K ii d at fl, e a gr1 *' f i; ii ii ti? 16,,r p t,t,- iii a t r :t l,.t ;,: Karttatuloste. Maanmittauslaitos Page 1 of 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K ii d at fl, e a gr1 *' f i; ii ii ti? 16,,r p t,t,- iii a t r :t l,.t ;,: Karttatuloste. Maanmittauslaitos Page 1 of 1"

Transkriptio

1 Maanmittauslaitos Page 1 of 1 K ii d at fl, e a gr1 *' f i; ii ii ti? 16,,r p t,t,- iii a t r :t l,.t ;,: Karttatuloste Tulostettu Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM3SF N): N: E: Tuloste ei ole mittatarkka. https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tuotanto/ktp/sivusto/tuloste/karttatulo I4

2 Maanmittauslaitos Page 1 of 1 Kiint eis t ii ti e t op o,lu e lu Karttatuloste Tulostettu Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35F N): N: E: 45g310 Tulost ei ole miftatarkka. https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tuotanto/ktp/sivusto/tuloste/karttatulo I4

3 Maanmittauslaitos Page I of 1 Kiint eis td fie t op o'lu e Iu Karttatuloste Tulostettu Turosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35F N): N: E: 4598g0 Tulost ei ole mittatarkka.

4 KIINTEISTORE KISTERIN KARTTAOT E Sivu 1 (3) Rekisteriyksi kko St LTALA Kiinteistotunnus: NiMi: SILTALA Rekisteriyksikkolaji: Tila Kunta: Joutsa (172) Palstojen lukumeidrd: 2 Tulostettu kiinteistotietojarjestelmiistd Kiinteistorekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epdtarkkuuksia. Rekisteriyksikon tarkka alueellinen ulottuvuuselvidd toimitusasiakirjoista ja maastosta. Rekisteritiedoista katso tarkemmin www. maanm itta uslaitos.f i/rekisteritiedot. Kartta on tulostettu ETRS-TM35 Fl N-koordinaatistossa. Taustakartta on viitteellinen. Mittakaava 1 Kartat O MML, kunnat (kopiointitupa 815/KTJ/09)

5 KIINTEISTOREKISTERIN KARTTAOT E 24.6,201 4 Sivu 2 (3) Rekisteriyksikkd St LTALA S Kartta on tulostettu { erns-russfln-koordinaatistossa. Taustakartta on viitteellinen. MML, kunnat (kopiointitupa 815/KTJ/09)

6 KTJ KIINTEISTOREKISTERIN KARTTAOT E Sivu 3 (3) Rekisteriyksi kkd S I LTALA p19j pl97 p S r p183 p181 tl r o oo m Kartta on tulostettu ETRS-TM35 Fl N-koordinaatistossa. Taustakartta on viitteellinen. p171 pl 69 P175 MML, kunnat (kopiointilupa 815/KTJ/09)

7 KIINTEISTOREKISTERIOTE Sivu I (2) Rekisteriyksi kko St LTALA Perustiedot Muodostumistiedot I Xiinteistotoimitus tai viranomaispaatos: I Kuntajaonmuutos Rekisterointipvm:i.1.200g voimaanturopvm: g Rekisteriyksikot ja maiiriiarat, joista tiimii rekisteriyksikko on muodostunut: Rekisteriyksikosta: STLTALA Muodostumishetken pinta-ala yhteensa (ha): Maapinta-ala (ha) ^* 42, ,7900 Erottamattomat mddrdalat ja erillisind luovutetut yhteisalueosuudet Kaavat ja rakennuskiellot Rasitteet, kaytt6oi keudet ja kdyttorajoitu kset 'l) i) Tieoikerrs Tieoikeus oikeutettu: SlLf ALA Rasitetut: (X) HeKisterointipvm: I 2) Tieoikeus Rekisterointipvm: oikeutetut: ?,jp.lls.{-n.liiy1a,41s-4oi-41.-2s (x) KUUStsro, s(iiHerrrrr_A, !1-2e(X) PAJUSYRJA, 415_4O t _80_0 (x) LtsA_it NieElA Rasitettu: SILT ALA 3) Tieoikeus oikeutettu : SILT ALA Rasitetur: S1-0(X) SEppALA 4) RASITTEET KATSO SAIL-NRO 18:443 5) Tieoikeus TILAN 41:S1 VANHA TtEO KEUS LAKKAUTETTU 6) Tieoikeus ( K24079) Tikanahon yksityistie Tieoikeus /'l oikeutetur: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: SlLf ALA Tieoikeus /2 oikeuterut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: SILT ALA Rekisterointipvm: Rekisterointipvm : Rekisterointipvm : Rekisterointipvm: Voimaantulopvm: Rekisterointipvm: Voimaantulopvm:

8 KT' KIINTEISTOREKISTERIOTE Rekisteriyksikkd St LTALA Sivu 2 (2) Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin Kiinteistollei on osuuksia: 1) Yhteinen vesiatue _2 HAVUMAKT 2 JAKOKUNTA 2) Yhteiset vesialueet On osuus Kiinteistolla ei ole osuuksia: Rekisterdintipvm: osuuden suuruus: 0, / 10, Rekisterointipvm: ) Yhteinen vesiatue Ei osuutta KOSKIIN 2) Muut yhteiset alueet Ei osuutta KOSKilN Ki inteistiitoim itu kset ja vi ranomaispdiittikset Muita tietoja t.. i tl roimenpiteitd rekiste16ity entisen kunnan rekisteriyksikolle Rekisterointipvm: Tulostettu kiinteistotietojarjestelmasta Kiinteistdrekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epatarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin

9 t RASITUSTODISTUS L4 Rekisteriyksi kk j,-24 St LTALA Sivu 1 (L) Perustiedot Kiinteistotu n n us: Nimi: Rekisteriyksikkrilaji : Kunta: Arkistoviite: ,-24 SILTALA Tila Joutsa qrzz;!8:283- (Leivonmiiki) r ,79 ha 42,79 ha Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittavia rasituksia tai rajoituksia, eikei uusia asioita ole vireillei, Tulostettu kiinteistotietojarjestelmasta Todistuksesta kayvat ilmi ainakin.kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon pdivdystii arkiptiivdnd ennen viraston edeltiiviinii aukioloajan paattymista. Rekisteriyksikcin pinta-alatiedoissa voi olla epdtarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin

10 KIINTEISToREKISTERIN KARTTAOT E Rekisteriyksikkd j-45 H Et KKt LA Sivu 1 (1) Kiinteistotunnus: 172-4i Nimi: HE KK LA Rekisteriyksikkolaji: Tila Kunta: Joutsa (172) Palstojen lukumatird: 1 Tu lostettu kiinteistotietojarjestelmdstd Kiinteistorekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja eptitarkkuuksia. Rekisteriyksikon tarkka alueellinen ulottuvuuselvidd toimitusasiakirjoista ja maastosta. Rekisteritiedoista katso tarkemmin ittauslaitos.f i/rekisteritiedot. 6 Kartta on tulostettu { erns-rvssfln-koordinaatistossa. Taustakartta on viitteellinen. Kartat O MML, kunnat (kopiointilupa 81S/KTJ/O9)

11 KIINTEISTORE KISTERIOTE Rekisteriyksi kko 1Z 2-4j H Et KKt LA Sivu 1 (2) Perustiedot Muodostumistiedot Kiinteistotoim itus tai viranomaispaatos: Kuntajaon muutos Rekisterointipvm: g Voimaantutopvm: g Rekisteriyksikot ja miiairiialat, joista tama rekisteriyksikko on muodostunut: Rekisteriyksikostd: H EtKKt LA Muodostumishetken pinta-ala yhteensii (ha): Maapinta-ala (ha) 29, ,9700 I Erottamattomat mddrdalat ja erillisine luovutetut yhteisalueosuudet Kaavat ja rakennuskiellot Ras itteet, kdyttiioikeudet ja kdytt6rajoitu kset (X) = lakannut takannut rekisteriyksikkol i) Tieoikeus Rekisterointipvm: oikeutettu: sHErKKrLA ii Rasitetur: (x) pylvaskumpu, _24 (X)S LTALA j 2) Tieoikeus oikeuterut: (x) LrsA-NrrrylA, 41s-401-4j-2e (x) paju.lil'i:'?ltfir1-ii-;31i, sulkua_ HO, (X) LISA-PELLONPAA, O(X) LISA-RINTEELA Rasirettu: HEIKKILA 3) Tieoikeus ( K24079) Tikanahon yksityistie I L Tieoikeus /1 oikeuterut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: HEIKKILA Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin Kiinteistolla on osuuksia: 1) Yhteinen vesiatue _2 HAVUMAK 2 JAKOKUNTA 2) Yhteiset vesialueet On osuus Kiinteistolla ole osuuksia: 1) Yhteinen vesialue Ei osuutta KOSKIIN 2) Muut yhteiset alueet Ei osuutta KOSKIIN Rekisterointipvm: Voimaantulopvm: Rekisterointipvm: osuuden suuruus: 0, i 10, I

12 KTI KIINTEISTOREKISTERIOTE Rekisteriyksikkd H Et KKt LA Sivu 2 (2) Kiinteistotoimitukset ja viranomaispddtokset Muita tietoja 1) Toimenpiteitd rekisteroity entisen kunnan rekisteriyksikoile Rekisterointipvm: Tulostettu kiinteistotietojariestelmasta Kiinteistdrekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epatarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmrn

13 RASITUSTODISTUS T4 Rekisteriyksikko L7 2-4L H Et KKt LA Sivu 1 (1) Perustiedot Kiinteistotunn us: Nimi: Rekisteriyksikkrilaji: Kunta: Arkistoviite: 172-4L7-4I-45 HEIKKILA Tila Joutsa (172) 18:399 (Leivonmaiki) 1, ,97 ha 28,97 ha Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittaiviii rasituksia eikii uusia tai rajoituksia, asioita ole vireillei. Tulostettu kiinteistdtietojarjestelmasta Todistuksesta kiiyvlit ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle arkipaivena todistuksen ennen otsikon piiivtiyst2i viraston aukioloajan paattymista. edehdvdnd Rekisteriyksikon pinta-alatiedoissa voi olla eptitarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin

14 KIINTEISTORE KISTERIN KARTTAOT E Rekisteriyksi kko L I SA- R I NTE ELA Sivu 1 (1) Kiinteistotunnus: BO-O Nimi: LISA-R1NTEELA Rekisteriyksikkolaji: Tila Kunta: Joutsa (172) Palstojen lukumddrei: 1 Tulostettu kiinteistotietojdrjestelmdstd Kiinteistorekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epdtarkkuuksia. Rekisteriyksikon tarkka alueellinen ulottuvuus selvidd toimitusasiakirjoista ja maastosta. Rekisteritiedoista katso tarkemmin www. maanm ittauslaitos.f i/rekisteritiedot ! Kartta on tulostettu ETRS-TM35 Fl N-koord inaatistossa Taustakartta on viitteellinen. MML, kunnat (kopiointilupa 815/KTJ/09)

15 KIINTEISTOREKISTERIOTE Rekisteriyksikk O LtSA-RtNTEELA Sivu 1 (1) Perustiedot I Kiinteistdtunnus: 172_417,g0_0 J NiMi: LISA-RINTEELA i Rekisteriyksikkotaji: Tila I Kunta: JOutSa ltze; f-arkistoviite:. 18:283- Gelj/9,nmaki) Muodostumistiedot RekisterOintipvm: Kokonaispinta-ala: Maapinta-ala: Palstojen lukumadrd: ,670 ha 10,670 h- Kiinteistotoim itus tai viranomaispaatos: Kuntajaon muutos Rekisterointipvm: g Voimaantutopvm: g Rekisteriyksikot ia maaraalat, joista tama rekisteriyksikko on muodostunut: Rekisteriyksikostd: LISA-RINTEELA Muodostumishetken pinta-ala yhteensd (ha): Erottamattomat maeraalat ja erillisind luovutetut yhteisalueosuudet Kaavat ja rakennuskiellot Rasitteet, kdytt6oikeudet ja kdyttdrajoitu kset Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin Kiinteistotoimitukset ja viranomaispdiitokset Rekisterdintipvm: osuuden suuruus: 0, / YHTEISIIN Muita tietoja I tl Toimenpiteitd rekisteroity entisen kunnan \-_*_,,,,_.,^"*-,,,,,,,, rekisterivksikolle Rekisterointipvm: *1 Tulostettu kiinteistotietojarjestelmasta Kiinteistorekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja eptitarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmrn

16 RASITUSTODISTUS t4 Rekisteriyksi kk _80_0 L I sa_r I NTE E LA Sivu 1 (1) Perustiedot Kiinteistotu nnus: Nimi: Rekisteriyksikkcilaji: Kunta: Arkistoviite: 172-4L LISA-RINTEELA Tila Joutsa (172) 18:283- (Leivonmiiki) L.L ,670 ha 10,670 ha :ruihtj:,:iffitt"1il.:iil:rin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittavia rasituksia tai rajoituksia, Tulostettu kiinteistdtietojarjestelmasta ,4. Todistuksesta kiiyvtit ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiseile arkipaivana ennen viraston todistuksen aukioloajan paattymista. otsikon paivaysta edeltdvdnii Rekisteriyksikdn pinta-alatiedoissa voi olla epdtarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

Alueen rauhoitusmääräyksiin sisältyy mm. liikkumisrajoituksia, joiden mukaan on kiellettyä

Alueen rauhoitusmääräyksiin sisältyy mm. liikkumisrajoituksia, joiden mukaan on kiellettyä Nestorin suojelualue saimaannorpan turvaksi Etelä-Savon ympäristökeskus on perustanut 10.11.2009 Nestorisäätiön hakemuksesta yksityisen luonnonsuojelualueen Savonlinnan Joutenvedelle Haponlahden kanavan

Lisätiedot

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Matti Salminen Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Selvitystyö Maanmittauslaitos 17.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Matti Salminen

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

Nimi: Stor-Ramsiön luonnonsuojelualue Aluetunnus: YSA014191. Casimir de la Chapelle

Nimi: Stor-Ramsiön luonnonsuojelualue Aluetunnus: YSA014191. Casimir de la Chapelle Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 5.6.2008 0101L0510-251 PÄÄTÖS LUO 406 EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS ASIA Luonnonsuojelualueen perustaminen LUONNONSUOJELUALUEEN NIMI JA TUNNUS Nimi: Stor-Ramsiön luonnonsuojelualue

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SUOMEN YMPÄRISTÖ 30 2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella LUONTO Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä Pekka Tuunanen Markus Tarasti Anne Rautiainen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SUOMEN YMPÄRISTÖ 30 2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella LUONTO Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä Pekka Tuunanen Markus Tarasti Anne Rautiainen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti. Verkkopalvelumiehemme Mikko Laineet. Laatu hyvin - kaikki hyvin? Puhelinpalvelun ruuhkia puretaan

Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti. Verkkopalvelumiehemme Mikko Laineet. Laatu hyvin - kaikki hyvin? Puhelinpalvelun ruuhkia puretaan 2 2011 Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti Verkkopalvelumiehemme Mikko Laineet Laatu hyvin - kaikki hyvin? Puhelinpalvelun ruuhkia puretaan Teksti jussi tossavainen Monta tietä Mittalaitokseen Metsänhoitajat

Lisätiedot

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite HAKEMUS KUNTIIN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 ) 1. Rakennuspaikka (hakija täyttää) Kunta Kaupunki Kunnanosa POIKKEAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

M A R I A N N E M Ä K I T A L O K

M A R I A N N E M Ä K I T A L O K Ostokset hoituvat yhteispelillä. Teija Walroos-Vyyryläinen auttaa kaarinalaista Anne Siltasta ruokaostoksissa pari kertaa viikossa. Siltanen on sairastanut ataksiaa 18 vuotta. Kun ei oikein yletä Suomalaiset

Lisätiedot

Hakemus palautetaan siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan.

Hakemus palautetaan siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan. Hakemus palautetaan siihen kuntaan, kaupunkiin tai vuokrataloyhtiöön, josta asuntoa haetaan. ASUNTOHAKEMUS Vuokra-asunto Vuokra-asunnon vaihto Numero Vuosi HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu 2.2.2 Uuden henkilön lisääminen 2.2.3 Täytettävät kentät uutta henkilöä

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot