KEMIÖNSAAREN KUNTA LÖVÖ KAXJÄLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN KUNTA LÖVÖ KAXJÄLA"

Transkriptio

1 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 1 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 KEMIÖNSAAREN KUNTA LÖVÖ KAXJÄLA LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RKL Lampikoski Oy

2 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 2 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 DRAGSFJÄRD Kaxjälan kylä LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Ranta-asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä rantaasemakaavakarttaa. Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos koskee Kemiönsaaren kunnan Kaxjälan kylän kiinteistöjä Södergård , Strömudd , Rövarholmen , Styrmansholmen sekä Dragsfjärd Kasnäs maantietä LV1830 ( ). Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos koskee: vahvistetun ranta-asemakaavan kortteleita 1-3, 4-6, 9-10, 12 ja 14, lähivirkistys-, venevalkama-, tie-, liikenne- ja vesialuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Ranta-asemakaavalla ja ranta-asemakaavan muutoksella kumotaan: vahvistetun ranta-asemakaavan maa- ja metsätalousaluetta, lähivirkistys-, venevalkama-, tie-, liikenne- ja vesialuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta vahvistetun rantaosayleiskaavan AM/s- ja vesialuetta. Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 20, 21, 22 ja 23 sekä lähivirkistys-, venevalkama-, tie-, liikenne- ja vesialuetta, retkeily- ja ulkoilualuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. 1. PERUSTIEDOT 1.1 Alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Taalintehtaalta noin 5 km lounaaseen. Kaavamuutosalue koostuu Lövön saaren pohjoisosasta ja sen itäpuolella olevista saarista (Styrmansholmen ja Rövarholmen). Kaava-alueen maa-alue käsittää noin 89 hehtaarin alueen (maa) ja kaavan kokonaisalue on noin 187 hehtaaria (maa+vesistöt). Kaava-alueen poikki kulkee yhdystie 1830 Dragsfjärd-Kasnäs. 2

3 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 3 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 Kuva 1. Kaavamuutosalueen sijainti. 1.2 Kaavoitustilanne Kuva 2. Kaavamuutosalue ilmasta. Maakuntakaavoitus Kemiönsaaren alueen maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Alueella vaiheittain vahvistetut seutukaavat ovat voimassa maakuntakaavana, kunnes maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava saa lainvoiman. Seutukaavoissa - Lövön saaren pohjoiset niemet on osoitettu VI 2350 aluevarausmerkinnällä (virkistysalue, joka on tarkoitettu pääasiassa tehokasta retkeilytoimintaa varten). - Vesialueen kautta on osoitettu ohjeellinen venereitti. - Alueen poikki kulkeva yleinen tie on osoitettu yhdystienä (KT). - Loma-asuntorakentamisen mitoitusnormi osa-alueella on 5-7 lay/km. Loma- 3

4 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 4 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 asuntorakentamisesta vapaan rannan osuus tulee olla vähintään 40 %. Vahvistuskäsittelyssä olevassa maakuntakaavaehdotuksessa alue on osoitettu maa- ja metsätalous- / retkeily- / virkistysalueena (MRV). Maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu - Lövön itäosassa yhdystie/seututie - Lövön pohjoispuolella ja saarien välissä kulkeva veneväylä, - loma-asutuksen mitoitus osa-alueella, alue 2, 5-7 lay/km, vapaata rantaa 40%, - kaava-alueen etelä-osassa on osoitettu arvokas kallio-, moreeni- tai harjualue. Kuva 3. Vahvistuskäsittelyssä oleva maakuntakaavaehdotus. 4

5 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 5 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 Yleiskaavoitus Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa eikä rantayleiskaavaa. Ympäröivä alue kuuluu Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaavaan ( ). Se ei kuitenkaan koskenut ranta-asemakaavojen aluetta. Kuva 4. Kaava-aluetta ympäröivä rantaosayleiskaava. Asemakaavoitus Alueelle ei ole laadittu asemakaavaa. Ranta-asemakaavoitus (rantakaavoitus) Alueelle on vahvistettu ranta-asemakaava ja sen muutos, joka on vahvistettu Voimassa oleva ranta-asemakaava on vahvistettu Tällä kaavalla alueelle on osoitettu loma- asuntojen rakennuspaikkoja, lähivirkistys-, retkeily- ja ulkoilu-, venesatama-, tie-, maa- ja metsätalous-, liikenne- sekä vesialueita. Liite 1: Poistuva ranta-asemakaava 1.3 Rakennusjärjestys 1.4 Rakennuskiellot Kemiönsaaren kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2009, se korvasi Dragsfjärdin kunnan hyväksytyn rakennusjärjestyksen. Suunnittelualueeseen ei kohdistu rakennuskieltoja. 1.5 Päätökset ja suunnitelmat Kaavahanke aloitettiin maanomistajan aloitteesta syksyllä Kunta käsitteli kaavaa ensimmäisen kerran talvella

6 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 6 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Maanomistus Kaava-alueen kiinteistöt omistaa Erja-yhtymä Oy (Erja-kiinteistöt Oy). Liite 2: Omistusoikeusselvitys 1.7 Väestö ja työpaikat 1.8 Palvelut Alueella ei ole vakituista asutusta eikä työpaikkoja. Kaava-alue tukeutuu Taalintehtaan ja Kasnäsin palveluihin. 1.9 Rakentamistilanne Kaava-alue on pääosin rakentamaton. Södergårdin koillisrannalla on vanha maatilan talouskeskus (päärakennus ja ulkorakennuksia) kaavan osoittamalla AM -alueella. Korttelin 5 rakennuspaikka on rakennettu Södergårdin luoteisrannalla. Kaavasuunnittelun yhteydessä todettiin että kaava-alueeseen liitettävän tilan osayleiskaavassa (AM/s) esitetty maatilan keskus on purkaantunut aiemmin. Rakennuksen jäljiltä on osittain vanha huonokuntoinen kivijalka Luonto, ympäristö Uusien rakennuspaikkojen alueelle on tehty luontoselvitys syksyllä 2012 kaavahankkeen alkuvaiheessa. Alueella ei ole voimassa olevien kaavojen ja laaditun luontoselvityksen mukaan todettu suojeluarvoja tai -kohteita. Kaavamuutos koskee pääosin aikaisempien ranta-asemakaavojen yhteydessä rakentamisalueiksi osoitettuja alueita. Voimassa olevan kaavan vapaa-aluetta (M) muutetaan osittain korttelialueeksi. Lövön pohjoisosa on osoitettu seutukaavan mukaisesti VR alueeksi. Liite 3: Luontoselvitys 1.11 Yhdyskuntatekninen huolto 1.12 Liikenne Kaavamuutosalueella ei ole vesi- ja viemäriverkkoa. Vesihuolto järjestetään kiinteistökohtaisesti. Kaava-alueen länsiosan poikki kulkee sähkölinja. Lövön Södergårdin alueelle kuljetaan nykyisen kaavan mukaisen tieliittymän kautta Lövön poikki johtavalta Kasnäsintieltä. Maatalouskeskuksen (AM) alueelle ja kiinteistön Santala ( ) alueelle kuljetaan Kasnäsintien itäpuolella olevan liittymän kautta sillan alitse. Lövön alueen itäosassa alueen lävitse johtavan yhdystien uusi kiinteä silta valmistui Hankkeella korvattiin Lövön lossi. LT alue on päivitetty siltamuutoksen valmistuttua tien suoja-alueiden rasitusten osalta (n. 20 m keskilinjasta). 6

7 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 7 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Pohjakartta Lövön siltahankkeesta aiheutuneiden kiinteistörajojen muutokset on päivitetty mahdollisilta osin kaavakarttaan maanmittauslaitoksen toimittamien numeeristen karttaaineistojen pohjalta päivättyyn kaavaluonnokseen. Styrmanholmenin ja Rövanholmenin saariin kuljetaan Lövön venevalkamista. Saarten etäisyys Lövön saaresta on 300 metriä ja 600 metriä. Kaava-alueen ulkopuolella sijaitsee myös yleiseen käyttöön tarkoitettuja isompia venesatamia saarten välittömässä läheisyydessä. Kaavan vesialueella on 3.2 metrin väylä Styrmanholmenin ja Rövanholmenin välistä Lövön pohjoiset niemet kiertäen lounaaseen sekä 2.4 metrin väylä Lövön pohjoispuolelta pohjoiseen. Ranta-asemakaavan pohjakarttana on nykyisen asemakaavan (2006) dwg/tiff muotoinen pohjakartta 1:2000. Aiemman kaavamuutoksen yhteydessä on selvitetty rajamerkkien koordinaatit maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteristä. Karttaa on päivitetty mm. lisäämällä rakennettu loma-asunto Lövön länsirannalle korttelin 8 rakennuspaikalle sekä poistamalla tilan rakennus jota ei ole jäljellä. Lövön itäosassa Kasnäsintien sillan läheisyydessä kiinteistörajoja on päivitetty maanmittauslaitoksen toimittamien numeeristen raja-aineistojen pohjalta. Lisäksi on tarkistettu Södergårdin itäosassa vaikuttavien tilaa rasittavien rasitealueiden sijoittuminen rakentamisesta vapaalle tarkoituksen mukaiselle alueelle maanmittauslaitoksen toimittamien rasite-alueiden karttojen ja numeeristen raja-aineistojen pohjalta. Kiinteistöjä rasittavat rasitteet kaavan laadintahetkellä käyvät esiin liitteen 2 kiinteistörekisteriotteista. 2. TAVOITTEET Kaavamuutoksen tavoitteena tarkoituksenmukaistaa ja ajanmukaistaa alueen rakennuspaikkojen sijoittelua ja rakennusoikeuden käyttöä maisemalliset, alueenkäytölliset ja ympäristölliset näkökohdat huomioon ottaen suhteessa nykyiseen kaavaan. Kaavalla osoitetaan nykyiseen ranta-asemakaavaan verrattuna lukumäärältään enemmän lomarakennuspaikkoja ja ajanmukaistetaan kaavaan rakennusoikeuden määrä nykyisen loma-asumisen vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi ranta-asemakaavan muutoksella rakennuspaikkoja tarvittaessa siirretään tai osoitetaan rakennettavuuden, maiseman, alueen käytön ym. seikkojen kannalta parempiin paikkoihin kuin nykyisessä kaavassa. Sijoittelussa pyritään luomaan rakennuspaikkojen sijoittumisesta selkeitä kokonaisuuksia jotka istuvat myös tilallisesti ympäröiviin maisemiin. Rakennuspaikkojen muutosten yhteydessä osa nykyisessä kaavassa rakentamiseen osoitetuista alueista osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi. Yleisen liikennetien (LT) suoja-alueet (Maantielaki 44 ) ja siltahankkeesta aiheutuneet kiinteistörajojen muutokset huomioidaan kaavan laadinnan yhteydessä. Kaavan laadinnan yhteydessä 7

8 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 8 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 kiinteistöjen rasitteet ja rasitealueet tarkastellaan suhteessa kaavaan. Rakennuspaikkojen sijoittuminen ja rakennuspaikkakohtaiset rakennusoikeudet osoitetaan kaavassa. Kunnan ja Varsinais-Suomen ELY -keskuksen kanssa (Kaipiainen, Lindeberg, Lampikoski) käymämme alustavan keskustelun perusteella alueen rakennuspaikkojen osoittaminen kaavalla on suoritettu voimassa olevan seutukaavan mukaista mitoitusta käyttäen. Samalla on huomioitu että vapaan rannan osuus on mitoituksen mukaan riittävä. Vapaa-alueet osoitetaan pääosin maa- ja metsätalousalueena ja tarvittaessa eriasteisina säilytettävinä alueina niin, että luontoarvojen riittävä ja lainmukainen säilyttämistavoite säilytetään. Alueella syksyllä 2012 suoritettu luontoselvitys huomioidaan kaavan laadinnassa. 3. MITOITUS 3.1 Mitoituksen lähtökohdat ja perusteet 3.1 Mitoittava rantaviiva Kunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa käydyn neuvottelun perusteella ranta-asemakaavan rakennuspaikkojen määrä perustuu voimassa olevan seutukaavan mukaiseen mitoitukseen (lay/km). Suunnittelun kohteena olevan alueen rannan pituus on mitattu ns. karttarantaviivana 1:5000 maastokartasta 50 m:n (1cm) murtoviivana (maakuntakaavan ohjeistus). Todellinen rantaviiva on mitattu sähköiseltä karttapohjalta cad ohjelmiston avulla. Alueen Erja-kiinteistöt Oy:n omistamien tilojen (Liite 2, Liite 4) karttarantaviivan laskennallinen (mitoittava) pituus on yhteensä noin 5,952 km ja todellisen rantaviivan kokonaispituus on yhteensä noin 7,019 km (Liite 4). Karttarantaviivaan on tehty vähennykset seutukaavan mukaisesti. Södergårdin itäisellä rannalla sijaitsevat, eri maanomistajan hallussa olevat rakennuspaikat ( , ) rannat eivät mukana rantaviivan laskennassa. Liite 4: Rantaviivan mitoitus 3.2 Mitoitusluokka ja perustelu Seutukaavan suunnitteluohjeiden mukainen mitoitusluku alueella on 5-7 lay/km. Mitoituksellisesti kaavoitettavaa aluetta tulisi tarkastella kokonaisuutena. Lähtökohtaisesti alemman mitoituksen omaavat saaret ovat erinomaisesti saavutettavissa kiinteän kantatien ja useiden venevalkamien läheisyydestä johtuen. Saarten peitteisyys ja rakennettavuus on myös hyvä. Saarien vapaiden rantojen virkistysarvo ja käyttömahdollisuudet ovat hyvät. Seutukaavan mitoitusluokkien (1 ja 2) perusteita ja seutukaavan alueella mitoitusluokkien määrittelyä alueellisesti tarkastellen voi päätellä että Lövön pohjoisniemen alueella täyttyvät kaava-aluetta kokonaisuutena tarkastellessa mitoitusluokan 1 (7-10lay/km) mukaiset kriteerit. Erinomaisen 8

9 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 9 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 rakennuskelpoisuuden-, peitteisyyden ja alueen yleisen virkistysarvon lisäksi ovat alueen liikenneyhteydet erittäin hyvät. Oleellinen muutos aikaisempien kaavojen aikaisiin mitoitusperusteisiin on kaava-alueen saavutettavuuden muutos. Vuonna 2011 valmistui Lövön silta, joka korvasi aiemman lossiyhteyden Lövöön. Rantaasemakaavan osa-alueet sijaitsevat Dragsfjärd-Kasnäs tien välittömällä vaikutusalueella. Aikaisempien ranta-asemakaavojen rakennusoikeuden mitoitusperusteena on käytetty seutukaavan mukaista ylärajan mukaista arvoa. Kaavan mitoituksessa on tarkoituksenmukaista käyttää seutukaavan mukaista mitoituksen ylärajan suunnitteluarvoa 7 lay/km koko kaava-alueella. 3.3 Mitoitus ja mitoituskertoimet Kaava-alueella on todettu laskettu olevan mitoittavaa karttarantaviivaa 5,952 km (Liite 4). Rantapaikkojen mitoitusarvona käytetään arvoa 7 lay/km. Tällä perusteella saadaan rantapaikkojen rakennusoikeudeksi alueella 5,952 km * 7 lay/km = 41,7 = 42 lay (rantarakennuspaikkaa). Kaavasuunnittelun yhteydessä on rakennuspaikka kerrottu seutukaavan mukaisesti yleisellä kertoimella x, jonka suuruus riippuu rakennuspaikan sijoittumisesta rannalle tai kuivalle maalle. Kertoimen x arvo on: - 1 kun rakennuspaikka sijoittuu meren rannalle, - 1,5 kun rakennuspaikka sijoittuu kuivalle maalle (yhteisrantainen paikka). 3.4 Kaavan mitoitetut rakennuspaikat Kaavassa on osoitettu - 24 omarantaista loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA-1) - 1 rakennettu loma-asunnon rakennuspaikka (RA-5) korttelissa 8-1 maatilan talouskeskus (AM) ja todettu 2 aiemmin lohkottua rakennuspaikkaa (5-15, 5-21) kaavan ulkopuolella eli yhteensä 28 lay. Seutukaavan mukainen rakennusoikeus 42 lay omarantaiset 28 rakennuspaikkaa = 14 lay. Kun tämä 14 lay:n rantarakennusoikeus on sijoitettu kuivalle maalle yhteisrantaisina rakennuspaikkoina, on käytetty yleisen käytännön mukaista kerrointa 1,5. Eli kuivalle maalle osoitetaan 14 lay*1,5 = 21 = 21 lay (RA) Muuhun kuin loma-asutukseen osoitettavan rannan määrä Seutukaavan mukaan alueella tulee muuhun kuin loma-asutukseen osoitettavan rannan määrän olla 40%. Kaavassa rakentamisesta vapaan rannan määrä on 73% laskennallisesta rantaviivasta. Vapaaksi jäävä ranta on pääosin käyttö- ja virkistysarvoiltaan erityisen hyvää. 3.5 Kaavan mitoituksen suhde aiempiin asemakaavoihin Aiemmissa ennen vuoden 2006 asemakaavamuutosta voimassa olleissa rantaasemakaavoissa ( , ) on kaava-muutosalueen kiinteistöillä todettu olevan rantaviivaa 6215 m eli 6.2 km. Rakennusoikeuden mitoitusnormina on käytetty seutukaavan ylärajan mukaista 7 lay/km. Kaavoissa on todettu mitoituksen pohjalta yhteensä 29 omarantaista lay ja 21 kuivan maan lay. Kuivan maan kertoimena on 9

10 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 10 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 käytetty arvoa 1,5. Muuttaen kaikki rakennuspaikat vertailukelpoisiksi rantarakennuspaikoiksi voidaan todeta rakennusoikeuden olleen 29 lay + 21 lay/1,5 = 43 lay. Voimassa olevaan vuoden 2006 asemakaavaan on alueen loma-asuntoyksiköitä yhdistetty rakennusoikeudeltaan suuremmiksi yksiköiksi edellisen kaavan mitoituksen perusteella. Kaavan rakennusoikeudet on koottu ja osoitettu 12 omarantaiselle rakennuspaikalle ja 14 kuivan maan rakennuspaikalle. Uudessa kaavassa tarkistetaan ja päivitetään rantaviivojen pituudet todellisen ja laskennallisen murtoviivamitatun rantaviivan osalta. Mitoitus suoritetaan aikaisemman mukaisesti seutukaavan mitoitusarvon mukaista lukua (7) käyttäen. Sama peruste on ollut käytössä aiempien ranta-asemakaavojen laadinnassa. Uuden kaavan mitoitustehokkuus on sama kuin alkuperäisen (1991/1993) asemakaavan. Rantaviivojen tarkistusten myötä on rakennuspaikkojen määrä pienentynyt yhdellä aikaisempaan mitoitusperusteeseen nähden. 10

11 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 11 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Rantarakennuspaikat kaavan kortteleissa Kortteli Nykyisen Vanhan Uudella Uuden kaavalla kaavan kaavalla kaavan osoitetaan rp-tunnus osoitetaan rp-tunnus 5 1 RA-3 8 RA 8 1 RA-5 1 RA RA-3 8 RA 12 3 RA-3 3 RA AM 1 AM RA RA yhteensä 9 26 rakennuspaikkaa 3.7 Kuivan maan rakennuspaikat kaavan kortteleissa Kortteli Nykyisen Vanhan Uudella Uuden kaavalla kaavan kaavalla kaavan osoitetaan rp-tunnus osoitetaan rp-tunnus 1 1 RA-4 1 RA RA-4 2 RA RA RA RA-4 4 RA RA-4 4 RA RA RA-4 4 RA RA RA-1 yhteensä rakennuspaikkaa 3.8 Rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden lisääminen Rakennuspaikkakohtaista rakennusoikeutta päivitetään kaavamuutoksen yhteydessä hillitysti ylöspäin vastaamaan nykyaikaisen loma-asumisen vaatimuksia. Uuden kaavan RA- ja RA-1 paikoille osoitetaan rakennusoikeus 200 k-m2 kaavamääräysten mukaisesti. Rakennuspaikkakohtaisten rakennusoikeuksien ajanmukaistamiselle on kunnan kaavoitusyksikön mukaan perusteltu tarve kunnan Dragsfärdin saariston alueella Vanhassa kaavassa osoitetaan RA-3 rakennuspaikka (ranta) 7 kpl, kullekin rakennusoikeutta k-m2 = yhteensä 2100 k-m2 RA-4 rakennuspaikka (kuiva) 14 kpl, kullekin rakennusoikeutta k-m2 = yhteensä 3500 k-m2 RA-5 rakennuspaikka (ranta) 1 kpl, jolle rakennusoikeutta k-m2 11

12 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 12 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 = yhteensä 600 k-m2 loma-asuntojen rakennusoikeutta yhteensä 6200 k-m2. Vanhan AM-rakennuspaikan rakennusoikeus 600 k-m Uudella kaavalla osoitetaan RA rakennuspaikka (ranta) 21 kpl, kullekin rakennusoikeutta 200 k-m2 = yhteensä 4200 k-m2 RA-1 rakennuspaikka (kuiva) 21 kpl, kullekin rakennusoikeutta 200 k-m2 = yhteensä 4200 k-m2 RA-3 rakennuspaikka (ranta) 3 kpl, kullekin rakennusoikeutta k-m2 = yhteensä 900 k-m2 RA-5 rakennuspaikka (ranta) 1 kpl, jolle rakennusoikeutta k-m2 = yhteensä 600 k-m2 loma-asuntojen rakennusoikeutta yhteensä 9900 k-m2. Vanhan AM-rakennuspaikan rakennusoikeus 600 k-m2 pidetään muuttumattomana. 4. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SEN PERUSTELUT 4.1 Yleisperustelu ja kuvaus 4.2 Muut perustelut Kaava on laadittu voimassa olevan seutukaavan (maakuntakaava) mitoitusperusteiden sekä kunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa käydyn alustavan neuvottelun pohjalta. Ranta-asemakaavalla on mitoitettu ja suunniteltu kaikki rakennuspaikat ja rakennusalat tarkoituksenmukaisesti, huomioiden samalla rakennusteknisen toteutuksen ja ympäristön säilyttämisen tavoitteet. Rakennuspaikkojen sijoittelussa on myös huomioitu myös maisemalliset perusteet ja sopeutuminen muuhun ympäristöön ja rantamaisemaan. Kaavoituksen alkuvaiheessa on alueen muutoksia varten laadittu ajantasainen luontoselvitys (Liite 3). Voimassa olevassa seutukaavassa ja luontoselvityksessä ei alueella ole todettu erityisiä luonto- ja suojeluarvoja. Alueen virkistystarpeet on huomioitu riittävillä rakentamisesta vapailla rannan osuuksilla ja saarten keskialueiden ominaispiirteet huomioon ottavilla suunnitelmilla. Rantautuminen on mahdollista alueille useista eri suunnista. Yhtenäistä vapaata rantaa on erityisesti Lövön pohjoisosassa sekä muilla saarilla, joiden rannat ovat virkistys- ja käyttöominaisuuksiltaan erityisen hyvää ranta-aluetta. Lähivirkistysalueita on osoitettu luonnon virkistysarvot paremmin huomioon ottaviin paikkoihin. Kaavan laadinnassa on huomioitu MRL 73 :n vaatimukset. Lövön uusi 2011 valmistunut maantiesilta parantaa kulkuyhteyksiä alueelle edistäen kaavan mukaisten rakennuspaikkojen saavutettavuutta. Rakennuspaikkojen osoittaminen Röfverholmenin saarelle ei merkittävästi vähennä rakentamisesta vapaiden alueiden virkistäytymis- ja jokamiehen oikeuden mukaisia 12

13 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 13 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 käyttömahdollisuuksia ja rantautumismahdollisuutta saarelle. Rakennuspaikat ovat kaavoitustyön yhteydessä suoritettujen tutkimuskäyntien perusteella puuston suojaamia ja rakennettavuudeltaan hyviä. Mereltä katsottuna saadaan suojaisat rakennuspaikat istumaan ympäröivään metsäiseen rantamaisemaan kauniisti ilman suuria maastoa muuttavia toimenpiteitä. Rakennuspaikoille on rantautumismahdollisuus ja lyhyet venereitit venesatamista. Lövön venevalkamista osoitetaan kulkuyhteydet saarelle. Pinta-alaltaan Röverholmenin saari on lähes saman kokoinen kuin viereinen Styrmansholmen. Saari on erityisen metsäinen itäpuolelta. Alueiden rakentamisen sijoittuminen osoitettaan alueellisina yhtenäisinä kokonaisuuksina, jolloin rakennetun ja rakentamattoman ympäristön tila ja tilan kokeminen mereltäkin katsottuna säilyy harmonisena. Rakennuspaikat uusilla sijainneilla-, lähivirkistysalueet-, retkeilyalue- ja olemassa oleva rakennuskanta yhdessä muodostavat luonnonläheisen ja sosiaalisesti toimivan aluekokonaisuuden. 4.3 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tarkistettujen tavoitteiden toteuttamista tulee edistää maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta. Kaavalla ei sen suppeudesta johtuen ole valtakunnallista merkitystä. Rakentamisalueiden tuntumaan on jätetty riittävästi vapaa-alueita luonnonperintöä ja virkistyskäyttöä varten. 4.4 Kaavan suhde muihin kaavoihin Ranta-asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta ylemmän asteen kaavoitukseen (maakuntakaavoitus, yleiskaavoitus) eikä muihin ranta-asemakaava-alueisiin. Rantaasemakaava toteaa seutukaavan mukaisen virkistysalueen ja on mitoitukseltaan seutukaavan mukainen. Muuhun kuin lomarakentamiseen osoitettu rannan määrä n. 73% on suurempi kuin seutukaavan edellyttämä 40%. Vahvistuskäsittelyssä olevassa maakuntakaavaehdotuksessa on alue osoitettu maa- ja metsätalous- / retkeily- / virkistysalueena (MRV). 4.5 Kokonaismitoitus Kokonaismitoitus noudattaa nykyistä lainvoimaista seutukaavaa sekä vahvistuskäsittelyssä olevaa maakuntakaavaehdotusta. 4.6 Kokonaisrakenne Kaavamuutoksella osoitetaan alueen rakentaminen niin, että muodostuu kokonaisuuksiltaan ja sijainneiltaan tarkoituksenmukaisia rakentamisen keskittymiä 13

14 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 14 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Maankäyttö kaava-alueelle Korttelialueet (RA) Loma-asuntojen korttelialue Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 150 k-m2 loma-asunnon, yhden enintään 25 k-m2 vierasmajan, yhden enintään 25 k-m2 saunan ja talousrakennuksia enintään 40 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on 200 k-m2. Saunan voi rakentaa loma-asunnon yhteyteen. (RA-1) Loma-asuntojen korttelialue Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 150 k-m2 loma-asunnon, yhden enintään 25 k-m2 vierasmajan, yhden enintään 25 k-m2 saunan ja talousrakennuksia enintään 40 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on 200 k-m2. Saunan voi rakentaa loma-asunnon yhteyteen. (RA-3) Loma-asuntojen korttelialue Jokaiselle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä erillisen enintään 50 k-m2 saunan, joiden kerrosala on yhteensä enintään 240 k-m2. Saunan voi rakentaa loma-asunnon yhteyteen. Lisäksi saa rakentaa muita talousrakennuksia enintään 60 k-m2. (RA-5) Loma-asuntojen korttelialue Jokaiselle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä erillisen enintään 100 k-m2 saunan, joiden kerrosala on yhteensä enintään 480 k-m2. Saunan voi rakentaa loma-asunnon yhteyteen. Lisäksi saa rakentaa muita talousrakennuksia enintään 120 k-m2. (AM) Maatilojen talouskeskusten korttelialue Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Korjaus- ja muutostöissä tulee säilyttää rakennuksen ulkonäkö Maa- ja metsätalousalueet Virkistysalueet Liikenne (M) Maa- ja metsätalousalue Alueella ei ole rakennusoikeutta. (VL) Lähivirkistysalue Luonnontilassa säilytettävä loma-asuntoalueen yhteiskäyttöön tarkoitettu virkistys- ja ulkoilualue, jolle saa rakentaa virkistyskäyttöä palvelevia kevyitä rakennuksia sekä raivata tarpeellisia polkuja ja pallo- ja leikkikenttiä. (VR) Retkeily- ja ulkoilualue Alueella ei ole rakennusoikeutta. (LT) Yleinen tie. (LV) Venesatama 14

15 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 15 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Palvelut Loma-asuntojen yhteiskäyttöön tarkoitettu veneilytoiminta ja pysäköintialue. Kaava ei sisällä palvelualuevarauksia. Loma-asutuksen tarvitsemat palvelut ovat Taalintehtaalla ja Kasnäsissä Yhdyskuntatekninen huolto Alueelle on rakennettava talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen mukaiset vesihuoltoratkaisut. Alueelle rakennettaessa tulee maanpinnan muodoista johtuen kiinnittää erityistä huomiota pintavesien ja sulamisvesien johtamiseen niin, että ne eivät haittaa naapuritonttien ja saman valuma-alueen muiden tonttien rakentamista ja muuta käyttöä. Lahoavat jätteet on kompostoitava siten, että ne hajoavat hajua ja muuta haittaa tuottamatta. Kiinteät jätteet kerätään ja kuljetetaan kaatopaikalle. Kiinteän jätteen osalta noudatetaan Kemiönsaaren kunnan jätehuoltomääräyksiä jätteen keräyksestä, lajittelusta, säilyttämisestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja käsittelystä. 4.8 Luonnonympäristö 4.9 Toteuttaminen Yhtenäistä vapaata rantaa jätetään mm. Lövön pohjoisiin osiin ja itärannalle sekä Rövarholmeniin, Styrmanholmeniin ja muihin saariin. Kaavassa on jätetty vapaaksi virkistyskäyttöön ja rantautumiseen erityisen hyvin soveltuvaa rantaa. Kaavasta suurin osa on rakentamisesta vapaata M aluetta. Södergårdissa on osoitettu lähivirkistyskäyttöön tarkoitukseen sopivat alueet. Rakennusten etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 20 metriä ja asunnon alimman lattiatason vähintään 2,5 metriä keskiveden korkeudesta. Saunarakennuksen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla vähintään 10 metriä. Uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti maisemaan ja niiden tulee sopeutua olemassa olevaan rakennuskantaan. Alueelle ei saa loma-asuntojen yhteyteen rakentaa venevajaa. Rakennusten julkisivumateriaalien ja värien tulee olla tummia ja ympäröivään luontoon sopivia. Kirkkaita värejä ja heijastavia pintamateriaaleja tulee välttää. Lomarakennuspaikkojen rakentaminen tapahtuu vaiheittain maanomistajan aikataulun mukaisesti. 15

16 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 16 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS ARVIO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA 5.1 Ympäristövaikutukset Poistuvaan kaavaan verrattuna rakennuspaikkojen määrä lisääntyy ja sijainnit muuttuvat osittain. Osoitettujen rakennuspaikkojen aiheuttama vesistökuormitus ei ole merkittävä, koska alueelle on toteutettava asetuksen mukaiset vesihuoltoratkaisut. Vapaa ranta vähenee jonkin verran mutta vapaata ranta-aluetta jää edelleen merkittävästi kaava-alueen rantaviivan laajuus huomioiden. Uudet rakennuspaikat Röfverholmenin saarella sopeutuvat luonnollisesti saaren itäpuolen metsäiseen maisemaan kauniisti mereltä katsottuna. Uudet rakennuspaikat eivät heikennä luontoarvoja. Kaava-alueelle on tehty luontoselvitys syksyllä Kaavamuutos yhtenäistää rantarakentamisen kuvaa nykyiseen kaavaan nähden. Tonttien sijoittelu kytkee ne paremmin tilalliseksi osaksi maisemaa myös mereltä tarkasteltuna. Vapaaksi jää keskeinen maastollisesti korkein osa Kasbergetistä. Veneily ei oleellisesti lisäänny kaavamuutoksen myötä. Ympäröivän saariston ja merialueen kokonaisrakentamistilanne, Lövön uudet toteutuneet liikenneyhteydet ja alueen laajuus huomioiden liikenteellinen vaikutus on vähäinen. 5.2 Taloudelliset vaikutukset Kaavan mukaisen rakentamisen myötä paikallisten rakennus-, huolto- ym. palvelujen kysyntä lisääntynee jonkin verran. Lisäksi kaavan myötä kysyntä paikallisten matkailuja elinkeinoelämän palveluille saattaa lisääntyä hieman. Kaavalla ei voida katsoa olevan muita taloudellisia vaikutuksia. 5.2 Muut vaikutukset Kaavalla ei voida katsoa olevan muita vaikutuksia. 16

17 KEMIÖNSAAREN KUNTA / KAXJÄLAN KYLÄ 17 LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUVAIHEET 6.1 Aloitus 6.2 Luonnosvaihe 6.3 Ehdotusvaihe 6.4 Hyväksyminen - kaavahanke aloitettiin lokakuussa osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui lokakuussa alustava neuvottelu ELY-keskuksen, kunnan ja kaavan laatijan kesken pidettiin kaavaluonnos valmistui maanomistajat hyväksyivät luonnoksen marraskuussa kunta kuulutti kaavan vireille tulon ja asetti kaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 :n mukaisesti (1kk) väliseksi ajaksi - kaavasta pyydettiin tarvittavat lausunnot lautakunnilta ja viranomaisilta - kaavaehdotus valmistui kaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan - lausunnot ja muistutukset - vastineet ja tarkistukset - maanomistaja hyväksyi lopullisen kaavaehdotuksen kuussa tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti esittää kunnanhallitukselle ranta-asemakaavan hyväksymistä kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä ( ) - kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan muutoksen ( ) Hyvinkäällä , kaavan laatija Sami Lampikoski, RI RKL LAMPIKOSKI OY LIITTEET: Liite 1: Poistuva ranta-asemakaava Liite 2: Omistusoikeusselvitys Liite 3: Luontoselvitys Liite 4: Rantaviivan mitoitus Liite 5: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 6: Valokuvia kaava-alueelta 17

18 A3 LIITE 1 (1 s.)

19 LIITE 2 (s. 1/13) 1 (1) K I I N T E I S T Ö T I E T O J Ä R J E S T E L M Ä LAINHUUTOTODISTUS KIINTEISTÖTUNNUS: KUNTA KEMIÖNSAARI / 322 KYLÄ KAXJÄLA / 499 RN:O 1:7 NIMI RÖFVARHOLMEN REKISTERÖITY MAAPINTA-ALA 6,1700 hehtaaria VESIPINTA-ALA 0,9600 hehtaaria MUODOSTUNUT / SELVENNYSLAINHUUTO 1/1 Erja-Kiinteistöt Oy På bildarenheten lagfartsregisteranteckning / 53. Lagfartsförtydligandet maskinspråkligt inskrivet. Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen päiväystä edeltävänä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Todistusmaksu 20 EUR Allekirjoitettu sähköisesti, :08:22 Palenius Leena Maanmittauslaitos

20 LIITE 2 (s. 2/13) KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1(1) RÖFVARHOLMEN Tila Rekisteröity Kiinteistötunnus: Kokonaispinta-ala(ha): 7,130 Kunta: Kemiönsaari(322) Maapinta-ala(ha): 6,170 Kylä: Kaxjäla(499) Vesipinta-ala(ha): 0,9600 Nimi: RÖFVARHOLMEN Palstoja: 1 Arkistoviite: 9:6-(HITIS) Muodostumistiedot Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös: Kuntajaon muutos Rekisteröity: Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut: Maapinta-ala (ha) Vesipinta-ala (ha) Rekisteriyksiköstä: RÖFVARHOLMEN 6,1700 0,9600 Muodostumishetken pinta-ala yhteensä(ha): 7,1300 6,1700 0,9600 Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet Kaavat ja rakennuskiellot 1) Ranta-asemakaava( ) Kaavan arkistotunnus: Hyväksytty: Voimaantulo: MMLm/1983/423/2007 Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin Kiinteistöllä on osuuksia: 1) Yhteinen vesialue VATTENOMRÅDE Rekisteröity: Osuuden suuruus: 0,001000/ 0, ) Yhteinen vesialue On osuus FISKEVATTEN Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset Muita tietoja 1) Toimenpiteitä rekisteröity entisen kunnan rekisteriyksikölle Rekisteröity: Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia, ks. tarkemmin Tiedot luovuttanut viranomainen: Allekirjoitus: Päivämäärä: Maksu: 10 Allekirjoitettu sähköisesti, :08:09 Palenius Leena Maanmittauslaitos

21 LIITE 2 (s. 3/13) 1 (1) K I I N T E I S T Ö T I E T O J Ä R J E S T E L M Ä LAINHUUTOTODISTUS KIINTEISTÖTUNNUS: KUNTA KEMIÖNSAARI / 322 KYLÄ KAXJÄLA / 499 RN:O 5:6 NIMI STRÖMUDD REKISTERÖITY MAAPINTA-ALA 2,0800 hehtaaria VESIPINTA-ALA 2,0500 hehtaaria MUODOSTUNUT / SELVENNYSLAINHUUTO 1/1 Erja-kiinteistöt Oy På bildarenheten lagfartsregisteranteckning / 53. Lagfartsförtydligandet maskinspråkligt inskrivet. Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen päiväystä edeltävänä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Todistusmaksu 20 EUR Allekirjoitettu sähköisesti, :07:56 Palenius Leena Maanmittauslaitos

22 LIITE 2 (s. 4/13) KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1(1) STRÖMUDD Tila Rekisteröity Kiinteistötunnus: Kokonaispinta-ala(ha): 4,130 Kunta: Kemiönsaari(322) Maapinta-ala(ha): 2,080 Kylä: Kaxjäla(499) Vesipinta-ala(ha): 2,050 Nimi: STRÖMUDD Palstoja: 1 Arkistoviite: 9:8-(HITIS) Muodostumistiedot Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös: Kuntajaon muutos Rekisteröity: Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut: Maapinta-ala (ha) Vesipinta-ala (ha) Rekisteriyksiköstä: STRÖMUDD 2,0800 2,0500 Muodostumishetken pinta-ala yhteensä(ha): 4,1300 2,0800 2,0500 Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet Kaavat ja rakennuskiellot 1) Ranta-asemakaava( ) Kaavan arkistotunnus: Hyväksytty: Voimaantulo: MMLm/1983/423/2007 Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin Kiinteistöllä on osuuksia: 1) Yhteinen vesialue VATTENOMRÅDE Rekisteröity: Osuuden suuruus: 0,001600/ 0, ) Yhteinen vesialue On osuus FISKEVATTEN Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset Muita tietoja 1) Toimenpiteitä rekisteröity entisen kunnan rekisteriyksikölle Rekisteröity: Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia, ks. tarkemmin Tiedot luovuttanut viranomainen: Allekirjoitus: Päivämäärä: Maksu: 10 Allekirjoitettu sähköisesti, :07:39 Palenius Leena Maanmittauslaitos

23 LIITE 2 (s. 5/13) 1 (1) K I I N T E I S T Ö T I E T O J Ä R J E S T E L M Ä LAINHUUTOTODISTUS KIINTEISTÖTUNNUS: KUNTA KEMIÖNSAARI / 322 KYLÄ KAXJÄLA / 499 RN:O 5:9 NIMI STYRMANSHOLMEN REKISTERÖITY MAAPINTA-ALA 6,3700 hehtaaria VESIPINTA-ALA 0,4300 hehtaaria MUODOSTUNUT / SELVENNYSLAINHUUTO 1/1 Erja-kiinteistöt Oy På bildarenheten lagfartsregisteranteckning / 53. Lagfartsförtydligandet maskinspråkligt inskrivet. Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen päiväystä edeltävänä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Todistusmaksu 20 EUR Allekirjoitettu sähköisesti, :08:48 Palenius Leena Maanmittauslaitos

24 LIITE 2 (s. 6/13) KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1(1) STYRMANSHOLMEN Tila Rekisteröity Kiinteistötunnus: Kokonaispinta-ala(ha): 6,800 Kunta: Kemiönsaari(322) Maapinta-ala(ha): 6,370 Kylä: Kaxjäla(499) Vesipinta-ala(ha): 0,4300 Nimi: STYRMANSHOLMEN Palstoja: 3 Arkistoviite: 9:8-(HITIS) Muodostumistiedot Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös: Kuntajaon muutos Rekisteröity: Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut: Maapinta-ala (ha) Vesipinta-ala (ha) Rekisteriyksiköstä: STYRMANSHOLMEN 6,3700 0,4300 Muodostumishetken pinta-ala yhteensä(ha): 6,8000 6,3700 0,4300 Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet Kaavat ja rakennuskiellot 1) Yleiskaava( ) Kaavan arkistotunnus: Hyväksytty/Vahvistettu: Voimaantulo: MMLm/10429/423/2007 2) Ranta-asemakaava( ) Kaavan arkistotunnus: Hyväksytty: Voimaantulo: MMLm/1983/423/2007 Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin Kiinteistöllä on osuuksia: 1) Yhteinen vesialue VATTENOMRÅDE Rekisteröity: Osuuden suuruus: 0,001400/ 0, ) Yhteinen vesialue On osuus FISKEVATTEN Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset Muita tietoja 1) Toimenpiteitä rekisteröity entisen kunnan rekisteriyksikölle Rekisteröity: Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia, ks. tarkemmin Tiedot luovuttanut viranomainen: Allekirjoitus: Päivämäärä: Maksu: 10 Allekirjoitettu sähköisesti, :08:35 Palenius Leena Maanmittauslaitos

25 LIITE 2 (s. 7/13) 1 (1) K I I N T E I S T Ö T I E T O J Ä R J E S T E L M Ä LAINHUUTOTODISTUS KIINTEISTÖTUNNUS: KUNTA KEMIÖNSAARI / 322 KYLÄ KAXJÄLA / 499 RN:O 5:23 NIMI SÖDERGÅRD REKISTERÖITY MAAPINTA-ALA 70,9687 hehtaaria VESIPINTA-ALA 94,2500 hehtaaria MUODOSTUNUT / SELVENNYSLAINHUUTO 1/1 Erja-kiinteistöt Oy På bildarenheten lagfartsregisteranteckning / 53. Lagfartsförtydligandet maskinspråkligt inskrivet. Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen päiväystä edeltävänä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Todistusmaksu 20 EUR Allekirjoitettu sähköisesti, :07:23 Palenius Leena Maanmittauslaitos

26 LIITE 2 (s. 8/13) KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1(3) SÖDERGÅRD Tila Rekisteröity Kiinteistötunnus: Kokonaispinta-ala(ha): 165,22 Kunta: Kemiönsaari(322) Maapinta-ala(ha): 70,97 Kylä: Kaxjäla(499) Vesipinta-ala(ha): 94,25 Nimi: SÖDERGÅRD Palstoja: 2 Arkistoviite: 9:36-(HITIS) Muodostumistiedot Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös: Kuntajaon muutos Rekisteröity: Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut: Maapinta-ala (ha) Vesipinta-ala (ha) Rekisteriyksiköstä: SÖDERGÅRD 71, ,2500 Muodostumishetken pinta-ala yhteensä(ha): 165, , ,2500 Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet Kaavat ja rakennuskiellot 1) Yleiskaava( ) Kaavan arkistotunnus: Hyväksytty/Vahvistettu: Voimaantulo: MMLm/10429/423/2007 2) Ranta-asemakaava( ) Kaavan arkistotunnus: Hyväksytty: Voimaantulo: MMLm/1983/423/2007 Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset 1) Tieoikeus Rekisteröity: Oikeutetut: (X) FRONTÄNG Rasitettu: SÖDERGÅRD 2) Tieoikeus Rekisteröity: Oikeutettu: SÖDERGÅRD Rasitetut: (X) FRONTÄNG 3) Autojen pitäminen( k32264) (X) = lakannut rekisteriyksikkö Rekisteröity: Voimaantulo: Oikeutetut: LÖVÖDELEN, LÖVÖ KOBBAR, SERLAVIK Rasitetut: SÖDERGÅRD 4) Tieoikeus( K32311)/ Leveys(m): 6 Rekisteröity: Voimaantulo: Oikeutetut: LÖVÖDELEN, LÖVÖ KOBBAR, SERLAVIK Rasitettu: SÖDERGÅRD 5) Venevalkama( K32316) Rekisteröity: Voimaantulo: Oikeutetut: LÖVÖDELEN, LÖVÖ KOBBAR, SERLAVIK Rasitetut: SÖDERGÅRD Allekirjoitettu sähköisesti, :07:05 Palenius Leena Maanmittauslaitos

27 LIITE 2 (s. 9/13) KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 2(3) SÖDERGÅRD 6) Venevalkama( K28753) Oikeutetut: SÖDERGÅRD Rasitetut: FRONTÄNG 7) Laituri( K28755) Oikeutetut: SÖDERGÅRD Rasitetut: FRONTÄNG 8) Maantielain mukainen tieoikeus( k33825) Rasitettu: SÖDERGÅRD 9) Maantielain mukainen tieoikeus( k33870) Rasitettu: SÖDERGÅRD 10) Maantien suoja-alue( k33247) Rasitettu: SÖDERGÅRD 11) Maantien suoja-alue( k33256) Rasitettu: SÖDERGÅRD 12) Maantien suoja-alue( k33257) Rasitettu: SÖDERGÅRD 13) Maantien suoja-alue( k33258) Rasitettu: SÖDERGÅRD Rekisteröity: Voimaantulo: Rekisteröity: Voimaantulo: Rekisteröity: Rekisteröity: Rekisteröity: Rekisteröity: Rekisteröity: Rekisteröity: Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin Kiinteistöllä on osuuksia: 1) Yhteinen vesialue VATTENOMRÅDE Rekisteröity: Osuuden suuruus: 0,103900/ 0, ) Yhteinen maa-alue Jordområden(öar) Rekisteröity: Osuuden suuruus: 0,125900/ 0, Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset 1) Rasitetoimitus Rekisteröity: Arkistoviite: MMLm/10818/33/2012 2) Alueen lunastus ja liittäminen Rekisteröity: Arkistoviite: MMLm/15903/33/2009 Maapinta-alan muutos(ha):-0,6513 Muut kohdeyksiköt: Dragsfjärd-Kasnäs förbindelseväg, Dragsfjärd-Kasnäs yhdystie

28 LIITE 2 (s. 10/13) KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 3(3) SÖDERGÅRD Muita tietoja 1) Toimenpiteitä rekisteröity entisen kunnan rekisteriyksikölle Rekisteröity: Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia, ks. tarkemmin Tiedot luovuttanut viranomainen: Allekirjoitus: Päivämäärä: Maksu: 10

29 LIITE 2 (s. 11/13) 1 (1) K I I N T E I S T Ö T I E T O J Ä R J E S T E L M Ä LAINHUUTOTODISTUS KIINTEISTÖTUNNUS: KUNTA KEMIÖNSAARI / 322 KYLÄ KAXJÄLA / 499 RN:O 5:32 NIMI SANTALA REKISTERÖITY MAAPINTA-ALA 1,3600 hehtaaria VESIPINTA-ALA 2,0200 hehtaaria MUODOSTUNUT / SELVENNYSLAINHUUTO 1/1 Erja-Yhtymä Oy På bildarenheten lagfartsregisteranteckning / 323. Lagfartsförtydligandet maskinspråkligt inskrivet. Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen päiväystä edeltävänä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Todistusmaksu 20 EUR Allekirjoitettu sähköisesti, :36:26 Palenius Leena Maanmittauslaitos

30 LIITE 2 (s. 12/13) KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1(2) SANTALA Tila Rekisteröity Kiinteistötunnus: Kokonaispinta-ala(ha): 3,380 Kunta: Kemiönsaari(322) Maapinta-ala(ha): 1,3600 Kylä: Kaxjäla(499) Vesipinta-ala(ha): 2,020 Nimi: SANTALA Palstoja: 1 Arkistoviite: 41:30(Dragsfjärd) Muodostumistiedot Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös: Kuntajaon muutos Rekisteröity: Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut: Maapinta-ala (ha) Vesipinta-ala (ha) Rekisteriyksiköstä: SANTALA 1,3600 2,0200 Muodostumishetken pinta-ala yhteensä(ha): 3,3800 1,3600 2,0200 Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet Kaavat ja rakennuskiellot 1) Yleiskaava( ) Kaavan arkistotunnus: Hyväksytty/Vahvistettu: Voimaantulo: MMLm/10429/423/2007 Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset 1) Maantielain mukainen tieoikeus( k33825) Rasitettu: SANTALA 2) Maantielain mukainen tieoikeus( k33868) Rasitettu: SANTALA Rekisteröity: Rekisteröity: Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin Kiinteistöllä on osuuksia: 1) Yhteinen vesialue VATTENOMRÅDE Rekisteröity: Osuuden suuruus: 0,006500/ 0, Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset Muita tietoja 1) Toimenpiteitä rekisteröity entisen kunnan rekisteriyksikölle Rekisteröity: Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia, ks. tarkemmin Allekirjoitettu sähköisesti, :36:13 Palenius Leena Maanmittauslaitos

31 LIITE 2 (s. 13/13) KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 2(2) SANTALA Tiedot luovuttanut viranomainen: Allekirjoitus: Päivämäärä: Maksu: 10

32 MITOITTAVAN RANTAVIIVAN LASKELMA Tod.rv = kiinteistöjen todellinen rantaviiva, sis. kaikki rannat ilman vähennyksiä Cad-ohj. Kartta.rv = seutukaavan mukainen murtoviivamitattu Murtoviiv. 1cm (1/5000) (johon tehty seutukaavan mukaiset vähennykset=mitoittava rantaviiva) VR = loma-asuntojen rakentamisesta vapaan rannan osuus LIITE 4 (s. 1/3) TILATIEDOT MITOITUSPERUSTEET OMISTAJATIEDOT Rekisterinumero Tilan nimi Rek.pvm HUOM Tod.rv Kartta.rv Omistaja (kursivoitu=ei mukana karttarantav.) (sis. kaikki ran- (seutuk.muk. (lainhuudon mukaisesti) nat ja saaret) laskentarant.) SÖDERGÅRD pint.alat: 2,530 2,222 km Erja-kiinteistöt Oy kok. 165,22 ha maa 70,97 ha ves. 94,25 ha OYK R-AK (rantaosat myötäpäiv.) Vas 1 ranta 1836,7m Vas 2 AM 203,2m Vas 3 ranta 49,7m Vas 4 ranta 32m Vas 5 ranta 137,7m Vas 6 ranta 57,4m Saari vasen 213,3m VR=1291m (58%) STRÖMUDD pint.alat: 0,779 0,475 km Erja-kiinteistöt Oy kok. 4,13 ha maa 2,08 ha ves. 2,05 ha Virk.alue kaavassa OYK R-AK

33 Ranta 469m Saari 310,1m VR= 475m (100%) LIITE 4 (s. 2/3) SANTALA pint.alat: 0,169 0,155 km Erja-kiinteistöt Oy kok. 3,38 ha maa 1,36 ha ves. 2,02 ha Purettu maatilarak. OYK voim. VR= 0m (0%) STYRMANSHOLMEN pint.alat: 2,091 1,800 km Erja-kiinteistöt Oy kok. 6,80 ha maa 6,37 ha ves. 0,43 ha OYK R-AK Pääosa 1488,4m Viereinen osa 403,1m Pieni saari 199,1m VR= 1550m (86%) RÖFVARHOLMEN pint.alat: 1,450 1,300 km Erja-kiinteistöt Oy kok. 7,13 ha maa 6,17 ha ves. 0,96 ha R-AK VR= 1035m (80%) 2

34 VR yht: 4351m LIITE 4 (s. 3/3) Erja kiinteistöt Oy, tilat yhteensä: Rantaviiva tod. ja karttar. 7,019 5,952 km VAPAAN RANNAN OSUUS: Mitoittavan rantaviivan osuus kaava-alueella 5,952 km Loma-asuntorakentamiseen osoitetun rannan osuus 1,601 km Seutukaavan mukainen määräys alueella 40% 2,381 km Muuhun kuin loma-asuntorakentamiseen osoitetun rannan osuus 4,351 km = prosenttia kaava-alueen lask.rantaviivasta VR 73 % Pvm: Laatinut: Lampikoski Sami, RI 3

35 LIITE 5 (s. 1/6) RKL LAMPIKOSKI OY Sami Lampikoski Heinäpellontie Hyvinkää p pvm KEMIÖNSAARI, KAXJÄLAN KYLÄ, LÖVÖN POHJOISOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne Alue käsittää Kaxjälan kylässä kiinteistöt Södergård RN:o 5:32 ( ), Strömudd RN:o 5:6 ( ), Santala RN:o 5:32 ( ), Styrmansholmen RN:o 5:9 ( ), Röfvarholmen RN:o 1-7 ( ) ja Dragsfjärd-Kasnäs LV1830 ( ). Kaava-alue käsittää Lövön saaren pohjoisen osan, Styrmansholmenin sekä Röfvarholmenin saaret. Kaava-alue sijaitsee Taalintehtaalta noin 5 km lounaaseen. Kaava-alueella on voimassa vuonna 2006 laadittu ranta-asemakaava. Maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalouteen, virkistykseen ja ulkoiluun. 2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Vuonna 2006 laaditun ranta-asemakaavan rakennuspaikat on sijoitettu maankäytöllisesti ja maisemallisesti epätarkoituksenmukaisesti. Voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen rakentaminen johtaisi maisemallisesti hajanaiseen ja ajankohtaisuus huomioiden tehottomaan maankäyttöön. Kaavassa on myös osoitettu yhteiskäyttöalueiksi LV merkinnöin rantaosuus johon kohdistuu ulkopuolisen kiinteistön taholta rasitusoikeus. Samoin nykyisessä kaavassa on ristiriitaisuuksia rakennuspaikkojen sijainnin ja aluetta rasittavien pysäköinti yms. rasitteiden osalta. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa seutukaavan mukaisesti rakennuspaikat maisemallisesti ympäristöön soveltuvina kokonaisuuksina. Kaavoituksen laadinnassa huomioidaan muiden kiinteistöjen taholta tulevat rasitteet mm. auton ja veneen säilytyksen osalta sekä Lövön siltahankkeesta aiheutuneet uudet suoja-alueiden rasitukset. Lisäksi puuttuu alueen luontoinventointi, mitä korjataan suunnittelun yhteydessä.

36 LIITE 5 (s. 2/6) 3. Osalliset ja osallisten kuuleminen Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisia ovat mm. Alueen maanomistaja Lähialueiden maanomistajat ja asukkaat Viranomaiset Varsinais-Suomen ELY-keskus (ympäristö ja luonnonvarat, liikenne) Varsinais-Suomen liitto Turun museokeskus Turunmaan pelastuslaitos Kunnan rakennus- ja ympäristönvalvontalautakunta 4. Viranomaisyhteistyö Aloitusviranomaisneuvottelu talvella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan osallisille viranomaisille tiedoksi ja mahdollisia kommentteja varten. Samalla pyydetään lausunto myös kaavaluonnoksesta. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto viranomaisilta. Sen jälkeen kun kaavaehdotus on ollut nähtävänä järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 26 ). 5. Laadittavat selvitykset Suunnittelun pohjaksi on syksyllä 2012 laadittu luonnonolosuhteita käsittävä luontoinventointi. 6. Suunnittelun käsittelyvaiheet, kaavan vaikutukset sekä osallistuminen ja vuorovaikutus Tekninen lautakunta päättää suunnittelun aloittamisesta ja että osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville talvella Kaavaehdotus pannaan julkisesti nähtäville talvella ja siitä pyydetään tarvittaessa lausunnot. Osallisia kuullaan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta (MRL 65, MRA 19 ). Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen arviolta vuoden 2013 aikana. Päätöksestä

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Vänön kylä Vänös by. Oxklobbarnan ranta-asemakaava Stranddetaljplan för Oxklobbarna

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Vänön kylä Vänös by. Oxklobbarnan ranta-asemakaava Stranddetaljplan för Oxklobbarna Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Vänön kylä Vänös by Oxklobbarnan ranta-asemakaava Stranddetaljplan för Oxklobbarna Kiinteistö Fastighet Stor Oxklobben 322-522-3-10 Työ/arbete: E24578 Turku/Åbo, 19.8.2011

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen.

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. ILMOITUS KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ Myyntikohde Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt 418-424-9-441 SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. Myyntikohde on 1950-luvulla rakennettu pääosin

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Bränbodan kylä Bränboda by. Kiinteistöt Fastigheter 322-525-2-48 Bergö 322-525-2-70 Bergvik. Työ/arbete: E23886

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Bränbodan kylä Bränboda by. Kiinteistöt Fastigheter 322-525-2-48 Bergö 322-525-2-70 Bergvik. Työ/arbete: E23886 Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Bränbodan kylä Bränboda by Bergönin ranta-asemakaavan muutos Stranddetaljplaneändring för Bergön Kiinteistöt Fastigheter 322-525-2-48 Bergö 322-525-2-70 Bergvik Työ/arbete:

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua.

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua. Laanin halli Osoite Virransalmentie 89, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Laani 507-423-1-208 Pinta-ala määräala 7 800 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Savoset Osoite Poitinkuja 2, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Mäkelä 507-426-1-576 Pinta-ala noin 4 260 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun

Lisätiedot

INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA

INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA M.A.R.K. Arkkitehtitoimisto Mäntylä Oy Seppo Mäntylä Vesipirtintie 11 A 02330 Espoo 040 5472101 seppo@seppomantyla.fi 24.02.2014 INKOON KUNTA, LÅGNÄS RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO Perustiedot Kiinteistötunnus: 630-405-15-11 Nimi: KONNUNSUO Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Pyhäntä (630) Arkistoviite:

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 5.7.2018 Sivu 1 (2) Perustiedot Kiinteistötunnus: Nimi: TAKALA Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Karstula (226) Arkistoviite: 226:2000:46 Rekisteröintipvm: 5.9.2000 Kokonaispinta-ala:

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Rajalan halli Osoite Nokiantie 9, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Rajala 507-426-1-539 Pinta-ala 4 000 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä

Lisätiedot

SAHANKOULU, MYYNTI 2019

SAHANKOULU, MYYNTI 2019 SAHANKOULU, MYYNTI 2019 Kuva: ajantasakaava/ilmakuva ja viistokuva Kiinteistö: 748-417-43-18 Kiinteistön nimi: Kiinteistörekisterin mukainen maapinta-ala: 0,3400 hehtaaria Kaavatilanne: Asemakaava, Ruukin

Lisätiedot

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.8.2016 LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 22.9.2016 INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARAINEN HOUTSKARI, KIVIMO BENSTRAND HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

LOVIISA, TJUVÖ-ÖSTERSKOG RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

LOVIISA, TJUVÖ-ÖSTERSKOG RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2017 LOVIISA, TJUVÖ-ÖSTERSKOG RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 306-RAK1710 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RUISSAARI-VARTSAARI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.1.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ K24103 Voimajohtoalue / 57 m KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 14.9.2015 Rekisteriyksikkö 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Rekisteriyksikkölaji: Tila Rekisteriyksikön

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 293-RAK1706 TAIVASSALON KUNTA PUNTTINEN-LEIKLUOTO RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.7.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Naantali Ruokorauma 470470 529 536 LÄNSITALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tiinanmaan rantaa. Naantali 28.2.2014 Juha Erjanti, DI 0400 515 235 1/5 1. Suunnittelualue Kaavamuutosalueeseen

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA Sivu 1 (2) SUONPERÄ

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA Sivu 1 (2) SUONPERÄ KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 05.11.2012 Sivu 1 (2) 276-404-8-70 SUONPERÄ Tila Rekisteröity 25.03.1981 Kiinteistötunnus: 276-404-8-70 Kokonaispinta-ala (ha): 19,960 Kunta: Kontiolahti (276) Maapinta-ala

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, ehdotusvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, ehdotusvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (8) S. Paananen, T. Järvinen Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 1 1.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Rosalan kylä Rosala by Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kiinteistöt Fastigheten Hasselbacka 322-507-20-0 Julibacken 322-507-20-1 Hasselberga 322-507-20-2

Lisätiedot

Alue sijoittuu Kirjaisten saaren pohjoisrantaan Pikku-Nauvon eteläpuolella.

Alue sijoittuu Kirjaisten saaren pohjoisrantaan Pikku-Nauvon eteläpuolella. MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko puh. 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 25.1.2015 PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS STRÖMAS NYTORP OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 291-RAK1706 KUSTAVIN KUNTA LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.4.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan Bölen kylä Rosalas Böle by. Bodöarnan ranta-asemakaava Stranddetaljplan för Bodöarna

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan Bölen kylä Rosalas Böle by. Bodöarnan ranta-asemakaava Stranddetaljplan för Bodöarna Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Rosalan Bölen kylä Rosalas Böle by Bodöarnan ranta-asemakaava Stranddetaljplan för Bodöarna Kiinteistöt Fastigheter Norra sundet 322-508-1-12 Stensundet 322-508-5-22

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö OSUUSKAUPPA

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö OSUUSKAUPPA LAINHUUTOTODISTUS 11.5.2017 Sivu 1 (1) Maapinta-ala: 0,4512 ha Lainhuutotiedot 1) Lainhuuto 17.4.2008 Asianumero: 749/17.4.2008/372 749:2008:LH:372 Omistusosuus: 1/1 Omistajat: Arinan Kiinteistöt Oy, 2156810-5

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 306-RAK1710 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 314-RAK1715 TAIVASSALON KUNTA POHJOLAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.2.2018 22.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 331-YK1802 PYHÄRANNAN KUNTA PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2 Kiinteistö 631-405-1-168 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.8.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 2.1.2018 Rekisteriyksikkö 541-111-142-2 Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 541-111-142-2 Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kunta: Nurmes (541) Palstojen lukumäärä: 1 Rekisteriyksikön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.9.2016 PARAINEN KORPPOO, ÖSTERSKÄR-VESTAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 357-RAK1809 KUSTAVIN KUNTA HAKOSEN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.10.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II KIINTEISTÖ KARTALLA 16.04.2016 560-407-14-20 LEPOLA II sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 560-407-14-20 Rekisteriyksikkölaji: Tila (1) Nimi: LEPOLA II Kunta: Orimattila (560) Kylä/kaupunginosa: MALLUSJOKI (407)

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI KIINTEISTÖ KARTALLA 07.06.2016 91-2-40-14 sivu 1 (1) Rekisteriyksikkölaji: Tontti (13) Kylä/kaupunginosa: KLUUVI (2) Rekisteröintipäivämäärä: 01.01.1800 Palstojen lukumäärä: 1 Maapinta-ala: 0.1396 ha Kiinteistön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 364-YK1804 PYHÄRANNAN KUNTA PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 3 Kiinteistöt 631-401-2-32, 631-401-2-33, 631-401-2-34 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.11.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

SELOSTUS, kaavaehdotus

SELOSTUS, kaavaehdotus JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS, kaavaehdotus 28.6.2017 Ote rantayleiskaavakartasta, kaava-alueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) USEASTA REKISTERIYKSIKÖSTÄ Vuoksela Joentaus Jokihaara 5

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) USEASTA REKISTERIYKSIKÖSTÄ Vuoksela Joentaus Jokihaara 5 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 20.10.2016 Sivu 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 153-407-1-363 Vuoksela 2 153-415-4-8 Joentaus 4 153-415-4-11 Jokihaara 5 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 20.10.2016 Sivu 2 (6) 153-407-1-363 Vuoksela

Lisätiedot

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j . KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 f asiakasueto.fi 1(1) Lähestymiskartta Ma 1 1! (uhturil. ara Kiinteistötunnus: Nimi: Rekisteriyksikkölaji: Paistojen määrä: Kunta: Kaavan mukainen käyttötarkoitus:

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI Siipyyn kylä

KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI Siipyyn kylä KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNKI Siipyyn kylä Tontunlahden ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan muutos Kiinteistöt Tomtebo 287-415-8-67 Saunatonttu 287-415-8-109 Lyset 287-415-8-68 Lyset I 287-415-8-113 Åsen

Lisätiedot

KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 309-RAK1712 KIMITOÖNS KOMMUN KEMIÖNSAAREN KUNTA KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.2.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting

Lisätiedot

PITKÄ HUUASKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

PITKÄ HUUASKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Rka 43119 Hallinto- ja Kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu PITKÄ HUUASKARIN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 30.5.2016 päivättyä kaavakarttaa. 1. Perus-

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Rosalan kylä Rosala by Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kiinteistöt Fastigheten Hasselbacka 322-507-20-0 Julibacken 322-507-20-1 Hasselberga 322-507-20-2

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Rosalan kylä Rosala by Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kiinteistöt Fastigheten Hasselbacka 322-507-20-0 Julibacken 322-507-20-1 Hasselberga 322-507-20-2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 380-RAK1813 KUSTAVIN KUNTA KAURISSALO-KIPARLUOTO II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.1.2019 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kiinteistö Kuggskärsgrunden Fastighet. Työ: E Turku

Kiinteistö Kuggskärsgrunden Fastighet. Työ: E Turku Kemiönsaaren kunta Hiittisten kylä Kuggskärsgrundenin ranta-asemakaava Kiinteistö Kuggskärsgrunden 322-495-1-40 Kimitoöns kommun Hitis by Kuggskärsgrundens stranddetaljplan Fastighet Kuggskärsgrunden 322-495-1-40

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA EURAJOEN KUNTA RANTAYLEISKAAVA JA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Eurajoen rantayleiskaavan muutoksen laadinnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-RAK1602 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HEIKKALANPÄÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.1.2016 10.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-RAK1602 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Hiittisten kylä Hitis by. Kiinteistöt Fastigheter Marieklobbarna Östra Marieklobbarna

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Hiittisten kylä Hitis by. Kiinteistöt Fastigheter Marieklobbarna Östra Marieklobbarna Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Hiittisten kylä Hitis by Marieklobbarnan ranta-asemakaava Stranddetaljplan för Marieklobbarna Kiinteistöt Fastigheter Marieklobbarna 322-495-4-20 Östra Marieklobbarna

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö HERNELAMPI

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö HERNELAMPI KIINTEISTÖREKISTERIOTE 23.8.2017 Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö 848-412-1-10 HERNELAMPI Perustiedot Kiinteistötunnus: 848-412-1-10 Nimi: HERNELAMPI Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Tohmajärvi (848) Arkistoviite:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 357-RAK1809 KUSTAVIN KUNTA HAKOSEN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.10.2018 19.12.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 405-488-2-55 Kuntala

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 405-488-2-55 Kuntala KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 Sivu 1 (4) Tila _..._._.._... _... Kiinteistötunnus: Kunta: Kylä: Nimi: Arkistoviite: Rekisteröity 08.03.1967... _....._........_... 405-488-2-55 Lappeenranta (405)

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 283-RAK1702 KUSTAVIN KUNTA RIIHIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.2.2017 5.6.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 278-RAK1613 SAUVON KUNTA FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2017 19.6.2017 9.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LOVIISA LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LOVIISA LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Arkkitehdit Kanerva oy Vuorineuvoksentie 4 00570 Helsinki 09-2785485 (fax) 045-670 5227 041-517 6227 e-mail: seppo.kanerva@jippii.fi jatta.kanerva@jippii.fi Helsinki 14.11.2013 LOVIISA LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 322-RAK1801 KUSTAVIN KUNTA SIUOSLUODON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.4.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (11) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2013 HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 278-RAK1613 SAUVON KUNTA FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2017 19.6.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

INIÖ 150 Norrby 405. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JOHANSHOLMAN RANTA-ASEMAKAAVA

INIÖ 150 Norrby 405. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JOHANSHOLMAN RANTA-ASEMAKAAVA INIÖ 150 Norrby 405 JOHANSHOLMAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Naantali 12.12.2006 / 30.12.2007 Juha Erjanti, DI 0400 515 235 1/6 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Iniön

Lisätiedot