Vieskan liikelaitoskuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015"

Transkriptio

1 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö Kirkkotie YLIVIESKA, Fax Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie YLIVIESKA Kerrosala 665m 2 tilavuus 2434m 3 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä/ Ylivieskan kaupunki rakennuttaa uuden työkeskusrakennuksen nykyisen työkeskus Kipinän tontille. Ennen rakennustöiden aloittamista vanha Kipinän toimitilarakennus puretaan. Purkutöistä järjestetään urakkakilpailu hankintalain mukaisesti. Urakkakilpailussa pyydetään purkutarjoukset kokonaisurakkana. 1.2 Purkutöille asettavat vaatimukset Vieskan liikelaitoskuntayhtymä pyytää yritykseltänne hintatarjouksia otsikkokohdassa mainitun rakennuksen purkamisesta seuraavasti: 1. Työkeskus Kipinä - Purkuun kuuluvat rakenteisiin kiinnitetyt valaisimet, ivkoneet, lämmittimet yms. ao. kanavistoineen ja johdotuksineen. Perustusten purku täytehiekkoineen, sähkö-, vesi- ja viemäriasennukset yms. sisältyvät urakkaan. - kaikki purkujäte siirtyy kokonaisuudessaan purkuurakoitsijan omaisuudeksi ja urakoitsija on velvollinen toimittamaan sen voimassaolevien jätelakien mukaisesti asianmukaisiin paikkoihin. - kaikki purkutyö, jätemaksut, kuljetukset, aitaukset ym. kuuluvat urakkaan - tilaajalla (Vieskan liikelaitoskuntayhtymä / Ylivieskan kaupunki) on oikeus (ei velvollisuus) poistaa rakennuksissa olevat koneet, laitteet, kalusteet, ikkunat, yms. ennen purkutöiden aloittamista. 1

2 - purku-urakkaan kuuluu myös piha-alueen siistiminen kaikesta purkujätteestä ja sinne mahdollisesti jätetystä tilaajan irtaimistosta. - kohteeseen tehdään asbestikartoitus/haitta-ainekartoitus ja tilaaja huolehtii asbestipurkutöistä kustannuksellaan. Erillinen asbestipurku-urakka. 1.3 Yleistä Purku-urakoitsija toimii purkutöiden päätoteuttajana. Purkutyöt vaiheistetaan siten, että asbestipurku- (muu haitta-ainepurku) ja purkutöitä suorittavat urakoitsijat voivat toimia eriaikaisesti. Kokonaispurkuaika on , tai sopimuksen mukaan. Ennen purkutöiden aloittamista urakoitsijan/urakoitsijoiden on tehtävä jätteestä alustava arvio ja ilmoitettava tilaajalle ja kaupungin rakennusvalvonnalle jätteen sijoituspaikat. Töiden valmistuttua on ao. urakoitsijan koottava kaikesta jätteestä jäteraportti. Raportissa on ilmoitettava kaikki jäte ja niiden sijoituspaikat punnitustodistuksineen. Loppuraportit toimitetaan sekä tilaajalle että kaupungin rakennusvalvonnalle. Tilaaja hankkii kohteelle purkuluvan kustannuksellaan. Urakoitsijan on nimettävä purkukohteelle vastaava työnjohtaja. Työnjohtajan hyväksyttäminen, sekä viranomaisten mahdolliset muut luvat sekä ilmoitukset terveysviranomaisille kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsija huolehtii tarvittavista suojauksista, varoituskylteistä, vartioinnista ym. ilmoituksista ulkopuolisille. Purkutyöalueella mahdollisesti sijaitsevien kaapeleiden ja putkistojen sijainnin selvittäminen, suojeleminen sekä aiheutettujen vaurioiden korjaaminen kuuluu urakoitsijalle. Purku-urakoiden lopputarkastus rakennusvalvontaviranomaisen kanssa pidetään Sitä ennen purku- urakoitsija on hakenut rakennusvalvontaviranomaisilta loppukatselmuksen, joka on suoritettu ja hyväksytty purkuehtojen mukaisesti. Mikäli purkutöitä ei edellä esitettyine velvoitteineen suoriteta määräaikaan mennessä, purkamistyön suorituttaa tilaaja purkamisurakoitsijan kustannuksella jätehuoltomaksuineen ja mahdollisine selvitys-, perintä- ja oikeudenkäyntikuluineen sekä perii em. kustannusten lisäksi sakkoa 25 % verottomasta urakkasummasta. 2

3 1.4 Noudatettavat ohjeet ja määräykset sekä työsuojelu ja turvallisuus 1.5 Vakuutukset Urakoitsijan on noudatettava työssään Suomessa kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia sekä yleisiä alalla käytettyjä määräyksiä ja ohjeita, sekä työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä ja asetuksia (kuten Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009) ja huomata, että työsuojelu- ja turvallisuusvastuu on urakoitsijan työsuorituksen osalta urakoitsijalla itsellään (mm. urakoitsijan työntekijän edellytetään käyttävän henkilökohtaisia suojaimia ja varusteita, joiden pitää sisältyä myös tarjoushintoihin). Urakoitsijan on noudatettava kaikkien työntekijöiden työsuhteissa voimassaolevaa alan valtakunnallista työehtosopimusta. Urakoitsijan on huolehdittava, että jokaisella työmaalla työskentelevällä henkilöllä on kuvallinen henkilökortti, jossa on myös veronumero. Tunnisteesta on myös ilmettävä onko työntekijä työsuhteessa oleva työntekijä, vai itsenäinen työnsuorittaja. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle mahdollisista alihankkijoista ennen työn aloitusta. Urakoitsija vastaa mahdollisten alihankkijoiden työstä ja lakisääteisistä velvollisuuksista, kuin omastaan. Tilaajalla on perustelluista syistä oikeus kieltää urakoitsijaa käyttämästä tiettyä aliurakoitsijaa. Urakoitsijan on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa työsuojeluohjetta. Urakoitsijan työtekijöillä on oltava voimassaoleva työturvallisuuskortti ja tulitöitä tekevällä tulityökortti. Työntekijöillä on oltava työterveyskortti tai muu selvitys siitä, miten työntekijöiden työterveyspalvelut on järjestetty. Urakoitsijan on ilmoitettava työturvallisuudesta vastaava henkilö kirjallisesti tilaajan edustajalle. Urakoitsija vastaa kaikista työhön liittyvistä vakuutuksista (esim. tapaturma ja sosiaalivakuutuksista). 1.6 Purkusuunnitelma 1.7 Rakennusainetutkimukset Urakoitsijan on tarjouksessaan esitettävä purkusuunnitelma, josta ilmenee mm. purkutapa, työmenetelmät, jätteen lajittelu ja jätteen sijoituspaikat. Työkeskuksessa suoritetaan asbestikartoitus / haitta-ainekartoitus, joka valmistuu viikolla 10. Haitta-aine kartoitusraportti julkaistaan Vieskan 3

4 2.0 Hankintamenettely liikelaitoskuntayhtymän kotisivuilla (www.vieskantk.fi) heti sen valmistuttua. Mikäli purun aikana tulee esiin jostain ongelmajätettä, siitä on ilmoitettava tilaajalle ja purku on suoritettava lakien ja asetusten mukaisesti ja jäte on kuljetettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyyntö julkaistaan Hilmassa ja internetissä Vieskan liikelaitoskuntayhtymän sivuilla 3.0 Tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset Urakoitsijalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyjä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta. 1.1 Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset 1. Tarjoajalla täytyy olla Y-tunnus 2. Tarjoajan on oltava merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. 3. Tarjoajan on oltava huolehtinut työterveyshuollon järjestämisestä. 4. Tarjoajalla on oltava häiriöttömät luottotiedot. Hankintayksikkö voi kuitenkin hyväksyä tarjoajan, mikäli sen luottotiedoissa oleva häiriömerkintä on vähäinen Tarjoajalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden, kuitenkin vähintään ja, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava pyydettäessä vaatimuksissa 1-4 tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoitusmaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Pyydetyt selvitykset on toimitettava alkuperäisinä ja käännettynä suomen kielelle. 4

5 3.2 Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Urakoitsijalla täytyy olla kokemusta vastaavanlaisista purku-urakoista viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta, sekä tähän työhön käytettävissä oleva ammattitaitoinen henkilöstö. Urakoitsija vastaa siitä, että työntekijöillä on työhön vaadittava ammattitaito. Vastuu työsuorituksesta ja lopputuloksesta on urakoitsijalla. 4.0 Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset 5.0 Tarjoushinta Tarjous liitteineen laaditaan suomen kielellä Tarjouksen sisällön on täytettävä tarjouspyynnön vaatimukset Tarjous ei saa olla ehdollinen Osatarjoukset hyväksytään (kts. kohta 1.0) Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja liitteenä olevissa asiakirjoissa esitetyt ehdot. Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Tarjous hylätään jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty, tarjouspyynnössä pyydettyjä selvityksiä ei toimiteta viimeistään pyydettyyn määräpäivään mennessä, tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjoushinta ilmoitetaan urakkatarjouslomakkeella (liite4) arvonlisäverottomana kiinteänä kokonaishintana. Hinnan on sisällettävä kaikki urakkaan liittyvät kustannukset. Maksuaika on 21 vrk netto hyväksyttävän laskun saapumisesta tilaajalle, kun työ on hyväksytty. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko on enintään korkolain 4 1 mom. mukainen. Urakka maksetaan yhdessä erässä kun ao. työ on hyväksytysti suoritettu ja kohdassa 1.3 mainitut vaatimukset on hyväksytysti täytetty (mm. jäteraportti). 5

6 6.0 Tarjoajan ja tarjousten kelpoisuus ja vertailu 6.1 Tarjousten käsittely Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 6.2 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta. Tätä arvioidaan edellä esitetyillä tarjoajan kelpoisuutta koskevilla vaatimuksilla. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste. 6.3 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. 6.4 Tarjoushinnan vertailu Annetuista tarjouksista valitaan kokonaishinnaltaan tilaajalle edullisin. 7.0 Päätöksestä ilmoittaminen Hankintapäätös annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Tilaajaa sitova sopimus edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta tai tilausta. 8.0 Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä 1. Sopimus tai tilaus 2. Tarjouspyyntö liitteineen 6

7 3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE Tarjous liitteineen 9.0 Muut ehdot 10.0 Tarjouksen toimitus Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintaan sovelletaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) Urakoitsijan omien vakioehtojen tms. liittäminen sopimukseen voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen tarjouspyynnön vastaisena. Vieskan liikelaitoskuntayhtymä ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. Sitovat kirjalliset urakkatarjoukset toimitetaan suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostilla klo mennessä osoitteella: Ylivieskan kaupunki / Tilapalveluyksikkö Kyöstintie YLIVIESKA Tarjouskuoren päälle on merkittävä lähettäjän nimi ja viite tai sähköpostilla Kipinän purkutarjous Liitostiedoston nimeksi Purkutarjous Kipinä Tarjoukseen on liitettävä urakoitsijan sähköpostiosoite, mihin päätös ilmoitetaan (kts. tarjouslomake liite 3 Tarjouksen yhteydessä on toimitettava seuraavat liitteet: - Kaavake tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset (liite3) - Todistus toiminnan vastuuvakuutuksesta - Tiedot vastaavanlaisista referenssikohteista viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta yhteystietoineen - Selvitys vastuuhenkilön pätevyydestä ja kokemus vastaavien toimitusten hoitamisesta - purkusuunnitelma, josta ilmenee purkutapa, ja työmenetelmät - alustava jätesuunnitelma 7

8 Kohteessa järjestetään näyttö klo Tarjoaminen edellyttää tutustumista purkurakennukseen ja -paikkaan. Kysymyksiä otetaan vastaan klo saakka ja niihin vastataan liikelaitoskuntayhtymän kotisivuilla. Vain kotisivuilla annetut lisätiedot ovat sitovia. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset lähetetään osoitteella Tekninen palvelukeskus / Tilapalveluyksikkö Unto Koskinen rakennuspäällikkö LIITTEET: 1 kpl Kipinän pohja- ja leikkauspiirros (liite 1a ja b) 1 kpl asemapiirros (liite 2) Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset (liite 3) Urakkatarjous (liite 4) 8

9 Liite 3 TILAAJAVASTUULAIN EDELLYTTÄMÄT SELVITYKSET Allekirjoituksellaan tarjoaja valaehtoisesti vakuuttaa, että tarjouskilpailuun osallistuva yritys täyttää tilaajavastuulain (1233/06) edellytykset, yrityksen vastuuhenkilöitä ei ole määrätty liiketoimintakieltoon ja että sillä on hallussaan alla mainitut selvitykset ja ne ovat ajan tasaisia eikä niissä ole moitittavaa (esim. verojen maksamatta ilman, että on maksusuunnitelma) - selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin - selvitys siitä, että yritys on merkitty työnantajarekisteriin - selvitys siitä, että yritys on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - selvitys tapaturmavakuutuksen ottamisesta - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys ko. velkaa koskevasta maksusuunnitelmasta - todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja maksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevasta maksusopimuksesta - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta (työssä noudatettava niitä vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä) - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - ulkomaisen toimijan VAT- numero ilmoitettava Valituksi tulevan yrityksen on toimitettava yllä mainitut selvitykset tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista. Vakuutan, että yritykseni täyttää yllämainitut sopimuksen edellytykset ja mainitut selvitykset on saatavissa ja ne ovat ajantasaisia allekirjoitus ja nimen selvennys 9

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella.

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella. 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA JA IKAALISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 10.7.2014 ELINTARVIKKEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 01.01.2015-31.12.2017 JA OPTIO AJALLE 01.01.2018-31.12.2018 ja 01.01.2019 31.12.2019 Ikaalisten kaupunki

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO 1 ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kuuden (6) öljyntorjuntaveneen kausihuolloista. Sopimuskausi on 2015-2018. Veneiden sijoituspaikat ovat: 1) Porvoo IU108

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot