Kustannusvaikuttavuustieto tärkeä lääkehoidon valinnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustannusvaikuttavuustieto tärkeä lääkehoidon valinnassa"

Transkriptio

1 tieteessä Virva Hyttinen TtM, tutkija Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Hannu Valtonen PhD, professori Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Pertti Happonen LL, MPH, johtaja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Lääkehoitojen arviointi -prosessi Kustannusvaikuttavuustieto tärkeä lääkehoidon valinnassa Lähtökohdat Lääkkeitä määrätessään lääkärit vaikuttavat ratkaisevalla tavalla lääkehoidon kokonaiskustannuksiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako tieto lääkkeiden kustannusvaikuttavuudesta heidän lääkemääräyskäytäntöihinsä. Menetelmät Strukturoitu kyselylomake lähetettiin postitse 800 lääkärille, jotka oli poimittu satunnaisesti Lääkäriliiton rekisteristä. Lomakkeessa esitettiin kolme potilastapausta, jotka liittyivät migreenin ja suuren kolesterolipitoisuuden hoitoon sekä tupakasta vieroitukseen. Puolelle lääkäreistä annettiin tieto lääkevaihtoehtojen kustannusvaikuttavuudesta ja puolelle heistä ei. Tietopohjan vaikutusta lääkärien lääkevalintaan analysoitiin Khiin neliö -testillä ja logistisella regressioanalyysilla. Tulokset Kyselyyn vastasi 187 lääkäriä. Vastausprosentti 21,6 oli lääkärikyselyjen tapaan pieni, mutta aineisto edustaa suomalaista lääkärikuntaa melko hyvin. Tässä koeasetelmassa kustannusvaikuttavuustieto vaikutti päätöksentekoon. Tiedon saaneet lääkärit valitsivat kussakin potilastapauksessa kustannusvaikuttavimman lääkkeen todennäköisemmin kuin ne, joille kustannusvaikuttavuustietoa ei ollut annettu (p < 0,001 tai < 0,05). 86 % vastaajista piti kustannusvaikuttavuuden huomioimista lääkehoidossa tärkeänä. Päätelmät Lääkärit ovat kiinnostuneita hoitoon liittyvistä taloudellisista tekijöistä ja kustannusvaikuttavuustiedoilla voi olla merkittävä vaikutus lääkevalintoihin. Järkevän lääkehoidon edistämiseksi kustannusvaikuttavuustutkimusten tuloksia tulisi julkaista nykyistä enemmän mm. Lääkärilehdessä ja Käypä hoito -suosituksissa. Taloudellisilla tekijöillä on vaikutusta lääkäreiden lääkemääräyskäytäntöihin (1). Lääkekorvauskustannusten lisäksi huomiota tulee kiinnittää myös lääkkeiden kustannusvaikuttavuuteen eli siihen, mitä vastinetta rahalle saadaan (2). Lääkehoitojen rationaalisuuden parantamiseksi tarvitaan riippumatonta tietoa niiden kustannusvaikuttavuudesta. Lääkkeitä koskevien taloudellisten arviointien teko on Suomessa ollut hajanaista. Nykyisin toiminta on keskitetty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen Fimeaan, jonka yhtenä tehtävänä on lääkehoitojen hoidollisten ja taloudellisten arviointien tuottaminen ja kokoaminen (3). Lääkärit ovat ratkaisevassa asemassa näiden arviointitietojen hyödyntämisessä. Heillä pitäisi olla mahdollisuus ottaa kustannusvaikuttavuus huomioon lääkehoitopäätöksissään, jotta ne olisivat mahdollisimman rationaalisia. Taloudellisten tekijöiden osuutta lääkärien päätöksenteossa on tutkittu sekä Suomessa että ulkomailla. Lääkärit hallitsevat perinteiset talouskäsitteet ja yhä useammalla heistä on terveystaloustieteellistä koulutusta (4). He suhtautuvat taloudellisiin arviointeihin myönteisesti, mutta niiden hyödyntäminen päätöksenteossa samoin kuin menetelmien tuntemus on kuitenkin melko vähäistä (5). Ruotsalaistutkimuksen mukaan lääkärit arvostavat sellaisia hoitoja, joiden budjettivaikutus on pienempi ja joilla saavutetaan enemmän laatupainotettuja elinvuosia vähäisemmin lisäkustannuksin kuin muissa hoitovaihtoehdoissa (6). Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen perusteella lääkärit pitävät kustannusten hillintää tärkeänä ja useimmat heistä pitävät kustannusvaikuttavuutta sopivana päätöksenteon kriteerinä vertailtaessa eri hoitovaihtoehtoja, mutta lääkä- 873

2 Kirjallisuutta 1 Mäntyranta T, Helin-Salmivaara A. Mitkä seikat ohjaavat lääkärin lääkepäätöksiä? Suom Lääkäril 2002;57: Laine J. Terveystaloustiede ja lääkekustannukset yksikkökustannuksista kustannusvaikuttavuuteen. Suom Lääkäril 2007;62: Laki lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 593/ Kuvaja-Köllner V. Terveystalousmielisyys ja talous lääkäriprofessiossa. Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto, terveyshallinnon ja -talouden laitos Koskinen Kati. Taloudellisen arvioinnin vaikutukset terveydenhuollon päätöksenteossa. Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto, terveyshallinnon ja -talouden laitos Erntoft S, Asseburg C, Johnson R, Anell A, Persson U. Vilken betydelse har hälsoekonomi vid prioriteringar? Ett experiment bland beslutsfattare och en analys av faktiska prioriteringar. PrioriteringsCentrum. Rapport 2010:3. 7 Ginsburg ME, Kravitz RL, Sandberg WA. A survey of physician attitudes and practices concerning costeffectiveness in patient care. West J Med 2000;173: Ubel PA, Jepson C, Baron J, Hershey JC, Asch DA. The influence of cost effectiveness information on physicians cancer screening recommendations. Soc Sci Med 2003;56: Asch DA, Hershey JC, Ubel PA. How physicians react to cost-effectiveness information. LDI Issue Brief. Leonard Davis Institute of Health Economics 2003, Vol 8 No O Connel DL, Henry D, Tomlins R. Randomised controlled trial of effect of feedback on general practitioners prescribing in Australia. BMJ 1999;318: Søndergaard J, Andersen M, Støvring H, Kragstrup J. Mailed prescriber feedback in addition to a clinical guideline has no impact: a randomised, controlled trial. Scand J Prim Health Care 2003;21: Blais R, Laurier C, Paré M. Effect of feedback letters to physicians and pharmacists on the appropriate use of medication in the treatment of asthma. J Asthma 2008;45: Elster J. Rational choice theory: Cultural concerns. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 2001; Peura P, Purmonen T, Turunen J, Martikainen J. Voiko ulkomaisia lääkkeiden kustannusvaikuttavuusanalyysejä hyödyntää Suomessa? Suom Lääkäril 2008;63: Ramsberg J, Henriksson M. The cost-effectiveness of oral triptan therapy in Sweden. Cephalalgia 2007;27: Linden K, Jormanainen V, Linna M, Sintonen H, Wilson K, Kotomäki T. Cost effectiveness of varenicline versus bupropion and unaided cessation for smoking cessation in a cohort of Finnish adult smokers. Curr Med Res Opin 2010:26: reiden mielestä heidän tai potilaiden tulee itse päättää siitä, mikä on kustannuksen arvoista (7). Kustannusvaikuttavuustiedon osuutta lääkevalinnassa ei ole aiemmin tutkittu. Yhdysvalloissa on selvitetty kustannusvaikuttavuustiedon vaikutusta lääkärien suosituksiin syövän seulonta-aikaväleiksi (8). Tiedolla todettiin olevan vähän vaikutusta lääkäreiden seulontakäytäntöihin ja pääosin vain tapauksissa, joissa heille ei ollut vielä muodostunut vakiintuneita käytäntöjä. Kustannusvaikuttavuustiedolla saattaakin olla eniten merkitystä hoitopäätöksiin tapauksissa, joita lääkäri kohtaa harvoin. Kustannusvaikuttavuustieto ei ehkä yksinään ole tarpeeksi vakuuttava muuttamaan lääkärien käytäntöjä (9). Tutkimukset osoittavat, että lääkäreiden käytäntöjen muuttaminen on vaikeaa, esimerkiksi annetulla palautteella ei ole todettu olevan vaikutusta todellisiin lääkemääräyskäytäntöihin (10,11,12). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kustannusvaikuttavuustiedon vaikutusta suomalaisten potilastyötä tekevien lääkärien lääkevalintoihin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui rationaalisen valinnan teorian pohjalle (13). Lääkärin tavoitteena ajatellaan olevan potilaan hyvä hoito ja yhteiskunnan resurssien järkevä käyttö. Tietopohjaa muuttamalla voidaan vaikuttaa lääkkeitä koskevaan päätöksentekoon. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen aineisto kerättiin postikyselynä. Strukturoidut kyselylomakkeet lähetettiin marraskuussa 2010 yhteensä 800 lääkärille (uusintakierros tammikuussa 2011). Nimi- ja osoitetiedot poimittiin satunnaisesti Lääkäriliiton rekisteristä. Kyselyt rahoitti Fimea. Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella. Otoksen perusjoukkona olivat kaikki vuonna 1941 tai sen jälkeen syntyneet Suomessa asuvat lääkärit, jotka työskentelevät päätoimisesti terveyskeskuksessa, sairaalassa, työterveyshuollossa tai yksityisvastaanotolla (n = ). Otokseen valikoitui vanhempia lääkäreitä, koska kaikkien nuorten lääkärien työpaikka ei ollut tiedossa liiton rekisterissä. Kyselyyn vastasi yhteensä 187 lääkäriä, joten vastausprosentiksi muodostui 21,6. Vertailtavien ryhmien (kustannusvaikuttavuustieto/ei kustannusvaikuttavuustietoa) välillä ei ollut merkittävää eroa: niiden vastausprosentit olivat 20,5 ja 22,8. Katoanalyysin perusteella tutkimusaineiston voidaan katsoa edustavan melko hyvin suomalaista lääkärikuntaa iän, sukupuolen ja ammattinimikkeen osalta. Kyselylomakkeella lääkärien piti valita lääkevaihtoehdot migreenin ja suuren kolesterolipitoisuuden hoitoon sekä tupakasta vieroitukseen kolmessa potilastapauksessa, joista kaikki saivat saman informaation. Satunnaisesti puolelle lääkäreistä (n = 400) annettiin lääkevaihtoehtojen yhteydessä kirjallisuudesta haettu kustannusvaikuttavuustieto, kun taas vertailuryhmälle (n = 400) tietoa ei annettu. Näin pyrittiin selvittämään, onko lääkkeiden kustannusvaikuttavuutta koskevan tietopohjan muutoksella vaikutusta siihen, minkä lääkkeen lääkäri määrää. Lääkkeiden kustannusvaikuttavuustiedot otettiin julkaistuista kotimaisista tutkimuksista, koska ulkomaiset tulokset eivät yleensä ole suoraan yleistettävissä maahamme (14). Suomessa ei ollut kuitenkaan tehty kustannusvaikuttavuustutkimusta triptaanien käytöstä migreenin hoidossa, joten käytimme ruotsalaistutkimuksen tietoja. Kustannusvaikuttavuustiedot esitettiin englanniksi. Tutkimusten mukaan kustannusvaikuttavimmat lääkkeet olivat migreenin hoidossa ritsatriptaani 10 mg tai eletriptaani 40 mg (15), tupakasta vieroituksessa varenikliini (16) ja suuren kolesterolipitoisuuden hoidossa simvastatiini 40 mg + etsetimibi 10 mg (yhdistelmähoito) (17). Lomakkeella kysyttiin lisäksi lääkärin kustannusvaikuttavuustietojen lähteitä sekä milloin hän on viimeksi saanut tällaista tietoa ja pitääkö hän kustannusvaikuttavuuden huomioon ottamista tärkeänä lääkkeitä määrättäessä. Aineisto analysoitiin SPSS for Windows ja Stata9 -ohjelmilla. Menetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja Khiin neliö -testiä sekä logistista regressioanalyysiä. Vertailtavien ryhmien (kustannusvaikuttavuustieto/ei kustannusvaikuttavuustietoa) välisiä eroja lääkehoidon valinnan osalta testattiin Khiin neliö -testillä. Kunkin potilastapauskysymyksen vastausvaihtoehdot yhdistettiin kahteen luokkaan sen mukaan, valitsiko lääkäri kustannusvaikuttavimman lääkehoidon vai muun vaihtoehdon. Logistisella regressioanalyysilla testattiin, mitkä seuraavista taustatekijöistä selittävät kus- 874

3 tieteessä Taulukko 1. Kustannusvaikuttavuustiedon 1 vaikutus lääkevalintaan. Migreenin hoito Tupakasta vieroitus Suuren kolesterolipitoisuuden hoito Vastanneita n = 145 n= 150 n = 150 kustannusvaikuttavimman 1 lääkkeen valinneet Vastaajaryhmät n % n % n % Sai kustannus vaikuttavuustiedon Ei kustannus vaikuttavuustietoa Ryhmien välinen 0,000 0,008 0,000 ero, p-arvo 1 Migreenin hoito: ritsatriptaani 10 mg tai eletriptaani 40 mg Tupakasta vieroitus: varenikliini Suuren kolesterolipitoisuuden hoito: simvastatiini 40 mg + etsetimibi 10 mg (yhdistelmähoito). 17 Soini J.O. E, Davies G, Martikainen A. J, Hu X. H, Tunceli K, Niskanen L. Population-based health economic evaluation of the secondary prevention of coronary heart disease in Finland. Curr Med Res Opin 2010:26: Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ei sidonnaisuuksia. Tästä asiasta tiedettiin Taloudellisilla tekijöillä on merkitystä lääkkeenmääräämisessä. Kustannusvaikuttavuustieto ei välttämättä yksin riitä muuttamaan lääkärien käytäntöjä, ainakaan vakiintuneissa hoitotilanteissa. Tämä tutkimus opetti Lääkärit pitävät kustannusvaikuttavuuden huomioon ottamista tärkeänä. Kustannusvaikuttavuustieto voi vaikuttaa lääkehoitoa koskeviin päätöksiin. tannusvaikuttavimman lääkehoidon valintaa: kustannusvaikuttavuustiedon saaminen, ikä, sukupuoli, ammattinimike, sairaanhoitopiiri ja kustannusvaikuttavuustiedon koettu tärkeys sekä se, milloin lääkäri on viimeksi lukenut työn kannalta merkittävän kustannusvaikuttavuustutkimuksen. Tulokset Vastaajien keski-ikä oli 48 vuotta. Nuorin oli 26-vuotias ja vanhin 69-vuotias. Naisia vastanneista oli 51 % ja miehiä 49 %. Vastaajista 86 % toimi potilastyössä. Johtavia lääkäreitä tai eritasoisia ylilääkäreitä oli 25 %. Sairaaloissa toimi 40 %, terveyskeskuksissa 23 % ja työterveyshuollossa tai yksityissektorilla 25 % vastaajista. Kussakin kolmessa potilastapauksessa kustannusvaikuttavuustiedon saaneet lääkärit valitsivat kustannusvaikuttavimman lääkkeen selvästi useammin kuin ilman tätä tietoa jääneet vertailuryhmän jäsenet. Migreenin hoidossa kustannusvaikuttavimman vaihtoehdon valitsi 30 % kustannusvaikuttavuustiedon saaneista ja 7 % vertailuryhmästä, kun vastaavat prosentit tupakasta vieroituksesta olivat 85 % vs. 33 % ja suuren kolesterolipitoisuuden hoidossa 56 % vs. 18 % (taulukko 1). Logistisessa regressioanalyysissä kustannusvaikuttavuustiedon saaminen selitti lääkehoidon valintaa kaikissa potilastapauksissa (taulukko 2). Tupakasta vieroituksessa ja suuren kolesterolipitoisuuden hoidossa naislääkärit valitsivat kustannusvaikuttavimman lääkehoidon miehiä todennäköisemmin. Se, että lääkäri piti kustannusvaikuttavuuden huomioon ottamista tärkeänä, lisäsi kustannusvaikuttavimman lääkkeen valinnan todennäköisyyttä tupakasta vieroituksessa, mutta vähensi sitä suuren kolesterolipitoisuuden tapauksessa. Sairaanhoitopiirien välillä oli vaihtelua, mutta johdonmukaisia eroja niiden välillä ei ollut havaittavissa tulosten epätarkkuuden takia. Valtaosa (89 %) lääkäreistä kertoi saaneensa tietoa kustannusvaikuttavuustutkimusten tuloksista Suomen Lääkärilehdestä heistä 30 % oli saanut tietoa usein. Toiseksi yleisin tiedon lähde oli Käypä hoito -suositukset (78 %). Tietoa oli saatu myös lääkeyritysten esitteistä (77 %), kollegoilta (77 %), Duodecimista (75 %), Fimeasta (69 %), Kelasta (66 %) ja kansainvälisistä julkaisuista (56 %). 29 % vastaajista oli lukenut työnsä kannalta merkittävän kustannusvaikuttavuustutkimuksen viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Kustannusvaikuttavuuden huomioimista lääkehoidossa piti tärkeänä 86 % lääkäreistä. Vastauksissa ei ollut eroa kyselylomakkeella kustannusvaikuttavuustietoa saaneiden ja vertailuryhmän välillä. Pohdinta Tutkimuksessa käytetyn koeasetelman perusteella kustannusvaikuttavuustiedolla on vaikutusta lääkärien päätöksentekoon: tiedon saaneet lääkärit valitsivat kustannusvaikuttavimman lääkkeen selvästi useammin kuin vertailuryhmään kuuluneet. Tutkimuksen aineisto koottiin satunnaisotantana, mikä tukee tulosten yleistettävyyttä. Sitä heikentää kuitenkin pieneksi jäänyt vastausaktiivisuus (21,6 %), joka tosin on tavanomaista lääkärien kyselytutkimuksissa (esim. 4). Kysely pyrittiin kohdistamaan potilastyössä toimiville lääkäreille, mutta otokseen sattui myös lääkäreitä, jotka eivät hoida esimerkkitapausten kaltaisia potilaita. Aiempia tutkimuksia kustannusvaikuttavuustiedon roolista lääkärien päätöksenteossa on niukasti. Tiedolla on todettu olevan vain vähän vaikutusta seulontakäytäntöihin, eivätkä lääkärit herkästi muuta vakiintuneita hoitoprosessejaan (8). Tämän tutkimuksen potilastapaukset ovat todennäköisesti potilastyössä toimiville lääkäreille tavallisia, mutta silti kustannusvaikutta- 875

4 Taulukko 2. Logistinen regressiomalli kustannusvaikuttavimman 1 lääkehoidon valintaa selittävistä tekijöistä migreenin hoidossa, tupakasta vieroituksessa ja suuren kolesterolipitoisuuden hoidossa. Migreenin hoito Tupakasta vieroitus Suuren kolesterolipitoisuuden hoito Selittävät tekijät Vetosuhde (OR) 95 %:n LV Vetosuhde (OR) 95 %:n LV Vetosuhde (OR) 95 %:n LV Ryhmä 6,04*** (1,92 18,97) 3,44** (1,38 8,58) 8,77*** (3,53 21,81) 0 = Ei kustannusvaikuttavuustietoa 1 = Kustannusvaikuttavuustieto Lääkärin ikä 1,05 (0,99 1,12) 0,98 (0,94 1,03) 1,03 (0,98 1,08) Lääkärin sukupuoli 1,11 (0,37 3,37) 3,13** (1,20 8,20) 4,81** (1,72 13,50) 1 = Mies 2 = Nainen Ammattinimike 1 = Johtavat ja erikoislääkärit 2 = Perusterveydenhuollon lääkärit 0,22** (0,06-0,75) 1,19 (0,47 3,02) 0,45 (0,18 1,14) 3 = Muu lääkärin työ 11,83 (0,49 283,97) 0,27 (0,02-4,58) 3,69 (0,14 98,25) Sairaanhoitopiiri 1 = HUS 2 = Varsinais-Suomi 2,37 (0,48 11,75) 0,50 (0,14 1,84) 0,42 (0,09 1,88) 3 = Pirkanmaa 0,70 (0,10 4,68) 1,67 (0,29 9,65) 1,79 (0,38 8,40) 4 = Pohjois-Savo 1,77 (0,31 10,22) 1,68 (0,27 10,38) 3,91 (0,84 18,13) 5 = Pohjois-Pohjanmaa 0,45 (0,04-5,09) 1,47 (0,25 8,58) 2,93 (0,65 13,26) 6 = Muut sairaanhoitopiirit 0,67 (0,17 2,66) 2,13 (0,69 6,57) 0,49 (0,16 1,53) Milloin viimeksi lukenut kustannusvaikuttavuustutkimuksen 0 = Ei osaa sanoa/viimeisen puolen vuoden aikana/yli puoli vuotta sitten 1 = Tällä viikolla/tässä kuussa 1,15 (0,36 3,70) 0,87 (0,33 2,31) 1,95 (0,75 5,10) Miten tärkeänä pitää kustannusvaikuttavuuden huomioimista 0 = Ei osaa sanoa/ei tärkeänä 1 = Tärkeänä 0,31 (0,07-1,51) 4,33** (1,27 14,8) 0,18** (0,05 0,69) Tilastolliset tunnusluvut Havaintojen määrä χ2 30,14** 26,87** 48,39*** Pseudo R 2 0,228 0,164 0,253 ** p < 0,05, *** p < 0,001 1 Migreenin hoito: ritsatriptaani 10 mg tai eletriptaani 40 mg Tupakasta vieroitus: varenikliini Suuren kolesterolipitoisuuden hoito: simvastatiini 40 mg + etsetimibi 10 mg (yhdistelmähoito). vuustiedon vaikutus näkyi selvästi. Logistisessa regressioanalyysissä lääkehoidon valintaa selitti voimakkaimmin kustannusvaikuttavuustieto, kun taas muiden taustatekijöiden vaikutus oli vähäisempi. Tiedon saaneet lääkärit valitsivat todennäköisemmin kustannusvaikuttavimman lääkehoidon kaikissa potilastapauksissa. Yllättävää oli, että tupakasta vieroituksessa ja kolesterolipotilaan hoidossa naislääkärit valitsivat kustannusvaikuttavimman lääkkeen miehiä useammin. Se, miten tärkeänä lääkäri piti kustannusvaikuttavuuden huomioon ottamista, näytti vaikuttavan ristiriitaisesti eri potilastapauksia koske- 876

5 tieteessä 89 % oli saanut tietoa kustannusvaikuttavuustutkimuksista Lääkärilehdestä. viin hoitopäätöksiin. Korkean kolesterolipitoisuuden hoidossa kustannusvaikuttavimpana lääkevaihtoehtona oli simvastatiinin ja etsetimibin yhdistelmähoito. Yhdistelmähoidolla saavutettavasta päätetapahtumien ehkäisystä ei kuitenkaan ole tutkimusnäyttöä, mikä on voinut vähentää kustannusvaikuttavimman hoidon valintaa. Osaltaan tiedon huomioimiseen on voinut vaikuttaa myös tekstien pituus ja niiden esittäminen englanniksi. Lähes 90 % lääkäreistä hyväksyy kustannusvaikuttavuuden yhdeksi keskeiseksi päätöksenteon kriteeriksi, mutta tiedon saaminen ja sen huomioon ottaminen käytännön potilastyössä voi olla vaikeaa (7). Tarvitaan siis lisää kustannusvaikuttavuustutkimuksia ja tietoa niiden tuloksista. Niitä on syytä julkaista mm. Lääkärilehdessä ja muissa ammattilehdissä sekä Käypä hoito -suosituksissa, joita lääkärit pitävät keskeisinä tiedonlähteinä. Käytännön potilastyössä kustannusvaikuttavuustiedon merkitys ei liene yhtä selvä kuin tutkimuksessamme, koska tässä koeasetelmassa potilastapaukset olivat hypoteettisia ja tieto annettiin suoraan vastaajille, kun taas todellisuudessa esimerkiksi ajanpuute voi estää tiedonhankintaa. Tämän selvittämiseksi tulisi tutkia myös käytännön työssä tapahtuvaa päätöksentekoa. Lääkemääräyskäytäntöihin vaikuttavat monet muutkin asiat taloudellisten näkökohtien lisäksi. Kustannusvaikuttavuusanalyyseihin liittyy aina epävarmuutta eivätkä kaikki tutkimustulokset ole yleistettävissä. Tehokkuustavoitteen lisäksi on otettava huomioon terveyden oikeudenmukainen jakautuminen väestössä. Hoidot ovat yksilöllisiä, eri vaihtoehtojen laittaminen paremmuusjärjestykseen voi olla vaikeaa ja potilaan terveys on aina asetettava etusijalle. Kustannusvaikuttavat valinnat tuovat kuitenkin rahalle enemmän vastinetta, mikä on sekä potilaan että yhteiskunnan kannalta optimaalista voimavarojen käyttöä. n Kiitokset Kirjoittajat haluavat kiittää ylilääkäri Tuomo Lapveteläistä potilastapausten tarkistamisesta. English summary > in english Influence of cost-effectiveness information on prescribing practices Kollega, kirjoita kokemuksistasi Äänessä-palstallemme! Kerro kirjoituksessasi siitä, millaista oli olla potilaana. Minkälaiset hoitotilanteet koit hyvinä, missä taas oli toivomisen varaa? Mitä haluat välittää kollegoille? Muuttiko sairastaminen sinua lääkärinä? Kirjoitusten enimmäispituus on merkkiä (välilyönteineen). Toimitus valitsee ja käsittelee julkaistavat tekstit. Kirjoitukset lähetetään osoitteeseen 877

6 ENGLISH SUMMARY Virva Hyttinen M.Sc. (Health care), researcher University of Eastern Finland, Department of Health and Social Management Hannu Valtonen Pertti Happonen Influence of cost-effectiveness information on prescribing practices Background The prescribing practices of physicians have a major impact on the cost-effectiveness of medicinal treatments. The purpose of this study was to generate new information on Finnish physicians as decision-makers and on the determinants of their prescribing practices. The specific aim of this study was to ascertain how information on cost-effectiveness of pharmaceuticals influences physicians prescribing practices. Methods The study was conducted as a postal survey. A structured questionnaire was mailed to 800 randomly selected physicians active in clinical practice. Their contact information was gathered from the registry of the Finnish Medical Association. In the questionnaire three cases of illness were presented together with drug treatment options: 1) migraine treatment 2) smoking cessation treatment and 3) high cholesterol treatment. A random half (n=400) of the physicians received cost-effectiveness information on the drug treatment options whereas the other half (n=400) did not. This experimental design was chosen to reveal whether a change in physicians information base influences medical decision making. The χ 2 -test and logistic regression were used for statistical analysis. Results The response rate was 21.6%. Despite the low response rate the data represent Finnish physicians quite well. In this experimental setting, cost-effectiveness information on the drug treatment options had a statistically significant effect (p<0.001 or <0.05) on physicians medical decisions. Physicians who received the cost-effectiveness information were more likely to choose the medication that is the most cost-effective in each of the cases presented. In the cases of smoking cessation and high cholesterol, women were more likely than men to choose the most cost-effective medication. Conclusions This study shows that information on cost-effectiveness can influence physicians medical decisions. Physicians consider information on the cost-effectiveness of pharmaceuticals important when prescribing medications. To promote rational use of medications, more results of cost-effectiveness studies should be published in professional journals, such as the Finnish Medical Journal, and in the Current Care guidelines, as physicians consider these important sources of information. 877a

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pertti Happonen valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi Organisaatio 31.8.2012 Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi Strateginen

Lisätiedot

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Perusterveydenhuollon kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet/challenges and possibilities in developing primary health care Prof. Raimo Kettunen Raimo Kettunen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Kenelle kannattaisi tehdä lääkityksen arviointeja?

Kenelle kannattaisi tehdä lääkityksen arviointeja? Kenelle kannattaisi tehdä lääkityksen arviointeja? Fimean moniammatillisen verkoston työpaja 6.2.2014 Leena K Saastamoinen, FaT, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kenelle? Iäkkäille? Lääkekaton ylittäjille?

Lisätiedot

Moniammatillisen verkoston toiminta

Moniammatillisen verkoston toiminta Moniammatillisen verkoston toiminta Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Järkevää lääkehoitoa seminaari terveydenhuollon toimijoille Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön Helsinki 9.4.2014

Lisätiedot

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi

Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Omahoitointerventioiden vaikuttavuuden arviointi Yleislääkäripäivät, 24.11.2016 TkT, KTM Iiris Hörhammer (os. Riippa) HEMA-instituutti Aalto-yliopisto Sidonnaisuudet Työnantaja: Aalto-yliopisto Viimeisen

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Eeva Heiro & Reetta Raitoharju Terveydenhuollon atk-päivät 2009 Terveydenhuoltoorganisaatioiden välinen tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Tutkimuksen taustaa 2 Lääkitystiedon

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset. Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset. Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa Risto Kuronen Koulutusylilääkäri Päijät-Hämeen Perusterveydenhuollon yksikkö 29.5.2013 Kuronen,

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

Suomalaiset vahvuudet

Suomalaiset vahvuudet Suomalaiset vahvuudet Korkealaatuinen terveydenhuoltojärjestelmä Luotettavat terveydenhuollon rekisterit Väestöaineistot ja terveydenhuollon näytekokoelmat Geneettisesti homogeeninen väestö Kansainvälisesti

Lisätiedot

Uusinta uutta kroonisesta migreenistä. Markku Nissilä, neurologi Ylilääkäri, kliininen tutkimus Suomen Terveystalo Oy

Uusinta uutta kroonisesta migreenistä. Markku Nissilä, neurologi Ylilääkäri, kliininen tutkimus Suomen Terveystalo Oy Uusinta uutta kroonisesta migreenistä Markku Nissilä, neurologi Ylilääkäri, kliininen tutkimus Suomen Terveystalo Oy G43.3 Komplisoitunut migreeni ICHD-3 koodit 1.3. Krooninen migreeni 8.2. Lääkkeen liikakäyttöön

Lisätiedot

Kela lääketutkimuksen rahoittajana

Kela lääketutkimuksen rahoittajana Kela lääketutkimuksen rahoittajana Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Jaana Martikainen Kelan tutkimusosasto Kela rahoittaa lääkkeisiin liittyvää tutkimusta Kelan tutkimusosaston omana

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

OYS:n henkilöstön käsityksiä terveyden edistämisestä. Veikko Kujala Asiantuntijalääkäri

OYS:n henkilöstön käsityksiä terveyden edistämisestä. Veikko Kujala Asiantuntijalääkäri OYS:n henkilöstön käsityksiä terveyden edistämisestä Veikko Kujala Asiantuntijalääkäri PPSHP strategia 2010-15 Tavoitteena terveyttä TERE-toimintasuunnitelma 2013-15; TERE-toiminta osaksi ppshp:n johtamista

Lisätiedot

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Jukka Vahlo CCR / Up Your Game -pelitutkimusverkosto PELIT JA PELILLISYYS Digitaaliset pelit erotellaan viihdepeleihin sekä hyötypeleihin. Viihdepeleillä

Lisätiedot

Raportti projektista: Viitehintajärjestelmän vaikutukset alkuperäislääkkeiden käyttöön

Raportti projektista: Viitehintajärjestelmän vaikutukset alkuperäislääkkeiden käyttöön 14.3.2013 Hannu Valtonen professori, terveystaloustiede Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto (Kuopion kampus) PL 1627, 70211 Kuopio sähköpostiosoite: hannu.valtonen(at)uef.fi puh.

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus

Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus Tyypin 2 diabeteksen hoidon kustannusvaikuttavuus Terveystaloustieteen ja kustannusvaikuttavuuden perusteita Jyväskylä 6.5.2015 TtM Simo Jääskeläinen FI-DM-15-04-05 1 Sisältö Terveystaloustiede Mitä se

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä?

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Sessio 10 Toiminnan hallittu organisoiminen uudessa hallintorakenteessa Terveydenhuollon Atk-päivät Lahden messukeskus 24. - 25.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Hoitohenkilökunnan koulutus vanhuksille haitallisten lääkkeiden käytön vähentämiseksi, vaikutus kaatumisiin ja kognitioon

Hoitohenkilökunnan koulutus vanhuksille haitallisten lääkkeiden käytön vähentämiseksi, vaikutus kaatumisiin ja kognitioon Hoitohenkilökunnan koulutus vanhuksille haitallisten lääkkeiden käytön vähentämiseksi, vaikutus kaatumisiin ja kognitioon! Anna-Liisa Juola, geriatrin ja yleislääketieteen erikoislääkäri, Helsingin Yliopisto

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen.1.010 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään,

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa?

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Arja Helin-Salmivaara LT, yleislääk.erik.lääk., koulutusylilääkäri HUS:n yleislääketieteen yksikkö Sidonnaisuudet Ei

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Laatu- ja potilasturvallisuus suunnitelma Olli Väisänen, LT Ylilääkäri THL POTILASTURVALLISUUS Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Lääkärien erikoisalan valintaan vaikuttavat tekijät. LL Teppo Heikkilä Opetuksen kehittämisseminaari Hanasaari 22.4.2010

Lääkärien erikoisalan valintaan vaikuttavat tekijät. LL Teppo Heikkilä Opetuksen kehittämisseminaari Hanasaari 22.4.2010 Lääkärien erikoisalan valintaan vaikuttavat tekijät LL Teppo Heikkilä Opetuksen kehittämisseminaari Hanasaari 22.4.2010 Esityksen rakenne Lääkäri 2008 -tutkimuksen esittely Erikoisalan valintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA Pilottitutkimuksen tuloksia Anne Kantanen, Klö, TtM, TtT-opisk., Itä-Suomen yo Tarja Kvist, TtT, Itä-Suomen yo Seppo Heinonen, LT, HUS Hannele

Lisätiedot

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Piitu Parmanne VTM, kansantaloustiede, Helsingin yliopisto 2003 Tutkija, Suomen Lääkäriliitto, 2004 Tutkimusyhteistyö,

Lisätiedot

Lääkäri ja kuolinapu -kyselyn tuloksia

Lääkäri ja kuolinapu -kyselyn tuloksia Lääkäri ja kuolinapu -kyselyn tuloksia Jukka Vänskä, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hyvä kuolema -seminaari Säätytalo 6.10.2016 Kyselyn tarkoitus Kartoittaa lääkärien mielipiteitä ja kokemuksia

Lisätiedot

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses Teisala Tiina, TtM, tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan koulutus ja tutkimus 15 v

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan koulutus ja tutkimus 15 v Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan koulutus ja tutkimus 15 v - mistä olemme tulleet ja mihin olemme menossa Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos UEF // University

Lisätiedot

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5. Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.2012 Sähköisen potilaskertomustiedon hyödyntäminen johtamisessa Sähköisen

Lisätiedot

Lääkehoidon rahoitus lääkkeiden käytön ohjauksessa. Jaana Martikainen, Kela, tutkimusosasto Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi, Kuopio, 10.9.

Lääkehoidon rahoitus lääkkeiden käytön ohjauksessa. Jaana Martikainen, Kela, tutkimusosasto Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi, Kuopio, 10.9. Lääkehoidon rahoitus lääkkeiden käytön ohjauksessa Jaana Martikainen, Kela, tutkimusosasto Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi, Kuopio, 10.9.2015 Lääkkeiden kaksikanavainen julkinen rahoitus Osaoptimointi

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Tarvelähtöisiä selvityksiä ja käytännönläheisiä tuloksia terveys- ja hyvinvointialalle

Tarvelähtöisiä selvityksiä ja käytännönläheisiä tuloksia terveys- ja hyvinvointialalle Tarvelähtöisiä selvityksiä ja käytännönläheisiä tuloksia terveys- ja hyvinvointialalle Ketterä. Joustava. Osaava. Kansi sivu 1 Palvelut Tarvelähtöisiä selvityksiä ja käytännönläheisiä tuloksia Tuottavuus-

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja!

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja! KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE Hyvä vastaaja! Opiskelen Therapeia-säätiön ja Helsingin Psykoterapiayhdistyksen yhteistyössä toteuttamassa 4- vuotisessa psykoanalyyttisen paripsykoterapian

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi CP-vammaisten lasten elämänlaatu Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi Elämänlaatu WHO ja elämänlaatu WHO:n määritelmän mukaan elämänlaatuun liittyvät fyysinen terveys

Lisätiedot

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö 40 vuotta Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö Tutkimuspäällikkö, Kela 14.10.2005 40 vuotta Sairausperusteisia etuuksia Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin Reseptitiedosto Vammaisetuudet Kuntoutus

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus

Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus Finohtan nopea vastaus 1(2) Jaana Leipälä 2011 Vastasyntyneen ECMO-hoidon (ECMO = veren kehonulkoinen happeuttaminen; engl. extracorporeal membrane oxygention) vaikuttavuus Tausta Kysely Vaasan keskussairaalasta

Lisätiedot

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy 1 Kuka: Erkki Soini Toimitusjohtaja, terveystaloustieteilijä,

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Tarja Heikkilä Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Yhden selittävän muuttujan regressioanalyysia on selvitetty kirjan luvussa 11, jonka esimerkissä18 muodostettiin lapsen syntymäpainolle lineaarinen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ VII Valtakunnallinen Tupakka ja Terveys päivä 29.11.2016 PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ Eeva-Liisa Tuovinen, LL Tohtorikoulutettava Erikoistuva lääkäri Kansanterveystieteen osasto

Lisätiedot

Yhdessä vai erillään?

Yhdessä vai erillään? Yhdessä vai erillään? Parisuhteet elämänkulun ja Ikihyvä-hankkeen kymmenvuotisseurannan näkökulmasta Tiina Koskimäki Lahden Tutkijapraktikum, Palmenia, Helsingin yliopisto Lahden Tiedepäivä 27.11.2012

Lisätiedot