TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

2 1 1. YLEINEN KEHITYS JA TOIMINTA 1.1 Yleinen energiapolitiikka Energiapolitiikka oli kuluneen vuoden aikana hyvin vaihtelevaa. Pitkään jatkuneen laskusuhdanteen vuoksi valtion velkaantumista pyrittiin hillitsemään ja huomio kiinnittyi muun muassa valtion vaihtotaseeseen energian tuonnin ja viennin näkökulmasta. Turpeen energiavero ja uusien soiden lupaprosessin tiukentuminen ohjasi varsinkin suuria yhteistuotantolaitoksia kivihiilen käyttöön. Tuontienergian käyttö sekä ohjasi rahavirrat ulkomaille että vähensi turpeen tuotantoketjun työpaikkoja. Energiantuottajat toivovat pitkäjänteistä, johdonmukaista energiapolitiikkaa, johon voi luottaa pitkäaikaisia investointeja tehtäessä. Tällöin kansallinen energia- ja ilmastopolitiikka palvelisi paremmin kansakunnan etua. Uusiutuvan energian lisäämisellä voidaan nostaa merkittävästi Suomen energiaomavaraisuutta ja parantaa vaihtotasetta. Turve hitaasti uusiutuvana, vaikkakin rikkipitoisena polttoaineena, korvaa kivihiilen polttoa ja mahdollistaa suunnitelmallisen siirtymisen puhtaimpiin kotimaisiin polttoaineisiin. Omien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen tukeutuva energiapolitiikka synnyttäisi uusia työpaikkoja ja vahvistaisi kansantalouttamme. 1.2 Kalajoen Lämpö Oy:n toimintaympäristö Kertomusvuonna Kalajoen Lämpö Oy:n toiminta jatkui vakiintuneella tavalla. Toimitusjohtajan jääminen pois päivittäisestä toiminnasta toukokuun alussa asetti henkilökunnalle lisähaastetta. Ajatuksena oli että töistä kuitenkin selvitään vastuuta ja tehtäviä jakamalla. Käytännössä käyttöpäällikkö hoiti toimitusjohtajan tehtävät ja lopetti päivystykseen osallistumisen. Päivystyspalvelua ostettiin ulkopuoliselta toimijalta, jota perehdytettiin yhtiön laitoksiin ja toimintaan riittävän perusteellisesti. Energiankulutuksen osalta kulunut vuosi oli edellisvuoden kaltainen, niin kutsuttuun normivuoteen verrattuna kuitenkin lämmin. Tämä on kolmas vuosi peräkkäin jolloin vuoden lämmitystarveluku alittaa normivuoden. Edelliseen vuoteen verrattuna laitosten yhteinen tuotantomäärä alittui 1103 MWh, kun taas yhteinen myynti nousi 244 MWh. Merkittävin yksittäinen tekijä tälle on Himangan verkoston menoveden lämmön ja kattilan tarkka säätäminen. Kattilan kunnostuksen avulla kattila on toiminut tehokkaammin ja ilman turhia käyttökatkoja. Verkoston lämpötiloja aktiivisesti optimoimalla ja kuluttajalaitteiden jäähdytystä seuraamalla löytyy toiminnastamme vielä tehostamispotentiaalia. Kalajoella on hyvin monipuolinen elinkeinorakenne, minkä vuoksi uudisrakentamista tapahtuu laskusuhdanteesta huolimatta. Polttoaineiden hintoihin ei ole tullut merkittäviä korotuksia. Hakkeen ja turpeen hinnat tarkistetaan lämmityskausittain, ei vuosittain. Syksyllä 2013 sovitut energianhinnat olivat voimassa syksyyn 2014 saakka. Öljynhinta pysyi kertomusvuoden alusta saakka tasaisena lokakuuhun saakka kunnes hinta romahti ~0,74 snt/kg tasosta 0,51 snt/kg (alv 0%).

3 2 Puupohjaisten polttoaineiden ja turpeen käyttö on hyvässä tasapainossa, koska turpeen verotusraja 5000 MWh ei aiheuta Himangan laitoksella tuotannollisia ongelmia. Turvetta on käytetty jopa liian vähän, sillä sopiva turve-hakeseos pitää kattilan puhtaana ja palotapahtuman tehokkaana. Vuoden 2014 aikana turvetta käytettiin 2456 MWh. Märkä biopolttoaine on aiheuttanut ajoittain palamisongelmia lämpölaitoksilla ja heikentänyt KPA- kattiloiden hyötysuhdetta. Himangan laitoksella joudutaan varastoimaan polttoainetta taivasalle johtuen syklisestä polttoaineen toimituksesta sekä turpeen ja hakkeen kerroksittain syöttämisestä polttoainesiiloihin. Välivarastorakennus auttaisi säilyttämään polttoaineesta toimitusvaiheessa maksetun lämpöarvon ja pitämään palotapahtuman tasaisena. Keskustaajamassa kaukolämmön huipputehontarve on noin 9,5 MW. Junnikkala Oy:ltä ostettavalla 4 MW:n kaukolämpöteholla voitiin tyydyttää vuonna 2014 keskustan kaukolämpötarpeesta 87,6 %. Vuonna 2013 vastaava luku oli 88,2 %. KAUKOLÄMPÖHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITTELUN TOTEUTUS Kalajoen Lämpö Oy laati kaukolämpöhuollon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelman. Sen yhtenä tarkoituksena oli selvittää Kalajoen keskustaajaman kaukolämmön tuotantovaihtoehdot päättyvän lämmöntoimitussopimuksen jälkeen. Kalajoen Lämpö Oy:n ja Junnikkala Oy:n kanssa käydyissä kaukolämpöhuollon kehittämisneuvotteluissa päädyttiin yhteiseen näkemykseen, jonka tavoitteena on VE3:n mukainen ratkaisu. VE3 Rakennetaan oma 4,0 MW:n pellettilämpökeskus nykyisen POR- lämpökeskuksen rinnalle ja sovitaan nykyisen 4 MW:n ostotehosopimuksen jatkamisesta 15 vuodella Junnikkala Oy:n kanssa. Vuoden alussa teimme päätöksen 4,0 MW pellettilaitoksen rakentamisesta Pirkonsuon lämpölaitoksen yhteyteen. Päätöstä edesauttoi investoinnin energiatuki jota valtio myönsi 15 % hankkeen rakennuskustannuksista. Yhteensä investointi on yhtiölle merkittävä ja takaisinmaksu perustuu öljytuotannon ja pellettituotannon hintojen erotukseen. Kalajoen keskustan energiankulutuksen jatkuva tasainen kasvu ja rikkidirektiivi joka pakottaa siirtymään raskaasta polttoöljystä kalliimpaan kevyeen polttoöljyyn, nopeuttanee laskennallista takaisinmaksuaikaa. Pellettilaitoksen rakentaminen aloitettiin syksyllä perustusten tekemisellä. Perustustyö valmistuikin vuoden loppuun mennessä.

4 3 1.3 Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Tilikauden lopussa ja sen jälkeen on käyty neuvottelua kaukolämmön ostosopimuksen jatkamisesta Junnikkala Oy:n kanssa. Neuvotteluiden tuloksena jatketaan sopimusta vuoteen 2025 saakka periaatteessa samoilla hintaehdoilla. Tariffia muutetaan siten että maksamme vain tuotetusta tehosta, ilman perusmaksua. Lisäksi sitoudumme osallistumaan lämmöntuottajan lisäkustannuksiin, joita mahdolliset valtiovallan toimet aiheuttavat. Neuvotteluiden tulos ei aiheuta välitöntä painetta hinnankorotuksiin. Kuitenkin indeksin nouseminen vaikuttaa välittömästi kuluttajahintoihin. Sopimuksen pituus on 10 vuotta. 1.4 Arvio olennaisesta tulevasta kehityksestä Kaukolämpö merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Kaukolämpö on jatkossakin turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen taajama-alueiden lämmitysmuoto, jonka hinta on kilpailukykyinen ja vakaa moniin muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Kaukolämmitys on myös osa yhdyskuntatekniikkaa. Yhdyskuntien tiheämmällä kaavoituksella voidaan parantaa kaukolämmön kilpailukykyä olennaisesti. Kaukolämpö vähentää merkittävästi paikallisia päästöjä ja lisää siten asuinympäristön viihtyvyyttä, koska kaukolämmityksessä päästöjen rajoittaminen on huomattavasti tehokkaampaa kuin rakennuskohtaisessa lämmityksessä. Kaukolämpöhuollon lähitulevaisuuden kehitysnäkymiä tarkasteltaessa aluekohtaisesti, Himangan osalla verkoston laajentamistarpeet ovat vähäisiä, Hiekkasärkkien ydinalueella rakentaminen on vilkastunut ja Kalajoen keskustaajamassa on täydennysrakentamistarpeita useammilla alueilla. Keskustan alueella on lähdössä liikkeelle Hannila-Mätäsmaan kaava-alue, jonka rakentuminen tiivistää keskusta-aluetta. Kalajoen Lämpö Oy:n toiminta kaukolämpöhuollossa on vakiintunut paikallisia tarpeita vastaavaksi. Kehitys tulee olemaan edelleen vakaata ja hallittua, johon ei sisälly mitään erityisiä ja ennakoitavissa olevia riskitekijöitä.

5 4 1.5 Yhtiön talous TULOSLASKELMA Kalajoen Lämpö Oy:n vuoden 2014 tuloslaskelman mukaiset erät ja suluissa vuoden 2013 vastaavat erät LIIKEVAIHTO ,83 ( ,25 ) - Liiketoiminnan muut tuotot 7.000,69 ( 8.624,53 ) - Materiaali- ja palvelukustannukset ,07 ( ,73 ) - MYYNTIKATE ,45 ( ,05 ) - Henkilöstökulut oheiskuluineen ,42 ( ,03 ) - Poistot ,69 ( ,77 ) - Liiketoiminnan muut kulut ,53 ( ,81 ) - LIIKEVOITTO ,81 ( ,44 ) - Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 9.373,24 ( 4.498,89 ) - Korko- ja rahoituskulut yhteensä 5.820,42 ( 3.494,22 ) - TILIKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA ,63 ( ,11 ) - Arvioitu tulovero ,65 ( 5.379,83 ) - TILIKAUDEN VOITTO ,98 ( ,28 ) Yhtiön liikevaihto väheni edelliseen vuoteen verrattuna 3059,42. (-0,12 %:a) Vuonna 2014 Kalajoen Lämpö Oy:n poistot olivat ,69 ja tulorahoituksella katetut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä ,49. INVESTOINNIT VUONNA maa- ja vesialueet 1232,50 - rakennukset - - kaukolämpöverkosto ,01 - automaatio- ja tietoliikennelaitteet ,96 - rakennelmat ,45 - lämpökeskuksien koneet ja laitteet 1.683,00 - kuorma- ja pakettiautot - - kalusto ja muu irtain - - tston kalusto - - maa- ja vesirakennukset (kentät) ,68 - ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä ,89 YHTEENSÄ ,49 TASE Tilikauden tase per oli ,11 ( ,17 ) Oma pääoma muodostuu seuraavasti: - Osakepääoma (sidottu oma pääoma) ,61 ( 1000 osaketta ) - Sij. vapaan oman pääoman rahasto ,06 - Ed. tilikausien voitto ,92 ( ,64 ) - Tilikauden voitto ,98 Yhteensä ,57 ( ,59 ) Pitkäaikainen vieras pääoma muodostuu seuraavasti: o Lainat rahoituslaitoksilta yms. - Kuntarahoitus Oyj ,00 (73.685,00 ) H-S KPA - Kuntarahoitus Oyj ,00 (Pirkonsuon pellettilämpölaitos)

6 5 - Kalajoen kaupunki ,00 (187,500,00 ) Kalaj. kaup. Yhteensä ,00 ( ,00 ) o Muut velat (= liittymismaksut) ,87 ( ,37 ) Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,87 Lyhytaikainen vieras pääoma ,67 Vieras pääoma yhteensä ,54 Kaukolämmön liittymismaksutulot vuonna 2014 olivat yhteensä ,50. Vuonna 2013 liittymismaksutulot olivat ,86 LIIKEVAIHDON KEHITYS VUOSINA LIIKEVAIHTO TULOS Omaisuuden ja toiminnan vakuutukset Kalajoen Lämpö Oy:n vakuutusturva muodostuu kolmesta osasta; yrityspalovakuutuksesta, omaisuusriskivakuutuksesta ja yritysvakuutuksesta erillisen turvaselvityksen mukaisesti. Yrityspalovakuutuksesta korvataan palon-, kuumuuden-, savun-, noen-, salamaniskun-, sähköilmiön-, räjähdyksen-, sammutuslaitteiston laukeamisen-, murron-, ryöstön-, vahingonteon-, anastamisen-, vuodon- ja myrskyn aiheuttamat vahingot. Omavastuu on 1000 euroa. Omaisuusriskivakuutus koostuu kahdesta osasta; omaisuusriskiturvasta ja toiminnan turvasta eli konekeskeytysturvasta. Omaisuusriskiturvavakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma. Omavastuu on 1000 euroa. Konekeskeytysturvavakuutuksen perusteella korvataan ylimääräiset kulut keskeytysvahinkotilanteessa, joka on suoranainen seuraus yrityksen toiminnassaan käyttämää omaisuutta kohdanneesta esinevahingosta. Omavastuu on 7 vrk keskeytysvahingon alkamisesta. Vakuutusmäärät tarkistetaan vuosittain ja vuoden 2015 tammikuussa ne olivat seuraavat: YRITYSPALOVAKUUTUS JA OMAISUUSRISKIVAKUUTUS Lämpölaitokset rakennuksineen, laitteineen ja varusteineen sekä öljyvarastoineen on palovakuutettu vakuutuskirjan erittelyn mukaisesti seuraavasta kokonaisvakuutusmäärästä.

7 6 Pirkonsuon POR- lämpökeskus yrityspaloturva omaisuusriskiturva - Yhteensä Hiekkasärkkien BIO- lämpökeskus yrityspaloturva omaisuusriskiturva Yhteensä Himangan KPA- lämpökeskus + varalaitokset paloturva omaisuusturva Yhteensä Yrityspaloturva ja omaisuusriskiturva yhteensä YRITYSVAKUUTUS Yritysvakuutus sisältää ns. toimintaturvat; vastuuturvan, jossa korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu asennustyöt omavastuu 1000 hallinnonvastuuturvan, jossa korvataan taloudellinen vahinko, jonka vakuutettu on aiheuttanut toimiessaan vakuutuksenottajan hallinnossa ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan henkilökohtaisesti korvausvastuussa. Korvauksen enimmäismäärä varallisuusvahingossa on Omavastuu vahinkoa kohden. oikeusturvan, jossa korvataan yhtiön asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu asennustyöt omavastuu 15 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 600. Lisäksi on otettu ajalle Pirkonsuon pellettilämpölaitosta koskeva ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS. Edellä mainitut vakuutukset ja ajoneuvovakuutukset ovat Pohjola- yhtiössä. 2. LÄMPÖENERGIAN TUOTANTO JA MYYNTI 2.1 Lämpökeskukset KESKUSTAAJAMA Kertomusvuoden aikana keskustaajaman kaukolämmöntuotanto tapahtui vakiintuneeseen tapaan pääosin Junnikkala Oy:n 5 MW:n KPA- lämpölaitokselta. Pirkonsuon POR- lämpökeskus toimi varalaitoksena ja huippukuormituksen tasaajana. Laitoksen kokonaisteho 10 MW muodostuu kolmesta kattilasta (4MW+4MW+2MW). Raskaan polttoöljyn säiliötilavuus on 75 m3.

8 7 HIEKKASÄRKÄT Kertomusvuoden aikana Hiekkasärkkien 1,5 MW:n biolämpökeskuksen toiminta on ollut tavanomaista. Polttoaineen (kuori, sahanpuru, lastu) lämpökeskukselle on toimittanut Junnikkala Oy. Korvaus polttoaineesta maksetaan toimittajalle biokattilan tuottaman energian mukaan. Biolämpökeskuksen varalaitoksena toimii v rakennettu POR- lämpökeskus (1,5 + 1,5 MW). Raskaan polttoöljyn säiliötilavuus on 50 m3. HIMANKA Kaukolämpöenergia tuotettiin pääasiassa 2.5 MW:n kiinteän polttoaineen kattilalla. Raskaan polttoöljyn säiliötilavuus on 30 m3. Öljykattiloita, jotka toimivat huippu- ja varalaitoksina on kaukolämpölaitoksella 2MW:n POR kattila ja Kannuskylällä (0,7 + 1,5 MW) sekä Pirttihaantiellä 0,8 MW:n POK- kattilat. 2.2 Lämmöntuotanto ja -myynti Keskusta Hiekkasärkät Himanka Yhteensä TUOTANTO Ostoenergia Junnikkalalta MWh Oma KPA-tuotanto MWh Oma POR-tuotanto MWh KL- TUOTANTO YHTEENSÄ MWh Osuus koko tuotannosta % 69,3 12,2 18,5 100 MYYNTI MWh Osuus koko myynnistä % 66,7 12,4 20,9 100 Verkostohäviö MWh Verkostohäviöprosentti % 20,7 16,4 7,1 17,7 Kaukolämmön kokonaistuotannossa MWh oli vähennystä vuoteen 2013 verrattuna 1103 MWh eli 2,5 %. Kokonaismyynnissä MWh oli lisäystä vastaavasti 224 MWh eli 0,6 %. Muissa verkoissa myynti nousi, mutta Himangan verkossa myynti laski 230 MWh. Verkostohäviö laski 20,2 %:sta 17,7 %:iin edellisvuoteen verrattuna. Verkostohäviö laski keskustaajamassa 1,2 prosenttiyksikköä ja Hiekkasärkillä 3,7 prosenttiyksikköä. Himangalla verkostohäviö väheni jopa 7,5 prosenttiyksikköä. Verkostopituuteen nähden harva liittyjätiheys vaikuttaa oleellisesti verkostohäviöön, joka näkyy selvästi keskustan häviöprosentin suuruudessa. Lisäksi kaukolämpöveden menolämpötila vaikuttaa merkittävästi verkostohäviön määrään. Tavoitteena on, että verkostohäviöissä päästäisiin tulevaisuudessa vuosikeskiarvona n. 10 %:n tasolle. Keskustassa bioenergiatuotannon osuus koko tuotannosta oli 87,6 % (88,2 %), Hiekkasärkillä 96,6 % (98,1% ) ja Himangalla vastaavasti 95,7 % (92,2 %). OMAN TUOTANNON POLTTOAINEKÄYTTÖ POLTTOAINE Yksikkö Keskusta Hiekkasärkät Himanka Yhteensä Metsähake i-m Kuori, puru, lastu i-m Palaturve i-m Raskas polttoöljy (POR) kg

9 8 Kalajoen Lämpö Oy:n pääasiallisina polttoaineina ovat ns. biopolttoaineet, mutta raskasta polttoöljyä jouduttiin edelleen käyttämään pääasiassa keskustan POR- laitoksella. Polttoöljyn hankintakustannukset olivat yhteensä , alv 0 %, joten keskimääräinen PORhinta oli siten 0,68 /kg (0,76 /kg). KAUKOLÄMMÖN VUOSITUOTANTOHISTORIA KESKUSTA MW MW MW Öljy BIO-energian osto Tuotanto MW Myynti MW MW MW 0 MW HIEKKASÄRKÄT MW MW Öljy Kuori ja puru Tuotanto Myynti MW MW MW MW 0 MW

10 9 HIMANKA MW MW MW MW Öljy Hake Turve PA Energiasisältö yht. Tuotanto Myynti MW MW MW 0 MW KOKONAISTUOTANTO JA MYYNTI MW MW MW MW TUOTANTO Myynti MW MW MW MW MW MW 0 MW

11 Kuluttajat Vuoden 2014 aikana kaukolämpöön liittyi yhteensä 17 uutta kiinteistöä. Uusista liittyjistä 16 kiinteistöä sijaitsee keskustan alueella ja 1 kiinteistö Hiekkasärkkäin alueella. Vuonna 2014 liittyneiden kiinteistöjen yhteenlaskettu rakennustilavuuden lisäys on r-m3 ja laskennallisen sopimustehon lisäys 356,8 kw. Vuoden 2014 lopussa liittyjiä / kaukolämpökuluttajia oli yhteensä 542 kpl, jotka jakautuivat eri toiminta-alueille seuraavasti: o Keskusta 369 kpl o Hiekkasärkät 13 kpl o Himanka 160 kpl Yhteensä 542 kpl Kaukolämmitettyjen kiinteistöjen yhteenlaskettu rakennustilavuus on noin r-m3 ja keskimääräinen ominaiskulutus 46 kwh/r-m3 vuodessa. Vuonna 2013 keskimääräinen ominaiskulutus oli 49,4 kwh/r-m3 ja vuonna 2012 vastaavasti 50,2 kwh/r-m3 vuodessa. 600 Kuluttajamäärä, kpl Liittymis- ja perusmaksutariffit sekä energian hinta Liittymis- ja perusmaksut pysyivät ennallaan, kuten myös energianhinnat. Energiahinnat olivat vuonna 2014: - Keskustaajama 50,00 /MWh Alv 0% ja 62,00 /MWh Alv 24%. - Hiekkasärkät 52,00 /MWh Alv 0% ja 64,48 /MWh Alv 24%. - Himanka 52,00 /MWh Alv 0% ja 64,48 /MWh Alv 24%. Omakotitalon perusmaksu on 330 Alv 0% ja 409,20 Alv 24 % Omakotitalon liittymismaksu on Maksu on palautuskelpoinen ja siksi veroton.

12 Kaukolämpöverkosto Kalajoen kaupungin mittaustoimi suorittaa kaukolämpöverkon mittaukset ja dokumentoinnin. Kaukolämpöverkoston rakentamisvaiheessa suoritetaan tarvittavat maastomittaukset ja tiedonsiirto johtokarttaan. Aikoinaan tehdyn perustyön jälkeen vuosittainen työ on johtokartan päivitystä. Kaukolämpöverkoston rakentaminen jatkui keskustaajaman alueella Kotipuiston kaavaalueella. Lisäksi rakennettiin tai korjattiin muitakin linjaosuuksia ja yksittäisiä talojohtoja kaikilla kolmella kaukolämmön jakelualueella. VERKOSTON RAKENTAMINEN VUONNA 2014 (m) Keskusta Hiekkasärkät Himanka Yhteensä Runkolinjat Talohaarat Yhteensä VERKOSTON KOKONAISPITUUDET (m) Keskusta Hiekkasärkät Himanka Yhteensä Runkolinjat Talohaarat Yhteensä Vuonna 2014 kaukolämpöverkostoa rakennettiin yhteensä 1039 m. Keskustan, Hiekkasärkkien ja Himangan kaukolämpöverkostojen kokonaispituus oli m. Liittymämäärällä jaettuna (542 kpl), verkostoa on 99,91 m/ liittyjä. 3. OMISTUS, HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 3.1 Yhtiökokoukset ja omistussuhteet Varsinainen yhtiökokous pidettiin Osakepääoma on ,61 euroa. Osakkeita on yhteensä kpl. Osakkeiden nimellisarvoa koskeva määräys on poistettu yhtiöjärjestyksestä. Kalajoen kaupunki omistaa kaikki 1000 osaketta. 3.2 Hallinto ja henkilöstö Kalajoen Lämpö Oy:n toimisto sijaitsee tällä hetkellä Himangan palvelutoimiston tiloissa. Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli toimihenkilöinä toimitusjohtaja 50 %:n työajalla, käyttöpäällikkö ja toimistosihteeri, joka on ollut vuokrattuna ostopalvelusopimuksella Kalajoen kaupungilta lukien. Lisäksi tuotantotyöntekijöinä oli kolme lämpölaitoshoitajaa. Sisäistä toiminnanohjausta ja tiedotusta palvelevia palavereita pidettiin kaksi kappaletta. Yhdessä tutustuimme Energiateollisuuden Kaukolämpö Extra ohjelmaan ja M-Technologyn mobiiliin kunnossapitojärjestelmään Himangan palvelutoimistolla. Esittelimme Pyhäjoen kaukolämpölaitoksen väelle toimintaamme ja verkostoiduimme. Yhteinen palaute- ja virkistyspäivä sekä pikkujouluruokailu tehtiin Alahärmään. Henkilöstön hyvä motivaatio ja yhteishenki näkyvät oma-aloitteisuudessa, työnilossa ja olemattomissa sairaspoissaoloissa.

13 12 Toimenkuvat: Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoimintaa sekä hoitaa yrityksen juoksevan hallinnon osakeyhtiölain määräysten mukaisesti ja yhdensuuntaisesti yhtiön hallituksen ja konserniohjauksen määrittelemien päälinjojen kanssa. Käyttöpäällikkö vastaa kaukolämpötuotannosta, lämpölaitosten yleisestä toiminnasta ja verkostorakentamisesta, toimii toimitusjohtajan sijaisena ja lämpölaitoshoitajien esimiehenä ja osallistuu tarvittaessa varallaoloon. Toimistosihteeri vastaa kokonaisvaltaisesti yhtiön toimistopalveluista, kuten esim. asiakirjahallinnasta, kaukoluentaan perustuvasta laskutuksesta, maksuliikenteestä, laskujen tiliöinneistä, asiakaspalvelusta, lämpösopimusten tekemisestä, arkistoinnista, www-sivujen ylläpidosta ym. toimistotehtävistä. Lämpölaitoshoitajat ( 3 kpl ) vastaavat lämpölaitosten käyttö- ylläpito- ja huoltotehtävistä. osallistuvat verkostorakentamiseen osallistuvat varallaoloon. Kirjanpidon ja palkkalaskennan on hoitanut ostopalvelusopimuksella Kalajoen kaupungin taloudenohjaus- ja henkilöstöohjausyksiköt. Henkilöstö: Toimitusjohtaja Käyttöpäällikkö Toimistosihteeri Lämpölaitoshoitaja Lämpölaitoshoitaja Lämpölaitoshoitaja Paavo Soukka Markku Ojala Sonja Ventelä Tapio Isopahkala Timo Paavola Kari Rajaniemi Yhtiön hallituksen jäsenet: Pekka Märsylä pj Raili Myllylä vpj Vuokko Hilli Jarmo Ainali Miika Heikkilä Varajäsenet: Marko Raiman Jouni Jyrinki Kalajoen kaupunginhallituksen nimeämänä yhtiökokousedustajana on ollut kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.

14 Työterveyshuolto Kalajoen Lämpö Oy:n työterveyshuoltopalveluista on vastannut Terveystalo Oy. 3.4 Maksetut palkat ja palkkiot Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuonna 2014 yhteensä ,39 ( ,24 ), henkilösivukulut olivat ,03 (52.278,79 ) ja henkilöstökulut sivukuluineen yhteensä ,42 ( ,03 ). 3.5 Tarkastustoimi Tilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy ( Rno ) päävastuullisena tilintarkastajana Risto Olavi Hyvönen. 4. VUOSIVOITTO / -TAPPIO Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilikauden voiton ,98 kirjaamista vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille. Markku Ojala Markku Ojala Toimitusjohtaja

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 1 1. YLEINEN KEHITYS JA TOIMINTA 1.1 Yleinen energiapolitiikka Valtion laatima kansallinen ilmasto- ja energiastrategia on toiminut ohjenuorana myös paikallisessa lämmöntuotannossa.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 (8) 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Wiitaseudun Energia Oy:n kolmas toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Taksan määräytymisen perusteet

Taksan määräytymisen perusteet Kunnanhallitus 25 24.02.2004 Kunnanhallitus 30 16.03.2004 ALUELÄMPÖLAITOKSEN TAKSA 16/03/031/2004 419/53/2002 KH 25 Kj:n ehdotus: Päätös: Kunnanhallitukselle jaetaan aluelämpölaitoksen taksan määräytymisperusteet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tietoja pienistä lämpölaitoksista

Tietoja pienistä lämpölaitoksista Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 1 Sisältö 1 Taustaa 3 2 Muuntokertoimet 4 3 Lämpölaitosten yhteystietoja

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä

Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä Kaukolämmön tuotanto Suomessa ja Saarijärvellä 1 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Alue & Yhdyskunta. Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2012

Alue & Yhdyskunta. Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2012 Alue & Yhdyskunta Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2012 Helsinki 2013 Sisältö 1 Taustaa... 2 2 Muuntokertoimet... 3 3 Lämpölaitosten yhteystietoja... 4 4 Lämmön tuotanto, hankinta ja myynti...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

VIITASAAREN LÄMPÖ OY. Toimintakertomus 2012

VIITASAAREN LÄMPÖ OY. Toimintakertomus 2012 VIITASAAREN LÄMPÖ OY Toimintakertomus 2012 Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 (7) Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2012 biopolttoaineen käytön osuus oli yhtiön historian suurin, sillä kaukolämpöasiakkaille

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi II KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi II -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015

Kaukolämmitys. Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Kaukolämmitys Karhunpään Rotaryklubi 910.9.2015 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön Sähkö: sisältää myös sähkökiukaat ja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tiedonvälityshanke. Urpo Hassinen 6.10.2009

Tiedonvälityshanke. Urpo Hassinen 6.10.2009 Tiedonvälityshanke Urpo Hassinen 6.10.2009 Puhdasta, uusiutuvaa lähienergiaa ÖLJYSTÄ HAKELÄMPÖÖN Osuuskunnan perustava kokous 15.9.1999, perustajajäseniä 12, jäseniä tällä hetkellä 51 Hoidettavana vuonna

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot