1 Menetelmät F RAKENNUSOSAT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyöt 12 Maankaivu 17 Putkiasennus 51 Purunkotyö KORJAUSTYÖN VAIHEET JA VAIHTOEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Menetelmät F13-0224 RAKENNUSOSAT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyöt 12 Maankaivu 17 Putkiasennus 51 Purunkotyö KORJAUSTYÖN VAIHEET JA VAIHTOEHDOT"

Transkriptio

1 1 Menetelmät F RAKENNUSOSAT Menetelmät F Työlajit 82 Purkutyöt 12 Maankaivu 17 Putkiasennus 51 Purunkotyö Syyskuu (5) Korvaa kortin 1105-M2 RYÖMINTÄTILOJEN KORJAAMINEN SEKÄ PUISEN ALAPOHJAN PURKAMINEN JA UUSIMINEN Tuulettuvat alapohjat Renovering av krypningsutrymmen och bottenbjälklagen Renovation of base floor RL/1/Syyskuu 2000/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 2000 Laadinta: Mittaviiva Oy, Sampsa Nissinen Kustantaja: Rakennustieto Oy Tämä menetelmäkuvaus sisältää tuulettuvien puualapohjien purkamisen ja uusimisen sekä tuulettuvien alapohjien tuuletustilan korjaamisessa ja uusimisessa tehtävien työvaiheiden työmenetelmäkuvaukset sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Menetelmäkuvauksessa käsitellään ulkoilmalla tuuletettavien ryömintätilojen korjaamista. Menetelmäkortissa ei esitetä maanvaraisen laatan purkamista ja uusimista ks. Ratu F SISÄLTÖ Työkokonaisuus Työmenetelmä Materiaalit Työvälineet, koneet ja kalusto Työturvallisuus Suunnitelmat Laadunvarmistus Kirjallisuus TYÖKOKONAISUUS Alkutila Työssä tarvittavat tarvikkeet, koneet, kalusto ja materiaalit ovat työmaalla käytettävissä ja asianmukaisesti varastoituina. Työtila on tyhjennetty kalusteista ym. Lopputila Ryömintätila on tarkistettu. Alapohja on uusittu. Koneet ja kalusto on kuljetettu pois. Työryhmä Ryömintätilan korjaamisen työryhmä on yleensä 2 ammattimiestä. Puurakenteisen alapohjan uusimisen työryhmä on 2 kirvesmiestä. KORJAUSTYÖN VAIHEET JA VAIHTOEHDOT Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortissa tehtäviä osatehtäviä tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen. Ylläpitävät työt työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus Aloittavat työt työntekijöiden perehdyttäminen aloituspalaveri suunnitelmien läpikäyminen Kosteus- ja mikrobivaurioituneen ryömintätilan purkutyöt Maankaivutyöt Sisäpuolisen salaojituksen korjaaminen Uusien tuuletusaukkojen tekeminen Lopettavat työt työvälineiden huolto siivous Tuulettuvan alapohjan vaurioita voivat aiheuttaa mm. 1 tuuletustilan ilman suuri kosteuspitoisuus 2 ryömintätilan pohjalla olevat vettä keräävät syvänteet 3 puutteellinen salaojitus tai salaojituksen tukkeutuminen 4 pohjaveden pinnan korkea taso 5 sade- ja pintavesien puutteellinen poistaminen rakennuksen ulkopuolella 6 putkivuodot alapohjarakenteessa, tai märkätilan vesivuodot 7 rakenteen jääminen kahden tiiviin kerroksen väliin 8 kapillaarikatkon (bitumikermin) puuttuminen puukoolauksen ja perustuksen väliltä. ryömintätilan tuuletuksen vähäisyys erityisesti kesäaikana (liian vähän tuuletusaukkoja, liian matala ryömintätila, palkit ja perusmuurit jakavat ryömintätilaa) ryömintätilassa olevat rakennusjätteet tai orgaaninen jäte Alapohjan purkutyöt Uuden alapohjan rakentaminen 4 6, Talo 80: RO 23

2 F Menetelmät 2 TYÖMENETELMÄ Aloittavat työt Aloitusedellytysten varmistaminen 1. Varmistetaan, että työssä on käytössä tarvittavat asiakirjat, kuten työselostus, joka on tehty kuntotutkimusten perusteella ja käydään suunnitelmat läpi. Työntekijät perehdytetään työkohteeseen: työnopastuksessa käydään läpi mm. kohteen esittely, työn opastus, käytettävät työmenetelmät, koneet ja laitteet, työturvallisuus, kuten henkilökohtaiset suojaimet ja ympäristön suojaus. Käydään läpi kohteen turvallisuusasiakirja. Työkohteen vastaanotto 2. Työkohde otetaan vastaan. Käydään läpi vaarallisten aineiden, kuten asbesti-, kreosootti-, lyijy- ja PCB -kartoitus, jonka rakennuttajan tulee olla tehnyt. Työssä tarvittavat koneet, kalusto ja materiaalit siirretään työkohteeseen. Tilaan hankitaan riittävä valaistus ja sähkö. Tarkistetaan koneiden ja laitteiden kunto Suojaus ja alueen eristys 3. Korjattavan tai uusittavan alueen ympäristö suojataan purkutyön ja purkujätteiden aiheuttamalta vaurioitumiselta ja likaantumiselta. Sisätilassa olevat IV-hormit ym. suljetaan tarpeen mukaan pölyn leviämisen estämiseksi. Tarvittaessa suojataan myös kulkureitit työkohteeseen. Tarpeen mukaan rakennetaan tukevat kulkuluiskat purkujätteiden ja materiaalien siirtoja varten. Työskentelyalue merkitään tarpeen mukaan ja ulkopuolisten pääsy työskentelyalueelle estetään kohteesta riippuen esim. lippusiimalla, suojaseinillä tai aidoilla. Työstä varoitetaan lisäksi varoituskilvin. Työn tekemisestä tiedotetaan rakennuksen käyttäjiä. Pölyntorjunta, osastointi 4. Purkutyön pölyntorjunta suunnitellaan etukäteen. Tarvittessa osastoidaan työskentelyalue alipaineistamalla ja/tai käyttämällä kohdepoistoja (mm. kosteus- ja mikrobivaurioituneiden materiaalien purku, ks. Ratu Kosteus- ja mikromivaurioituneiden rakenteiden purku. Marraskuu 2000). sopimusasiakirjat työturvallisuus: työntekijät ja sivulliset pölyntorjunta vaurioiden mukaan Edistävät ja ylläpitävät työt Ryömintätilan korjaukset tehdään aina kohdekohtaisten suunnitelmien mukaan. Korjaussuunnitelmat laaditaan kuntoarvion tai kuntotutkimusten perusteella. Erilaisia korjaustoimenpiteitä ovat mm. rakennuksen ulkopuoliset korjaukset (ulkopuolisen salaojituksen ja perusmuurin vedeneristyksen uusiminen), kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden, orgaanisen jätteen ja maaaineksien poistaminen, maankaivu, sisäpuolisen salaojituksen korjaaminen, uusien tuuletus- tai tarkastusaukkojen tekeminen, alapohja purku sekä uuden alapohjan tekeminen. Rakennuksen ulkopuoliset korjaukset 5. Vaurioituneen ryömintätilan korjaaminen edellyttää usein rakennuksen ulkopuolisia korjaustoimenpiteitä. Rakennuksen ulkopuolinen salaojitus ja perusmuurin vedeneristys uusitaan tai kunnostetaan tarpeen mukaan (ks. Ratu F Perustusten vedeneristyksen, salaojituksen ja routa-suojauksen korjaaminen). Katolta tulevat vedet tulee johtaa seinien vierustoilta pois maan sisään upotettuihin sadevesiputkiin. Sadevesiä ei saa koskaan johtaa salaojaviemäriin. Tarpeen mukan uusitaan sadevesiviemäröinti. Rakennuksen ulkopuolelta maanpinta muotoillaan siten, että vedet valuvat rakenteesta poispäin. Maanpinnan tulisi olla kallistettu rakennuksesta poispäin 1:20 kolmen metrin matkalta. Ryömintätilaan tehdään tarpeen mukaan uusia tuuletus- ja tarkastusaukkoja tai vanhoja aukkoja laajennetaan (ks. kohta 12). Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden, orgaanisen jätteen ja maa-aineksien purku. (ks Ratu Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Marraskuu 2000) Rakenteet puretaan mikrobi- tai kosteuskartoituksen sekä kuntotutkimuksen perusteella tehdyn korjaussuunnitelman mukaan. Mikrobi- tai kosteusvaurioituneiden materiaalien purkutyössä käytetään osastointimenetelmää tai kohdepoistoa. Osastointimenetelmä on mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyön päämenetelmä, jossa ilmanvaihdollisesti eristetty korjauskohde alipaineistetaan mikro- tai hienosuodattimella varustetulla alipaineistajalla ja estetään purkutyössä syntyvän pölyn leviäminen osastoinnin ulkopuolelle. Osastoinnissa pyritään kertaiseen ilmanvaihtuvuuteen tunnissa. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purussa käytetään P2 tai P3 luokan mukaisia hengityssuojaimia vauriosta riippuen sekä suojavaatteita ja suojakäsineitä. Purettaessa käytetään lisäksi korkeapaineista kohdepoistoa, jonka imu kohdistetaan mahdollisimman lähellä purkukohdetta. 6. Kaikki ryömintätilassa olevat rakennusjätteet, muottilaudoitus ym. ja lahoava orgaaninen aines ja kaikki mikrobivaurioituneet rakenteet poistetaan. Siirrot 7. Kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet suljetaan esim. polyeteenipusseihin ja kuljetetaan suoraan suojatulle jätelavalle. Jätteitä käsitellään siten, ettei siitä aiheudu ympäristölle pöly- tai muuta haittaa. Kuivaus 8. Kosteusvauriokohteissa rakenteita ja maapohjaa kuivatetaan tarpeen mukaan. Kuivaus aloitetaan vasta, kun mikrobivaurioituneet materiaalit on poistettu, sillä ilman kuivatus levittää mikrobeja. Osaston alipaineistus ylläpidetään koko kuivauksen ajan. Kuivaaminen lopetetaan vasta, kun kosteusmittauksilla voidaan todeta rakenteen kuivuneen korjaussuunnitelmassa esitetylle tasolle.

3 3 Menetelmät F Paikalleen jätettävät kunnossaolevat rakennusosat käsitellään tarpeen mukaan valmistajan ohjeiden mukaisesti homeenestoaineella Maankaivu ja täyttö Ennen maankaivua puretaan alapohja tarpeelliselta laajuudelta (ks. kohdat ). Alapohjan alla olevaa maata poistetaan, mikäli halutaan alentaa alkuperäistä maapintaa (esim. jos ryömintätila on liian matala). Ryömintätilan korkeuden tulee olla vähintään 0,8 m. Poistettava maa-aines voidaan korvata salaojasoralla tai kevytsoralla. Samalla uusitaan tarpeen mukaan sisäpuolinen salaojituskerros ja salaojitus. 9. Alapohjan alta kaivetaan maata suunnitelmien mukaan. Purkujäte ja kaivumaa siirretään mahdollisuuksien mukaan pois siirtolavalle. Salaojituskerroksen ja pohjamaan väliin asennetaan tarvittaessa suodatinkerros, esimerkiksi kuitukangas. Salaojitussora toimitetaan työmaalle, mahdollisimman lähelle asennuskohdetta. Sora levitetään tasaisesti alueelle. Vaihtoehtoisesti kevytsora puhalletaan kohteeseen. Alapohjan alle tulevan salaojituskerroksen paksuuden tulee olla vähintään 200 mm. Maan pinta kallistetaan salaojia kohden siten, että maahan ei jää kuoppia ym. Pinnan kaltevuus tulee olla vähintään 1:20. Lopuksi sora tiivistetään täryjuntalla mm 100 mm 100 mm Painumien ym. tasoitus 10. Ryömintätilassa olevan avoimen kalliopinnan isot syvennykset tasoitetaan betonilla tai soralla. Sisäpuolisen salaojituksen korjaaminen 11. Puutteellinen tai tukkeutunut salaojitus uusitaan. Uuden salaojaputken alle asennetaan salaojasoraa suunnitelmien mukaan. Salaojaputken alle ja sivuille tehdään vähintään 100 mm paksuinen täyttö. Salaojaputket asennetaan salaojitussoran päälle oikeaan kaltevuuteen. Perusmuurin sisäpuolisten salaojien vähimmäiskaltevuus on 1: :100. Salaojan päällä tulee olla vähintään 200 mm paksuinen kerros salaojitussoraa. Uusien tuuletus- tai tarkastusaukkojen tekeminen 12. Tarpeen mukaan tehdään uusia tuuletusaukkoja tai vanhoja aukkoja laajennetaan. Aukot voidaan porata esim. timanttiporaamalla tai sahata timanttisahaamalla. Kalusto kiinnitetään rakenteisiin ja materiaaleihin sopivilla kiinnikkeillä (ankkuri-, kiristystanko- tai tyhjiökiinnitys) ja kootaan laitetoimittajan ohjeiden mukaan. Työssä noudatetaan laitteiston suositustehoja ja käytetään kypärää, suojalaseja, suojakäsineitä, turvakenkiä ja kuulosuojaimia. Kun reikä on valmis, sammutetaan moottori, katkaistaan vedentulo ja poistetaan poraussydän. Pienet rei ät voidaan porata käsikäyttöisellä timanttiporalla. Ryömintätilan tuuletus suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Ryömintätilan tuuletusaukkojen yhteispinta-alan (vapaa pinta-ala) tulee olla vähintään 4 promillea ryömintäalan pinta-alasta. Aukojen tulee olla vähintään 150 mm ulkopuolisen maanpinnan yläpuolella ja tuuletusaukkojen vapaan pinta-alan tulee olla vähintään 150 cm 2 sekä vähimmäisväli 6 m. Säleet pienentävät vapaata pinta-alaa, mikä tulee ottaa huomioon aukkojen kokoa valittaessa. Tarpeen mukaan tuuletusaukkoja tehdään lisää myös rakennuksen sisäpuolella oleviin perusmuureihin. Sisäpuolisten tuuletusaukkojen koko tulee olla vähintään 300 cm 2. Ryömintätilaan tulee järjestää tarkastusmahdollisuus ja pääsy kaikkialle tilaan. Anturaan voidaan porata aukkoja esim. D 100 mm k/k 1000 mm. Alapohjan purku Ryömintätilan korjaamisen yhteydessä joudutaan alapohjaa usein purkamaan joko koko alapohjan alueelta tai ainoastaan korjattavalta alueelta. Alapohjarakenteita puretaan myös mikäli alapohjan eristystä halutaan parantaa. Alapohjan pintakerrosten purku 13. Matot irrotetaan lattiasta konepetkeleellä tai petkeleellä ja repimiskouralla vetämällä. Mikäli maton liimassa on asbestia, maton purkaa asbestipurkutyönä valtuutettu urakoitsija. Jalkalistat irrotetaan esim. purkuraudalla. Lautalattian purku aloitetaan viimeiseksi kiinnitetyn laudan irrottamisella. Viimeinen lauta on yleensä kiinnitetty päältäpäin naulaamalla. Tarpeen mukaan viimeisen laudan pontti sahataan auki. Seuraavat laudat irrotetaan purkuraudalla. Mikäli lautoja ei käytetä uudestaan, lautalattia voidaan sahata poikki muutamasta kohdasta purkutyön helpottamiseksi (Uudelleen käytettävän lautalattian purku ks. Ratu F , Lautalattian purku ja uusiminen) Lattialevytys poistetaan purkuraudalla. Eristeen poisto 14. Eristeet poistetaan. Työssä käytetään soveltuvia hengityssuojaimia. Eristeenä käytetty puru, sammal tai hiekka voidaan poistaa tarkoitukseen kehitetyllä suurtehoimurilla, jolloin eriste imetään suoraan jätelavalle. Viimeisenä poistetaan vanha pohjalaudoitus tai levytys. Lattiapalkkien purku 15. Puupalkit poistetaan palkki kerrallaan. Purkutyön helpottamiseksi uusittavat puupalkit voidaan sahata pienemmiksi. Purkujätteiden siirrot 16. Purkujätteiden siirrot suunnitellaan siten, että purkujäte voidaan poistaa kohteesta sitä mukaan, kun sitä syntyy. Laudat, eristeet ja muut jätteet viedään jätelavoille ja lajitellaan. Uudelleen asennettavat laudat välivarastoidaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Pölyäviä jätteitä siirrettäessä on käytettävä hengityssuojaimia.

4 F Menetelmät 4 Vaurioituneet tai muuten liian heikot palkit voidaan vahvistaa tai vaihtaa kokonaan uusiin palkkeihin rakennesuunnitelmien mukaisesti. Palkkien vaihdon ja vahvistamisen yhteydessä tulee aina selvittää mahdollisen vaurioitumisen syy sekä korjata rakenteen toiminta siten, että vaurion aiheuttaja poistetaan. Palkkien vahvistaminen ks. Ratu F Työn aikana varmistetaan rakennesuunnitelmien toteutuskelpoisuus sekä tarkistetaan rakenteen statiikka sekä kosteustekninen toiminta Uuden puualapohjan tekeminen Mikäli alapohjaan asennetaan putkia, tulee ilman kosteuden vaikutus putkien korroosioon ottaa huomioon. Materiaalien siirrot 17. Tarvittavat puumateriaalit, eristeet ym. toimitetaan työkohteeseen. Puupalkiston asennus 18. Tukipintojen välien riittävyys mitataan paikan päällä. Vahvistus- tai uusimistyön toteutus selvitetään rakennesuunnittelijan kanssa. Mikäli vanhoissa seinärakenteissa ei ole kapillaarikatkoa (bitumikermiä) puukoolauksen ja perustuksen välilissä, asennetaan perustusten päälle esim. bitumikermi. Uudet välipohjapalkit kiinnitetään suunnitelmien mukaan. Palkkien jatkoskohtien tulee osua tuen kohdalle. Palkit kiinnitetään joko rinnakkain naulaamalla tai päittäin liitospalalla liitettynä. Alapohjan eristäminen 19. Uudelleen eristettävä tai kokonaan uusittu alapohja eristetään esim. mineraali- tai puukuituvillaeristeillä tai puhaltamalla alapohjapalkkien väliin mineraali- tai puukuituvillaa. Alapohjan eristystä voidaan parantaa korjaustyön yhteydessä. Aluslattian koolaus ja lautalattian kiinnitys 20. Uudet ristiinkoolattavat koolaukset kiinnitetään palkkien päälle suunnitelmien mukaista k/k -jakoa noudattaen. Koolauksen suoruus ja tasaisuus tarkistetaan ennen lattialautojen kiinnitystä. Lautalattia kiinnitetään paikoilleen, ks. Ratu F , Lautalattian purku ja uusiminen. Vaihtoehtoisesti lattia levytetään. Levtyksen päälle voidaan asentaa muovimatto, laatoitus tai parketti. eristyksen tiiviys lattiapalkkien tai koolauksen suoruus ennen laudoitusta tai levytystä Lopettavat työt Siivous 21. Työvälineet, koneet ja laitteet puhdistetaan, huolletaan ja varastoidaan asianmukaisesti. Työskentelytila siivotaan ja jätteet lajitellaan sekä kerätään kokooma-astioihin, joista ne kuljetetaan hävitettäväksi. kohteen siivous jätteiden lajittelu Tuulettuvan puurakenteisen alapohjan ryömintätilan suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %, jotta ryömintätilaan ei synny haitallista määrää kosteutta. MATERIAALIT Runko Eristys Lattialaudat tai levytys Muut Rakennesuunnitelmien mukaiset puupalkit, teräslevyt, vanerilevyt, pultit ja kiinnikkeet, vedeneristymateriaalit, juotoslaasti Mineraalivillamatto, mineraalivillalevyt, puhalletteva mineraalivilla tai puukuituvilla Uudet lattialaudat: pituus m, paksuus yleensä 28 mm tai 33 mm. Höylättyjen lattialautojen leveydet ovat yleensä mm. Myös leveämpiä lautoja voidaan käyttää. Lattialevyt: kipsilevyt, vaneri, puukipsilevy, lastulevy Jätelavat TYÖVÄLINEET, KONEET JA KALUSTO Purku- ja kaivutyö Suojaustyö Timanttiporaus Lautalattian asennus Pienkaivukone, lapio, maakiilakone, rautakanki, purkurauta, piikkauskoneet. Ilmanvaihtokojeet, suojaseiniä varten tarvittavat muovit, levyt ja runkopuutavara, kirvesmiehen varustus, lippusiima, työtasot, kirvesmiehen varustus. Timanttiporat, -terät, kiinnityskalusto, vesi-imuri, vesiletkut, jatkojohdot, lippusiima. Katkaisusirkkeli, höylä, käsisaha, ruuvinväännin, naulain, tuurna, paineilmanaulain, kirvesmiehen normaali varustus.

5 5 Menetelmät F TYÖTURVALLISUUS (VNp 629/94) Henkilökohtaiset suojaimet Tulityöt Ensiapu Siisteys, tarkastukset Asbesti Suojakypärä. Kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimet koneellisessa piikkauksessa ja kulmahiomakoneen käytössä. Timanttisahauksessa kuulo-, silmäsuojaimet, kypärä, turvakengät ja suojakäsineet Katso Ratu 1186-S, Tulitöiden turvallisuus. Varmistetaan, että tulitöitä tekevällä henkilöllä on voimassa oleva tulityökortti ja työmaalla on tulityölupa. Järjestetään tulityön aikainen ja jälkeinen tulityövartiointi. Vartiointia jatketaan tulityön päätyttyä vähintään 2 tuntia.työmaalla tulee olla tulityöluvan edellyttämä alkusammustuskalusto. Varmistetaan, että sammutuskalusto toimii ja sitä osataan käyttää. Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, paarit tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet ja hoitoon sopiva huonetila. Työkohde pidetään siistinä. Purkumateriaalit poistetaan välittömäästi purkamisen jälkeen. Asbestitöissä noudatetaan valtioneuvoston päätös asbestityöstä (VNp 1380/1994). Asbestipitoisia materiaaleja sisältävien rakenteiden purkamista ja poistamista saavat suorittaa vain sellaiset työnantajat, jotka asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on todennut päteväksi suorittamaan tällaistä työtä ja valtuuttanut tällaiseen työhön. Rakennuttaja on velvollinen tekemään ja toimittamaan urakoitsijalle asbesti-, lyijy- ja PCBkartoituksen. LAADUNVARMISTUS Tarkastukset ja palaverit Ennen Työmaatarkastukset Telineiden, koneiden ja laitteiden yms. kunto työmaalla on todettava (VNp 629/94 11 ) käyttötarkoitukseen sopivaksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. Työhön opastus Aloituspalaveri Työkohteen vastaanottotarkastus Mallityön tarkastus Aikana Jälkeen Valmiin työn luovutus Varmistetaan, että työntekijät on perehdytetty työhön ja työkohteeseen. Perehdyttämisessä käydään läpi mm. työntekijöiden ammattitaito, purkukohteen esittely, purkutyön opastus kuten, purkutyöjärjestys, käytettävät työmenetelmät, koneet ja laitteet, rakenteiden työnaikainen tuenta, henkilökohtaiset suojaimet ja toiminta vaaran tai onnettomuuden sattuessa. Aloituspalaverissa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat, vastuuhenkilöt, laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat. Mahdollisista työmenetelmän muutoksista sovitaan rakennesuunnittelijan kanssa. Tarkistetaan työkohteen valmius. Vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio. Tarkistetaan ensimmäinen osakohde mallityönä. Tarkistetaan, että käytetyt työmenetelmät ja käytetyt materiaalit ovat suunnitelmien mukaiset. Puutteet ja virheet korjataan ennen seuraavaan kohteeseen tai työvaiheeseen siirtymistä. Tarkistetaan, että työ tehdään suunnitelmien mukaan. Suunnitelmien muutoksista ja yllätyksistä purkutöiden jälkeen neuvotellaan rakennesuunnittelijan kanssa. Työn aikana tehdään yhteistyötä rakennesuunnittelijan kanssa. Suunnitelmien muutoksista työn aikana sovitaan rakennesuunnittelijan kanssa. Työn aikana voidaan joutua vaihtamaan tuentamenetelmää, johtuen mm. vanhan rakenteen kunnosta tai siitä, että vanhat piirustukset eivät vastaa esiintullutta rakennetta. Työ tarkistetaan ja luovutetaan tilaajalle. KIRJALLISUUS Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita Valtioneuvoston päätös. Rakennustyön turvallisuusmääräykset. VNp 629/94 Valtioneuvoston päätös työvälineiden turvallisesta käytöstä. Suomen säädöskokoelma 1403/93 Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista. Suomen säädöskokoelma 1406/93 Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten käytöstä ja valinnasta. Suomen säädöskokoelma 1407/93 Valtioneuvoston päätös työtelineiden turvallisesta käytöstä. Suomen säädöskokoelma 1403/93 Valtioneuvoston päätös asbestityöstä. 1380/1994 Työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyöstä STMp 156 Ratu-kirjallisuus Rakennustöiden laatu Rakennustieto Oy. Helsinki 1998 Rakennushankkeen työturvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki 1994 Muita julkaisuja Aitomaa et al. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen. Rakennusalan kustantajat, 1994 Korja, Janne. Rakennesuunnittelu korjauskohteissa, Diplomityö. TTKK. Tampere Paasivuori. Purku- ja korjausrakentamista suunnittelevan turvallisuusopas. VTT. Espoo RIL Korjausrakentaminen IV Runkorakenteet. RIL. Helsinki RIL Vedeneristys- ja kosteudeneristysohjeet. RIL Ryömintätilan ratkaisut ja rakennusfysiikka, kosteustekninen suunnittelu. TKK/Konetekniikan osasto. LVI-tekniikan laboratorio. B63. Espoo 1999.

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu 2012. Paikallavaletun parvekkeen uusimisen vaiheet. Kuvassa työn vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin.

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu 2012. Paikallavaletun parvekkeen uusimisen vaiheet. Kuvassa työn vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin. TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu 2012 1(16) Ratu 0375 Talo 2000 TUO 1.1, 1.2, 4.2 HAN PAIKALLAVALETUN PARVEKKEEN UUSIMINEN Tässä ohjekortissa esitetään elementtirakenteisten ja paikallavalettujen

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Ylläpitävät työt työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Ylläpitävät työt työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(19) Ratu 0430 korvaa 63-0302 Talo 2000 TUO 9.2 HAN 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3 Vedeneristys, ulkopuolinen vedeneristys Tämä ohjekortti esittää perustusten,

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Helmikuu 2015. Ylläpitävät työt materiaali ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Helmikuu 2015. Ylläpitävät työt materiaali ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJE Helmikuu 2015 1(16) Ratu 0433 korvaa 63-0303 Talo 2000 TUO 9.2 HAN 1.3.2.2, 1.3.2.6 Vedeneristys, sisäpuolinen vedeneristys Tämä ohjekortti sisältää rakennuksen sisäpuolisen vedeneristyksen

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012 1(22) Ratu 040X Talo 2000 TUO X.X HAN X.X Telinetyö Tämä ohjekortti sisältää ulkona pystytettäviin julkisivu-, muuraus- sekä räystästelineisiin kuuluvat

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali- ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali- ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014 1(20) Ratu 0427 korvaa 56-0265 Talo 2000 TUO 7.5 HAN 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.5 Puupintarakentaminen, sisäpuolinen puuverhous Ohje sisältää sisätilojen

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014 1(19) Ratu 0434 korvaa 58-0268 Talo 2000 TUO 7.3, 7.5, 11.2 HAN 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5.3 Saunan puutyöt Tämä ohje sisältää saunan katon ja seinien puuverhouksen,

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ

1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ 1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0240 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (9) TAVANOMAISET PURKUTYÖT Vaaralliset aineet käsittely ja suojaus Rivning, farliga material

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 RL/2/Kesäkuu 2001/500/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Pientalon puisen rossipohjan tutkimusja korjausopas

Pientalon puisen rossipohjan tutkimusja korjausopas Marko Lehto Pientalon puisen rossipohjan tutkimusja korjausopas Aducate Reports and Books 11/2011 Aducate Centre for Training and Development MARKO LEHTO Pientalon puisen rossipohjan tutkimus- ja korjausopas

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari (AMK) 2014 Teemu Saarinen OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennusalan

Lisätiedot

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt. Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.fi Eristerappaus on korjausrakentamisessa käytetty vanhojen julkisivujen

Lisätiedot

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO KH 92-00341 RT 84-10806 LVI 06-10371 ohjetiedosto helmikuu 2004 1(31) ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen asunnot, märkätilat, kylpyhuone, peseytymistilat, pesuhuoneet, korjausrakentaminen

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007 AS OY LIUSKETIE 6 Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka Tel: +358 207 698 668 Fax: +358 207 698 669 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY Tel: +358 207

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/62 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

70-luvun pientalon korjausopas

70-luvun pientalon korjausopas Tapani Moilanen 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011 Aducate Centre for Training and Development TAPANI MOILANEN 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot