry D, Tomlins R. Randomised controlled trial of effect of feedback on general practitioners prescribing in Australia. BMJ 1999;318: Søndergaard J, Andersen M, Støvring H, Kragstrup J. Mailed prescriber feedback in addition to a clinical guideline has no impact: a randomised, controlled trial. Scand J Prim Health Care 2003;21: Blais R, Laurier C, Paré M. Effect of feedback letters to physicians and pharmacists on the appropriate use of medication in the treatment of asthma. J Asthma 2008;45: Elster J. Rational choice theory: Cultural concerns. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 2001; Peura P, Purmonen T, Turunen J, Martikainen J. Voiko ulkomaisia lääkkeiden kustannusvaikuttavuusanalyysejä hyödyntää Suomessa? Suom Lääkäril 2008;63: Ramsberg J, Henriksson M. The cost-effectiveness of oral triptan therapy in Sweden. Cephalalgia 2007;27: Linden K, Jormanainen V, Linna M, Sintonen H, Wilson K, Kotomäki T. Cost effectiveness of varenicline versus bupropion and unaided cessation for smoking cessation in a cohort of Finnish adult smokers. Curr Med Res Opin 2010:26: reiden mielestä heidän tai potilaiden tulee itse päättää siitä, mikä on kustannuksen arvoista (7). Kustannusvaikuttavuustiedon osuutta lääkevalinnassa ei ole aiemmin tutkittu. Yhdysvalloissa on selvitetty kustannusvaikuttavuustiedon vaikutusta lääkärien suosituksiin syövän seulonta-aikaväleiksi (8). Tiedolla todettiin olevan vähän vaikutusta lääkäreiden seulontakäytäntöihin ja pääosin vain tapauksissa, joissa heille ei ollut vielä muodostunut vakiintuneita käytäntöjä. Kustannusvaikuttavuustiedolla saattaakin olla eniten merkitystä hoitopäätöksiin tapauksissa, joita lääkäri kohtaa harvoin. Kustannusvaikuttavuustieto ei ehkä yksinään ole tarpeeksi vakuuttava muuttamaan lääkärien käytäntöjä (9). Tutkimukset osoittavat, että lääkäreiden käytäntöjen muuttaminen on vaikeaa, esimerkiksi annetulla palautteella ei ole todettu olevan vaikutusta todellisiin lääkemääräyskäytäntöihin (10,11,12). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kustannusvaikuttavuustiedon vaikutusta suomalaisten potilastyötä tekevien lääkärien lääkevalintoihin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui rationaalisen valinnan teorian pohjalle (13). Lääkärin tavoitteena ajatellaan olevan potilaan hyvä hoito ja yhteiskunnan resurssien järkevä käyttö. Tietopohjaa muuttamalla voidaan vaikuttaa lääkkeitä koskevaan päätöksentekoon. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen aineisto kerättiin postikyselynä. Strukturoidut kyselylomakkeet lähetettiin marraskuussa 2010 yhteensä 800 lääkärille (uusintakierros tammikuussa 2011). Nimi- ja osoitetiedot poimittiin satunnaisesti Lääkäriliiton rekisteristä. Kyselyt rahoitti Fimea. Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella. Otoksen perusjoukkona olivat kaikki vuonna 1941 tai sen jälkeen syntyneet Suomessa asuvat lääkärit, jotka työskentelevät päätoimisesti terveyskeskuksessa, sairaalassa, työterveyshuollossa tai yksityisvastaanotolla (n = ). Otokseen valikoitui vanhempia lääkäreitä, koska kaikkien nuorten lääkärien työpaikka ei ollut tiedossa liiton rekisterissä. Kyselyyn vastasi yhteensä 187 lääkäriä, joten vastausprosentiksi muodostui 21,6. Vertailtavien ryhmien (kustannusvaikuttavuustieto/ei kustannusvaikuttavuustietoa) välillä ei ollut merkittävää eroa: niiden vastausprosentit olivat 20,5 ja 22,8. Katoanalyysin perusteella tutkimusaineiston voidaan katsoa edustavan melko hyvin suomalaista lääkärikuntaa iän, sukupuolen ja ammattinimikkeen osalta. Kyselylomakkeella lääkärien piti valita lääkevaihtoehdot migreenin ja suuren kolesterolipitoisuuden hoitoon sekä tupakasta vieroitukseen kolmessa potilastapauksessa, joista kaikki saivat saman informaation. Satunnaisesti puolelle lääkäreistä (n = 400) annettiin lääkevaihtoehtojen yhteydessä kirjallisuudesta haettu kustannusvaikuttavuustieto, kun taas vertailuryhmälle (n = 400) tietoa ei annettu. Näin pyrittiin selvittämään, onko lääkkeiden kustannusvaikuttavuutta koskevan tietopohjan muutoksella vaikutusta siihen, minkä lääkkeen lääkäri määrää. Lääkkeiden kustannusvaikuttavuustiedot otettiin julkaistuista kotimaisista tutkimuksista, koska ulkomaiset tulokset eivät yleensä ole suoraan yleistettävissä maahamme (14). Suomessa ei ollut kuitenkaan tehty kustannusvaikuttavuustutkimusta triptaanien käytöstä migreenin hoidossa, joten käytimme ruotsalaistutkimuksen tietoja. Kustannusvaikuttavuustiedot esitettiin englanniksi. Tutkimusten mukaan kustannusvaikuttavimmat lääkkeet olivat migreenin hoidossa ritsatriptaani 10 mg tai eletriptaani 40 mg (15), tupakasta vieroituksessa varenikliini (16) ja suuren kolesterolipitoisuuden hoidossa simvastatiini 40 mg + etsetimibi 10 mg (yhdistelmähoito) (17). Lomakkeella kysyttiin lisäksi lääkärin kustannusvaikuttavuustietojen lähteitä sekä milloin hän on viimeksi saanut tällaista tietoa ja pitääkö hän kustannusvaikuttavuuden huomioon ottamista tärkeänä lääkkeitä määrättäessä. Aineisto analysoitiin SPSS for Windows ja Stata9 -ohjelmilla. Menetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja Khiin neliö -testiä sekä logistista regressioanalyysiä. Vertailtavien ryhmien (kustannusvaikuttavuustieto/ei kustannusvaikuttavuustietoa) välisiä eroja lääkehoidon valinnan osalta testattiin Khiin neliö -testillä. Kunkin potilastapauskysymyksen vastausvaihtoehdot yhdistettiin kahteen luokkaan sen mukaan, valitsiko lääkäri kustannusvaikuttavimman lääkehoidon vai muun vaihtoehdon. Logistisella regressioanalyysilla testattiin, mitkä seuraavista taustatekijöistä selittävät kus- 874

3 tieteessä Taulukko 1. Kustannusvaikuttavuustiedon 1 vaikutus lääkevalintaan. Migreenin hoito Tupakasta vieroitus Suuren kolesterolipitoisuuden hoito Vastanneita n = 145 n= 150 n = 150 kustannusvaikuttavimman 1 lääkkeen valinneet Vastaajaryhmät n % n % n % Sai kustannus vaikuttavuustiedon Ei kustannus vaikuttavuustietoa Ryhmien välinen 0,000 0,008 0,000 ero, p-arvo 1 Migreenin hoito: ritsatriptaani 10 mg tai eletriptaani 40 mg Tupakasta vieroitus: varenikliini Suuren kolesterolipitoisuuden hoito: simvastatiini 40 mg + etsetimibi 10 mg (yhdistelmähoito). 17 Soini J.O. E, Davies G, Martikainen A. J, Hu X. H, Tunceli K, Niskanen L. Population-based health economic evaluation of the secondary prevention of coronary heart disease in Finland. Curr Med Res Opin 2010:26: Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ei sidonnaisuuksia. Tästä asiasta tiedettiin Taloudellisilla tekijöillä on merkitystä lääkkeenmääräämisessä. Kustannusvaikuttavuustieto ei välttämättä yksin riitä muuttamaan lääkärien käytäntöjä, ainakaan vakiintuneissa hoitotilanteissa. Tämä tutkimus opetti Lääkärit pitävät kustannusvaikuttavuuden huomioon ottamista tärkeänä. Kustannusvaikuttavuustieto voi vaikuttaa lääkehoitoa koskeviin päätöksiin. tannusvaikuttavimman lääkehoidon valintaa: kustannusvaikuttavuustiedon saaminen, ikä, sukupuoli, ammattinimike, sairaanhoitopiiri ja kustannusvaikuttavuustiedon koettu tärkeys sekä se, milloin lääkäri on viimeksi lukenut työn kannalta merkittävän kustannusvaikuttavuustutkimuksen. Tulokset Vastaajien keski-ikä oli 48 vuotta. Nuorin oli 26-vuotias ja vanhin 69-vuotias. Naisia vastanneista oli 51 % ja miehiä 49 %. Vastaajista 86 % toimi potilastyössä. Johtavia lääkäreitä tai eritasoisia ylilääkäreitä oli 25 %. Sairaaloissa toimi 40 %, terveyskeskuksissa 23 % ja työterveyshuollossa tai yksityissektorilla 25 % vastaajista. Kussakin kolmessa potilastapauksessa kustannusvaikuttavuustiedon saaneet lääkärit valitsivat kustannusvaikuttavimman lääkkeen selvästi useammin kuin ilman tätä tietoa jääneet vertailuryhmän jäsenet. Migreenin hoidossa kustannusvaikuttavimman vaihtoehdon valitsi 30 % kustannusvaikuttavuustiedon saaneista ja 7 % vertailuryhmästä, kun vastaavat prosentit tupakasta vieroituksesta olivat 85 % vs. 33 % ja suuren kolesterolipitoisuuden hoidossa 56 % vs. 18 % (taulukko 1). Logistisessa regressioanalyysissä kustannusvaikuttavuustiedon saaminen selitti lääkehoidon valintaa kaikissa potilastapauksissa (taulukko 2). Tupakasta vieroituksessa ja suuren kolesterolipitoisuuden hoidossa naislääkärit valitsivat kustannusvaikuttavimman lääkehoidon miehiä todennäköisemmin. Se, että lääkäri piti kustannusvaikuttavuuden huomioon ottamista tärkeänä, lisäsi kustannusvaikuttavimman lääkkeen valinnan todennäköisyyttä tupakasta vieroituksessa, mutta vähensi sitä suuren kolesterolipitoisuuden tapauksessa. Sairaanhoitopiirien välillä oli vaihtelua, mutta johdonmukaisia eroja niiden välillä ei ollut havaittavissa tulosten epätarkkuuden takia. Valtaosa (89 %) lääkäreistä kertoi saaneensa tietoa kustannusvaikuttavuustutkimusten tuloksista Suomen Lääkärilehdestä heistä 30 % oli saanut tietoa usein. Toiseksi yleisin tiedon lähde oli Käypä hoito -suositukset (78 %). Tietoa oli saatu myös lääkeyritysten esitteistä (77 %), kollegoilta (77 %), Duodecimista (75 %), Fimeasta (69 %), Kelasta (66 %) ja kansainvälisistä julkaisuista (56 %). 29 % vastaajista oli lukenut työnsä kannalta merkittävän kustannusvaikuttavuustutkimuksen viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Kustannusvaikuttavuuden huomioimista lääkehoidossa piti tärkeänä 86 % lääkäreistä. Vastauksissa ei ollut eroa kyselylomakkeella kustannusvaikuttavuustietoa saaneiden ja vertailuryhmän välillä. Pohdinta Tutkimuksessa käytetyn koeasetelman perusteella kustannusvaikuttavuustiedolla on vaikutusta lääkärien päätöksentekoon: tiedon saaneet lääkärit valitsivat kustannusvaikuttavimman lääkkeen selvästi useammin kuin vertailuryhmään kuuluneet. Tutkimuksen aineisto koottiin satunnaisotantana, mikä tukee tulosten yleistettävyyttä. Sitä heikentää kuitenkin pieneksi jäänyt vastausaktiivisuus (21,6 %), joka tosin on tavanomaista lääkärien kyselytutkimuksissa (esim. 4). Kysely pyrittiin kohdistamaan potilastyössä toimiville lääkäreille, mutta otokseen sattui myös lääkäreitä, jotka eivät hoida esimerkkitapausten kaltaisia potilaita. Aiempia tutkimuksia kustannusvaikuttavuustiedon roolista lääkärien päätöksenteossa on niukasti. Tiedolla on todettu olevan vain vähän vaikutusta seulontakäytäntöihin, eivätkä lääkärit herkästi muuta vakiintuneita hoitoprosessejaan (8). Tämän tutkimuksen potilastapaukset ovat todennäköisesti potilastyössä toimiville lääkäreille tavallisia, mutta silti kustannusvaikutta- 875

4 Taulukko 2. Logistinen regressiomalli kustannusvaikuttavimman 1 lääkehoidon valintaa selittävistä tekijöistä migreenin hoidossa, tupakasta vieroituksessa ja suuren kolesterolipitoisuuden hoidossa. Migreenin hoito Tupakasta vieroitus Suuren kolesterolipitoisuuden hoito Selittävät tekijät Vetosuhde (OR) 95 %:n LV Vetosuhde (OR) 95 %:n LV Vetosuhde (OR) 95 %:n LV Ryhmä 6,04*** (1,92 18,97) 3,44** (1,38 8,58) 8,77*** (3,53 21,81) 0 = Ei kustannusvaikuttavuustietoa 1 = Kustannusvaikuttavuustieto Lääkärin ikä 1,05 (0,99 1,12) 0,98 (0,94 1,03) 1,03 (0,98 1,08) Lääkärin sukupuoli 1,11 (0,37 3,37) 3,13** (1,20 8,20) 4,81** (1,72 13,50) 1 = Mies 2 = Nainen Ammattinimike 1 = Johtavat ja erikoislääkärit 2 = Perusterveydenhuollon lääkärit 0,22** (0,06-0,75) 1,19 (0,47 3,02) 0,45 (0,18 1,14) 3 = Muu lääkärin työ 11,83 (0,49 283,97) 0,27 (0,02-4,58) 3,69 (0,14 98,25) Sairaanhoitopiiri 1 = HUS 2 = Varsinais-Suomi 2,37 (0,48 11,75) 0,50 (0,14 1,84) 0,42 (0,09 1,88) 3 = Pirkanmaa 0,70 (0,10 4,68) 1,67 (0,29 9,65) 1,79 (0,38 8,40) 4 = Pohjois-Savo 1,77 (0,31 10,22) 1,68 (0,27 10,38) 3,91 (0,84 18,13) 5 = Pohjois-Pohjanmaa 0,45 (0,04-5,09) 1,47 (0,25 8,58) 2,93 (0,65 13,26) 6 = Muut sairaanhoitopiirit 0,67 (0,17 2,66) 2,13 (0,69 6,57) 0,49 (0,16 1,53) Milloin viimeksi lukenut kustannusvaikuttavuustutkimuksen 0 = Ei osaa sanoa/viimeisen puolen vuoden aikana/yli puoli vuotta sitten 1 = Tällä viikolla/tässä kuussa 1,15 (0,36 3,70) 0,87 (0,33 2,31) 1,95 (0,75 5,10) Miten tärkeänä pitää kustannusvaikuttavuuden huomioimista 0 = Ei osaa sanoa/ei tärkeänä 1 = Tärkeänä 0,31 (0,07-1,51) 4,33** (1,27 14,8) 0,18** (0,05 0,69) Tilastolliset tunnusluvut Havaintojen määrä χ2 30,14** 26,87** 48,39*** Pseudo R 2 0,228 0,164 0,253 ** p < 0,05, *** p < 0,001 1 Migreenin hoito: ritsatriptaani 10 mg tai eletriptaani 40 mg Tupakasta vieroitus: varenikliini Suuren kolesterolipitoisuuden hoito: simvastatiini 40 mg + etsetimibi 10 mg (yhdistelmähoito). vuustiedon vaikutus näkyi selvästi. Logistisessa regressioanalyysissä lääkehoidon valintaa selitti voimakkaimmin kustannusvaikuttavuustieto, kun taas muiden taustatekijöiden vaikutus oli vähäisempi. Tiedon saaneet lääkärit valitsivat todennäköisemmin kustannusvaikuttavimman lääkehoidon kaikissa potilastapauksissa. Yllättävää oli, että tupakasta vieroituksessa ja kolesterolipotilaan hoidossa naislääkärit valitsivat kustannusvaikuttavimman lääkkeen miehiä useammin. Se, miten tärkeänä lääkäri piti kustannusvaikuttavuuden huomioon ottamista, näytti vaikuttavan ristiriitaisesti eri potilastapauksia koske- 876

5 tieteessä 89 % oli saanut tietoa kustannusvaikuttavuustutkimuksista Lääkärilehdestä. viin hoitopäätöksiin. Korkean kolesterolipitoisuuden hoidossa kustannusvaikuttavimpana lääkevaihtoehtona oli simvastatiinin ja etsetimibin yhdistelmähoito. Yhdistelmähoidolla saavutettavasta päätetapahtumien ehkäisystä ei kuitenkaan ole tutkimusnäyttöä, mikä on voinut vähentää kustannusvaikuttavimman hoidon valintaa. Osaltaan tiedon huomioimiseen on voinut vaikuttaa myös tekstien pituus ja niiden esittäminen englanniksi. Lähes 90 % lääkäreistä hyväksyy kustannusvaikuttavuuden yhdeksi keskeiseksi päätöksenteon kriteeriksi, mutta tiedon saaminen ja sen huomioon ottaminen käytännön potilastyössä voi olla vaikeaa (7). Tarvitaan siis lisää kustannusvaikuttavuustutkimuksia ja tietoa niiden tuloksista. Niitä on syytä julkaista mm. Lääkärilehdessä ja muissa ammattilehdissä sekä Käypä hoito -suosituksissa, joita lääkärit pitävät keskeisinä tiedonlähteinä. Käytännön potilastyössä kustannusvaikuttavuustiedon merkitys ei liene yhtä selvä kuin tutkimuksessamme, koska tässä koeasetelmassa potilastapaukset olivat hypoteettisia ja tieto annettiin suoraan vastaajille, kun taas todellisuudessa esimerkiksi ajanpuute voi estää tiedonhankintaa. Tämän selvittämiseksi tulisi tutkia myös käytännön työssä tapahtuvaa päätöksentekoa. Lääkemääräyskäytäntöihin vaikuttavat monet muutkin asiat taloudellisten näkökohtien lisäksi. Kustannusvaikuttavuusanalyyseihin liittyy aina epävarmuutta eivätkä kaikki tutkimustulokset ole yleistettävissä. Tehokkuustavoitteen lisäksi on otettava huomioon terveyden oikeudenmukainen jakautuminen väestössä. Hoidot ovat yksilöllisiä, eri vaihtoehtojen laittaminen paremmuusjärjestykseen voi olla vaikeaa ja potilaan terveys on aina asetettava etusijalle. Kustannusvaikuttavat valinnat tuovat kuitenkin rahalle enemmän vastinetta, mikä on sekä potilaan että yhteiskunnan kannalta optimaalista voimavarojen käyttöä. n Kiitokset Kirjoittajat haluavat kiittää ylilääkäri Tuomo Lapveteläistä potilastapausten tarkistamisesta. English summary > in english Influence of cost-effectiveness information on prescribing practices Kollega, kirjoita kokemuksistasi Äänessä-palstallemme! Kerro kirjoituksessasi siitä, millaista oli olla potilaana. Minkälaiset hoitotilanteet koit hyvinä, missä taas oli toivomisen varaa? Mitä haluat välittää kollegoille? Muuttiko sairastaminen sinua lääkärinä? Kirjoitusten enimmäispituus on merkkiä (välilyönteineen). Toimitus valitsee ja käsittelee julkaistavat tekstit. Kirjoitukset lähetetään osoitteeseen 877

6 ENGLISH SUMMARY Virva Hyttinen M.Sc. (Health care), researcher University of Eastern Finland, Department of Health and Social Management Hannu Valtonen Pertti Happonen Influence of cost-effectiveness information on prescribing practices Background The prescribing practices of physicians have a major impact on the cost-effectiveness of medicinal treatments. The purpose of this study was to generate new information on Finnish physicians as decision-makers and on the determinants of their prescribing practices. The specific aim of this study was to ascertain how information on cost-effectiveness of pharmaceuticals influences physicians prescribing practices. Methods The study was conducted as a postal survey. A structured questionnaire was mailed to 800 randomly selected physicians active in clinical practice. Their contact information was gathered from the registry of the Finnish Medical Association. In the questionnaire three cases of illness were presented together with drug treatment options: 1) migraine treatment 2) smoking cessation treatment and 3) high cholesterol treatment. A random half (n=400) of the physicians received cost-effectiveness information on the drug treatment options whereas the other half (n=400) did not. This experimental design was chosen to reveal whether a change in physicians information base influences medical decision making. The χ 2 -test and logistic regression were used for statistical analysis. Results The response rate was 21.6%. Despite the low response rate the data represent Finnish physicians quite well. In this experimental setting, cost-effectiveness information on the drug treatment options had a statistically significant effect (p<0.001 or <0.05) on physicians medical decisions. Physicians who received the cost-effectiveness information were more likely to choose the medication that is the most cost-effective in each of the cases presented. In the cases of smoking cessation and high cholesterol, women were more likely than men to choose the most cost-effective medication. Conclusions This study shows that information on cost-effectiveness can influence physicians medical decisions. Physicians consider information on the cost-effectiveness of pharmaceuticals important when prescribing medications. To promote rational use of medications, more results of cost-effectiveness studies should be published in professional journals, such as the Finnish Medical Journal, and in the Current Care guidelines, as physicians consider these important sources of information. 877a

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUSTIEDON VAIKUTUS LÄÄKÄREIDEN LÄÄKEMÄÄRÄYSKÄYTÄNTÖIHIN

LÄÄKKEIDEN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUSTIEDON VAIKUTUS LÄÄKÄREIDEN LÄÄKEMÄÄRÄYSKÄYTÄNTÖIHIN LÄÄKKEIDEN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUSTIEDON VAIKUTUS LÄÄKÄREIDEN LÄÄKEMÄÄRÄYSKÄYTÄNTÖIHIN Virva Hyttinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tukee lääkehoitoja koskevaa päätöksenteko...

Hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tukee lääkehoitoja koskevaa päätöksenteko... Page 1 of 4 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2016 TEEMAT Hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tukee lääkehoitoja koskevaa päätöksentekoa Piia Rannanheimo, Ulla Härkönen, Vesa Kiviniemi / Kirjoitettu 21.2.2016

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Yleislääkäripäivät, 24.11.2016 TkT, KTM Iiris Hörhammer (os. Riippa) HEMA-instituutti Aalto-yliopisto Sidonnaisuudet Työnantaja: Aalto-yliopisto Viimeisen

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14 Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta Julkaisuvapaa 13.2.2017 klo 14 Kysely kohdistettiin erikoisalan perusteella kuolevien potilaiden hoitoon osallistuville

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen.1.010 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään,

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Lääkkeiden kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen sairaalassa

Lääkkeiden kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen sairaalassa Lääkkeiden kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen sairaalassa Toivo Naaranlahti KYSin apteekki 31.10.2012 1 Sisältö lääkepolitiikka sairaalan lääkekustannukset kilpailutus kustannusvaikuttavuus nykytila/tulevaisuus

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä?

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Sessio 10 Toiminnan hallittu organisoiminen uudessa hallintorakenteessa Terveydenhuollon Atk-päivät Lahden messukeskus 24. - 25.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Laatu- ja potilasturvallisuus suunnitelma Olli Väisänen, LT Ylilääkäri THL POTILASTURVALLISUUS Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Piitu Parmanne VTM, kansantaloustiede, Helsingin yliopisto 2003 Tutkija, Suomen Lääkäriliitto, 2004 Tutkimusyhteistyö,

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus

Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus Terveystaloustieteen ja kustannusvaikuttavuuden perusteita Jyväskylä 6.5.2015 TtM Simo Jääskeläinen FI-DM-15-04-05 1 Sisältö Terveystaloustiede Mitä se

Lisätiedot

Raportti projektista: Viitehintajärjestelmän vaikutukset alkuperäislääkkeiden käyttöön

Raportti projektista: Viitehintajärjestelmän vaikutukset alkuperäislääkkeiden käyttöön 14.3.2013 Hannu Valtonen professori, terveystaloustiede Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto (Kuopion kampus) PL 1627, 70211 Kuopio sähköpostiosoite: hannu.valtonen(at)uef.fi puh.

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Kyselylomakkeiden käyttötapoja:

Kyselylomakkeiden käyttötapoja: Kyselylomakkeen laatiminen FSD / Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto / KvantiMOTV http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kyselylomake/laatiminen.html Tiivistelmän keskeiset

Lisätiedot

Sote-uudistus on jo käynnissä! Markku Seuri Vaihtoehtoja katastrofille Nykyisen SOTE-ehdotuksen kipupisteisiin Helsinki

Sote-uudistus on jo käynnissä! Markku Seuri Vaihtoehtoja katastrofille Nykyisen SOTE-ehdotuksen kipupisteisiin Helsinki Sote-uudistus on jo käynnissä! Markku Seuri Vaihtoehtoja katastrofille Nykyisen SOTE-ehdotuksen kipupisteisiin Helsinki 24.1.2017 KIITOS KUTSUSTA! - Työterveyslääkäri - Työlääketieteen dosentti Itä-Suomen

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Katsaus infektiotauteihin

Katsaus infektiotauteihin Katsaus infektiotauteihin Terveysneuvontapäivät Espoo, Leppävaara 1.11.212 Henrikki Brummer-Korvenkontio Virologian yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26/4/212 TNP / H. B-K 1 Hiv-tartunnat Suomessa

Lisätiedot

Mihin potilasryhmiin lääkekustannukset kasautuvat?

Mihin potilasryhmiin lääkekustannukset kasautuvat? Mihin potilasryhmiin lääkekustannukset kasautuvat? Leena K Saastamoinen, FaT Jouko Verho, VTT Kelan tutkimusosaston seminaari 6.6.2012 Mitä tiedettiin? Lääkekustannusten lähes jatkuva kasvu. Lääkekustannusten

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Lääkäri ja kuolinapu -kyselyn tuloksia

Lääkäri ja kuolinapu -kyselyn tuloksia Lääkäri ja kuolinapu -kyselyn tuloksia Jukka Vänskä, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hyvä kuolema -seminaari Säätytalo 6.10.2016 Kyselyn tarkoitus Kartoittaa lääkärien mielipiteitä ja kokemuksia

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2013 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys lokakuussa 2013 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot