NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU"

Transkriptio

1 NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

2 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu (7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden tarkoitus Purkutyön toteuttajan asema ja vastuu Lupien tarkastus ja tunnistettavuus 3 2. TYÖALUE JA OLOSUHTEET Purkupaikka / -kohde Ympäristö ja liikenne Työalueen suojaaminen Purkutyöt Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit Terveydelle vaarallisten aineiden esiintyminen ja purku Koneet ja laitteet sekä työvälineet Pölyn ja pakokaasujen leviämisen estäminen Melu Henkilökohtaiset suojaimet Kaapelit ja johdot Paloturvallisuus Tärinä 6 3. RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET Rakennusalue 7 4. YMPÄRISTÖN SUOJAUS Jätehuolto 7

3 1. YLEISTÄ 3(7) 1.1 Turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteuttamista varten laadittu asiakirja. Tämän turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden tarkoituksena on antaa urakoitsijalle tiedot purettavan rakennuksen purkutyöhön liittyvistä tiedossa olevista riskeistä ja ohjeistaa purkutyötä. Purkutyön toteuttajan on omalta osaltaan arvioitava työhön liittyvät riskit ja vaaratekijät. Purkutyön toteuttajan on tehtävä erillinen kirjallinen purkusuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma. Suunnitelmat tulee toimittaa tilaajalle. Purkukohteessa tulee noudattaa voimassa olevia työsuojelua koskevia lakeja sekä määräyksiä. Tämä asiakirja on kilpailutusasiakirjan liite ja se täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. 1.2 Purkutyön toteuttajan asema ja vastuu Purku-urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön, ( RakVNa 205/2009 ), tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista tässä purkukohteessa. Purku-urakoitsija vastaa purkutyön suunnittelusta, laatii kirjalliset ohjeet purkutyöstä ja vastaa purkukohteen työturvallisuudesta. Huomioitava on myös RakVNa 205/2009, 10 luku 49. Purku-urakoitsijan on huomioitava myös Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset,( KV , palvelut/ymparisto ja luonto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojelumaaraykset/nokian kaupungin ymparistonsuojelumaaraykset ). Purku-urakoitsija nimeää purkutyöstä vastuussa olevan purkutyönjohtajan ja järjestää myös kohteella aloituskatselmuksen, jossa käydään läpi purkutyöhön liittyvät vaarat ja rajoitukset. Purku-urakoitsija huolehtii työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Purku-urakoitsijan tulee huolehtia myös työmaa-alueen liikenteen ja liikkumisen turvallisesta järjestämisestä. Mahdollisesta purkutyön aikaisesta tiedottamisesta vastaa purku-urakoitsija. 1.3 Lupien tarkastus ja tunnistettavuus Purku-urakoitsijan on huolehdittava, että jokaisella työmaa-alueella työskentelevällä tulee olla kuvallinen tunnistekortti johon on merkitty myös verohallinnon antama veronumero. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi.

4 4(7) Purku-urakoitsijan tulee käyttää työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa työvaiheissa on käytettävä aina alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työntekijöitä. 2. TYÖALUE JA OLOSUHTEET 2.1 Purkupaikka / - kohde Purkukohde sijaitsee Nokian kaupungissa, kaupunginosassa Kankaantaka, os. Vikkulankatu 6. Kohde on toiminut päiväkotina, joka nyt puretaan kokonaan. 2.2 Ympäristö ja liikenne Työn tulee tapahtua Nokian kaupungin järjestyssäännön mukaisesti. Työmaa-alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristöön. Viereisillä tonteilla on kaksi kerrostaloa, omakotitaloja sekä rivitalo. Työkohteen läheisyydessä on ulkopuolista ajoneuvoliikennettä. Työkohteeseen liikutaan yleistä tietä pitkin, joka on ajoittain vilkasliikenteinen. Lähialueella on myös paljon kevyttä liikennettä. Näiden asioiden vuoksi liikennöintiin sekä liikkumiseen työmaa-alueella ja sen läheisyydessä on kiinnitettävä erityistä varovaisuutta. Katualueita ja liikenneväyliä ei saa käyttää materiaalien purkamiseen ja lastaamiseen, vaan ko. toimenpiteet on suoritettava rakennusalueella. Jos alueita ja väyliä tarvitsee käyttää niin katualueiden käytöstä tulee päätoteuttajan tarvittaessa neuvotella Nokian kaupungin kunnallistekniikan yksikön ja poliisiviranomaisten kanssa. 2.3 Työalueen suojaaminen Urakoitsijan käytössä olevan alueen ympärille on pystytettävä tilaajan ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti tukeva työmaa-aita, jotta purkualueelle ei pääse asiattomia. Aitaan asennetaan työmaasta varoittavat kyltit. Aitauksen portin tulee olla lukittava. Työalueiden ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta,että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista. 2.4 Purkutyöt Purkutyö tulee tehdä arkena päiväsaikaan klo 07: Purkujätteet on käsiteltävä siten ettei niistä aiheudu pöly- eikä muutakaan haittaa työmaalle ja ympäristölle. Tavaroiden ja rakenneosien siirrot ja varastointi on järjestettävä siten, että niiden käsittelyn aiheuttamat vaaratekijät ovat mahdollisimman vähäiset. Tupakointi on kielletty työmaa-alueella.

5 2.5 Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 5(7) Rakennushanke on purkutyökohde, jolle tyypillisiä työturvallisuusriskejä ja riskejä sisältäviä työvaiheita ovat: - vanhojen rakenteiden tuomat yllätykset, ( kaikki ei näy suunnitelmissa) - maanrakennus- ja kaivutyöt, kaivantojen tuenta/ - sortuminen - koneiden ja laitteiden käyttö, työkoneiden päästöt - työkoneiden hydrauliikkaletkujen rikkoutumiset, polttoaineet - purkujätteen pölyäminen/ epäpuhtaudet, myös käsiteltävät maamassat - melua ja tärinää aiheuttavat työvaiheet - telineiltä suoritettavat työt - putoavien kappaleiden riski - vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit - työmaata ympäröivä muiden liikkujien aiheuttama liikenne 2.6 Terveydelle vaarallisten aineiden esiintyminen ja purku Kohteessa on tehty haitta-ainekartoitus, jonka mukaan purettavat rakenteet sisältävät asbestia ym. haitta-aineita. Terveydelle tai ympäristölle vaarallisten tai haitallisten aineiden kanssa työskentelyssä ja niiden käsittelyssä tulee urakoitsijoiden noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja tehdä näistä aineista vaaditut ilmoitukset. Jos rakennustöiden aikana ilmenee terveydelle vaarallisia aineita laajemmin kuin etukäteen on todettu, on asiasta ilmoitettava välittömästi yhteyshenkilöille ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. 2.7 Koneet ja laitteet sekä työvälineet Koneiden, työvälineiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Purkutyössä ja jätteen kuljetuksessa on käytettävä vain katsastettuja ja huollettuja koneita ja laitteita. Työkoneissa tulee olla kunnossa olevat valot, varoitusvilkut, peruutushälyttimet ja seisontatuet. 2.8 Pölyn ja pakokaasujen leviämisen estäminen Pölyn ja pakokaasujen kulkeutuminen ja leviäminen työmaa-alueella sekä alueen ulkopuolelle on tehokkaasti estettävä. Ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä täten riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä. Huomiota tulee kiinnittää myös ilmavirtojen kuljettamaan pölyyn, päästöihin yms.

6 2.9 Melu 6(7) Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huolehdittava ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta Henkilökohtaiset suojaimet Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työmaalla vieraileville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet, ( VNp 1407/1993 ). Suojainasiassa tulee huomioida myös viimeisin asetus, ( VNa 205/ ). Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja käytön tulee perustua päätoteuttajan suorittamaan vaaran- ja riskienarviointiin. Työntekijöiden velvollisuus on noudattaa henkilösuojaimista annettuja ohjeita ja ilmoittaa työnjohdolle havaitsemistaan terveydelle vaarallisista töistä ja työkohteista Kaapelit ja johdot Tilaaja on poistanut kohteiden LVIS-järjestelmät käytöstä, mutta työalueella voi olla käytössä olevia kaapeleita, johtoja, putkia ja kaivoja, joiden sijainti ei ole tilaajan tiedossa Paloturvallisuus 2.13 Tärinä Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. Lisäksi tulee noudattaa viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalle tarvittaessa erikseen laadittuja ohjeita. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Tärinää aiheuttavien töiden teossa tulee huomioida lähellä olevien mahdollisten kaivantojen vaurioitumisriski ja sortumavaara. Samoin tulee huomioida lähellä olevat kiinteistöt. Kuhunkin työvaiheeseen tulee valita sopiva kalusto ja työmenetelmillä tulee vähentää ympäristöön ja rakenteisiin kohdistuvaa tärinähaittaa.

7 3. RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 7(7) 3.1 Rakennusalue Päätoteuttajan on suunniteltava työmaa-alueen käyttö siten, että vahingon ja tapaturman vaara sekä terveydelliset haitat ja riskit ovat mahdollisimman vähäiset. Päätoteuttajan on selvitettävä ennen töiden aloitusta tontilla, muulla työmaa- ja katualueilla sijaitsevat johdot, kaapelit, viemärit, kaukolämpökanavat, kaivot yms. 4. YMPÄRISTÖN SUOJAUS 4.1 Jätehuolto Jätehuollon järjestäminen on päätoteuttajan vastuulla. Päätoteuttajan on noudatettava jätelain määräyksiä ja jätehuollon järjestämisestä on huolehdittava jätelain, ( 646/2011 ) 8 :n ja jäteasetuksen, ( 179/2012 ) 15 ja 16 mukaisesti. Purku- ja raivausjätteet kuljetetaan välittömästi ilman välivarastointia päätoteuttajan toimesta kaatopaikalle tai viranomaisten määräämään muuhun paikkaan. Jätteet on lajiteltava viranomaisten vaatimalla tavalla ja erityistä huomiota on kiinnitettävä ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyyn. Terveydelle haitalliset jätteet tulee varastoida siten, että ulkopuoliset eivät pääse niihin käsiksi. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia purkutyömaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitettyjä tai kasteltuja. Nokialla Reijo Jokinen Turvallisuuskoordinaattori

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... 4 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori Sisällysluettelo 1. Yleiset säännökset 2. Satama-alueen turvallisuus 3. Ympäristöasioiden hoitaminen 4. Satamaan tehtävät

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot