1 Menetelmät TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT"

Transkriptio

1 1 Menetelmät TYÖLAJIT Menetelmät Syyskuu (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta: Mittaviiva Oy, Sampsa Nissinen Kustantaja: Rakennustieto Oy Tämä menetelmäkuvaus sisältää olemassa olevien rakenteiden purun, kuten rakennusosien purun, pintamateriaalin ja pintakäsittelyn purun sekä aukkojen teon, suojausja telinetöineen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Kortissa esitetään myös purkujätteiden lajittelu ja poiskuljetus. Menetelmäkuvaus ei sisällä LVIS-putkituksia varten tehtäviä roilotus- ja rei itystöitä, ks. Ratu Roilotus ja rei itys, eikä väliaikaista tuentatyötä, ks. Ratu Väliaikainen tuentatyö. Asbestipurkutyö on esitetty tarkemmin Ratukorteissa Ratu 1112M ja Ratu 1113M. Turvalliset työmenetelmät on esitetty Ratukortissa , Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. SISÄLTÖ Työkokonaisuus Työmenetelmä Aloittavat työt Käsin purku Käsikäyttöiset piikkausvasarat Koneeseen kiinnitetyt iskuvasarat Lohkominen ja murtaminen Vesipiikkaus Hiekka- ja märkähiekkapuhallus Nostotyynymenetelmä Rakennusten purku Purkujätteiden jätteiden lajittelu ja poiskuljetus Työvälineet, koneet ja kalusto Työturvallisuus Laadunvarmistus Tarkastukset ja palaverit Yleisiä laatuvaatimuksia Kirjallisuus TYÖKOKONAISUUS Alkutila Purkutyötä edeltävät työvaiheet kuten väliaikainen tuentatyö on tehty. Työssä tarvittavat tarvikkeet, koneet, kalusto ja materiaalit ovat työmaalla käytettävissä ja asianmukaisesti varastoituina. Purkutyön menekkitiedot ovat menekkikortissa Liittyminen muihin töihin Väliaikainen tuentatyö Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT materiaalien ja kaluston työnaikaiset siirrot suojaukset toimet työnaikainen siivous Purkutyö Lopputila Rakenne, rakennusosa tai pintakerros on purettu. Työ on tarkastettu ja suunnitelmien mukaisena hyväksytty ennen pohjan korjausta tai kunnostusta, uuden rakennusosan tai pintamateriaalin rakentamista. Uuden rakennusosan rakentaminen Pohjan kunnostus ALOITTAVAT TYÖT työkohteen vastaanotto ja tarkastus koneiden ja kaluston valmistelu mittaukset ja merkinnät EDISTÄVÄT TYÖT Käsin purku Piikkaus, lohkominen ja murtaminen Julkisivujen purkutyöt LOPETTAVAT TYÖT kaluston varastointi työkohteen luovutus Uuden pintamateriaalin asentaminen Pintakäsittely Purkujätteiden jätteiden lajittelu ja poiskuljetus Työryhmä Purkutyön työryhmä on RM. RAM tai

2 Menetelmät 2 TYÖMENETELMÄ Aloittavat työt Asiakirjojen tarkistus 1. Käydään läpi rakennuttajan laatima turvallisuutta koskeva asiakirjan. Asiakirjassa esitetään rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät turvallisuustiedot. Tyypillisiä selvitettäviä asioita ovat mm. asbestikartoitus, ongelmajätekartoitus, kantavat rakenteet ja niiden purkutyön aikaiset kuormitukset, tonttiin liittyvät riskit, maapohjan kantavuus, alueella tapahtuva teollinen toiminta ja ympäristön suojaus. Varmistetaan, että työssä on käytössä tarvittavat asiakirjat, kuten purkutyöselostus, purkutyösuunnitelma, purku- ja aukotuspiirustukset sekä vanhat rakennepiirustukset. Purkutyösuunnitelma tulee olla rakennesuunnittelijan hyväksymä. Purkusuunnitelmat täsmentyvät purkutyön aikana. Työntekijöiden perehdyttäminen 2. Työntekijät perehdytetään työkohteeseen. Työntekijöiden opastuksessa käydään läpi työntekijöiden ammattitaito, purkukohteen esittely, purkutyön opastus, henkilökohtaisten suojainten käyttö, toiminta onnettomuuden aikana, vaarojen havainnointi ja muut asiat. Verrataan eri menetelmävaihtoehtoja ja tarkistetaan lopullisen rakenteen laatuvaatimukset, kuten aukkojen mittatoleranssit. Varmistetaan työnjohdon pätevyys (mm. vähintään alan koulutus). Työntekijöillä tulee olla työkohteeseen soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet Aloitusedellytysten varmistaminen 3. Työkohde otetaan vastaan. Varmistetaan, että kohteessa on tehty asbestikartoitus. Ennen purkutyön aloittamista selvitetään rakenteelliset ja työnjärjestykselliset asiat, joilla vältetään sortumisvaara kohteessa. Tarkistetaan, että väliaikainen tuentatyö (ks. Ratu , Väliaikainen tuentatyö) tai rakenteen sisäänjäävä pysyvä tuenta on asianmukaisesti tehty. Työn aikana varmistetaan, että vanhat piirustukset vastaavat purettavaa rakennetta. Rakenteiden kantavuutta, vakavuutta ja tuetojen riittävyyttä seurataan työn aikana. Varmistetaan, että rakennusten käyttäjille on ilmoitettu purkutöistä ja käyttökatkoksista. Siirretään työssä tarvittavat koneet, kalusto ja materiaalit työpisteeseen. Tilaan hankitaan riittävä valaistus, sähkö ja vesi. Pystytetään tarvittavat telineet. Tarkistetaan koneiden, laitteiden, telineiden, kaiteiden ja nostokaluston kunto. Ulkopuolisissa purkutöissä sääolosuhteet huomioidaan. Suojaus (ks. Ratu , Suojaus) 4. Purettavan rakenteen ympäristö suojataan purkutyön ja purkujätteiden aiheuttamalta vaurioitumiselta ja likaantumiselta. Tarvittaessa suojataan myös kulkureitit työkohteeseen. Työkohde ja kulkureitit rauhoitetaan muilta töiltä purkutyön ajaksi. Purkualue merkitään selvästi ja ulkopuolisten pääsy alueelle estetään. Purkutyöalue eristetään aitauksin ja varoituskilvin. Tarvittaessa järjestetään vartiointi. Kohteeseen järjestetään tarvittavat putoamissuojaukset: rakennetaan suojakaiteet, suojaverkko ja/tai työssä käytetään turvavöitä ja turvavaljaita. Julkisivukorjauksissa työn alapuolinen alue eristetään ensisijaisesti aitaamalla. Pölyntorjunta 5. Purkutyön pölyntorjunta suunnitellaan etukäteen. Käytetään vähän pölyäviä työmenetelmiä, osastoidaan purkualue alipaineistamalla ja/tai käyttämällä kohdepoistoja. Ilmanvaihto suunnitellaan sellaiseksi, että ilma virtaa aina puhtaasta tilasta likaisempaan päin. Osastointimenetelmää käytetään mm. mikrobivaurioituneiden tai kosteusvaurioituneiden rakennusosien purkutöissä. Alipaineistamista käytetään, kun halutaan varmistaa, että rakennuspölyä ei kulkeudu esimerkiksi käytössä oleviin tiloihin. Pölyn leviäminen muihin tiloihin estetään lisäksi tilapäisillä suojaseinillä. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden turvalliset purkumenetelmät on esitetty Ratu-kortissa Ratu Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Kaasun, sähkön ym. katkaisu 6. Purettavassa rakenteessa olevat sähkö-, kaasu- tai muut johdot, putket tai säiliöt, jotka voivat aiheuttaa tapaturman, katkaistaan tai suljetaan ennen purkutyön aloittamista. Purettavissa rakenteissa olevat palohälyttimet suljetaan väärien hälytysten välttämiseksi. Mittariin kiinnitetään varoitustaulu, jotta purkutyön aikana virtaa ei kytketä päälle. Mittaukset ja merkinnät 7. Purettavat rakenteet, aukkojen paikat tai piikattavat paikat tarkistetaan sopimusasiakirjoista, mitataan ja merkitään rakenteisiin esim. liidulla tai spraymaalilla. sopimusasiakirjat ; henkilökohtaiset suojavarusteet, kaiteet ym. väliaikaisten tuentojen riittävyys pölyntorjunnan hoitaminen kaasun ym. katkaisu kaluston kunto suunnitelmien toteutuskelpoisuus

3 3 Menetelmät Edistävät ja ylläpitävät työt Purkutyöjärjestys ja menetelmän valinta 8. Pintamateriaalit ja rakenteet puretaan suunnitelmien mukaan seuraavassa järjestyksessä: asbestityöt, muiden ongelmajätteiden poisto, rakennuksen siivous muusta irtojätteestä, rakennuksen runkoon kuulumattoman materiaalin poisto ja rakennuksen rungon purku rakennusosittain ja purkutuotteittain. Ehjänä purettavat rakennusosat puretaan ennen muuta purkutyötä. Pintamateriaalien purun jälkeen tarkistetaan vanhan rakenteen kunto ja rungon purkumenetelmä. Purkutyön aikana työmaa ja rakennesuunnittelijat tekevät yhteistyötä. Purkumenetelmäksi valitaan ensijaisesti koneeseen kiinnitetty purkulaite tai purkurobotti työn ergonomian takia. 8 9 Asbestipurku Asbestipurku on esitetty tarkemmin Ratukorteissa 1112M ja 1113 M. Asbestityösuunnitelma 9. Asbestipurkutyöstä tehdään työsuunnitelma ennen työn aloittamista. Suunnitelmassa esitetään työntekijöiden ja muiden työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet sekä työkohteeseen liittyvät tiedot, kuten tiedot asbestikartoituksesta, asbestipurkutyömenetelmä, työntekijöiden suojaukseen ja puhdistautumiseen sekä asbestipölyn työympäristöön leviämisen estämiseksi käytettävistä laitteista sekä kaatopaikka Asbestipurkutyömenetelmät 10. Asbestipurkutyöt tekee työhön valtuutettu yritys. Vaihtoehtoiset purkumenetelmät ovat osastointimenetelmä, purkupussimenetelmä, kohdepoistomenetelmä, irrottaminen ehjänä ilman ilmastollista eristämistä, koko rakennuksen purku sekä upotusmenetelmä. valtuutus asbestipurkutyöhön asbestipurkutyön työsuunnitelma työmenetelmän valinta viranomaisilmoitukset Käsin purku (purkuraudat, sahat ym.) Ehjänä purku 11. Uudelleen käytettävät materiaalit poistetaan ehjänä. Uudelleen käytettäviä materiaaleja on mm. tiilet, ovet, ikkunat, lattialaudat ja lvi-kalusteet. Purettujen materiaalien hyödyntämismahdollisuuksia on esitetty Purku 97 -julkaisussa. Puretut materiaalit varastoidaan uudelleenkäyttöä varten. Materiaalien poistossa ja varastoinnissa varotaan niiden vahingoittumista. Esimerkiksi uudelleen asennettavan lautalattian laudat irrotetaan varovasti purkuraudan avulla. Lattialautaa kohotetaan purkuraudalla ja lauta irrotetaan pontista. Samalla irrotetaan naulat laudoista. Laudat varastoidaan uudelleen asentamista varten. Kalusteet, varusteet 12. Kalusteet ja varusteet irrotetaan seinästä ja lattiasta varoen rikkomasta rakenteen pintaa. Uudelleen käytettävät kalusteet ja varusteet irrotetaan siten, että ne eivät vaurioidu. Kalusteet puretaan sellaisiksi osiksi, että ne voidaan helposti kuljettaa pois. Rakenteisiin kiinteästi kiinnitetyt hyllyt, metallilistat ym. irrotetaan seinästä. Uudelleen käytettävät helat ruuvataan kalusteista irti ja varastoidaan uudelleen käyttöä varten. Matot, parketit, listat ym. 13. Ennen lattiapäällysteen purkua poistetaan jalka- ja mattolistat. Puiset jalkalistat irrotetaan esim. purkuraudan avulla. Muoviset listat irrotetaan puukon avulla. Purettaessa varotaan vahingoittamasta seinäpintaa. Vanhat matot irrotetaan lattiasta konepetkeleellä tai petkeleellä ja vetämällä. Mikäli liimassa on asbestia, puretaan matto asbestipurkuna. Matot saattavat irrota pelkästään vetämällä. Matot leikataan tarvittaessa puukolla kaistoiksi irrotustyön helpottamiseksi. Ennen seuraavaa työvaihetta alustasta poistetaan liimakerros jyrsimällä, liuoteaineella tai kovametalliterällä varustetulla lattianhiomakoneella. Vanha parketti irrotetaan alustasta purkuraudan avulla. Purkutyössä käytetään hengityssuojaimia. Katteet, räystäskourut, syöksytorvet ym. 14. Vaihdettavat kattovarusteet kuten räystäskourut ja syöksytorvet poistetaan. Julkisivutöissä syöksytorvet ym. irrotetaan usein ehjänä, sillä ne asennetaan paikoilleen julkisivutyön valmistuttua. Peltikaton pellit irroitetaan purkuraudan tms. avulla aloittaen rakennuksen päädystä. Ruodelaudoituksen rikkoontumista varotaan. Tiilikatteen tiilet irrotetaan käsin. Korkealla työskenneltäessä huolehditaan putoamissuojauksesta (kaiteet, turvavaljaat ja -köydet). Ikkunat ja ovet 15. Ikkunan puitteet irrotetaan karmeista. Säilytettävät helat irrotetaan myöhempää käyttöä varten. Karmilistat ja ikkunapellit irrotetaan karmista esim. purkuraudan avulla. Varotaan vahingoittamasta seinäpintaa. Mikäli karmi on seinärakenteen sisällä, piikataan ikkunapielet auki. Vanha karmi irrotetaan seinästä rautasahalla ja katkaisulaikalla tai purkuraudalla.

4 Menetelmät 4 Ovilevyt irrotetaan karmeista. Säilytettävät helat irrotetaan myöhempää käyttöä varten. Vanhat karmit irrotetaan katkaisulaikalla tai rautasahalla. Kevyet ja kantavat puiset väliseinät, kevytbetoniseinät 16. Seinien levytys ja panelointi puretaan purkuraudan avulla. Naulaiset paneelit kuljetetaan välittömästi pois purkupaikalta. Mikäli puutavaraa käytetään uudestaan, irrotetaan naulat esim. naulasorkalla jo purkupaikalla. Runko voidaan purkaa moottorisahalla, mikäli sitä ei käytetä uudelleen. Seiniä purettaessa on huomioitava, että kevyet väliseinät ovat saattaneet tulla ajan kuluesssa kantaviksi mm. painumien ja taipumien vuoksi, jolloin yläpuoliset kuormat tuetaan ennen purkutyötä. Ennen kantavan rakenteen purkua varmistetaan, että väliaikainen tuentatyö on asianmukaisesti tehty ja mitataan tarvittavien aukkojen paikat. Kevytbetoniseiniin voidaan tehdä aukkoja harkkosahalla. Hirsiseinän purku 17. Hirsiseinä puretaan siten, että koko hirsikehikko madalletaan tasaisesti kaikilta seiniltä. Hirret irrotetaan yksitellen tapituksista ja salvoksista. Hirret irrotetaan tasaisesti kaikista liitoksista. Hirret lasketaan maahan köysien varassa, viistoon seinää vasten asetettuja orsia pitkin. Hirret voidaan nostaa myös nostokoneella. Mikäli hirsiseinä pystytetään uudelleen toiseen paikkaan, hirret numeroidaan purun yhteydessä uudelleen pystytystä varten uudelleenkäytettävien purkumateriaalien kunto maton alustan liimakerroksen poistaminen alustan vaurioituminen ovien ja ikkunoiden uudelleen käyttö väliaikaisten tuentojen riittävyys ja asianmukaisuus, hengityssuojaimet Tapetin poisto 18. Vanha tapettipinta kostutetaan joko lämpimällä vedellä ruiskuttamalla, tapetin irrotusaineella tai ohuella liisterillä. Tapetin irrotusaineliuos tai liisteri levitetään alustaan telalla tai liisteriharjalla. Maalatut ja pesunkestävät tapetit piikkitelataan ennen kostutusta. Pehmennyt tapetti poistetaan teräslastalla kerros kerrallaan. Yhden tapettikerroksen irrottamisen jälkeen pinta kostutetaan uudestaan. Palstautuvat tapetit voidaan usein poistaa kuivana ilman kastelua, jolloin tapetti irtoaa repäisemällä. piikkitelaus maalatuille ja pesunkestäville tapeteille kaikki tapettikerrokset pois Lattian massapäällysteen, lakka- tai maalipinnan poisto Vanha massapäällyste tai maalipinta poistetaan joko hiomalla, jyrsimällä, liekkiharjaamalla tai sinkopuhdistuksella. Hionta ja sinkopuhdistus 19. Hionnassa vanha pinnoite poistetaan koneellisesti lattianhiomakoneella. Hiomista jatketaan kunnes kiinteä betonipinta tulee näkyviin. Lattianhiomakoneella poistetaan myös parketin lakkakerrokset. Hiomakone varustetaan kohdepoistolla varustetulla imurilla. Hionnassa on käytettävä hengityssuojaimia ja koneellisessa hionnassa kuulonsuojaimia. Sinkopuhdistuksessa vanha massakerros poistetaan sinkopuhdistuskoneella, johon on liitetty tehokas imuri. Hiomapöly ja vanha päällystejäte poistetaan imurilla. Jyrsintä 20. Vanha massapäällystys, asfaltti tai maalipinta voidaan poistaa paineilma-, sähkö- tai moottorikäyttöisellä jyrsimellä, johon liitetään tehokas imuri. Reuna-alueet käsitellään kulmahio- makoneella. Eräisiin jyrsimiin voidaan kiinnittää reunajyrsin, jolla seinän vierustat saadaan jyrsittyä. Jyrsinnässä käytetään hengityssuojaimia. poistomenetelmä poistettavan materiaalin mukaan reunat Purkaminen moskalla ja lekalla 21. Heikot rakenteet, kuten esim. tiiliseinä voidaan purkaa pelkästään moskalla tai lekalla lyömällä. Lyötäessä huolehditaan, että purkualueella ei ole ulkopuolisia. Rakenteen purku aloitetaan seinän yläosasta. Ohuita, pahoin vaurioituneita betonirakenteita, kuten Sandwich-elementin ulkokuoria voidaan purkaa myös moskalla tai lekalla lyömällä.

5 5 Menetelmät Piikkaus Käsikäyttöiset piikkausvasarat Aukot kantaviin seiniin 22. Ennen työn aloittamista varmistetaan, että seinän tai aukon väliaikainen tai rakenteeseen jäävä tuenta on tehty. Piikattava alue rajataan tarvittaessa kulmahiomakoneella tai timanttisahalla suoraviivaisesti tai poraamalla reunoille reikiä. Merkitty alue piikataan pois painekäyttöisellä tai sähkökäyttöisellä piikkausvasaralla. Varotaan rikkomasta paikalle jäävää rakennetta. Ennen piikkauslaitteen käyttöönottoa tarkistetaan letkujen ja liittymien tiiviys sekä hydrauliikka- ja voiteluöljyjen määrä. Vaurioituneet letkut, liittimet ja johdot vaihdetaan uusiin. Koneen toiminta kokeillaan ennen varsinaista käyttöä. Piikatessa käytetään kypärää, kuulo- ja hengityssuojaimia sekä suojalaseja. Tiiliseinän purku piikkaamalla 23. Tiiliseinä puretaan paineilma- tai sähkövasaralla piikkaamalla. Tiilet voidaan irrottaa ehjänä piikkaamalla laastisaumat auki ja irrottamalla tiilet yksitellen seinästä. Uudelleen käytettävät tiilet puhdistetaan laastista esimerkiksi taltalla lyömällä. Pintabetoni, laatoitus 24. Pintabetoni puretaan paineilma- tai sähkövasaralla piikkaamalla. Purkutyön helpottamiseksi pintalaatta voidaan sahata kulmahiomakoneen timanttilaikalla ruutuihin. Piikkaukseen käytetään kevyttä tai keskiraskasta piikkausvasaraa. Piikkauksessa käytetään kypärää, kuulo- ja hengityssuojaimia sekä suojalaseja. Teräsverkko katkotaan esim. voimapihdeillä. Laatat ja kiinnityslaasti tai -liima irrotetaan käsityönä taltalla ja vasaralla tai koneellisesti kevyellä piikkausvasaralla. Varotaan rikkomasta kiinnitysalustaa. Rappauksen purku piikkamalla 25. Vanha rappaus poistetaan paineilmatai sähkövasaralla piikkaamalla. Piikkauskoneessa käytetään kampaterää. Alustan vahingoittumista varotaan. Pölyä vähennetään kastelemalla kohde ennen piikkausta ja työn aikana. Ikkunapellit ja pintakiinnikkeet poistetaan yleensä samanaikaisesti. Heikosti kiinnioleva rappaus voidaan poistaa vasaralla ja taltalla lyömällä. Vanhasta rappauksesta jätetään yleensä korkomalli jäljelle. Julkisivun paikkapiikkaukset 26. Ulkotiloissa olevista betonirakenteista kuten julkisivuista ja parvekkeista poistetaan betonia työselostuksen mukaan. Betoni poistetaan useimmiten koneellisesti piikkaamalla. Merkitty alue piikataan haluttuun syvyyteen ja muotoon saakka painekäyttöisellä tai sähkökäyttöisellä piikkausvasaralla. Piikatun pinnan muoto ja syvyys tarkistetaan. Piikkaus ulotetaan vähintään raudoitteen paksuuden tai 20 mm verran raudoitteen taakse. Varotaan rikkomasta paikalle jätettäviä teräksiä ja paikalle jätettävää betonipintaa ja aiheuttamasta siihen mikrohalkeamia. Piikatessa käytetään kypärää, kuulo- ja hengityssuojaimia sekä suojalaseja. laitteiston kunto väliaikainen tuentatyö pölysuojaus tiilet ehjänä (uudelleen käyttö) alustan eheys raudoitusten poisto suunnitelmien mukaan raudoitteita ja paikalle jäävää betonia ei vaurioiteta 26 Koneeseen kiinnitetyt iskuvasarat Koneen valinta 27. Betonisia pysty- ja vaakarakenteita sekä asfalttia voidaan murtaa pienkuormaajaan, pienkaivuriin tai purkurobottiin kiinnitettävällä iskuvasaralla piikkaamalla. Samaa peruskonetta voidaan käyttää myös purkujätteiden siirtoon. Suuriin kaivinkoneisiin kiinnitettävillä iskuvasaroilla voidaan rikkoa kiveä, kalliota ja routaa. Raskaan iskuvasaran terä pidetään kiinni purkukohteessa, jotta tyhjät iskut eivät rasita konetta. Konealustaisille purkukoneille varataan riittävät kulkuaukot sekä varmistetaan, että alapuoliset rakenteet kestävät purku- ja siirtokaluston painon. Purkukone tuetaan tukijalkojensa tai puskulevyn avulla ennen purkutyön aloittamista. Piikkaus pienkuormaajaan kiinnitetyllä hydraulivasaralla. 28. Seinä- ja lattiarakenteita sekä muita betonirakenteita voidaan purkaa pienkuormaajaan kiinnitetyllä hydraulivasaralla. Rakenne piikataan pieniksi paloiksi, jotka kuljetetaan pois kärryillä tai pienkuormaajalla. Betonissa olevat rakenneteräkset katkotaan työn edetessä tai jätetään tartunnoiksi. Koneen työskentelyalueella noudatetaan varovaisuutta. Purettaviin tiloihin järjestetään tuuletus. Työssä käytetään kuulosuojaimia ja pölyäviä rakenteita purettaessa hengityssuojaimia. 29. Rakennusosa voidaan poistaa myös isona kappaleena. Ennen purkutyön aloittamista purettava rakennusosa tuetaan suunnitelmien mukaisesti. Purettavan rakennusosan reunat piikataan auki, teräkset katkotaan ja rakennusosa kuljetetaan pois isona kappaleena.

6 Menetelmät 6 Oma-alustaiset kauko-ohjattavat iskuvasarat 30. Oma-alustaisia kauko-ohjattavia iskuvasaroita ohjataan kauko-ohjauskaapelin päässä olevalla ohjauslaitteella. Ohjauspaikan tulee olla sellainen, että sieltä näkee purkutyökohteen. Rakenne puretaan kuten edellä on esitetty. 30 tuentatyö peruskoneen valinta kohteen mukaan piikattavan alueen rajaus alustan vaurioitumista tulee varoa 31 Timanttisahaus Timanttisahaus on esitetty tarkemmin Ratu-kortissa Ratu Piikkaus ja paikkaus Kaluston valmistelu 31. Kiinnitetään kalusto rakenteisiin ja materiaaleihin sopivilla kiinnikkeillä (ankkuri-, kiristystanko- tai tyhjökiinnitys) ja kootaan kalusto laitetoimittajan ohjeiden mukaan. Varmistetaan, että laitteisto on kiinnitetty suunniteltujen sahauslinjojen mukaisesti suoraan tai suunnitellussa kulmassa rakenteeseen nähden. Varmistetaan, että tarvittavat väliaikaiset tuennat on asianmukaisesti tehty. Sahaus 32. Suunnitellaan sahauslinjat siten, että syntyvät betonikappaleet ovat riittävän kevyitä käsitellä ja kuljettaa pois turvallisesti. Sahauksen avaukseen käytetään pienempää sahanterää ja sahaustehoa. Avausuran tulee olla noin 5 cm syvä. Seuraavat sahaussyvyydet sahataan laitteiston toimittajan ohjeita ja laitteiston suositustehoja noudattaen. 33. Sahausjärjestys suunnitellaan siten, että sahattavat kappaleet voidaan irrottaa turvallisesti. Pystyrakenteissa sahaus aloitetaan vaakalinjoista. Tuetaan betonilohkot tarvittaessa kiilojen avulla. Sahataan lopuksi pystylinjat siten, että timanttisahauskalusto on sahauslinjan ehjällä puolella. Varmistetaan, etteivät putoavat betonikappaleet aiheuta vaaraa tai vahinkoa. kaluston huolellinen kiinnitys huolellinen suojaus laitteiston suositusteho ja käyttöohjeet betonikappaleiden koko ja kiilaus riittävä rakenteiden tuenta oikea sahausjärjestys Murtaminen ja lohkominen Hydraulinen leukamurskain 34. Erillinen hydrauliyksikkö sijoitetaan riittävän kauas purkukohteesta ja varmistetaan, etteivät purkujätteet putoa varusteiden tai laitteiden päälle. Murskainleuat asennetaan purettavaan rakenteeseen siten, että rakenne jää leukojen väliin ja rakenne murretaan puristamalla. Rakenteessa olevat teräkset voidaan katkoa murtamisleuan teräsleikkureilla. Ennen purkutyötä varmistetaan rakenteen tausta ja ympäristö. Menetelmä on hiljainen, joten asiattomien pääsy purkualueelle estetään. Käsin ohjattava murtamisleuka voidaan työn helpottamiseksi kiinnittää kuormankeventimellä kattoon tai sitä voidaan ohjata nostimen tai nosturin välityksellä. Murtamisleuka voidaan kiinnittää pienkuormaajaan. Hydraulikiilat ja halkaisutunkit 35. Kohteeseen porataan tietyn läpimittainen reikä tai reikiä. Terä tai kiilasarja asennetaan reikään ja annetaan hydraulisen paineen vaikuttaa terään. Kiilan laajeneminen murtaa rakenteen. Murtamisen jälkeen laite irrotetaan rei ästä ja siirretään uuteen reikään. Murtamisen jälkeen teräkset katkotaan tarvittaessa ja murrettu kappale siirretään pois. Hydraulisten tunkkien avulla voidaan murtaa mm. betonikuorirakenteita. Paisunta-aineet 36. Murrettavaan betoniin tai kiveen porataan mm rei ät. Massa valmistetaan vedestä ja paisuntapulveris- 34 ta valmistajan ohjeiden mukaan. Valmis massa kaadetaan reikiin ja aineen annetaan vaikuttaa valmistajan ohjeiden mukainen aika, jonka aikana rakenne halkeaa. Vesipiikkaus Vesipiikkaus on esitetty tarkemmin Ratukortissa Ratu F Vesipiikkaus, suurpainepesu ja vesisuihkuleikkaus betonirakenteiden korjaamisessa 37. Vesipiikkauksella piikataan paikallisia ruostevaurioita ja pakkasrapautumia tai sillä poistetaan betonin pintakerros. Ennen vesipiikkausta tehdään aina vesipiikkausmalli, jonka avulla määritetään betonin poistosyvyys ja pinnan karheus. Suihkupistoolin suuttimesta tuleva vesisuihku kohdistetaan piikattavaksi merkittyyn kohtaan. Vesipiikkaus etenee järjestelmällisesti ylhäältä alaspäin. Suuttimen etäisyyttä betonipinnasta, suuttimen kulmaa ja liikenopeutta säädetään työn aikana siten, että mallien mukainen poistoaste saavutetaan. Vesipiikkauksessa on käytettävä kuulo- ja hengityssuojaimia, kasvot ja pään peittävää suojakypärää, vedenpitäviä suojavaatteita, erikoiskäsineitä sekä jalka- ja säärisuojaimia.

7 7 Menetelmät Laitteiston kiinnitys 38. Betonipintaa voidaan vesipiikata käsin pidettävällä suihkupistoolilla, laitteistolla, jossa suihkupistooli on kiinnitetty ohjauskiskoa pitkin liikuteltavaan teräskehikkoon tai kelkkaan, kauko-ohjattavan puomin varaan kiinnitetyllä suihkupistoolilla tai ajoneuvoon kiinnitetyllä vesipiikkauslaitteella. Valinta riippuu kohteen laajuudesta, monimuotoisuudesta ja työskentelykorkeudesta. Vesisuihkuleikkaus 39. Katkaisukohta merkitään rakenteeseen ja rakenne tuetaan väliaikaisilla tuennoilla. Rakenne leikataan käsin pidettävältä laitteelta tai telineeseen kiinnitetyllä suuttimella. Veden seassa käytetään abrasiivejä eli hiontarakeita lisäämään leikkaustehoa. Terästen katkaisussa käytetään aina rakeita. Leikatessa varotaan, että purettu osa ei putoa tai kaadu vaaraa aiheuttaen vesipiikkausmalli suuttimen etäisyys, kulma ja liikenopeus kohteeseen sopivia Korkeapainepesu (ks. Ratu F ) 40. Korkeapainepesu poistaa pinnasta vanhat pinnoitteet, sementtiliimakerroksen ja karheuttaa pintaa. Suurpainepesusta tehdään ensin malli, jossa määritetään oikea vedenpaine, vesimäärä, suuttimen etäisyys, liikkumisnopeus ja suihkutuskulma. Vesisuihku kohdistetaan rakenteeseen pyörivää tai viuhkasuutinta käyttäen. Pintaa suihkutetaan ylhäältä alaspäin. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan puhtaaksi suurpainepesussa syntyneestä irtoaineesta. Mikäli vanhassa maalipinnassa on asbestia ja pinta pestään yli 50 barin paineella, korkeapainepesun tekee valtuutettu urakoitsija asbestipurkutyönä. suurpainepesumalli asbesti Hiekka- ja märkähiekkapuhallus (ks. Ratu F ) Märkähiekkapuhallus 41. Märkähiekkapuhallus poistaa vanhat pinnoitteet, irrottaa sementtiliimakerroksen ja karheuttaa pintaa. Menetelmä soveltuu betonin ja teräksen puhdistukseen. Puhalluksen jälkeen pinnat pestään runsaalla vedellä puhtaaksi ennen lietteen kuivumista pintaa. Mikäli betoniliete ehtii kuivua ennen pesua, poistetaan liete korkeapainepesulla tai kevyellä vesihiekkapuhalluksella. Puhallusnopeus riippuu halutusta puhtausasteesta ja siitä, kuinka tiukassa vanha pinnoite on. Märkähiekkapuhalluksessa on käytettävä kuuloja hengityssuojaimia, kasvot ja pään peittävää suojakypärää, suojavaatteita ja erikoiskäsineitä. Työ tehdään peitetyiltä telineiltä. Mikäli poistettavassa pinnassa on todettu olevan asbestia, märkähiekkapuhallustyön tekee valtuutettu urakoitsija asbestipurkutyönä. Tiili- ja rappauspintojen pinnoitteet voidaan poistaa vesihiekkapesulla tai vesi-kalsiumkarbonaattipuhalluksella. Hiekkapuhallus 42. Hiekkapuhallus poistaa vanhat pinnoitteet, irrottaa sementtiliimakerroksen ja karheuttaa pintaa. Menetelmä soveltuu betonin ja teräksen puhdistukseen. Puhalluksen jälkeen pinnat painepestään. Hiekkapuhalluksessa on käytettävä kuulo- ja hengityssuojaimia, kasvot ja pään peittävää suojakypärää, suojavaatteita ja erikoiskäsineitä. Työ tehdään peitetyiltä telineiltä. Mikäli poistettavassa pinnassa on todettu olevan asbestia, märkähiekkapuhallustyön tekee valtuutettu urakoitsija asbestipurkutyönä. hiekkapuhallusmalli puhallusnopeus alustan ja halutun puhtausasteen mukaan suojavarusteet asbesti Nostotyynymenetelmä (ks. Ratu F ) Betonielementtien ulkokuoren purku nostotyynymenetelmällä on esitetty tarkemmin Ratu-kortissa F Reunaelementtien purku 43. Reunaelementeistä piikataan ylimmän elementin yläreunasta reunakaista ja katkotaan ja poistetaan esiintullut teräsverkko ja pieliteräkset lankasaksilla tai kulmahiomakoneella. Eristettä puretaan ja ansaat katkotaan lankasaksilla. Seuraavaksi noustaan riipputelineellä purettavan osan yläpuolella ja asetetaan nostotyynyt eristetilaan. Lisätään painetta varovasti, kunnes purettava osa irtoaa. Seinälle jäänyt eriste poistetaan esim. petkeleellä. Ansaiden lopullinen katkaisu tehdään esim. kulmahiomakoneella. Työssä käytetään aina turvaköyttä ja kypärää. Piikatessa käytetään kypärää, kuulo- ja hengityssuojaimia sekä suojalaseja. Eristeitä poistettaessa käytetään hengityssuojaimia. Alapuolinen alue eristetään työn ajaksi aitaamalla. Ikkuna- ja umpielementtien purku 44. Ikkunaelementit ja umpielementit puretaan osissa. Osat muodostetaan ele-

8 Menetelmät 8 menttityypin mukaan turvallisuusnäkökohtien perusteella. Tällöin elementin pieliteräkset piikataan esiin ja katkotaan purettavien osien mukaisesti. sivullisten ja työntekijöiden turvallisuus rakenteen kunto telineratkaisujen soveltuvuus paineen varovainen lisäys Terästen ym. katkaisu kulmahiomakoneella, voimapihdeillä tai polttoleikkaamalla 45. Teräkset poistetaan rakennesuunnitelmien mukaan kulmahiomakoneella katkaisemalla. Teräkset katkaistaan aina ruosteettoman teräspinnan alueelta. Raudoituksen poistoon tulee olla aina rakennesuunnittelijan lupa. Kulmahiomakoneella katkaistaessa käytetään kuulosuojaimia, hengityssuojaimia sekä kasvosuojainta. Voimapihdeillä voidaan katkoa ohuita teräksiä, kuten esim. teräsansaita. Paksumpia teräksiä ja muita teräsosia voidaan katkaista polttoleikkaamalla. Työssä on varottava rakenteen syttymistä. työmenetelmä terästen paksuuden mukaan Julkisivusaumauksen poisto 46. Vanha julkisivusaumaus poistetaan kulmahiomakoneella leikkaamalla ja vetämällä. Elementtien reunat puhdistetaan kulmahiomakoneella hiomalla. Työssä käytetään hengitys-, silmä- tai kasvo- ja kuulosuojaimia. Hiomakoneeseen kiinnitetään imuri, mikäli vanhat saumat sisältävät PCB:tä. Tällöin hiomatöissä tulee käyttää hengityssuojaimia, erillisiä suoja-asuja ja suojakäsineitä. Kohteen alapuolelle levitetään suojapeite, josta saumanauhat saadaan kerättyä. PCB-jätteet toimitetaan ongelmajätteiden käsittelyyn. Koko rakennuksen tai rakennuksen osan purku Ei-kantavan väliseinän murtaminen 47. Tiiliseiniä voidaan purkaa pienkuormaajan kauhalla työntämällä tai kaivinkoneen kauhalla repimällä tai työntämällä. Purkutyössä varotaan, että rakenne ei sortuessa aiheuta vaaraa. Varmistetaan, että työn aikana purettavan rakenteen toisella puolella ei ole ketään. Räjäytys 48. Koko rakennus voidaan purkaa räjäyttämällä tai iskukuulalla. Ennen rakenteiden räjäyttämistä on selvitettävä rakenteiden kantavuus ja muut työturvallisuuteen liittyvät ominaisuudet sekä valitun työmenetelmän sopivuus. Maanalaiset putkistot, kaapelit ja muut suojattavat rakenteet selvitetään, merkitään ja suojataan ennen rakennuksen räjäytystä. Räjäytysalue merkitään selvästi, ulkopuolisten pääsy alueelle estetään ja aluetta vartioidaan. Ennen työn aloittamista tehdään lähialueella talokatselmukset ja räjäytyksen aikana tehdään tärinämittaus. Räjäytyksen jälkeen räjäytysalueelle mennään vasta harkitun odotusajan jälkeen. Irtoavien kappaleiden sinkoilu estetään painopeittein ja sinkoutumista estävillä peitteillä. Räjäytystöiden turvallisuus on esitetty tarkemmin Ratu-suunnitteluohjeessa 1183-S, Räjäytys-, louhinta- ja kaivutöiden turvallisuus. Purkujätteiden siirrot Siirtojen suunnittelu 49. Purkujätteiden siirrot suunnitellaan siten, että purkujäte voidaan poistaa kohteesta sitä mukaan, kun sitä syntyy. Jätteitä ei välivarastoida työmaalle. Jätteiden lajittelu otetaan huomioon jo siirtoja suunniteltaessa. Siirrot suunnitellaan mikäli mahdollista siten, että purkujäte siirretään eri aikaan ja eri reittiä kuin sisään kannettavat korjausmateriaalit. Siirtoreittien kantavuus tarkistetaan ennen raskaita siirtoja. Siirtovälineeksi valitaan ensisijaisesti koneellinen siirtoväline. Purkujätteiden siivous 50. Sisäpuolisissa purkutöissä purkujätteet kerätään ensin lapiolla tai lastalla ja kootaan tiiviisiin säkkeihin, astioihin, kärryihin tai pudotetaan suoraan jätekuiluun. Hienojakoinen jäte imuroidaan tehokkaalla ja helposti liikuteltavalla imurilla, joka on varustettu mikro- tai hienosuodattimella ja esierottimella tai suuremmissa kohteissa keskusimurijärjestelmällä. Pölyävissä kohteissa ja kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purun yhteydessä ilmaa kierrätetään vähintään yhden vuorokauden ajan. Kärryt, dumpperit, kauhakuormaajat ja hihnakuljettimet 51. Varsinkin ahtaissa sisätiloissa purkujätteet, kuten ovet, ikkunat, levyt ym. siirretään usein käsin. Erilaisia kärryjä käytetään purkujätteiden kuljettamiseen kohteen ahtaudesta ja purettavista materiaaleista riippuen (kääntyväpyöräiset kärryt, rullakärryt, levykärryt tai monitoimikärryt). Mikäli koh-

9 9 Menetelmät teessa on tilaa eikä kuljetukselle ole muita esteitä, purkujäte voidaan kuljettaa pois dumppereilla tai kauhakuormaajilla. Koneen kuljettajalla tulee olla kuulosuojaimet. Hihnakuljettimella purkujäte voidaan kuljettaa loivasti ylös- tai alaspäin. Pölyäviä jätteitä siirrettäessä on käytettävä hengityssuojaimia. 52 Purkukuilut 52. Purkujätteet voidaan pudottaa purkukuiluun, jonka alapää on johdettu jätelavalle. Pölyn leviämisen estämiseksi jätelava suojataan suojapeitteillä. Purkukuilu kootaan yleensä muovisista tai metallisista jatkoputkista, joiden halkaisija on mm. Kuilu varustetaan tarvittaessa välisyötöllä. Kuilu kiinnitetään tukevasti julkisivuun. 53 Hissit, ym. 53. Purkujätteet voidaan siirtää alas rakennushisseillä, talon omalla hissillä, tikasnostimella, vinssillä tai saksilavalla. Siirroissa tulee huolehtia, että purkujätteitä ei pääse putoamaan alas. Purkujäte voidaan imeä myös sähkötai moottorikäyttöisellä suurtehoimurilla. Pölynleviäminen estetään tarvittaessa suojapeitteillä. Nosturit 54. Purettavat parvekkeiden betonikaiteet voidaan nostaa alas autonosturilla. Kaiteet kiinnitetään ketjuilla nosturiin, parvekkeen kiinnitykset irrotetaan ja kaide nostetaan alas. Siirroissa varmistetaan, että purkumateriaalit eivät pääse putoamaan. siirtojen suunnittelu ajoissa pölyntorjunta turvallisuus siirroissa jätelavan suojaus a a Purkujätteiden lajittelu ja jatkokäsittely Jätteiden lajittelu 55. Purkujätteistä lajitellaan hyödynnettävät purkujätteet sekä kivennäisperäiset jätteet (betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet), kyllästymättömät puujätteet, metallijätteet sekä maa-aines- ja kiviainesjätteet. Työmaan jätteiden lajittelusta tehdään selkeät ja yksinkertaiset opasteet. Opasteet laitetaan esille näkyville paikoille ja niissä voidaan käyttää tunnettuja värejä. Työntekijöitä opastetaan työmaan jätehuollosta. Ongelmajätteet 56. Ongelmajätteet lajitellaan muista jätteistä ja myös toisistaan erilleen ja toimitetaan asianmukaiseen ongelmajätelaitokseen. Korjauskohteissa tyypillisiä ongelmajätteitä ovat mm: asbestia sisältävät putkieristeet, -levyt ja -laatat, PCB:tä sisältävät saumausmassat, kivihiilipiki, elohopeaa sisältävät loisteputket, kadmiumpitoiset muovimatot, -tapetit, ja muut muovituotteet, elohopeaa sisältävät muuntajat, PCB-kondensaattorit, lämpökeskuksen elohopeaa sisältävät lämpömittarit ja termostaatit, lyijykaapelit, lyijylevyt, valurautaputkien lyijytiivisteet, kadmiumpitoiset levyt sekä kylmäkalusteet, joissa on freonia (CFC). Purkujätteiden kuljetus kaatopaikalle 57. Purkujätteet kuljetetaan kaatopaikalle välittömästi purkukuorman täytyttyä ja purkuvaiheen päättyessä. Purkujätteiden pölynmuodostumista vähennetään riittävällä kastelulla. Jätekuormat peitetään kuljetuksen ajaksi suojaverkolla tai -peitteillä. Purkujätteiden hyödyntäminen 58. Purkujätteet hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan rakennusyrityksen omassa toiminnassa. Puutavara, tiilet, ikkunat ym. voidaan ottaa talteen uudelleenkäyttöä varten. Paikkakunnan hyötykäyttömahdollisuudet selvitetään ennen purkutyön aloittamista. Purettujen materiaalien hyödyntämismahdollisuuksia on esitetty Purku 97 -julkaisussa. jätehuollon suunnittelu ongelmajätteiden käsittely purkujätteiden lajittelu ja hyödyntäminen Lopettavat työt 59. Purkutyövälineet, -koneet ja -laitteet puhdistetaan, huolletaan ja varastoidaan asianmukaisesti seuraavaa käyttökertaa varten. laitteiden huolto

10 Menetelmät 1 0 TYÖVÄLINEET, KONEET JA KALUSTO SEKÄ HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Purkutyömenetelmä Työvälineet, koneet ja kalusto Henkilökohtaiset suojavarusteet Käsin purku purkuraudat, vasarat, sahat, puukko hengityssuojaimet moottorisaha hengityssuojaimet, kuulosuojaimet, silmäsuojaimet tai kasvosuojaimet, turvakengät ja -vaatteet kulmahiomakone kulmahiomakone ja katkaisu- ja kypärä, hengityssuojaimet, hiontalaikat kuulosuojaimet, silmäsuojaimet tai kasvosuojaimet Piikkaus paine- tai sähkökäyttöiset piikkausvasarat, kypärä, kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimet kulmahimakone, kompressori, vaihdettavat tai kasvosuojaimet taltat ja piikit Piikkaus pienkuormaajasta pienkuormaaja, iskuvasarat (ilmavasarat tai kuulo- ja hengityssuojaimet hydrauliset vasarat), tarvittaessa lisäpuomi, vaihdettavat taltat ja piikit Piikkaus kauko-ohjattavalla puomi, hydraulinen iskuvasara, kauko-ohjaus- kuulo- ja hengityssuojaimet hydraulivasaralla laitteisto, alusta, hydraulikoneikko, kääntöpyörä, tukijalat Vesipiikkaus paineyksikkö, joka koostuu pumpusta ja kuulo- ja hengityssuojaimet, kasvot ja moottorista, paineyksikön kauko-ohjauslaitteet, pään peittävä suojakypärä, vedenkorkeapaineisen ja ultrakorkeapaineisen veden pitävät suojavaatteet, erikoishanskat kestävä putkisto, suuttimen varret, ja niiden sekä jalka- ja säärisuojaimet ohjauslaitteet, suuttimet, vesisäiliö Hiekka- ja vesihiekkapuhallus kompressori, hiekkasiilot, puhallus- kuulo- ja hengityssuojaimet, kasvot ja ja ilmaletkut, pään peittävä suojakypärä, suojavaatteet ja erikoishanskat Nostotyynymenetelmä riipputeline, ruuvinväännin, moottorisaha, turvavaljaat, kypärät, hengityssuojaimet, piikkauslaitteet, lankasakset, kulmahiomakone, kuulosuojaimet, turvakengät purkurauta, nostotyynykalusto ja kompressori, petkele, Hydrauliset leukamurskain leukamurskain, hydraulinen letku, hydraulipumppu tai kaivinkoneen/pienkuormaajan alusta Timanttisahaus timanttisaha, -terät, vesi-imuri, vesiletkut kypärät, silmäsuojaimet, kuulosuojaimet, ja jatkojohdot turvakengät ja suojahanskat Panostaminen räjäytysaineet ja nallit ym., painopeitteet ja sinkoutumista estävät peitteet, tärinämittauslaitteet Kaivinkoneella purkaminen kaivinkone, erilaiset kauhat kuulosuojaimet Jätemateriaalin siirrot kottikärryt, dumpperit, kauhakuormaajat, hengityssuojaimet, kuulosuojaimet hihnakuljettimet, rakennushissit, tikasnostin, koneelliset vaakasiirrot vinssi, riipputelineet, saksilava, henkilönostimet Kaikki jätelavat erilaisille purkujätteille, työmaa-aidat, lippusiimat, varoitustaulut. ERI PURKUTYÖMENETELMIEN JA -VÄLINEIDEN SOVELTUVUUS Purettava betoni- betoni- pinta- tiili- rappaus puurunko maali- pinta- ikkunat, matot, massarakennusosa seinät ja väli- betoni seinät laatoi- ja pinnat vehok- ovet, parketit, päällys- -elemen- pohjat ym. tus -verhous set kalusteet lauta- teet Purkutyömenetelmä tit lattiat purkurauta, petkele x x x x saha, moottorisaha x x x leka x x jyrsintä, sinkopuhdistus, liekkiharjaus (0...8 mm) x x hionta (0...2 mm) x piikkaus käsin x x x (<K35) koneellinen piikkaus x x x x x piikkas pienkuormaasta x x x timanttileikkaus x x x vesipiikkaus (>5 mm) x hiekkapuhallus (0...5 mm) x vesihiekkapuhallus (0...2 mm) x nostotyynymenetelmä x hydrauliset leukamurskain x x kaivinkoneella, ym. työntö ja veto x x x räjäytys x x x x

11 1 1 Menetelmät Piikkausvälineen valinta (silko-ohjeet 1.203, BY 40) Piikkausväline Helposti piikattavissa, Menetelmän yläraja, betonin lujuus betonin lujuus Käsityövälineet K25 K35 Piikkausvasara K35 K60 Vesipiikkaus K35 K50 SUUNNITELMAT Purkutyösuunnitelma sisältää: työmaan yleistiedot purettavat rakenteet: materiaalit, määrät ja painot työmenetelmät, koneet ja laitteet ja niiden painot pölyntorjunta aikataulu ja purkamisjärjestykset rakenteiden kantavuus, tuennat, sidonnat ja vahvistamiset putoamissuojauksen järjestäminen eri vaiheissa yleiset suojelutoimenpiteet, kuten suojaus, vartiointi ja paloturvallisuus työn johtaminen: työn opastus ja valvonta jakelu ja tiedottaminen eri osapuolille tiedot laadinnasta purkutyösuunnitelma tulee olla rakennesuunnittelijan hyväksymä TYÖTURVALLISUUS (VNP 629/94) Henkilökohtaiset suojaimet Kuulosuojaimia on käytettävä koko ajan meluisissa työkohteissa. Silmien suojaimia on käytettävä mm. piikkaus-, leikkaus- ja hitsaustöissä sekä pölyisissä töissä. Hengityssuojaimia on käytettävä mm. pölyävissä purkutöissä, purkujätteiden siirroissa ja siivouksessa. Purkutöissä käytetään suojavaatteita, kuten suojakäsineitä, vaatetusta, joka ei aiheuta tapaturman vaaraa ja jalkineita, joissa on suoja putoavia esineitä ja naulaanastumista vastaan. Suojakypärää on käytettävä töissä, joissa on vaaraa putoavista esineistä. Katso purkumenetelmien työvälineet, koneet ja kalusto sekä henkilökohtaiset suojavarusteet. Purkutyön turvallinen toteutus Purkutyötä varten tehdään purkutyösuunnitelma. Kantavien rakenteiden sijainti ja toiminta tulee olla selvitetty ennen purkutyön aloittamista. Selvitetään toimenpiteet, joilla sortuma tai luhistuminen on estettävissä. Suunnittelija tekee kiinteätä yhteistyötä työmaan kanssa. Tulityöt Järjestetään tulityön aikainen ja jälkeinen tulityövartiointi. Kohteessa pitää olla koko tulityön ajan ja 1 tuntia tulityön jälkeen vartijan jatkuva läsnäolo tai silmälläpito. Tulityöt lopetetaan 1 h ennen työajan päättymistä. Selvitetään lähimmän hätäpuhelimen sijainti. Räjäytystyö Ennen räjäytystyötä tulee tarvittavat luvat olla haettu, vaaditut ilmoitukset jätetty ja tarkastukset pidetty. Räjäytystyötä tekevien panostajien tulee olla räjäytystöihin päteviä ja heillä tulee olla tarvittavat voimassa olevat lupakirjat. Alkusammutuskalusto Työmaalla tulee olla tulityöluvan edellyttämä alkusammutuskalusto. Varmistetaan, että sammutuskalusto toimii ja sitä osataan käyttää. Ensiapu Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, paarit mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet ja hoitoon sopiva huonetila. Siisteys, tarkastukset Huolehditaan työkohteen siisteydestä ja turvallisuusvaatimusten täyttämisestä sekä työmaatarkastuksista ja vikojen korjaamisesta. Korkealla tehtävä työ Telineillä ja nostolaitteissa tehtävässä työssä noudatetaan telinetyöstä ja henkilönostoista annettuja turvallisuusohjeita (VNp 1403/93 ja STMp156/98). Asbesti Asbestitöissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätös asbestityöstä (VNp 1380/ 1994). Asbestipitoisia materiaaleja sisältävien rakenteiden purkamista ja poistamista saavat suorittaa vain sellaiset työnantajat, jotka asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on todennut päteväksi suorittamaan tälläistä työtä ja valtuuttanut tälläiseen työhön. Rakennuttaja on velvollinen tekemään ja toimittamaan urakoitsijalle asbesti- ja PCBkartoituksen. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden turvalliset purkumenetelmät on esitetty Ratu-kortissa Ratu Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku.

12 Menetelmät 1 2 LAADUNVARMISTUS Tarkastukset ja palaverit Ennen Työmaatarkastukset Telineiden, koneiden ja laitteiden yms. kunto työmaalla on todettava (VNp 629/94 11 ) käyttötarkoitukseen sopivaksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. Tarkastukset tehdään ennen koneiden ja laitteiden käyttöönottoa. Työhön opastus Varmistetaan, että työnsuorittaja on työhönsä ja työkohteeseen perehtynyt. Varmistetaan, että työntekijällä on kohteeseen soveltuvat suojavarusteet. Annetaaan tarvittava työnopastus. Purkutyön työnopastuksen tulee sisältää: purkutyötekijöiden ammattitaidon selvittäminen, purkukohteen esittelyn, purkutyön opastuksen, henkilökohteisten suojaimien käytön, toiminnan onnettomuuden sattuessa, vaarojen havainnoinnin ja muut kohteeseen liittyvät erityiset asiat. Aloituspalaveri Aloituspalaverissa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat, vastuuhenkilöt, laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat. Mahdollisista muutoksista sovitaan tilaajan kanssa. Työkohteen vastaanottotarkastus Tarkistetaan työkohteen valmius, väliaikaisten tuentojen riittävyys ja purkutyön määrä ja tarve. Varmistetaan, että asbestikartoitus on tehty ja että purettavissa materiaaleissa ei ole asbestia. Vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio. Mallityön tarkastus Tarkistetaan ensimmäinen osakohde mallityönä (esim. yhden rakennusosan purku). Tarkistetaan, että käytetyt työmenetelmät ja tekniset laatuvaatimukset ovat suunnitelmien mukaiset. Puutteet ja virheet korjataan ennen seuraavaan kohteeseen tai työvaiheeseen siirtymistä. Aikana Työn tarkastus Laadunvarmistustoimet Jälkeen Valmiin työn luovutus Valmiiden osakohteiden purkutyötä verrataan mallityöhön ja työselostuksen vaatimuuksiin ennen seuraavaa työvaihetta. Puutteet ja virheet korjataan ennen seuraavaan kohteeseen tai työvaiheeseen siirtymistä. Suunnitelmien muutoksista työn aikana sovitaan rakennesuunnittelijan kanssa. Työn aikana voidaan joutua vaihtamaan purkumenetelmää, johtuen mm. vanhan rakenteen kunnosta tai siitä, että vanhat piirustukset eivät vastaa esiintullutta rakennetta. Työselostuksen mukaan mitataan, esim: purettavien rakenteiden toleranssit pinnan puhtausaste Tarkastetaan puretut rakenteet ja pinnat ennen seuraavaa työvaihetta. Korjataan vastaamaan suunniteltua laatutasoa sekä seuraavan työvaiheen ja työselostuksen vaatimuksia. KIRJALLISUUS Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita Valtioneuvoston päätös. Rakennustyön turvallisuusmääräykset. VNp 629/94 Valtioneuvoston päätös työvälineiden turvallisesta käytöstä. Suomen säädöskokoelma 1403/93 Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista. Suomen säädöskokoelma 1406/93 Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten käytöstä ja valinnasta. Suomen säädöskokoelma 1407/93 Valtioneuvoston päätös työtelineiden turvallisesta käytöstä. Suomen säädöskokoelma 1403/93 Valtioneuvoston päätös asbestityöstä. 1380/1994 Työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyöstä STMp 156 Helsingin Ympäristökeskus. PCB:tä ja lyijyä sisältävien rakennusjätteiden käsittely Ohjeita ja standardeja RunkoRYL Rakennustietosäätiö. Helsinki 1998 Ratu-kirjallisuus Rakennustöiden laatu Rakennustieto Oy. Helsinki (marraskuu 1998) Rakennushankkeen työturvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki.1994 Ratu 1185-S Purkutöiden turvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki.1998 Ratu F Vesipiikkaus, suurpainepesu ja vesisuihkuleikkaus betonirakenteiden korjaamisessa. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Rakennustieto Oy. Helsinki Ratu F Sandwich-elementtien ulkokuoren purku nostotyynymenetelmällä. Rakennustieto Oy. Helsinki Kone-Ratu Timanttileikkauslaitteet. Rakennustieto Oy. Helsinki Kone-Ratu Murtamislaitteet. Rakennustieto Oy. Helsinki Kone-Ratu Piikkauslaitteet. Rakennustieto Oy. Helsinki Muita julkaisuja Aitomaa et al. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen. Rakennusalan kustantajat, 1994 BY 40 Betonipinnat. Suomen Betoniyhdistys r.y. Helsinki 1994 Saarimäki K.O. Purku Tekes Silko-ohjeet, TVH Työkoneiden valmistajien esitteet

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 RL/2/Kesäkuu 2001/500/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Kuivanapito suojaamalla. Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy

Kuivanapito suojaamalla. Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy Kuivanapito suojaamalla Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy 1 1 Kuiva rakentaminen tuotannonsuunnittelun tavoitteena 2 Maankäyttö- ja rakennusasetus 10.9.1999/895 50, Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 N U M E R O 1 1 2 0 1 0 2015 Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lisätiedot

Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma

Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma 1 Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma Marko Huttunen 050-530 6300 Arkkitehtitoimisto Livady Hämeentie 4 C 11 00530 HELSINKI puh 09-348 70501 fax 09-348 70502 huttunen@livady.fi Pien-Toijola vuonna

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot