SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "http://www.oulu.fi/ SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 5 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 8 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 11 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 14 TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 16 YLEISNEUVONTA JA HAKULOMAKKEIDEN TILAUS 17 Viralliset valintaoppaat ilmestyvät helmikuussa Kaikki tiedot tulee tarkastaa virallisesta valintaoppaasta. Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle.

2 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA ENNAKKOTIETOJA VUODEN 2007 OPISKELIJAVALINNASTA Opiskelijoita valitaan koulutusohjelmiin ja pääaineisiin seuraavasti: informaatiotutkimuksen yleinen arkeologia...15 koulutusohjelma * kulttuuriantropologia...10 logopedian koulutusohjelma...30 saamen kieli...5 aate- ja oppihistoria...12 saamelainen kulttuuri...5 Suomen ja Skandinavian historia...12 englantilainen filologia...40** yleinen historia...12 germaaninen filologia...18 suomen kieli...27 pohjoismainen filologia...28 kirjallisuus...17 **) aineenopettajankoulutukseen 15 *) yksi saamen kielen taitoinen Hakuaika kaikkiin tiedekunnan hakukohteisiin päättyy klo Yleistä tietoa valinnasta Ensin täytetään puolet aloituspaikkamäärästä valitsemalla kaikkien hakijoiden joukosta opiskelijat yo-todistuksesta ja valintakokeesta saadun yhteispistemäärän perusteella (= yhteispistevalinta). Toinen puoli täytetään tämän jälkeen pelkästään valintakoepisteiden perusteella (= koepistevalinta). Pisteityksen yksityiskohtainen kuvaus on varsinaisessa valintaoppaassa, jonka nettiversio ( ilmestyy marraskuussa 2006, painettu versio myöhemmin. Ylioppilastodistuksesta voi saada korkeintaan 30 pistettä ja valintakokeesta korkeintaan 30 pistettä. Yhteispistemäärä on korkeintaan 60. Ylioppilastodistuksesta otetaan huomioon neljä arvosanaa, joista voi jokaisesta saada 0 10 pistettä. Näin saatu pistemäärä kerrotaan 0,75:llä. Uudet ylioppilaat (= syksyllä 2006 tai keväällä 2007 yo-tutkinnon suorittaneet) saavat yhteispistevalinnassa kaksi lisäpistettä ja koepistevalinnassa yhden lisäpisteen. Ainereaali rinnastetaan ns. vanhaan reaalikokeeseen ylioppilastutkinnon pisteytyksessä. Valintakoevaatimukset ja kokeiden ajat Aate- ja oppihistoria (koe klo 9 12) Kirjallisessa kokeessa on kolme kysymystä. Kysymykset perustuvat teokseen Lahtinen, Mikko: Snellmanin Suomi, Vastapaino. Tampere Englantilainen filologia ja englannin aineenopettajankoulutus (kirjallinen koe klo 9 12) Hakukohteilla on yhteinen kirjallinen koe: Rakenne- ja sanastokoe, johon suositellaan luettavaksi toinen seuraavista teoksista: - Thomson, A.J. & Martinet, A.V.: A Practical English Grammar. 3. tai 4. painos. Oxford: Oxford University Press. - Leech, G. & Svartvik, J.: A Communicative Grammar of English. Harlow: Longman. Tekstin ymmärtäminen. Kirjoitelma, jota varten tulee lukea yksi seuraavista kolmesta kirjasta: Shelley, Mary: Frankenstein; Stevenson, R.L.: Dr Jekyll and Mr Hyde with The Merry Men & Other Tales and Fables; Trudgill, Peter: Sociolinguistics: an introduction to language and society. 4. p.. Aineenopettajankoulutukseen hakevista kutsutaan 15 yhteispistevalinnan ja 15 koepistevalinnan jälkeen lisäksi suulliseen kokeeseen, joka pidetään Lopullinen valinta tehdään kirjallisen ja suullisen kokeen yhteispistemäärän perusteella. Germaaninen filologia (koe klo 9 12, suullinen koe heti kirjallisen jälkeen) Kuultuun tekstiin perustuva saksankielinen lyhyehkö reproduktio. Lyhyehköjä kysymyksiä teoksesta Hakkarainen, Heikki J. et al. (toim.): Saksan kielestä ja kulttuurista. Helsinki: Yliopistopaino, 1994 tai uudempi painos. Lyhyehkö käännös suomesta saksaan. Käytännön kielioppitehtäviä. Kirjallisen kokeen jälkeen pakollinen suullinen koe. 2

3 Informaatiotutkimuksen koulutusohjelma (koe klo 13 16) Kirjallinen koe pohjautuu teoksiin Berger, Peter & Luckman, Thomas: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. Helsinki: Gaudeamus, 1994 tai uudempi painos ja Tiedon tie: Johdatus informaatiotutkimukseen. Toim. Ilkka Mäkinen. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy, 1999 tai uudempi painos. Kirjallisuus (koe klo 13 17) Kirjallinen analyysitehtävä pohjautuu teoksiin Tehtävää varten luetaan seuraavat teokset (molemmat): - Susiluoto, Saila: Auringonkierto. Proosarunoja. (Otava, 2005) - Roy, Arundhati: Joutavuuksien jumala. Suom. Sanna Tarkka. (Otava, 1997) Teosten analyysissä käytetään apuna käsitteistöä, joka esitetään teoksessa Alanko, Outi ja Käkelä-Puumala, Tiina (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä (SKS, 1. p tai 2. p. 2003). Kokeeseen kuuluu myös kirjallisuustieteellinen tehtävä, joka jaetaan koetilaisuudessa. Kulttuuriantropologia (koe klo 13 16) Kirjallinen koe pohjautuu teoksiin - Mauss, Marcel: Lahja vaihdannan muodot ja periaatteet arkaaisissa yhteiskunnissa. Helsinki: Tutkijaliitto, Eriksen, Thomas Hylland: Toista maata? Johdatus antropologiaan. Helsinki: Gaudeamus, Logopedian koulutusohjelma (kirjallinen koe klo 13 16, suullinen koe kutsun mukaan viikolla tai Valinta on kaksivaiheinen: kirjallinen koe ja suullinen koe. Kirjallinen koe pohjautuu teoksiin - Launonen & Korpijaakko-Huuhka (toim.): Kommunikoinnin häiriöt syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki: Palmenia, 2000, 3. tai uudempi painos. - Nienstedt & Hänninen & Arstila & Björkvist: Ihmisen fysiologia ja anatomia. Porvoo, Helsinki: WSOY. (12. tai uudempi painos). Luvut 1, 2, 3, 7, 10, 12 (s ), 17, 18 ja 21 tai ruotsinkielinen teos Nienstedt & Hänninen & Arstila & Björkvist & Franson & Kvist: Människans fysiologi och anatomi. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 1. tai uudempi painos. Luvut 1, 2, 3, 7, 10, 12, (s ), 18, 19 ja 22. Kirjallisen kokeen ja ylioppilastodistuksen yhteispistemäärän perusteella suulliseen kokeeseen kutsutaan hakijoista 22 ja pelkästään kirjallisen kokeen perusteella 22. Lopullinen valinta tapahtuu kirjallisen kokeen ja suullisen kokeen yhteispistemäärän perusteella. Pohjoismainen filologia (kirjallinen koe klo 13 16) Kirjallinen rakenne- ja sanastokoe edellyttää ruotsin kielen koulukieliopin hallintaa, esim. - Nikander, M-L. & Jantunen, A.: Ruotsin kielioppi. Helsinki: Otava. Kirjoitelma annetusta aiheesta. Kysymyksiä kielitieteellisestä teoksesta Dahl, Östen: Språkets enhet och mångfald. Lund: Studentlitteratur, Luvut 3 6 ja Saamelainen kulttuuri (koe klo 9-12) Sisältökysymyksiä teoksista - Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset - historia, yhteiskunta, taide. Inari: Kustannus-Puntsi, Hirvonen, Vuokko: Saamenmaan ääniä. Helsinki: SKS, Saamen kieli (koe klo 9-12) Sisältökysymyksiä teoksista - Sámás 1-3. Oslo: Tiden Norsk Forlag, (kielioppia ja kielenhuoltoa käsittelevät osat, noin 100 sivua), - Vest, Jovnna Ánde: Čáhcegáddái nohká boazobálggis. Kárášjohka: Davvi Media, 1988, - Häkkinen, Kaisa: Kielitieteen perusteet. Helsinki: SKS, Saamenkielisiin teoksiin pohjautuviin kysymyksiin vastataan saamen kielellä, suomenkieliseen teokseen pohjautuviin kysymyksiin suomen kielellä. Kirjoitelma annetusta aiheesta. Vapaaehtoinen suullinen koe (n. 10 minuuttia) saamen kielellä. Suomen ja Skandinavian historia, ks. Yleinen historia ja Suomen ja Skandinavian historia Suomen kieli (kirjallinen koe klo 9 12) Valintakokeena on kaikille pakollinen kirjallinen koe, joka perustuu seuraaviin teoksiin: Häkkinen, Kaisa: Kielitieteen perusteet (vuoden 1994 tai nuorempi painos, SKS) ja Tempakka, Tiia & Uusi-Hallila, Tuula: Muuta heinää, havaintoja 3

4 suomen kielestä (2005, Otava). Häkkisen teoksesta tulee lyhyitä tietojen soveltamista vaativia tehtäviä. Tempakan ja Uusi-Hallilan teoksen pohjalta kirjoitetaan essee., jonka otsikko annetaan koetilanteessa. Esseen pituus on noin 3 sivua, ja se arvostellaan sekä asiasisällön että kielen kannalta. Yleinen arkeologia (koe klo 13 16) Kirjallinen koe pohjautuu teokseen Huurre, Matti: 9000 vuotta Suomen esihistoriaa. Helsinki: Otava, (5. uudistettu painos). Yleinen historia ja Suomen ja Skandinavian historia (koe klo 9 12) Molemmat oppiaineet ovat oma itsenäinen hakukohteensa, mutta aineilla on yhteinen valintakoe. Valintakokeessa on kolme kysymystä. Kysymykset perustuvat kirjoihin: - Hentilä, Seppo & Krötzl, Kristian & Pulma, Panu: Pohjoismaiden historia. Edita: Keuruu, Kuparinen, Eero (toim.): Maailmankulttuurin synty. Turku: Kirja-Aurora, 2004 (uudistettu laitos). Valintatilasto 2006 koulutusohjelma tai pääaine hakemuksia kokeessa aloitus- alin hyväksymispistemäärä paikat koe+todistus koe informaatiotutkimus ,50/60 16,50/30 logopedia ,32/30 aate- ja oppihistoria ,50/60 15,75/30 Suomen ja Skandinavian historia ,50/60 15,50/30 yleinen historia ,00/60 16,00/30 kulttuuriantropologia ,75/60 21,00/30 yleinen arkeologia ,50/60 23,00/30 kirjallisuus ,50/60 19,50/30 suomen kieli ,25/60 18,00/30 saamen kieli ,25/60 16,25/30 saamelainen kulttuuri ,00/60 19,50/30 englantilainen filologia ,75/60 16,50/30 germaaninen filologia ,50/60 15,50/30 pohjoismainen filologia ,25/60 20,50/30 *) kirjallinen koe + soveltuvuuskoe Lisätietoja valinnasta Humanistinen tiedekunta/opintopalvelut puhelin (08) , sähköposti 4

5 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ENNAKKOTIETOJA VUODEN 2007 VALINTAPERUSTEISTA Tiedekunnan valintaperusteet vahvistetaan syyslukukaudella ja virallinen valintaopas ilmestyy helmi-maaliskuussa Kaikki tiedot tulee tarkistaa virallisesta valintaoppaasta. Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle. Opiskelijat valitaan seuraaviin koulutuksiin (mahd. aloituspaikat suluissa): Kasvatustieteiden koulutus (30) Musiikkikasvatuksen koulutus, Oulu (18) Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus - Oulu (20) - Oulu (40) - Kajaani (60) Master of Education, International Programme, Oulu LTO-tutkinnon tai LTO-kelp. sis.kasvatustiet. kand. tutkinnon suor. valinta varhaiskasvatuksen koulutukseen, (20) Kajaani Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus, Oulu (20) Taide- ja teitopainotteinen Luokanopettajakoulutus, Oulus (20) (15) Ruotsin kielen kielikylpyyn painott. koulutuskokeilu, Kajaani (16) KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS, OULU Hakuaika: Valintakoe: Valintakoekirjat: A- ja B-kiintiön valintakoekirjat: Siljander, P. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen, Helsinki: Otava. 2002, Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H. ym (toim.) Ihmisen pyskologinen kehitys Sulkunen, P. Johdatus sosiologiaan käsitteitä ja näkökulmia. Porvoo/Helsinki/Juva: WSOY tai Valintamenettely: Hakemuksen määräajassa toimittaneet pyrkijät osallistuvat ilman eri kutsua kirjalliseen valintakokeeseen. Valinta tapahtuu kiintiöittäin kirjallisen kokeen (A-ja B-kiintiöt, 10 ja 10 opiskelijaa). Avoimia yliopistoopintoja vähintään 60 op suorittaneet (C-kiintiö, 10 opiskelijaa) valitaan kaksivaiheisesti seuraavasti: 1) esivalinta hakemusasiakirjojen perusteella ja 2) haastattelu, johon kutsutaan esivalinnan perusteella. Tilastotietoja v. 2006: Hakijoita 227, alin hyväksymispistemäärä 7/12; 24,75/36 LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS, OULU JA KAJAANI Hakuaika: Valintakoe: VAKAVA-koe klo ja toisen vaiheen valintakoe Oulussa , Kajaanissa Valintakoekirjat: VAKAVA-koe Oulu ja Kajaani: Luokanopettajan koulutus (Oulu ja Kajaani) osallistuvat kasvatusalan valtakunnalliseen valintayhteistyön pilottiin, jossa yhteinen kirjallinen koe toteutetaan samanaikaisesti kaikissa pilottiin osallistuvissa yksiköissä. Valintakoemateriaali on saatavilla tiedekunnan verkkosivustolla Valintamenettely: Valinta on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on VAKAVA-kirjallinen koe. Toiseen vaiheeseen hakijat kutsutaan kirjalliseen kokeen perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Oulussa valintakoe muodostuu kirjallisesta kokeesta ja haastattelusta. Kajaanissa valintakoe muodostuu haastattelusta, kirjallisesta kokeesta ja vapaaehtoisesta matematiikan tai liikunnan näytteestä. Tilastotietoja v. 2006: Hakijoita Oulu (1. sij.) 389, Kajaani (1.sij.) 329, alin hyväksymispistemäärä Oulu 13,75/18, Kajaani 13,25/18 TAIDE- JA TAITOPAINOTTEINEN LUOKANOPETTAJAN KOULUTUS, OULU Hakuaika: Valintakoe: VAKAVA-koe klo 14-16; toisen vaiheen valintakoe Valintakoekirjat: VAKAVA-koe Oulu: Tämä luokanopettajan koulutus hyödyntää VAKAVA-koetta, mutta koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella, johon liitetään kirjoitelma. Yhteinen kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan samanaikaisesti kaikissa pilottiin osallistuvissa yksiköissä. Valintakoemateriaali on saatavilla tiedekunnan verkkosivustolla Valintamenettely: Valinta on kaksivaiheinen. Valintakokeisiin kutsutaan hakijat, joista osa kutsutaan esivalinnan kirjallisen kokeen ja kirjoitelman yhteispistemäärän perusteella ja loput yksinomaan kirjoitelman perusteella. Lopullinen 5

6 valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Valintakoe muodostuu ilmaisunäytteestä ja haastattelusta sekä ryhmätilanteesta. Tilastotietoja v. 2006: Aiempia tilastoja ei ole olemassa, koska koulutusta ei ole järjestetty aikaisemmin. TEKNOLOGIAPAINOTTEINEN LUOKANOPETTAJAKOULUTUS, OULU Hakuaika: Valintakoe: VAKAVA-koe klo 14-16; toisen vaiheen valintakoe Valintakoekirja: Tämä luokanopettajan koulutus hyödyntää VAKAVA-koetta, mutta koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella, johon liitetään vaadittavat hakemusasiakirjat. Yhteinen kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan samanaikaisesti kaikissa pilottiin osallistuvissa yksiköissä. Valintakoemateriaali on saatavilla tiedekunnan verkkosivustolla Valintamenettely: Valintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa osallistutaan VAKAVA-kokeeseen. Toisessa vaiheessa valitaan hakemusasiakirjojen perusteella valintakokeisiin kutsuttavat pyrkijät. Lopullinen valinta muodostuu VAKAVA-kirjallisesta kokeesta, aineistokokeesta ja teemahaastattelusta. Tilastotietoja v Hakijoita 121, alin hyväksymispistemäärä 12,25/16 MASTER OF EDUCATION, INTERNATIONAL PROGRAMME KOULUTUS, OULU Hakuaika: Valintakoe: Valintakoekirjat: Clayton, Jacklyn Blake. One classroom, Many Worlds. Teaching and Learning in Cross-Cultural Classroom. Portsmouth, NH: Heinemann tai Nieto, S. Affirming Diversity. The Sociopolitical context of Multicultural Education. Allyn&Bacon, 4 th. ed tai aiemmat painokset. Valintamenettely: Valintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan hakemusasiakirjojen perusteella valintakokeisiin kutsuttavat pyrkijät. Lopullinen valinta muodostuu kirjakuulustelusta ja englanninkielisestä yksilöhaastattelusta. Tilastotietoja v. 2006: Hakijoita 89, alin hyväksymispistemäärä 10,25/15 VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS, OULU Hakuaika: Valintakoe: VAKAVA-koe klo ja toisen vaiheen valintakoe Valintakoekirjat, Oulu: Varhaiskasvatuksen koulutus (Oulu) osallistuu kasvatusalan valtakunnalliseen valintayhteistyön pilottiin, jossa yhteinen kirjallinen koe toteutetaan samanaikaisesti kaikissa pilottiin osallistuvissa yksiköissä. Valintakoemateriaali on saatavilla tiedekunnan verkkosivustolla Valintamenettely: Valinta on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on VAKAVA-kirjallinen koe. Toiseen vaiheeseen hakijat kutsutaan kirjalliseen kokeen perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Oulussa valintakoe muodostuu kirjallisesta kokeesta, ryhmätilanteesta, haastattelusta ja vapaaehtoisesta ilmaisunäytteestä. Tilastotietoja v. 2006: Hakijoita Oulu (1.sij.) 229, Kajaani (1.sij.) 194, alin hyväksymispistemäärä Oulu 12,125/17, Kajaani 12,25/18 MUSIIKKIKASVATUKSEN KOULUTUS, OULU Hakuaika: Valintakoe: 1. vaihe ja 2. vaihe Valinta: Valintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan hakijan valmiuksia vapaassa säestyksessä ja säveltapailussa. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan noin 40 hakijaa ensimmäisessä vaiheessa saadun pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Toinen vaihe muodostuu opetustuokiosta ja haastattelusta, musisointivalmiuksista sekä pää- ja sivuinstrumenttien kokeista. Toiseen vaiheeseen liittyy lisäksi aineistokoe ja teoriakoe. Tilastotietoja v. 2006: Hakijoita 65, alin hyväksymispistemäärä 15,42/25 RUOTSIN KIELEN KIELIKYLPYYN PAINOTTUVA KOULUTUSKOKEILU, KAJAANI Hakuaika: Valintakoe: klo 14-16, VAKAVA-koe Kajaanissa, klo kirjakuulustelu Kajaanissa sekä Vaasan yliopistossa Valintakoekirjat: Koulutus osallistuu kasvatusalan valtakunnalliseen valintayhteistyön pilottiin, jossa yhteinen kirjallinen koe toteutetaan samanaikaisesti kaikissa pilottiin osallistuvissa yksiköissä. Valintakoemateriaali on saatavilla tiedekunnan verkkosivustolla Ruotsinkielisen kirjallisen kokeen teos: Laurén, Ch. (1999) Språkbad. Forskning och praktik. Vasa universitet S ja Ruotsinkielisen teokseen vastataan ruotsin kielellä. 6

7 Valintamenettely: Valintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on VAKAVA-kirjallinen koe ja kirjakuulustelu. Toiseen vaiheeseen hakijat kutsutaan kirjalliseen kokeen perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Valintakoe muodostuu yksilöhaastattelusta, ruotsin kielen kirjallisesta kokeesta ja ruotsin kielitaidon testauksesta. Aloituspaikat: 16 Tilastotietoja v. 2006: Hakijoita 33, alin hyväksymispistemäärä 8,25/20 LASTENTARHANOPETTAJAN TUTKINNON TAI LTO-KELPOISUUDEN SISÄLTÄVÄN KASVA- TUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINNON SUORITTANEIDEN VALINTA VARHAIS- KASVATUKSEN KOULUTUKSEEN, KAJAANI Hakuaika: Valintakoe: Valintakoekirja: Lindqvist, G. Leikin mahdollisuudet. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä Valinta: Valintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan valintakokeeseen kutsuttavien pyrkijöiden hakukelpoisuus. Toinen vaihe eli valintakoe muodostuu kirjakuulustelusta, aineistokokeesta ja tutkimusaiesuunnitelmasta. Tilastotietoja v. 2006: Hakijoita 24, alin hyväksymispistemäärä 8/15 LISÄTIEDOT Lopulliset tiedot valintaperusteista esitetään Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan valintaoppaassa vuodelle Valintaan liittyviä lisätietoja saa kasvatustieteiden tiedekunnan kansliasta, puh. (08) tai sähköpostitse sekä tiedekunnan kotisivulta wwwedu.oulu.fi. 7

8 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA ENNAKKOTIETOA OPISKELIJAVALINNASTA 2007 Tiedekunnan valintaperusteet vahvistetaan marras- joulukuussa ja virallinen valintaopas ilmestyy keväällä Kaikki tiedot tulee tarkastaa virallisesta valintaoppaasta. Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle. Opiskelijat valitaan seuraaviin koulutusohjelmiin (arvio aloituspaikoista suluissa, ei vahvistettu): * Biokemian ko (25) * Geotieteiden ko (20) * Matemaattisten tieteiden ko (100) * Biologian ko (50+1) * Kemian ko (65) * Tietojenkäsittelytieteiden ko, Oulu (140) * Fysikaalisten tieteiden ko (95) * Maantieteen ko (35) * Tietojenkäsittelytieteiden ko, Kajaani (20) Hakuaika päättyy torstaina klo Valinta voidaan suorittaa (vaihtelee koulutusohjelmittain) 1) Suoravalinnalla (yo-todistuksen arvosanalla / arvosanoilla esim. matematiikan tai ainereaalin tietty (esim. kemia, fysiikka) arvosana laudatur / eximia); 2) Valintakokeella. Valintakoe on useimmiten pakollinen 3) Valintakokeen ja ylioppilastodistuksesta laskettujen yhteispisteiden perusteella siten, että koulutusohjelmat voivat soveltaa valinnoissaan joko kaikkia tai vain osaa kohtien 1) - 3) vaihtoehdoista. Todistuspisteet lasketaan joka koulutusohjelmassa siten, että ylioppilastodistuksen arvosanoista voidaan huomioida: 1) matematiikan koe (eri pisteet pitkä / lyhyt); 2) äidinkielenkoe; 3) soveltuva ainereaalikoe / soveltuvat ainereaalikokeet (2006 jälkeen ylioppilaaksi kirjoittaneet) tai reaalikoe joko kokeena ja / tai siitä eroteltuina ainekohtaisina pisteinä (ennen 2006 ylioppilaaksi kirjoittaneet). Jos suorittanut sekä vanhan reaalikokeen että uuden ainereaalikokeen, huomioidaan paras; 4) vieraan kielen koe (eri pisteet pitkästä A-kieli tai lyhyt kieli) (jos vieraan kielen kokeita enemmän niin paras arvosana huomioidaan) Huom! Ruotsin / suomenkieli ei ole vieras kieli; 5) lukion päästötodistuksen arvosanoista voidaan antaa pisteitä eri koulutusohjelmissa myöhemmin päätettävällä tavalla. Painotukset eri arvosanoista annettavista pisteistä ovat sitten koulutusohjelmakohtaiset. VALINTAKOEVAATIMUKSET (ennakkotiedot) Biokemian valintakoe seuraaviin oppikirjoihin (vaihtoehtoisesti jompikumpi): Jyrki Heino ja Matti Vuento. Solubiologia, WSOY, 2. uudistettu painos (ISBN ), Porvoo 2004 tai Jyrki Heino ja Matti Vuento. Biokemian ja solubiologian perusteet. WSOY, 1. Painos (ISBN: ), 2006 Biokemian valintakokeessa voi olla monivalintatehtäviä, määrittely- ja/tai esseetyyppisiä kysymyksiä. Biologian yhteisvalinnan valintakoe 1. Biologian valintakokeessa on kolme pakollista tehtävää ja lisäksi valinnaisia tehtäviä, joista vastataan kahteen. Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion vuoden 1994 opetussuunnitelmaan (pakolliset kurssit ja syventävät opinnot) ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon. 2. Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu. 3. Tehtävät arvostellaan kokonaispistein ja jokaisesta tehtävästä on mahdollista saada 48 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on 240 pistettä. Jos hakija vastaa useampaan kysymykseen (maksimi kolme pakollista ja kaksi valinnaista), arvostelussa parhain tai parhaimmat vastaukset jätetään huomioimatta. Fysiikan valintakoe Fysiikan valintakoe perustuu lukion fysiikan koko oppimäärään (vähintään 8 kurssia). Fysiikan kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. 8

9 siten, että luetaan kirjat Geologian valintakoe 1. Martti Lehtinen, Pekka Nurmi ja Tapani Rämö: Suomen Kallioperä vuosimiljoonaa. Suomen Geologinen Seura, Gummerus Jyväskylä 1998, ISBN Luvut 2-3 eli sivut sekä 2. Veli-Pekka Salonen, Matti Eronen ja Matti Saarnisto: Käytännön maaperägeologia. Kirja-Aura Turku 2002, ISBN Sivut Geologian kokeessa on kuusi (6) kysymystä, joista vastataan neljään (4). Vastatuista kysymyksistä kahden (2) pitää olla maaperägeologian ja kahden (2) geologian ja mineralogian aiheesta. Kysymykset arvostellaan pistein Jos kokeeseen osallistuva vastaa enempään kuin kahteen (2) maaperägeologian tai geologian ja mineralogian kysymykseen, arvostelussa yhteispisteissä parhain tai parhaimmat vastaukset jätetään huomioimatta. Geologian kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Kemian valintakoe Kemian valintakoe perustuu lukion kemian koko oppimäärään (vähintään 4 kurssia). Kemian valintakokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Maantieteen valintakoe Maantieteen valintakoe perustuu lukion maantieteen oppimäärään (lukion kurssit 1 4) ja sen soveltamiseen. Maantieteen valintakokeessa voi olla monivalintatehtäviä, määritelmäkysymyksiä ja/tai esseetyyppisiä kysymyksiä. Maantieteen kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Matematiikan valintakoe Matematiikan valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan pakolliseen oppimäärään (vähintään 10 kurssia). Matematiikan kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Mahdollinen valintakoekirja ilmoitetaan myöhemmin! Tietojenkäsittelytieteen valintakoe: VALINTAKOKEIDEN AIKATAULUT (ennakkotiedot) biokemian koe ke kemian koe to biologian yhteisvalintakoe to maantieteen koe ma fysiikan koe ma 4.6. matematiikan koe ma geologian koe ti tietojenkäsittelytieteen koe ma 4.6. TILASTOTIETOJA VUODEN 2006 OPISKELIJAVALINNASTA Hakemuksia ensisijaisia hyväk- alin hyväksymisyhteensä hakemuksia sytty pistemäärä (1) Biokemian ko ,625 / Biologian ko (2) / 296 Fysik. tiet. ko ,00 / Geotieteiden ko ,00 / Kemian ko / Maantieteen ko / Matemaatt. tiet. ko / Tietojenkäs.tieteiden ko (Oulu) / Tietojenkäs.tieteiden ko (Kajaani) / (1) Valintakokeen ja todistuspisteiden (yhteispisteiden) perusteella hyväksytyt. (2) Biologian yhteisvalinnan kaikkien hakemusten määrä sekä ensisijaisten hakemusten määrä Oulun yliopistoon. Biokemian, geotieteiden (geologiapainotteinen), kemian, maantieteen tai tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmiin suoraan valintakokeella hyväksyttyjen alin valintakoepistemäärä (suluissa ylin mahdollinen pistemäärä): 9

10 biokemian koe 33,125 (60) ( = kemian ja biokemian kokeen summa / 2) geologian koe 41 (60) kemian valintakoe 47 (60) maantieteen valintakoe 37 (60) tietojenkäsittelytiet. valintakoe (Oulu) 45 (60) tietojenkäsittelytiet. valintakoe (Kajaani) 45 (60) 6. Lisätiedot Lopulliset tarkemmat tiedot valintaperusteista esitetään Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan valintaoppaassa vuodelle Valintaan liittyviä lisätietoja saa luonnontieteellisen tiedekunnan kansliasta, puh. (08) tai sähköpostitse sekä www-sivulta 10

11 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 1. Koulutusalat Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa annetaan perustutkintoon johtavaa koulutusta seuraavissa koulutusja tieteenalaohjelmissa: lääketieteen koulutusohjelma hammaslääketieteen koulutusohjelma hyvinvointitekniikan koulutusohjelma hoitotieteen tieteenalaohjelma terveystieteiden opettajan koulutusohjelma terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma ( ei opiskelijavalintaa v. 2007) radiografian tieteenalaohjelma 2. Vuoden 2007 opiskelijavalinnan aloituspaikat, hakuaika ja valintakokeen ajankohta Koulutus- tai tieteenalaohjelma Aloituspaikat Valintakoe Valintakoepaikkakunta Hoitotieteen tieteenalaohjelma Oulu klo Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Oulu klo Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Oulu klo Radiografian tieteenalaohjelma Oulu klo Avoimen yliopiston väylä: hoitotieteen tieteenalaohjelma enintään Oulu terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma radiografian tieteenalanohjelma Avoimen yliopiston väylän kautta hakevien pitää saavuttaa 75% pisteraja normaaliväylän alimmasta pistemäärästä. enintään 3 enintään 3 klo Lääketieteen koulutusohjelma Oulu klo Hammaslääketieteen koulutusohjelma Oulu tai Kuopio klo Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma klo Oulu Hakuaika kaikkiin koulutus- ja tieteenalaohjelmiin päättyy maanantaina klo Valintojen yleiskuvaus Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmiin valitaan uusia opiskelijoita joko ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saatavien yhteispisteiden tai pelkkien valintakoepisteiden perusteella. Lääketieteen koulutusohjelmaan voidaan valita varsinaisen aloituspaikkamäärän ulkopuolella omana kiintiönään enintään yksi saamen kielen taitoinen hakija. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen. Hakija voi pyrkiä lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutusohjelmaan vain yhteen yliopistoon ja vain jompaan kumpaan koulutukseen kerrallaan. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelmaan valinta tapahtuu valintakoepisteiden tai ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saatavien yhteispisteiden perusteella. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen. Hoitotieteen, terveyshallintotieteen ja radiografian tieteenalaohjelmiin sekä terveystieteiden opettajan koulutusohjelmaan hyväksyttäviltä vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva terveysalan tutkinto. Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmaan voidaan hyväksyä enintään kolme korkeakoulukelpoisuuden saavuttanutta hakijaa, joilla ei ole soveltuvaa terveysalan tutkintoa. Kaikkien hakijoiden, myös avoimen yliopiston väylän kautta hakevien, on osallistuttava valintakokeisiin, sillä opiskelijavalinta tapahtuu valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella. 11

12 4. Valintakoevaatimukset Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat: Suomenkieliseen valintakokeeseen vastaaville: Hiltunen, E., Holmberg, P., Kaikkonen, M., Lindblom-Ylänne, S., Nienstedt, W. & Wähälä, K. (toim.): Galenos. Ihmiselimistö kohtaa ympäristön painos (2006) tai 6. uudistettu painos (2005), WSOY, Porvoo. ISBN X (molemmissa painoksissa sama) Ruotsinkieliseen valintakokeeseen vastaaville: Hiltunen, E., Holmberg, P., Kaikkonen, M., Lindblom-Ylänne, S., Nienstedt, W. & Wähälä, K. (red.): Galenos. Människokroppen möter omgivningen, 3. reviderade upplagan, (2005) WSOY ISBN Vanhat painokset eivät kelpaa. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma: Fysiikan valintakoe perustuu lukion fysiikan koko oppimäärään. Kemian valintakoe perustuu lukion kemian koko oppimäärään. Erillisiä oppikirjoja ei ole määritelty. Hoitotieteen tieteenalaohjelma ja terveystieteiden opettajan koulutusohjelma: 1. Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 1. tai 2. painos. WSOY, Juva, 1997 tai 1998, Luvut 1,2, 4 ja Lauri, S. & Elomaa, L. Hoitotieteen perusteet. 3. tai 4. painos. WSOY, Juva 1999 tai Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. Etiikka hoitotyössä. 2.painos, Sivut WSOY, Juva Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma: Nikkilä J. & Paasivaara L. Arjen johtajuus Sairaanhoitajaliitto. Helsinki. Vuori, J. (toim.) Terveys ja johtaminen: terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisöissä jaksot I IV. WSOY, Helsinki. Radiografian tieteenalaohjelma: Paunonen M. & Vehviläinen Julkunen K. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka Luvut 2, 4 ja 5. ICRP Publication Low-dose Extrapoltation of Radiaton-related Cancer Risk. Annals of the ICRP Vol. 35(4): 1-39, Järvinen H Säteilyturvallisuus ja laatu. Paile W Säteilyn terveysvaikutukset. Luvut 3, 5, 7 ja Tietoja vuosien 2005 ja 2006 opiskelijavalinnoista Hakeneet Hyväksytyt alin hyväksytty pistemäärä Hakukohde Lääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen koulutusohjelma tod+koe /114 koe / tod+koe /114 tod+kkoe 79.0 / 114 koe 54.0 / 76 tod+koe / 114 koe / 76 koe /76 Hyvinvointitekniikan.ko / / 120 Hoitotieteen tao /18 5 / 20 Terveyshallintotieteen tao / / 18 Terveystieteiden op. ko / / 20 Avoimen yliopiston väylä hoitotiede terveyshallintotiede / / / / Lisätiedot 12

13 Lopulliset tarkemmat tiedot valintaperusteista esitetään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintaoppaassa vuodelle Opiskelijavalintaan liittyviä lisätietoja saa lääketieteellisen tiedekunnan kansliasta, puh. (08) ja , sähköpostitse sekä www-sivulta 13

14 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 1. YLEISTÄ Kauppatieteellisen alan opiskelijavalinta 2007 toteutetaan yhteisvalintana Oulun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Joensuun yliopiston, Kuopion yliopiston, Lapin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun kauppakorkeakoulun ja Vaasan yliopiston kesken. Yhteisvalinnassa hakija voi hakea enintään kolmeen yliopistoon samalla hakulomakkeella ja samalla valintakokeella. Oulun yliopiston Taloustieteiden tiedekunnassa voi sisäisessä haussa hakea neljään eri pääaineeseen. Ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä valitaan noin 10% valittavien opiskelijoiden määrästä. Yhteispistevalintapisteiden perusteella valitaan noin 50 % valittavien opiskelijoiden määrästä. Lisäksi valitaan koepistevalintapisteiden perusteella noin 40% valittavien opiskelijoiden määrästä. Yhteisvalinnan valintamenettely kokonaisuudessaan sekä valtakunnalliset ja yliopistokohtaiset valintaperusteet on kuvattu Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintaoppaassa Yhteisvalinnan valintaopas valintaperusteineen sekä hakijoille suunnattua tietoa Oulun yliopiston Taloustieteiden tiedekunnasta löytyy tiedekunnan verkkosivuilta ( Valintaopas on myös saatavana paperiversiona Oulun yliopiston opiskelijapalveluista (yhteystiedot lopussa). 2. SISÄISET HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekuntaan hakeva voi hakea kaikkiin neljään pääaineeseen (sisäiseen hakukohteeseen). Pääaineet tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Pääainevaihtoehdot ja aloituspaikkamäärät: - Johtaminen ja organisaatio 20 aloituspaikkaa - Kansantaloustiede 40 aloituspaikkaa - Laskentatoimi 40 aloituspaikkaa - Markkinointi 50 aloituspaikkaa Aloituspaikkamäärä on yhteensä 150. HUOMAUTUS: Taloustieteiden tiedekunnassa on edellisten lisäksi rahoituksen pääaine ja logistiikan pääaine, joihin voi hakea mistä tahansa edellä mainitusta pääaineesta, kun opiskelijan opinnot ovat edenneet riittävän pitkälle (tyypillisesti kolmannen opintovuoden lopulla). 3. VALINTAMENETTELY, AIKATAULU JA VALINTAKOE Yhteisvalinnan valintamenettely on kuvattu yksityiskohtaisesti Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintaoppaassa Opas löytyy Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan verkkosivuilta ( Valintaopas ja hakulomakkeet ilmestyvät tiedekunnan verkkosivuille helmikuun 2007 aikana. Hakuaika alkaa torstaina Hakuaika päättyy perjantaina, klo Valintakoe järjestetään tiistaina, klo Oulun yliopistossa Linnanmaalla. Valintakoe on ns. monivalintakoe. Osa valintakokeesta järjestetään aineistokokeena. Valintakoekirjat: ks. alla tai tiedekunnan verkkosivut. 14

15 4. VALINTATILASTOJA VUODELTA 2006 Hakijoita taloustieteiden tiedekuntaan vuonna 2006 oli yhteensä 902, joista ensisijaisia hakijoita oli 548. Tiedekuntaan valittiin 150 opiskelijaa. 5. LISÄTIEDOT Taloustieteiden tiedekunnan kanslia, os. Taloustieteiden tiedekunta, PL 4600, OULUN YLIOPISTO, p. (08) , , KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAKOEKIRJAT VUONNA 2007: Organisaatiot ja johtaminen Lindroos, Jan-Erik & Lohivesi, Kari Onnistu strategiassa WSOY, 2004, ISBN osat I-II ja liitteet 1-9 (eli osa III ja liitteet jäävät pois) Markkinointi Tikkanen, Henrikki Markkinoinnin johtamisen perusteet. Tehtävät, perusprosessit ja markkinointistrategia Talentum Media Oy, Helsinki 2005, ISBN Luku 2 Markkinoinnin tehtävät kokonaan ja luvusta 3 Markkinoinnin perusprosessit lukuun 3.2 asti (sivut ) Laskentatoimi Kinnunen, Juha & Laitinen, Erkki K. & Laitinen, Teija & Leppiniemi, Jarmo & Puttonen, Vesa Mitä on yrityksen taloushallinto? 3. korjattu painos KY-Palvelu Oy, Keuruu 2006, ISBN Kansantaloustiede Pohjola, Matti & Pekkarinen, Jukka & Sutela, Pekka Taloustiede WSOY, 2006, ISBN Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Kallio, Markku & Korhonen, Pekka & Salo, Seppo Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä, 3. uudistettu painos (pois lukien esimerkit 4.3 ja 4.4) Helsinki 2003, ISBN

16 TEKNILLINEN TIEDEKUNTA ENNAKKOTIETOJA VUODEN 2007 OPISKELIJAVALINNASTA Koulutusohjelmat: Arkkitehtuuri, konetekniikka, prosessitekniikka, ympäristötekniikka, sähkötekniikka, tietotekniikka, informaatioverkostot ja tuotantotalous Hakuajat: Arkkitehtuurin koulutusohjelma: DI-tutkintoon johtavat koulutusohjelmat: Valintakoeajat ja vaadittavat kokeet: Arkkitehtuurin koulutusohjelmat: matematiikan koe ; piirustus- ja suunnittelukokeet DI-tutkintoon johtavat koulutusohjelmat: Valintakokeet eri koulutusohjelmissa ovat seuraavat: matematiikka+piirustus- ja suunnittelukoe: arkkitehtuuri matematiikan ja fysiikan koe: konetekniikka ja tuotantotalous matematiikan ja fysiikan koe/kemian koe: informaatioverkostot, sähkötekniikka, tietotekniikka matematiikan/fysiikan/kemian koe (kahteen osallistuttava, kaksi parasta otetaan huomioon): prosessitekniikka ja ympäristötekniikka. Valintakoevaatimukset: Valintakokeet perustuvat lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian laajoihin oppimääriin. Erillisiä oppikirjoja ei ole määritelty. Arkkitehtuurissa piirustus- ja suunnittelukokeen avulla pyritään arvioimaan hakijan erilaisia ominaisuuksia: kykyä ilmaista itseään, kolmiulotteisuuden tajua, mielikuvitusta sekä kykyä koota annetut osatekijät mielekkääksi kokonaisuudeksi. Valintojen yleiskuvaus: Opiskelijoiden valintatapa vaihtelee alakohtaisesti. Käytössä ovat oheisen taulukon mukaiset valintatavat: DI-koulutus Arkkitehtikoulutus - paperivalinta, enintään 40 %, jonka jälkeen loppuosa - alku- ja koepistevalinta, 70 % - alku- ja koepistevalinta, 80 % - koepistevalinta, 30 % - koepistevalinta, 20 % Todistuksista ja valintakokeista saatavat pisteet ovat seuraavat: DI-koulutus Todistuspisteet, max. -ylioppilastutkintotodistus Valintakoepisteet, max Ensisijaisuuspisteet 3 1 Yhteensä Arkkitehtikoulutus Edellä mainitun paperivalinnan kynnysehdossa on muutoksia aikaisempaan verrattuna. Yliopistot voivat asettaa hakukohdekohtaisesti (koulutusohjelmittain) kynnysehdoksi joko matematiikan, fysiikan tai kemian ylioppilaskirjoituksissa saavutetun arvosanan tai jonkin yhdistelmän edellä mainituista. Matematiikassa kynnysehto on vähintään M tai ylempi, ja fysiikassa tai kemiassa vähintään C tai ylempi. Mikäli kynnysehto on fysiikka tai kemia, myös pitkän matematiikan on oltava hyväksytysti suoritettuna ylioppilastutkinnossa. Katso tarkemmat yksityiskohdat ja koulutusohjelmakohtaiset tiedot yksityiskohtaisemmista valintatiedotteista. 16

17 Valintatilasto v Koulutusohjelma Hakijat ensisijaisesti Hyväksytyt Loppupisteet koepiste yo:t ei-yo:t yht. paperi- alku+ - yht. paperivalinta alku+koepist koepist. valinta koepist. valinta alin pistem. alin.pistem. alin pistem. Tietotekniikka ,11 14,11 Informaatioverkostot ,22 5,00 Sähkötekniikka ,00 12,44 Konetekniikka ,00 5,00 Tuotantotalous ,22 14,11 Prosessitekniikka ,11 Ympäristötekniikka ,00 6,11 Arkkitehtuuri ,18 9,00 Yhteensä Lisätiedot: Lisätietoja saa Oulussa seuraavista paikoista: Teknillisen tiedekunnan kanslia, os. Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, PL 4000, Oulun yliopisto, puh tai , opintoasiainpäällikkö ja Opetuksen sisältöön liittyvistä yksityiskohdista voi tiedustella osaston opintoneuvojalta seuraavasti: - arkkitehtuurin osasto, puh (vaihde) ja - konetekniikan, prosessi- ja ympäristötekniikan (prosessi- ja ympäristötekniikan ko.), sähkö- ja tietotekniikan (sähkötekniikan, tietotekniikan ja informaatioverkostojen ko.) ja tuotantotalouden osasto, puh (vaihde) YLEISNEUVONTA JA HAKULOMAKKEIDEN TILAUS Opiskelijapalvelut PL Oulun yliopisto puh. (08) /3967/3968 sähköposti: www-sivu: Hakulomakkeiden postitus alkaa helmikuussa

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

Ennakkotietoja OPISKELIJAVALINNASTA 2010

Ennakkotietoja OPISKELIJAVALINNASTA 2010 Ennakkotietoja OPISKELIJAVALINNASTA 2010 Hakuaika 1.3 16.4. 2010 Kasvatustieteet Lääketieteet Taloustieteet Teknilliset tieteet Luonnontieteet Humanistiset tieteet SISÄLLYSLUETTELO HAKUMENETTELY VUODEN

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Humanistinen tiedekunta www.oulu.fi/hutk/opiskelu/opiskelijavalinta/index.html. Kasvatustieteiden tiedekunta wwwedu.oulu.fi/opiskelijavalinta/

Humanistinen tiedekunta www.oulu.fi/hutk/opiskelu/opiskelijavalinta/index.html. Kasvatustieteiden tiedekunta wwwedu.oulu.fi/opiskelijavalinta/ HAKIJAN OPAS 2011 HAKIJAN OPAS 2011 Yksityiskohtaiset tiedot eri tiedekuntien opiskelijavalinnasta ja eri hakukohteiden valintaperusteista pisteityksineen löytyvät tiedekuntakohtaisista valintaoppaista,

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

HAKIJAN OPAS 2014 SISÄLLYSLUETTELO HAKIJAN OPAS 2014 HAKIJAN OPAS 2014 Yksityiskohtaiset tiedot eri tiedekuntien opiskelijavalinnasta ja eri hakukohteiden valintaperusteista pisteityksineen löytyvät tiedekuntakohtaisista valintaoppaista,

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin 6edekunta Biokemian

Lisätiedot

ABI-päivät 14. 15.11. 2012

ABI-päivät 14. 15.11. 2012 Vuonna 2012 Heikki Kuoppala ABI-päivät 14. 15.11. 2012 Koulutusohjelmat Biokemia Biologia Fysiikka Geotieteet Kemia Maantiede Matemaattiset tieteet Tietojenkäsittelytieteet * 23 suuntautumisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Kevään 2018 haut. Oulun yliopisto

Kevään 2018 haut. Oulun yliopisto Kevään 2018 haut Kandi + Maisterikoulutukset Opintopolussa 2 2.11.2017 Maisterikoulutukset Opintopolussa 3 2.11.2017 Kandidaatti- ja maisterikoulutus 3 + 2 v - Hae kandidaatti- ja maisterikoulutukseen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

TIETOJA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNASTA 2012

TIETOJA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNASTA 2012 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TIETOJA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNASTA 2012 Yksityiskohtaiset tiedot kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijavalinnasta ja eri hakukohteiden valintaperusteista

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Hakukohteet 2018 Humanistiset ja yhteiskunnalliset alat Historia (sis. aate- ja oppihistorian pääaineen) Informaatiotutkimus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Saamelainen kulttuuri

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi 16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi Hammaslääketieteellinen Hammaslääketiede Humanistinen Aate- ja oppihistoria Englantilainen filologia Englantilainen filologia (aineenopettaja) Germaaninen filologia Historia

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK) Kaivannaisalan tiedekunta (OMS) Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Abipäivät

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 12.-13.11.2014 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulutusala

Luonnontieteellinen koulutusala Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian koulutusohjelma klo 11.45 12.15 Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen 2015 valitse monitieteinen 1 2 valitse monitieteinen Sisällys Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 8 Humanistinen 12 Kasvatustieteellinen 24 Kauppatieteellinen 30 Luonnontieteellinen 34 Lääketieteellinen

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA HAKEMINEN 1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET JA TUKKK:N SISÄÄNOTTOMÄÄRÄT VUONNA 2013 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

HAKUMENETTELY VUODEN 2012 OPISKELIJAVALINNOISSA

HAKUMENETTELY VUODEN 2012 OPISKELIJAVALINNOISSA HAKIJAN OPAS 2012 2 HAKIJAN OPAS 2012 Yksityiskohtaiset tiedot eri tiedekuntien opiskelijavalinnasta ja eri hakukohteiden valintaperusteista pisteityksineen löytyvät tiedekuntakohtaisista valintaoppaista,

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen 2015 valitse monitieteinen 1 2 valitse monitieteinen SISÄLLYS Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 6 Humanistinen 10 Kasvatustieteellinen 22 Kauppatieteellinen 28 Luonnontieteellinen 32 Lääketieteellinen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian koulutusohjelma - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

HAKUMENETTELY VUODEN 2013 OPISKELIJAVALINNOISSA

HAKUMENETTELY VUODEN 2013 OPISKELIJAVALINNOISSA HAKIJAN OPAS 2013 2 HAKIJAN OPAS 2013 Yksityiskohtaiset tiedot eri tiedekuntien opiskelijavalinnasta ja eri hakukohteiden valintaperusteista pisteityksineen löytyvät tiedekuntakohtaisista valintaoppaista,

Lisätiedot

Liite 1 15.6.2016 Oulun yliopisto PL 8000 90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto @ oulu.fi Puh 0294 480 000 Fax 08 344 064 www.oulu.fi 6 Tutkinto-ohjelmaportfolio 2017, aloituspaikkamäärät, lukuvuosimaksut

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake/laaketiede www.uef.fi/hammas n. 2500 perustutkinto-opiskelijaa, viisi eri

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA ENNAKKOTIEDOT

LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA ENNAKKOTIEDOT 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2011 ENNAKKOTIEDOT Tiedekunnan viralliset valintaperusteet julkaistaan myöhemmin joulu-tammikuussa tällä samalla verkkosivulla. Kaikki

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Lääketiede ja Hammaslääketiede

Lääketiede ja Hammaslääketiede Abi-infon ohjelma 2014 Lääketiede ja Hammaslääketiede Lääketiede yliopistonlehtori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Hammaslääketiede kliininen

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Abi-infon ohjelma 2015 Lääketiede ja Hammaslääketiede Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Hammaslääketiede kliininen

Lisätiedot

MINIOPAS 2016 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

MINIOPAS 2016 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA MINIOPAS DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA YHTEISHAUN HAKUAIKA ALKAA KESKIVIIKKONA 16.3. KLO 8.00 JA PÄÄTTYY KESKIVIIKKONA 6.4. klo 15.00 https://opintopolku.fi» DIPLOMI-INSINÖÖRI-

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta OPOJA-yliopistolla. Heikki Kuoppala 01.02.2013

Luonnontieteellinen tiedekunta OPOJA-yliopistolla. Heikki Kuoppala 01.02.2013 Luonnontieteellinen tiedekunta OPOJA-yliopistolla Heikki Kuoppala 01.02.2013 Yleistä Tiedekunta on yksi monitieteisimpiä ja kansainvälisimpiä yksiköitä, jossa perinteiset matemaattisluonnontieteelliset

Lisätiedot

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista kevään yhteishaussa. Yhteishaussa hakeneet: hakijoita 16378 (v. 2015: 16312) valintakokeisiin osallistui 11875 hakijaa hyväksyttyjen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen ala

Matemaattis-luonnontieteellinen ala Biologia Helsinki (Lahti), Oulu, Turku, Jyväskylä Joensuussa hakukohteena biotiede Yhteisvalinta (biohaku.fi), Joensuu ei mukana Yhteispiste- ja valintakoejono Joensuuhun vain todistusvalinta Valintakoetyyppi

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON.

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. ABI-PÄIVÄT 9. 10.11. 2011 Opiskelijapalvelun päällikkö SAKARI JUSSI-PEKKA KOULUTUKSEN STRATEGISET TAVOITTEET Opintojen sujuvoittaminen läpäisy tutkintosaanto Työllistävyys

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

Korkeakoulujen valintojen uudistukset

Korkeakoulujen valintojen uudistukset Korkeakoulujen valintojen uudistukset Riku Hanhinen 10.11. Opintopolku ja muut oppijan palvelut -tilaisuus Johdanto Mikä muuttuu 2018? Mikä muuttuu 2019? Mikä muuttuu 2020? Mistä löydän lisätietoa? 2 Alatunnisteteksti

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 Päävalinnat... 2 Valintaperusteet koulutusohjelmittain... 7 Biokemian koulutusohjelma... 7 Biologian koulutusohjelma... 8 Fysikaalisten

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2013 Virallisesti tiedekunnan valintaperusteet julkaistaan myöhemmin joulu-tammikuussa tällä samalla verkkosivulla. Kaikki tiedot tulee

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista Koulutukset ja aloituspaikat v. 2015 Kasvatustieteiden koulutus 25 Luokanopettajan koulutus 100 (sisältää teknologia- sekä taide-

Lisätiedot

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava 10.11.2010 http://www.med.utu.fi/hoitotiede/ Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 4 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat,

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 TUTKINNOT JA KOULUTUSOHJELMAT Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden tai

Lisätiedot

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7.1 Insinöörikoulutus (*) ja laboratorioanalyytikkokoulutus (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta (**) opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista

Lisätiedot