KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA. Eurajoen kunnan. Esperi Care Oy:n. välillä. koskien KIINTEISTÖN KAUPPAA EURAJOELLA. [päivä]. [kuukausi].

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA. Eurajoen kunnan. Esperi Care Oy:n. välillä. koskien KIINTEISTÖN KAUPPAA EURAJOELLA. [päivä]. [kuukausi]."

Transkriptio

1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Eurajoen kunnan ja Esperi Care Oy:n välillä koskien KIINTEISTÖN KAUPPAA EURAJOELLA [päivä]. [kuukausi]. [vuosi]

2 LIITTEET Liite 1 Liite 1A Liite 1B Liite 1C Liite 1D Liite 5.8 Määräalan kartta Irtaimisto Kiinteistörekisteriote Rasitustodistus Lainhuutotodistus Kiinteistön käyttöä koskevat sopimukset 2(8)

3 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Tämä kauppakirja (jäljempänä Kauppakirja ) on tehty [ ].[ ].[ ] (jäljempänä "Kaupantekopäivä") seuraavien osapuolten välillä: i) EURAJOEN KUNTA [ ] Kalliotie 5, Eurajoki (jäljempänä Myyjä ) ii) ESPERI CARE OY [ ] PL 11, Helsinki (jäljempänä Ostaja ) Ostaja ja Myyjä jäljempänä yhdessä Osapuolet sekä kumpikin erikseen myös Osapuoli. KAUPPAKIRJAN TAUSTA JA TARKOITUS A. Myyjä omistaa Eurajoella 18,2 hehtaarin suuruisen Käenpesä nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus: ) ja siitä lohottavan, noin 1,89 hehtaarin suuruisen oheiseen liitekarttaan 1 viivoituksella merkityn määräalan (jäljempänä "Tontti") ja Tontilla sijaitsevan kerrosalaltaan 1830 neliömetrin suuruisen palvelurakennuksen, kerrosalaltaan noin 360 neliömetrin suuruisen suulin/talousrakennuksen sekä kerrosalaltaan noin 25 neliömetrin suuruisen makasiinin (jäljempänä Rakennukset ) ja Rakennuksissa sijaitsevan irtaimiston (jäljempänä "Irtaimisto"). Tontti, Rakennukset ja Irtaimisto jäljempänä yhdessä Kiinteistö. Lisäksi Myyjä omistaa Eurajoella, korttelissa 309 sijaitsevan, pinta-alaltaan 9818 neliömetrin suuruisen rakentamattoman tontin nro 1 (Kortteli 309 niminen tila, kiinteistötunnus , jäljempänä "Rakentamaton Tontti"). B. Myyjä ja Ostaja sopivat tällä Kauppakirjalla niistä ehdoista, joiden nojalla Myyjä myy ja Ostaja ostaa Kiinteistön ja Rakentamattoman Tontin. 1. KAUPAN KOHDE Kaupan kohde on Kiinteistö ja Rakentamaton Tontti. Irtaimisto on lueteltu tämän Kauppakirjan liitteessä 1A. Kiinteistöä ja Rakentamatonta tonttia koskevat kiinteistörekisteriotteet ovat tämän Kauppakirjan liitteenä 1B. Kiinteistöä ja Rakentamatonta Tonttia koskevat rasitustodistukset ovat tämän Kauppakirjan liitteenä 1C. Kiinteistöä ja Rakentamatonta Tonttia koskevat lainhuutotodistukset ovat tämän Kauppakirjan liitteenä 1D. Kaupan kohteeseen eivät kuulu nyt myytävän Kiinteistön osalta kantatilan oikeudet yhteisiin alueisiin ja yhteiset alueet jäävät kantatilaan ja myyjän omistukseen. 2. KAUPPAHINTA JA SEN MAKSAMINEN Kiinteistön ja Rakentamattoman Tontin kokonaiskauppahinta on miljoonaviisisataatuhatta ( ,00) euroa (jäljempänä Kauppahinta ), josta Rakentamattoman Tontin osuus on ,00 ja Kiinteistön Irtaimiston arvo on ,00 euroa. 3(8)

4 Kauppahinnasta maksetaan Myyjän pankkitilille FI Rakentamattoman Tontin osuus ,00 euroa sen 3. kohdan mukaisena Luovutusajankohtana ja Kiinteistölle jäävä osuus ,00 euroa sen 3. kohdan mukaisena Luovutusajankohtana. Kauppahinnan suoritukset kuitataan erikseen maksetuksi. Kauppahinta ei ole pinta-ala- tai kerrosalaperusteinen. 3. OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteena olevaan Kiinteistöön ja Rakentamattomaan Tonttiin ja niihin liittyvä vaaranvastuu siirtyvät Myyjältä Ostajalle Luovutusajankohtana. Rakentamaton Tontti luovutetaan ostajalle, kun kunnanvaltuuston päätös on lainvoimainen ( Luovutusajankohta ). Kiinteistön luovutuksen tapahtuminen edellyttää kunnanvaltuuston päätöksen lainvoimaisuuden lisäksi, että Ostajalla on tarvittava toimilupa Kiinteistössä harjoitettavaa liiketoimintaa varten. Jos nämä edellytykset toteutuvat myöhemmin, Kiinteistön luovutus siirtyy vastaavasti siihen asti, kun molemmat toteutuvat. Jos tarvittavaa toimilupaa ei saada, luovutus tapahtuu Uuden Hoivakodin valmistuttua sitä käyttöön otettaessa. Osapuolet vahvistavat tarkan Luovutusajankohdan erillisellä vahvistusasiakirjalla. Ostajan on haettava saannolleen lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa tämän kauppakirjan päiväyksestä lukien. Kiinteistön omistusoikeuden luovutuksesta ostajan on suoritettava varainsiirtovero oma-aloitteisesti lainhuutoa haettaessa ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan tekemisestä. Lainhuudatuskustannuksista ja varainsiirtoverosta vastaa Ostaja. 4. KAUPANTEKOPÄIVÄNÄ SUORITETTAVAT TOIMENPITEET Myyjä luovuttaa ja siirtää kohdassa 5.8. mainitut sopimukset Ostajalle Kiinteistön luovutusajankohtana yhtä aikaa Kiinteistöä vastaavan kauppahinnan osan maksun kanssa. Sopimusten luovutuksen ja kauppahinnan maksun katsotaan tapahtuneen samanaikaisesti osana kaupan täytäntöönpanoa eikä kumpaakaan katsota tehdyksi ennen kuin molemmat on saatettu loppuun. Sopimusten luovutus kuitataan samalla erikseen suoritetuksi. 5. KIINTEISTÖÄ KOSKEVAT MYYJÄN VAKUUTUKSET Myyjä vakuuttaa, että kaikki jäljempänä tässä Kauppakirjan kohdassa 5 luetellut Myyjän vakuutukset ovat Kaupantekopäivänä oikeita ja totuudenmukaisia. 5.1 Omistusoikeus Kiinteistöön Myyjällä on täysi hallinta- ja omistusoikeus Kiinteistöön ja Rakentamattomaan Tonttiin. Myyjällä on rajoittamaton oikeus myydä Kiinteistö ja Rakentamaton Tontti Ostajalle tämän Kauppakirjan ehtojen mukaisesti. 5.2 Kaupan kohteen kunto Kaupan kohteena oleva Kiinteistö (Tontti, Rakennukset ja Irtaimisto) ja Rakentamaton tontti myydään siinä kunnossa, kun ne kaupantekohetkellä ovat. 4(8)

5 Ostaja on tutustunut huolellisesti kaupan kohteisiin ja hyväksyy rakennukset ja muun kaupan kohteen siinä kunnossa, kun ne ovat. Rakennukset on rakennettu rakentamisajankohtana voimassaolleiden rakentamismääräysten mukaisesti, eikä rakennukset vastaa ja täytä kaupantekohetkellä voimassaolevia määräyksiä. Ostaja on myös tietoinen ja hyväksyy rakennuksien korjaustarpeen sekä sen, että rakennuksen eräät osat ja rakenteet ovat elinkaarensa päässä ja rakennus edellyttää peruskorjausta. Myyjä vakuuttaa antaneensa ostajalle kaikki rakennuksia ja muuta kaupan kohdetta koskevat tiedot. Myyjä vastaa siitä, että myyjä on antanut ostajalle kaikki rakennuksia ja tontteja koskevat tiedot. 5.3 Kiinnitykset, rasitukset, rasitteet ja muut velvoitteet Kiinteistöön ja Rakentamattomaan Tonttiin ei kohdistu Kaupantekopäivänä muita rasitteita, käyttöoikeuksia tai käyttörajoituksia kuin ne, jotka ilmenevät liitteenä 1B olevista kiinteistörekisteriotteista eikä muita sellaisia ole vireillä. Aravalainsäädännön mukaisen vallintarajoituksen poistoa on haettu ARA:lta, mutta päätöstä asiassa ei ole tätä kirjoitettaessa saatu. Kiinteistöön ja Rakentamattomaan Tonttiin ei kohdistu Kaupantekopäivänä kiinnityksiä, rasituksia ja rasitteita eikä sellaisia ole vireillä (liite 1C). 5.4 Ympäristö Kiinteistö on myyjän omistusaikana täyttänyt siihen soveltuvat ympäristö, terveys ja turvallisuussäädökset niin, että kiinteistöä on voitu käyttää vanhusten asumiseen vanhainkotina. Myyjä ei vastaa siitä täyttääkö kiinteistö kaupan jälkeen siihen soveltuvia ympäristö, terveys ja turvallisuussäädöksiä. Kiinteistöllä ja Rakentamattomalla Tontilla ei ole harjoitettu sellaista toimintaa, joka olisi johtanut tai voinut johtaa maaperän, veden, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumiseen tai mikä olisi johtanut tai olisi voinut aiheuttaa häiriötä tai vahinkoa naapurille, kunnalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Kiinteistöllä ja Rakentamattomalla Tontilla ei ole tapahtunut ympäristövahinkoa, saastumista tai pilaantumista, joka aiheuttaisi Ostajalle velvollisuuden suorittaa maaperän tai Kiinteistön puhdistamistoimenpiteitä tai velvollisuuden korvata kolmannelle osapuolelle kuluja, kustannuksia tai menetyksiä tällaisten toimenpiteiden suorittamisesta eikä Myyjän tiedossa ole seikkaa tai olosuhdetta, joka uhkaisi aiheuttaa tällaisen ympäristövahingon, saastumisen tai pilaantumisen. 5.5 Viranomaisluvat ja kaavamääräykset Myyjä vastaa siitä, että Kiinteistön ja sillä sijaitsevien tilojen käyttö vastaa voimassaolevaa kaavaa, kaavamääräyksiä ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Kiinteistö sijaitsee oikeusvaikutteisen Luodonkylän osayleiskaavan alueella ja palvelurakennus on merkitty merkinnällä sr (suojeltava rakennus tai rakennettu ympäristö). Rakentamaton tontti sijaitsee asemakaava-alueella ( , voimaantulopäivä ). Myyjä ei vastaa siitä, saako Ostaja aluehallintovirastolta tai Valviralta toimiluvan kiinteistöön. 5(8)

6 5.6 Kiinteistöä koskeva materiaali Myyjän Kiinteistöstä ja Rakentamattomasta Tontista antamat tiedot antavat oikean ja totuudenmukaisen kuvan Kiinteistöstä ja Rakentamattomasta Tontista ja niiden kunnosta. Myyjä ei ole salannut mitään sellaista olennaista tietoa, seikkaa tai olosuhdetta, joka on tarpeen täydellisen ja oikean kuvan saamiseksi Kiinteistöstä ja Rakentamattomasta Tontista ja joiden Myyjän olisi pitänyt tietää olevan olennaista Ostajalle. Myyjä on antanut Ostajan tutustuttavaksi kaiken hallussaan olevan materiaalin Kiinteistöstä ja Rakentamattomasta Tontista. Ostaja ilmoittaa tutustuneensa materiaaliin huolellisesti. Kiinteistöstä on laadittu kuntotarkastusraportti. Myyjä sitoutuu luovuttamaan Ostajalle kaiken hallussaan olevan Kiinteistöä koskevan materiaalin kuukauden sisällä Kaupantekopäivästä. 5.7 Kiinteistöstä aiheutuvat kustannukset Myyjä vastaa Kiinteistöä koskevista vesi-, sähkö- ja lämpökustannuksista ja Kiinteistön huollosta ja omistamisesta aiheutuvista kustannuksista Luovutusajankohtaan asti, josta lähtien (mukaan lukien Luovutuspäivä) niistä vastaa Ostaja. Myyjä vastaa vuoden 2017 kiinteistöverosta. Tästä kaupasta aiheutuvista lohkomis- ym. kustannuksista vastaa ostaja. 5.8 Kiinteistön käyttöä koskevat sopimukset Myyjä siirtää Ostajalle kaikki Kiinteistön käyttöä koskevat vesi-, sähkö-, lämpö- ja muut liittymäsopimukset (jäljempänä "Sopimukset") ilman eri korvausta. Sopimukset on lueteltu liitteessä 5.8. Lisäksi myyjä siirtää ostajalle Käenpesän palvelukeskuksessa asuvien asukkaiden luovutushetkellä voimassaolevat huoneistojen vuokrasopimukset. Sopimusten liittymis- ja muut maksut on maksettu oikea-aikaisesti ja virheettömästi ja Myyjä on muutoinkin täyttänyt asianmukaisesti kaikki Sopimusten mukaiset velvoitteensa. Myyjän tiedon mukaan vastapuolet eivät ole rikkoneet Sopimusten mukaisia velvoitteitaan. Sopimukset ovat voimassa ehtojensa mukaisesti, eikä Myyjä ole vastaanottanut tai antanut ilmoitusta Sopimusten päättämisestä. 5.9 Luvat ja liittymät Kiinteistöllä on tarvitsemansa sähkö-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöliittymät ja liittymien teho ja koko on riittävä Kiinteistön käyttötarkoitus huomioon ottaen. Ostaja hankkii Rakentamattomalle Tontille tarvittavat luvat ja liittymät Vakuutukset Myyjällä on voimassa oleva tavanomainen Kiinteistön täysarvovakuutus ja Myyjä on maksanut kaikki erääntyneet vakuutusmaksut. Ostaja vastaa kaupan kohteen vakuuttamisesta kaupantekohetkestä lukien. 6(8)

7 5.11 Arvonlisävero Arvonlisäverolain (1501/1993, muutoksineen) (jäljempänä ALV-laki ) mukainen oikeus ja velvollisuus tarkistaa kiinteistöinvestoinnin hankintaan sisältyvän arvonlisäveron vähennystä (ALV-lain 120 :ssä tarkoitetulla tavalla) siirtyy Kiinteistön kiinteistöinvestointien osalta Ostajalle arvonlisäverolain 121e :n mukaisesti Kaupantekopäivänä. Ostaja vakuuttaa, että se hankkii Kiinteistön liiketoimintaansa varten. Osapuolet sopivat, että Ostajan tämä vakuutus vastaa ALV-lain 209m :n mukaista luovutuksensaajan antamaa selvitystä. 6. MYYJÄN KORVAUSVASTUU Mikäli jokin Kauppakirjan edellä kohdassa 5 annettu Myyjän vakuutus osoittautuu virheelliseksi tai Myyjä muuten rikkoo tämän Kauppakirjan mukaisia velvoitteitaan ja tästä aiheutuu vahinkoa Ostajalle, on Myyjä velvollinen korvaamaan siitä Ostajalle aiheutuneen kaiken välittömän ja välillisen vahingon (jäljempänä Vahinko ) täysimääräisesti siten, että Vahinko korvataan ensisijaisesti Kauppahinnan alennuksena. Tähän sopimukseen perustuva myyjän korvausvastuu ja ostajalle suoritettavien korvausten ja kauppahinnan alennuksen yhteenlaskettu enimmäismäärä voi olla enintään ,00 euroa. 7. MUUT EHDOT Rakentamisvelvoite Ostaja sitoutuu rakentamaan Rakentamattomalle tontille vähintään 30-paikkaisen rakennuskaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen tehostetun palveluasumisen hoitoyksikön. Uuden yksikön tulee olla käyttöönottotarkastettu ja loppukatselmus suoritettu 12 kuukauden aikana siitä, kun rakennuslupa on saatu ja on lainvoimainen. Rakennuslupamenettelyyn ryhdytään tämän kaupan hyväksymistä koskevan Myyjän kunnanvaltuuston päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Vallintarajoitus Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta Rakentamatonta tonttia muulle kuin sille, jonka kunta kirjallisesta hakemuksesta on päätöksellään etukäteen hyväksynyt. Sopimussakko Mikäli ostaja ei ole määräajassa täyttänyt edellytettyä rakentamisvelvoitettaan tai on luovuttanut tontin rakentamattomana kolmannelle, ostaja sitoutuu suorittamaan korvausta Eurajoen kunnalle ,00 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, kuitenkin enintään kuuden kuukauden ajan. Kunnalla on oikeus sijoittaa Rakentamattomalle Tontille sekä maanpäällisiä että maanalaisia johtoja ja niihin liittyviä laitteita. Tontin omistajalle tästä ehkä aiheutuvan vahingon kunta on velvollinen korvaamaan. Siltä osin kuin ei toisin ole tässä Kauppakirjassa sovittu, Myyjän ja Ostajan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät Maakaaren (540/1995) mukaisesti. 7(8)

8 8. VARAINSIIRTOVERO JA KAUPANVAHVISTAJAN PALKKIO Tässä Kauppakirjassa kuvatusta Tontin ja Rakennuksien sekä Rakentamattoman tontin kaupasta perittävästä varainsiirtoverosta vastaa Ostaja ja kaupanvahvistajan palkkiosta vastaa myyjä. 9. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU Tähän Kauppakirjaan sovelletaan Suomen lakia. Tästä Kauppakirjasta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Kiinteistön ja Rakentamattoman Tontin sijaintipaikan mukaan määräytyvässä toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. 10. ALLEKIRJOITUKSET Tätä Kauppakirjaa on laadittu kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi (1) Myyjälle, yksi (1) Ostajalle ja yksi (1) kaupanvahvistajalle. [paikka], [aika] EURAJOEN KUNTA Vesa Lakaniemi kunnanjohtaja Anne Ahlsten hallintojohtaja ESPERI CARE OY Marja Aarnio-Isohanni toimitusjohtaja KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi ja hallintojohtaja Anne Ahlsten luovuttajan Eurajoen kunnan puolesta sekä Marja Aarnio- Isohanni luovutuksensaajan Esperi Care Oy:n puolesta ovat allekirjoittaneet tämän kiinteistön kauppakirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä sopimusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 :ssä säädetyllä tavalla. [paikka], [aika] 8(8)

9 Minna Piirainen julkinen kaupanvahvistaja tunnus /134 9(8)

10 Liite 1 Määräalan kartta

11 Liite 1A Käenpesän siirtyvä asiakas ja yhteistilojen irtaimisto Kaisu Korpela ja Alpo Komminaho sähkösänkyjä 34 kpl yöpöytiä n 20 kpl suihkusänky 1 kpl suihkutuoleja 5 kpl deko 1 istumavaaka 1 kpl geriatrisia tuoleja 8 kpl henkilönostin tutkimuspöytä (sähkökäyttöinen) pyörätuoleja 4 kpl tasoford 2 kpl suihkujakkaroita 4 kpl asentotyynyjä rollaattoreita lääkekaappeja 2 kpl lääkejääkaappi arkun kuljetuskärry instrumenttipöytiä kannettava tietokone 1 kpl kopiokone muuta kalustoa salin ruloarkistokaappi, kunnostettu jugendsalinkalusto, kunnostettu (sohva, kaksi nojatuolia, 6 pikkutuolia, 2 käsinojatuolia) pieni astiakaappi, vihreä, kunnostettu pieni ruskea lipasto, kunnostettu valkoinen pieni lipasto sivusta vedettäviä sänkyjä 2 kpl johtajattaren kalusto, kunnostettu (pöytä, käsinojatuoleja 2, pikkutuoleja neljä, peilipiironki) vanha arkku kirjakaappi, kunnostettu renginkaappi, kunnostettu klaffipiironki, kunnostettu puusohva keittiön sosiaalitilassa 2 pöytää ja 12 tuolia puiset tuolit 24 vanhoja seinäkelloja 2/4 kpl

12 Liite 1A kuntosalikalustoa speedpulley kuntopyöriä 2 kpl hierontapöytä (kiinteät jalat) nojapuut Lahjoitettuja piano (Lions) taulutv (Lions) kannettava tietokone (Ebba) puutarhapöytiä 2 kpl (valk) Lions puutarhapöytiä 2 kpl (rusk),lions puutarhapenkki 3 kpl (valk), Lions puutarhatuoleja, Lions karaokelaitteet, Lions muuta vuodevaatteita lääkkeitä

13 Liite 1A Kahvinkeitin Metos M V 1~ Ruuankuljetusvaunu Metos Cantina BM 2HL Ruuankuljetusvaunu Metos Cantina BM 2HL Ruuankuljetusvaunu Metos Cantina BM 2HL Jääkaappi Metos C V1~ Astianpesukone Metos WD6EA, eristetty Pakastuskaappi SF500L 230V1~ Yhdistelmäuuni Metos Rational HCM6 400V Jäähdytyskaappi SC500L 230V1~ Keittopata Metos Culino 50E 400V3N~ Patasekoitin Metos Culimix S50/ Vaaka Metos SO korvattu # Vihannesleikkuripaketti Metos RG Liesi+paistinuuni Metos Futura RP4/ Yleiskone Metos karhu R Liesi Metos futura RP4/Shef 22 poistettu Kuorimakone Dito Sama T5 Mikroaaltouuni House 2017 Kutteri Tasovaunut 2kpl 2 taso, 1kpl 3 taso poistettu Pyykkikone Miele Eco W Classic 2017 Koritelineitä 6 johteisia 2 kpl Erikokoisia GN astioita rst ja muovisena muutamia Hajanainen määrä erilaisia muovi ja lasiastioita Ruoanvalmistusvälineitä Kuparipannut 4 kpl Tietokone ja tulostin KPL Termarit 10 Kattilat 26 Mehumaija Kahvipannu Multibaker annospellit 4 PALLAS SARJA KPL kahvikuppi 68 aluslautanen 86 leipälautanen 65 syvä lautanen 23 matala lautanen 20 KOTIPALVELU iso lautanen 60 iso lautanen 6 jälkiruokakulho 70 salaattikulho 65 styrox kuljetuslaatikko 51

14 Liite 1A SAVONIA KPL Ruokalusikka 65 Haarukka 63 Veitsi 57 Jälkiruokalusikka 72 Kahvilusikka 83 Juomalasi 45 Jälkiruokakulho 36 Kahvimuki 40 Matala lautanen 32 Syvä lautanen 43 Leipälautanen 22 Vanha syvä lautanen 24 Vanha matala lautanen 41 Vanha muki 14 Vanha tassi 36

15 KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö KÄENPESÄ Perustiedot Kiinteistötunnus: Nimi: KÄENPESÄ Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Eurajoki (51) Arkistoviite: 4:222 Rekisteröintipvm: Kokonaispinta-ala: 18,200 ha Maapinta-ala: 18,200 ha Palstojen lukumäärä: 1 Muodostumistiedot Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös: Lohkominen Rekisteröintipvm: Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut: Maapinta-ala Rekisteriyksiköstä: (ha) KÄENPESÄ 19,0500 Muodostumishetken pinta-ala yhteensä (ha): 19,0500 Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet Kaavat ja rakennuskiellot Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset 1) Tieoikeus Oikeutetut: VÄLIMÄKI, TAKAMAA II Rasitettu: KÄENPESÄ 2) Tieoikeus ( K2492) / Leveys: 9 m Käenpesän yksityistie Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: KÄENPESÄ 3) Viemärijohto ( K27351) Oikeutetut: KÄENPESÄ Rasitetut: TAKAMAA II Rekisteröintipvm: Voimaantulopvm: Rekisteröintipvm: Voimaantulopvm: Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin 1) Yhteinen maa-alue VENEVALKAMA Rekisteröintipvm: Osuuden suuruus: 0, / 1, ) Yhteinen maa-alue SORAPALSTA Rekisteröintipvm: Osuuden suuruus: 0, / 1, Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset 1) Rajankäynti Rekisteröintipvm: Arkistoviite: MMLm/46327/33/2005

16 KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 2 (2) Rekisteriyksikkö KÄENPESÄ 2) Lohkominen Rekisteröintipvm: Arkistoviite: MMLm/46327/33/2005 Muodostetut rekisteriyksiköt: Mukulamäki Maapinta-alan muutos: -0,8500 ha Muodostajakiinteistö jäi kantakiinteistöksi Muita tietoja 1) Kartatta, KOKO TILAN KARTTA ARK.N:O 4:20- Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin

17 KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö Kortteli 309 Perustiedot Kiinteistötunnus: Nimi: Kortteli 309 Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Eurajoki (51) Arkistoviite: MMLm/24928/33/2011 Rekisteröintipvm: Kokonaispinta-ala: 0,9818 ha Maapinta-ala: 0,9818 ha Palstojen lukumäärä: 1 Muodostumistiedot Kiinteistötoimitus tai viranomaispäätös: Lohkominen Rekisteröintipvm: Rekisteriyksiköt ja määräalat, joista tämä rekisteriyksikkö on muodostunut: Maapinta-ala Rekisteriyksiköstä: (ha) Palo 1,3667 Muodostumishetken pinta-ala yhteensä (ha): 1,3667 Kaavan mukainen käyttötarkoitus muodostumishetkellä: AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue Erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet Kaavat ja rakennuskiellot 1) Asemakaava ( ) Kaavan arkistotunnus: Hyväksymispvm: Voimaantulopvm: MMLm/23651/423/2006 2) Yleiskaava ( ) Kaavan arkistotunnus: Hyväksymis-/vahvistamispvm: Voimaantulopvm: MMLm/20099/423/2016 Rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin Kiinteistötoimitukset ja viranomaispäätökset 1) Lohkominen Rekisteröintipvm: Arkistoviite: MMLm/21966/33/2014 Muodostetut rekisteriyksiköt: Luvian Vihermaantie Maapinta-alan muutos: -0,3849 ha Muodostajakiinteistö jäi kantakiinteistöksi Muita tietoja Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin

18 RASITUSTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö KÄENPESÄ Perustiedot Kiinteistötunnus: Nimi: KÄENPESÄ Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Eurajoki (51) Arkistoviite: 4:222 Rekisteröintipvm: Kokonaispinta-ala: 18,200 ha Maapinta-ala: 18,200 ha Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä. Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon päiväystä edeltävänä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Rekisteriyksikön pinta-alatiedoissa voi olla epätarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin

19 RASITUSTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö Kortteli 309 Perustiedot Kiinteistötunnus: Nimi: Kortteli 309 Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Eurajoki (51) Arkistoviite: MMLm/24928/33/2011 Rekisteröintipvm: Kokonaispinta-ala: 0,9818 ha Maapinta-ala: 0,9818 ha Kiinnitykset ja erityiset oikeudet Ei kiinnityksiä tai erityisiä oikeuksia Vallintarajoitukset 1) Muu vallintarajoitus Asianumero: 168/01/ /269 Arkistoviite: 168/01 Ulvila tmk / maakunta-arkisto. Kohdistuu myös: , Kiinteistöllä sijaitsee vuokratalo, johon kohdistuvat asuntotuotantolain e pykälässä säädetyt rajoi- tukset ovat voimassa saakka. Muistutukset Ei muistutusasioita Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon päiväystä edeltävänä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Rekisteriyksikön pinta-alatiedoissa voi olla epätarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin

20 LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö KÄENPESÄ Perustiedot Kiinteistötunnus: Nimi: KÄENPESÄ Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Eurajoki (51) Arkistoviite: 4:222 Rekisteröintipvm: Kokonaispinta-ala: 18,200 ha Maapinta-ala: 18,200 ha Lainhuutotiedot 1) Selvennyslainhuuto Asianumero / arkistoviite: Peruste: MML/625406/71/2017 Aikaisempi omistus Omistusosuus: 1/1 Omistajat: Eurajoen kunta, Luvian kunnalla aikaisempi lainhuuto /15 kiinteistöön Määräalojen lainhuutotiedot Ei erottamattomia määräaloja tai erillisinä luovutettuja yhteisalueosuuksia. Lainhuudattamattomat luovutukset Ei kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia lainhuudattamattomia luovutuksia. Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon päiväystä edeltävänä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mahdolliset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta. Rekisteriyksikön pinta-alatiedoissa voi olla epätarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin

21 LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö Kortteli 309 Perustiedot Kiinteistötunnus: Nimi: Kortteli 309 Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Eurajoki (51) Arkistoviite: MMLm/24928/33/2011 Rekisteröintipvm: Kokonaispinta-ala: 0,9818 ha Maapinta-ala: 0,9818 ha Lainhuutotiedot 1) Selvennyslainhuuto Asianumero: 516/ / Omistusosuus: 1/1 Omistajat: Eurajoen kunta, Peruste: Muodostajayksiköllä lainhuutorekisterimerkintä / Peruste: Selvennyslainhuuto kirjattu konekielisesti. Määräalojen lainhuutotiedot Ei erottamattomia määräaloja tai erillisinä luovutettuja yhteisalueosuuksia. Lainhuudattamattomat luovutukset Ei kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia lainhuudattamattomia luovutuksia. Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon päiväystä edeltävänä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mahdolliset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta. Rekisteriyksikön pinta-alatiedoissa voi olla epätarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA. Paimion kaupungin. Esperi Care Oy:n. välillä. koskien KIINTEISTÖN KAUPPAA PAIMIOSSA [ ]. [ ].

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA. Paimion kaupungin. Esperi Care Oy:n. välillä. koskien KIINTEISTÖN KAUPPAA PAIMIOSSA [ ]. [ ]. 12.5.2017 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Paimion kaupungin ja Esperi Care Oy:n välillä koskien KIINTEISTÖN KAUPPAA PAIMIOSSA [ ]. [ ]. [ ] LIITTEET Liite 1A Irtaimisto Liite 1B Kiinteistörekisteriotteet Liite

Lisätiedot

SAHANKOULU, MYYNTI 2019

SAHANKOULU, MYYNTI 2019 SAHANKOULU, MYYNTI 2019 Kuva: ajantasakaava/ilmakuva ja viistokuva Kiinteistö: 748-417-43-18 Kiinteistön nimi: Kiinteistörekisterin mukainen maapinta-ala: 0,3400 hehtaaria Kaavatilanne: Asemakaava, Ruukin

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO Perustiedot Kiinteistötunnus: 630-405-15-11 Nimi: KONNUNSUO Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Pyhäntä (630) Arkistoviite:

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 5.7.2018 Sivu 1 (2) Perustiedot Kiinteistötunnus: Nimi: TAKALA Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Karstula (226) Arkistoviite: 226:2000:46 Rekisteröintipvm: 5.9.2000 Kokonaispinta-ala:

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 2.1.2018 Rekisteriyksikkö 541-111-142-2 Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 541-111-142-2 Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kunta: Nurmes (541) Palstojen lukumäärä: 1 Rekisteriyksikön

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö OSUUSKAUPPA

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö OSUUSKAUPPA LAINHUUTOTODISTUS 11.5.2017 Sivu 1 (1) Maapinta-ala: 0,4512 ha Lainhuutotiedot 1) Lainhuuto 17.4.2008 Asianumero: 749/17.4.2008/372 749:2008:LH:372 Omistusosuus: 1/1 Omistajat: Arinan Kiinteistöt Oy, 2156810-5

Lisätiedot

KARIJOEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN OSTO

KARIJOEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN OSTO KARIJOEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN OSTO Osasta Karijoen kunnan vuokrattavista lohkoista voi tehdä myös ostotarjouksen, mikä on mainittu kyseisen lohkon otsikkotiedoissa. Ostotarjous koskee joko kunnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIOTE 13.3.2019 Sivu 1 (2) Perustiedot Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kaavan mukainen käyttötarkoitus: YS Rekisteröintipvm: 30.10.1991 Pinta-ala: 21479 m² Muodostumistiedot Kiinteistötoimitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI KIINTEISTÖ KARTALLA 07.06.2016 91-2-40-14 sivu 1 (1) Rekisteriyksikkölaji: Tontti (13) Kylä/kaupunginosa: KLUUVI (2) Rekisteröintipäivämäärä: 01.01.1800 Palstojen lukumäärä: 1 Maapinta-ala: 0.1396 ha Kiinteistön

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Savoset Osoite Poitinkuja 2, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Mäkelä 507-426-1-576 Pinta-ala noin 4 260 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun

Lisätiedot

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j . KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 f asiakasueto.fi 1(1) Lähestymiskartta Ma 1 1! (uhturil. ara Kiinteistötunnus: Nimi: Rekisteriyksikkölaji: Paistojen määrä: Kunta: Kaavan mukainen käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua.

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua. Laanin halli Osoite Virransalmentie 89, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Laani 507-423-1-208 Pinta-ala määräala 7 800 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) USEASTA REKISTERIYKSIKÖSTÄ Vuoksela Joentaus Jokihaara 5

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) USEASTA REKISTERIYKSIKÖSTÄ Vuoksela Joentaus Jokihaara 5 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 20.10.2016 Sivu 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 153-407-1-363 Vuoksela 2 153-415-4-8 Joentaus 4 153-415-4-11 Jokihaara 5 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 20.10.2016 Sivu 2 (6) 153-407-1-363 Vuoksela

Lisätiedot

J O E N S U U N Asuntogalleria... : i. emaii:

J O E N S U U N Asuntogalleria... : i.  emaii: J O E N S U U N L K V Asuntogalleria.. : i. www.joensuunasuntogaleria.fi emaii: jns.asuntogaleria@kolumbus.fi 2 Tilan pinta-ala Lainhuuto Osuudet yhteisiin Rasitteet Kaavoitus Kaavamerkintä Tontin tehokkuusluku

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Rajalan halli Osoite Nokiantie 9, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Rajala 507-426-1-539 Pinta-ala 4 000 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä

Lisätiedot

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus )

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) Sivu 1 / 5 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ OSTAJA Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä y-tunnus: 1567535-0 osoite: HUS Tilakeskus/ PL 302, 00029 HUS Lohjan kaupunki y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö HERNELAMPI

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö HERNELAMPI KIINTEISTÖREKISTERIOTE 23.8.2017 Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö 848-412-1-10 HERNELAMPI Perustiedot Kiinteistötunnus: 848-412-1-10 Nimi: HERNELAMPI Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Tohmajärvi (848) Arkistoviite:

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta (y-tunnus: ), jäljempänä Myyjä. Myytävä määräala on merkitty oheiseen liitekarttaan.

Taipalsaaren kunta (y-tunnus: ), jäljempänä Myyjä. Myytävä määräala on merkitty oheiseen liitekarttaan. 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPA Kaupan osapuolet MYYJÄ Taipalsaaren kunta (y-tunnus: 0163320-5), jäljempänä Myyjä 54920 Taipalsaari OSTAJAT Kaupan kohde Kauppahinta Taipalsaaren kunnassa sijaitsevasta harjurinne

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö YLEINEN VESIALUE 750:2003:LH:2258. Kohdistuu koko kiinteistöön

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö YLEINEN VESIALUE 750:2003:LH:2258. Kohdistuu koko kiinteistöön LAINHUUTOTODISTUS 11.9.2017 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 257-894-1-1 YLEINEN VESIALUE Perustiedot Kiinteistötunnus: 257-894-1-1 Nimi: YLEINEN VESIALUE Rekisteriyksikkölaji: Yleinen vesialue Kunta: Kirkkonummi

Lisätiedot

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen.

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. ILMOITUS KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ Myyntikohde Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt 418-424-9-441 SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. Myyntikohde on 1950-luvulla rakennettu pääosin

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 (5) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Kaupan peruste Luumäen kunnanhallituksen päätös 24.4.2017. Kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 8 rakennuspaikan hinnoittelusta. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Ostaja Luumäen kunta Y-tunnus:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA. Suvirannankatu JÄRVENPÄÄ. Suostumuksen antaja: xxxx, xxxxxx-xxxx. Suvirannankatu JÄRVENPÄÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA. Suvirannankatu JÄRVENPÄÄ. Suostumuksen antaja: xxxx, xxxxxx-xxxx. Suvirannankatu JÄRVENPÄÄ KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Myyjä xxxx, xxxxxx-xxxx Suvirannankatu 5 04400 JÄRVENPÄÄ Suostumuksen antaja: xxxx, xxxxxx-xxxx Suvirannankatu 5 04400 JÄRVENPÄÄ Ostaja Järvenpään kaupunki, 0126541-4 PL 41 04401

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA 1 Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2019 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ K24103 Voimajohtoalue / 57 m KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 14.9.2015 Rekisteriyksikkö 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Rekisteriyksikkölaji: Tila Rekisteriyksikön

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Veturin yritysalue / tontti 2308-1) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kauppakirjan hyväksymispäätös

Kunnanvaltuuston kauppakirjan hyväksymispäätös 1 MALLIKAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA Savitaipaleen kunta, jäljempänä myyjä Y-tunnus 0163109-0 Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Kunnanvaltuuston kauppakirjan hyväksymispäätös KAUPAN

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Kiinteistön myynti perustuu Mynämäen kunnanvaltuuston päätökseen 10.12.2018/ xx Myyjä Mynämäen kunta (Y-tunnus 2048364-4) Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki Edustajina kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kahdeksantuhattaviisikymmentäviisi ( 8 05S) euroa

Kahdeksantuhattaviisikymmentäviisi ( 8 05S) euroa KAUPPAKIRJA Mvviä: Ostajat: Kaupan kohde: Kauppahinta: lsonkyrön kunta edustajanaan kunnanjohtaja Eino Toivola ja hallintojohtaja Ja.ana Järvi-Laturi, (0178191-2), pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ. Försti

Lisätiedot

. Arvola, kiinteistö 529-564-4-104 27.2.2014 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 28.2.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 529-564-4-104 Arvola Perustiedot Kiinteistötunnus: 529-564-4-104 Nimi: Arvola Rekisteriyksikkölaji:

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Jaana Koskivaara-Coniel (henkilötunnus), osoite Naantalin kaupungin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ MÄÄRÄALAN 1 / 5 KAUPPAKIRJA

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ MÄÄRÄALAN 1 / 5 KAUPPAKIRJA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ MÄÄRÄALAN 1 / 5 Myyjä Ostaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, Elinvoima ja kaupunkikehitys Maaomaisuuden hallinta, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Luovutukseen

Lisätiedot

LISÄALUE, KANGASAHO, SALMIAHO, SUOMUSSALMEN VALTIONMAA

LISÄALUE, KANGASAHO, SALMIAHO, SUOMUSSALMEN VALTIONMAA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 17.1.218 Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö 777-46-47-26 PIENI-PIHLAJAKUNNAS Perustiedot Kiinteistötunnus: 777-46-47-26 PIENI-PIHLAJAKUNNAS Kunta: Suomussalmi (777) Arkistoviite: 64-6 Rekisteröintipvm:

Lisätiedot

Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle seuraavat kohteet:

Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle seuraavat kohteet: KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Myyjä Pudasjärven kaupunki Y-tunnus 0188962-2 PL 10 93101 Pudasjärvi Ostaja [Pudasjärven Kehitys Oy] Y-tunnus [ ] [PL 10] 93101 Pudasjärvi 2. Kaupan kohde Tällä

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA 15.5.2017, ver 1 Sivu 1 / 7 ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET (Kapulin yritysalue / kortteli 2313) y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun []. KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy ja Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].2017 2(6) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Ismo Syvähuoko

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Y-tunnus: 2068177-1 Asunto Oy Järvenpään Ahotie 10 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSTAJA Taaleri Tonttirahasto Ky,jonka puolesta ja lukuun toimii sen vastuunalainen Y-tunnus: 2671111-8 2. KAUPAN

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Mäntsälän portin yritysalue) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5)

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 10.8.2015 Rekisteriyksikkö 992-454-1-98 Hirvaskankaan Liikekeskus Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 992-454-1-98 Nimi: Hirvaskankaan

Lisätiedot

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014 I ' /? Itaudannera ~/~ > Haukineoa. ~ KarJok, va I\ ' \ Kulhunvuori,rä.. ohvanjok1,, //. q. \. 'Korpineva ~ -1.'o,1,. ~, 1-'.t..,"90,{y ~{1//i 'Uflj

Lisätiedot

a/2 a/2 a/2 a/2 a/2 s s-2 13 s-2 16 s-2 17 a/3 4 T A A A A/s 14 T T/s-1 A 2 A A/1 T/s-1 T/s-1 A/1/s 15 A/1 RA/5 A T A/4 RA/2 RA/2 T/s-1 T R 1 T A/1 A/s 48 T/s-1 T T T W RA T/s-1 A/s 55 LV A/1 RA/2 A/1/s

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Asianumero MH 1976/2017/ KAUPAN OSAPUOLET. Suomen valtio, Metsähallitus. Lappeenrannan kaupunki

KAUPPAKIRJA. Asianumero MH 1976/2017/ KAUPAN OSAPUOLET. Suomen valtio, Metsähallitus. Lappeenrannan kaupunki 1 (7) Asianumero MH 1976/2017/06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Suomen valtio, Metsähallitus Ostaja Lappeenrannan kaupunki Tällä kauppakirjalla allekirjoittaneet ovat sopineet kiinteistöjen luovutuksesta

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 31.12.2015, ver 2 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Nikinoja / huoltorakennus) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kh 22.2.2016 liite x 1/5 Asianumero MH 833/2016, 06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Kauhavan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Asianumero MH 1976/2017/ KAUPAN OSAPUOLET. Suomen valtio, Metsähallitus. Lappeenrannan kaupunki

KAUPPAKIRJA. Asianumero MH 1976/2017/ KAUPAN OSAPUOLET. Suomen valtio, Metsähallitus. Lappeenrannan kaupunki 1 (7) Asianumero MH 1976/2017/06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Suomen valtio, Metsähallitus Ostaja Lappeenrannan kaupunki Tällä kauppakirjalla allekirjoittaneet ovat sopineet kiinteistön luovutuksesta

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2)

MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2) MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2) Vuokranantaja Pyhäjoen kunta 0189127-1 Kuntatie 1 86100 PYHÄJOKI Vuokralainen Fennovoima Oy 2125678-5 Salmisaarenaukio 1 00180 HELSINKI Tausta ja tarkoitus Vuokrakohde

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Rave Rakennus Oy, 1769201-5 tai määräämänsä Osoite: Lintutie 1 84100 Ylivieska Kaupan kohde Ylivieskan

Lisätiedot

KERROSTALOTONTIN KAUPPAKIRJA

KERROSTALOTONTIN KAUPPAKIRJA 1 KERROSTALOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Ylöjärven kaupunki (Y-tunnus 0158221-7), osoite PL 22, 33471 YLÖJÄRVI jäljempänä myyjä. OSTAJA Asunto Oy Ylöjärven Artturintorni (Y-tunnus 2869298-5 ), osoite c/o YIT

Lisätiedot

Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Magic

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kiinteistön kauppakirja 1 Luonnos Myyjä Naantalin seurakuntayhtymä (y-tunnus ), Piispantie 2, Naantali

Naantalin kaupunki Kiinteistön kauppakirja 1 Luonnos Myyjä Naantalin seurakuntayhtymä (y-tunnus ), Piispantie 2, Naantali Naantalin kaupunki Kiinteistön kauppakirja 1 Luonnos 3.2.2019 1 Myyjä Naantalin seurakuntayhtymä (y-tunnus 2231520-6), Piispantie 2, 21100 Naantali 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupunki (y-tunnus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Linnalan yritysalue / tontti 479-1 osa) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA 1 Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2015 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A 1/5 K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki y-tunnus: 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava MSK Group Oy y-tunnus: 0292505-8 Osoite: Pohjanmaanväylä 1661, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Keskustan alue) MYYJÄT puhelin: Heikki Antero Niemisen kuolinpesän osakkaat Raimo Sandberg Jaana Sandberg Jarno Sandberg OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus:

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) Rekisteriyksikkö EEROLA

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) Rekisteriyksikkö EEROLA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 25.4.2016 Sivu 1 (5) Perustiedot Kiinteistötunnus: 791-401-10-23 Nimi: EEROLA Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Siikalatva (791) Arkistoviite: 865-I-1 (Kestilä) Rekisteröintipvm:

Lisätiedot

Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, TAMPERE

Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, TAMPERE KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, 33870 TAMPERE jäljempänä myyjä Ostaja: Lempäälän

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Rymättylän kunnantupa

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Rymättylän kunnantupa Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 2 Ostaja Meripalo Oy, y-tunnus 0929716-2 Raatihuoneenkatu 1, 21100 Naantali 3 Kaupan kohde

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki ( ), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus Osoite:

Valkeakosken kaupunki ( ), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. Sukunimi, Etunimet, jäljempänä ostaja. sotu/y-tunnus

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4).

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4). KAUPPAKIRJA Myyjä: Eira, Aarre Esko Kalevi kp. c/o Eira, Esko Tapio Kulnevintie 21, 62300 Härmä Ostaja: Kauhavan kaupunki Y-tunnus: 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kaupan kohde: Kauhavan kaupungin

Lisätiedot

. Arvola, kiinteistö

. Arvola, kiinteistö . Arvola, kiinteistö 529-564-4-104 27.2.2014 NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 1 Arvola Teersalo 1 MYYJÄ Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2 21100 Naantali 28.2.2014 Luonnos 2 OSTAJA

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Esisopimus kiinteistökaupasta 2 Luonnos

Naantalin kaupunki Esisopimus kiinteistökaupasta 2 Luonnos Naantalin kaupunki Esisopimus kiinteistökaupasta 2 3.5 Omistus- ja hallintaoikeus sekä kiinteistönmuodostus 3.6 Kiinnitykset ja rasitukset Omistus- ja hallintaoikeus luovutettaviin alueisiin siirtyvät,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 5

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 5 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 5 Myyjä UPM-KYMMENE OYJ Ostaja LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Luovutukseen liittyvät Lappeenrannan kaupungin lainvoimaiset päätökset: - kaupunginvaltuuston päätös 30.8.2010

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II KIINTEISTÖ KARTALLA 16.04.2016 560-407-14-20 LEPOLA II sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 560-407-14-20 Rekisteriyksikkölaji: Tila (1) Nimi: LEPOLA II Kunta: Orimattila (560) Kylä/kaupunginosa: MALLUSJOKI (407)

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA Sivu 1 (2) SUONPERÄ

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA Sivu 1 (2) SUONPERÄ KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 05.11.2012 Sivu 1 (2) 276-404-8-70 SUONPERÄ Tila Rekisteröity 25.03.1981 Kiinteistötunnus: 276-404-8-70 Kokonaispinta-ala (ha): 19,960 Kunta: Kontiolahti (276) Maapinta-ala

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY myyjänä ja KEMIN KAUPUNKI ostajana kaupan kohteena VERKKOKARINKATU 11 VUOKRAOIKEUDET JA NIILLÄ SIJAITSEVAT RAKENNUKSET 24.10.2017 1 OSAPUOLET Kemin Teollisuuskylä Oy

Lisätiedot

Määräala kiinteistöstä Jokela Kiinteistötunnus Määräalan pinta-ala n m2 Rakennusoikeus n k-m2.

Määräala kiinteistöstä Jokela Kiinteistötunnus Määräalan pinta-ala n m2 Rakennusoikeus n k-m2. KAUPPAKIRJA Tämän kauppakirjan allekirjoittajat ovat sopineet kaupan kohteena olevan kiinteistön luovutuksesta sekä hyväksyvät tässä kiinteistönkaupassa sovitut ehdot. Myyjä: Lempäälän kunta (Y-tunnus

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIOTE 11.4.2017 Sivu 1 (5) Perustiedot Kiinteistötunnus: 186-22-2206-1 Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kunta: Järvenpää (186) Kaavan mukainen käyttötarkoitus: YO Rekisteröintipvm: 30.4.1987

Lisätiedot

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos)

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) 1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) Määräalan osto perustuu teknisen palveluiden lautakunnan lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X. Kauppakirja allekirjoitetaan, kun asemakaavamuutos on hyväksytty ja lainvoimainen.

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

Kemin kaupunki luovuttaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle seuraavan kiinteistön:

Kemin kaupunki luovuttaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle seuraavan kiinteistön: 1/ 4 KIINTEISTÖNLUOVUTUSSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET a) Kemin kaupunki Y-tunnus 0210427-6 Osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi (jäljempänä "luovuttaja") b) Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Y-tunnus

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori KAUPPAKIRJA Myyjät: 1/3 osuudella: Alapassi, Antti Veikko osoite: Iidesranta 46 A 006, 33100 Tampere 1/3 osuudella: Alapassi, Erkki Tapani, kuolinpesä, jonka edunsaajana Koivisto, Kirsti Aino Marjatta

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa.

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen ja hevostalli tarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty

Lisätiedot

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali.

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali. Naantalin kaupunki 1 Myyjä Kauppa kirja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 2 Ostaja Timo Noko Naantali. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan (Luolala)

Lisätiedot

1070 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-58 Kenttämaa sekä 2762 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-4 Ampumarata.

1070 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-58 Kenttämaa sekä 2762 m²:n suuruinen määräala tilasta 778-403-3-4 Ampumarata. KAUPPAKIRJA Myyjä: Suonenjoen kaupunki (0208061-4) PL 13, 77601 SUONENJOKI Ostaja: Rakennusliike Pihatto Oy (2043919-2) Rautalammintie 13 B 13, 77600 Suonenjoki Kaupan kohde: 1070 m²:n suuruinen määräala

Lisätiedot

Tilan nimi Tilan pinta-ala xxxx m 2 Kiinteistötunnus 418- Osoite Rakennusoikeus xxxx k-m2 Kaava-alue Kortteli/tontti

Tilan nimi Tilan pinta-ala xxxx m 2 Kiinteistötunnus 418- Osoite Rakennusoikeus xxxx k-m2 Kaava-alue Kortteli/tontti KAUPPAKIRJA (malli) KAUPAN OSAPUOLET Tämän kauppakirjan allekirjoittajat ovat sopineet kaupan kohteena olevan kiinteistön luovutuksesta sekä hyväksyvät tässä kiinteistönkaupassa sovitut ehdot. Myyjä: Lempäälän

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 2 Ostaja Suomen Filateliapalvelu Oy, y-tunnus 0927794-6, perustettavan yhtiön lukuun

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA 1 Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2016 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 23.5.2014 ---- 1 Luonnos ---- 1 MYYJÄ 2 OSTAJA Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2 21100 Naantali Petri Kodisoja 3 KAUPAN KOHDE Naantalin kaupungin Tammisaaren

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / OP TONTTIRAHASTO KY / JATKE OY PERUSTETTAVAN / PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN KAUPPAKIRJA 1. Sopimusosapuolet Myyjä Ostaja Toteuttaja Lappeenrannan kaupunki, jota edustaa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Cenna Oy,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ).

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ). KAUPPAKIRJA LUONNOS 1(5) MYYJÄ Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA OSTAJA Rakennuspalvelu Salmela Ky, 1895756-4 Osoite: Ojahaantie 15, 84100 YLIVIESKA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali.

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali. Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali. Naantalin

Lisätiedot

Kauppahinta viisikymmentätuhatta (50.000,00) euroa. Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä

Kauppahinta viisikymmentätuhatta (50.000,00) euroa. Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä Kiinteistön kauppa 1 (4) Myyjä Rautjärven kunta (0206951-1) Simpeleentie 12 56800 SIMPELE Ostaja Kuusisto, Ville Pekka Tapani Ahmakuja 3 55420 Imatra Kaupan kohde Kauppahinta Rautjärven kunnan Torsansalon

Lisätiedot

Tällä kauppakirjalla luovutetaan alla mainittu kiinteistö ja rakennus seuraavin ehdoin:

Tällä kauppakirjalla luovutetaan alla mainittu kiinteistö ja rakennus seuraavin ehdoin: Luonnos.4.016 AV KAUPPAKIRJA Tällä kauppakirjalla luovutetaan alla mainittu kiinteistö ja rakennus seuraavin ehdoin: Myyjä Patria Land Services Oy y-tunnus: 0986818-0 Kaivokatu 10 A 00100 Helsinki Ostaja

Lisätiedot

Koko virallinen nimi (h- tai y-tunnus), jäljempänä Ostaja. Hangon kaupunki (y-tunnus ), jäljempänä Myyjä.

Koko virallinen nimi (h- tai y-tunnus), jäljempänä Ostaja. Hangon kaupunki (y-tunnus ), jäljempänä Myyjä. Kauppakirja Ostaja Myyjä Koko virallinen nimi (h- tai y-tunnus), jäljempänä Ostaja. Hangon kaupunki (y-tunnus 0103166-9), jäljempänä Myyjä. 1. Kaupan kohde Liitekartan mukainen noin 7000 m 2 suuruinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 3.12.2015 ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264

Lisätiedot

Metsätila. Jyväskylä, Korpilahti Kohdenumero Pinta-ala 31 ha Mh ,00

Metsätila. Jyväskylä, Korpilahti Kohdenumero Pinta-ala 31 ha Mh ,00 Metsätila Jyväskylä, Korpilahti Kohdenumero 607295 Pinta-ala 31 ha Mh. 100 000,00 Valkeajärventie. Valkeajärven rannalla sijaitseva metsätila, jossa puustona pääosin koivikkoa. Puuston määrä noin 3.090

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski.

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJAT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA, jäljempänä ostaja(t). Valkeakosken kaupungin tila-nnn kiinteistötunnus

Lisätiedot