TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

2 1 1. YLEINEN KEHITYS JA TOIMINTA 1.1 Yleinen energiapolitiikka Energiapolitiikka oli kuluneen vuoden aikana hyvin vaihtelevaa. Pitkään jatkuneen laskusuhdanteen vuoksi valtion velkaantumista pyrittiin hillitsemään ja huomio kiinnittyi muun muassa valtion vaihtotaseeseen energian tuonnin ja viennin näkökulmasta. Turpeen energiavero ja uusien soiden lupaprosessin tiukentuminen ohjasi varsinkin suuria yhteistuotantolaitoksia kivihiilen käyttöön. Tuontienergian käyttö sekä ohjasi rahavirrat ulkomaille että vähensi turpeen tuotantoketjun työpaikkoja. Energiantuottajat toivovat pitkäjänteistä, johdonmukaista energiapolitiikkaa, johon voi luottaa pitkäaikaisia investointeja tehtäessä. Tällöin kansallinen energia- ja ilmastopolitiikka palvelisi paremmin kansakunnan etua. Uusiutuvan energian lisäämisellä voidaan nostaa merkittävästi Suomen energiaomavaraisuutta ja parantaa vaihtotasetta. Turve hitaasti uusiutuvana, vaikkakin rikkipitoisena polttoaineena, korvaa kivihiilen polttoa ja mahdollistaa suunnitelmallisen siirtymisen puhtaimpiin kotimaisiin polttoaineisiin. Omien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen tukeutuva energiapolitiikka synnyttäisi uusia työpaikkoja ja vahvistaisi kansantalouttamme. 1.2 Kalajoen Lämpö Oy:n toimintaympäristö Kertomusvuonna Kalajoen Lämpö Oy:n toiminta jatkui vakiintuneella tavalla. Toimitusjohtajan jääminen pois päivittäisestä toiminnasta toukokuun alussa asetti henkilökunnalle lisähaastetta. Ajatuksena oli että töistä kuitenkin selvitään vastuuta ja tehtäviä jakamalla. Käytännössä käyttöpäällikkö hoiti toimitusjohtajan tehtävät ja lopetti päivystykseen osallistumisen. Päivystyspalvelua ostettiin ulkopuoliselta toimijalta, jota perehdytettiin yhtiön laitoksiin ja toimintaan riittävän perusteellisesti. Energiankulutuksen osalta kulunut vuosi oli edellisvuoden kaltainen, niin kutsuttuun normivuoteen verrattuna kuitenkin lämmin. Tämä on kolmas vuosi peräkkäin jolloin vuoden lämmitystarveluku alittaa normivuoden. Edelliseen vuoteen verrattuna laitosten yhteinen tuotantomäärä alittui 1103 MWh, kun taas yhteinen myynti nousi 244 MWh. Merkittävin yksittäinen tekijä tälle on Himangan verkoston menoveden lämmön ja kattilan tarkka säätäminen. Kattilan kunnostuksen avulla kattila on toiminut tehokkaammin ja ilman turhia käyttökatkoja. Verkoston lämpötiloja aktiivisesti optimoimalla ja kuluttajalaitteiden jäähdytystä seuraamalla löytyy toiminnastamme vielä tehostamispotentiaalia. Kalajoella on hyvin monipuolinen elinkeinorakenne, minkä vuoksi uudisrakentamista tapahtuu laskusuhdanteesta huolimatta. Polttoaineiden hintoihin ei ole tullut merkittäviä korotuksia. Hakkeen ja turpeen hinnat tarkistetaan lämmityskausittain, ei vuosittain. Syksyllä 2013 sovitut energianhinnat olivat voimassa syksyyn 2014 saakka. Öljynhinta pysyi kertomusvuoden alusta saakka tasaisena lokakuuhun saakka kunnes hinta romahti ~0,74 snt/kg tasosta 0,51 snt/kg (alv 0%).

3 2 Puupohjaisten polttoaineiden ja turpeen käyttö on hyvässä tasapainossa, koska turpeen verotusraja 5000 MWh ei aiheuta Himangan laitoksella tuotannollisia ongelmia. Turvetta on käytetty jopa liian vähän, sillä sopiva turve-hakeseos pitää kattilan puhtaana ja palotapahtuman tehokkaana. Vuoden 2014 aikana turvetta käytettiin 2456 MWh. Märkä biopolttoaine on aiheuttanut ajoittain palamisongelmia lämpölaitoksilla ja heikentänyt KPA- kattiloiden hyötysuhdetta. Himangan laitoksella joudutaan varastoimaan polttoainetta taivasalle johtuen syklisestä polttoaineen toimituksesta sekä turpeen ja hakkeen kerroksittain syöttämisestä polttoainesiiloihin. Välivarastorakennus auttaisi säilyttämään polttoaineesta toimitusvaiheessa maksetun lämpöarvon ja pitämään palotapahtuman tasaisena. Keskustaajamassa kaukolämmön huipputehontarve on noin 9,5 MW. Junnikkala Oy:ltä ostettavalla 4 MW:n kaukolämpöteholla voitiin tyydyttää vuonna 2014 keskustan kaukolämpötarpeesta 87,6 %. Vuonna 2013 vastaava luku oli 88,2 %. KAUKOLÄMPÖHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITTELUN TOTEUTUS Kalajoen Lämpö Oy laati kaukolämpöhuollon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelman. Sen yhtenä tarkoituksena oli selvittää Kalajoen keskustaajaman kaukolämmön tuotantovaihtoehdot päättyvän lämmöntoimitussopimuksen jälkeen. Kalajoen Lämpö Oy:n ja Junnikkala Oy:n kanssa käydyissä kaukolämpöhuollon kehittämisneuvotteluissa päädyttiin yhteiseen näkemykseen, jonka tavoitteena on VE3:n mukainen ratkaisu. VE3 Rakennetaan oma 4,0 MW:n pellettilämpökeskus nykyisen POR- lämpökeskuksen rinnalle ja sovitaan nykyisen 4 MW:n ostotehosopimuksen jatkamisesta 15 vuodella Junnikkala Oy:n kanssa. Vuoden alussa teimme päätöksen 4,0 MW pellettilaitoksen rakentamisesta Pirkonsuon lämpölaitoksen yhteyteen. Päätöstä edesauttoi investoinnin energiatuki jota valtio myönsi 15 % hankkeen rakennuskustannuksista. Yhteensä investointi on yhtiölle merkittävä ja takaisinmaksu perustuu öljytuotannon ja pellettituotannon hintojen erotukseen. Kalajoen keskustan energiankulutuksen jatkuva tasainen kasvu ja rikkidirektiivi joka pakottaa siirtymään raskaasta polttoöljystä kalliimpaan kevyeen polttoöljyyn, nopeuttanee laskennallista takaisinmaksuaikaa. Pellettilaitoksen rakentaminen aloitettiin syksyllä perustusten tekemisellä. Perustustyö valmistuikin vuoden loppuun mennessä.

4 3 1.3 Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Tilikauden lopussa ja sen jälkeen on käyty neuvottelua kaukolämmön ostosopimuksen jatkamisesta Junnikkala Oy:n kanssa. Neuvotteluiden tuloksena jatketaan sopimusta vuoteen 2025 saakka periaatteessa samoilla hintaehdoilla. Tariffia muutetaan siten että maksamme vain tuotetusta tehosta, ilman perusmaksua. Lisäksi sitoudumme osallistumaan lämmöntuottajan lisäkustannuksiin, joita mahdolliset valtiovallan toimet aiheuttavat. Neuvotteluiden tulos ei aiheuta välitöntä painetta hinnankorotuksiin. Kuitenkin indeksin nouseminen vaikuttaa välittömästi kuluttajahintoihin. Sopimuksen pituus on 10 vuotta. 1.4 Arvio olennaisesta tulevasta kehityksestä Kaukolämpö merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Kaukolämpö on jatkossakin turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen taajama-alueiden lämmitysmuoto, jonka hinta on kilpailukykyinen ja vakaa moniin muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Kaukolämmitys on myös osa yhdyskuntatekniikkaa. Yhdyskuntien tiheämmällä kaavoituksella voidaan parantaa kaukolämmön kilpailukykyä olennaisesti. Kaukolämpö vähentää merkittävästi paikallisia päästöjä ja lisää siten asuinympäristön viihtyvyyttä, koska kaukolämmityksessä päästöjen rajoittaminen on huomattavasti tehokkaampaa kuin rakennuskohtaisessa lämmityksessä. Kaukolämpöhuollon lähitulevaisuuden kehitysnäkymiä tarkasteltaessa aluekohtaisesti, Himangan osalla verkoston laajentamistarpeet ovat vähäisiä, Hiekkasärkkien ydinalueella rakentaminen on vilkastunut ja Kalajoen keskustaajamassa on täydennysrakentamistarpeita useammilla alueilla. Keskustan alueella on lähdössä liikkeelle Hannila-Mätäsmaan kaava-alue, jonka rakentuminen tiivistää keskusta-aluetta. Kalajoen Lämpö Oy:n toiminta kaukolämpöhuollossa on vakiintunut paikallisia tarpeita vastaavaksi. Kehitys tulee olemaan edelleen vakaata ja hallittua, johon ei sisälly mitään erityisiä ja ennakoitavissa olevia riskitekijöitä.

5 4 1.5 Yhtiön talous TULOSLASKELMA Kalajoen Lämpö Oy:n vuoden 2014 tuloslaskelman mukaiset erät ja suluissa vuoden 2013 vastaavat erät LIIKEVAIHTO ,83 ( ,25 ) - Liiketoiminnan muut tuotot 7.000,69 ( 8.624,53 ) - Materiaali- ja palvelukustannukset ,07 ( ,73 ) - MYYNTIKATE ,45 ( ,05 ) - Henkilöstökulut oheiskuluineen ,42 ( ,03 ) - Poistot ,69 ( ,77 ) - Liiketoiminnan muut kulut ,53 ( ,81 ) - LIIKEVOITTO ,81 ( ,44 ) - Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 9.373,24 ( 4.498,89 ) - Korko- ja rahoituskulut yhteensä 5.820,42 ( 3.494,22 ) - TILIKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA ,63 ( ,11 ) - Arvioitu tulovero ,65 ( 5.379,83 ) - TILIKAUDEN VOITTO ,98 ( ,28 ) Yhtiön liikevaihto väheni edelliseen vuoteen verrattuna 3059,42. (-0,12 %:a) Vuonna 2014 Kalajoen Lämpö Oy:n poistot olivat ,69 ja tulorahoituksella katetut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä ,49. INVESTOINNIT VUONNA maa- ja vesialueet 1232,50 - rakennukset - - kaukolämpöverkosto ,01 - automaatio- ja tietoliikennelaitteet ,96 - rakennelmat ,45 - lämpökeskuksien koneet ja laitteet 1.683,00 - kuorma- ja pakettiautot - - kalusto ja muu irtain - - tston kalusto - - maa- ja vesirakennukset (kentät) ,68 - ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä ,89 YHTEENSÄ ,49 TASE Tilikauden tase per oli ,11 ( ,17 ) Oma pääoma muodostuu seuraavasti: - Osakepääoma (sidottu oma pääoma) ,61 ( 1000 osaketta ) - Sij. vapaan oman pääoman rahasto ,06 - Ed. tilikausien voitto ,92 ( ,64 ) - Tilikauden voitto ,98 Yhteensä ,57 ( ,59 ) Pitkäaikainen vieras pääoma muodostuu seuraavasti: o Lainat rahoituslaitoksilta yms. - Kuntarahoitus Oyj ,00 (73.685,00 ) H-S KPA - Kuntarahoitus Oyj ,00 (Pirkonsuon pellettilämpölaitos)

6 5 - Kalajoen kaupunki ,00 (187,500,00 ) Kalaj. kaup. Yhteensä ,00 ( ,00 ) o Muut velat (= liittymismaksut) ,87 ( ,37 ) Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,87 Lyhytaikainen vieras pääoma ,67 Vieras pääoma yhteensä ,54 Kaukolämmön liittymismaksutulot vuonna 2014 olivat yhteensä ,50. Vuonna 2013 liittymismaksutulot olivat ,86 LIIKEVAIHDON KEHITYS VUOSINA LIIKEVAIHTO TULOS Omaisuuden ja toiminnan vakuutukset Kalajoen Lämpö Oy:n vakuutusturva muodostuu kolmesta osasta; yrityspalovakuutuksesta, omaisuusriskivakuutuksesta ja yritysvakuutuksesta erillisen turvaselvityksen mukaisesti. Yrityspalovakuutuksesta korvataan palon-, kuumuuden-, savun-, noen-, salamaniskun-, sähköilmiön-, räjähdyksen-, sammutuslaitteiston laukeamisen-, murron-, ryöstön-, vahingonteon-, anastamisen-, vuodon- ja myrskyn aiheuttamat vahingot. Omavastuu on 1000 euroa. Omaisuusriskivakuutus koostuu kahdesta osasta; omaisuusriskiturvasta ja toiminnan turvasta eli konekeskeytysturvasta. Omaisuusriskiturvavakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma. Omavastuu on 1000 euroa. Konekeskeytysturvavakuutuksen perusteella korvataan ylimääräiset kulut keskeytysvahinkotilanteessa, joka on suoranainen seuraus yrityksen toiminnassaan käyttämää omaisuutta kohdanneesta esinevahingosta. Omavastuu on 7 vrk keskeytysvahingon alkamisesta. Vakuutusmäärät tarkistetaan vuosittain ja vuoden 2015 tammikuussa ne olivat seuraavat: YRITYSPALOVAKUUTUS JA OMAISUUSRISKIVAKUUTUS Lämpölaitokset rakennuksineen, laitteineen ja varusteineen sekä öljyvarastoineen on palovakuutettu vakuutuskirjan erittelyn mukaisesti seuraavasta kokonaisvakuutusmäärästä.

7 6 Pirkonsuon POR- lämpökeskus yrityspaloturva omaisuusriskiturva - Yhteensä Hiekkasärkkien BIO- lämpökeskus yrityspaloturva omaisuusriskiturva Yhteensä Himangan KPA- lämpökeskus + varalaitokset paloturva omaisuusturva Yhteensä Yrityspaloturva ja omaisuusriskiturva yhteensä YRITYSVAKUUTUS Yritysvakuutus sisältää ns. toimintaturvat; vastuuturvan, jossa korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu asennustyöt omavastuu 1000 hallinnonvastuuturvan, jossa korvataan taloudellinen vahinko, jonka vakuutettu on aiheuttanut toimiessaan vakuutuksenottajan hallinnossa ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan henkilökohtaisesti korvausvastuussa. Korvauksen enimmäismäärä varallisuusvahingossa on Omavastuu vahinkoa kohden. oikeusturvan, jossa korvataan yhtiön asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu asennustyöt omavastuu 15 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 600. Lisäksi on otettu ajalle Pirkonsuon pellettilämpölaitosta koskeva ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS. Edellä mainitut vakuutukset ja ajoneuvovakuutukset ovat Pohjola- yhtiössä. 2. LÄMPÖENERGIAN TUOTANTO JA MYYNTI 2.1 Lämpökeskukset KESKUSTAAJAMA Kertomusvuoden aikana keskustaajaman kaukolämmöntuotanto tapahtui vakiintuneeseen tapaan pääosin Junnikkala Oy:n 5 MW:n KPA- lämpölaitokselta. Pirkonsuon POR- lämpökeskus toimi varalaitoksena ja huippukuormituksen tasaajana. Laitoksen kokonaisteho 10 MW muodostuu kolmesta kattilasta (4MW+4MW+2MW). Raskaan polttoöljyn säiliötilavuus on 75 m3.

8 7 HIEKKASÄRKÄT Kertomusvuoden aikana Hiekkasärkkien 1,5 MW:n biolämpökeskuksen toiminta on ollut tavanomaista. Polttoaineen (kuori, sahanpuru, lastu) lämpökeskukselle on toimittanut Junnikkala Oy. Korvaus polttoaineesta maksetaan toimittajalle biokattilan tuottaman energian mukaan. Biolämpökeskuksen varalaitoksena toimii v rakennettu POR- lämpökeskus (1,5 + 1,5 MW). Raskaan polttoöljyn säiliötilavuus on 50 m3. HIMANKA Kaukolämpöenergia tuotettiin pääasiassa 2.5 MW:n kiinteän polttoaineen kattilalla. Raskaan polttoöljyn säiliötilavuus on 30 m3. Öljykattiloita, jotka toimivat huippu- ja varalaitoksina on kaukolämpölaitoksella 2MW:n POR kattila ja Kannuskylällä (0,7 + 1,5 MW) sekä Pirttihaantiellä 0,8 MW:n POK- kattilat. 2.2 Lämmöntuotanto ja -myynti Keskusta Hiekkasärkät Himanka Yhteensä TUOTANTO Ostoenergia Junnikkalalta MWh Oma KPA-tuotanto MWh Oma POR-tuotanto MWh KL- TUOTANTO YHTEENSÄ MWh Osuus koko tuotannosta % 69,3 12,2 18,5 100 MYYNTI MWh Osuus koko myynnistä % 66,7 12,4 20,9 100 Verkostohäviö MWh Verkostohäviöprosentti % 20,7 16,4 7,1 17,7 Kaukolämmön kokonaistuotannossa MWh oli vähennystä vuoteen 2013 verrattuna 1103 MWh eli 2,5 %. Kokonaismyynnissä MWh oli lisäystä vastaavasti 224 MWh eli 0,6 %. Muissa verkoissa myynti nousi, mutta Himangan verkossa myynti laski 230 MWh. Verkostohäviö laski 20,2 %:sta 17,7 %:iin edellisvuoteen verrattuna. Verkostohäviö laski keskustaajamassa 1,2 prosenttiyksikköä ja Hiekkasärkillä 3,7 prosenttiyksikköä. Himangalla verkostohäviö väheni jopa 7,5 prosenttiyksikköä. Verkostopituuteen nähden harva liittyjätiheys vaikuttaa oleellisesti verkostohäviöön, joka näkyy selvästi keskustan häviöprosentin suuruudessa. Lisäksi kaukolämpöveden menolämpötila vaikuttaa merkittävästi verkostohäviön määrään. Tavoitteena on, että verkostohäviöissä päästäisiin tulevaisuudessa vuosikeskiarvona n. 10 %:n tasolle. Keskustassa bioenergiatuotannon osuus koko tuotannosta oli 87,6 % (88,2 %), Hiekkasärkillä 96,6 % (98,1% ) ja Himangalla vastaavasti 95,7 % (92,2 %). OMAN TUOTANNON POLTTOAINEKÄYTTÖ POLTTOAINE Yksikkö Keskusta Hiekkasärkät Himanka Yhteensä Metsähake i-m Kuori, puru, lastu i-m Palaturve i-m Raskas polttoöljy (POR) kg

9 8 Kalajoen Lämpö Oy:n pääasiallisina polttoaineina ovat ns. biopolttoaineet, mutta raskasta polttoöljyä jouduttiin edelleen käyttämään pääasiassa keskustan POR- laitoksella. Polttoöljyn hankintakustannukset olivat yhteensä , alv 0 %, joten keskimääräinen PORhinta oli siten 0,68 /kg (0,76 /kg). KAUKOLÄMMÖN VUOSITUOTANTOHISTORIA KESKUSTA MW MW MW Öljy BIO-energian osto Tuotanto MW Myynti MW MW MW 0 MW HIEKKASÄRKÄT MW MW Öljy Kuori ja puru Tuotanto Myynti MW MW MW MW 0 MW

10 9 HIMANKA MW MW MW MW Öljy Hake Turve PA Energiasisältö yht. Tuotanto Myynti MW MW MW 0 MW KOKONAISTUOTANTO JA MYYNTI MW MW MW MW TUOTANTO Myynti MW MW MW MW MW MW 0 MW

11 Kuluttajat Vuoden 2014 aikana kaukolämpöön liittyi yhteensä 17 uutta kiinteistöä. Uusista liittyjistä 16 kiinteistöä sijaitsee keskustan alueella ja 1 kiinteistö Hiekkasärkkäin alueella. Vuonna 2014 liittyneiden kiinteistöjen yhteenlaskettu rakennustilavuuden lisäys on r-m3 ja laskennallisen sopimustehon lisäys 356,8 kw. Vuoden 2014 lopussa liittyjiä / kaukolämpökuluttajia oli yhteensä 542 kpl, jotka jakautuivat eri toiminta-alueille seuraavasti: o Keskusta 369 kpl o Hiekkasärkät 13 kpl o Himanka 160 kpl Yhteensä 542 kpl Kaukolämmitettyjen kiinteistöjen yhteenlaskettu rakennustilavuus on noin r-m3 ja keskimääräinen ominaiskulutus 46 kwh/r-m3 vuodessa. Vuonna 2013 keskimääräinen ominaiskulutus oli 49,4 kwh/r-m3 ja vuonna 2012 vastaavasti 50,2 kwh/r-m3 vuodessa. 600 Kuluttajamäärä, kpl Liittymis- ja perusmaksutariffit sekä energian hinta Liittymis- ja perusmaksut pysyivät ennallaan, kuten myös energianhinnat. Energiahinnat olivat vuonna 2014: - Keskustaajama 50,00 /MWh Alv 0% ja 62,00 /MWh Alv 24%. - Hiekkasärkät 52,00 /MWh Alv 0% ja 64,48 /MWh Alv 24%. - Himanka 52,00 /MWh Alv 0% ja 64,48 /MWh Alv 24%. Omakotitalon perusmaksu on 330 Alv 0% ja 409,20 Alv 24 % Omakotitalon liittymismaksu on Maksu on palautuskelpoinen ja siksi veroton.

12 Kaukolämpöverkosto Kalajoen kaupungin mittaustoimi suorittaa kaukolämpöverkon mittaukset ja dokumentoinnin. Kaukolämpöverkoston rakentamisvaiheessa suoritetaan tarvittavat maastomittaukset ja tiedonsiirto johtokarttaan. Aikoinaan tehdyn perustyön jälkeen vuosittainen työ on johtokartan päivitystä. Kaukolämpöverkoston rakentaminen jatkui keskustaajaman alueella Kotipuiston kaavaalueella. Lisäksi rakennettiin tai korjattiin muitakin linjaosuuksia ja yksittäisiä talojohtoja kaikilla kolmella kaukolämmön jakelualueella. VERKOSTON RAKENTAMINEN VUONNA 2014 (m) Keskusta Hiekkasärkät Himanka Yhteensä Runkolinjat Talohaarat Yhteensä VERKOSTON KOKONAISPITUUDET (m) Keskusta Hiekkasärkät Himanka Yhteensä Runkolinjat Talohaarat Yhteensä Vuonna 2014 kaukolämpöverkostoa rakennettiin yhteensä 1039 m. Keskustan, Hiekkasärkkien ja Himangan kaukolämpöverkostojen kokonaispituus oli m. Liittymämäärällä jaettuna (542 kpl), verkostoa on 99,91 m/ liittyjä. 3. OMISTUS, HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 3.1 Yhtiökokoukset ja omistussuhteet Varsinainen yhtiökokous pidettiin Osakepääoma on ,61 euroa. Osakkeita on yhteensä kpl. Osakkeiden nimellisarvoa koskeva määräys on poistettu yhtiöjärjestyksestä. Kalajoen kaupunki omistaa kaikki 1000 osaketta. 3.2 Hallinto ja henkilöstö Kalajoen Lämpö Oy:n toimisto sijaitsee tällä hetkellä Himangan palvelutoimiston tiloissa. Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli toimihenkilöinä toimitusjohtaja 50 %:n työajalla, käyttöpäällikkö ja toimistosihteeri, joka on ollut vuokrattuna ostopalvelusopimuksella Kalajoen kaupungilta lukien. Lisäksi tuotantotyöntekijöinä oli kolme lämpölaitoshoitajaa. Sisäistä toiminnanohjausta ja tiedotusta palvelevia palavereita pidettiin kaksi kappaletta. Yhdessä tutustuimme Energiateollisuuden Kaukolämpö Extra ohjelmaan ja M-Technologyn mobiiliin kunnossapitojärjestelmään Himangan palvelutoimistolla. Esittelimme Pyhäjoen kaukolämpölaitoksen väelle toimintaamme ja verkostoiduimme. Yhteinen palaute- ja virkistyspäivä sekä pikkujouluruokailu tehtiin Alahärmään. Henkilöstön hyvä motivaatio ja yhteishenki näkyvät oma-aloitteisuudessa, työnilossa ja olemattomissa sairaspoissaoloissa.

13 12 Toimenkuvat: Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoimintaa sekä hoitaa yrityksen juoksevan hallinnon osakeyhtiölain määräysten mukaisesti ja yhdensuuntaisesti yhtiön hallituksen ja konserniohjauksen määrittelemien päälinjojen kanssa. Käyttöpäällikkö vastaa kaukolämpötuotannosta, lämpölaitosten yleisestä toiminnasta ja verkostorakentamisesta, toimii toimitusjohtajan sijaisena ja lämpölaitoshoitajien esimiehenä ja osallistuu tarvittaessa varallaoloon. Toimistosihteeri vastaa kokonaisvaltaisesti yhtiön toimistopalveluista, kuten esim. asiakirjahallinnasta, kaukoluentaan perustuvasta laskutuksesta, maksuliikenteestä, laskujen tiliöinneistä, asiakaspalvelusta, lämpösopimusten tekemisestä, arkistoinnista, www-sivujen ylläpidosta ym. toimistotehtävistä. Lämpölaitoshoitajat ( 3 kpl ) vastaavat lämpölaitosten käyttö- ylläpito- ja huoltotehtävistä. osallistuvat verkostorakentamiseen osallistuvat varallaoloon. Kirjanpidon ja palkkalaskennan on hoitanut ostopalvelusopimuksella Kalajoen kaupungin taloudenohjaus- ja henkilöstöohjausyksiköt. Henkilöstö: Toimitusjohtaja Käyttöpäällikkö Toimistosihteeri Lämpölaitoshoitaja Lämpölaitoshoitaja Lämpölaitoshoitaja Paavo Soukka Markku Ojala Sonja Ventelä Tapio Isopahkala Timo Paavola Kari Rajaniemi Yhtiön hallituksen jäsenet: Pekka Märsylä pj Raili Myllylä vpj Vuokko Hilli Jarmo Ainali Miika Heikkilä Varajäsenet: Marko Raiman Jouni Jyrinki Kalajoen kaupunginhallituksen nimeämänä yhtiökokousedustajana on ollut kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.

14 Työterveyshuolto Kalajoen Lämpö Oy:n työterveyshuoltopalveluista on vastannut Terveystalo Oy. 3.4 Maksetut palkat ja palkkiot Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuonna 2014 yhteensä ,39 ( ,24 ), henkilösivukulut olivat ,03 (52.278,79 ) ja henkilöstökulut sivukuluineen yhteensä ,42 ( ,03 ). 3.5 Tarkastustoimi Tilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy ( Rno ) päävastuullisena tilintarkastajana Risto Olavi Hyvönen. 4. VUOSIVOITTO / -TAPPIO Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilikauden voiton ,98 kirjaamista vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille. Markku Ojala Markku Ojala Toimitusjohtaja

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 KITEEN LÄMPÖ OY TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (KPL 3:1.6)... 3 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 5 ARVIO

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Paavo Pietikäinen HAKELÄMMÖNTUOTANNON LIIKETOIMINTAMALLIT POHJOIS-KARJALAN KUNNISSA Opinnäytetyö Syksy 2006 2 OPINNÄYTETYÖ Syksy 2006 Metsätalouden

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 1 Vuosi Kanta-asiakasesitys houkutteli Taaborinvuoren katsomon täyteen esityksellä Peter Pan. Toimitalon katolla oleva aurinkovoimala tuotti sähköä toimitalon verkkoon. Rajamäen peruskorjattu

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Kuvat: Jussi Murtosaari, Timo Päivinen,, Fennopress ja Suomen Kuvapalvelu Oy

Kuvat: Jussi Murtosaari, Timo Päivinen,, Fennopress ja Suomen Kuvapalvelu Oy V U O S I K E R T O M U S 9 8 Kuvat: Jussi Murtosaari, Timo Päivinen,, Fennopress ja Suomen Kuvapalvelu Oy V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

1 Perustamisvaihe ja puulämmityskausi... 2. 1.1 Kaukolämpöhankkeen taustat... 2. 1.2 Yleisen kokouksen koolle kutsuminen... 2. 1.3 Alkuvaikeuksia...

1 Perustamisvaihe ja puulämmityskausi... 2. 1.1 Kaukolämpöhankkeen taustat... 2. 1.2 Yleisen kokouksen koolle kutsuminen... 2. 1.3 Alkuvaikeuksia... HISTORIIKKI 1961 1 Sisällysluettelo 1 Perustamisvaihe ja puulämmityskausi... 2 1.1 Kaukolämpöhankkeen taustat... 2 1.2 Yleisen kokouksen koolle kutsuminen... 2 1.3 Alkuvaikeuksia... 3 1.4 Yhtiön perustaminen...

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot