ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN MELUSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS"

Transkriptio

1 ESPOON MATINKYLÄN N KORTTELIN MELUSELVITYS WSP Finland Oy Heikkiläntie HELSINKI Puh

2 Ilkka Niskanen ja Laura Gröhn SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto Lähtötiedot ja menetelmät Tarkastellut vaihtoehdot Ympäristömelun ohjearvot Laskentamalli Laskennassa käytetyt liikennemäärät Tulokset ja niiden tarkastelu Melutasot vaihtoehdossa Melutasot vaihtoehdossa Melutasot vaihtoehdossa Johtopäätökset Viittaukset... 7

3 Toimeksianto Espoon kaupunkisuunnittelukeskus laatii asemakaavan muutosta, joka koskee Matinkylän kauppakeskuksen korttelia 23282, sen eteläpuolelle sijoittuvaa toimistorakennusten ja linja-autoaseman korttelia ja kortteleiden välistä tä ja Kalapuistoa. Kortteliin sijoittuu Matinkylän metsoasema, jonka yhteyteen sijoittuu lisäksi bussiliikenteen liittymäterminaali, autojen paikoitustilaa sekä liike- ja toimistotiloja. Metroaseman korttelin yhteyteen on suunniteltu sijoittuvan myös asuinrakentamista. Vilkas autoliikenne korttelin lähiympäristössä tulee aiheuttamaan pakokaasu- ja melupäästöjä, jotka vaikuttavat asuinympäristön viihtyisyyteen ja terveellisyyteen. Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida liikenteen aiheuttamia melutasoja suunnitellussa asuinympäristössä. Laskennallisesti laaditun selvitysten pohjalta arvioidaan suunniteltujen kohteiden soveltuvuutta asumiseen ja arvioinnissa kriteereinä käytetään ympäristömelutasojen ohjearvoja. Selvityksessä arvioidaan lisäksi asuinkohteilta vaadittavan ulkoseinärakenteen ääneneristävyyden vaatimuksia. Selvitys on tehty Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuksen toimeksiannosta. Suunnittelija Laura Gröhn WSP Finland Oy:stä on tehnyt projektin melulaskennat. Projektipäällikkö Ilkka Niskanen WSP Finland Oy:stä on koonnut tulokset ja laatinut tämän raportin. 2 Lähtötiedot ja menetelmät 2.1 Tarkastellut vaihtoehdot Selvityksessä on tarkasteltu kolmea Arkkitehdit Tommila Oy:n suunnitelman mukaista vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 (VE1) uudet rakennusmassa sijoittuvat n eteläpuolelle ja korttelin asuinrakentaminen tulisi sijoittumaan korttelin länsireunalle Piispansillan varteen korkeaan tornitaloon. Liikehuoneistojen 3. kerroksen kattotasolle on suunniteltu oleskelupiha (kuvat 1 8). Vaihtoehdossa 2 (VE2) uudet rakennukset tulisivat sijoittumaan Piispansillan suuntaisina ylittäen n. Asuinrakentaminen sijoittuu samalla tavalla Piispansillan varteen kuin vaihtoehdossa 1 (kuvat 9 14). Vaihtoehdossa 3 n linjausta siirretään etelään. Korkea asuinrakennus sijoittuu Piispansillan ja n kulmaukseen. Asuinrakennuksia sijoittuu myös n varteen Markkinakadun länsipuolelle (kuvat 15 22). 2.2 Ympäristömelun ohjearvot Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) on annettu maankäytön ja rakentamisen, liikenteen suunnittelussa ja rakentamisen lupamenettelyssä sovellettavat melutason ohjearvot. Näitä ohjearvoja sovelletaan myös ympäristölupaharkinnassa (taulukko 1). Melutason ohjearvot on annettu erikseen päiväaikaiselle keskiäänitasolle (klo 7 22) ja yöaikaiselle keskiäänitasolle (klo 22 7). WSP Finland Oy Heikkiläntie HELSINKI Puh

4 Taulukko 1. Melutason yleiset ohjearvot (Vnp 993/1992). Alueen kuvaus Päiväajan (klo 7 22) keskiäänitason ohjearvot Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet Sisällä Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet Yöajan (klo 22 7) keskiäänitason ohjearvot db db db db 3) db 30 db Opetus- ja kokoustilat db - Liike- ja toimistohuoneet db - 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleensä käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Ulkoalueiden ohjearvoja sovelletaan myös asuntojen parvekkeisiin. 2.3 Laskentamalli Ympäristömelun laskennallinen arviointi tehtiin Cadna A 3.7 ympäristömelumalliin kuuluvalla pohjoismaisella tieliikennemelumallilla (Nordic Council of Ministers 1996). Laskentamalli ottaa huomioon maaston ja rakenteiden muodostamien esteiden vaikutukset äänen etenemiseen sekä maanpinnan ja ilman absorption aiheuttamat vaimennukset. Laskentamallissa pohjana on käytetty tilaajan toimittamaa maastomallia ja Arkkitehdit Tommila Oy:n toimittamia suunnitelmia. Saatu maastomalliaineisto sisälsi korkeuskäyrät, katujen korkeustiedot ja nykyiset rakennukset. Maastomalli laadittiin erikseen jokaista eri vaihtoehtoa vastaavaksi. Ennustetilanteen vaihtoehtoihin maastomalliaineistoon mallinnettiin uudet rakennukset, sekä suunnitellut liikennejärjestelyt. 1) 2) Melutasoja on laskettu 5 metrin välein sijoitettuihin laskentapisteisiin kahden metrin korkeudelle maan pinnan tasosta ja tulokset on esitetty keskiäänivyöhykkeinä 5 db WSP Finland Oy Heikkiläntie HELSINKI Puh

5 luokissa. Lisäksi erillisiä laskentapisteitä on sijoitettu kattotasoille suunnitelluille oleskelualueille. Laskennoissa otettiin huomioon ensimmäisen kertaluokan heijastukset. Asuinrakennuksiin kohdistuvia äänenpainetasoja on lisäksi tarkasteltu julkisivuihin sijoitettujen laskentapisteiden avulla. Tieliikennemelun laskentamallin tulokset ja mittaustulokset ovat hyvin vertailukelpoisia silloin, kun maasto on tasainen ja sääolosuhteet vastaavat mallissa asetettuja sääolosuhdevaatimuksia. Tällöin tulokset eroavat ± 1 db toisistaan. Mitä monimutkaisempi maasto on, sitä enemmän lasketut ja mitatut tulokset eroavat toisistaan. Laskentamallivertailussa mitatut ja lasketut melutasot mäkisessä maastossa erosivat suurimmillaan 5-6 db (Eurasto 2005). Tässä selvityksessä tarkastellun suunnittelualuetta rakennusmassoineen voidaan pitää suhteellisen monimutkaisena laskentaympäristönä, minkä vuoksi arvioimme, että laskentamallin tarkkuus tässä tapauksessa on luokkaa ± 5 db. 2.4 Laskennassa käytetyt liikennemäärät Kaikki melulaskennat tehtiin vuoden 2030 liikennemärillä, jotka on saatu Espoon kaupungin Olive-selvityksen liikenne-ennusteesta. Laskennoissa arvioitiin, että keskivuorokausiliikenteestä toteutuu päivällä 90 % ja yöllä 10 %. Laskennoissa käytetyt lähtötiedot on esitetty tarkemmin taulukossa 2. Taulukko 2. Laskennassa käytetyt liikennemäärät ja muut lähtötiedot. Katu KVL v Liikenne päivällä (90 %) Liikenne yöllä (10 %) Nopeus Km/h Raskaiden ajoneuvojen osuus % : Kala-Maija : Länsiväylä : Länsiväylän silta Markkinakatu Nelikkotie Länsiväylä: Helsinki Länsiväylä: - Espoo WSP Finland Oy Heikkiläntie HELSINKI Puh

6 Tulokset ja niiden tarkastelu 3.1 Melutasot vaihtoehdossa 1 Piispansillan liikenne aiheuttaa kadun välittömään läheisyyteen db päiväaikaisen keskiäänitason. n aiheuttama meluvyöhyke ulottuu esteettömästi levitessään db tasoisena noin 1 metrin etäisyydelle kadun keskikaistalta (kuva 1). Liikenteen aiheuttamat yöaikaiset db vyöhykkeet jäävät pienemmiksi kuin päiväaikaiset db vyöhykkeet (kuva 2). Metroaseman kolmannen kerroksen kattotasolla liikenteen melun aiheuttamat keskiäänitasot jäävät suurelta osin alle db tason (kuvat 3, 4, 5 ja 6). Korkean asuinrakennuksen Piispansillan puoleiseen seinustaan kohdistuva melutaso on suurimmillaan 64 db. Julkisivuun kohdistuva päiväaikainen melu ulottuu db tasoisena 2/3 kerrostalon korkeudesta ja yöaikaiset julkivuun kohdistuvat melutasot ovat selvästi pienempiä (kuvat 7 ja 8). 3.2 Melutasot vaihtoehdossa 2 Vaihtoehdossa 2 melu kohdistuu metroaseman länsipuolella sijaitsevan asuinrakennuksen julkisivuun päiväaikaan yli db tasoisena ja yöaikaan alle db tasoisena (kuvat 9 ja 10). n eteläpuolella sijaitsevan uuden asuinrakennuksen sisäpihalle muodostuu suhteellisen hiljainen sopukka, jossa päivä- ja yöaikaiset melutasot jäävät alle db tason (kuvat 9-14). Piispansillan varressa olevaan asuinrakennukseen kohdistuva melutaso on lähes sama kuin vaihtoehdossa 1. Metroaseman kattotasolla liikenteen aiheuttamat melutasot jäävät suurelta osin alle db tason ja kattotason keskellä alle db tason (kuva 13). Piispansillan liikenne aiheuttaa sen varrella sijaitsevan korkean asuinrakennuksen alimpien kerrosten julkisivuun noin db melutason, toisen kerroksen yläpuolella julkisivuun kohdistuva melutaso on alle db (kuva 15). 3.3 Melutasot vaihtoehdossa 3 Vaihtoehdossa 3 n linjausta on siirretty etelään. Markkinakadun länsipuolella n varrella sijaitseviin asuinrakennuksiin kohdistuu päiväaikaan yli db äänenpainetaso ja yöaikaan alle db. n suuntaiset rakennukset suojaavat rakennusten koillispuolisia alueita. n eteläpuolella db melualue levittäytyy Kala-Matin ja Kala-Maijan pohjoispuolella sijaitsevalle puistoalueelle (kuvat 17 ja 18). Metroaseman kattotasolle muodostuu suhteellisen laajoja alueita, joilla liikenteen aiheuttamat melutasot jäävät alle db tason (kuva 19-22). Piispansillan varressa sijaitsevan korkean asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuu suurimmillaan 64 db melutaso kahden alimman kerroksen korkeudelle saakka. Ylempänä julkisivuun kohdistuvat melutasot ovat pienempiä (kuvat 23 ja 24). Tien linjauksen muuttuessa Kala-Maijan varrella sijaitseviin asuinrakennuksiin kohdistuisi 4 8 db suuremmat melutasot kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2 (kuvat 21 ja 22). WSP Finland Oy Heikkiläntie HELSINKI Puh

7 Johtopäätökset Laskennallisesti arvioidut julkisivuihin kohdistuvat melutasot eivät ole mitenkään poikkeuksellisen suuria kaupunkiympäristössä. Tarkastelluissa vaihtoehdoissa asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvat melun päiväaikaiset keskiäänitasot ovat suurimmillaan db ja yöaikaiset keskiäänitasot db. Suunniteltuihin kohteisiin voidaan osoittaa asuinrakentamista sillä edellytyksellä, että asuinrakennuksen julkisivurakenteella saavutetaan vähintään db ulkomelutason ja sisämelutason erotus. Tämä äänitasoeroa koskeva vaatimus ei ole mitenkään poikkeuksellisen suuri ja se voidaan saavuttaa normaaleilla ulkovaipan rakenteilla. Vaihtoehdoissa metroaseman kattotasoille suunnitellut oleskelualueet ovat melutasoltaan hiljaisempia kuin rakennusten viereiset alueet maan pinnan tasolla. Kattotasoille muodostuu suhteellisen laajoja melutasoiltaan alle db tasoisia alueita. Näitä alueita voi luonnehtia kaupunkiympäristössä jo varsin hiljaisiksi alueiksi. Tarkastelluissa vaihtoehdoissa 3. kerroksen kattotasoille voidaan osoittaa oleskelualueita. Kattotasoille sijoitettavia oleskelualueita sijoitettaessa tulee ottaa huomioon paikoitusja bussiterminaalihallin poistoilmakanavan aiheuttama melu. Poistokanavan aiheuttamalle äänelle tulee tarvittaessa asettaa sen äänitehotasoa (L WA ) koskeva vaatimus. Poistokanavan aiheuttama melupäästö ei saa ylittää 90 db äänitehotasoa (L WA ), mikäli oleskelualueita suunnitellaan 30 metrin etäisyydelle poistokanavasta. Mikäli oleskelualueita sijoitetaan lähemmäs täytyy melupäästöä vastaavasti pienentää. Lasitettujen parvekkeiden sijoittaminen asuinrakennusten julkisivuihin on mahdollista melutasojen ohjearvojen puitteissa. Uusien asuinrakennusten parvekkeiden melun yöaikainen ohjearvotaso on db. Parvekelasituksilta tulisi edellyttää vähintään 12 db ilmaäänen eristävyyttä, mikäli julkisivuun kohdistuu db tasoinen melu yöaikaan. Parvekelasituksilla voidaan saavuttaa db ilmaääneneristävyys. Parvekelasien ääneneristävyys on huonoimmillaan ohuilla ja tiivistämättömillä laseilla (Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy 2006). 5 Viittaukset Eurasto, R. 2005: Ympäristömeludirektiivin täytäntöönpanoon liittyvät laskentamallivertailut Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 7. Insinööritoimisto Heikki Helimäli Oy 2006: Ulkokuoren äänitasoeroluvun mittaus, Lumon Oy Mittausraportti Nordic Council of Ministers 1996: Road Traffic Noise Nordic Prediction Method. TemaNord 1996: 5. WSP Finland Oy Heikkiläntie HELSINKI Puh

8 Länsiväylä Matinkylän metroaseman VE1 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennassa Päivämelualueet LAeq :00 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db 1/24

9 Länsiväylä Matinkylän metroaseman VE1 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennassa Yömelualueet LAeq :00 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db 2/24

10 Länsiväylä Matinkylän metroaseman VE1 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa. Metroaseman kohdalla melutasot on arvioitu 3. kerroksen kattotasolle (+2,0m) Päivämelualueet LAeq :00 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db 3/24

11 Länsiväylä Matinkylän metroaseman VE1 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa. Metroaseman kohdalla melutasot on arvioitu 3. kerroksen kattotasolle (+2,0m) Yömelualueet LAeq :00 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db 4/24

12 Matinkylän metroaseman VE1 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa Metroaseman kattotason (3. krs + 2 m) erillispisteiden päiväaikaiset keskiäänitasot. Asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuva suurin päivä- ja yöajan äänenpainetaso. VE1 Poikkileikkaus Päivämelualueet LAeq :1000 (A3) /24

13 Matinkylän metroaseman VE1 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa Metroaseman kattotason (3. krs + 2 m) erillispisteiden päiväaikaiset keskiäänitasot. Asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuva suurin päivä- ja yöajan äänenpainetaso. VE1 Poikkileikkaus Yömelualueet LAeq :1000 (A3) /24

14 Matinkylän metroaseman VE1 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa Poikkileikkauslaskenta Päivämelualueet LAeq :10 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db 7/24

15 Matinkylän metroaseman VE1 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa Poikkileikkauslaskenta Yömelualueet LAeq :10 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db 8/24

16 Länsiväylä Matinkylän metroaseman VE2 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennassa Päivämelualueet LAeq :00 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db > 85.0 db 9/24

17 Länsiväylä Matinkylän metroaseman VE2 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennassa Yömelualueet LAeq :00 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db > 85.0 db 10/24

18 Länsiväylä Matinkylän metroaseman VE2 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennassa Päivämelualueet LAeq :00 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db > 85.0 db 11/24

19 Länsiväylä Matinkylän metroaseman VE2 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennassa Yömelualueet LAeq :00 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db > 85.0 db 12/24

20 Matinkylän metroaseman VE2 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa Asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuva suurin päivä- ja yöajan äänenpainetaso. Päivä- ja yömelualueet LAeq VE2 Poikkileikkaus 1:1000 (A3) /24

21 Matinkylän metroaseman VE2 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa Asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuva suurin päivä- ja yöajan äänenpainetaso. Yömelualueet LAeq VE2 Poikkileikkaus 1:1000 (A3) /24

22 Matinkylän metroaseman VE2 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa Poikkileikkauslaskenta Päivämelualueet LAeq :10 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db > 85.0 db 15/24

23 Matinkylän metroaseman VE2 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa Poikkileikkauslaskenta Yömelualueet LAeq :10 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db > 85.0 db 16/24

24 Länsiväylä Matinkylän metroaseman VE3 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennassa Päivämelualueet LAeq :00 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db > 85.0 db 17/24

25 Länsiväylä Matinkylän metroaseman VE3 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennassa Yömelualueet LAeq :00 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db > 85.0 db 18/24

26 Länsiväylä Matinkylän metroaseman VE3 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa. Metroaseman kohdalla melutasot on arvioitu 3. kerroksen kattotasolle (+2,0m) Päivämelualueet LAeq :00 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db > 85.0 db 19/24

27 Länsiväylä Matinkylän metroaseman VE3 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa. Metroaseman kohdalla melutasot on arvioitu 3. kerroksen kattotasolle (+2,0m) Yömelualueet LAeq :00 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db > 85.0 db 20/24

28 Matinkylän metroaseman VE3 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa.4 VE3 Poikkileikkaus Metroaseman kattotason (3. krs + 2 m) erillispisteiden päiväaikaiset keskiäänitasot. Asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuva suurin päivä- ja yöajan äänenpainetaso. Päivämelualueet LAeq :1000 (A3) /24

29 Matinkylän metroaseman VE3 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa.4 VE3 Poikkileikkaus Metroaseman kattotason (3. krs + 2 m) erillispisteiden päiväaikaiset keskiäänitasot. Asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuva suurin päivä- ja yöajan äänenpainetaso..8 Yömelualueet LAeq :1000 (A3) /24

30 Matinkylän metroaseman VE3 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa Poikkileikkauslaskenta Päivämelualueet LAeq :10 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db > 85.0 db 23/24

31 Matinkylän metroaseman VE3 Rakennusten heijastukset huomioitu laskennoissa Poikkileikkauslaskenta Yömelualueet LAeq :10 (A3) >.0 db >.0 db >.0 db > 85.0 db 24/24

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys C Yhdyskuntatoimi / Tonttiosasto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Selostus 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENNASSA KÄYTETYT LÄHTÖARVOT... 2 3 MELULASKENTA... 3 4 LASKENTATULOKSET

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015 RAPORTTI 20.5.2015 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 Sivu 2 (13) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset LIITE 7 Pöyry Finland Oy Päiväys 29.11.2013 Sivu 1 (14) Yhteyshlö Carlo Di Napoli Tehokkuus- ja mittauspalvelut Puh. 010 33 24587 Faksi 010 33 24239 carlo.dinapoli@poyry.com Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen

Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 00471 07 15.1.2007 Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen Irmeli Wahlgren, Kimmo Kuismanen & Lasse Makkonen 2 3 Tiivistelmä Raportissa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 KValt.. Lainvoimainen.. 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee osia Hausjärven kunnan Erkylän kylän tiloista

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot