MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.6.2012"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

2 1

3 Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaapeliverkon rakentaminen Kiinteistön kytkentä Liittyjän oikeudet ja velvollisuudet MSOY:n oikeudet ja velvollisuudet Omistussuhde Maksut Liittymismaksu Perusmaksu Vastuunrajoitukset Sopimuksen voimassaolo ja muut ehdot...5 2

4 1. Yleistä Nämä yleiset sopimusehdot ovat liittymissopimuksen osa, jolla sopimuksen osapuolet, sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kiinteistö) omistaja tai haltija (jäljempänä Liittyjä) ja kaapeli- tai valokuituverkon palvelujen tarjoamista harjoittava yhtiö (jäljempänä MSOY), sopivat Kiinteistön yhden tai useamman jakoverkon tai niiden osan liittämisestä MSOY:n kaapeli- tai valokuituverkkoon (jäljempänä Verkko) sekä Verkon ylläpidosta ja huollosta. Sopimukseen sovelletaan lisäksi MSOY:n yleisiä sopimusehtoja yritysasiakkaille. Jos liittymissopimuksen, näiden ehtojen ja MSOY:n yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille välillä havaitaan ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti liittymissopimusta liitteineen, seuraavaksi näitä ehtoja ja viimeksi yleisiä sopimusehtoja yritysasiakkaille. Jos Liittyjä ei ole Kiinteistön omistaja, hänen tulee MSOY:n harkinnan mukaan hankkia omistajan kirjallinen suostumus liittymäsopimuksen tekemiseen. Jakoverkolla tarkoitetaan Kiinteistön yhteisantenniverkkoa, erillistä rinnakkaisverkkoa tai niiden osaa. Nämä ehdot koskevat ainoastaan Verkkoon kytkettävää jakoverkkoa. MSOY:n palveluita tarjotaan vain verkkoon liitetyille huoneistoille, ja niitä saavat vastaanottaa vain sopimuksessa mainitut huoneistot. Liittyjä sitoutuu ilmoittamaan MSOY:lle tiedossaan olevista uusista verkkoon liitettävistä huoneistoista. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä huolimatta Liittyjän velvollisuus on maksaa MSOY:lle uusien liitettyjen huoneistojen Verkkoon liittämisestä seuraavat maksut myös takautuvasti. MSOY:llä on oikeus käyttää kaapeliverkkoon kytkettyä jakoverkkoa palveluvalikoimaansa kuuluvien palveluiden tarjontaan taajuusalueella MHz Liittyjän muun toiminnan sitä häiritsemättä. 2. Kaapeliverkon rakentaminen MSOY rakentaa verkon siten, että siitä ei aiheudu aiheetonta haittaa Kiinteistölle. MSOY rakentaa Kohteeseen Verkon liittymän asentaen syöttökaapelin ja tarvittaessa vahvistimet sekä tähtipisteen. Tähtipiste on jakoverkon syöttöpiste, jossa sijaitsevat tähtimuotoisen jakoverkon jaottimet, haaroittimet ja vahvistimet. Tähtipiste sijoitetaan yleensä Kiinteistön telelaitetilaan. Osapuolet sopivat Verkon kaapeleiden sijainnin molempien kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. MSOY vastaa maakaapeleille tarvittavista kaivannoista, niiden peittämisestä ja päällysteiden korjaamisesta Kiinteistön ulkopuolisilla alueilla, elleivät osapuolet kirjallisesti toisin sovi. 3. Kiinteistön kytkentä MSOY vastaa jakoverkon kytkennästä Verkkoon. Osapuolet sopivat yhdessä arvioidusta kytkentäajasta. MSOY ilmoittaa Liittyjälle kytkentäajan muutoksista ja arvioidusta uudesta toimitusajasta. Liittyjä järjestää MSOY:lle korvauksetta esteettömän pääsyn kytkentätyön edellyttämiin tiloihin ja mahdollisuuksiensa mukaan huoneistoihin. Liittyjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että Kiinteistön jakoverkko ja muut Liittyjän vastuulla olevat laitteet ovat sopimuksen edellyttämässä kunnossa ennen Kiinteistön kytkentää. Jos kiinteistön kytkeminen viivästyy Liittyjän vastuulla tai MSOY:n vastuun ulkopuolella olevasta syystä, Liittyjän maksuvelvollisuus alkaa joka tapauksessa alun perin sovittuna kytkentäajankohtana. 4. Liittyjän oikeudet ja velvollisuudet Liittyjä sitoutuu vastaamaan Verkkoon kytketyn jakoverkkonsa pysymisestä sopimuksen edellyttämässä kunnossa. Liittyjä huolehtii kustannuksellaan jakoverkon kunnostamisesta, uusimisesta tai uuden rakentamisesta. Liittyjän tulee näissä töissä käyttää MSOY:tä tai muuta 3

5 Telehallintokeskuksen tällaisiin tehtäviin valtuuttamaa rakentajaa. Kunnostus- ja uusimistöissä on noudatettava voimassa olevia määräyksiä, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n standardeja, valmistajien asennusohjeita ja MSOY:n erityisohjeita. Liittyjä luovuttaa tarvittavan sähkövirran veloituksetta Kiinteistön sähköverkosta Kiinteistössä tarvittaville vahvistinkeskuksille. Liittyjä järjestää korvauksetta MSOY:lle esteettömän pääsyn ylläpidon ja huollon vaatimiin tiloihin. Liittyjällä on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa Kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle edellyttäen, että siirronsaaja kirjallisesti sitoutuu Liittyjän velvoitteisiin, MSOY on saanut Liittyjän kirjallisen ilmoituksen siirrosta ja erääntyneet saatavat on maksettu. Liittyjä vastaa siitä, että jakoverkko tai sen osa sekä huoneistoissa olevat jakoverkkoon liitetyt laitteet tai liitäntäjohdot eivät aiheuta häiriötä Verkon palveluille tai radio- tai muulle tietoliikenteelle. Liittyjän tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa MSOY:lle laskutusosoitteen, omistussuhteen, kiinteistö- tai asiakastietojen sekä huoneistojen lukumäärän muutoksista ja isännöitsijän vaihdoksesta. 5. MSOY:n oikeudet ja velvollisuudet MSOY pyrkii ylläpitämään palvelunsa mahdollisimman hyvätasoisena ja häiriöttömänä. Vian ilmetessä MSOY ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin Verkkonsa korjaamiseksi. MSOY vastaa hallitsemansa Verkon ylläpidosta ja huollosta. MSOY:llä on oikeus korvauksetta rakentaa ja ylläpitää Kiinteistössä tarpeelliset Verkon osat. Niitä voidaan tarvittaessa lisätä tai muuttaa, jos Verkon käyttö, huolto tai laajentaminen niin edellyttää. MSOY:llä on oikeus rakentaa Verkkoa Kiinteistön kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin, jos on tarkoituksenmukaista, että viereinen tai muu lähellä oleva kiinteistö tai sitä vastaava kiinteistö liitetään tällä tavalla Verkkoon. MSOY vastaa tällaisista toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista. MSOY sitoutuu Liittyjän toimeksiannosta etsimään ja korjaamaan Verkkoon kytketyssä Kiinteistön jakoverkossa ilmenneet viat. Toimeksiannon aiheuttamasta työstä ja varaosista vastaa Liittyjä. MSOY antaa kustannusarvion, mikäli korjaustarve on tavanomaista suurempi. MSOY suorittaa huoltotyön säännöllisenä työaikana. Verkkoon kytketyn jakoverkon kiireelliset korjaukset ja häiriöiden poistaminen paikkausluonteisesti MSOY suorittaa olosuhteiden mukaan viipymättä. MSOY:n velvoitteet eivät koske huoneistossa sijaitsevia jakoverkkoon liitettyjä laitteita tai liitäntäjohtoja. Niiden kunnosta vastaa Liittyjä. MSOY ei vastaa viallisen tai puutteellisen laitteen tai liitäntäjohdon aiheuttamista häiriöistä, siitä mahdollisesti johtuvasta käytön estymisestä eikä niistä aiheutuvista korjauskuluista. MSOY:llä on oikeus kytkeä irti Verkosta viallinen tai puutteellinen jakoverkko tai jakoverkon osa, jos sen viallisuudesta tai puutteellisuudesta aiheutuu tavanomaista suurempaa haittaa jakoverkon toiminnalle, jakoverkon ulkopuolisen Verkon toiminnalle taikka radio- tai muulle tietoliikenteelle eikä Liittyjä ole ilmoituksen jälkeenkään ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin. MSOY:llä on oikeus kytkeä irti Verkosta jakoverkko tai sen osa ilman ennakkoilmoitusta kiireellisessä tapauksessa. MSOY:llä on oikeus siirtää kolmannelle sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Liittyjälle hyvissä ajoin ennen siirtoa. MSOY:llä on oikeus sopimuksen päättymisestä huolimatta jatkaa sijoittamista ja ylläpitää korvauksetta Kiinteistön alueelle sopimuksen voimassaoloaikana sijoitetut Verkon osat ja Liittyjän on huolehdittava MSOY:n esteettömästä pääsystä niiden huoltoa ja ylläpitoa varten. 4

6 6. Omistussuhde Kiinteistön jakoverkko on Liittyjän omaisuutta. Kiinteistön aktiiviset komponentit, kuten esimerkiksi talokohtaiset jakovahvistimet ja mahdolliset muut liittymissopimuksesta ilmenevat laitteet ovat MSOY:n omaisuutta. Omistusraja on talokohtaisen jakovahvistimen ulostulopisteessä. Kohteessa, jossa ei ole jakovahvistinta (pientalo), omistusraja on huoneistokohtaisen verkon kytkentärasian, esimerkiksi haaroittimen tai jaottimen sisäänmenopisteessä. 7. Maksut 7.1 Liittymismaksu Liittyjä suorittaa MSOY:lle liitettyjen huoneistojen tai muun sovitun maksuperusteen mukaisen liittymismaksun. MSOY:llä on oikeus muuttaa liittymismaksua vastaamaan maksuperusteen muutoksia. Jos lainsäädännössä tapahtuu ennen kytkentää muutoksia, jotka vaikuttavat liittymismaksun määrään, ne on otettava huomioon liittymismaksua lisäävänä tai vähentävänä tekijänä, jos jompikumpi osapuoli tekee tästä vaatimuksen ennen liittymismaksun veloittamista. MSOY laskuttaa liittymismaksun, kun Kiinteistön kytkentä on tapahtunut. Kytkentäpäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin sopimuksen mukainen työ on valmis ja MSOY on valmis tarjoamaan palveluita Kiinteistön jakoverkkoon kytketyille huoneistoille. 7.2 Perusmaksu Liittyjän on säännöllisesti suoritettava liitettyjen huoneistojen määrään tai muuhun maksuperusteeseen perustuva perusmaksu Verkkoon kuulumisesta. Liittyjä on velvollinen maksamaan perusmaksua kytkentäpäivästä lukien. MSOY:llä on oikeus vuosittain tarkistaa perusmaksua kustannuskehitystään vastaavasti. Perusmaksu veloitetaan vuosittain ennakkoon. Perusmaksun maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä lukien. 8. Vastuunrajoitukset Näiden vastuunrajoitusten lisäksi sovelletaan MSOY yleisissä sopimusehdoissa yritysasiakkaille olevia vastuunrajoitusehtoja ja vapauttamisperusteista sanottua. MSOY vastaa vain tuottamuksestaan aiheutuneista virheistä. MSOY:n vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu enintään palvelusta perimäänsä maksuun virhettä vastaavalta osalta. MSOY ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä vahinkoja. Välillisinä vahinkoina pidetään muun muassa saamatta jäänyttä tuloa tai voittoa, informaation katoamista tai viivästymistä sekä niistä aiheutuvia kuluja ja seurauksia sekä Liittyjän mahdollisesti kolmannelle maksamia kulujen tai vahingon korvaamista. Välillisiä vahinkoja ei korvata, vaikka MSOY olisi ilmoittanut tai vakuuttanut palvelulla olevan tietyn ominaisuuden tai toiminnan tason. 9. Sopimuksen voimassaolo ja muut ehdot Sopimus on voimassa allekirjoittamisesta alkaen toistaiseksi, kuitenkin vähintään 12 kk, jonka jälkeen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisesti. Sopimusta ei voi irtisanoa osittain, esimerkiksi yksittäisten huoneistojen osalta. Jos Liittyjä irtisanoo sopimuksen ennen kytkentää, päättyy sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Tällöin Liittyjän on kuitenkin suoritettava liittymismaksu. Jos Liittyjän tämän sopimuksen mukaiset riidattomat maksut viivästyvät neljätoista (14) päivää eräpäivästä eikä Liittyjä suorita maksua kirjallisen maksukehotuksen jälkeen neljäntoista (14) päivän kuluessa, MSOY:llä on oikeus purkaa sopimus tai kytkeä irti Kiinteistön jakoverkko tai sen osa kaapeliverkosta. 5

7 Jos jakoverkon tai sen osan viallisuudesta tai puutteellisuudesta tai muusta Liittyjän vastuulla olevasta jakoverkkoon kytketystä tai vaikuttavasta laitteesta tai liitäntäjohdosta tai jakoverkon käyttötavasta aiheutuu kohtuutonta haittaa tai häiriötä Kiinteistön jakoverkon ulkopuoliselle Verkolle, Kiinteistön jakoverkolle tai sen osalle, MSOY:n laitteelle, yleiselle tai kolmannen käytössä olevalle radio- tai muulle tietoliikenneverkolle tai niiden käytölle tai käyttäjille, MSOY:llä on oikeus purkaa sopimus tai kytkeä irti Kiinteistön jakoverkko tai sen osa Verkosta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti. Kiireellisessä tapauksessa MSOY:llä on oikeus kytkeä irti jakoverkko tai sen osa Verkosta ilman ennakkoilmoitusta. Jos Kiinteistön jakoverkon tai sen osan kytkeminen irti Verkosta on välttämätöntä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatiman tietoliikenteen mahdollistamiseksi tai MSOY:n Verkon kautta tarjottavaa palvelua ilmeisesti käytetään tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan tai Liittyjä on haettu selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin tai todettu maksukyvyttömäksi, MSOY:llä on oikeus purkaa sopimus tai kytkeä irti Kiinteistön jakoverkko tai sen osa kaapeliverkosta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti. 6

8 Mäntsälän Sähkö Oy Sepäntie 3, Mäntsälä Puh ,

KIT-kuituliittymän erikoisehdot

KIT-kuituliittymän erikoisehdot Voimassa 01.05.2011 alkaen 1(5) 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde) liittämisestä teletoimintaa

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Savon Kuituverkko Oy valokuituliittymän erityisehdot 1. Määrittely Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena

Lisätiedot

1 MÄÄRITTELY... 2 2 KUITUVERKON PALVELUT... 2 3 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT... 2. 3.1 Asunto-osakeyhtiö... 2. 3.2 Omakotitalo...

1 MÄÄRITTELY... 2 2 KUITUVERKON PALVELUT... 2 3 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT... 2. 3.1 Asunto-osakeyhtiö... 2. 3.2 Omakotitalo... Erityisehdot 1 Sisällysluettelo 1 MÄÄRITTELY... 2 2 KUITUVERKON PALVELUT... 2 3 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT... 2 3.1 Asunto-osakeyhtiö... 2 3.2 Omakotitalo... 3 4 RAHOITUSMALLIN ERITYISEHDOT...

Lisätiedot

Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n

Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 25.2.2014 alkaen Kokemäen Teollisuuskylä Oy 1 1. YLEISTÄ Näillä yleisillä sopimusehdoilla määritellään liittymäsopimuksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Netplaza Oy:n (yhtiö) palveluiden toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (asiakas). Lisäksi sovelletaan

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy 15.6.2005 MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja

Lisätiedot

Internet-palveluiden erityisehdot

Internet-palveluiden erityisehdot 1 Internet-palveluiden erityisehdot 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (jäljempänä toimittaja) internet-pohjaisten tuotteiden ja -palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisiä säännöksiä... 3 2. Sopimus... 3 3. Tuotteen ja palvelun toimitus... 4 4. Liittymän avaaminen,

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE Liite 1(10) RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritysasiakasta, jonka kanssa on tehnyt RAILI-liittymäsopimuksen.

Lisätiedot

LynxNet. Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE.

LynxNet. Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE. LynxNet Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE. 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Lynxnet Oy:n asiakkaalle toimittamiin palveluihin.

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1 VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (VSP) palveluiden toimituksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas),

Lisätiedot

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1/12 PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan PPO Yhtiöt Oy:n (teleyritys) palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

EnErgiatEollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, Le 05)

EnErgiatEollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot. (Liittymisehdot, Le 05) EnErgiatEollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (Liittymisehdot, Le 05) 1 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen EHDOT (Liittymisehdot, LE 05)

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot