Kustannusvaikuttavuustieto tärkeä lääkehoidon valinnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustannusvaikuttavuustieto tärkeä lääkehoidon valinnassa"

Transkriptio

1 tieteessä Virva Hyttinen TtM, tutkija Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Hannu Valtonen PhD, professori Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Pertti Happonen LL, MPH, johtaja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Lääkehoitojen arviointi -prosessi Kustannusvaikuttavuustieto tärkeä lääkehoidon valinnassa Lähtökohdat Lääkkeitä määrätessään lääkärit vaikuttavat ratkaisevalla tavalla lääkehoidon kokonaiskustannuksiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako tieto lääkkeiden kustannusvaikuttavuudesta heidän lääkemääräyskäytäntöihinsä. Menetelmät Strukturoitu kyselylomake lähetettiin postitse 800 lääkärille, jotka oli poimittu satunnaisesti Lääkäriliiton rekisteristä. Lomakkeessa esitettiin kolme potilastapausta, jotka liittyivät migreenin ja suuren kolesterolipitoisuuden hoitoon sekä tupakasta vieroitukseen. Puolelle lääkäreistä annettiin tieto lääkevaihtoehtojen kustannusvaikuttavuudesta ja puolelle heistä ei. Tietopohjan vaikutusta lääkärien lääkevalintaan analysoitiin Khiin neliö -testillä ja logistisella regressioanalyysilla. Tulokset Kyselyyn vastasi 187 lääkäriä. Vastausprosentti 21,6 oli lääkärikyselyjen tapaan pieni, mutta aineisto edustaa suomalaista lääkärikuntaa melko hyvin. Tässä koeasetelmassa kustannusvaikuttavuustieto vaikutti päätöksentekoon. Tiedon saaneet lääkärit valitsivat kussakin potilastapauksessa kustannusvaikuttavimman lääkkeen todennäköisemmin kuin ne, joille kustannusvaikuttavuustietoa ei ollut annettu (p < 0,001 tai < 0,05). 86 % vastaajista piti kustannusvaikuttavuuden huomioimista lääkehoidossa tärkeänä. Päätelmät Lääkärit ovat kiinnostuneita hoitoon liittyvistä taloudellisista tekijöistä ja kustannusvaikuttavuustiedoilla voi olla merkittävä vaikutus lääkevalintoihin. Järkevän lääkehoidon edistämiseksi kustannusvaikuttavuustutkimusten tuloksia tulisi julkaista nykyistä enemmän mm. Lääkärilehdessä ja Käypä hoito -suosituksissa. Taloudellisilla tekijöillä on vaikutusta lääkäreiden lääkemääräyskäytäntöihin (1). Lääkekorvauskustannusten lisäksi huomiota tulee kiinnittää myös lääkkeiden kustannusvaikuttavuuteen eli siihen, mitä vastinetta rahalle saadaan (2). Lääkehoitojen rationaalisuuden parantamiseksi tarvitaan riippumatonta tietoa niiden kustannusvaikuttavuudesta. Lääkkeitä koskevien taloudellisten arviointien teko on Suomessa ollut hajanaista. Nykyisin toiminta on keskitetty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen Fimeaan, jonka yhtenä tehtävänä on lääkehoitojen hoidollisten ja taloudellisten arviointien tuottaminen ja kokoaminen (3). Lääkärit ovat ratkaisevassa asemassa näiden arviointitietojen hyödyntämisessä. Heillä pitäisi olla mahdollisuus ottaa kustannusvaikuttavuus huomioon lääkehoitopäätöksissään, jotta ne olisivat mahdollisimman rationaalisia. Taloudellisten tekijöiden osuutta lääkärien päätöksenteossa on tutkittu sekä Suomessa että ulkomailla. Lääkärit hallitsevat perinteiset talouskäsitteet ja yhä useammalla heistä on terveystaloustieteellistä koulutusta (4). He suhtautuvat taloudellisiin arviointeihin myönteisesti, mutta niiden hyödyntäminen päätöksenteossa samoin kuin menetelmien tuntemus on kuitenkin melko vähäistä (5). Ruotsalaistutkimuksen mukaan lääkärit arvostavat sellaisia hoitoja, joiden budjettivaikutus on pienempi ja joilla saavutetaan enemmän laatupainotettuja elinvuosia vähäisemmin lisäkustannuksin kuin muissa hoitovaihtoehdoissa (6). Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen perusteella lääkärit pitävät kustannusten hillintää tärkeänä ja useimmat heistä pitävät kustannusvaikuttavuutta sopivana päätöksenteon kriteerinä vertailtaessa eri hoitovaihtoehtoja, mutta lääkä- 873

2 Kirjallisuutta 1 Mäntyranta T, Helin-Salmivaara A. Mitkä seikat ohjaavat lääkärin lääkepäätöksiä? Suom Lääkäril 2002;57: Laine J. Terveystaloustiede ja lääkekustannukset yksikkökustannuksista kustannusvaikuttavuuteen. Suom Lääkäril 2007;62: Laki lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 593/ Kuvaja-Köllner V. Terveystalousmielisyys ja talous lääkäriprofessiossa. Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto, terveyshallinnon ja -talouden laitos Koskinen Kati. Taloudellisen arvioinnin vaikutukset terveydenhuollon päätöksenteossa. Pro gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto, terveyshallinnon ja -talouden laitos Erntoft S, Asseburg C, Johnson R, Anell A, Persson U. Vilken betydelse har hälsoekonomi vid prioriteringar? Ett experiment bland beslutsfattare och en analys av faktiska prioriteringar. PrioriteringsCentrum. Rapport 2010:3. 7 Ginsburg ME, Kravitz RL, Sandberg WA. A survey of physician attitudes and practices concerning costeffectiveness in patient care. West J Med 2000;173: Ubel PA, Jepson C, Baron J, Hershey JC, Asch DA. The influence of cost effectiveness information on physicians cancer screening recommendations. Soc Sci Med 2003;56: Asch DA, Hershey JC, Ubel PA. How physicians react to cost-effectiveness information. LDI Issue Brief. Leonard Davis Institute of Health Economics 2003, Vol 8 No O Connel DL, Henry D, Tomlins R. Randomised controlled trial of effect of feedback on general practitioners prescribing in Australia. BMJ 1999;318: Søndergaard J, Andersen M, Støvring H, Kragstrup J. Mailed prescriber feedback in addition to a clinical guideline has no impact: a randomised, controlled trial. Scand J Prim Health Care 2003;21: Blais R, Laurier C, Paré M. Effect of feedback letters to physicians and pharmacists on the appropriate use of medication in the treatment of asthma. J Asthma 2008;45: Elster J. Rational choice theory: Cultural concerns. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 2001; Peura P, Purmonen T, Turunen J, Martikainen J. Voiko ulkomaisia lääkkeiden kustannusvaikuttavuusanalyysejä hyödyntää Suomessa? Suom Lääkäril 2008;63: Ramsberg J, Henriksson M. The cost-effectiveness of oral triptan therapy in Sweden. Cephalalgia 2007;27: Linden K, Jormanainen V, Linna M, Sintonen H, Wilson K, Kotomäki T. Cost effectiveness of varenicline versus bupropion and unaided cessation for smoking cessation in a cohort of Finnish adult smokers. Curr Med Res Opin 2010:26: reiden mielestä heidän tai potilaiden tulee itse päättää siitä, mikä on kustannuksen arvoista (7). Kustannusvaikuttavuustiedon osuutta lääkevalinnassa ei ole aiemmin tutkittu. Yhdysvalloissa on selvitetty kustannusvaikuttavuustiedon vaikutusta lääkärien suosituksiin syövän seulonta-aikaväleiksi (8). Tiedolla todettiin olevan vähän vaikutusta lääkäreiden seulontakäytäntöihin ja pääosin vain tapauksissa, joissa heille ei ollut vielä muodostunut vakiintuneita käytäntöjä. Kustannusvaikuttavuustiedolla saattaakin olla eniten merkitystä hoitopäätöksiin tapauksissa, joita lääkäri kohtaa harvoin. Kustannusvaikuttavuustieto ei ehkä yksinään ole tarpeeksi vakuuttava muuttamaan lääkärien käytäntöjä (9). Tutkimukset osoittavat, että lääkäreiden käytäntöjen muuttaminen on vaikeaa, esimerkiksi annetulla palautteella ei ole todettu olevan vaikutusta todellisiin lääkemääräyskäytäntöihin (10,11,12). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kustannusvaikuttavuustiedon vaikutusta suomalaisten potilastyötä tekevien lääkärien lääkevalintoihin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui rationaalisen valinnan teorian pohjalle (13). Lääkärin tavoitteena ajatellaan olevan potilaan hyvä hoito ja yhteiskunnan resurssien järkevä käyttö. Tietopohjaa muuttamalla voidaan vaikuttaa lääkkeitä koskevaan päätöksentekoon. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen aineisto kerättiin postikyselynä. Strukturoidut kyselylomakkeet lähetettiin marraskuussa 2010 yhteensä 800 lääkärille (uusintakierros tammikuussa 2011). Nimi- ja osoitetiedot poimittiin satunnaisesti Lääkäriliiton rekisteristä. Kyselyt rahoitti Fimea. Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella. Otoksen perusjoukkona olivat kaikki vuonna 1941 tai sen jälkeen syntyneet Suomessa asuvat lääkärit, jotka työskentelevät päätoimisesti terveyskeskuksessa, sairaalassa, työterveyshuollossa tai yksityisvastaanotolla (n = ). Otokseen valikoitui vanhempia lääkäreitä, koska kaikkien nuorten lääkärien työpaikka ei ollut tiedossa liiton rekisterissä. Kyselyyn vastasi yhteensä 187 lääkäriä, joten vastausprosentiksi muodostui 21,6. Vertailtavien ryhmien (kustannusvaikuttavuustieto/ei kustannusvaikuttavuustietoa) välillä ei ollut merkittävää eroa: niiden vastausprosentit olivat 20,5 ja 22,8. Katoanalyysin perusteella tutkimusaineiston voidaan katsoa edustavan melko hyvin suomalaista lääkärikuntaa iän, sukupuolen ja ammattinimikkeen osalta. Kyselylomakkeella lääkärien piti valita lääkevaihtoehdot migreenin ja suuren kolesterolipitoisuuden hoitoon sekä tupakasta vieroitukseen kolmessa potilastapauksessa, joista kaikki saivat saman informaation. Satunnaisesti puolelle lääkäreistä (n = 400) annettiin lääkevaihtoehtojen yhteydessä kirjallisuudesta haettu kustannusvaikuttavuustieto, kun taas vertailuryhmälle (n = 400) tietoa ei annettu. Näin pyrittiin selvittämään, onko lääkkeiden kustannusvaikuttavuutta koskevan tietopohjan muutoksella vaikutusta siihen, minkä lääkkeen lääkäri määrää. Lääkkeiden kustannusvaikuttavuustiedot otettiin julkaistuista kotimaisista tutkimuksista, koska ulkomaiset tulokset eivät yleensä ole suoraan yleistettävissä maahamme (14). Suomessa ei ollut kuitenkaan tehty kustannusvaikuttavuustutkimusta triptaanien käytöstä migreenin hoidossa, joten käytimme ruotsalaistutkimuksen tietoja. Kustannusvaikuttavuustiedot esitettiin englanniksi. Tutkimusten mukaan kustannusvaikuttavimmat lääkkeet olivat migreenin hoidossa ritsatriptaani 10 mg tai eletriptaani 40 mg (15), tupakasta vieroituksessa varenikliini (16) ja suuren kolesterolipitoisuuden hoidossa simvastatiini 40 mg + etsetimibi 10 mg (yhdistelmähoito) (17). Lomakkeella kysyttiin lisäksi lääkärin kustannusvaikuttavuustietojen lähteitä sekä milloin hän on viimeksi saanut tällaista tietoa ja pitääkö hän kustannusvaikuttavuuden huomioon ottamista tärkeänä lääkkeitä määrättäessä. Aineisto analysoitiin SPSS for Windows ja Stata9 -ohjelmilla. Menetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja Khiin neliö -testiä sekä logistista regressioanalyysiä. Vertailtavien ryhmien (kustannusvaikuttavuustieto/ei kustannusvaikuttavuustietoa) välisiä eroja lääkehoidon valinnan osalta testattiin Khiin neliö -testillä. Kunkin potilastapauskysymyksen vastausvaihtoehdot yhdistettiin kahteen luokkaan sen mukaan, valitsiko lääkäri kustannusvaikuttavimman lääkehoidon vai muun vaihtoehdon. Logistisella regressioanalyysilla testattiin, mitkä seuraavista taustatekijöistä selittävät kus- 874

3 tieteessä Taulukko 1. Kustannusvaikuttavuustiedon 1 vaikutus lääkevalintaan. Migreenin hoito Tupakasta vieroitus Suuren kolesterolipitoisuuden hoito Vastanneita n = 145 n= 150 n = 150 kustannusvaikuttavimman 1 lääkkeen valinneet Vastaajaryhmät n % n % n % Sai kustannus vaikuttavuustiedon Ei kustannus vaikuttavuustietoa Ryhmien välinen 0,000 0,008 0,000 ero, p-arvo 1 Migreenin hoito: ritsatriptaani 10 mg tai eletriptaani 40 mg Tupakasta vieroitus: varenikliini Suuren kolesterolipitoisuuden hoito: simvastatiini 40 mg + etsetimibi 10 mg (yhdistelmähoito). 17 Soini J.O. E, Davies G, Martikainen A. J, Hu X. H, Tunceli K, Niskanen L. Population-based health economic evaluation of the secondary prevention of coronary heart disease in Finland. Curr Med Res Opin 2010:26: Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ei sidonnaisuuksia. Tästä asiasta tiedettiin Taloudellisilla tekijöillä on merkitystä lääkkeenmääräämisessä. Kustannusvaikuttavuustieto ei välttämättä yksin riitä muuttamaan lääkärien käytäntöjä, ainakaan vakiintuneissa hoitotilanteissa. Tämä tutkimus opetti Lääkärit pitävät kustannusvaikuttavuuden huomioon ottamista tärkeänä. Kustannusvaikuttavuustieto voi vaikuttaa lääkehoitoa koskeviin päätöksiin. tannusvaikuttavimman lääkehoidon valintaa: kustannusvaikuttavuustiedon saaminen, ikä, sukupuoli, ammattinimike, sairaanhoitopiiri ja kustannusvaikuttavuustiedon koettu tärkeys sekä se, milloin lääkäri on viimeksi lukenut työn kannalta merkittävän kustannusvaikuttavuustutkimuksen. Tulokset Vastaajien keski-ikä oli 48 vuotta. Nuorin oli 26-vuotias ja vanhin 69-vuotias. Naisia vastanneista oli 51 % ja miehiä 49 %. Vastaajista 86 % toimi potilastyössä. Johtavia lääkäreitä tai eritasoisia ylilääkäreitä oli 25 %. Sairaaloissa toimi 40 %, terveyskeskuksissa 23 % ja työterveyshuollossa tai yksityissektorilla 25 % vastaajista. Kussakin kolmessa potilastapauksessa kustannusvaikuttavuustiedon saaneet lääkärit valitsivat kustannusvaikuttavimman lääkkeen selvästi useammin kuin ilman tätä tietoa jääneet vertailuryhmän jäsenet. Migreenin hoidossa kustannusvaikuttavimman vaihtoehdon valitsi 30 % kustannusvaikuttavuustiedon saaneista ja 7 % vertailuryhmästä, kun vastaavat prosentit tupakasta vieroituksesta olivat 85 % vs. 33 % ja suuren kolesterolipitoisuuden hoidossa 56 % vs. 18 % (taulukko 1). Logistisessa regressioanalyysissä kustannusvaikuttavuustiedon saaminen selitti lääkehoidon valintaa kaikissa potilastapauksissa (taulukko 2). Tupakasta vieroituksessa ja suuren kolesterolipitoisuuden hoidossa naislääkärit valitsivat kustannusvaikuttavimman lääkehoidon miehiä todennäköisemmin. Se, että lääkäri piti kustannusvaikuttavuuden huomioon ottamista tärkeänä, lisäsi kustannusvaikuttavimman lääkkeen valinnan todennäköisyyttä tupakasta vieroituksessa, mutta vähensi sitä suuren kolesterolipitoisuuden tapauksessa. Sairaanhoitopiirien välillä oli vaihtelua, mutta johdonmukaisia eroja niiden välillä ei ollut havaittavissa tulosten epätarkkuuden takia. Valtaosa (89 %) lääkäreistä kertoi saaneensa tietoa kustannusvaikuttavuustutkimusten tuloksista Suomen Lääkärilehdestä heistä 30 % oli saanut tietoa usein. Toiseksi yleisin tiedon lähde oli Käypä hoito -suositukset (78 %). Tietoa oli saatu myös lääkeyritysten esitteistä (77 %), kollegoilta (77 %), Duodecimista (75 %), Fimeasta (69 %), Kelasta (66 %) ja kansainvälisistä julkaisuista (56 %). 29 % vastaajista oli lukenut työnsä kannalta merkittävän kustannusvaikuttavuustutkimuksen viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Kustannusvaikuttavuuden huomioimista lääkehoidossa piti tärkeänä 86 % lääkäreistä. Vastauksissa ei ollut eroa kyselylomakkeella kustannusvaikuttavuustietoa saaneiden ja vertailuryhmän välillä. Pohdinta Tutkimuksessa käytetyn koeasetelman perusteella kustannusvaikuttavuustiedolla on vaikutusta lääkärien päätöksentekoon: tiedon saaneet lääkärit valitsivat kustannusvaikuttavimman lääkkeen selvästi useammin kuin vertailuryhmään kuuluneet. Tutkimuksen aineisto koottiin satunnaisotantana, mikä tukee tulosten yleistettävyyttä. Sitä heikentää kuitenkin pieneksi jäänyt vastausaktiivisuus (21,6 %), joka tosin on tavanomaista lääkärien kyselytutkimuksissa (esim. 4). Kysely pyrittiin kohdistamaan potilastyössä toimiville lääkäreille, mutta otokseen sattui myös lääkäreitä, jotka eivät hoida esimerkkitapausten kaltaisia potilaita. Aiempia tutkimuksia kustannusvaikuttavuustiedon roolista lääkärien päätöksenteossa on niukasti. Tiedolla on todettu olevan vain vähän vaikutusta seulontakäytäntöihin, eivätkä lääkärit herkästi muuta vakiintuneita hoitoprosessejaan (8). Tämän tutkimuksen potilastapaukset ovat todennäköisesti potilastyössä toimiville lääkäreille tavallisia, mutta silti kustannusvaikutta- 875

4 Taulukko 2. Logistinen regressiomalli kustannusvaikuttavimman 1 lääkehoidon valintaa selittävistä tekijöistä migreenin hoidossa, tupakasta vieroituksessa ja suuren kolesterolipitoisuuden hoidossa. Migreenin hoito Tupakasta vieroitus Suuren kolesterolipitoisuuden hoito Selittävät tekijät Vetosuhde (OR) 95 %:n LV Vetosuhde (OR) 95 %:n LV Vetosuhde (OR) 95 %:n LV Ryhmä 6,04*** (1,92 18,97) 3,44** (1,38 8,58) 8,77*** (3,53 21,81) 0 = Ei kustannusvaikuttavuustietoa 1 = Kustannusvaikuttavuustieto Lääkärin ikä 1,05 (0,99 1,12) 0,98 (0,94 1,03) 1,03 (0,98 1,08) Lääkärin sukupuoli 1,11 (0,37 3,37) 3,13** (1,20 8,20) 4,81** (1,72 13,50) 1 = Mies 2 = Nainen Ammattinimike 1 = Johtavat ja erikoislääkärit 2 = Perusterveydenhuollon lääkärit 0,22** (0,06-0,75) 1,19 (0,47 3,02) 0,45 (0,18 1,14) 3 = Muu lääkärin työ 11,83 (0,49 283,97) 0,27 (0,02-4,58) 3,69 (0,14 98,25) Sairaanhoitopiiri 1 = HUS 2 = Varsinais-Suomi 2,37 (0,48 11,75) 0,50 (0,14 1,84) 0,42 (0,09 1,88) 3 = Pirkanmaa 0,70 (0,10 4,68) 1,67 (0,29 9,65) 1,79 (0,38 8,40) 4 = Pohjois-Savo 1,77 (0,31 10,22) 1,68 (0,27 10,38) 3,91 (0,84 18,13) 5 = Pohjois-Pohjanmaa 0,45 (0,04-5,09) 1,47 (0,25 8,58) 2,93 (0,65 13,26) 6 = Muut sairaanhoitopiirit 0,67 (0,17 2,66) 2,13 (0,69 6,57) 0,49 (0,16 1,53) Milloin viimeksi lukenut kustannusvaikuttavuustutkimuksen 0 = Ei osaa sanoa/viimeisen puolen vuoden aikana/yli puoli vuotta sitten 1 = Tällä viikolla/tässä kuussa 1,15 (0,36 3,70) 0,87 (0,33 2,31) 1,95 (0,75 5,10) Miten tärkeänä pitää kustannusvaikuttavuuden huomioimista 0 = Ei osaa sanoa/ei tärkeänä 1 = Tärkeänä 0,31 (0,07-1,51) 4,33** (1,27 14,8) 0,18** (0,05 0,69) Tilastolliset tunnusluvut Havaintojen määrä χ2 30,14** 26,87** 48,39*** Pseudo R 2 0,228 0,164 0,253 ** p < 0,05, *** p < 0,001 1 Migreenin hoito: ritsatriptaani 10 mg tai eletriptaani 40 mg Tupakasta vieroitus: varenikliini Suuren kolesterolipitoisuuden hoito: simvastatiini 40 mg + etsetimibi 10 mg (yhdistelmähoito). vuustiedon vaikutus näkyi selvästi. Logistisessa regressioanalyysissä lääkehoidon valintaa selitti voimakkaimmin kustannusvaikuttavuustieto, kun taas muiden taustatekijöiden vaikutus oli vähäisempi. Tiedon saaneet lääkärit valitsivat todennäköisemmin kustannusvaikuttavimman lääkehoidon kaikissa potilastapauksissa. Yllättävää oli, että tupakasta vieroituksessa ja kolesterolipotilaan hoidossa naislääkärit valitsivat kustannusvaikuttavimman lääkkeen miehiä useammin. Se, miten tärkeänä lääkäri piti kustannusvaikuttavuuden huomioon ottamista, näytti vaikuttavan ristiriitaisesti eri potilastapauksia koske- 876

5 tieteessä 89 % oli saanut tietoa kustannusvaikuttavuustutkimuksista Lääkärilehdestä. viin hoitopäätöksiin. Korkean kolesterolipitoisuuden hoidossa kustannusvaikuttavimpana lääkevaihtoehtona oli simvastatiinin ja etsetimibin yhdistelmähoito. Yhdistelmähoidolla saavutettavasta päätetapahtumien ehkäisystä ei kuitenkaan ole tutkimusnäyttöä, mikä on voinut vähentää kustannusvaikuttavimman hoidon valintaa. Osaltaan tiedon huomioimiseen on voinut vaikuttaa myös tekstien pituus ja niiden esittäminen englanniksi. Lähes 90 % lääkäreistä hyväksyy kustannusvaikuttavuuden yhdeksi keskeiseksi päätöksenteon kriteeriksi, mutta tiedon saaminen ja sen huomioon ottaminen käytännön potilastyössä voi olla vaikeaa (7). Tarvitaan siis lisää kustannusvaikuttavuustutkimuksia ja tietoa niiden tuloksista. Niitä on syytä julkaista mm. Lääkärilehdessä ja muissa ammattilehdissä sekä Käypä hoito -suosituksissa, joita lääkärit pitävät keskeisinä tiedonlähteinä. Käytännön potilastyössä kustannusvaikuttavuustiedon merkitys ei liene yhtä selvä kuin tutkimuksessamme, koska tässä koeasetelmassa potilastapaukset olivat hypoteettisia ja tieto annettiin suoraan vastaajille, kun taas todellisuudessa esimerkiksi ajanpuute voi estää tiedonhankintaa. Tämän selvittämiseksi tulisi tutkia myös käytännön työssä tapahtuvaa päätöksentekoa. Lääkemääräyskäytäntöihin vaikuttavat monet muutkin asiat taloudellisten näkökohtien lisäksi. Kustannusvaikuttavuusanalyyseihin liittyy aina epävarmuutta eivätkä kaikki tutkimustulokset ole yleistettävissä. Tehokkuustavoitteen lisäksi on otettava huomioon terveyden oikeudenmukainen jakautuminen väestössä. Hoidot ovat yksilöllisiä, eri vaihtoehtojen laittaminen paremmuusjärjestykseen voi olla vaikeaa ja potilaan terveys on aina asetettava etusijalle. Kustannusvaikuttavat valinnat tuovat kuitenkin rahalle enemmän vastinetta, mikä on sekä potilaan että yhteiskunnan kannalta optimaalista voimavarojen käyttöä. n Kiitokset Kirjoittajat haluavat kiittää ylilääkäri Tuomo Lapveteläistä potilastapausten tarkistamisesta. English summary > in english Influence of cost-effectiveness information on prescribing practices Kollega, kirjoita kokemuksistasi Äänessä-palstallemme! Kerro kirjoituksessasi siitä, millaista oli olla potilaana. Minkälaiset hoitotilanteet koit hyvinä, missä taas oli toivomisen varaa? Mitä haluat välittää kollegoille? Muuttiko sairastaminen sinua lääkärinä? Kirjoitusten enimmäispituus on merkkiä (välilyönteineen). Toimitus valitsee ja käsittelee julkaistavat tekstit. Kirjoitukset lähetetään osoitteeseen 877

6 ENGLISH SUMMARY Virva Hyttinen M.Sc. (Health care), researcher University of Eastern Finland, Department of Health and Social Management Hannu Valtonen Pertti Happonen Influence of cost-effectiveness information on prescribing practices Background The prescribing practices of physicians have a major impact on the cost-effectiveness of medicinal treatments. The purpose of this study was to generate new information on Finnish physicians as decision-makers and on the determinants of their prescribing practices. The specific aim of this study was to ascertain how information on cost-effectiveness of pharmaceuticals influences physicians prescribing practices. Methods The study was conducted as a postal survey. A structured questionnaire was mailed to 800 randomly selected physicians active in clinical practice. Their contact information was gathered from the registry of the Finnish Medical Association. In the questionnaire three cases of illness were presented together with drug treatment options: 1) migraine treatment 2) smoking cessation treatment and 3) high cholesterol treatment. A random half (n=400) of the physicians received cost-effectiveness information on the drug treatment options whereas the other half (n=400) did not. This experimental design was chosen to reveal whether a change in physicians information base influences medical decision making. The χ 2 -test and logistic regression were used for statistical analysis. Results The response rate was 21.6%. Despite the low response rate the data represent Finnish physicians quite well. In this experimental setting, cost-effectiveness information on the drug treatment options had a statistically significant effect (p<0.001 or <0.05) on physicians medical decisions. Physicians who received the cost-effectiveness information were more likely to choose the medication that is the most cost-effective in each of the cases presented. In the cases of smoking cessation and high cholesterol, women were more likely than men to choose the most cost-effective medication. Conclusions This study shows that information on cost-effectiveness can influence physicians medical decisions. Physicians consider information on the cost-effectiveness of pharmaceuticals important when prescribing medications. To promote rational use of medications, more results of cost-effectiveness studies should be published in professional journals, such as the Finnish Medical Journal, and in the Current Care guidelines, as physicians consider these important sources of information. 877a

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa.

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa. Alkuperäistutkimus Simo Taimela, Kari Mäkelä, Selina Justén, Jan Schugk Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus työterveyshuollossa Lähtökohdat Selvitimme masennusoireiden yleisyyttä,

Lisätiedot

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan?

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan? Julkaistu 20.11.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus verkossa ensin tieteessä Meri Niironen LL meri.niironen@helsinki.fi Tytti Sarkeala FT, seulontatoimintojen päällikkö Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri

Lisätiedot

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin Terveydenhuoltotutkimus Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Jukka Vänskä, Timo Sinervo, Santero Kujala, Erkki Laakso, Päivi Jalonen, Jari Hakanen, Kaj Husman, Saara Töyry, Hannu Halila Miten suomalainen

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi Terveydenhuolto tieteessä Pirjo Räsänen dosentti, FT, esh, arviointipäällikkö HUS, ulkoisen tarkastuksen yksikkö pirjo.rasanen@hus.fi Harri Sintonen VTT, emeritusprofessori Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista tieteessä Laura Kivelä lääketieteen kandidaatti Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö laura.kivela@fimnet.fi Matti Salo dosentti, ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

Projektista prosessiksi

Projektista prosessiksi Projektista prosessiksi Rationaalinen lääkehoito-ohjelma ROHTO 1998 2001 Arja Helin-Salmivaara ja Sirpa Sairanen RAPORTTI ROHTO-OHJELMAN ETENEMISESTÄ Kuvat: Arja Helin-Salmivaara (ellei toisin mainita)

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

Transnationaalinen osaaminen

Transnationaalinen osaaminen KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 172 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 172 KIRSTI SAINOLA-RODRIGUEZ Transnationaalinen osaaminen Uusi terveydenhuoltohenkilöstön osaamisvaatimus

Lisätiedot

Terveydenhuollon osastonhoitajan työn sisältö tällä hetkellä ja tulevaisuudessa

Terveydenhuollon osastonhoitajan työn sisältö tällä hetkellä ja tulevaisuudessa HELSINGIN YLIOPISTO Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto Arja Narinen Terveydenhuollon osastonhoitajan työn sisältö tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tutkimus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Oikea ja väärä lääketieteessä. Amos Pasternack

Oikea ja väärä lääketieteessä. Amos Pasternack Tutkimus ja opetus Oikea ja väärä lääketieteessä Amos Pasternack Kysymys lääketieteen oikeasta ja väärästä on moniulotteinen. Tärkeätä on ymmärtää, että väärin tekemisen välttämiseksi käytännön lääketieteen

Lisätiedot

Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa

Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa Sitran selvityksiä 56 Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa Ylöjärven terveyskioskin loppuarviointi 1.9.2011 Tampereen yliopisto Anna-Aurora Kork Riikka Kivimäki Arja Rimpelä Jarmo Vakkuri 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus Alkuperäistutkimus Sofia Slotte, Aino Mattila, Jouko K. Salminen, Matti Joukamaa Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia Lähtökohdat Aleksitymian esiintyvyydestä Suomessa on tehty vain muutama väestötutkimus.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Marileena Koskela YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia Alkuperäistutkimus tieteessä Heini Salo VTM, tutkija THL, Rokotusten ja immuunisuojan osasto heini.salo@thl.fi Pekka Nieminen dosentti, ylilääkäri HYKS, naistentautien klinikka Terhi Kilpi tutkimusprofessori,

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

ACTA POTILASOHJAUKSEN LAATU: HYPOTEETTISEN MALLIN KEHITTÄMINEN. Maria Kääriäinen D 937 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2007 MEDICA

ACTA POTILASOHJAUKSEN LAATU: HYPOTEETTISEN MALLIN KEHITTÄMINEN. Maria Kääriäinen D 937 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2007 MEDICA OULU 2007 D 937 ACTA Maria Kääriäinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA POTILASOHJAUKSEN LAATU: HYPOTEETTISEN MALLIN KEHITTÄMINEN LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, HOITOTIETEEN JA TERVEYSHALLINNON LAITOS; OULUN

Lisätiedot

LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA

LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA Katja Janhunen Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

KUULOKOJEPOTILAAN TIEDONSAANTI

KUULOKOJEPOTILAAN TIEDONSAANTI KUULOKOJEPOTILAAN TIEDONSAANTI Kirsi Koski-Pärnä PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Huhtikuu 2012 TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos KOSKI-PÄRNÄ, KIRSI: Kuulokojepotilaan

Lisätiedot

PIENTALOJEN PÄÄLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA-AIKOMUKSET, TOTEUTUNEET VAIHDOT JA VALINTOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

PIENTALOJEN PÄÄLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA-AIKOMUKSET, TOTEUTUNEET VAIHDOT JA VALINTOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT University of Eastern Finland Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry PIENTALOJEN PÄÄLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA-AIKOMUKSET, TOTEUTUNEET VAIHDOT JA VALINTOIHIN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 R RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset

Lisätiedot

Uusien lääkkeiden markkinoille tulo ja lääkekustannuksiin vaikuttaminen

Uusien lääkkeiden markkinoille tulo ja lääkekustannuksiin vaikuttaminen 2012 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 119 Jaana Martikainen Uusien lääkkeiden markkinoille tulo ja lääkekustannuksiin vaikuttaminen Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 119 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Working Papers in Economic Sociology:

Working Papers in Economic Sociology: OUTI SARPILA, PEKKA RÄSÄNEN, JANI EROLA, JOONAS KEKKI & KAROLIINA PITKÄNEN Working Papers in Economic Sociology: Suomi 2009: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999 2009 vertailua Turun yliopisto/sosiaalitieteiden

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ Jaana Heiskanen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

Voi ja sydäninfarktiriski

Voi ja sydäninfarktiriski Alkuperäistutkimus tieteessä Sari Voutilainen dosentti, ravitsemusepidemiologi sari.voutilainen@uef.fi Anna Nurmi FaT, post doc -tutkija Jyrki Virtanen dosentti, ravitsemusepidemiologi Jaakko Mursu FT,

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot