PAASKYNEN SAVIYHDISTYS RY. iosso numerosso : EDISTAMISEKSI SAVIRAKENTAMISEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAASKYNEN SAVIYHDISTYS RY. iosso numerosso : EDISTAMISEKSI SAVIRAKENTAMISEN"

Transkriptio

1 SAVIRAKENTAMISEN aa aa EDISTAMISEKSI PAASKYNEN SAVIYHDISTYS RY iosso numerosso : - SAVIRAKENTAM ISKURSSI SOMEROLLA - KELTTIRAKENNUS ENGLANNISSA - HIRSISEINAN SAVIRAPPAUS PLUS PALJON MUUT ASIM!

2 Seuraavaan lehteen tuleva aineisto lahetetaan [Iaterialtill fdliande tidning skickas till: osoitteella: Ann-l\rarie Brax6n-Frommer, Ann-Marie Brax6n-Frcmmer, BocksvAgen 44, Bocksintie 44, Virkkala. Aineisio tulee olla Virkby. Iraterialet bdr vam redakionen lehtitoimikunnalla viim. 15-{ tillhanda senast den' , YHDISTYKSEN UUSI SAHK6POSTIOSOITE FoRENTNGENS NYA E-PosrADREss Saviyhdistyksen hallitus vuonna 1999 Lerbyggarforeningenstyrelse Tefo Pelto-Uotila, puheenjohtaha/odf drande Hauenkalliontie 2 842, Espoo p , o5o Teuvo Ranki, varapuheenjohtaja/viceordf6aande Humalisionkatu 7 b, Turku p , /teuvo.ranki Ann-Marie Braxen-Frommef, sihtee /sekretebre Bocksintie 44, Viftkala p. 0' , lvlarita Kl6n-Launonen, rahastonhoiiaja/kassdf Bocksintie 25, Virkkala p , Paul Bostrom syviilahdentie 15, Kirkkonumma p.040, Sinikka Siekkeli, Ratarinne 5, Espoo p , feksi: VaraieseneUSuDDleanter: Paavo Jairvinen sikil6 PL'108 A, llola p.040-5't3 0't90 Mikko Kyleimarkula Porintie 800, Humppila p SISALLYS/INNEHALL: Hallitus/Styrelsen Puheenjohtajalla/Fren odf6randen... 3 Syyskokous/Hdstmdte...4 someron kugsi... 5 Savirakentajien Vironmalka...8 savilattialle pa1kjnto...9 Kelftilaidalo savimieseikkai1ee...'12 Jasenmaksu 1999 '150 mk Medlemsavgift 1999 Yhdistyksen tili AKia (Siuntio) Fiireningens konto Kansikuva: Soreon kugilaiset Piimbilden: Klrsdeltagana i Someo Snelllnan-korkeokoulun olkipaolirokennuksello Helsingin Jolldksesson jokd keskiviikko idlkoot. Ldhetnlnin $,ww.saunalohti.f i/-sovise+/yleisesi++ely.hth NOLin 3yFkokous pidetddn Ruotsissa 5.-7.U sii+ii lisiiii seuraolt6sa Ler- och Holhbyggoren-lehdessii.

3 PUHEENJOHTAJALTA Saviyhdistyksen vuosikokous pid ttiin olkigallerian tiloissa Alastarolla. Kokous oli avoin kaikille jasenille ja tieto tapahtumasta oli mennyt hyvin perille. Vuoden 1998 toimintakeriomukesta voidaan todeta, etia mennl vuosi on ollut hyvin rkeaa aikaa Savjyhdistys ry:n vakaiden perustusten r kentamiselle. Yhdistyksemme on tullut tunnetuksi s;virakentamisen karkiorganisaationa Suonessa s ka Pohjoismaissa ja olemme saaneet erittain paljon positiivista julkisuutta eri tapahtumiet kautta. ltastarotta vuosikokous paatti myds uudesta hallituksesta, joka on nyt Hydella teholla jatkanut vanhan hallituks n uranuurtavaa toimintaa. Saviyhdistys ry:n hallituksen tavoite luoda toimiva jasenyhdistys, joka palvelee tasa-arvoisesti jokaistajasenta on nyt pisteessa, josta on haastavaa ja turvallista jatkaa. kevaan ensimmainen savirakentamiskurssi on pidetty Someron Kultelassa ja kokemuksia on taas saatu lisaii Savirakentamasessa paikattiset olosuhteet vaikuttavat lopputulokseen ratkaisevasti ja siksi uuden informaation kedaminen kokemusten kautta on hyvin tarked6. TaIa hetkelta suurimpia tavoitteita Saviyhdists ry:lle on kehittaa toimivaa infomaation kulkua kaikkien pohjoismaiden vata a seka yhteistyon tasddmista eri ekologisten yhdisqsten valilla. Norjassa pidetyssa NOLin eli yht ispohjoismaisen saviyhdistyk;en koiouksessa keskusteltiin eri organisaatioiden ja yhdistysten mahdollisuuksista liittya NOLin jaseneksi; Ekologinen rakentaminen ei ole pelk?istaan yhden joukon etuoikeus ja uusien kontakien luomjnen eri yhdistysten vatitle on tarpeellista myos tulevaisuudessa. NOLan saantduudistusten muutosehdotukset ovat nyt jokaisen maan vastaavitta jrisenyhdistyksilla kesiteltavina ja uudet s6ann0t julkaistaan seuraavassa Paaskysen numerossa. Kokouksessa padbttiin myajs edustajille jaettavasta matkakorvauksesta halvimpaa rcittia kayttaen.tarkeimpia asiota oli myds kielikysymys, jonka vuoksi emme voi ottaa vastaan Nol-Nyhetsbrev eli nykyisen Ler_och Halmbyggaren-lehden tekoa vuosituhannen alusta. Tatoudetlinen titanteemme on vakaa, mutta uusien jasenten liittyminen yhdistykseen edesauttaisi toimintamme taajentumista ja informaation jakelua jaseniltemme. Yhdistyksemme toimii taysin talkoovoimalla ja olemme kiinnostuneita kaii<jsta mahdottisuuksista jakaa vastuuta myds muille jasenille. Tojvomme, etta e aluejlta ldytyisihmisiit, jotka olisivat kijnnostuneita hoitamaan yhieydenpitoa Saviyhdistykseen pain. Nain saisimme luontevan yhteydenpitotavan eri PUolille suomeaja kokemusten vaihto rakentamis-ja muista hankkeista helpottuisi. I\rjkaliolet kiinnostunut asiasta taitiedat ehkii jonkun muun sopivan henkii6n, ota yhteytta Teroon. Kesa 1999 oli savirakentamisen aikaajatoivon mita miellyttiivimpia syyssaita jokaiselle Suomen savirakentajalle. Tero Pelto-Uotila puheenjohtaja FRAN ORDFORANDEN Lebyggarfdr ningens ersmote h6lls den i Olkigalleria, Alastaro. Till mdtet var alla medlemmar valkomna och informationen om mdtet hade gaft val fram- Om verksamhetsberiittelsen 1998 kan man konstatera, att det forgangn arei harvait en synnerligen viktig tid for skapadet av en stabil grud for foreningens ve*samhet. Var forening har i Finland och i Norden gjort sig ett namn som en ledande organisation inom lerbyggandet och vi har fatt synnerligen positiv publicitet genom olika evenemang. Arsmotet ialastaro utsag aven en ny styrelse, som nu fortsatter den tidigare styrelsens banbmande verksamh t. Malet ar ait skapa er medlemsfdrening, som enligt jemlikhetens principer er till f6r alla medlemmar, och vi har nu kommit till en punkt, varifran det ar b6de en utmaning och tryggt att fortsatta. Verens forsta kurs har hellits i Somero, i byn Kultela, och nya erfarenheter har ig n 6tts. N6r man bygger med lera har de lokala forhellandena en avgorande betdelse for slutresultatet och darfdr ar all ny information som fes genom praktiska edarenheter av mycket stor vik. Lebyggarfdreningens storsta utmaning ar nu utvecklandet av en smidig information mellan alla nordiska hnder och en okning av saharbetet mellan olika ekologiska organisationer. Vid den samnordiska lerbyggarftrreningen NOLS mdte i Norge 17.-' diskuterades mdjligheten att olika i6reningar och organisationer kunde ansluta sig till NOL; ekologisk byggande ar inte bara en speciell grupps privilegium och skapadet av kontaker mellan olika organisationer aven med tanke pa framtiden av vik. Fdrslaget till and ng av stadgar fttr NOL ar nu p6 utlatanderunda hos respekive landers fdreningar och d nya stadgarna publiceras i Svalans nasta nummer. Mdtet beslot aven att delegater soln deltar a NOLmdten fer reseercattning enligt tormanligaste rutt. Till de vikiga fregorna som behandlades h6rde aven sprakragan, som ar en orsak till att vi inte kan ta over NoL-nyhetsbrevs eller som den nu heter LeF och halmbyggarens redakion efter millenniumskiftei. Ver ekonomiska situation ar slabil, men nya medlemmar skulle bidra till att var verksamhet kunde utvidgas och informationen tillmedlemmarna effekiveras. Var torening arbetarju helt enligtalkoprincjpen och viiir irfresserade av att f{trdela ansvar aven p6 andra medlemmar. Vi hoppas att man iolika regioner kunde stalb upp och agera forbindelselank till Lerbyggarfdreningen. Sa kunde vi fd ett naturligt natverk mellan olika d lar av F nland och informationsutbytet om byggen och andra projekt skulle underlattas. Om Du ar intresserad av saken eller kannertill negon annan lamplig person, kontakta Tero. Sommaren 1999 varf6r lerbyggen fin tid och nu tilldnskarjag varje lerbyggare ifinland fina h6stdagar. Tero P lto-uotila ordfdrande

4 SAVIYHDI5TYS Sovirokentonisen Edis+iihiseksi ry. LER8Y66A R FORENIN6EN rf, KUTSU INBJUDAN saviyhdistyksen SYYSKOKOUKsEENTII.I LERBY66ARFdRENINGENS HoSTMOTE louqnfoino olkoen klo. 11.0O liirdcgen den frdn kl Poikkq: Sornero, Kul+elon kylii, Plot$ Sonero. Kultelo by Kestikievori Sebiinmiiki. Hiiheen Hiirkiitie 192 Kestikievori SeDiinhiiki, Hdneen Hiirkiiiie 192 O{elrno: Sqviyhdistyksen syyskokous: tnh. jdsentnoksun Suuruus, toihin+osuunnifelmo v Lounos Kultelqn sovikeskushonkkeen esittely; Savi/hokerokennuksen esitiely Cothdrina Kojonder / Talno Kinhunen / Teuvo Ronki Iltqpolo; sounoilfo jd tokosso nokkornnpoisfoo yddvninen: 100 hk/h ilm. liinowottei+o 125 mk/h liindvootteillo Lounos jiilkiruoollo +oi kohvillo 50 nk; Kohvi jo pullo 10 tnk lltopalo 30 mk Pakkaaf osanot'tajal. luakaa nukaname AIK(EA, nil<a wi kiinnosraa rnuita: kirjoja, lehlileikkeird valokwia r'rn. Progrqn: ll -12.erbryg/gafi 6rening ns h6slmof : bl.o. medletnsoeiflen siorlek, wrksohheisplon fijr Lunch Presentotion ov Kulfelos lercentruh; Presentqtion ov lerlflis - b)'ggnoden Coihorino Kojonder / Timo Kinnunen / Teuvo Ronki Kriillsnal; Bosfukvdll med kortgrillning vid bmson 100 hk/pers. Lrfon sanglinne; 125 mk/pers. ned sanglinne Lunch ned ef+errdtf el. koffe 50 nk; Koffe rned bulle 10 mk: KliillsnSl 30 mk Kala dehagqrc, ta hed ALLT son kan intrcsteft andm le b6caer, tidningsurklipp, folon nn. Illnoito yefiiviillisesti holuotko ydpya jo Vainligen onge om bu vill dvernott och tnihin ruokoiluihin holuo+ osollistuo! vilkd haltider Du villdello al TERVETULOAI VALKOIAAAEN! tltuutol(set mahdollisia - R ltt till andring fitrbehale Lisijd Sepdhlndki-inf oo Mrhdre informdtion oln Seprinhiiki

5 Teuvo Ranki, rakennusarkkitehti SAVIRAKENTAMISKURSSI SOMEROLTA S99 Somerolla, Varsinais-Suomessa jerjestetty kurssi liitw savialan jatkokoulutus- kehittdmiskeskushankkeeseen, joka on lehenyt liikkeelle Someron Kultelan Masse vuonna Alueelb l,sydefteva savi tunnetaan erinomaisesta laadustaan ja paikalla onkin pifldt pednteet saven tuobnnollisesss kayt6ssa. Kylessa on toiminut mm. savenvalajan vershita ja tiilitehtaita. Perinteistd tiilen valmistuksen ammattitaitoa l6yw kyhstii edelleen. Ku6si antoi iailleen fsaa f ba ja valmiuksia saven rakentamiskeyttdon. Kurssialueena oli Timo Kinnusen isanndimen Ke tikievari Sepenmaien pihapiiri, ionka toimintaa tehtava rakennls tulee mydhemmin tukemaan. Leaderhankkeeseen kuuluvan kurssin jeriestajana bimi Kultelan savi- ja matkailuhanke. Kurssin harjoitustyitkohteena oli pajarakennus, ionka seindt valettiin muottia keytelen paikalla. Ensimmaisg kerba Suomessa valumassana kaybttiin sakean savilietteen ja kuivan puuhakkeen sekoitusta, joka osoifrautui oivalliseksi valumateriaaliksi. Aineiden kasftely on yksinkertaista ja ongelmatonta, koska hake saatiin helposti sekoitettua savilietteeseen kaftden isoa, beionin valmistukseen tarkoitettua vaakatasosekoitinta. Pajarakennuksessa keyiettiin kaksoisrunkoa, jolla syntyi 250 mm paksu seinarakenne. Runkoratl.aisua on kaytetty aiemmin Sinikka Riitti6n rakennuksessa Vehmaalla. Runkorakenteesta on tarkat piinokset saviyhdistyksen tiedotus-lehdessii. P/AlsKysEssA. ro t (1998). -{-

6 Kurssille osallistui kaikkiaan 15 kurssilaista. Muutama kurssilainen oli mukana osan kurssiaiasta. Kurssin ilmapiii oli innostunut ja innovatiivinen. Monenlaisiaihepiiria koskettavia ideoita pulppusi tiukoissa keskusteluissa ja illanistujaisissa. Suurin osa kurssilaisistahan myats y6pyi paikan paale, joten kurssipaivet venahtuet vslilh hwinkin pitkiksi. KuFsilaisten dpeyden ansiosta koerakennuskin saatiin valmiiksi kufsin aikana. $ it i:'i :t *:,a Pedvasluu kufsin opetusduolesta oli kirjoittajalla, mutta keraamikko Catharina Kajanderin tiedot ja aktiivinen panos tiiydensi varmasli kurssin anlia me*ittavasti. Kurssilaiset saivat Mustua myds perinteiseen tiilenvalmisfukseen iiilimestari Arvo Kankareen opastuksella. Kurssilla esitelmdivat my6s teknillise$e korkeakoulusta a*kitehti Mika Westermark, joka kertoi luonnonmukaisen rakentamisen mahdollisuuksista, seka saviyhdistyksen puheenjohiaja, arkk-yo Tero Pelto- Uotila, ioka oli kgynyt Saksassa tutustumassa kurssilh keytety a bkniikalla rakennettavaan omakotitaloon. Timo Kinnunen huolehti kokeneesli rakentamistydn paivftaisisti jerjestelyiste. Perjantaina tehtiin bussilla tutustumisrelki Varsinais uomessa rakennettuihin bi tekeilh oleviin savi- ja olkipaalirakennuksiin. Hieman kevyempi matkapaive huipentui rentoihin pdefrejaisiin Sepenmaen Kievarissa. Timo Kinnusen vankgn kokemuksen ansiosta rakentamisen valmistelutyttt oli tehty mallikelpoisesti. Taman vuoksi kurssitydskenlely paasi jouhevasti ja ripedsti alkuun. Timo oli mytts iuuri saanut kunnostettua kurssilaisten kdytt66n mitd oivallisimmat kurssirlal suudne takkatupineen ja saunoineen vanhaan tiiliseen navettarakennukseen. Runsaasti vierailiioita kevi viikon aikana tutugtumassa kiinndstavaan mateiaaliin ja rakentamisdrosessiin. Sanomalehdet huomioivat kurssin nakwasti j6 uutisoivat savirakentamisestasiallisesti ja my6nteisesti. Pitopalvelu Kareva Ky:n Eeva SyieE hoiti pemttgin kurssilaisille takkatupaan herkulliset lounaat, kahw.ia iftapalat Tunnelmalliset ja toimivat tilat ovat myds jatkossa kaybttevisse erilaisten tilaisuuksien ja kurssien pitoon. NaitZt puitteih uskaltaa kyih kokemustemme perusteella mita lampimimmin suositella. KuFsin ohessa kunnostettuun naveltarakennukseen kurssisia ja savirakentramisesta kertova nayftely. Nayttevyn voivat kiinnostuneel keyda vapaasli fufusfumassa, klten my6s kurssilla rakennettuun savipajaan.

7 Kultolaee. pidefievana avoimien ovien pdivana, lauantai 10.07, klo aloitet an kursgllla bhdyn savipalarakennuksen seinapintojen appaua kalkkilaaslilla, Rappauetyii i.tkuu aunnuntaina, Opofrem.an iulee kalkkirappaust n asi.ntuntija, maalarimestari l(alovi Jervinen. filaalarimesi.ri Jgrvinon opettaa peivi n alksna myfb maalion omatoimlsla valmiatambta. Reppaustalkoieiin ja kelkkir.ppaukaen aalaiauukriin perehryme n ovat kalkki kiinno tuneot brvetulleib. Viikonlopun aikana Kulielassa tapahhru monenlabta muutakin mielonkiintobia, ioten kannattaa trlla kalsomaan. Savip.iah oaoite on: Sepenmeen Xievari, Hameen Haftdtie '192, 31iO0 SOIIERO. Puh. 0,11168l,1537 ( Tlmo Kinnunen ) KUVATEKSTIT: 1- Tasta lahdettiin tiikk lle.pajarakennuksen runko ennen valutoiei 2. Catharina Kajander tek koerappausalueita rakennuksen pohjoispaetyyn. 3. Eeva Sydabn heftut taieivat olla kufsin parasta ama.,l.messan sekoihlsjadestelyt Vaaketasos koittimessa tehtiin ensin saviliete, johon s koitettin oikealla olevaan perek5nyyntehtye haketta. 5. Kwaustauolla kurssilaiset Ddeshrat vahan hengahtamaen tyonse aeressa. 6. Mati Eerikginen junttaa massaa liukkaan. Tikkailla hankk n Duuhamies. Timo Kinnunen, asettelee muottirakenteita piiatyf. 7. Massa tuoliin kotiksny'e tyomaalle kasaan, josta siul oli helodo siiftla muotteihin. 8. Rakennuks n seinat saaliin kurssiviikon aikana valetha valmiikd hwien saiden vallil ssa. Lauantaina jouduttiin ssteen vuoksl vel.iimaen suojap it rakennuk6en paa e, mutta tyo olikln jo silloin valmis. Kurssin kokemuksisb voi karba, eftd: - hakkoen ja saven sekoitus on kateva savirakentamismaledaali - kurssien valmisteluihin kannattaa oaneufua kunnolla - kurssipaivien pituuden tulee mahdollistaa toiden juoheva eteneminen - kurssilaisten panos ja ideat savirakentamisen kehittdmisessa ovat merk tevie - en'laista asiantuntemusta omaavien ihmisien kannattaa yhdisefi tietojaan ia kokemuksiaan savirakentamisen kehittalmisesse - laitbiden ja tyttmenetelmien kehittiminen on jatkos a Erkeea - kursseilta ja muista savirakenhmishankkeisla saatava kokemus on savirakentamistietouden ja --osaamben kannalb erfttain Hfkeea, osaamisen karttuessa kasvaa rryds savirakentamisen uskottavuus varteenoiettavana fakenhmismenetehane -erilaisten savirakentamistekniikoiden kokeilu kubaeilla kannattaa.f'l.:t tilffi*i j*h,*

8 Teuvo Ranki SAVIRAKENTAJIEN MATKA VIROON Pieni ryhme savirakentajia Suomesta ja Ruolsista teki kolmen peivan matkan Viroon kesekuun alkupuolella. Ryhman koko oli '14 henkilita, joista suomalaisia oli 11 ja ruotsalaisia 3. Matkalaiset olivat professori T6nu Keskkiilan vieraana. T6nu Keskkiila toimii Tarton yliopjstossa maatalouden rakentamisen professbrina, ja on tutkinut mm. Viron vanhoja savirakennuksia. Keskkiila on julkaissut myos uudestaan 2o-luvull aiemmin ilmestyneen savirakentamisoppaan, jota han on teydentiinyt tekemillddn koiausohjeilla. viron savirakennukset siaitsevat etela-virossa, koska rekentamiseen sovelluvaa savea l6ytyy vain tiisie osada maata. Matkalla pgasimme tutustumaan useisiin savirakennuksiin ja 6aimme konkeettisen luntuman paikalliseen savimateriaaliin ja kdytettyihin tekniikoihin. Suudn osa rakennuksista, joihin tutustuimme, oli erilaisia kotieliinrakennuksia, multa myiis asuinrakennuksia ja yksi meijeri oli kohteinamme. ( Paeskysessi no 'l / 1999 on seikkaperainen kirjoitus Viron savirakennuksis{a, jolen tesse ei rnenna aihepiiriln kovin syvelle ). Saven laatu saattoi vaihdella eri kohteissa, koska rakentamiseen kiiytetty savi otettiin aina aakennuspaikan vieresta. ssvirakentamismestadt osasivat ottaa saven laadun huomioon. Laihoihin saviin saatettiin laittaa runsaammin olkisilddua tai oksia joukkoon, jolloin seinasla saaliin lujempi. MerkilleDantavaa oli. eta kohteissamme kaytetty savi oli yleensa varsin laihaa, joissakin melkein hiesua. saven laatu nayff uten poikkeavan esimerklksi Suomen massiivisavirakennulsissa keytelyde savesta. Kohdal, joissa vett! oli pedssyt savirakerieisiin pitemmen aikaa, olivat tietysti vaurioiluneet. Vesi turmelee laihaa savea jonkun veraan heloommin kuin lihavaa. silti Mron savirakennusten kestevyyte voidaan pitde varsin hyvene, kun otelaan huomioon niiden jopa 150 vuoden ika. Viron savirakennusten lulevaisuus nayttad huolestuttavalta. Rakennusten kunnos,tamiseen ei ole keyteftevissa rahaa ia savirakentamistekniikan tuntemus on aikojen kuluessa paljolti unotdunut. T6nu Keskkiila on tehnyt anokasta tyijfe neuvomalla savirakennuslen kunnostamisessa ja monissa rakennuksissa on tehtykin koiauksia. Ndyftee kuitenkin siltd. etta useita savirakennuksia tulee tuhoutumaan seuraavien vuoden aikana. Olisikohan mahdollisla saada vaikka pohjoismaisella yhteistytille aikaan kurssia tai kansainvrlistd ty6leirie Mroon? Savlrakenlamisesla kiinnostunut joukko voisi ottaa jonhn koiaustarpeessa olevan kohteen ohjelmaansa. Nein saataisiin udelleen tuntumaa vanhoihin tekniikoihin ja kynnys lehtee kunnostamaan savirakennuksia ehkd madaltuisi. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteytte vaikka ternen kirjoittajaan tai muihin saviyhdis,tyksen hallitu ksen jdseniin. Viron matka oli monin lavoin anloisa. Saimme T6nulta saviasioiden ohessa myds monipuolisen lietoannoksen Viron historiasta ia kulttuurjsta. Tietysti savirakentajal puhuivat myds savesla ja yhtoistyttsie. Ehkepa tessekin tapaamisessa jotkut ideal saivat uutta innostusta ja potkua. Matka oli mytjs tunnustelu mahdollisia uusia Vircn matkoja va.ten. Mikali matkoja jarjestetden, niida tullaan tietysti ilmoittamaan Peeskvsessa. Aluq jossd \4ron mau lld lulusrl{r'iskohtejnd olleet savinkennukset siaitsevdr

9 Teuvo Ranki, rak.a*k. SAVILATNALAATTA PALKITTIIN VUODEN YTIIPARISTOTEKONA VARSINAIS.SUOIIIESSA I Varsinais-Suomen Agenda 2'l:n (kuntien yhteistyatverkosto) ymparist6tieloisuuden ryhma jarjesti iane vuonna loisen kenan kilpailtrn, jossa haluttiin tehde pienten ja keskisuurten yritysten ympdristdtekoja tunnetuksi. Tana vuonna aiheena oli kotitaloudossa kiiytetteve ekotuote, ionka koko elinkaaressa on ymperistdasiat otettu huomioon. Polttamattomia savilattialaattoja valmistava vehmaalainen maaseutuyrfttaja Sinikka Riittid osallistui myds kilpailuun. Sinikka Riitttion savilattialaatta nousi kilpailun ylivoimaiseksi voittajaksi. Polttamaton savilaatta tattian paellysteend on uusi, innovatiivinen keksintd jonka valmistaminen saestda runsaasti energiaa poltettuun savilaattraan verattuna. Riittiiin tilalla hatat tehdadn pifdlti ka6 ydna kayttden itse rakennettuia koneita apuna. Savilattian kehitystyd Hhti liikkeelle Fama Maaseutukeskuksen projekista, "rakennejarjestelmien kehittaminen luonnonmukaisille rakennusaineille'. Tyohdn saatiin mukaan fil.tri Erkki Lokka Espoosta. Lokan vankka, vuosien aikana hankkima materiaalitutkimuksen osaaminen, seka pi&ajennitteinen, sid(ee ty6 savilafian kehftemisesse mahdollisti sen, etta meilla on nyt kaytetavissiimme uusi, kiehtova, ja monenlaisia kaytttimahdollisuuksisa antava lattiamateriaali. Savipohjainen lattialaatta luo oivallis n fisan nyt k6ytiisse obvien luonnonmukaisten lattiamateriaalien valikoimaan, joit ovat puu, kivi, ko*kija linoleumi. Savilattian monenlaiael variointimahdollisuudet voivat innostaa jannittaviinkin kokeiluihin. Hienoinen kimmoisuu6 ja tarvittaessa aikaansaatavat pehmeat vdrisavyt tekevat savilattiasla vaamasti hwin varteenotettavan vaihtoehdon esimerkiksi keitti6iden ja muiden asuintilojen lattioissa. Savilattilaattojen keyftokohteet voivat tulevaisuudessa l6ytyi pienimpien majojen lattioista q/yiikkaimpien asuntojen sisustuksiin astr. Kiinnostuneet voivat tieduslella asiasta larkemmin Sinikka Riitti6ll5, puh (02) I tai Sinikka Riittiit (edesse) istuskeleetl/ytyvaisena -rakentamansa savitalonesk{affi un en savil6ttian aeresse. Kuva on vuodelta 1998.

10 Kelttilaisten rautakauden aikaisia asumuksia on pyritty rekonstrukioimaan niista tehtyjen ldytitjen avulla. Asumuksista on jeenyt maaperan kerrostumiin seinatolppien ja tulisijojen jeftemia jelkia viitteeksi arkelogeille, jotka ovat niiden perusteella pyrkineet analysoimaan rakenteita ja muotoa. Edtyisen innokkaita arkelogeja ja tutkijoita ldytyy Wales:sta, Lounais-Englannista, jossa kelttildinen kulttuuri oli erittain kukoistava rautakauden aikana. Wales:n pedkaupungin Cardrff-? Hhistolle nousi vuonna 1992 kopio keftilaisesta kyestei. Kelttikyla sijaitsee museoalueefla, Museum of Welsh Life, ionne on myos siirretty Ehiymperistost?i arvokkaita savirakennuksia, jotka ovat alunperin rakennettu alkaen 1500 luvulta. Tutustuminen koko museoalueeseen voi helposti viede yhden pgivan, joten on syyta varata riftavasti aikaa. Osoi e: Museum ol Welsh Lite, St Fagans, Cardifr CFs 6XB, puh. (01222) 569/U1 Rakennus ilman katefta Rakennus valmiina Englannin kartta. Kelftitalo Cowbidge:ssa Arkeologin ja muulaman arkkitehtiopiskelijan tavoite rakentaa kelttilainen "round house" lehti liikkeelle savi.akentamiskurssista Plymouth:n yliopistossa- Rakentajat olival kaytaneet rungontekoon aikaa noin 5 kuukautta ja runko oli pyritty konstruoimaan mahdollisimman larkasti vanhoja metodeja noudatlaen. Rakennuksen pohjatydt olivat pienimuotoiset, si a ainoastaan humuskerros oli poistettu ja maalattiaksi jaavd osa oli tampattu tiiviiksi kenokseksi. Tamtr paaminen oli tehty "rituaalinomaisesti", koska maalattia oli toiminut tanssilattiana paikalliselle kansantanssidorukalle. Savirakentamisen opiskelu Plymouth:ssa on helppoa silld arkkitehtikoulun yhteydessa toimii Englannin savirakentamisen keskus (CEA), jossa arkkitehtioppilaat voivat osallistua savirakenlamista kesifteleviin kursseihin. Keytenndn puoli on loteutettu erinomaisesti ja luennoitsijat vaihtuval melkein viikoittain. Kurssi antaa hwan kokonaiskuvan savirakentamisesla ympari maailmaa ja myiis perinteiside bkniikoista Englannissa, kuten Adobe ja Rammed Eafth. '10 Kelftitalon pohjatydt. Tolpat ja maalattia.

11 Seinetolppien pe hiillosteftiin ja upotettiin maahan. Tolppien veliin punottiin puunvesoista seind jaykistamaan rakennetta ja sitomaan savea, Kaikki liitokset lovettiin, tapitettiin tai nidottiin yhteen tuoreella lehmennahalla, joka kuivuessaan kiristi solmun tiukasti. Vesikatteens asumus sai pitkista saniaisista nidotuista vyyhdeista, jotka ladottiin paelbkkdin katonharjalle asti. Saniainen valitiin koemielesse katemateriaaliksi, vaikka kelftien uskolaan kewaneen olkikattoja. Kaftotuolin ja seinetolpan tapitus Le h m A n n ah a ll a sol m ift u I iito s Reystaiden paet tasattiin pensasleikkurilla ja katon kokonaisdaksuudeksi tuli noin 60cm. Harjalb jabttiin aukko savujen poistumista ja tuuletusta varten. Ennen saviseinan rakentamista Daikattiin seinadunoksessa olleet suurimmal aukol kuusenhavuilla. Savimassa sekoitettiin paljain jaloin rakennuksen vieressa olleessa maakuodassa. Savi oli kaivettu Ehipellolta ja oli luonteeltaan melko lihavaa ja punertavaa. Saveen sekoilettiin hevosen lantaa ja kuivattua saniaisista tehtyd silppua. Seinet slammattiin kesin sise- seke ulkopuolelta kertaalleen. Savea oli vaikea saada jeamaan punosten sisaan ja paras ja tiivein kerros tulikin heittiimalle savimassaa jerjestelmalfisesti alhaalta ylospein. Rakennukseen tuli kaksi oviaukkoa ja ensimmeinen asukas astui ovesta sisdlle hieman ennen jouluaattoa Sisalla vallitsi hyvin primitiivinen tunnelma ja rautakausi tuntui olevan lahemdene kuin koskaan aikaisemmin. Tero Pelto-Uotila rakennusarkkitehti, arkkitehti-yo aih Balrahhal+a 11 Linda Watson, Dip.Arc.Conservation Senior Lecturer and Co-ordinator Cenler for Earthen Architectu.e Plymouth School of Architecture Hoe Center, Notte Street Plymouth Devon PL1 2AR, UK Tel.(01752) (01752)

12 !.AsfENstvLlT SAV YHTY Syysyd,n tunnelmaa voi kohentaa savilyhdylh, Veteen peilautuva lyhty on varma katseenvangitsija kesamdkilla ia lapsille se tarjoaa mukavaa puuhastelua, kun vanhemmat ovat muissa tiiissa. Savipallot pyttnlethan kasille ja ryhdyn rakenne on aivan sama, kuin lumilyhdylla. Pallojen kiinnittamiseen voi kdyftaa hieman vefta tai pienia tikkuja. Savilyhdyn koko maaraytyy saven laadusta ja paikasta, jonne se halutaan rakenneftavan. Luonto on talla hetkele kuiva ja on syyta olla metsapalovaaran vuoksi varovainen. Kynttildiden pohjalevyksi sopii savesta rullattu levy, joka on syyh tehda savilyhdyn pohjapinta-alan kokoiseksi.

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex SmartStore TM ROBUST As unbreakable as it gets SmartStore orthex Laatikko kovaan käyttöön SmartStore TM Robust kestää niin iskuja kuin suuria lämpötilan vaihteluita. Laatikot pinoutuvat tukevasti päällekkäin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 15.8.1981 Helsinki No 22/81 S TYYPPIHYVÄKSYTYT MERKKILYHDYT (KULKUVALOT) Kansainvälisten sääntöjen yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972 (Meriteiden säännöt

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Seinät olkipaaleista Lampolaprojektin tuntumia

Seinät olkipaaleista Lampolaprojektin tuntumia Seinät olkipaaleista Lampolaprojektin tuntumia Petri Leinonen Kukkolankosken luomu Jokivarrentie 1651 95520 Kukkola Taustoja - lammastalous aloitettu 2006 - ei omia käyttökelpoisia rakennuksia - kaksi

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Justus ry/rf PÖYTÄKIRJA/PROTOKOLL 21/2013

Justus ry/rf PÖYTÄKIRJA/PROTOKOLL 21/2013 Justus ry/rf PÖYTÄKIRJA/PROTOKOLL 21/2013 Syyskokous Höstmöte Aika/Tid: 19.11.2013 klo/kl. 18.00 Paikka/Plats: Auditorio 405/ Auditorium 405 Läsna/ Närvarande: Caius Honkanen (puheenjohtaja/ordförande)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja TENDERI on Turun Kiskoliikennekerho ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka sekä kieli

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka sekä kieli YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka sekä kieli Tarkoitus ja toiminta Jäsenet 1 Yhdistyksen nimi on Suomen laivainsinöörien yhdistys - Finlands skeppsingenjörförening LARADI ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY Kirkkonummen kehitysvammaisten tuki ry UUTISKIRJE syksy 2016 KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Uutiskirje

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

helppohintaisia, kestäväisiä, lämpimiä, metsääsäästäväisiä, wähemmän tulenarkoja, siistejä ja somia rakennuksia kysymyksen-alaisena

helppohintaisia, kestäväisiä, lämpimiä, metsääsäästäväisiä, wähemmän tulenarkoja, siistejä ja somia rakennuksia kysymyksen-alaisena Savirakennusten vauriot ja niiden korjaaminen helppohintaisia, kestäväisiä, lämpimiä, metsääsäästäväisiä, wähemmän tulenarkoja, siistejä ja somia rakennuksia kysymyksen-alaisena Teuvo Ranki Savirakentamisopit

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

ADORA

ADORA Adora har skandinavisk, exklusiv design som sitt signum. Adora är grundat i Danmark och företagets armaturer kännetecknas av trendkänslig stramhet, renhet och modern formgivning. Zebra Reklambyrå, Trollhättan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat 3.2.2017 arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal KANSALAISOPISTOJEN CAF 2017 Mi + Vako yhteinen raportti! TOIMINTA 1 JOHTAJUUS johtamisen arvot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 97/2009 vp Varusmiesten terveydenhuollon taso Eduskunnan puhemiehelle Keuruun varuskunnassa varusmies sairastui kuumeeseen, ja häntä pidettiin lääkityksen avulla kaksi viikkoa majoitustiloissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1091/2005 vp Opintotuen asumislisä Eduskunnan puhemiehelle Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintorahaa ja opintolainaa saa kuka

Lisätiedot

ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE. Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook

ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE. Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook PERHETALO ANKKURI Parainen * Moniammatillinen työyhteisö (äitiys ja lastenneuvola, lastenpsykologi, koulupsykologit, koulukuraattorit,

Lisätiedot