TEKIJÄ-HANKKEEN KOULUTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKIJÄ-HANKKEEN KOULUTUKSET"

Transkriptio

1 KOULUTUS- JAKSOT

2 TEKIJÄ-HANKKEEN KOULUTUKSET TEKIJÄ Teattereiden kiertuejärjestelmä Turnénätverk för Teater järjestää vuosina koulutuskokonaisuuden kiertuetuottamisesta ja -osaamisesta. Kokonaisuuden tavoitteena on lisätä teattereiden ja esittävän taiteen ryhmien valmiuksia kiertue- ja vierailutoimintaan sekä luoda yhteisiä toimintamalleja ja parantaa yhteistyön edellytyksiä kiertävien ja vastaanottavien teattereiden välille. Lisäksi koulutuksilla pyritään kehittämään koko esittävän taiteen kentän tuottajaosaamista sellaiseksi, että toiminta on suunnitelmallista ja kestävää. Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä koulutusjaksosta, joiden aiheina ovat tuotantosuunnittelu, taloussuunnittelu ja sopimusasiat, teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu, markkinointi ja tiedottaminen sekä uudet toiminta- ja yhteistuotantomallit. Jokainen koulutusjakso tarjotaan hankkeen aikana kolme kertaa. Koulutusten sisällöt vaihtelevat jaksoittain siten, että koulutusjaksot toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina. Koulutusten tarkemmat sisällöt pyritään räätälöimään osallistujien tarpeita vastaaviksi. Koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille esittävän taiteen ammattilaisille. Etusijalla ovat TEKIJÄ-hankkeen pilottikiertueita toteuttavat teatterit ja ryhmät sekä vastaanottavien teattereiden henkilökunta. Lisätietoja koulutuksista: Laura Pekkala projektiassistentti tekija.info

3 I TUOTANTOSUUNNITTELU Kiertue-esitysten tuotantosuunnittelu on pitkäjänteistä toimintaa, jossa aikatauluja on tehtävä monen vuoden päähän. Haasteita tuottavat mm. erilaisten organisaatioiden aikataulujen yhteensovittaminen, vastaanottavien tahojen päätöksentekoprosessien hitaus sekä vierailuesitysten tuottamiseen liittyvien rutiinien puute. Kiertävien ammattiteattereiden ja ryhmien haasteena on tehdä kiertuetoiminnan mahdollistavaa ja pitkäjänteistä tuotantosuunnittelua. Tuotantosuunnittelukoulutuksissa tarjotaan välineitä suunnitella tuotantoa pitkäjänteisesti ja strategiset tavoitteet huomioiden erityisesti kiertäville tai kiertämistä suunnitteleville teattereille ja ryhmille. Toiminnan strateginen suunnittelu auttaa toimijoita hahmottamaan tavoitteitaan kiertuetoiminnan suhteen sekä löytämään välineitä niiden saavuttamiseen. Lisäksi koulutuksissa pyritään luomaan yhteistä ymmärrystä erilaisten organisaatioiden toimintamalleista. Tuotantosuunnittelukoulutukset on suunnattu erityisesti teattereiden ja ryhmien tuottajille, tuotantosuunnittelijoille, muilla nimikkeillä toimiville tuotannollista työtä tekeville henkilöille sekä teattereiden johtajille. 1. koulutus: Kiertuetoiminnan ja -esityksen tuotantosuunnittelu, Tampere Koulutusjaksolla perehdytään toiminta- ja tuotantosuunnittelun avainkysymyksiin sekä kiertävän teatterin ja ryhmän että vastaanottavan teatterin näkökulmista. Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät kiertävän esityksen tuotantoon liittyvät keskeiset seikat/erityiskysymykset, osaavat laatia tuotanto- ja kiertueaikataulun sekä tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia. Työpajaosiossa laaditaan tuotantosuunnitelma, jossa esitellään konkreettisesti oman tulevan projektin toimintaa 1 2 vuoden aikavälillä. Koulutusjaksolla keskustellaan myös teatterituottaja- ja agentuuritarpeesta suomalaisella teatterikentällä. 2. koulutus: Tuotantoprosessin mallintaminen, Turku Koulutusjaksolla tarjotaan välineitä tuotantosuunnittelun yhteistoiminnalliseen tekemiseen ja oman tuotantoprosessin kehittämiseen. Mallintamisen avulla tuotantosuunnitelmat saatetaan visuaaliseen muotoon, mikä on avuksi työprosessien vaiheiden kuvauksessa sekä työnjaossa. Tuotantoprosessin näkyväksi tekeminen helpottaa sekä oman organisaation toimintaa että yhteistyötä kiertueiden vastaanottavien tahojen kanssa. Tuotannon prosessiajatteluun johdatellaan asiantuntijapuheenvuorojen kautta ja työpajaosiossa mallinnetaan oman organisaatio toimintaa. 3. koulutus: Taiteellinen työ ja strateginen suunnittelu, Helsinki Koulutusjaksolla käsitellään taiteellisen toiminnan suunnittelua strategisesta näkökulmasta. Liikkeelle lähdetään taiteesta ja taiteellisesta työskentelystä, jotka luovat perustan tavoitteille ja toimintastrategialle. Tavoitteiden määritteleminen ja strategian luominen auttavat teatteria tai ryhmää mm. hahmottamaan kiertämisen merkitystä omalle toiminnalleen, löytämään sopivia yhteistyökumppaneita sekä laajemmin kehittämään tapoja viestiä taiteellisesta työstään. Koulutusjakso koostuu englanninkielisestä seminaarista, Artistic Strategies in Turbulent Time, jossa kuullaan kotimaisia ja kansainvälisiä taiteilijapuheenvuoroja sekä workshopista, jossa työstetään omaa taide- tai taiteilijalähtöistä toimintastrategiaa kiertuetoiminnan mahdollisuudet huomioiden. Koulutusjakso järjestetään yhteistyössä Baltic Circle -festivaalin kanssa.

4 II TALOUSSUUNNITTELU JA SOPIMUKSET Talouden suunnittelu ja toiminnan kannattavuus ovat edellytyksiä kestävälle teatterin tekemiselle. Kiertäminen ja vierailutoiminta voivat olla keskeisellä sijalla teatterin tai esittävän taiteen ryhmän toiminnan rahoittamista, mutta kiertueiden koordinointi ja kiertueella oleminen asettavat myös haasteita taloudelle ja sen suunnittelulle. Täydentävien rahoituslähteiden löytäminen julkisen tuen rinnalle sekä uusien palvelumallien kehittäminen parantavat teattereiden mahdollisuuksia selvitä taloustilanteen muutoksissa. Kiertueyhteistyön rooleista ja vastuista sopiminen jo varhaisessa vaiheessa lisää toiminnan ennakoitavuutta ja yhteistyön sujuvuutta kaikkien osapuolten näkökulmista. Koulutusjaksojen tavoitteena on tarjota konkreettisia välineitä teattereiden ja ryhmien talouden suunnitteluun ja kannattavuuden lisäämiseen sekä luoda pohjaa yhtenäisemmälle, avoimemmalle esityshinnoittelulle. Sopimusasioiden osalta koulutusjaksoilla halutaan tarjota tietoa sopimusjuridiikasta helpottamaan vastuiden ja työnjakoa kiertueyhteistyössä. Taloussuunnittelu- ja sopimuskoulutukset on suunnattu kaikille teattereissa ja ryhmissä työskenteleville, erityisesti taloudesta vastaaville henkilöille. 1. koulutus: Esityksen hinnoittelu ja kiertuesopimukset, Lahti Koulutuksen talousosiossa perehdytään kiertuehinnoittelun periaatteisiin ja keskustellaan hinnoittelun problematiikasta sekä vastaanottavan teatterin että kiertävän teatterin tai ryhmän näkökulmista. Sopimusosiossa käsitellään kiertuesopimusten juridiikkaa, mm. esisopimuksia ja kiertuesopimuksia, sekä miten työehtosopimukset ohjaavat kiertueella oloa ja vaikuttavat esityksen hinnoitteluun. Työpajatyöskentelyssä pohditaan, millaisia seikkoja esityksen hinnoittelussa tulisi huomioida, sekä millaisia asioita kiertuesopimus ideaalitilanteessa sisältää. 2. koulutus: Kiertuetoiminnan kannattavuus & esitys- ja tekijänoikeudet, Kotka Koulutuksessa käsitellään esitystoiminnan kannattavuutta erityisesti kiertävän esityksen ja teatterin näkökulmasta sekä esitys- ja tekijänoikeuksia. Kannattavuuslaskentaan perehdytään laatimalla tuotanto- ja kiertuebudjetit omaan työhön liittyvälle todelliselle tuotannolle. Lisäksi keskustellaan kiertävän esityksen hinnoittelusta: miten hinta vaikuttaa, kun teatteri valitsee vierailuesitystä, ja miten kiertävä esitys tulisi hinnoitella, jotta toiminta olisi kannattavaa kaikille osapuolille? Esitys- ja tekijänoikeusosiossa käsitellään teatterin tekemiseen ja esitystoimintaan liittyviä tekijänoikeuksia sekä kiertävän teoksen esitysoikeuksia. Koulutukseen sisältyy osuus kiertuevakuutuksista. 3. koulutus: Kiertuetoiminnan rahoitusmallit ja palveluiden kehittäminen, Tampere Koulutusjaksolla perehdytään erilaisiin liiketoimintapohjaisiin ja projektirahoitusmalleihin, joiden avulla kiertuetoiminnan rahoituspohjaa voidaan monipuolistaa. Koulutuksessa käsitellään mm. miten erilaiset yhteistyökumppanuudet voivat tukea medianäkyvyyttä, myynnin edistämistä ja uusien yleisöjen löytämistä sekä kuullaan esimerkkejä täydentävistä rahoitusmalleista ja pohditaan niiden hyödyntämismahdollisuuksia omassa toiminnassa. Yhtenä kiertuetoiminnan rahoitusvaihtoehtona käsitellään yhteistuotantoja. Koulutukseen sisältyy osio palveluiden kehittämisestä, jossa syvennytään esitystoiminnan oheispalveluiden kehittämiseen ja palvelumuotoiluun. Esityksen ja oheispalveluiden onnistunut muotoilu helpottaa kiertue-esitysten markkinointia ja myyntiä sekä esitysvierailun ostamista. Perinteisempien oheispalvelujen tai teatterielämyksen tuotteistamisen lisäksi koulutuspäivässä pohditaan myös kiertue-esityksen konseptointimahdollisuuksia.

5 III TEKNIS-TAITEELLINEN TUOTANTOSUUNNITTELU Esityksen taiteelliset ja tekniset valinnat sekä ratkaisut vaikuttavat merkittävästi siihen, miten helposti esitys soveltuu tai on muokattavissa kiertuetoimintaan. Teknis-taiteellisen ennakkosuunnittelun avulla esityksen liikkuvuus voidaan ottaa huomioon jo teknisiä ja taiteellisia valintoja tehdessä siten, että valitut ratkaisut on toteutettavissa erilaisilla vierailunäyttämöillä ja -tiloissa. Teknis-taiteellisessa tuotantosuunnittelussa huomioidaan myös tuotannollisten ja taloudellisten resurssien asettamat reunaehdot suhteessa taiteellisiin tavoitteisiin. Teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu -koulutusjaksojen tavoitteena on opettaa teatterin eri taiteellisia, teknisiä ja tuotannollisia ammattiryhmiä huomioimaan kiertue-esitysten suunnittelun ja toteutuksen erityispiirteitä. Teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu -koulutukset on suunnattu erityisesti ääni-, valo- ja kuvasuunnittelijoille, lavastajille, ohjaajille, tuottajille sekä teattereiden teknisille vastaaville kuten näyttämömestareille ja -päälliköille. Trailerikoulutus tarjoaa ideoita myös markkinointi- ja viestintähenkilökunnalle. 1. koulutus: Kiertävän esityksen teknis-taiteellinen suunnittelu, Helsinki Koulutuksessa käsitellään kiertuetoiminnan asettamia haasteita esityksen valo-, ääni- ja lavastussuunnittelulle. Asiantuntija-alustusten johdattelemana pohditaan, miten kiertäminen on mahdollista huomioida teknis-taiteellisessa ennakkosuunnittelussa, ja miten jo valmis esitys voidaan muokata kiertuetoimintaan paremmin soveltuvaksi. Koulutuksessa käsitellään myös teknistä tuottamista kiertueoloissa. Työpajaosuudessa käsitellään technical rideria: millaisia tietoja riderin tulisi sisältää ollakseen toimiva, kattava ja riittävän informatiivinen? 2. koulutus: Ääni-, kuva- ja mediasuunnittelu teatterissa, Lappeenranta Koulutusjaksolla käsitellään ääni-, kuva- ja mediasuunnittelun mahdollisuuksia teatterissa. Ääntä lähestytään tapausesimerkkien kautta joko olennaisena osana teosta tai esityksen muotoon vaikuttavana lähtökohtana. Kuva- ja mediasuunnittelun prosesseja pohditaan demojen ja tapausesimerkkien avulla sekä keskustellaan kuvankäytön sisällöllisistä lähtökohdista teatteriesityksessä. Lisäksi käsitellään kuvan ja median käyttöön liittyviä teknisiä ratkaisuja sekä keskustellaan siitä, millaisia tuotannollisia resursseja taiteellinen ennakkosuunnitteluprosessi edellyttää sekä miten mediasuunnittelu vaikuttaa tuotannolliseen aikatauluun. 3. koulutus: Trailerityöpaja, Tampere Trailerityöpajassa käydään läpi trailerin ja teaserin tekoprosessi sekä toteutetaan itse trailereita live-esityksen pohjalta. Osallistujat tutustuvat trailerin tekemisen vaiheisiin kuten kuvaukseen, ohjaukseen ja editointiin. Traileria käsitellään myös viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta, ja pohditaan markkinoinnin asiantuntijoiden johdolla, millainen on hyvä ja kiinnostava teatteritraileri. Lisäksi koulutuksessa keskustellaan, miten traileri ja teaser voivat edistää kiertue-esitysten toteutumista ja kiertuemarkkinointia.

6 IV TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Teatterin tai ryhmän viestintä ja tiedottaminen on muutakin kuin esityksistä kertovien tiedotteiden kirjoittamista tai markkinointia: se on keskeinen väline teatterin tai ryhmän strategian toteuttamisessa. Organisaation sisäinen viestintä on toiminnan koordinointia, tiedon välittämistä ja yhteisön jäsenien juurruttamista mukaan yhteisiin tavoitteisiin. Ulkoinen viestintä taas pitää yllä ja luo suhteita yhteistyökumppaneihin, päättäviin tahoihin ja yleisöihin. Kiertueyhteistyön ja -markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen vaaditaan toimivaa kommunikaatiota vastaanottavan teatterin ja vierailijoiden välillä. Myös mediasuhteiden suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen hoitaminen hyödyttää teatterin toimintaa ja kiertueyhteistyötä. Tiedotus ja markkinointi -koulutusten tavoitteena on esitellä olemassa olevia ja ideoida uusia viestinnällisiä työvälineitä, joilla yleisö saadaan kiinnostumaan kiertue-esityksistä ja syventämään suhdettaan teatteriin. Keinoina käsitellään mm. kiertuemarkkinointia, yleisötyötä, yleisötutkimusta, mediasuhteiden hoitoa ja tuotteistamista. Lisäksi tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät viestinnän strategisesti tärkeänä osana teattereiden ja ryhmien toimintaa: toimintaa tukevana ja tavoitteiden saavuttamista helpottavana tekijänä. Tiedotus ja markkinointi -koulutukset on suunnattu kaikille teattereiden ja ryhmien ammattiryhmille, erityisesti johdolle ja viestinnästä ja markkinoinnista vastaaville henkilöille. 1. koulutus: Kiertuemarkkinointi ja uudet yleisöt, Kouvola Kiertävällä ryhmällä tai vierailuesityksellä ei useinkaan ole valmista yleisöpohjaa tai riittävästi tietoa paikallisesta yleisöstä, joten kiertuemarkkinointi vaatii yhteistyötä vierailijan ja vastaanottavan tahon välillä. Sosiaalinen media voi tarjota tehokkaan välineen yleisöjen tavoittamiseen ja yleisötutkimus puolestaan keinon syvällisemmän yleisöä koskevan tiedon tuottamiseen ja näin ollen apuvälineen vierailevan esitysten markkinointiin. Koulutuksessa käsitellään kiertuemarkkinointia kiertävän ja vastaanottavan teatterin näkökulmista ja keskustellaan, miten eri yhteistyö toimii kumpaakin osapuolta hyödyttävästi. Käytännön esimerkkien kautta tutustutaan sosiaalisen median mahdollisuuksiin ja erilaisiin tapoihin tehdä yleisötutkimusta. 2. koulutus: Yleisötyö, Kokkola Yleisötyö syventää yleisön suhdetta teatteriin. Sen avulla toimintaa voidaan avata laajemmalle yhteiskuntaan ja saada yleisö mukaan jo luomis- ja tekemisprosessiin. Parhaimmillaan yleisötyö läpäisee teatterin tai ryhmän toiminnan olennaisena osana tekoprosessia. Koulutusjaksolla yleisötyötä käsitellään taiteellisen prosessin, viestinnän ja yleisön sitouttamisen näkökulmista. Miten yleisötyö voi syventää vierailevan teatterin ja paikallisen yleisön suhdetta? Miten yleisö saadaan mukaan jo esityksen luomisprosessiin? Miten yleisötyö voi toimia osana viestintää ja mediasuhteiden hoitamista? Koulutusjakso sisältää luennointia, ideointia ja toiminnallisia harjoituksia. 3. koulutus: Viestintäsuunnitelman rakentaminen ja mediasuhteet, Jyväskylä Toimiva viestintä edellyttää sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän näkemistä olennaisena osana yhteisön johtamista ja hyvinvointia. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. miten viestintä voidaan nähdä osana taiteellista prosessia ja miten ottaa viestintä keinoksi kehittää yhteisön toimintaa ja miten viestintäsuunnitelma voi tukea teatterin tai ryhmän taloutta? Koulutusjaksolla käsitellään teattereiden ja ryhmien sisäistä ja ulkoista viestintää koko organisaation toimintaa läpäisevänä ja kirkastavana välineenä, pohditaan viestinnän asemaa organisaatiossa sekä rakennetaan viestintäsuunnitelma. Koulutukseen sisältyy osio mediasuhteista, jossa käsitellään mm. keinoja hoitaa mediasuhteita sekä hyödyntää paikallismedianäkyvyyttä kiertuetoiminnassa.

7 V UUDET TOIMINTA- JA YHTEISTUOTANTOMALLIT Esittävien taiteiden toiminta- ja tuotantomallit ovat murroksessa ja uudenlaista yhteistyötä tarvitaan tuotantojen, vierailujen ja kiertueiden toteuttamiseksi. Koulutusjaksoilla tutustutaan erilaisiin, jo toimiviin malleihin sekä keskustellaan tuotantomalleista, kiertuetoiminnan välittäjäorganisaatio- ja agentuuritarpeesta esittävien taiteiden kentällä ja siitä, millaisia yhteistyömalleja tarvitaan valtakunnallisen kiertuetoiminnan ja yhtenäisen ammattiteatterikentän tukemiseksi tulevaisuudessa. Koulutusjaksojen tavoitteena on lisätä tietoa erilaisista mahdollisuuksista tehdä kiertueyhteistyötä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä kehittää uusia, koko esittävien taiteiden kenttää yhdistäviä ja hyödyttäviä malleja ja ratkaisuja kiertuetoimintaan ja yhteistyöhön. Uudet toiminta- ja yhteistuotantomallit -koulutusjaksoille ovat tervetulleita kaikki alan kehittämisestä kiinnostuneet toimijat ja tahot. 1. koulutus: Yhteistuotannot ja tulevaisuuden toimintamallit, Seinäjoki Koulutuksen tavoitteena on esitellä erilaisia yhteistuotantomalleja antamaan ideoita teattereiden ja ryhmien toiminnan kehittämistä varten. Koulutuksessa esitellään muun muassa kiinteiden teattereiden ja teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten ammattiteattereiden ja -ryhmien välisiä tuotantomalleja sekä festivaalien ja tuotantotalojen mahdollisuuksia toimia esitysten osatuottajina. Lisäksi käsitellään kansainvälisiä yhteistuotantoverkostoja ja pohditaan tulevaisuuden toimintamalleja tulevaisuuspajoissa. 2. koulutus: Välittäjäorganisaatiot ja teattereiden alueellinen rooli, Espoo Koulutuksessa käsitellään kiertuetoiminnan välittäjäorganisaatioita ja niiden tarvetta esittävien taiteiden kentällä. Tapausesimerkkien ja kokemusten pohjalta keskustellaan erilaisista mahdollisuuksista järjestää kiertue-esitysten myynti ja kiertuekoordinointi, sekä pohditaan mm. milloin agentuurin käyttö kannattaa. Lisäksi esitellään olemassa olevia malleja ja työkaluja kiertuetoiminnan edistämiseen ja keskustellaan suomalaiseen toimintaympäristöön sopivasta mallista kiertuetoiminnan tukimallista. Koulutusjaksolla keskustellaan myös yleisemmin teattereiden roolista alueellisina toimijoina. Millaisia rooleja kiinteillä teattereilla voi olla kiertuetoiminnan ja yhteistyön lisääjänä? 3. koulutus: TEKIJÄ-hankkeen yhteistyömallit, Hämeenlinna, TEKIJÄ-hankkeen viimeisellä koulutusjaksolla kootaan yhteen hankkeessa pilotoituja toimintamalleja: esitysten kotimaista kiertuetoimintaa, kansainvälisiä vierailuja sekä residenssitoimintaa. Koulutusjaksolla keskustellaan toimijoiden kokemuksista ja analysoidaan eri toimintamallien taloudellisia toteuttamismahdollisuuksia. Koulutuksessa esitellään kahden osatuottajan yhteistuotantomalli, joka pohjautuu residenssityöskentelyyn.

8 TEKIJÄ on kiinteiden ammattiteattereiden ja teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten ammattiteattereiden ja ryhmien kiertuejärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämishanke vuosille Sen päätavoitteena on toimivan valtakunnallisen teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen sekä toiminnan ulottaminen yli kielirajojen. Hanke yhdistää suomalaisen teatterikentän toimijoita yhdessä entistä esitysten liikkuvuuden lisäämiseksi ja monipuolisemman teatteritarjonnan takaamiseksi sekä uusien kestävien tuotantomallien ja toimintatapojen luomiseksi. Hankkeessa pilotoidaan esitysten kiertue- ja vierailutoimintaa ja järjestetään koulutuskokonaisuus kiertuetuottamisesta sekä neljä kansainvälistä seminaaria. TEKIJÄ-hankkeen päärahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma. Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja osatoteuttajana Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeen tiiviinä yhteistyötahoina toimivat Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Baltic Circle -festivaali (Q-teatteri).

KIERTUETOIMINTA VASTAANOTTAVIEN TEATTEREIDEN NÄKÖKULMASTA

KIERTUETOIMINTA VASTAANOTTAVIEN TEATTEREIDEN NÄKÖKULMASTA KIERTUETOIMINTA VASTAANOTTAVIEN TEATTEREIDEN NÄKÖKULMASTA TEKIJÄ-hankkeen haastattelututkimuksen tuloksia Projektipäällikkö Maria Salomaa 26.4.2013 TEKIJÄ-hanke 2011 2013 Hankkeen toimintamalleja syksy

Lisätiedot

PAM TEKIJÄ PERFORMING ARTS MARKET 2012 TAMPEREELLA 9. 10.8.2012. Loppuraportti

PAM TEKIJÄ PERFORMING ARTS MARKET 2012 TAMPEREELLA 9. 10.8.2012. Loppuraportti PAM TEKIJÄ PERFORMING ARTS MARKET 2012 TAMPEREELLA 9. 10.8.2012 Loppuraportti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA s. 3 2. TAPAHTUMAKONSEPTI JA TUOTANNOLLINEN SUUNNITTELU s. 5 3. TAPAHTUMAN KULUT s. 6 4. YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

TEKIJÄ-HANKKEEN JA BALTIC CIRCLE -FESTIVAALIN RESIDENSSIPILOTIT 2012

TEKIJÄ-HANKKEEN JA BALTIC CIRCLE -FESTIVAALIN RESIDENSSIPILOTIT 2012 TEKIJÄ-HANKKEEN JA BALTIC CIRCLE -FESTIVAALIN RESIDENSSIPILOTIT 2012 Heidi Klein (ohj. Anni Klein, Heidi Soidinsalo) Leftovers from the War (ohj. Janne Saarakkala) Arviointiraportti 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimitus: Katri Kekäläinen ja Maria Salomaa Ulkoasun suunnittelu: Antti Yrjönen, Riitta Yrjönen Taitto: Riitta Yrjönen Kansi: Antti Yrjönen

Toimitus: Katri Kekäläinen ja Maria Salomaa Ulkoasun suunnittelu: Antti Yrjönen, Riitta Yrjönen Taitto: Riitta Yrjönen Kansi: Antti Yrjönen Kuvassa TEKIJÄ-hankkeen henkilökunta: loppujulkaisun toimittanut Katri Kekäläinen (ylhäällä vas.), harjoittelija Jaakko Lenni-Taattola, ostajamarkkinakartoituksesta vastaava Saara Moisio, kiertuekoordinaattori

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Teatteri 2.0 - Dialogia teatteritaiteen, -tuotannon ja todellisuuden välillä

Teatteri 2.0 - Dialogia teatteritaiteen, -tuotannon ja todellisuuden välillä Vapaan kentän uudet toiminta- ja tuotantomallit Teatteri 2.0 - Dialogia teatteritaiteen, -tuotannon ja todellisuuden välillä TEKIJÄ-koulutus 13.2.2012 Seinäjoki / Saara Rautavuoma Valtakunnallisesti toimiva

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Tuottaja 2020 Tulevaisuus kulttuurituotannon kautta tulkittuna. Katri Halonen Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tuottaja 2020 Tulevaisuus kulttuurituotannon kautta tulkittuna. Katri Halonen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tuottaja 2020 Tulevaisuus kulttuurituotannon kautta tulkittuna Katri Halonen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mitä useampi kokki, sen sakeampi soppa Tutkijaverkosto Tiedonlevityskumppanit Rahoitus Sopan ainekset

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 Osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Luova Matka Culture Creators go Tourism

Luova Matka Culture Creators go Tourism Luova Matka Culture Creators go Tourism Toteutusaika 1.10.2015 30.9.2018 Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke (ESR) Budjetti 600 000 euroa Hankkeen hallinnoija Visit Finland/Finpro

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013 Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Yhdistää 3 nykyistä ohjelmaa: Kulttuuri,

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 Yhdessä olemme enemmän Musiikki elämään -hankkeen aloitusseminaari Lahden ammattikorkeakoulu 26.9.2011 Jere Laukkanen, koulutuspäällikkö,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN TEATTERI OY STRATEGIA 2015 (luonnos 16.4.2015)

RIIHIMÄEN TEATTERI OY STRATEGIA 2015 (luonnos 16.4.2015) RIIHIMÄEN TEATTERI OY STRATEGIA 2015 (luonnos 16.4.2015) ALUKSI Riihimäen Teatterin Oy:n strategia on laadittu hallituksen, henkilökunnan ja riihimäkeläisten yhteistyönä. Hallitus ja teatterin työntekijät

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Tiimityö- ja esiintymistaitojen kehittäminen

Tiimityö- ja esiintymistaitojen kehittäminen Tiimityö- ja esiintymistaitojen kehittäminen Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Sata vuotta suomalaista insinöörikoulutusta -seminaari 4. 5.10.2012 Forma Eeva-Leena Tiimityö ja esiintymistaidot Asiantuntijaviestinnässä

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Musiikkitalo 2.12.2013 Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelma Median alaohjelma Monialainen toimintalinja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT AMKPEDA verstas Turku 4.11.2015 Lähtökohdat: Työelämän osaamisvaatimukset SeAMKin omat

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen

Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen Esittävän taiteen rahoitus ja näkökulmia arkeen Teatterimäärärahat valtion tulo- ja menoarviossa 2010 Suomen Kansallisteatteri 10 634 000 Teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvien teattereiden valtionosuudet

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO Mist Kuva: Wilma Hurskainen Erikoistumisohjelmat Syvennä erityisosaamistasi ja laajenna uramahdollisuuksiasi! Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon taiteelliset interventiot

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki Katariina Soanjärvi Projektipäällikkö, KT 2 OHJELMALLISIA LÄHTÖKOHTIA Osa toimia, joilla Suomi lunastaa Eurooppa 2020 strategian kansallisessa toimeenpanoohjelmassa

Lisätiedot

Seuratoimijan tutkinto (SPL1) Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto (SPL2)

Seuratoimijan tutkinto (SPL1) Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto (SPL2) Seuratoimijan tutkinto (SPL1) Seuratoiminnan kehittäjän tutkinto (SPL2) Suomen Palloliitto ry:n seurakoulutus Suomen Palloliitto ry on valmistellut ja tulee auktorisoimaan seuratoiminnan osaamisen kehittämiseksi

Lisätiedot

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Esityksen osat: Kulttuuriviennin visio 2011

Lisätiedot

TEATTERI LIIKKEESSÄ JA LÄHELLÄ

TEATTERI LIIKKEESSÄ JA LÄHELLÄ TEATTERI LIIKKEESSÄ JA LÄHELLÄ Suomalaisen teatterin kehittämisohjelma 2013 Teatterikeskus ry SISÄLTÖ Tiivistelmä 5 TAUSTAA 6 Miksi tarvitaan Teatterin kehittämisohjelmaa 2013? 6 Saavutettavuus edistää

Lisätiedot

BALTIC CIRCLE -FESTIVAALIN KANSAINVÄLISET PROJEKTIT 2000-2013

BALTIC CIRCLE -FESTIVAALIN KANSAINVÄLISET PROJEKTIT 2000-2013 Projektiarkisto BALTIC CIRCLE -FESTIVAALIN KANSAINVÄLISET PROJEKTIT 2000-2013 Baltic Circle -teatteriverkosto (Euroopan Unionin Kaleidoskooppi-ohjelma) BALTIC CIRCLE -festivaali Helsinki 21. 30.1.2000

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN YRITTÄJYYS TEEMA Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv Ajankohta: 1. päivä 20.3.2012 ja 2. päivä 29.3.2012 Turku Kouluttaja: Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy 15-20 opettajaa Sisältö: - Työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille - palvelu, Valtion taidemuseo 9.11.2011 Esityksen rakenne Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Toukokuu 2015 Hannu Mattinen, Steps Ahead Nina Hyyppä, Newborn Communications Lainaus, kopiointi ilman lupaa kielletty. Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Piirin viestintästrategia Valmistuu joulukuun piirihallitukseen Pohjautuu SP:n viestintästrategiaan. Sisältää L-SP:n viestinnän kehittämiselle

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Materiaalille tilausta Asumisen asioiden käsittelyyn ei ole ollut välineitä, vaikka nuorten asumisen haasteet nousseet

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Kulttuuritarjonnan tuotteistaminen on ollut vaihtelevaa

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian käyttöä taloudellisesti,

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot