Yhdistyksen talous Tapio Korhonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen talous Tapio Korhonen 6.5.2015"

Transkriptio

1 Yhdistyksen talous Tapio Korhonen

2 Yhdistyslaki 5 Taloudellinen toiminta: Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 6 Rekisteröinnin oikeusvaikutukset: Yhdistys voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona, jos se on rekisteröity siten kuin tässä laissa säädetään. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.

3 Hallituksen vastuu 35 Hallitus: Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain, sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä.

4 39 Vahingonkorvausvelvollisuus: Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee tätä lakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa. Lain tulkinnan mukaan huolehtiminen yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta kuuluu hallitukselle.

5 Yhdistystoiminta on vapaaehtoistoimintaan ja esimerkiksi hallituksen jäsenyydestä voi erota milloin tahansa sen kummemmin syytä kertomatta. Vaikka kyseessä on siis vapaehtoisuus voi tunaroinnista tai vilpillisyydestä joutua vastuuseen myös yhdistystoiminnassa. Yhdistyslain 52 :n mukaan hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee myös lakia ja yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa.

6 Pörssiyhtiöissä hallituksen suhdetta osakkeenomistajiin ja muihin keskeisiin sidosryhmiin ohjaa hyvä hallintotapa. Hyvän hallintotavan kolme perustetta ovat avoimuus, rehellisyys ja tilivelvollisuus. Yhdistys ei ole mitenkään verrattavissa pörssiyhtiöön mutta myös yhdistyksen hallituksen suhteen yhdistyksen jäseniin tulee perustua avoimuuteen, rehellisyyteen ja tilivelvollisuuteen.

7 Yhdistykset säännöt ohjaavat tarkemmin yhdistyksen toimintaa ja ne kannattaakin pitää aina käden ulottuvilla. Varsinkin yhdistyksen kokousten edellä kannatta katsoa tarkoin mitä säännöissä sanotaan käsiteltävistä asioista ja kokouksen koolle kutsumisesta. Samoin hallituksen jäsenen kannatta katsoa mitä tehtäviä säännöt asettava hallituksen jäsenen hoidettaviksi.

8 Talouden suunnittelu perustuu aina toiminnan suunnittelulle! Miksi tämä yhdistys on olemassa? Mikä on meidän tärkein tavoite? Strategia, toimintasuunnitelma ja yhdistyksen säännöt talousarvio

9 Lähes jokaisessa hallituksen kokouksessa käsitellään talouteen liittyviä asioita ja niistä tulee myös tehdä kirjaukset hallituksen pöytäkirjoihin. Yhdistyskäytäntö käsiteltävien asioiden suhteen on hyvin kirjava. Osassa hallitus käsittelee ja kirjaa talouteen liittyvät asiat perin yksityiskohtaisesti. Toisessa taas käsitellään ja kirjataan ainoastaan isot ja pakolliset asiat. Esimerkiksi tilin käyttöoikeuden muutos ei onnistu pankissa, jos mukana ei ole otetta hallituksen kokouksen pöytäkirjasta missä oikeuksista on päätetty. Yleisenä nyrkkisääntönä käsiteltävien talousasioiden suhteen voi pitää sitä, että ellei esimerkiksi taloudenhoitaja ole varma siitä pitääkö asia viedä hallitukseen vai ei, niin mieluummin vie kuin jättää viemättä.

10 Näistä asioista olisi ainakin syytä löytyä merkintä pöytäkirjoista: Talousarvioesityksen käsittely hallituksessa Poikkeamat talousarviosta (isot poikkeamat kannatta viedä yhdistyksen kokouksen päätettäviksi) Tilinpäätöksen käsittely ja allekirjoittaminen Pankkitilin avaaminen Pankkitilin lopettaminen Tilien käyttöoikeus Jos yhdistyksellä on käteisrahaliikennettä, hallituksen tulee vahvistaa kassassa pidettävien varojen enimmäismäärä Lainan ottaminen (jos laina ei liity selkeästi yhdistyksen kokouksessa hyväksyttyyn talousarvioon, on viisainta tehdä päätös yhdistyksen kokouksessa) Yhdistyksen varojen lainaaminen ja sijoittaminen (jos kyse isoista summista suhteessa yhdistyksen talouteen, on viisainta tehdä päätökset yhdistyksen kokouksessa) Käyttöomaisuuden hankinnat vaikka tapahtuisivat hyväksytyn talousarvion puitteissa Poistot yhdistyksen saatavista Suoritettujen keräysten ja varainhankintakampanjoiden yhteenvedot Jätetyt avustushakemukset ja saadut avustuspäätökset Saadut avustukset ja lahjoitukset Työntekijän palkkaaminen ja työehdot

11 Kirjanpidon peruskäsitteitä Talousarvio Seuraavaa tilikautta varten tehtävä tulojen ja kulujen arvio. Talousarviosta selviää, miten toimintasuunnitelma on suunniteltu rahoitettavan. Kirjanpito Lakisääteinen talouden seurantajärjestelmä. Tilinpäätös Tuloslaskelmasta ja taseesta sekä liitetiedoista koostuva kuvaus taloudesta vuoden ajalta. Tuloslaskelma Vuoden ajalta laadittava laskelma joka kokoaa tulot ja menot. Tase Kertoo mistä omaisuus on tullut ja mihin se on sitoutunut. Investointi Rahoitustapahtuma jolla hankittu omaisuus pysyy yhdistyksellä enemmän kuin yhden tilikauden. Poisto Investoinnin vuotuinen arvonvähennys.

12 Talousarvio Velvoittaa hyväksymisen jälkeen yhdistyksen hallitusta Moraalinen velvoite Jos talousarviosta poiketaan merkittävästi ja tästä aiheutuu vahinkoa yhdistykselle, voi yhdistyksen kokous riitauttaa asian Yhdistys budjetoi nollatuloksen Jos halutaan säästää on toimittava budjetin ali Ei enää varauksia (vapaaehtoisia, edellyttää aina verotukseen perustuvaa syytä) Jos budjetti laaditaan pahimman mahdollisen skenaarion mukaan tulee yhdistys yleensä tuottamaan voittoa Talousarvio ja toimintasuunnitelma yhdenmukaiset Tapahtumien erillisbudjetointi

13 Kirjanpito Kirjanpito on yhdistykselle pakollinen taloudellisten tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös Kirjanpitoon merkittävä liiketapahtumat Menot Tulot Maksut eli rahoitustapahtumat Kahdenkertainen kirjanpito Kaksi yhtä suurta kirjausta per tapahtuma Kaikki tilitapahtumat kirjataan ja numeroidaan juoksevasti Maksuperusteinen kirjanpito Ostot ja myynnit kirjataan maksun tapahtuessa Suoriteperusteinen kirjanpito Ostot kirjataan menoiksi ja myynnit tuloiksi toimituspäivänä Kulut ja tuotot saadaan kohdistettua oikealle ajanjaksolle Uudet tilit: ostovelat, myyntisaamiset Tilikauden lopussa laaditaan tilinpäätös siirrytään suoriteperusteiseen kirjanpitoon Siirtovelat/Siirtosaamiset Jaksotukset ja niiden purku

14 Tuloslaskelma kertoo tilikauden tuloksen ja sen mistä se koostuu Tase kertoo yhdistyksen taloudellisen tilan tilinpäätöshetkellä

15 Tilinpäätös Tilinpäätöksen laatii yleensä yhdistyksen rahastonhoitaja tai erillinen kirjanpitäjä Yhdistyksen hallitus hyväksyy tilinpäätöksen nimikirjoituksillaan Tilintarkastaja (toiminnantarkastaja) tarkastaa tilinpäätöksen ja antaa tilintarkastuskertomuksen Onko tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöstä koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti Antaako tilinpäätös kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Tilintarkastaja voi pyytää tekemään tilinpäätökseen muutoksia Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapauden Vapaus ei kata rikosoikeuden piiriin kuuluvia asioita

16 Toimintakertomus Yhdistyksen säännöissä määritellään missä kokouksessa hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään. Toimintakertomuksessa kerrotaan miten toimintasuunnitelmassa esitetyt asiat ovat toteutuneet. Noudattamalla samaa otsikointia toimintasuunnitelman kanssa asiakirjojen vertailtavuus on myös hallituksen ulkopuoliselle lukijalle mahdollista.

17 Esimerkkiyhdistyksen vuosi TAMMIKUU Tilinpäätöksen valmistelu Vuosi-ilmoitukset + Verottaja + Vakuutusyhtiö HELMIKUU Tilinpäätös edelliseltä vuodelta MAALISKUU Hallituksen kokous hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja hyväksyy edellisvuoden toimintakertomuksen Tilinpäätös tilintarkastajille (toiminnantarkastajalle) HUHTIKUU Vuosikokous tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mahd. veroilmoitus mennessä HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU Hallituksen kokous tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen Syyskokous toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen MARRASKUU Syyskokous JOULUKUU Uusien toimijoiden perehdyttäminen Järjestäytymiskokous TOUKOKUU Vuosikokous KESÄKUU

18 Taloudenhoitajan vaihtuessa Hallituksen päätökset tilinkäyttöoikeuksien muuttamisesta ja ilmoitus pankkiin. HOX! Myös verkkopankin käyttöoikeudet. Nimenkirjoittajan/kirjoittajien muutoksen ilmoittaminen yhdistysrekisteriin. Tositeaineisto ja muut talousasiakirjat uudelle taloudenhoitajalle. Kirjanpito ajan tasalle, pankkitilin saldon tarkistaminen ja käteiskassan laskeminen ja tilitykset. Uuden taloudenhoitajan perehdytys tehtäviinsä

19 Palkkaa vai palkkiota? Palkkaa maksetaan työsuhteessa perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen työntekijällä työvelvoite palkkaa vastaan palkka voi olla muutakin kuin suora rahakorvaus palkoista suoritetaan kaikki lakisääteiset maksut ja vakuutukset Palkkio voi olla kokouspalkkio, henkilökohtainen luento- ja esitelmäpalkkio, hallintoelimien jäsenyydestä saatu palkkio, luottamustoimesta saatu korvaus yms. palkkioista maksetaan verot ja vakuutusmaksut, ei välttämättä työeläkemaksuja ei työsuhdetta Stipendit

20 Kesälukemista Yhdistyslaki Myös useissa muissa laessa on yhdistyksiä koskevia määräyksiä, tai ne muutoin koskettavat yhdistystoimintaa. Kirjanpitolaki Kirjanpitoasetus Tuloverolaki Tilintarkastuslaki Laki elinkeinotulon verottamisesta Arvonlisäverolaki Arpajaisverolaki Tavara arpajaisasetus Rikoslaki Yhdistyksen on noudatettava kaikkia työsuhdetta koskevia lakeja palkatessaan ulkopuolista työvoimaa. Jäsenrekisterin muodostamisessa ja ylläpidossa on noudatettava henkilö tietolakia.

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Yhdistyksen sääntöjen ja talouden välinen suhde Vuosikello Kirjanpitoon liittyviä seikkoja

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Vastuu Yhdistyksen hallitus on yhteisvastuussa talousasioista. Käytännön vastuu kuuluu yhdistyksen taloutta hoitavalle toimihenkilölle. Taloudenhoitoon kuuluu varojen

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se on yhdistyksen kokouksen valitsema ja sen alainen toimielin, jonka toisaalta tulee hoitaa lain sille nimenomaan määräämät

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011 YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Helmikuu 2011 1 KURSSIN SISÄLTÖ 1. Ajankohtaiskatsaus 2. Laskentatoimen käsitteitä 3. Yhdistystoiminnan perusteet, talous ja hallinto 4. Yhdistyslain

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Warrantti ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI. 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä

RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI. 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä RAHASTONHOITAJAN TEHTÄVIÄ klubin talouspäällikkö - vastaa talous- ja raha-asioista klubin pankkitilin/tilien

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiirin (myöhemmin piirin) taloudenhoidon ja varainkäytön tulee täyttää korkeat vaatimukset. Piirin tulee säilyttää avustuksia ja lahjoituksia myöntävien

Lisätiedot