TEKIJÄ-HANKKEEN KOULUTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKIJÄ-HANKKEEN KOULUTUKSET"

Transkriptio

1 KOULUTUS- JAKSOT

2 TEKIJÄ-HANKKEEN KOULUTUKSET TEKIJÄ Teattereiden kiertuejärjestelmä Turnénätverk för Teater järjestää vuosina koulutuskokonaisuuden kiertuetuottamisesta ja -osaamisesta. Kokonaisuuden tavoitteena on lisätä teattereiden ja esittävän taiteen ryhmien valmiuksia kiertue- ja vierailutoimintaan sekä luoda yhteisiä toimintamalleja ja parantaa yhteistyön edellytyksiä kiertävien ja vastaanottavien teattereiden välille. Lisäksi koulutuksilla pyritään kehittämään koko esittävän taiteen kentän tuottajaosaamista sellaiseksi, että toiminta on suunnitelmallista ja kestävää. Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä koulutusjaksosta, joiden aiheina ovat tuotantosuunnittelu, taloussuunnittelu ja sopimusasiat, teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu, markkinointi ja tiedottaminen sekä uudet toiminta- ja yhteistuotantomallit. Jokainen koulutusjakso tarjotaan hankkeen aikana kolme kertaa. Koulutusten sisällöt vaihtelevat jaksoittain siten, että koulutusjaksot toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina. Koulutusten tarkemmat sisällöt pyritään räätälöimään osallistujien tarpeita vastaaviksi. Koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille esittävän taiteen ammattilaisille. Etusijalla ovat TEKIJÄ-hankkeen pilottikiertueita toteuttavat teatterit ja ryhmät sekä vastaanottavien teattereiden henkilökunta. Lisätietoja koulutuksista: Laura Pekkala projektiassistentti tekija.info

3 I TUOTANTOSUUNNITTELU Kiertue-esitysten tuotantosuunnittelu on pitkäjänteistä toimintaa, jossa aikatauluja on tehtävä monen vuoden päähän. Haasteita tuottavat mm. erilaisten organisaatioiden aikataulujen yhteensovittaminen, vastaanottavien tahojen päätöksentekoprosessien hitaus sekä vierailuesitysten tuottamiseen liittyvien rutiinien puute. Kiertävien ammattiteattereiden ja ryhmien haasteena on tehdä kiertuetoiminnan mahdollistavaa ja pitkäjänteistä tuotantosuunnittelua. Tuotantosuunnittelukoulutuksissa tarjotaan välineitä suunnitella tuotantoa pitkäjänteisesti ja strategiset tavoitteet huomioiden erityisesti kiertäville tai kiertämistä suunnitteleville teattereille ja ryhmille. Toiminnan strateginen suunnittelu auttaa toimijoita hahmottamaan tavoitteitaan kiertuetoiminnan suhteen sekä löytämään välineitä niiden saavuttamiseen. Lisäksi koulutuksissa pyritään luomaan yhteistä ymmärrystä erilaisten organisaatioiden toimintamalleista. Tuotantosuunnittelukoulutukset on suunnattu erityisesti teattereiden ja ryhmien tuottajille, tuotantosuunnittelijoille, muilla nimikkeillä toimiville tuotannollista työtä tekeville henkilöille sekä teattereiden johtajille. 1. koulutus: Kiertuetoiminnan ja -esityksen tuotantosuunnittelu, Tampere Koulutusjaksolla perehdytään toiminta- ja tuotantosuunnittelun avainkysymyksiin sekä kiertävän teatterin ja ryhmän että vastaanottavan teatterin näkökulmista. Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät kiertävän esityksen tuotantoon liittyvät keskeiset seikat/erityiskysymykset, osaavat laatia tuotanto- ja kiertueaikataulun sekä tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia. Työpajaosiossa laaditaan tuotantosuunnitelma, jossa esitellään konkreettisesti oman tulevan projektin toimintaa 1 2 vuoden aikavälillä. Koulutusjaksolla keskustellaan myös teatterituottaja- ja agentuuritarpeesta suomalaisella teatterikentällä. 2. koulutus: Tuotantoprosessin mallintaminen, Turku Koulutusjaksolla tarjotaan välineitä tuotantosuunnittelun yhteistoiminnalliseen tekemiseen ja oman tuotantoprosessin kehittämiseen. Mallintamisen avulla tuotantosuunnitelmat saatetaan visuaaliseen muotoon, mikä on avuksi työprosessien vaiheiden kuvauksessa sekä työnjaossa. Tuotantoprosessin näkyväksi tekeminen helpottaa sekä oman organisaation toimintaa että yhteistyötä kiertueiden vastaanottavien tahojen kanssa. Tuotannon prosessiajatteluun johdatellaan asiantuntijapuheenvuorojen kautta ja työpajaosiossa mallinnetaan oman organisaatio toimintaa. 3. koulutus: Taiteellinen työ ja strateginen suunnittelu, Helsinki Koulutusjaksolla käsitellään taiteellisen toiminnan suunnittelua strategisesta näkökulmasta. Liikkeelle lähdetään taiteesta ja taiteellisesta työskentelystä, jotka luovat perustan tavoitteille ja toimintastrategialle. Tavoitteiden määritteleminen ja strategian luominen auttavat teatteria tai ryhmää mm. hahmottamaan kiertämisen merkitystä omalle toiminnalleen, löytämään sopivia yhteistyökumppaneita sekä laajemmin kehittämään tapoja viestiä taiteellisesta työstään. Koulutusjakso koostuu englanninkielisestä seminaarista, Artistic Strategies in Turbulent Time, jossa kuullaan kotimaisia ja kansainvälisiä taiteilijapuheenvuoroja sekä workshopista, jossa työstetään omaa taide- tai taiteilijalähtöistä toimintastrategiaa kiertuetoiminnan mahdollisuudet huomioiden. Koulutusjakso järjestetään yhteistyössä Baltic Circle -festivaalin kanssa.

4 II TALOUSSUUNNITTELU JA SOPIMUKSET Talouden suunnittelu ja toiminnan kannattavuus ovat edellytyksiä kestävälle teatterin tekemiselle. Kiertäminen ja vierailutoiminta voivat olla keskeisellä sijalla teatterin tai esittävän taiteen ryhmän toiminnan rahoittamista, mutta kiertueiden koordinointi ja kiertueella oleminen asettavat myös haasteita taloudelle ja sen suunnittelulle. Täydentävien rahoituslähteiden löytäminen julkisen tuen rinnalle sekä uusien palvelumallien kehittäminen parantavat teattereiden mahdollisuuksia selvitä taloustilanteen muutoksissa. Kiertueyhteistyön rooleista ja vastuista sopiminen jo varhaisessa vaiheessa lisää toiminnan ennakoitavuutta ja yhteistyön sujuvuutta kaikkien osapuolten näkökulmista. Koulutusjaksojen tavoitteena on tarjota konkreettisia välineitä teattereiden ja ryhmien talouden suunnitteluun ja kannattavuuden lisäämiseen sekä luoda pohjaa yhtenäisemmälle, avoimemmalle esityshinnoittelulle. Sopimusasioiden osalta koulutusjaksoilla halutaan tarjota tietoa sopimusjuridiikasta helpottamaan vastuiden ja työnjakoa kiertueyhteistyössä. Taloussuunnittelu- ja sopimuskoulutukset on suunnattu kaikille teattereissa ja ryhmissä työskenteleville, erityisesti taloudesta vastaaville henkilöille. 1. koulutus: Esityksen hinnoittelu ja kiertuesopimukset, Lahti Koulutuksen talousosiossa perehdytään kiertuehinnoittelun periaatteisiin ja keskustellaan hinnoittelun problematiikasta sekä vastaanottavan teatterin että kiertävän teatterin tai ryhmän näkökulmista. Sopimusosiossa käsitellään kiertuesopimusten juridiikkaa, mm. esisopimuksia ja kiertuesopimuksia, sekä miten työehtosopimukset ohjaavat kiertueella oloa ja vaikuttavat esityksen hinnoitteluun. Työpajatyöskentelyssä pohditaan, millaisia seikkoja esityksen hinnoittelussa tulisi huomioida, sekä millaisia asioita kiertuesopimus ideaalitilanteessa sisältää. 2. koulutus: Kiertuetoiminnan kannattavuus & esitys- ja tekijänoikeudet, Kotka Koulutuksessa käsitellään esitystoiminnan kannattavuutta erityisesti kiertävän esityksen ja teatterin näkökulmasta sekä esitys- ja tekijänoikeuksia. Kannattavuuslaskentaan perehdytään laatimalla tuotanto- ja kiertuebudjetit omaan työhön liittyvälle todelliselle tuotannolle. Lisäksi keskustellaan kiertävän esityksen hinnoittelusta: miten hinta vaikuttaa, kun teatteri valitsee vierailuesitystä, ja miten kiertävä esitys tulisi hinnoitella, jotta toiminta olisi kannattavaa kaikille osapuolille? Esitys- ja tekijänoikeusosiossa käsitellään teatterin tekemiseen ja esitystoimintaan liittyviä tekijänoikeuksia sekä kiertävän teoksen esitysoikeuksia. Koulutukseen sisältyy osuus kiertuevakuutuksista. 3. koulutus: Kiertuetoiminnan rahoitusmallit ja palveluiden kehittäminen, Tampere Koulutusjaksolla perehdytään erilaisiin liiketoimintapohjaisiin ja projektirahoitusmalleihin, joiden avulla kiertuetoiminnan rahoituspohjaa voidaan monipuolistaa. Koulutuksessa käsitellään mm. miten erilaiset yhteistyökumppanuudet voivat tukea medianäkyvyyttä, myynnin edistämistä ja uusien yleisöjen löytämistä sekä kuullaan esimerkkejä täydentävistä rahoitusmalleista ja pohditaan niiden hyödyntämismahdollisuuksia omassa toiminnassa. Yhtenä kiertuetoiminnan rahoitusvaihtoehtona käsitellään yhteistuotantoja. Koulutukseen sisältyy osio palveluiden kehittämisestä, jossa syvennytään esitystoiminnan oheispalveluiden kehittämiseen ja palvelumuotoiluun. Esityksen ja oheispalveluiden onnistunut muotoilu helpottaa kiertue-esitysten markkinointia ja myyntiä sekä esitysvierailun ostamista. Perinteisempien oheispalvelujen tai teatterielämyksen tuotteistamisen lisäksi koulutuspäivässä pohditaan myös kiertue-esityksen konseptointimahdollisuuksia.

5 III TEKNIS-TAITEELLINEN TUOTANTOSUUNNITTELU Esityksen taiteelliset ja tekniset valinnat sekä ratkaisut vaikuttavat merkittävästi siihen, miten helposti esitys soveltuu tai on muokattavissa kiertuetoimintaan. Teknis-taiteellisen ennakkosuunnittelun avulla esityksen liikkuvuus voidaan ottaa huomioon jo teknisiä ja taiteellisia valintoja tehdessä siten, että valitut ratkaisut on toteutettavissa erilaisilla vierailunäyttämöillä ja -tiloissa. Teknis-taiteellisessa tuotantosuunnittelussa huomioidaan myös tuotannollisten ja taloudellisten resurssien asettamat reunaehdot suhteessa taiteellisiin tavoitteisiin. Teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu -koulutusjaksojen tavoitteena on opettaa teatterin eri taiteellisia, teknisiä ja tuotannollisia ammattiryhmiä huomioimaan kiertue-esitysten suunnittelun ja toteutuksen erityispiirteitä. Teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu -koulutukset on suunnattu erityisesti ääni-, valo- ja kuvasuunnittelijoille, lavastajille, ohjaajille, tuottajille sekä teattereiden teknisille vastaaville kuten näyttämömestareille ja -päälliköille. Trailerikoulutus tarjoaa ideoita myös markkinointi- ja viestintähenkilökunnalle. 1. koulutus: Kiertävän esityksen teknis-taiteellinen suunnittelu, Helsinki Koulutuksessa käsitellään kiertuetoiminnan asettamia haasteita esityksen valo-, ääni- ja lavastussuunnittelulle. Asiantuntija-alustusten johdattelemana pohditaan, miten kiertäminen on mahdollista huomioida teknis-taiteellisessa ennakkosuunnittelussa, ja miten jo valmis esitys voidaan muokata kiertuetoimintaan paremmin soveltuvaksi. Koulutuksessa käsitellään myös teknistä tuottamista kiertueoloissa. Työpajaosuudessa käsitellään technical rideria: millaisia tietoja riderin tulisi sisältää ollakseen toimiva, kattava ja riittävän informatiivinen? 2. koulutus: Ääni-, kuva- ja mediasuunnittelu teatterissa, Lappeenranta Koulutusjaksolla käsitellään ääni-, kuva- ja mediasuunnittelun mahdollisuuksia teatterissa. Ääntä lähestytään tapausesimerkkien kautta joko olennaisena osana teosta tai esityksen muotoon vaikuttavana lähtökohtana. Kuva- ja mediasuunnittelun prosesseja pohditaan demojen ja tapausesimerkkien avulla sekä keskustellaan kuvankäytön sisällöllisistä lähtökohdista teatteriesityksessä. Lisäksi käsitellään kuvan ja median käyttöön liittyviä teknisiä ratkaisuja sekä keskustellaan siitä, millaisia tuotannollisia resursseja taiteellinen ennakkosuunnitteluprosessi edellyttää sekä miten mediasuunnittelu vaikuttaa tuotannolliseen aikatauluun. 3. koulutus: Trailerityöpaja, Tampere Trailerityöpajassa käydään läpi trailerin ja teaserin tekoprosessi sekä toteutetaan itse trailereita live-esityksen pohjalta. Osallistujat tutustuvat trailerin tekemisen vaiheisiin kuten kuvaukseen, ohjaukseen ja editointiin. Traileria käsitellään myös viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta, ja pohditaan markkinoinnin asiantuntijoiden johdolla, millainen on hyvä ja kiinnostava teatteritraileri. Lisäksi koulutuksessa keskustellaan, miten traileri ja teaser voivat edistää kiertue-esitysten toteutumista ja kiertuemarkkinointia.

6 IV TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Teatterin tai ryhmän viestintä ja tiedottaminen on muutakin kuin esityksistä kertovien tiedotteiden kirjoittamista tai markkinointia: se on keskeinen väline teatterin tai ryhmän strategian toteuttamisessa. Organisaation sisäinen viestintä on toiminnan koordinointia, tiedon välittämistä ja yhteisön jäsenien juurruttamista mukaan yhteisiin tavoitteisiin. Ulkoinen viestintä taas pitää yllä ja luo suhteita yhteistyökumppaneihin, päättäviin tahoihin ja yleisöihin. Kiertueyhteistyön ja -markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen vaaditaan toimivaa kommunikaatiota vastaanottavan teatterin ja vierailijoiden välillä. Myös mediasuhteiden suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen hoitaminen hyödyttää teatterin toimintaa ja kiertueyhteistyötä. Tiedotus ja markkinointi -koulutusten tavoitteena on esitellä olemassa olevia ja ideoida uusia viestinnällisiä työvälineitä, joilla yleisö saadaan kiinnostumaan kiertue-esityksistä ja syventämään suhdettaan teatteriin. Keinoina käsitellään mm. kiertuemarkkinointia, yleisötyötä, yleisötutkimusta, mediasuhteiden hoitoa ja tuotteistamista. Lisäksi tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät viestinnän strategisesti tärkeänä osana teattereiden ja ryhmien toimintaa: toimintaa tukevana ja tavoitteiden saavuttamista helpottavana tekijänä. Tiedotus ja markkinointi -koulutukset on suunnattu kaikille teattereiden ja ryhmien ammattiryhmille, erityisesti johdolle ja viestinnästä ja markkinoinnista vastaaville henkilöille. 1. koulutus: Kiertuemarkkinointi ja uudet yleisöt, Kouvola Kiertävällä ryhmällä tai vierailuesityksellä ei useinkaan ole valmista yleisöpohjaa tai riittävästi tietoa paikallisesta yleisöstä, joten kiertuemarkkinointi vaatii yhteistyötä vierailijan ja vastaanottavan tahon välillä. Sosiaalinen media voi tarjota tehokkaan välineen yleisöjen tavoittamiseen ja yleisötutkimus puolestaan keinon syvällisemmän yleisöä koskevan tiedon tuottamiseen ja näin ollen apuvälineen vierailevan esitysten markkinointiin. Koulutuksessa käsitellään kiertuemarkkinointia kiertävän ja vastaanottavan teatterin näkökulmista ja keskustellaan, miten eri yhteistyö toimii kumpaakin osapuolta hyödyttävästi. Käytännön esimerkkien kautta tutustutaan sosiaalisen median mahdollisuuksiin ja erilaisiin tapoihin tehdä yleisötutkimusta. 2. koulutus: Yleisötyö, Kokkola Yleisötyö syventää yleisön suhdetta teatteriin. Sen avulla toimintaa voidaan avata laajemmalle yhteiskuntaan ja saada yleisö mukaan jo luomis- ja tekemisprosessiin. Parhaimmillaan yleisötyö läpäisee teatterin tai ryhmän toiminnan olennaisena osana tekoprosessia. Koulutusjaksolla yleisötyötä käsitellään taiteellisen prosessin, viestinnän ja yleisön sitouttamisen näkökulmista. Miten yleisötyö voi syventää vierailevan teatterin ja paikallisen yleisön suhdetta? Miten yleisö saadaan mukaan jo esityksen luomisprosessiin? Miten yleisötyö voi toimia osana viestintää ja mediasuhteiden hoitamista? Koulutusjakso sisältää luennointia, ideointia ja toiminnallisia harjoituksia. 3. koulutus: Viestintäsuunnitelman rakentaminen ja mediasuhteet, Jyväskylä Toimiva viestintä edellyttää sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän näkemistä olennaisena osana yhteisön johtamista ja hyvinvointia. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. miten viestintä voidaan nähdä osana taiteellista prosessia ja miten ottaa viestintä keinoksi kehittää yhteisön toimintaa ja miten viestintäsuunnitelma voi tukea teatterin tai ryhmän taloutta? Koulutusjaksolla käsitellään teattereiden ja ryhmien sisäistä ja ulkoista viestintää koko organisaation toimintaa läpäisevänä ja kirkastavana välineenä, pohditaan viestinnän asemaa organisaatiossa sekä rakennetaan viestintäsuunnitelma. Koulutukseen sisältyy osio mediasuhteista, jossa käsitellään mm. keinoja hoitaa mediasuhteita sekä hyödyntää paikallismedianäkyvyyttä kiertuetoiminnassa.

7 V UUDET TOIMINTA- JA YHTEISTUOTANTOMALLIT Esittävien taiteiden toiminta- ja tuotantomallit ovat murroksessa ja uudenlaista yhteistyötä tarvitaan tuotantojen, vierailujen ja kiertueiden toteuttamiseksi. Koulutusjaksoilla tutustutaan erilaisiin, jo toimiviin malleihin sekä keskustellaan tuotantomalleista, kiertuetoiminnan välittäjäorganisaatio- ja agentuuritarpeesta esittävien taiteiden kentällä ja siitä, millaisia yhteistyömalleja tarvitaan valtakunnallisen kiertuetoiminnan ja yhtenäisen ammattiteatterikentän tukemiseksi tulevaisuudessa. Koulutusjaksojen tavoitteena on lisätä tietoa erilaisista mahdollisuuksista tehdä kiertueyhteistyötä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä kehittää uusia, koko esittävien taiteiden kenttää yhdistäviä ja hyödyttäviä malleja ja ratkaisuja kiertuetoimintaan ja yhteistyöhön. Uudet toiminta- ja yhteistuotantomallit -koulutusjaksoille ovat tervetulleita kaikki alan kehittämisestä kiinnostuneet toimijat ja tahot. 1. koulutus: Yhteistuotannot ja tulevaisuuden toimintamallit, Seinäjoki Koulutuksen tavoitteena on esitellä erilaisia yhteistuotantomalleja antamaan ideoita teattereiden ja ryhmien toiminnan kehittämistä varten. Koulutuksessa esitellään muun muassa kiinteiden teattereiden ja teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten ammattiteattereiden ja -ryhmien välisiä tuotantomalleja sekä festivaalien ja tuotantotalojen mahdollisuuksia toimia esitysten osatuottajina. Lisäksi käsitellään kansainvälisiä yhteistuotantoverkostoja ja pohditaan tulevaisuuden toimintamalleja tulevaisuuspajoissa. 2. koulutus: Välittäjäorganisaatiot ja teattereiden alueellinen rooli, Espoo Koulutuksessa käsitellään kiertuetoiminnan välittäjäorganisaatioita ja niiden tarvetta esittävien taiteiden kentällä. Tapausesimerkkien ja kokemusten pohjalta keskustellaan erilaisista mahdollisuuksista järjestää kiertue-esitysten myynti ja kiertuekoordinointi, sekä pohditaan mm. milloin agentuurin käyttö kannattaa. Lisäksi esitellään olemassa olevia malleja ja työkaluja kiertuetoiminnan edistämiseen ja keskustellaan suomalaiseen toimintaympäristöön sopivasta mallista kiertuetoiminnan tukimallista. Koulutusjaksolla keskustellaan myös yleisemmin teattereiden roolista alueellisina toimijoina. Millaisia rooleja kiinteillä teattereilla voi olla kiertuetoiminnan ja yhteistyön lisääjänä? 3. koulutus: TEKIJÄ-hankkeen yhteistyömallit, Hämeenlinna, TEKIJÄ-hankkeen viimeisellä koulutusjaksolla kootaan yhteen hankkeessa pilotoituja toimintamalleja: esitysten kotimaista kiertuetoimintaa, kansainvälisiä vierailuja sekä residenssitoimintaa. Koulutusjaksolla keskustellaan toimijoiden kokemuksista ja analysoidaan eri toimintamallien taloudellisia toteuttamismahdollisuuksia. Koulutuksessa esitellään kahden osatuottajan yhteistuotantomalli, joka pohjautuu residenssityöskentelyyn.

8 TEKIJÄ on kiinteiden ammattiteattereiden ja teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten ammattiteattereiden ja ryhmien kiertuejärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämishanke vuosille Sen päätavoitteena on toimivan valtakunnallisen teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen sekä toiminnan ulottaminen yli kielirajojen. Hanke yhdistää suomalaisen teatterikentän toimijoita yhdessä entistä esitysten liikkuvuuden lisäämiseksi ja monipuolisemman teatteritarjonnan takaamiseksi sekä uusien kestävien tuotantomallien ja toimintatapojen luomiseksi. Hankkeessa pilotoidaan esitysten kiertue- ja vierailutoimintaa ja järjestetään koulutuskokonaisuus kiertuetuottamisesta sekä neljä kansainvälistä seminaaria. TEKIJÄ-hankkeen päärahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma. Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja osatoteuttajana Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeen tiiviinä yhteistyötahoina toimivat Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Baltic Circle -festivaali (Q-teatteri).

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

KULTTUURI KUTOO YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT VAPAAN KULTTUURIKENTÄN TUKENA JA INNOSTAJANA LEENA BJÖRKQVIST

KULTTUURI KUTOO YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT VAPAAN KULTTUURIKENTÄN TUKENA JA INNOSTAJANA LEENA BJÖRKQVIST 4 KULTTUURI KUTOO YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT VAPAAN KULTTUURIKENTÄN TUKENA JA INNOSTAJANA LEENA BJÖRKQVIST KIRJOITTAJA Leena Björkqvist toimii Metropolian Kulttuurituotannon lehtorina sekä Tuottaja2020 hankkeen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä suunta ja sisältö Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) TOIMITTANEET Päivi Kurikka Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET

YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET Symbolit auttavat sinua löytämään itsellesi sopivan koulutuksen. Suosittelemme koulutuksia myös sinulle, joka harkitset kyseistä tehtävää yhdistyksessäsi. P: puheenjohtaja

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot