TEKIJÄ-HANKKEEN KOULUTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKIJÄ-HANKKEEN KOULUTUKSET"

Transkriptio

1 KOULUTUS- JAKSOT

2 TEKIJÄ-HANKKEEN KOULUTUKSET TEKIJÄ Teattereiden kiertuejärjestelmä Turnénätverk för Teater järjestää vuosina koulutuskokonaisuuden kiertuetuottamisesta ja -osaamisesta. Kokonaisuuden tavoitteena on lisätä teattereiden ja esittävän taiteen ryhmien valmiuksia kiertue- ja vierailutoimintaan sekä luoda yhteisiä toimintamalleja ja parantaa yhteistyön edellytyksiä kiertävien ja vastaanottavien teattereiden välille. Lisäksi koulutuksilla pyritään kehittämään koko esittävän taiteen kentän tuottajaosaamista sellaiseksi, että toiminta on suunnitelmallista ja kestävää. Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä koulutusjaksosta, joiden aiheina ovat tuotantosuunnittelu, taloussuunnittelu ja sopimusasiat, teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu, markkinointi ja tiedottaminen sekä uudet toiminta- ja yhteistuotantomallit. Jokainen koulutusjakso tarjotaan hankkeen aikana kolme kertaa. Koulutusten sisällöt vaihtelevat jaksoittain siten, että koulutusjaksot toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina. Koulutusten tarkemmat sisällöt pyritään räätälöimään osallistujien tarpeita vastaaviksi. Koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille esittävän taiteen ammattilaisille. Etusijalla ovat TEKIJÄ-hankkeen pilottikiertueita toteuttavat teatterit ja ryhmät sekä vastaanottavien teattereiden henkilökunta. Lisätietoja koulutuksista: Laura Pekkala projektiassistentti tekija.info

3 I TUOTANTOSUUNNITTELU Kiertue-esitysten tuotantosuunnittelu on pitkäjänteistä toimintaa, jossa aikatauluja on tehtävä monen vuoden päähän. Haasteita tuottavat mm. erilaisten organisaatioiden aikataulujen yhteensovittaminen, vastaanottavien tahojen päätöksentekoprosessien hitaus sekä vierailuesitysten tuottamiseen liittyvien rutiinien puute. Kiertävien ammattiteattereiden ja ryhmien haasteena on tehdä kiertuetoiminnan mahdollistavaa ja pitkäjänteistä tuotantosuunnittelua. Tuotantosuunnittelukoulutuksissa tarjotaan välineitä suunnitella tuotantoa pitkäjänteisesti ja strategiset tavoitteet huomioiden erityisesti kiertäville tai kiertämistä suunnitteleville teattereille ja ryhmille. Toiminnan strateginen suunnittelu auttaa toimijoita hahmottamaan tavoitteitaan kiertuetoiminnan suhteen sekä löytämään välineitä niiden saavuttamiseen. Lisäksi koulutuksissa pyritään luomaan yhteistä ymmärrystä erilaisten organisaatioiden toimintamalleista. Tuotantosuunnittelukoulutukset on suunnattu erityisesti teattereiden ja ryhmien tuottajille, tuotantosuunnittelijoille, muilla nimikkeillä toimiville tuotannollista työtä tekeville henkilöille sekä teattereiden johtajille. 1. koulutus: Kiertuetoiminnan ja -esityksen tuotantosuunnittelu, Tampere Koulutusjaksolla perehdytään toiminta- ja tuotantosuunnittelun avainkysymyksiin sekä kiertävän teatterin ja ryhmän että vastaanottavan teatterin näkökulmista. Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät kiertävän esityksen tuotantoon liittyvät keskeiset seikat/erityiskysymykset, osaavat laatia tuotanto- ja kiertueaikataulun sekä tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia. Työpajaosiossa laaditaan tuotantosuunnitelma, jossa esitellään konkreettisesti oman tulevan projektin toimintaa 1 2 vuoden aikavälillä. Koulutusjaksolla keskustellaan myös teatterituottaja- ja agentuuritarpeesta suomalaisella teatterikentällä. 2. koulutus: Tuotantoprosessin mallintaminen, Turku Koulutusjaksolla tarjotaan välineitä tuotantosuunnittelun yhteistoiminnalliseen tekemiseen ja oman tuotantoprosessin kehittämiseen. Mallintamisen avulla tuotantosuunnitelmat saatetaan visuaaliseen muotoon, mikä on avuksi työprosessien vaiheiden kuvauksessa sekä työnjaossa. Tuotantoprosessin näkyväksi tekeminen helpottaa sekä oman organisaation toimintaa että yhteistyötä kiertueiden vastaanottavien tahojen kanssa. Tuotannon prosessiajatteluun johdatellaan asiantuntijapuheenvuorojen kautta ja työpajaosiossa mallinnetaan oman organisaatio toimintaa. 3. koulutus: Taiteellinen työ ja strateginen suunnittelu, Helsinki Koulutusjaksolla käsitellään taiteellisen toiminnan suunnittelua strategisesta näkökulmasta. Liikkeelle lähdetään taiteesta ja taiteellisesta työskentelystä, jotka luovat perustan tavoitteille ja toimintastrategialle. Tavoitteiden määritteleminen ja strategian luominen auttavat teatteria tai ryhmää mm. hahmottamaan kiertämisen merkitystä omalle toiminnalleen, löytämään sopivia yhteistyökumppaneita sekä laajemmin kehittämään tapoja viestiä taiteellisesta työstään. Koulutusjakso koostuu englanninkielisestä seminaarista, Artistic Strategies in Turbulent Time, jossa kuullaan kotimaisia ja kansainvälisiä taiteilijapuheenvuoroja sekä workshopista, jossa työstetään omaa taide- tai taiteilijalähtöistä toimintastrategiaa kiertuetoiminnan mahdollisuudet huomioiden. Koulutusjakso järjestetään yhteistyössä Baltic Circle -festivaalin kanssa.

4 II TALOUSSUUNNITTELU JA SOPIMUKSET Talouden suunnittelu ja toiminnan kannattavuus ovat edellytyksiä kestävälle teatterin tekemiselle. Kiertäminen ja vierailutoiminta voivat olla keskeisellä sijalla teatterin tai esittävän taiteen ryhmän toiminnan rahoittamista, mutta kiertueiden koordinointi ja kiertueella oleminen asettavat myös haasteita taloudelle ja sen suunnittelulle. Täydentävien rahoituslähteiden löytäminen julkisen tuen rinnalle sekä uusien palvelumallien kehittäminen parantavat teattereiden mahdollisuuksia selvitä taloustilanteen muutoksissa. Kiertueyhteistyön rooleista ja vastuista sopiminen jo varhaisessa vaiheessa lisää toiminnan ennakoitavuutta ja yhteistyön sujuvuutta kaikkien osapuolten näkökulmista. Koulutusjaksojen tavoitteena on tarjota konkreettisia välineitä teattereiden ja ryhmien talouden suunnitteluun ja kannattavuuden lisäämiseen sekä luoda pohjaa yhtenäisemmälle, avoimemmalle esityshinnoittelulle. Sopimusasioiden osalta koulutusjaksoilla halutaan tarjota tietoa sopimusjuridiikasta helpottamaan vastuiden ja työnjakoa kiertueyhteistyössä. Taloussuunnittelu- ja sopimuskoulutukset on suunnattu kaikille teattereissa ja ryhmissä työskenteleville, erityisesti taloudesta vastaaville henkilöille. 1. koulutus: Esityksen hinnoittelu ja kiertuesopimukset, Lahti Koulutuksen talousosiossa perehdytään kiertuehinnoittelun periaatteisiin ja keskustellaan hinnoittelun problematiikasta sekä vastaanottavan teatterin että kiertävän teatterin tai ryhmän näkökulmista. Sopimusosiossa käsitellään kiertuesopimusten juridiikkaa, mm. esisopimuksia ja kiertuesopimuksia, sekä miten työehtosopimukset ohjaavat kiertueella oloa ja vaikuttavat esityksen hinnoitteluun. Työpajatyöskentelyssä pohditaan, millaisia seikkoja esityksen hinnoittelussa tulisi huomioida, sekä millaisia asioita kiertuesopimus ideaalitilanteessa sisältää. 2. koulutus: Kiertuetoiminnan kannattavuus & esitys- ja tekijänoikeudet, Kotka Koulutuksessa käsitellään esitystoiminnan kannattavuutta erityisesti kiertävän esityksen ja teatterin näkökulmasta sekä esitys- ja tekijänoikeuksia. Kannattavuuslaskentaan perehdytään laatimalla tuotanto- ja kiertuebudjetit omaan työhön liittyvälle todelliselle tuotannolle. Lisäksi keskustellaan kiertävän esityksen hinnoittelusta: miten hinta vaikuttaa, kun teatteri valitsee vierailuesitystä, ja miten kiertävä esitys tulisi hinnoitella, jotta toiminta olisi kannattavaa kaikille osapuolille? Esitys- ja tekijänoikeusosiossa käsitellään teatterin tekemiseen ja esitystoimintaan liittyviä tekijänoikeuksia sekä kiertävän teoksen esitysoikeuksia. Koulutukseen sisältyy osuus kiertuevakuutuksista. 3. koulutus: Kiertuetoiminnan rahoitusmallit ja palveluiden kehittäminen, Tampere Koulutusjaksolla perehdytään erilaisiin liiketoimintapohjaisiin ja projektirahoitusmalleihin, joiden avulla kiertuetoiminnan rahoituspohjaa voidaan monipuolistaa. Koulutuksessa käsitellään mm. miten erilaiset yhteistyökumppanuudet voivat tukea medianäkyvyyttä, myynnin edistämistä ja uusien yleisöjen löytämistä sekä kuullaan esimerkkejä täydentävistä rahoitusmalleista ja pohditaan niiden hyödyntämismahdollisuuksia omassa toiminnassa. Yhtenä kiertuetoiminnan rahoitusvaihtoehtona käsitellään yhteistuotantoja. Koulutukseen sisältyy osio palveluiden kehittämisestä, jossa syvennytään esitystoiminnan oheispalveluiden kehittämiseen ja palvelumuotoiluun. Esityksen ja oheispalveluiden onnistunut muotoilu helpottaa kiertue-esitysten markkinointia ja myyntiä sekä esitysvierailun ostamista. Perinteisempien oheispalvelujen tai teatterielämyksen tuotteistamisen lisäksi koulutuspäivässä pohditaan myös kiertue-esityksen konseptointimahdollisuuksia.

5 III TEKNIS-TAITEELLINEN TUOTANTOSUUNNITTELU Esityksen taiteelliset ja tekniset valinnat sekä ratkaisut vaikuttavat merkittävästi siihen, miten helposti esitys soveltuu tai on muokattavissa kiertuetoimintaan. Teknis-taiteellisen ennakkosuunnittelun avulla esityksen liikkuvuus voidaan ottaa huomioon jo teknisiä ja taiteellisia valintoja tehdessä siten, että valitut ratkaisut on toteutettavissa erilaisilla vierailunäyttämöillä ja -tiloissa. Teknis-taiteellisessa tuotantosuunnittelussa huomioidaan myös tuotannollisten ja taloudellisten resurssien asettamat reunaehdot suhteessa taiteellisiin tavoitteisiin. Teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu -koulutusjaksojen tavoitteena on opettaa teatterin eri taiteellisia, teknisiä ja tuotannollisia ammattiryhmiä huomioimaan kiertue-esitysten suunnittelun ja toteutuksen erityispiirteitä. Teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu -koulutukset on suunnattu erityisesti ääni-, valo- ja kuvasuunnittelijoille, lavastajille, ohjaajille, tuottajille sekä teattereiden teknisille vastaaville kuten näyttämömestareille ja -päälliköille. Trailerikoulutus tarjoaa ideoita myös markkinointi- ja viestintähenkilökunnalle. 1. koulutus: Kiertävän esityksen teknis-taiteellinen suunnittelu, Helsinki Koulutuksessa käsitellään kiertuetoiminnan asettamia haasteita esityksen valo-, ääni- ja lavastussuunnittelulle. Asiantuntija-alustusten johdattelemana pohditaan, miten kiertäminen on mahdollista huomioida teknis-taiteellisessa ennakkosuunnittelussa, ja miten jo valmis esitys voidaan muokata kiertuetoimintaan paremmin soveltuvaksi. Koulutuksessa käsitellään myös teknistä tuottamista kiertueoloissa. Työpajaosuudessa käsitellään technical rideria: millaisia tietoja riderin tulisi sisältää ollakseen toimiva, kattava ja riittävän informatiivinen? 2. koulutus: Ääni-, kuva- ja mediasuunnittelu teatterissa, Lappeenranta Koulutusjaksolla käsitellään ääni-, kuva- ja mediasuunnittelun mahdollisuuksia teatterissa. Ääntä lähestytään tapausesimerkkien kautta joko olennaisena osana teosta tai esityksen muotoon vaikuttavana lähtökohtana. Kuva- ja mediasuunnittelun prosesseja pohditaan demojen ja tapausesimerkkien avulla sekä keskustellaan kuvankäytön sisällöllisistä lähtökohdista teatteriesityksessä. Lisäksi käsitellään kuvan ja median käyttöön liittyviä teknisiä ratkaisuja sekä keskustellaan siitä, millaisia tuotannollisia resursseja taiteellinen ennakkosuunnitteluprosessi edellyttää sekä miten mediasuunnittelu vaikuttaa tuotannolliseen aikatauluun. 3. koulutus: Trailerityöpaja, Tampere Trailerityöpajassa käydään läpi trailerin ja teaserin tekoprosessi sekä toteutetaan itse trailereita live-esityksen pohjalta. Osallistujat tutustuvat trailerin tekemisen vaiheisiin kuten kuvaukseen, ohjaukseen ja editointiin. Traileria käsitellään myös viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta, ja pohditaan markkinoinnin asiantuntijoiden johdolla, millainen on hyvä ja kiinnostava teatteritraileri. Lisäksi koulutuksessa keskustellaan, miten traileri ja teaser voivat edistää kiertue-esitysten toteutumista ja kiertuemarkkinointia.

6 IV TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Teatterin tai ryhmän viestintä ja tiedottaminen on muutakin kuin esityksistä kertovien tiedotteiden kirjoittamista tai markkinointia: se on keskeinen väline teatterin tai ryhmän strategian toteuttamisessa. Organisaation sisäinen viestintä on toiminnan koordinointia, tiedon välittämistä ja yhteisön jäsenien juurruttamista mukaan yhteisiin tavoitteisiin. Ulkoinen viestintä taas pitää yllä ja luo suhteita yhteistyökumppaneihin, päättäviin tahoihin ja yleisöihin. Kiertueyhteistyön ja -markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen vaaditaan toimivaa kommunikaatiota vastaanottavan teatterin ja vierailijoiden välillä. Myös mediasuhteiden suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen hoitaminen hyödyttää teatterin toimintaa ja kiertueyhteistyötä. Tiedotus ja markkinointi -koulutusten tavoitteena on esitellä olemassa olevia ja ideoida uusia viestinnällisiä työvälineitä, joilla yleisö saadaan kiinnostumaan kiertue-esityksistä ja syventämään suhdettaan teatteriin. Keinoina käsitellään mm. kiertuemarkkinointia, yleisötyötä, yleisötutkimusta, mediasuhteiden hoitoa ja tuotteistamista. Lisäksi tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät viestinnän strategisesti tärkeänä osana teattereiden ja ryhmien toimintaa: toimintaa tukevana ja tavoitteiden saavuttamista helpottavana tekijänä. Tiedotus ja markkinointi -koulutukset on suunnattu kaikille teattereiden ja ryhmien ammattiryhmille, erityisesti johdolle ja viestinnästä ja markkinoinnista vastaaville henkilöille. 1. koulutus: Kiertuemarkkinointi ja uudet yleisöt, Kouvola Kiertävällä ryhmällä tai vierailuesityksellä ei useinkaan ole valmista yleisöpohjaa tai riittävästi tietoa paikallisesta yleisöstä, joten kiertuemarkkinointi vaatii yhteistyötä vierailijan ja vastaanottavan tahon välillä. Sosiaalinen media voi tarjota tehokkaan välineen yleisöjen tavoittamiseen ja yleisötutkimus puolestaan keinon syvällisemmän yleisöä koskevan tiedon tuottamiseen ja näin ollen apuvälineen vierailevan esitysten markkinointiin. Koulutuksessa käsitellään kiertuemarkkinointia kiertävän ja vastaanottavan teatterin näkökulmista ja keskustellaan, miten eri yhteistyö toimii kumpaakin osapuolta hyödyttävästi. Käytännön esimerkkien kautta tutustutaan sosiaalisen median mahdollisuuksiin ja erilaisiin tapoihin tehdä yleisötutkimusta. 2. koulutus: Yleisötyö, Kokkola Yleisötyö syventää yleisön suhdetta teatteriin. Sen avulla toimintaa voidaan avata laajemmalle yhteiskuntaan ja saada yleisö mukaan jo luomis- ja tekemisprosessiin. Parhaimmillaan yleisötyö läpäisee teatterin tai ryhmän toiminnan olennaisena osana tekoprosessia. Koulutusjaksolla yleisötyötä käsitellään taiteellisen prosessin, viestinnän ja yleisön sitouttamisen näkökulmista. Miten yleisötyö voi syventää vierailevan teatterin ja paikallisen yleisön suhdetta? Miten yleisö saadaan mukaan jo esityksen luomisprosessiin? Miten yleisötyö voi toimia osana viestintää ja mediasuhteiden hoitamista? Koulutusjakso sisältää luennointia, ideointia ja toiminnallisia harjoituksia. 3. koulutus: Viestintäsuunnitelman rakentaminen ja mediasuhteet, Jyväskylä Toimiva viestintä edellyttää sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän näkemistä olennaisena osana yhteisön johtamista ja hyvinvointia. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. miten viestintä voidaan nähdä osana taiteellista prosessia ja miten ottaa viestintä keinoksi kehittää yhteisön toimintaa ja miten viestintäsuunnitelma voi tukea teatterin tai ryhmän taloutta? Koulutusjaksolla käsitellään teattereiden ja ryhmien sisäistä ja ulkoista viestintää koko organisaation toimintaa läpäisevänä ja kirkastavana välineenä, pohditaan viestinnän asemaa organisaatiossa sekä rakennetaan viestintäsuunnitelma. Koulutukseen sisältyy osio mediasuhteista, jossa käsitellään mm. keinoja hoitaa mediasuhteita sekä hyödyntää paikallismedianäkyvyyttä kiertuetoiminnassa.

7 V UUDET TOIMINTA- JA YHTEISTUOTANTOMALLIT Esittävien taiteiden toiminta- ja tuotantomallit ovat murroksessa ja uudenlaista yhteistyötä tarvitaan tuotantojen, vierailujen ja kiertueiden toteuttamiseksi. Koulutusjaksoilla tutustutaan erilaisiin, jo toimiviin malleihin sekä keskustellaan tuotantomalleista, kiertuetoiminnan välittäjäorganisaatio- ja agentuuritarpeesta esittävien taiteiden kentällä ja siitä, millaisia yhteistyömalleja tarvitaan valtakunnallisen kiertuetoiminnan ja yhtenäisen ammattiteatterikentän tukemiseksi tulevaisuudessa. Koulutusjaksojen tavoitteena on lisätä tietoa erilaisista mahdollisuuksista tehdä kiertueyhteistyötä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä kehittää uusia, koko esittävien taiteiden kenttää yhdistäviä ja hyödyttäviä malleja ja ratkaisuja kiertuetoimintaan ja yhteistyöhön. Uudet toiminta- ja yhteistuotantomallit -koulutusjaksoille ovat tervetulleita kaikki alan kehittämisestä kiinnostuneet toimijat ja tahot. 1. koulutus: Yhteistuotannot ja tulevaisuuden toimintamallit, Seinäjoki Koulutuksen tavoitteena on esitellä erilaisia yhteistuotantomalleja antamaan ideoita teattereiden ja ryhmien toiminnan kehittämistä varten. Koulutuksessa esitellään muun muassa kiinteiden teattereiden ja teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten ammattiteattereiden ja -ryhmien välisiä tuotantomalleja sekä festivaalien ja tuotantotalojen mahdollisuuksia toimia esitysten osatuottajina. Lisäksi käsitellään kansainvälisiä yhteistuotantoverkostoja ja pohditaan tulevaisuuden toimintamalleja tulevaisuuspajoissa. 2. koulutus: Välittäjäorganisaatiot ja teattereiden alueellinen rooli, Espoo Koulutuksessa käsitellään kiertuetoiminnan välittäjäorganisaatioita ja niiden tarvetta esittävien taiteiden kentällä. Tapausesimerkkien ja kokemusten pohjalta keskustellaan erilaisista mahdollisuuksista järjestää kiertue-esitysten myynti ja kiertuekoordinointi, sekä pohditaan mm. milloin agentuurin käyttö kannattaa. Lisäksi esitellään olemassa olevia malleja ja työkaluja kiertuetoiminnan edistämiseen ja keskustellaan suomalaiseen toimintaympäristöön sopivasta mallista kiertuetoiminnan tukimallista. Koulutusjaksolla keskustellaan myös yleisemmin teattereiden roolista alueellisina toimijoina. Millaisia rooleja kiinteillä teattereilla voi olla kiertuetoiminnan ja yhteistyön lisääjänä? 3. koulutus: TEKIJÄ-hankkeen yhteistyömallit, Hämeenlinna, TEKIJÄ-hankkeen viimeisellä koulutusjaksolla kootaan yhteen hankkeessa pilotoituja toimintamalleja: esitysten kotimaista kiertuetoimintaa, kansainvälisiä vierailuja sekä residenssitoimintaa. Koulutusjaksolla keskustellaan toimijoiden kokemuksista ja analysoidaan eri toimintamallien taloudellisia toteuttamismahdollisuuksia. Koulutuksessa esitellään kahden osatuottajan yhteistuotantomalli, joka pohjautuu residenssityöskentelyyn.

8 TEKIJÄ on kiinteiden ammattiteattereiden ja teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten ammattiteattereiden ja ryhmien kiertuejärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämishanke vuosille Sen päätavoitteena on toimivan valtakunnallisen teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen sekä toiminnan ulottaminen yli kielirajojen. Hanke yhdistää suomalaisen teatterikentän toimijoita yhdessä entistä esitysten liikkuvuuden lisäämiseksi ja monipuolisemman teatteritarjonnan takaamiseksi sekä uusien kestävien tuotantomallien ja toimintatapojen luomiseksi. Hankkeessa pilotoidaan esitysten kiertue- ja vierailutoimintaa ja järjestetään koulutuskokonaisuus kiertuetuottamisesta sekä neljä kansainvälistä seminaaria. TEKIJÄ-hankkeen päärahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma. Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja osatoteuttajana Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeen tiiviinä yhteistyötahoina toimivat Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Baltic Circle -festivaali (Q-teatteri).

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija

KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT. LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija KULTTUURIKASVATUS JA TAITEILIJAT LAURA ARALA valtakunnallinen lasten- ja nuortenkulttuurin läänintaiteilija TAITEEN EDISTÄMISKESKUS TAITEEN EDISTÄMISKESKUS Taiteen edistämiskeskus on valtion asiantuntija-

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke 7.9.2016 Jyrki Koskinen jyrki.koskinen@coss.fi 2016 COSS Sisältö Tausta ja tavoite Datasta oivalluksia ja bisnestä, innovaatioalustan konsepti

Lisätiedot

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa?

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Päivi Kurikka paivi.kurikka@kuntaliitto.fi erityisasiantuntija Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Suomen Kuntaliitto Projektin taustalla

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto

Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina 30.10.2015 Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto Kuntaliiton rooli InnoSIprojektissa Suomen Kuntaliitto toimii kansallisena kumppanina edistäen

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Teknologinen muutos verkkojakso

Teknologinen muutos verkkojakso Teknologinen muutos verkkojakso 25.8. - 26.9.2003. Teknologinen muutos -jakson tarkoituksena on kartoittaa ajatuksia yliopistojen tulevaisuuden toimintakentästä ja luoda kuvaa edessämme olevista teknologisista

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä

JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä JOHTAMINEN JA TUOTANNON ORGANISOINTI Mitä hankkeessa / Keski-Suomessa asiasta ajatellaan, missä aikataulussa tulee edetä Marja Heikkilä Workshop 6 Peurunka 6.10.2014 2 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Koordinaattoritapaaminen 26.5.2008 Paasitorni, Helsinki Päivi-Katriina Juutilainen Ohjauksen koulutus Koulutuksen laaja-alaisena tavoitteena kehittää toimintamalleja verkostoyhteistyön

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Uraketju-hanke: Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Pieter Brueghel (1525 1569) 27.11.20141 Uraketju-hanke Tavoitteena selvittää alueellinen uraohjauksen nykyinen tilanne,

Lisätiedot

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos TEKES / Digitaalinen suunnittelu 4.6.2013 Suomalainen Klubi Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

InfoOmnia on koko Omniaa ja aluetta palveleva toiminto (tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu TNO)

InfoOmnia on koko Omniaa ja aluetta palveleva toiminto (tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu TNO) InfoOmnia InfoOmnia on koko Omniaa ja aluetta palelea toiminto (tieto-, neuonta- ja ohjauspalelu TNO) InfoOmnian palelutarjontaan kuuluat: Omnian opiskelijoiden opintotoimistopalelut hakijoiden palelut

Lisätiedot