ETL ERITYISEHTOJA TIETOLIIKENNEPALVELUISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETL ERITYISEHTOJA TIETOLIIKENNEPALVELUISTA"

Transkriptio

1 Erityisehtoja tietoliikennepalveluista ETL ERITYISEHTOJA TIETOLIIKENNEPALVELUISTA Elisa ETL03 1 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisakonsernin toimituksiin ja ne täydentävät IT2000 YSE yleisiä sopimusehtoja. Mikäli nämä ehdot ja IT2000 YSE yleiset sopimusehdot tai erityisehdot ovat ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja. 2 TOIMITUS, ASENNUS JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN 2.1 Toimittajan on luovutettava tuote tai palvelu asiakkaalle sovittuna toimituspäivänä. Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, se on vähintään neljä (4) viikkoa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. Jos asennuksesta ei ole toimittajan kanssa sovittu, laite on toimitettu, kun se on asiakkaan noudettavissa. 1.2 Määritelmät Laite, laitteisto, telepäätelaitteet, reitittimet, tietokoneet ja muut tekniset välineet. Laitteistona pidetään myös asiakkaan hallitsemia 2.2 Asiakas vastaa kustannuksellaan tuotteen tai lähiverkkoja. Laitteiston toimitus ei sisälly tietoliikennepalvelun palvelun käyttöympäristön saattamisesta toimitukseen, ellei niin ole toimittajan ohjeiden mukaiseksi. Jos asennus erikseen sovittu. on sovittu toimittajan tehtäväksi, toimittajan Liittymä, tietoliikennepalvelu, joka mahdollistaa tulee luovuttaa asiakkaalle hyvissä ajoin kirtintäpalveluiden asiakkaalle muiden tietoliikenne- tai viesjalliset ohjeet käyttöympäristön saattamiseksi hyödyntämisen. toimittajan ohjeiden mukaiseksi. Toimittajalla Ohjelmisto, laitteisiin liitetty tai niissä käytettävä on oikeus yhteisesti sovittavana ajankohtana tietotekninen ohjelmisto. Ohjelmisto ei tarkastaa käyttöympäristö ennen sovittua sisälly toimituksiin, ellei niin ole erikseen sovittu. asennuspäivää. Jos asennusta ei ole sovittu Ohjelmiston toimitus sisältää vain oh- toimittajan tehtäväksi, toimittajan tulee asi- jelmiston käyttöoikeuden ilman käyttöoikeuden akkaan niin pyytäessä antaa tarvittavat tiedot edelleenluovutusoikeutta. Ohjelmiston asennuksen tekemiseksi. toimitukseen ei sisälly ohjelmiston ylläpitoa eikä päivityksiä, ellei niin ole erikseen sovittu. 2.3 Jotta toimitus voitaisiin tehdä sovittuna aikana, Palveluaika, palvelutason perusteella määräytyvä asiakas vastaa ilman toimittajan ohjeita- aika, jolloin palveluun sisältyviä toimenpiteitä kin siitä, että suoritetaan kuukausimaksua vastaan. - toimitusosoitteessa on sovittua käyttöä Normaali työaika ellei muuta ole sovittu. varten riittävä tekninen, tietoturvallinen Palvelutaso, palvelu-, vaste- ja toimitusajat ja toiminnallinen ympäristö ja laitteisto, erikseen määritellyille palveluille, käytettävyysprosentti kuten esimerkiksi rakennuksen sisäinen sekä sanktiolaskenta, SLA viestintäverkko; (Service Level Agreement). - tilat ja asiakkaan vastuulla olevat laitteet Tietoliikennepalvelu, palvelu jonka toimittaja ohjelmistoineen täyttävät tietoliikenneverkkoon tarjoaa tyydyttääkseen asiakkaidensa jonkin liitettäviltä laitteilta edellytettä- tietoliikennetarpeen, esimerkiksi liittymä tai vät ja sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset; tietoliikenneyhteys. Tietoliikenneyhteys, kahden pisteen välinen tiedonsiirtomahdollisuus. Toimittaja, Elisa-konserniin kuuluva yhtiö. Tuotekuvaus, asiakirja, jossa tuotteen pääominaisuudet on kuvattu sellaisina, kuin ne toimitettaessa tai tuotekuvauksessa mainittuna päivänä olivat. Ylläpito, tarpeelliseksi katsottujen valmistajan toteuttamien muutosten tai korjausten tekeminen ohjelmaan, laitteistoon jne. Muutos tai korjaus ei tarkoita uuden ohjelmaversion toimittamista, mitä puolestaan nimitetään päivitykseksi. - toimittajalla on tietotekninen pääsy asiakkaan laitteisiin ja järjestelmiin. 2.4 Jos asennus on sovittu toimittajan tehtäväksi, asiakkaan tulee järjestää toimittajalle pääsy asennustiloihin yhteisesti sovittavana ajankohtana asennuksen tekemiseksi. Asiakas vastaa kustannuksellaan asennuksessa tarvittavien työskentely- ja säilytystilojen järjestämisestä. 2.5 Mikäli ei ole sovittu erillisestä hyväksymistestistä, asiakkaan tulee tehdä tuotteen tai palvelun vastaanottotarkastus seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun toimittaja on sopi- 1

2 muksen mukaisesti toimittanut tuotteen tai palvelun asiakkaalle. Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava toimittajalle kirjallisesti toimituksessa havaitsemistaan virheistä tai puutteista. 2.6 Sellaiset puutteellisuudet tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa tuotteen tai palvelun käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta toimittaja on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korjaamaan ne. 2.7 Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen mukaisesti ja huolellisesti. Asiakkaan tulee antaa toimittajalle riittävät ja oikeat tiedot toimitukseen kuuluvien töiden tekemistä varten sovitun mukaisesti. Asiakas vastaa toimittajalle antamistaan tiedoista ja ohjeista sekä sopimuksen mukaisen tuotteen tai palvelun soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen. 2.8 Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki tuotetta tai palvelua varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, suojaukset, liittymät ja yhteydet, ellei toisin ole sovittu. Asiakas vastaa niiden toimintakunnosta ja yhteensopivuudesta sekä huolehtii siitä, etteivät ne tai niiden käyttö haittaa tai häiritse toimittajan tai muun tietoliikenneverkon toimintaa tai niiden käyttämistä tai niiden muita käyttäjiä. 2.9 Puheluiden toimituksessa toimittajalla on oikeus irtisanoa asiakkaan puolesta aikaisemmat sopimukset puheluiden ohjauksesta. 3 HINNAT 2 lisäksi seuraavat ehdot: 3.1 Toistuvat maksut laskutetaan toimittajan laskutuskäytännön mukaisissa laskutusjaksoissa. Maksuvelvollisuus alkaa tuotteen toimituspäivästä ja päättyy, kun sopimus irtisanomisajan tai sopimuksen määräajan kuluttua loppuun päättyy. Toimittajalla on oikeus lähettää välilaskuja. 3.2 Huomautukset laskusta on tehtävä ja riidaton osa on maksettava laskun eräpäivään mennessä. Maksukehotuksesta peritään hinnaston mukainen maksu. Käyttöön perustuvien maksujen tarkemmat maksulliset erittelyt on tilattava viimeistään kahden kuukauden kuluessa laskun päiväyksestä lukien. 3.3 Asiakas vastaa maksuista, vaikka palvelua olisi käyttänyt joku muu kuin asiakas itse. Vastuuta ei vähennä se, että asiakas on ilmoittanut laskutusosoitteeksi käyttäjän osoitteen. Toimittajalla on oikeus ilmoittaa tällaiselle käyttäjälle asiakkaan sopimusrikkomuksista. 3.4 Toimittajalla on oikeus sopimusta solmittaessa tai milloin tahansa myöhemmin vaatia ennakkomaksu tai vakuus. Panttaus käsittää myös pantin tuoton ja pantatun omaisuuden sijaan tulevan omaisuuden. Pantin hoitokustannuksista vastaa asiakas. Toimittajalla on oikeus asiakasta enempää kuulematta realisoida pantti parhaaksi katsomallaan tavalla erääntyneiden saataviensa maksamiseksi. 4 TIETOLIIKENNEPALVELUJEN HUOLTO JA YLLÄPITO 4.1 Toimittaja ylläpitää tietoliikennepalvelun parhaaksi katsomallaan tavalla vastaavalla tasolla, kuin alun pitäen sovittiin, ottaen kuitenkin huomioon kohdan 8. Huolto on sekä ennakoivaa että korjaavaa huoltoa. Toimittajan huolto- ja ylläpitovastuu koskee toimittajan ja tämän alihankkijoiden tietoliikenneverkkoa liittymään asti, liittymä mukaan luettuna. 4.2 Toimittajalla ei ole velvollisuutta korjata sellaisia häiriöitä, vikoja tai virheitä, jotka johtuvat asiakkaan, muun tuotteen käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastattavasta syystä. Asiakkaalla ei ole oikeutta huoltaa tai muuttaa tietoliikennepalveluita ilman toimittajan suostumusta. 4.3 Vuokratut laitteet ja palveluun sisältyvät toimittajan omistamat, asiakkaan käytettävissä olevat laitteet vaihdetaan tai korjataan entiselleen niiden normaali kuluminen huomioon ottaen. Toimittajalla on milloin tahansa oikeus tarkastaa laitteet sekä vaihtaa laite toiseen toiminnallisesti vastaavaan. Asiakas ei saa muuttaa tai muokata laitteita tai niihin liittyviä ohjelmistoja ilman toimittajan suostumusta. Asiakkaan on otettava vakuutus hallussaan oleviin vuokra- ja varalaitteisiin. 4.4 Vikailmoituksia otetaan vastaan ympäri vuorokauden. Ellei muuta ole sovittu, toimittajan on aloitettava vastuunsa piiriin kuuluva työ kolmen työpäivän kuluessa (vasteaika) vikailmoituksen vastaanottamisesta lukien. Vasteajan kuluminen katkeaa, jos työn estää asiakkaan vastuulla oleva syy. Toimittaja pyrkii saattamaan työn loppuun yhtäjaksoisesti. 4.5 Vika katsotaan hyväksytysti korjatuksi, kun tuote tai palvelu osapuolten yhteisessä testissä toimii tai kun asiakas toteaa sen toimivan, kuitenkin viimeistään yhden vuorokauden kuluttua siitä, kun toimittaja ilmoitti sen toimivan toimittajan omalla testillä. 4.6 Jos toimittaja ei ole aloittanut vastuulleen kuuluvaa korjausta tuottamuksestaan viimeistään kolmantena työpäivänä virheilmoituksesta, ilmoituspäivä mukaan luettuna tai virhe ei ole kohtuudella korjattavissa, toimit- 2

3 taja korvaa asiakkaalle virheestä aiheutuneet välittömät kustannukset. Korvauksen enimmäismäärä on tuotteesta tai palvelusta perittävä maksu virhettä vastaavalta osalta. Korvausta ei makseta sellaisen virheen perusteella, joka ei estä tuotteen käyttämistä. 4.7 Mikäli todetaan, ettei asiakkaan ilmoittama vika tai virhe kuulu toimittajan huolto- tai ylläpidon piiriin, toimittajalla on oikeus veloittaa vian ja virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus veloittaa asiakasta sellaisesta huolto- tai ylläpitopalveluun kuulumattoman vian tai virheen korjaamisesta sekä muun toimenpiteen tekemisestä, josta on sovittu. 5 MYYNTILAITTEIDEN HUOLTO- JA YLLÄ- PITOSOPIMUS IT2000 EHL erityisehtojen lisäksi seuraavat ehdot, jotka ovat etusijalla, jos ehdot ovat ristiriidassa: 5.1 Toimittaja pidättää itsellään oikeuden tapauskohtaisesti päättää, voidaanko laite liittää asiakkaan valitsemalle palvelutasolle. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että sopimuksen piirissä olevat laitteet on valmistajan tai toimittajan ohjeiden mukaan asennettu. Asiakas sitoutuu toimittamaan ja dokumentoimaan vialliset, ylläpitoa vaativat laitteet tarvittaessa toimittajan antamien ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti toimittajalle tai toimittajan määrittelemään paikkaan kotimaassa. 5.2 Toimittajalla on oikeus tarkastaa ennen ylläpito-vastuun alkamista ylläpidettävät laitteet ja merkitä ne. Asiakkaan tulee ilmoittaa riittävän ajoissa kirjallisesti sopimukseen liittyvistä laitelisäyksistä ja -poistoista. Laitteiden määrän muuttuminen otetaan huomioon ylläpitosopimuksen kuukausimaksuissa muutosta seuraavan laskutuskauden alusta. 5.3 Varaosat eivät sisälly ylläpitopalveluun ellei toisin ole sovittu. Toimittaja sitoutuu ylläpitämään varaosat vähintään vastaavan ajan kuin laitevalmistaja ylläpitää laitteen varaosavalmiutta ja teknistä tukea. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös se, että varaosia ei ole enää kohtuudella saatavissa. Varaosat laskutetaan aina erikseen, jos varaosat on hankittu ylivoimaisesta esteestä huolimatta. 5.4 Mikäli viallisen, varalaitteella korvatun laitteen palauttaminen viivästyy yli seitsemän päivää, veloittaa toimittaja asiakkaalta vuokraa laitteesta seuraavasti: - laitteesta, jonka hinnastohinta on alle 3.500, vuokra on 100 per viivästyspäivä; - laitteesta, jonka hinnastohinta on yli 3.500, vuokra on 200 per viivästyspäivä. 6 TAKUU IT2000 ELT erityisehtojen kohdan 6 lisäksi seuraavat ehdot, jotka ovat etusijalla, jos ehdot ovat ristiriidassa: 6.1 Laitetakuu kattaa varaosat. Takuuajan jälkeen varaosien saantia ei taata. Takuuajan jälkeen varaosat laskutetaan asiakkaalta. Viallisten osien vaihtotyöt veloitetaan aina kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei vikojen korjauksista ole tehty erillistä sopimusta. 6.2 Kiinteästi asennetut laitteet korjataan asiakkaan luona, ja muut laitteet asiakas tuo toimittajan kuljetusohjeiden mukaan toimittajalle korjattavaksi. 6.3 Asiakkaan on maksettava laitteen parannusta ja käyttöiän pidennystä vastaava kohtuullinen korvaus toimittajalle. Jos toimittaja on sopimuksessa kirjallisesti vahvistanut asiakkaalle, että laitteen käyttöikä on edellä mainittuja yhden vuoden takuu- ja vastuuaikoja pidempi, toimittaja vastaa laitteiden yhteensopivuudesta tietoliikenneverkkoon tai muiden yhteen liitettäväksi sovittujen laitteiden kanssa ilmoittamansa käyttöiän ajan. Jos käyttöiän pituutta ei ole kuitenkaan vahvistuksessa ilmoitettu, vastuu on voimassa enintään normaalin käyttöiän ajan. Normaalina käyttöikänä pidetään sitä, joksi se sopimusta solmittaessa alan vallitseva käytäntö ja kehitysnopeus huomioon ottaen on kohtuudella voitu arvioida. Tavanomaista suurempi käyttörasitus lyhentää toimittajan vastuuaikaa. 6.4 Jos kyse on toimittajan tekemästä työstä, virhe korjataan, jos siitä on reklamoitu viipymättä. Toimittaja vastaa korjauskuluista, mutta muita korvauksia ei makseta. Jos virhettä ei ole ilmoitettu toimittajalle viimeistään yhden vuoden kuluessa työn tekemisestä, asiakkaalle ei ole enää oikeutta vedota toimittajan työstä johtuvaan virheeseen. 7 TIETOLIIKENNEPALVELUN KESKEYTTÄMINEN 7.1 Toimittajalla on oikeus keskeyttää toimitus tai palvelun käyttäminen kokonaan tai osittain seuraavista syistä: Keskeyttäminen on tarpeen tietoliikenneverkon korjausta ja rakentamista varten taikka tuotteen käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi muutoin. Toimittaja ilmoittaa keskeytyksestä asiakkaalle ennakkoon tilanteen ja mahdollisuuksien niin salliessa Tuotteen käyttötavasta tai asiakkaan vastuulla olevista laitteista on aiheutunut tai aiheutuu haittaa tai häiriötä toimittajan laitteille, yleiselle tai kolmannen osapuolen käytössä olevalle tietoliikenneverkolle, häiriöitä tietoliikenneyhteyksien käytölle tai käyttäjille. 3

4 7.1.3 Vaadittua vakuutta ei ole annettu Sopimukseen perustuvia maksuja tai muun teleyrityksen telemaksusaatavia on maksukehotuksesta huolimatta maksamatta Sovittu luottoraja on ylitetty, eikä turvaavaa vakuutta anneta Keskeyttäminen on välttämätöntä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatiman viestinnän mahdollistamiseksi Tuotetta tai palvelua todistettavasti käytetään lainvastaiseen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan Asiakasta on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai jättänyt hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamiseksi tai asiakas on todettu maksukyvyttömäksi Asiakas ei noudata sopimusehtoja. 7.2 Tuotteen käytön keskeyttäminen ei lakkauta käytön määrästä riippumattomien maksujen maksuvelvollisuutta. Käytön uudelleen avaamisesta voidaan periä hinnaston mukainen maksu. 7.3 Viestintämarkkinalain mukainen velvollisuus hyvittää perusmaksu koskee vain puhelinliittymää. 8 MUUTOKSET TUOTTEISIIN JA PALVE- LUIHIN 8.1 Alan tekninen kehitys, viranomaismääräykset ja standardointiorganisaatioiden ratkaisut voivat sopimuksen kestäessä muuttaa toimittajan toimintaolosuhteita siten, että tuotteita on tarvetta muuttaa. Toimittajalla on oikeus alan kehitys huomioon ottaen muuttaa tuotteiden teknistä toteutusta. Toimittaja saa muuttaa palvelun toteutuksen kokonaankin, siten että toimituksen taso ei kokonaisuutena alennu. Toimittaja ilmoittaa muutoksista ennalta aina, kun se on kohtuudella mahdollista. Toimittaja ei vastaa siitä, että asiakkaan laitteistoja, ohjelmistoja tai muuta toimintaympäristöä mahdollisesti joudutaan tällöin muuttamaan tai säätämään. 8.2 Toimittajalla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen, mikäli toimittaja katsoo tämän perustelluksi. 8.3 Toimittaja ei vastaa laite- ja ohjelmistovalmistajan tuotteiden ja lisenssiehtojen mahdollisista muutoksista. 9 YLIVOIMAINEN ESTE 6 mukaisena ylivoimaisena esteenä pidetään myös ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raakaaineen toimituksen keskeytystä. 10 VIESTINNÄN SISÄLTÖ Toimittaja ei vastaa viestinnän sisällöstä. Toimittaja ei seuraa eikä käsittele viestinnän sisältöä muutoin kuin voimassa olevan lain tai viranomaisen määräyksen mukaan. Asiakas ei saa asettaa yleisön saataville lain eikä hyvän tavan vastaista aineistoa tai massalähetyksiä tietoliikenneverkossa. 11 TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN 11.1 Sopijapuolella on oikeus saada viivästyssakkoa, mikäli toimituksen hyväksyminen viivästyy toisesta sopija-puolesta johtuvasta syystä eikä viivästys johdu tätä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Toimituksen osan toimittamisen tai käyttämisen estävien tietojen ja asiakirjojen viivästyminen katsotaan kyseisen toimituksen osan viivästymiseksi. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta viivästyssakkoon ajalta, jona toimittaja luovuttaa asiakkaan käyttöön veloituksetta korvaavat tuotteet tai palvelut Viivästyssakko on kultakin alkavalta viivästysviikolta puoli (0,5) prosenttia sen toimituksen osan hinnasta, jonka hyväksyminen viivästyy sovitusta aikataulusta, kuitenkin enintään seitsemän ja puoli (7,5) prosenttia kyseisen toimituksen osan hinnasta. Sellaiset toimituksessa olevat puutteellisuudet tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa asiakaskohtaisen ohjelmiston toimittamista tai käyttämistä, eivät oikeuta viivästyssakkoihin, mutta sopijapuoli on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korjaamaan ne Viivästyssakon lisäksi sopijapuolella on oikeus saada korvausta viivästyksen aiheuttamista välittömistä vahingoistaan vain silloin kun sopijapuoli purkaa sopimuksen Vahingonkorvauksen ja vastuunrajoitusten osalta noudatetaan muilta osin, mitä IT2000 YSE yleisten sopimusehtojen kohdassa 9 ja seuraavassa kohdassa 12 on mainittu. 12 VAHINGONKORVAUS Mikäli kyseessä on laskutusjaksoissa laskutettava tuote tai palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on IT2000 YSE yleisissä sopimusehtojen kohdasta 9.1 poiketen kyseisen tuotteen tai palvelun (liittymä, tietoliikenneyhteys) osalta sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kolmella. Vahingonkorvausta ei makseta siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen sopimusrikkomuksen perusteella maksettavan viivästys- tai muun mahdollisen sopimussakon. 4

5 13 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 12 lisäksi osapuolilla on oikeus siirtää sopimus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle. 14 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 14.1 Määräaikainen sopimus jatkuu sovitun määräajan jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuutta kuukautta ennen kunkin sopimuskauden päättymistä Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti, ja se päättyy kuuden kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä Palvelut, jotka ovat asiakkaan käytettävissä ilman eri sopimusta, esimerkiksi päätelaitetta käyttäen ohjelmoitavat toiminnot, ovat käytettävissä vain kulloinkin voimassaolevien palveluvalikoimien mukaan. 16 SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO 16.1 Nämä ehdot ovat voimassa alkaen toistaiseksi. Ne korvaavat toimittajan yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille ELISA YR YSE Näitä ehtoja sovelletaan myös aikaisemmin solmittuihin toimittajan ja asiakkaan välisiin sopimuksiin. Toimittajalla on oikeus muuttaa maksuja, maksuperusteita, näitä sopimusehtoja sekä tuotteiden ja palvelujen erityisehtoja IT2000 YSE yleisten sopimusehtojen kohdasta 2.4 poiketen toimittajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan tuotteen tai palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa esimerkiksi laskussa Tuotekuvauksessa mainittuihin seikkoihin toimittajan tekemä muutos ei merkitse sopimusehtojen muutosta eikä sopimusrikkomusta. Elisa ETL03 15 SOPIMUKSEN PURKAMINEN 8 lisäksi sovelletaan seuraavia ehtoja: 15.1 Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus, jos tuotteen käyttö on ollut kokonaan keskeytettynä kohtien perusteella yli kuukauden ajan. Purkaminen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa maksut sopimuskauden loppuun asti, paitsi jos purkaminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai toimittajan huolimattomuudesta Mikäli asiakas on ohjannut puheluita sopimuksen vastaisesti toisen yhtiön verkkoon, toimittajalla on oikeus periä asiakkaan sopimusrikkomuksen vuoksi takaisin alennukset puhelu- ja kytkentämaksuista ja saada sopimussakkona saamatta jääneistä puhelumaksuista 10 prosenttia asiakkaan puheluiden keskimääräisistä toteutuneista kuukausimaksuista Sopimuksen päättyessä vuokralaitteet ja asiakkaan käytettävissä muutoin olleet toimittajan omistamat laitteet ja muu omaisuus sekä aineisto kuten käyttöoikeuksin luovutetut ohjelmistot ja niihin liittyvät asiakirjat palautetaan toimittajalle (laitteiston normaali kuluminen huomioon ottaen) sellaisessa kunnossa, kuin ne asiakkaalle luovutettaessa olivat. Toimittaja huolehtii tarvittavasta laitteistojen irtiasennuksesta, pakkaamisesta ja kuljetuksesta asiakkaan kustannuksella Mahdollisesti palautettaville maksuille ei makseta korkoa. Liittymismaksuja ei palauteta. Saatavat vanhenevat kolmessa vuodessa mukaisia hinnanmuutosperusteita ovat: - työvoiman palkkakustannusten ja niiden sivukustannusten nousu toimittajan henkilötyöstä koostuvassa palvelussa, kuten asennus- ja ylläpito- tai välityspalvelussa; - toteutuma suhteessa ennusteeseen tai arvioon, johon sopimuksen hinnoittelu perustuu. 17 ILMOITUKSET Toimittaja lähettää laskut ja ilmoitukset asiakkaan viimeksi toimittajalle ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakkaan tulee antaa toimittajalle ajan tasalla olevat yhteystietonsa. 18 TUNNUKSET 18.1 Palveluihin liittyviä puhelinnumeroita, IPosoitteita ja muita teknisiä osoitteita ja tunnuksia voidaan muuttaa eikä sitä katsota miltään osin sopimuksen muuttamiseksi tai rikkomiseksi. Toimittaja ilmoittaa muutoksista asiakkaalle hyvissä ajoin ennen muutosta. Tunnukset palvelun käyttämiseksi luovutetaan asiakkaalle vain sovittua käyttöä varten. Sopimuksen päätyttyä asiakkaalla ei ole niihin oikeutta, ellei erikseen ole muuta sovittu Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palvelun tunnistetiedot siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa tunnisteidensa avulla tapahtuneesta käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. 5

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Netplaza Oy:n (yhtiö) palveluiden toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (asiakas). Lisäksi sovelletaan

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA LUONNOS 29.6.2009 IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten

Lisätiedot

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan konsultointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin (jäljempänä yhdessä asiantuntijapalvelu)

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista Versio: 0.6 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen... 2 2 Määritelmät...

Lisätiedot

Internet-palveluiden erityisehdot

Internet-palveluiden erityisehdot 1 Internet-palveluiden erityisehdot 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (jäljempänä toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja -palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Elisan TIETOLIIKENNEPALVELUJEN- JA TUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kuluttajat

Elisan TIETOLIIKENNEPALVELUJEN- JA TUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kuluttajat 1 (8) 1 YLEISTÄ 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan, kun kuluttajaasiakas (asiakas) tekee tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (yhtiö) kanssa sopimuksen puhelin- tai muusta tietoliikenneliittymästä,

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien menetelmien projekteilla.

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA

IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksiin

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot. 2 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuksen siirtäminen. 3 Tuotteiden ja palveluiden toimitukset

Sisällysluettelo. 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot. 2 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuksen siirtäminen. 3 Tuotteiden ja palveluiden toimitukset Sunetin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1 (6) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot... 1 2 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuksen siirtäminen... 1 3 Tuotteiden ja palveluiden toimitukset...

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Cubeco Oy:n (jäljempänä Cubeco) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen toimeksiantosopimukseen, joka koskee Cubecon Asiakkaalle

Lisätiedot

Duunissa.fi Yleiset sopimusehdot Korttilinna Oy

Duunissa.fi Yleiset sopimusehdot Korttilinna Oy Duunissa.fi Yleiset sopimusehdot 04.02.2016 Korttilinna Oy Voimassa toistaiseksi 1. Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Korttilinna Oy:n (myöhemmin Korttilinna

Lisätiedot

2. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Asiakas: Y-tunnus: Alv.rek Asiakkaan osoite: Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittaja: Y-tunnus: Alv.

2. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Asiakas: Y-tunnus: Alv.rek Asiakkaan osoite: Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittaja: Y-tunnus: Alv. IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 OHJELMISTOJEN YLLÄPITOSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen ohjelmistojen ylläpidosta

Lisätiedot

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1(6) Molentum Oy, yleiset toimitusehdot 1.3.2003 alkaen Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Nämä toimitusehdot koskevat Molentum Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan yritystä, joka on solminut Palvelusta sopimuksen Oikotien kanssa.

Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan yritystä, joka on solminut Palvelusta sopimuksen Oikotien kanssa. Taito-rekrytointipalvelun yleiset sopimusehdot 1(5) TAITO-REKRYTOINTIPALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Oikotie Oy:n (y-tunnus 2228812-1, jäljempänä Oikotie

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.6.2012 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä...3 2. Kaapeliverkon rakentaminen...3 3. Kiinteistön kytkentä...3 4. Liittyjän oikeudet

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1.11.2004 ALKAEN

VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1.11.2004 ALKAEN TOIMITUSEHDOT 1 (19) Blue Lake Comminications OY (BLC) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1.11.2004 ALKAEN 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 TELEPÄÄTELAITTEET JA

Lisätiedot

Anvia Oyj:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Anvia Oyj:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu. Lisäksi sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja.

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä Vianor Oy (jäljempänä Vianor) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen myyntisopimukseen, joka koskee Vianorin Asiakkaalle myymiään tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

KIT-kuituliittymän erikoisehdot

KIT-kuituliittymän erikoisehdot Voimassa 01.05.2011 alkaen 1(5) 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde) liittämisestä teletoimintaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU)

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietoverkon välityksellä toimitettaviin ohjelmistopalveluihin.

Lisätiedot

KARJAAN PUHELIN OY Kiinteähintaisten laajakaistapalveluiden toimitusehdot kotiasiakkaille

KARJAAN PUHELIN OY Kiinteähintaisten laajakaistapalveluiden toimitusehdot kotiasiakkaille KARJAAN PUHELIN OY 1.1.2004 Kiinteähintaisten laajakaistapalveluiden toimitusehdot kotiasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Karjaan Puhelin Oy:n (jäljempänä KT ) xdsl palvelun ja Kiinteistöliittymän

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. TOIMITUS

1. YLEISTÄ 2. TOIMITUS Arkistointipalvelun erityisehdot 1.0 5.1.2016 Sivu 1 / 7 1. YLEISTÄ 1.1. Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Anvia IT-Palvelut Oy:n (toimittaja) Arkistointipalvelun toimituksiin yritys tai yhteisöasiakkaalle

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Sopimus jatkuvista palveluista

Sopimus jatkuvista palveluista Sopimus jatkuvista ja Istekki Oy:n välillä Toimittajan dokumentinhallintajärjestelmässä tämä sopimus on yksilöity tunnisteella: 201v/nn Versio: 0.6 2 (7) Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) -palvelu liittää yrityksen yhden toimipisteen Internetiin. sisältää reitittimen ja Internet-yhteyden sekä näiden ylläpidon ja huoltopalvelut. Palvelu tarjoaa kiinteän kaksisuuntaisen

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Hublet Oy:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Hublet Oy:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 20.10.2015 Yleisetsopimusehdot Hublet Oy:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1. KÄSITTEET Tässä sopimuksessa tarkoitetaan: Asiakkaalla yritystä, joka tekee tai on tehnyt yrityksen kanssa sopimuksen

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE Liite 1(10) RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritysasiakasta, jonka kanssa on tehnyt RAILI-liittymäsopimuksen.

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Karjaan Puhelimen digitaalisten tv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille

Karjaan Puhelimen digitaalisten tv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille Karjaan Puhelimen digitaalisten tv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sopimusehtojen soveltaminen ja käsitteet 1.1 Käsitteet Toimittaja - paikallinen TV-palvelut ja/tai -laitteet tarjoava

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi) JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi) Versio: 2.1 Julkaistu: 15.10.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Kairan kuitu verkko-osuuskunnan liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot

Kairan kuitu verkko-osuuskunnan liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sivu 1 Kairan kuitu verkko-osuuskunnan liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Kairan kuitu verkko-osuuskunnan (osuuskunta) liittymien

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 1.2 Verkkopalveluehdoissa

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot