Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän valtuusto Aika klo 13:00-14:50 Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Osallistujat Läsnä Piippo Eila jäsen Ilomantsi Purmonen Mika jäsen Ilomantsi Hulmi Raimo jäsen Joensuu Kärkkäinen Viljo varajäsen Joensuu Kananen Ari jäsen Joensuu Pulkkinen Hilkka varajäsen Joensuu Tavi Tapani varajäsen Joensuu Kosonen Pentti jäsen Joensuu Mannelin Maarita jäsen Joensuu Meriläinen Anne jäsen Joensuu Orava Joni jäsen Joensuu Piipponen Minna jäsen Joensuu Raassina Eeva jäsen Joensuu Koskinen Sari varajäsen Joensuu Rämänen Pirjo jäsen Joensuu Räty Marjatta jäsen Joensuu Salo Kauko jäsen Joensuu Törmälä Anssi jäsen Joensuu, klo , :t Mononen Ritu varajäsen Joensuu Väistö Matti jäsen Joensuu Väkeväinen Kari jäsen Joensuu Nevalainen Virpi jäsen Juuka Auvinen Seppo jäsen Kitee Kaalimaa Maija jäsen Kitee Parviainen Vesa jäsen Kitee Saari Kaisa jäsen Kitee Huttunen Satu jäsen Kontiolahti Virtamo Pekka jäsen Kontiolahti Kortelainen Reijo jäsen Lieksa Lehtinen Pirkko jäsen Lieksa Teppo Tarja varajäsen Lieksa Oinonen Sari varajäsen Lieksa Hoppa Helinä jäsen Liperi Mustonen Tapio varajäsen Liperi Keronen Jari jäsen Liperi Tikka Tiina jäsen Liperi Huusko Anu jäsen Nurmes Hurskainen Veli-Matti jäsen Nurmes Vänskä Timo varajäsen Outokumpu Laukkanen Heikki jäsen Outokumpu Pääkkönen Merja jäsen Outokumpu Kuronen Mirva jäsen Polvijärvi Mustonen Tiina jäsen Polvijärvi Karjalainen Teuvo jäsen Tohmajärvi Hölttä Anna jäsen Valtimo

2 Pöytäkirja 2/ Poissa Jeskanen Reijo jäsen Joensuu Kettunen Noora jäsen Joensuu Koskela Samuel jäsen Joensuu Koskela Teija jäsen Joensuu Ruotsalainen Jari jäsen Joensuu Tahvanainen Ville jäsen Joensuu Tamminen Topias jäsen Joensuu Willman Heidi jäsen Joensuu Lehikoinen Matti jäsen Juuka Niiranen Sanna jäsen Kontiolahti Sivonen Miitri jäsen Kontiolahti Matikainen Seija jäsen Lieksa Säppi Päivi jäsen Lieksa Karkkonen Esko jäsen Liperi Mahlavuori Mauri jäsen Nurmes Korpela Veera jäsen Outokumpu Mölsä Timo jäsen Rääkkylä Venäläinen Mervi jäsen Tohmajärvi Muut läsnäolleet Pirskanen Ilkka esittelijä, kuntayhtymän johtaja Ratilainen Jouko tarkastuslautakunnan jäsen Hartikainen Pentti hallituksen puheenjohtaja Kinnunen Raimo hallituksen I varapuheenjohtaja Isoniemi Veikko hallituksen II varapuheenjohtaja Ihme Jaana hallituksen jäsen Kolehmainen Katja hallituksen jäsen Kuntsi Tony hallituksen jäsen klo , :t Kärki Piritta hallituksen jäsen Sallinen Jussi hallituksen jäsen klo , :t Törönen Erja hallituksen jäsen Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Anna Hölttä puheenjohtaja Ilkka Pirskanen pöytäkirjanpitäjä

3 Pöytäkirja 2/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Minna Piipponen Eerva Raassina Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimistossa, Tulliportinkatu 3, Joensuu klo 9:00-14:30. Heli Pirhonen johdon assistentti

4 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän valtuusto Käsitellyt asiat Sivu 18 Kokouksen avaus 5 19 Edustajien toteaminen ja äänimäärät 6 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 8 22 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 9 23 Ääntenlaskijoiden valitseminen Eronpyyntö Pohjois-Karjalan aikuisopiston johtokunnan jäsenyydestä Pohjois-Karjalan aikuisopiston johtokunnan jäsenen valinta Tilinpäätös Toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio 2014 muutos Kassavarojen sijoitusohje Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Kokouksen päättäminen 25

5 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän valtuusto Kokouksen avaus Kuntayhtymän valtuusto 18 Valtuuston puheenjohtaja Anna Hölttä avaa kokouksen. Hallitus on kokouksessaan todennut, että valtuuston kokouksen päätökset :t eivät ole syntyneet laillisessa järjestyksessä, koska päätöksiä tehtäessä kokous ei ole kuntalain mukaan ollut pää tös val tai nen. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kak si kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Pohjois-Karjalan kou lu tus kun ta yh ty män perussopimuksen 8 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Perussopimuksen ja lain ol les sa ristiriidassa noudatetaan lakia. Koulutuskuntayhtymän valtuustossa on 54 jäsentä. Jotta kokous on pää tösval tai nen, tulee kokouksessa olla läsnä vähintään 36 jäsentä tai hen ki lö kohtais ta varajäsentä. Päätettäessä :ä 13 on kokouksessa ollut läsnä 33 jä sen tä tai varajäsentä. Valtuuston kokouksen päätöksiä :t ei voida panna täytäntöön vaan ne on käsiteltävä uudelleen valtuuston ko kouk ses sa. Valtuuston puheenjohtaja Anna Hölttä avasi kokouksen klo _

6 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän valtuusto Edustajien toteaminen ja äänimäärät Kuntayhtymän valtuusto 19 Voimassa olevan hallintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen 27 :n mukaan: "Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudol la, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jäl keen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat va ra valtuu te tut." Kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n 2 momentin mukaan "Kuntayhty män valtuustoon valitaan jäsenet vaalikaudeksi kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullalkin jäsenkunnalla on yksi edus taja jokaista alkavaa kolmea tuhatta viittäsataa (3500) asukasta kohden. Perussopimuksen 7 :n 8 momentin mukaan "Kullakin valtuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa hen ki lö koh tai sel le varajäsenelle. Esityslistan liitteenä 1 on valtuuston kokoonpano. Puheenjohtaja totesi, että suoritetun nimenhuudon perusteella ko kouk ses sa on paikalla 44 valtuutettua/varavaltuutettua. Lisäksi todettiin kokouksessa läsnä olevat tarkastuslautakunnan ja hal li tuksen jäsenet sekä johtokuntien puheenjohtajat, jotka eivät ole val tuu tet tu ja. Merkittiin tiedoksi Kontiolahden kunnan valtuuston päätös , jos sa Pia Vattulaiselle on myönnetty ero Pohjois-Karjalan kou lu tus kun ta yh tymän valtuuston jäsenyydestä ja nimetty hänen sijalleen Poh jois-kar ja lan koulutuskuntayhtymän valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Sanna Nii ra nen. _ Liitteet Liite 1 Valtuuston kokoonpano päivitetty

7 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän valtuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän valtuusto 20 Kun ta lain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vä hin tään kak si kol mas osaa valtuutetuista on läsnä. Poh jois-kar ja lan kou lu tus kun ta yh ty män perussopimuksen 8 :n mukaan val tuus to on pää tös val tai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saa pu vil la. Perussopimuksen ja lain ol les sa ristiriidassa noudatetaan lakia. Valtuuston kokouskutsun lähettämisestä päätetään hallintosäännössä. Hallintosäännön 21 :n mukaan "kutsu valtuuston kokoukseen on lähetet tävä vähintään 14 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle ja niil le, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus sekä jäsenkuntien kun nan hal lituk sil le." Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuuston ja hal li tuk sen jä senille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Lisäksi ko kouksesta on il moitettu kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä kuntayhtymän il moi tus leh dis sä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

8 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän valtuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Kuntayhtymän valtuusto 21 Valtuuston työjärjestyksen 29 :n 1 mom. mukaan asiat käsitellään val tuustossa esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin pää tä. Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

9 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän valtuusto Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kuntayhtymän valtuusto 22 Kuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 47 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastus on klo 9.00 Poh jois-kar jalan koulutuskuntayhtymän toimistossa, Tulliportinkatu 3, Joen suu. Ehdotus Valtuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Minna Piipponen Joen suus ta ja Eeva Raassina Joensuusta.

10 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän valtuusto Ääntenlaskijoiden valitseminen Kuntayhtymän valtuusto 23 Ehdotus Valtuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Marja Kaalimaa Kiteeltä ja Vesa Parviainen Kiteeltä.

11 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän valtuusto Eronpyyntö Pohjois-Karjalan aikuisopiston johtokunnan jäsenyydestä 164/ /2013 Kuntayhtymän hallitus Tiina Mustonen on pyytänyt eroa Pohjois-Karjalan aikuisopiston joh to kunnan jäsenyydestä. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että Tiina Mustoselle myönnetään ero Poh jois-kar ja lan aikuisopiston johtokunnan jäsenyydestä. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti esittää valtuustolle, että Tiina Mustoselle myönnetään ero Pohjois-Kar ja lan aikuisopiston johtokunnan jäsenyydestä. Kuntayhtymän valtuusto 24 Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiina Mustonen ilmoitti esteellisyyden (kuntalaki 52 ) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

12 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän valtuusto Pohjois-Karjalan aikuisopiston johtokunnan jäsenen valinta 164/ /2013 Kuntayhtymän hallitus Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee varsinaisen jä senen Pohjois-Karjalan aikuisopiston johtokuntaan jäljellä ole vaksi toi mi kaudek si. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee varsinaisen jä se nen Pohjois-Karjalan aikuisopiston johtokuntaan jäljellä olevaksi toi mi kau dek si. Kuntayhtymän valtuusto 25 Keskustelun aikana Pirjo Rämänen esitti ryhmäpuheenvuorossa Annu Ala vaa Liperistä Poh jois-kar ja lan aikuisopiston johtokuntaan varsinaiseksi jä se nek si jäljellä ole vak si toimikaudeksi. Hilkka Pulkkinen esitti Marjatta Rä tyä Joensuusta Poh jois-kar ja lan aikuisopiston johtokuntaan var si nai sek si jäseneksi jäl jel lä olevaksi toimikaudeksi. Tehtyjen henkilöehdotusten välillä suoritettiin suljettu lippuäänestys. Suoritetussa äänestyksessä an net tiin 44 ääntä. Annu Alava sai 36 ääntä, Marjatta Räty sai 7 ääntä ja tyh jää äänesti yksi. Puheenjohtaja totesi, että Annu Alava valittiin 36 äänellä Pohjois-Karjalan aikuis opis ton johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toi mi kaudek si. Puheejohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskennan ajaksi klo

13 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän valtuusto Tilinpäätös / /2013 Kuntayhtymän hallitus Esityslistan liitteenä 1 on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tilin päätös Pohjois-Karjalan ammattiopistojen ja aikuisopiston arjessa on tehty työtä asiakkaiden - opiskelijoiden ja työelämän - ja alueen menestyksen hyväksi. Vuotta 2013 leimasi ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkojen ja rahoituksen leik kauksiin liittyneet päätökset. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti pienen tää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulu tuksen järjestämislupa siten, että järjes tämislupa pienenee vuo den paikasta 4840 paikkaan vuonna Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on kehittänyt toimin taansa systemaattisesti ja tavoitehakuisesti eurooppalaisen laatupalkinto malli EFQM:n mukaisesti jo useita vuosia. EFQM:n mukaisten itsearviointien perusteella vuonna 2013 kehittämisen teemana on ollut "Hyvinvoivan oppimisympä ris tö" ja tärkeimpiä kehittä misen painopistealueita siinä oli vat työelämä- ja opiskelijalähtöinen pedagogiikka, henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen se kä opiskelijoiden hyvinvointi. Työelämä- ja opiskelijalähtöisen pedagogis ten toimintamallien kehittäminen, laajennettu työssäoppiminen, työpaikkaohjaajien valmennus, verkko-opetuksen kehittäminen, valinnaisuu den tarjonnan laajentaminen, vertaissovittelun (VERSO) käyttöönotto ja opiskelijoiden terveyttä edistävien toimintamallien ja käytänteiden kehittämi nen ovat esimerkkejä toimenpiteistä, joita vuoden 2013 toteutettiin. Tilikauden 2013 tavoitteet ja tulokset Koulutuskuntayhtymän valtuusto on talousarvion käsittelyn yhteydessä asettanut oppilaitoksille ja toimintayksiköille tulostavoitteet vuodelle Näitä asetettuja tavoitteita valtuusto on kokouksissaan ja muuttanut investointien nettosumman sekä am mattiopisto Nurmek sen, am mat ti opis to Ki teen, am mat ti opis to Val ti mon, ja ko ko kuntayhtymän vuosikatteiden osalta. Koko kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa vuoden 2013 vuosikatteeksi ,21 euroa alennetun vuosikatetavoitteen oltua euroa. Tili kau den tulos on ,27 euroa ja rahoitusosan nettotuotto ,25 euroa. Investointien nettosumma oli talousarvion mukaan euroa. In vestointien bruttosumma vuonna 2013 oli ,13 euroa, rahoitus osuu det ,76 euroa ja nettoinvestoinnit siis ,37 euroa, jo ten ta voite saavutettiin.

14 Pöytäkirja 2/ Koulutuskuntayhtymän maksuvalmius säilyi koko tilikauden ajan hyvällä tasolla. Korollista lainaa kuntayhtymällä ei ole. Toiminnalliset tulokset Toiminnallisista tuloksellisuustavoitteista ovat valtuustoon nähden sitovia läpäisyaste, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä ja päätoimis ten opiskelijoiden yhteismäärä. Toisen asteen peruskoulutuksen opiskelijamäärästä määrätään opetusministeriön myöntämässä koulutuksen järjestämisluvassa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa oli vuonna opiskelijaa. Vuonna 2013 toteutunut opiskelijamäärä oli 5272, joten valtuuston asettamaa tavoitetta ei saavuttu. Kokonais opis ke li jamäärä 6312 sen sijaan ylitti tavoitteena olleen 6306:n. Läpäisyasteen osalta valtuustoon nähden sitovana tavoitteena oli 75,0%. Läpäisyasteen tulos oli 66,6%, eli tavoitetta ei saavutettu, mutta parannus edellisen vuoden tulokseen (62,4%) oli merkittävä. Tuloksellisuusmittariston mittareilla asetetut muut toiminnalliset tavoit teet eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Näiden tuloksellisuusmittareiden tavoitteiden toteutuminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin esitetään ja arvioidaan yksityiskohtaisesti tilinpäätöskirjassa. Toiminnallisista tulok sista tavoitteet saavutettiin jatko-opintoihin sijoittumisen, hanketyön mää rän, opiskelijapalautteen, kilpailuihin osallistumisen, kan sain vä li sen vaih don lähtevien opiskelijoiden ja henkilöstön määrän ja ope tus hen ki löstön kou lutus päi vien osal ta. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on esitetty toimintakertomuksessa sivulla 29. Lisätietoja: Vs. kuntayhtymän johtaja Veli Mäkinen p tai veli.mäkinen(at)pkky.fi. ehdotus Vs. kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää 1. esittää valtuustolle tilikauden 2013 tuloksen käsittelemistä tilinpäätösasiakirjan sivulla 29 esitetyllä tavalla. 2. päivätä sekä allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen. 3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti 1. esittää valtuustolle tilikauden 2013 tuloksen käsittelemistä tilinpäätösasiakirjan sivulla 29 esitetyllä tavalla. 2. päivätä sekä allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen. 3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

15 Pöytäkirja 2/ Tarkltk Hallitus päätti pitää kokoustauon klo Kuntalain 68 :n mukaan hallitus laatii tilinpäätöksen ja antaa sen al le kir joitta mi sen jälkeen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan otettava kantaa, onko ti linpää tös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vas tuu va paus. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu kuuluu tar kas tuslau ta kun nal le. Tarkastuslautakunnan on otettava kantaa ti lin pää tök sen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen. Liitteenä 3 on tilintarkastajan valtuustolle annettava ti lin tar kas tus ker to mus 2013 ja liitteenä 4 on tilinpäätös ehdotus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää: 1. perehtyä tilintarkastuskertomukseen, 2. saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle sekä 3. tehdä valtuustolle esityksen tilinpäätöksen 2013 hyväksymisestä ja vas tuu va pau den myöntämisestä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoi ta neil le toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville vi ranhal ti joil le. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kuntayhtymän valtuusto ehdotus Kuntayhtymän hallitus: Hallitus esittää valtuustolle tilikauden 2013 tuloksen käsittelemistä ti lin päätös asia kir jan sivulla 29 esitetyllä tavalla. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle. 2. esittää valtuustolle tilinpäätöksen 2013 hyväksymisestä. 3. esittää valtuustolle vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallin toa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden joh ta vil le viranhaltijoille. Valtuusto päätti yksimielisesti 1. hyväksyi tilikauden 2013 tuloksen käsiteltäväksi tilinpäätösasiakirjan si vul la 29 esitetyllä tavalla 2. merkitsi tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi. 3. hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätöksen. 4. myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoi taneil le toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville vi ran hal ti joille.

16 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän valtuusto 26 Kokouksesta poistuivat asiankäsittelyn aikana ennen päätöksen tekoa Mika Purmonen klo Seija Matikainen klo Pentti Kosonen klo Ville Tahvanainen klo Teuvo Karjalainen klo Mervi Venäläinen klo Eeva Raassina klo Valtuuston kokouksen päätös ei ole syntyneet laillisessa jär jes tyk sessä, koska päätöstä tehtäessä kokous ei ole kuntalain 58 :n mukaan ol lut päätösvaltainen. Asia tuodaan uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. ehdotus Kuntayhtymän hallitus: Hallitus esittää valtuustolle tilikauden 2013 tuloksen käsittelemistä ti lin päätös asia kir jan sivulla 29 esitetyllä tavalla. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle. 2. esittää valtuustolle tilinpäätöksen 2013 hyväksymisestä. 3. esittää valtuustolle vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallin toa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden joh ta vil le viranhaltijoille. Valtuusto päätti yksimielisesti 1. hyväksyi tilikauden 2013 tuloksen käsiteltäväksi tilinpäätösasiakirjan si vul la 29 esitetyllä tavalla 2. merkitsi tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi. 3. hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätöksen. 4. myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoi taneil le toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville vi ran hal ti joille. Liitteet Liite 2 Tilinpäätös (yv ) Liite 3 Tilintarkastuskertomus 2013 (yv )

17 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän valtuusto Toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio 2014 muutos 326/ /2013 Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella kehittämisasiakirjassa määritel tyä vi siota. "Olemme erinomaisista oppimistuloksista ja osaamisesta tunnettu kansallinen ja kansainvälinen menestyjä." Toimintaa ohjaava arvo on vastuulli suus. Talousarviovuoden 2014 kehittämisessä keskitytään vuonna 2014 kehittämisasiakirjan mukaisesti valmentavan pedagogiikan ja valmennuksellisten käytäntöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla. Käytännössä valmentavaa pedagogiikkaa vahvistetaan seuraavien ke hittä miskoh teiksi ni met ty jen tee mojen avulla: 1. Henkilökohtaistamisen käytänteiden kehittäminen osaamiseen valmentamisessa 2. Oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittäminen osaamiseen valmentamisessa 3. Henkilöstön valmennuksellisen osaamisen ja organisaatiokulttuurin kehittäminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta mita taan tasapainotettuun tuloskorttiajatteluun perustuvalla tuloksellisuusmittaristolla, jossa mittauksen näkökulmat ovat: toiminnan vaikuttavuus, palveluprosessien sujuvuus ja taloudellisuus, henkilöstön aikaansaannoskyky ja asiakaspalvelun laatu. Kullekin näkökulmalle on valittu omat mittarinsa, joiden tavoitetasot on asetettu opintoaloittain tai perustutkinnoittain, ja yhdistetty koulutusaloittain ja oppilaitoksittain koko kuntayhtymän tavoitteiksi. Talousarvion laadintaa varten hallitus on kokouksessaan päät tänyt oppilaitosten taloudellisista tulostavoitteista vuosille Taloussuunnitelman ja talousarvion laadintaan on leimaavasti vaikuttanut Suomen valtion hallitusohjelmassa määritellyt säästötavoitteet ammatilli selle koulutukselle vuosina Ammatillisen peruskoulutuksen osalta säästötavoitteet toteutetaan sekä järjestämisluvan että yksikköhin nan leikkauksena. Valtakunnallisten säästötarpeiden seurauksena Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatilli sen pe rus kou lu tuksen jär jestämislupa pienenee

18 Pöytäkirja 2/ siten, että se on 5280 vuonna 2014, 5060 vuonna 2015 ja 4840 vuonna Li säksi am matillisen pe rus kou lutuksen keski määräinen yksikköhinta alenee 1,5 % vuonna Vuonna 2015 yk sikkö hinnan on arvioitu alene van 2,7 % ja vuonna 2016 säilyvän vuoden 2015 ta solla. Näiden yh teis vaikutuksena Pohjois-Karjalan koulu tuskun tayhtymän tulot vä hentyvät ta loussuunni telmakaudella noin 7,6 miljoonaa euroa. Taloussuunnittelukaudella yleiseksi kustannustason nou suksi on arvioitu vuosittain noin 1,6 %. Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan vuonna ,8 %, vuonna ,4 % ja 2,0 % vuonna Nämä tarkoittavat yh teen sä noin 3,2 mil joo naa eu ron kus tan nus ten kas vua ny kyi sel lä toimintarakenteella. Vuoden 2012 tilinpäätös sekä vuoden 2013 ja suunnittelukauden vuo sikatetavoitteet ovat seuraavat: Op pilai tos Tilin pää tös 2012 Talousarvio 2013 Ta lousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 Taloussuunnitelma 2016 Hallitus Tilapalve lu AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoNi AmoO AmoV Aiko PKKY yht Tulostavoitteiden määräämisperusteista valtuusto on kokouksessaan päättänyt, että hallituksen on vuodesta 1999 alkaen mää rä tes sään oppilaitoskohtaisia tulostavoitteita otettava riit tä väs ti huo mi oon oppilaitoskohtaiset talouteen vaikuttavat seikat, ku ten: - syrjäseutulisät - vuokrakustannukset - kehittämishankkeet - toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät - muut talouteen oppilaitosten kesken eriarvoisesti vaikuttavat tekijät. Tulostavoitetta asetettaessa on pyritty huomioimaan myös seuraavat teki jät: - investointitarpeet - arvio opiskelijamääräkehityksestä ja muutoksista oppilaitosten välillä - oppilaitoksen tuloksentekomahdollisuudet pitemmän aikavälin tarkastelussa - yksikköhinnan sallima jousto - maakunnalliset ja valtakunnalliset koulutustehtävät Ammatillisen peruskoulutuksen osalta tutkintojen läpäisyasteen tavoite vuonna 2014 on 72,0 %.

19 Pöytäkirja 2/ Seuraavassa taulukossa on esitetty toisen asteen ammatil lisen peruskoulutuksen opiskelijamääristä toteutuneet opiskelijamäärät vuonna 2012 ja talousarvioon sisältyvät OKM:n järjestämisluvan mu kaiset opis ke li ja määrät vuosina tilastointipäivien opis keli ja määrien mu kai si na painotettuina keskiarvoina. Oppilai tos Tilinpää tös 2012 Talousarvio 2013 Talousarvio 2014 Taloussuunnitel ma 2015 Taloussuunnitel ma 2016 AmoJp 1 247,2 1260, AmoJtk 1 471,1 1490, AmoK 398,0 396, AmoL 331,8 315, AmoN 321,4 303, AmoNi 179,0 188, AmoO 566,0 556, AmoV 194,4 173, Aiko 613,0 619, PKKY yht. 5321,9 5300, Nettoinvestointien tavoitteeksi vuodelle 2014 esitetään euroa, vuodelle euroa ja vuodelle eu roa. Investointikohteita ei talousarviossa nimetä, vaan hallitus päättää toteutettavista investoinneista erikseen mm. investointien kiireellisyys ja rahoitusmahdollisuudet huomioon ottaen. Esityslistan liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio Lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen puh , pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Karja lan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Karja lan koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion Kuntayhtymän valtuusto Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaisa Saari poistui kokouksesta klo asiankäsittelyn aikana en nen päätöksentekoa. Tony Kuntsi saapui kokoukseen klo asiankäsittelyn aikana ennen päätök sente koa. Veikko Isoniemi saapui kokoukseen klo asiankäsittelyn aikana ennen

20 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän hallitus pää tök sentekoa. Teuvo Karjalainen poistui kokouksesta klo asiankäsittelyn aikana en nen päätöksentekoa. Valtuusto on talousarviosta 2014 päättäessään myöntänyt vuoden 2014 ko neja laite ja kiinteistöinvestointien yhteenlasketuksi nettomäärärahaksi euroa. Ammattiopisto Valtimon vuoden 2013 kone- ja laiteinvestoinneista kuorma-au ton ja kaivinkoneen toimitukset siirtyivät vuoden 2014 alkuun. Niil tä osin vuoden 2013 in ves toin ti mää rä ra ha jäi käyttämättä. Koska kun ta yh tymäs sä in ves toin ti mää rä ra hat määritellään vuosittain, vuoden 2014 in ves tointi mää rä ra haa on syytä korottaa vastaavalla summalla, jotta vuodelle 2014 suunnitellut in ves toin ti han kin nat voidaan toteuttaa. Joensuun ja Lieksan kaupunkien kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta vuok ra ta PKKY:n tiloja kaupungin päiväkotikäyttöön. Tilojen muutos päi väko ti käyt töön vaatii muutostöitä, joita ei ta lous ar vios sa ole huomioitu. Joensuun ja Lieksan kaupungit maksavat muutostyöt vuok ra so pi muk sen ai ka na pääomavuokrana. Yhteensä investointimäärärahaa esitetään korotettavaksi eurolla euroon. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on valtuustoon nähden si tova tavoite koko kuntayhtymän tasolla. Hallitus on kuitenkin määritellyt op pilai tos koh tai set ammatillisen peruskoulutuksen opis ke li ja mää rä ta voit teet. Ammattiopisto Kiteen opiskelijamäärä on jäämässä 30 opiskelijaa ta lous arvio ta pienemmäksi, minkä vuoksi tulojen arvioidaan jäävän noin euroa talousarviota pienemmiksi. Kustannuksia ei pystytä ko ko nai suu des san sopeuttamaan hallitusti pieneneviin tuloihin vuoden 2014 ai ka na, joten ammattiopisto Kiteen vuosikatetavoitetta esitetään alen net ta vak si eurosta euroon. Koko kuntayhtymän vuo si ka te ta voi te muuttuu samalla eurosta euroon. Lisätietoja: talousjohtaja Pia Hiltunen puh , pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtajan varahenkilö: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. investointimäärärahaa korotetaan eurosta euroon 2. ammattiopisto Kiteen vuosikatetavoite alennetaan eurosta euroon. Samalla koko kuntayhtymän vuosikatetavoite muuttuu eurosta euroon. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti esittää valtuustolle, että 1. investointimäärärahaa korotetaan eurosta euroon 2. ammattiopisto Kiteen vuosikatetavoite alennetaan eurosta

21 Pöytäkirja 2/ Kuntayhtymän valtuusto euroon. Samalla koko kuntayhtymän vuosikatetavoite muuttuu eurosta euroon. Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kuntayhtymän hallitus Valtuuston kokouksen päätös ei ole syntyneet laillisessa jär jes tyk sessä, koska päätöksiä tehtäessä kokous ei ole kuntalain 58 :n mukaan ol lut päätösvaltainen. Asia tuodaan uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. Lisäksi korjataan hallituksen esityksessä ollut virhe, jossa kun ta yhty män vuosikatteen muutokseksi on virheellisesti merkitty toi min ta kat teen muutos. Kuntayhtymän vuosikatetavoite esitetään muutettavaksi eu ros ta euroon. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. investointimäärärahaa korotetaan eurosta euroon. 2. ammattiopisto Kiteen vuosikatetavoite alennetaan eurosta euroon. Samalla koko kuntayhtymän vuosikatetavoite muuttuu eurosta euroon. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti esittää valtuustolle, että 1. investointimäärärahaa korotetaan eurosta euroon. 2. ammattiopisto Kiteen vuosikatetavoite alennetaan eurosta euroon. Samalla koko kuntayhtymän vuosikatetavoite muuttuu eurosta euroon. Kuntayhtymän valtuusto 27 Hyväksyttiin yksimielisesti. Anssi Törmälä ja Tony Kuntsi saapuivat kokoukseen klo asian kä sit te lyn aikana ennen päätöksentekoa.

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 14.04.2015 klo 16:15-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015 Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 05.05.2015 klo 17:30-19:16 Paikka Lammenkatu 18, Outokumpu, Monitoimitila Osallistujat Läsnä Pekkanen Niina puheenjohtaja Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula jäsen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot