Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5"

Transkriptio

1 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto 2009

4 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto Eviran ohje 18221/1 Käyttöönotto: Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaostopäällikkö, ylitarkastaja Beata Meinander Tarkastaja Jaana Elo Jakelu: Julkaisu on saatavilla Eviran internetsivuilta osoitteesta Painettua julkaisua voi kysyä Eviran tuonti- ja markkinavalvontayksiköstä puh

5 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Lukijalle Luonnonmukaisen tuotannon valvonnan keskeinen periaate on koko tuotantoketjun kuuluminen valvontaan. Keruualueiden haltijat, keruutuotteiden ostajat sekä keruutuotteita käsittelevät toimijat ovat olennainen osa luomutuotantoketjua ja niiden on kuuluttava luomuval-vontaan luomutuotteita käsitellessään. Tässä julkaisussa on kuvattu ne ohjeet, joita luomukeruualueiden omistajien tai selvittäjien sekä luomukeruutuotteita ostavien ja käsittelevien toimijoiden on noudatettava jotta tuotteita voidaan markkinoida luomutuotteina. Kaikkia luonnonmukaisen tuotannon tuotantosuuntia koskevat ohjeet ovat julkaisussa Eviran ohje 1821/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

6 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Sisällys Lukijalle 3 1 Yleistä Tiivistelmä Säädösperusta Määritelmät Liittyminen valvontaan 8 2 Keruualueen liittäminen järjestelmään Valvontajärjestelmään liittyminen ja alkutarkastus Hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi Alkutarkastus ja päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä Suunnitelmat ja tuotantotarkastus Luomusuunnitelma Vuosisuunnitelma Tuotantotarkastus Luonnonmukaisen keruutuotannon vaatimukset Yleiset edellytykset Keruualueen rajaaminen Muistiinpanot Siirtymävaihe Luonnonmukaisessa tuotannossa sallitut lannoitteet, maanparannusaineet ja torjunta-aineet Keruualueiden selvitystyö Muutokset toiminnassa tai olosuhteissa Valmistustoiminta maatiloilla Tuotteiden kauppakunnostus ja vähäinen käsittely Alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta 16 3 Keruutuotteiden ostotoiminta Valvontajärjestelmään liittyminen Luomukeruutuotteiden ostajan hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi Luomukeruutuotteiden ostajan omavalvontasuunnitelma Alkutarkastus ja päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä Ilmoitus keruutuotteiden ostoista Tuotantotarkstus ja päätös tuotantotarkastuksesta Asiakirjaselvitys Muutokset yrityksen toiminnassa tai olosuhteissa 19

7 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto 3.6 Luomukeruutuotteiden ostotoiminnan vaatimukset Ostotoiminnan yleiset periaatteet Poimijat Tuotteiden käsittely Kirjanpito Toimiminen vain yhden ostajan alihankkijana Luomukeruutuotteiden myynti ostopisteestä suoraan kuluttajille 22 4 Luomutuotteiden kuljetus ja merkinnät Tuotteiden kuljetus Merkinnät vähittäismyynti-pakkauksessa Pakolliset pakkausmerkinnät Vapaaehtoiset merkinnät 23 5 Seuraamukset ja muutoksenhaku Seuraamukset Muutoksenhaku 26 Liitteet

8 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto 1 Yleistä 1.1 Tiivistelmä Syötävien luonnonvaraisten kasvien tai niiden osien keräily ja merkitseminen luonnonmukaisesti tuotetuiksi (luomukeruu) on mahdollista Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 ja komission asetuksen (EY) 889/2008 perusteella. Neuvoston sekä komission asetuksissa määriteltyjä merkintävaatimuksia sovelletaan sellaisenaan luomukeruutuotteisiin. Luomukeruutuotteita tarvitaan mm. luomujatkojalosteisiin (esimerkiksi mustikkajogurtti), mutta myös jalostamattomille tuotteille on kysyntää sekä Suomessa että ulkomailla. Syötävien luonnonvaraisten kasvien tai niiden osien markkinoiminen luonnonmukaisesti tuotettuna edellyttää sekä keruualueen että keruuta harjoittavan viljelijän tai keruuyrittäjän kuulumista luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Lukumääräisesti valvontajärjestelmään kuuluvista luomukeruuta harjoittavista toimijoista valtaosa on luomutiloja, jotka keräävät luomukeruutuotteita omilta metsäalueiltaan. Pinta-alallisesti suurimman osan luomukeruualueesta muodostavat kuitenkin pääosin harvaan asutuille valtion maille sijoittuvat Lapin, Koillismaan ja Kainuun keruualueet. Vuonna 2008 Suomessa oli luomukeruualueita yli 7,5 miljoonaa hehtaaria. Keruualueen voi liittää luomuvalvontajärjestelmään joko alueen omistaja (esimerkiksi luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluva viljelijä) tai ns. keruualueen selvittäjä. Selvittäjää tarvitaan silloin, kun halutulla keruualueella on useita maanomistajia, eivätkä maanomistajat itse ole kiinnostuneita liittämään omistamiaan luonnonvaraisia alueita luomuvalvontajärjestelmään. Tällöin selvittäjä tekee kaikkien maanomistajien tai heidän edustajansa kanssa (yleensä metsänhoitoyhdistys) sopimuksen luomutuotanto-ohjeiden noudattamisesta keruualueella, laatii luomukeruualueista kartat ja liittää alueet luomuvalvontaan. Selvittäjänä toimii yleensä joko selvitystyöhön erikoistunut yritys tai yhteisö. Selvittäjä voi olla myös keruutuotteita ostava yrittäjä. Luomuvalvontaan liityttäessä hakijan on annettava luotettava selvitys siitä, ettei aiotulla luomukeruualueella ole käytetty viimeisen kolmen vuoden aikana muita kuin toimeenpanoasetuksessa sallittuja tuotantopanoksia (lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet). Lisäksi on sel-vitettävä, miten luomukeruualueen tiedot pidetään vuosittain ajan tasalla. Hakemuksen liit-teenä on toimitettava myös metsänomistajien sitoumus siitä, että luomukeruualueella käytetään yksinomaan neuvoston asetuksessa sallittuja tuotantopanoksia. Luomukeruuta harjoittavat toimijat ja luomukeruualueet tarkastetaan samaan tapaan kuin luomuvalvontaan kuuluvat maatilatkin. Luomukeruualueen alkutarkastuksessa selvitetään toiminnan organisointi, keruualuekarttojen luotettavuus ja hakijan edellytykset noudattaa luomutuotantoehtoja sekä mm. alueella olevat mahdolliset saastelähteet. Tarvittaessa voidaan ottaa maaperä- tai kasvustonäytteitä. Luomukeruutuotanto ei myöskään saa vaikuttaa kerättävien lajien luonnollisen elinympäristön tasapainoon tai vaarantaa lajin säilymistä

9 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto alueella. Tarvittaessa voidaan edellyttää asiasta paikallisen ympäristöviranomaisen lausuntoa. Valvontajärjestelmään hyväksytty toimija ja keruualue tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Luomutarkastukseen kuuluu mm. keruualueen, toimijan kaikkien keruutuotantoon liittyvien käsittely-, jalostus- ja pakkaustilojen sekä keruutuotantoon liittyvän dokumentoinnin tarkastus. Sekä alku- että tuotantotarkastuksesta vastaa joko alueellisen TE-keskuksen virkamies tai Eviran valtuuttama tarkastaja. Luomukeruualueiden valvonnan ohjauksesta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, tuonti- ja markkinavalvontayksikkö. Luomukeruutuotteiden poimijoiden ei tarvitse liittyä luomuvalvontaan, mutta poimijoiden on sitouduttava vuosittain ennen poiminnan aloittamista kirjallisesti luomupoimintaohjeiden noudattamiseen. Sitoumus annetaan tuotteiden ostajalle. Luomupoimijaohjeissa kuvataan lyhyesti valvontajärjestelmä ja luomukeruun ehdot. Valtaosa luomukeruutuotteiden poimijoista on suorittanut lisäksi luomukeruutuotteita ostavien yrittäjien järjestämän luomukeruukoulutuksen. Keruutuotannon ohjeisiin sitoutuneet poimijat voivat myydä keräämiään tuotteita ainoastaan valvontajärjestelmään kuuluvalle ostajalle. Ennen poiminnan aloittamista poimijalta edellytetään yhteydenottoa marjojen ostopisteisiin, joissa on nähtävillä kulloinkin voimassa olevan keruualueen kartat ja josta poimija saa tarvittaessa mukaansa karttakopioita luomukeruualueesta. Toimittaessaan luomukeruutuotteita ostopisteisiin poimijoiden on ilmoitettava miltä keruualueelta keruutuotteet on kerätty. Marjankeruusta lähtien keruu- ja tuotantoketjun valvonta kuuluu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuonti ja markkinavalvonta yksikölle. Valtaosa em. yksikön valvontaan kuuluvista luomukeruutoimijoista on keruutuotteita ostavia ja jalostavia marjataloja. 1.2 Säädösperusta Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus (EY) 834/2007 ja komission asetus (EY) 889/2008 määrittelevät vähimmäisvaatimukset Euroopan unionin alueella luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitaville maataloustuotteille ja elintarvikkeille. Nämä luonnonmukaisen keruutuotannon ohjeet noudattavat tämän neuvoston asetuksen vähimmäisvaatimusta. Neuvoston asetuksen luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevat säädökset on Suomessa toimeenpantu Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön panosta annetun lain 1100/1994 (muutettu lailla 273/2003) nojalla annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 846/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta Allekirjoittaessaan hakemuksen valvontajärjestelmään liittymisestä toimija sitoutuu noudat-tamaan edellä mainittuja säädöksiä ja niiden mahdollisia muutoksia. 1.3 Määritelmät Valvontajärjestelmä: Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 (jatkossa neuvoston asetus) ja komission (EY) 889/2008 (jatkossa toimeenpanoasetus) mukainen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmä. Luomu: Lyhenne sanasta luonnonmukainen. Toimija: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tuottaa luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita pitääkseen niitä kaupan. Toimijan vastuulla on varmistaa, että luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksia noudatetaan yritystoiminnassa. Luomukeruutuotannossa toimijoita ovat maanomistaja (jos toimija liittää omat keruualueensa valvontajärjestelmään), keruualueen selvittäjä ja luomukeruutuotteita ostavat ostajat. Luomukeruualue: Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluva luonnon-

10 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto varaisten syötävien kasvien tai kasvinosien keruualue. Luomukeruutuote eli luomuluonnontuote: Neuvoston asetuksen vaatimusten mukaisesti kerätty luonnonvarainen kasvituote. 1.4 Liittyminen valvontaan Toimijan, joka aikoo myydä luonnonmukaisesti tuottamiaan tuotteita luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin merkinnöin, on kuuluttava luonnonmukaisen maataloustuotannon valvontajärjestelmään. Keruualueen selvittäjä: Henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa keruualueen selvittämisestä luomukelpoiseksi. Selvittäjä voi toimia myös ostajana. Luomusuunnitelma: Luomukeruutuotannon toteutuksen ja tuotantotilojen kuvauksen sisältämä suunnitelma, jota edellytetään luomukeruutoimintaa harjoittavilta luomuvalvonta-järjestelmään kuuluvilta maatiloilta sekä keruualueiden selvittäjiltä. Suunnitelma toimitetaan valvontajärjestelmään liittymishakemuksen yhteydessä TE-keskukseen. Luomutuotannossa sallittu tuotantopanos: Toimeenpanoasetuksen liitteissä I ja II mai-nitut lannoitteet, maanparannusaineet ja kasvinsuojeluaineet. Ostaja: Henkilö, yhteisö tai yritys joka toimii luomukeruutuotteiden ensimmäisenä ostajana (kuuluu aina valvontajärjestelmään). Alihankkija: Henkilö, joka ostaa luonnontuotetta toisen ostajan (joka kuuluu valvontajärjestelmään) lukuun. Alihankkija ei ole arvonlisäverovelvollinen keruutuotekaupan suhteen. Ostopiste: Paikka, jossa keruutuotetta ostetaan poimijoilta. Luomupoimija: Henkilö, joka kerää luomukeruutuotteita ja on sitoutunut noudattamaan luomupoimintaohjeita. Luomupoimija ei ole valvontajärjestelmään kuuluva toimija. Luomukeruun omavalvontasuunnitelma: Luomukeruutuotannon toteutuksen ja tuotanto-tilojen kuvauksen sisältämä suunnitelma, jota edellytetään luomukeruutuotteiden ostajalta. Suunnitelma toimitetaan valvontajärjestelmään liittymishakemuksen yhteydessä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Luomukeruutuotannon osalta valvontajärjestelmään liittyy toimija, joka aikoo: 1) Harjoittaa luomukeruuta omistamallaan maalla; 2) Selvittää kolmannen henkilön lukuun keruualueita luomukeruualueiksi tai 3) Harjoittaa luomukeruutuotteiden ostotoimintaa. Hakemuksessa valvontajärjestelmään liittymiseksi toimija sitoutuu: Noudattamaan neuvoston asetuksen vaatimuksia merkinnöistä ja tuotantosäännöistä; Hyväksymään neuvoston asetuksen mukaiset seuraamukset rikkomuksen tai sääntöjenvastaisuuden tapahduttua; Ilmoittamaan valvovalle viranomaiselle (TE-keskus tai Elintarviketurvallisuusvirasto) siitä, jos toimija epäilee, etteivät hänen tuottamansa/valmistamansa tuotteet täytä luomutuotannon vaatimuksia; Ilmoittamaan seuraamustapauksessa (markkinointikielto, erottaminen valvontajärjestelmästä) asiasta tuotteen ostajille kirjallisesti sen varmistamiseksi, että luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät poistetaan kyseisestä tuotannosta; Päästämään tarkastusviranomaisen tarkastamaan tuotantoyksikön kaikki osat (myös mahdollinen tavanomainen tuotantoyksikkö), mukaan lukien kirjanpito ja siihen liittyvät asiakirjat; Antamaan kaikki tarkastuksen tekemisen kannalta tarpeelliset tiedot.

11 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Taulukko 1. Keruutuotannon valvontajärjestelmään liittyminen (Kts. myös taulukko 2) Toiminnan harjoittaja Maanomistaja/ Luomuviljelijä Maanomistaja Keruualueen selvittäjä Poimija Keruutuotteiden ostaja Toiminnan harjoittajalle asetettavat vaatimukset Tuotanto-ohjeen kohta (osa/kappale) Oman keruualueen liittäminen olemassa olevaan luomuyksikköön Liittää omistamansa maa-alueet olemassa olevaan luomuyksikköön Useampien omistajien maa-alueiden liittäminen valvontaan Sitoutuu neuvoston asetuksen ehtoihin sopimuksella Ei liity valvontajärjestelmään Tekee sopimukset maanomistajien tai heidän edustajansa kanssa Liittyy alkutuotannon valvontajärjestelmään (TE-keskus) Sitoutuu luomupoimintaehtoihin Voi myydä luomukeruualueilta poimimiaan marjoja valvontajärjestelmään kuuluvalle ostajalle. Ei liity valvontajärejstelmään. Liittyy elintarvikkeiden valmistuksen valvontajärjestelmään (Evira) Voi ostaa luomumarjaa poimintaehtoihin sitoutuneilta poimijoilta

12 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto 2 Keruualueen liittäminen järjestelmään 2.1 Valvontajärjestelmään liittyminen ja alkutarkastus Hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi Yleiset periaatteet Toimijan, joka haluaa liittää valvontajärjestelmään omistamansa, hallitsemansa tai selvittämänsä keruualueen, on tehtävä hakemus sen TE-keskuksen maaseutuosastolle, jonka alueella pääosa keruualueesta sijaitsee. Hakemus on toimitettava hyvissä ajoin (vähintään 1 kuukausi) ennen aiotun keruukauden alkua, sillä keruutuotteiden markkinoiminen luonnonmukaisesti tuotettuna edellyttää että sekä selvittäjän että ostajan alkutarkastus on tehty. Liittymistä haetaan luomuvalvontalomakkeella nro 1 (peruslomake) ja täydennyslomakkeella 1c (ks. liitteet 1 ja 2) Keruualueen liittäminen olemassa olevaan luomuyksikköön Toimija, jolla on ennestään luomuvalvontaan kuuluva tuotantoyksikkö (pellot, kasvihuone, sienimö tms.) voi liittää omistamansa tai hallitsemansa keruualueet luomuyksikköönsä (ja luomuvalvontaan) lähettämällä hakemuksen (täydennyslomake 1C) valvontajärjestelmään liittymiseksi TE-keskukseen. Hakemuksen liitteenä toimitetaan kohdan mukaisesti päivitetty luomusuunnitelma. Mikäli toimija ei hae kaikkien omistamiensa tai hallitsemiensa luonnonalueiden liittämistä valvontajärjestelmään, on otettava huomioon mitä eri tuotantoyksiköistä on ohjeistettu Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto oppaassa. Tuotantosuunnan muutos edellyttää aina uutta alkutarkastusta Selvittäjän hakemus Myös keruualueen selvittäjä hakeutuu valvontaan luomuvalvontalomakkeella 1 ja 1c, joka toimitetaan TE-keskukseen. Selvittäjä liittää hakemukseensa kohdassa mainitut liitteet Alkutarkastus ja päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä Alkutarkastus tehdään toimijan hakiessa valvontajärjestelmään. Alkutarkastuksessa selvitetään keruualueen soveltuvuus luomutuotantoon ja hakijan edellytykset noudattaa luonnonmukaisen tuotannon ohjeita. Soveltuvuuteen vaikuttaa mm. alueen yhtenäisyys (mahdollisuus harjoittaa keruutuotantoa luotettavasti ja mahdolliset saastelähteet kuten kaatopaikat, sahat, kyllästämöt, ampumaradat ym.). Luomukeruualueen valvonnassa pääpaino on luomualueista kerättävien tietojen ja niiden paikkansapitävyyden valvonnassa sekä luomukeruun toteuttamisessa mukana olevien tahojen luomutuotanto-ohjeisiin liittyvän tiedon tason valvonnalla. 10

13 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Alkutarkastuksen jälkeen TE-keskus päättää toimijan hyväksymisestä valvontajärjestelmään. 2.2 Suunnitelmat ja tuotantotarkastus Luomusuunnitelma Keruualueen liittäminen olemassa olevaan luomuyksikköön Toimija, joka kuuluu jo alkutuotannon osalta luomuvalvontaan, täydentää luomusuunnitelmaansa keruutuotannon osalta. Keruutuotannon luomusuunnitelma sisältää: 1) Toiminnan kuvaus Keruualueiden omistussuhteet; Tuotteiden keruuaika; Kerättävät kasvilajit ja niiden osat; Mahdollinen keruutuotteiden jatkokäsittely tai alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta; Keruutuotteiden varastointi; Keruutuotteiden pakkaaminen ja merkintä; Keruutuotteiden kuljetus. Jos luomutila toimii keruutuotteiden ostajana, ts. ostaa (tai kerää itse) muilta kuin itse valvontajärjestelmään liittämiltään alueilta keruutuotteita, on tilan noudatettava samoja vaatimuksia kuin varsinaisilta ostajilta edellytetään (ks. luku 3). Jos tila harjoittaa näiden ostettujen keruutuotteiden pakkaamista tai alhaiseksi jalostukseksi katsottavaa valmistustoimintaa, ostotoiminta Taulukko 2. Valvontajärjestelmään liittyminen Tuotantosuunta Täydennyslomakkeen numero Sovellettavat tuotanto-ohjeet Peltokasvituotanto mukaan 1 a Luonnonmukaisen tuotannon lukien avomaalla ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja tapahtuva puutarhatuotanto kasvintuotanto ja hedelmänviljely Kasvihuonetuotanto ja 1 b Luonnonmukaisen tuotannon sienten viljely ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto Keruutuotanto 1 c Luonnonmukaisen tuotantannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Kotieläintuotanto 1 d Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 2 - Eläintuotanto Alhainen jalostusasteen 1 e Luonnonmukaisen tuotannon valmistustoiminta ohjeet 8 - Alhainen jalostusaste Lisäysaineiston pakkaaminen, 1 f Luonnonmukaisen tuotannon tukkukauppa ja ohjeet 9 - Lisäysaineisto maahantuonti Rehujen valmistus, 1 g Luonnonmukaisen tuotannon tukkukauppa ja maahantuonti ohjeet 7 - Rehut Elintarvikkeiden valmistus, Luonnonmukaisen tuotannon valmistuttaminen, ohjeet 3 - Elintarvikkeet varastointi ja tukkukauppa sekä maahantuonti Toimintaa valvova viranomainen ja sen numero TE-keskus (FI-EKO-A-XXX) TE-keskus (FI-EKO-A-XXX) TE-keskus (FI-EKO-A-XXX) TE-keskus (FI-EKO-A-XXX) TE-keskus (FI-EKO-A-XXX) Evira (FI-EKO-B) Evira (FI-EKO-B) Evira (FI-EKO-B) Kaikki luonnonmukaisen tuotannon ohjeet ja lomakkeet ovat saatavissa Eviran internet-sivuilta osoitteesta 11

14 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto tarkastetaan alkutuotannon tarkastuksen yhteydessä. Mikäli luomutila kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston valvontaan (ts. tila harjoittaa elintarvikkeiden valmistusta), ostotoiminta tarkastetaan muun luomuelintarvikevalvonnan yhteydessä. 2) Kartat Ennen hakemuksen jättämistä hakijan kannattaa olla yhteydessä TE-keskukseen, jotta luomukeruualueesta voidaan jo etukäteen poistaa tiedossa olevat mahdolliset saastelähteet, sopia kartoissa käytettävistä mittakaavoista ja laajemmilla alueilla myös indeksoinnista (karttalehtijaosta) sekä muista mahdollisista yksityiskohdista. TE-keskus ratkaisee tapauskohtaisesti käytettävän mittakaavan. Mittakaavan on oltava riittävän tarkka luotettavan keruutoiminnan mahdollistamiseksi. Laajoilla ja yhtenäisillä keruualueilla kartan mittakaava voi olla 1: Esimerkiksi keruualueiden reunaosista, saastelähteiden ympäristöstä tai epäyhtenäisiltä alueilta voidaan edellyttää tarkempaa karttaa (esim. 1: ). Karttaan merkitystä luomukeruualueesta tulee myös ilmoittaa arvioitu pinta-ala. Mikäli kartat on piirretty käsin karttapohjalle, on varmistuttava että käytetyn karttapohjan kiinteistörajat ovat ajantasaisia. Ajantasaisin tieto saadaan Maanmittauslaitoksen numeerisesta kiinteistörajaaineistosta, josta on saatavissa tulosteita kartan pohjaksi. Mikäli sopimuksissa mainituista kiinteistöstä vain osa on luomutuotantoehtojen mukaista aluetta tai sopimus koskee vain osaa kiinteistöstä, niin kyseisistä kiinteistöistä tulee olla kartat, joista ilmenevät ne alueet, jotka eivät ole mukana luomutuotantoalueessa. Jokaiseen karttaan on lisäksi merkittävä vuosi, jolloin kartta on laadittu ja hyväksytty käytettäväksi luomukeruualuekarttana. 3) Päivämäärä, jolloin kiinteistöllä on viimeksi käytetty muita kuin toimeenpanoasetuksessa sallittuja tuotantopanoksia. 4) Selvitys siitä, miten varmistetaan että kerättävien lajien olemassa olo ei vaarannu keruualueella keruun seurauksena. 5) Luettelo kiinteistötunnuksista, joita hakemus koskee Selvittäjän luomusuunnitelma Selvittäjän osalta luomusuunnitelma sisältää kohdassa mainittujen kohtien 2, 3, 4, ja 5 lisäksi: 1) Selvitys keruualueen ja toimijan olosuhteista Miten keruualueiden selvitystyö aiotaan vuosittain toteuttaa (esimerkiksi selvitystyöstä vastaavan henkilön tai organisaation nimi); Miten selvitystyön jatkuvuus on turvattu? Jos kyseessä on projekti, projektin kesto ja suunnitelma projektin jälkeisestä selvitystyön toteutuksesta. 2) Sopimukset eri maanomistajien ja/tai metsänhoitoyhdistyksen kanssa Kohdan mukaiset sopimukset maanomistajien tai heidän edustajansa kanssa; Selvitys maanomistajaryhmien ja metsäorganisaatioiden tiedottamisesta; Miten tiedottaminen aiotaan hoitaa: - Keruualueen perustamisvaihees sa; - Jatkossa vuosittain. Kopio maanomistajille toimitetusta ohjeistuksesta on liitettävä hakemukseen Vuosisuunnitelma Toimijan oman metsän vuosisuunnitelma Jokaisen valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tulee jättää vuosittain vuosisuunnitelma. Jos luomutilalla on luomukeruutuotantoa, on keruutuotannon osalta, riippumatta siitä kuuluuko toimija luonnonmukaisen maataloustuotannon tukijärjestelmään vai ei, jätettävä erillinen vuosisuunnitelma, josta selviävät 12

15 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto keräilykasvit ja aiottu keruuaika. Suunnitelma jätetään TE-keskukseen viimeistään viikkoa ennen aiottua keräilyn aloittamista, kuitenkin viimeistään mennessä, luomuvalvontalomakkeella 13 (Liite 4). Toimija saa tuotantotarkastuksesta erillisen päätöksen. Liittyessään valvontajärjestelmään toimija on sitoutunut neuvoston asetuksen ehtojen jatkuvaan noudattamiseen, joten vuosittainen tuotantotarkastuspäätös ei ole edellytys tuotteiden markkinoimiselle luonnonmukaisesti tuotettuna. Jos luomutila toimii keruutuotteiden ostajana, ts. ostaa muilta kuin itse valvontajärjestelmään liittämiltään alueilta keruutuotteita, on vuosisuunnitelma jätettävä elintarviketurvallisuusvirastoon (ks. luku 3) Keruualueen selvittäjän vuosisuunnitelma Keruualueen selvittäjä ilmoittaa vuosisuunnitelmassaan muutokset edellisen vuoden karttatietoihin sekä tiedot ostajista, joille kuluvana vuonna on luovutettu kartat käyttöön. Mikäli maanomistajien sitoumuksissa on tapahtunut muutoksia (irtisanotut sopimukset), on alueen kartat päivitettävä muuttunutta tilannetta vastaavaksi. TE-keskukseen toimitetaan vain ne karttasivut, joissa on tapahtunut muutoksia. Mikäli kartoilta on poistettu alueita, joita on käsitelty luomutuotannossa kielletyillä tuotantopanoksilla, on myös käsittelyalueiden kartat toimitettava TE-keskukseen. Selvittäjän vuosisuunnitelma on jätettävä vuosittain TE-keskukseen vähintään yhtä (1) kuukautta ennen suunnitellun keruun alkua, kuitenkin viimeistään mennessä, luomuvalvontalomakkeella 13 (Liite 4) Tuotantotarkastus Toimijan omistamien keruualueiden tuotantotarkastus Toimijan omistamalla (tai hallitsemalla) keruualueella tapahtuva luomutuotteiden keruu tarkastetaan yleensä alkutuotannon tarkastuksen yhteydessä. Päätös lähetetään tiedoksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle Keruualueen selvittäjän tuotantotarkastus Keruualueen selvittäjän tuotantotarkastuksessa käydään läpi muuttuneet karttatiedot ja tarkastetaan pistokokein valvontajärjestelmään kuuluvat keruualueet. Hyväksytyn tuotantotarkastuksen jälkeen toimija saa päätöksen tuotantotarkastuksesta, josta ilmenevät luomukeruualueeksi hyväksytyt alueet (nimet tai karttalehden numerot). 2.3 Luonnonmukaisen keruutuotannon vaatimukset Yleiset edellytykset Neuvoston asetuksen mukaisesti luonnonvaraisten kasvien tai niiden osien keräämiseen voivat soveltua luontaiset alueet, metsät ja viljellyt alueet joita ei ole käsitelty muilla kuin toimeenpanoasetuksen liitteessä II mainituilla aineilla Yleiset periaatteet Jokainen luomuvalvontaan kuuluva toimija tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Osa tarkastuksista tehdään ennalta ilmoittamatta. Tarkastuksen toimeksiantaa aina TE-keskus. Tuotantotarkastus laskutetaan vahvistetun hinnaston mukaisesti. Luomukeruu ei saa vaikuttaa lajien luonnollisen elinympäristön tasapainoon eikä niiden säilymiseen luomukeruualueella. TE-keskuksen niin edellyttäessä, luomukeruualueen omistajan tai selvittäjän tulee hankkia alueelliselta ympäristökeskukselta lausunto siitä, että keruu ei vaaranna kyseisen kasvilajin esiintymistä keruualueella. Lisäksi on otettava huomioon luonnonsuojelulain (1096/1996) sekä luonnonsuojeluasetuksen (160/1997, muutettu 913/2005) rajoitukset rauhoitettujen kasvien osalta. 13

16 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Luomukeruualueeksi hyväksytyssä yksikössä ei saa säilyttää luonnonmukaisessa tuotannossa kiellettyjä tuotantopanoksia Keruualueen rajaaminen Luotettavan keruutoiminnan varmistamiseksi luomualueiden tulee olla mahdollisimman yhtenäisiä ja rajauksiltaan selkeitä ja maaston luonnollisia rajoja myötäileviä. Luonnollisia rajoja ovat mm. tiet, vesistöt, sähkölinjat yms. Mahdollisiin saastelähteisiin ja luomutuotannossa kielletyillä tuotantopanoksilla käsiteltyihin alueisiin on jätettävä riittävä suojavyöhyke riippuen siitä, millaisesta käsittelystä on kyse. Lentolevityksenä suoritettavat lannoitukset edellyttävät esimerkiksi suurempaa suojaetäisyyttä kuin maasta käsin tapahtuva lannoitteiden levitys Muistiinpanot Kun keruualue liitetään luonnonmukaista tuotantoa harjoittavan tilan luomuyksikköön, on muistiinpanoja pidettävä soveltuvin osin Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto oppaan kohdassa 11.1 mainituista asioista. Erityisesti keruutuotannon osalta muistiin merkittäviä asioita ovat: Keruualueella tapahtuva lannoitteiden, maanparannusaineiden ja torjunta-aineiden käyttö, mukaan lukien hirvikarkotteet (lohkokirjanpitoon; jolloin koko metsäalue voi olla yhtenä lohkona); Päivittäinen keruu (tuotteiden määrät, kg ja taseet); Lopputuotteiden myynnit (tuotteiden määrät, kg ja taseet); Kuluttajille suoraan myydyt tuotteet (pidettävä päivittäin kirjaa, esim. kuinka monta purkkia yrttisekoitusta kunakin päivänä on myyty, vastaanottajien nimiä ei tarvitse kirjata). Muistiinpanoja on säilytettävä viisi (5) vuotta Siirtymävaihe Siirtymävaiheen määräytyminen Neuvoston asetuksen mukaan luomukeruualueen siirtymävaiheen pituus on 36 kuukautta. Tänä aikana toimijan on kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään eikä alueella saa käyttää muita kuin neuvoston asetuksessa sallittuja tuotantopanoksia. Tuotteiden myynti luonnonmukaisesti tuotettuina ei kuitenkaan vielä ole mahdollista Siirtymävaiheen lyhentäminen Luomukeruualueen siirtymävaihetta voidaan lyhentää TE-keskuksen päätöksellä, mikäli hakijalla on esittää hyväksyttävät kirjalliset todisteet, ettei alueita ole käsitelty edeltävänä 36 kuukautena luomutuotannossa kielletyillä tuotantopanoksilla. Metsänhoitoyhdistykseen kuuluvien maanomistajien metsien osalta lausunnon toimittaa metsänhoitoyhdistys. Yritysten metsien osalta tarvitaan lausunto metsien käsittelystä yrityksessä vastaavalta henkilöltä. Valtion metsien osalta lausunnon antaa Metsähallituksen ko. puistoalueen toimivaltainen edustaja. Jos viljelemätön pelto halutaan liittää luomukeruualueeksi, toimijan on toimitettava TEkeskukseen maatalousviranomaisen (esim. kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen) lausunto siitä, ettei peltoa ole käsitelty kolmena edeltävänä vuonna kielletyillä tuotantopanoksilla Siirtymävaiheen pidentäminen Siirtymäajan pidentäminen on mahdollista esimerkiksi, jos tilalla on käytetty ennen luomutuotantoon siirtymistä pitkävaikutteisia torjunta-aineita. Siirtymäajan pidentämisestä päättää TE-keskus Luonnonmukaisessa tuotannossa sallitut lannoitteet, maanparannusaineet ja torjunta-aineet Toimeenpanoasetuksen liitteissä I ja II on määritelty ne lannoitteet, maanparannusaineet ja kasvinsuojeluaineet, jotka soveltuvat 14

17 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto käytettäväksi luonnonmukaisessa tuotannossa. Liitteet löytyvät Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto oppaasta. Keskeisistä lannoitteista luonnonmukaisessa tuotannossa sallittuja ovat mm. luonnon kalsium- ja/tai magnesiumkarbonaatit, puhtaat hivenaineet tai niiden yhdistelmät sekä puuntuhka Keruualueiden selvitystyö Yleistä Mikäli suunniteltuun luomukeruualueeseen sisältyy useiden maanomistajan maita, jokainen alueella toimiva keruutuotteiden ostaja ei välttämättä selvitä itselleen omaa luomukeruualuetta vaan luomukeruualueen selvittää yksi taho (esim. yhdistys tai yritys) kaikkien ostajien puolesta. Selvittäjän tehtävä on selvittää mitkä aiotun keruualueen alueista soveltuvat luomukeruutuotantoon. Selvittäjä: Tekee sopimukset maanomistajien tai heidän edustajiensa kanssa; Laatii ja päivittää vuosittain keruualuekartat; Vastaa siitä, että maanomistajien tiedotus on kunnossa; Toimittaa kartat keruutuotteiden ostajille; Liittää keruualueen valvontajärjestelmään Sopimukset tuotantoehtojen noudattamisesta Luomukeruualueeksi haettavan alueen maanomistajan tai hänen toimivaltaisen edustajansa on sitouduttava kirjallisella sopimuksella luonnonmukaisen tuotannon ehtoihin ennen alueen hyväksymistä luomukeruualueeksi (sopimusmalli liitteenä 5). Keruualueen selvittäjä vastaa sopimusten laadinnasta eri maanomistajaryhmien kanssa. Sopimuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat: Maanomistajan tai hänen toimivaltaisen edustajansa vakuutus siitä, että kiinteistöllä ei ole käytetty kiellettyjä tuotantopanoksia edellisen kolmen vuoden aikana; Maanomistajan sitoumus tarvittaviin luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksiin mukaan lukien keruutuotannon valvonnan kannalta olennaisen kirjanpidon tarkastaminen; Maanomistajan sitoumus irtisanoa sopimus hyvissä ajoin ennen kiellettyjen tuotantopanosten käyttöä kiinteistöllä; Sopimuksen kesto ja irtisanominen; Osapuolten allekirjoitukset. Sopimuksen liitteenä tulee olla kiinteistötunnuslista niistä kiinteistöistä, joita sopimus koskee. Jos kiinteistöjä on runsaasti, riittää maanomistajan kirjallinen suostumus siihen, että tiedot voidaan ottaa suoraan Maanmittauslaitoksen JAKO-tietokannasta. Suuri osa yksityisten maanomistajien maa-alueista on mahdollista saada luomukeruualueeseen metsänhoitoyhdistyksen yleiskokouksen päätöksellä. Käytännössä tämä edellyttää, että metsänhoitoyhdistys tiedustelee jokaisen jäsenensä suostumusta ja sopimus tehdään niiden maanomistajien metsien osalta, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa. Mikäli maanomistajaa kieltäytyy, häntä ei tavoiteta tai omistusolosuhteet ovat epäselvät, kyseisiä alueita ei voida hyväksyä luomukeruualueiksi. Jos luomukeruualueeseen kuuluvan kiinteistön omistusolosuhteet muuttuvat, myyjä on velvollinen ilmoittamaan kiinteistön osatajalle alueen kuulumisesta luomukeruualueeseen. Mikäli maanomistaja aikoo käyttää kiellettyjä tuotantopanoksia luomukeruualueella, tulee maanomistajan irtisanoa sopimus hyvissä ajoin ennen aiottua käsittelyä. Käsittelyä ei voi aloittaa ennen TE-keskuksen päätöstä alueen poistamisesta luomukeruualueesta. Tällaisessa tapauksessa selvittäjä laatii muuttuneesta keruualueesta uuden kartan. 15

18 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Keruualueista tiedottaminen eri osapuolille Selvittäjä vastaa myös siitä, että eri osapuolia tiedotetaan keruutuotannon vaatimuksista vuosittain. Yksityismetsien osalta tiedottamisen voi hoitaa selvittäjä, tai se voidaan antaa metsänhoitoyhdistyksen tehtäväksi. Maanomistajien vuotuinen tiedotus, jossa muistutetaan tehdyistä sitoumuksista, on erityisen tärkeää virheiden välttämiseksi. Tiedotuksen voi hoitaa joko selvittäjä, maanomistajan edustaja (esimerkiksi metsänhoitoyhdistys) tai joku kolmas taho. Mikäli tiedotuksesta vastaa joku muu kuin selvittäjä, selvittäjä sopii siitä, miten tiedotus maanomistajille tapahtuu. Yhteisöjen ja yritysten omistamien metsien osalta sovitaan siitä, miten yritykset ja yhteisöt tiedottavat keruualueiden sijainnista metsiensä käytöstä vastaaville työntekijöille. 2.5 Valmistustoiminta maatiloilla Tuotteiden kauppakunnostus ja vähäinen käsittely TE keskus valvoo luomumaataloustuotantoa eli tilalla tapahtuvia toimintoja, joiden tarkoituksena on omalla tilalla tuotettujen (jalostamattomien) maataloustuotteiden tuottaminen, pakkaaminen ja niiden merkitseminen luonnonmukaisesti tuotetuiksi. Myös maatilalla tapahtuva tilan omien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden kauppakunnostus, pesu, kuivaaminen ym. vähäinen käsittely kuuluvat TE -keskuksen valvontaan. TE-keskuksen valvontaan kuuluvaa vähäistä käsittelyä on mm yrttien tai marjojen kuivaaminen. 2.4 Muutokset toiminnassa tai olosuhteissa Mikäli toimijan toiminnassa tai siihen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia, niistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus TE-keskukseen. Ilmoitus on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa muutoksesta luomuvalvontalomakkeella 10 (Liite 3). Olennaisia muutoksia ovat: Luonnonmukaisentuotannon rekisteriin merkityn toimijan vaihtuminen. Uudelta toimijalta edellytetään kirjallista sitoumusta valvontajärjestelmään liittymisen ehtoihin. Vanhan toimijan tulee kirjallisesti erota valvontajärjestelmästä; Tilan/yrityksen tai sen osien omistus, vuokra tai hallintaoikeuden muutokset; Ilmoitus luonnonmukaisentuotannon valvontajärjestelmästä eroamisesta; Vuosisuunnitelman muuttuminen Alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa pääsääntöisesti luomuelintarvikkeiden valmistajien ja maahantuojien luomuvalvonnasta. Tästä on poikkeuksena maatiloilla tapahtuva tilan omien tuotteiden alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta, joita valvoo TE-keskus alkutuotannon tarkastusten yhteydessä. Alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta on oma tuotantosuuntansa ja sen aloittamisesta on tehtävä hakemus TE-keskukseen lomakkeella 1e. Esimerkkejä: Sienten ryöppääminen; Marjojen tms. jäädyttäminen; Luomuraaka-aineiden sekoittaminen keskenään, kuten yrttisekoitusten, mehujen (täysmehu ilman sokeria) ja soseiden valmistus; Edellä mainittujen tuotteiden pakkaaminen ja merkitseminen luomutuotteiksi valmistuksen jälkeen. Tarkempia ohjeita saa Eviran julkaisusta Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostusaste. 16

19 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto 3 Keruutuotteiden ostotoiminta 3.1 Valvontajärjestelmään liittyminen Luomukeruutuotteiden ostajan hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi Keruutuotteiden ostajan on kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Hakemus ja sen liitteenä omavalvontasuunnitelma toimitetaan Eviran tuonti ja markkinavalvontayksikölle. (Hakemus on liitteenä 6 ja sen saa viraston internetsivuilta Keruutuotteiden ostajan tulee jättää hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi hyvissä ajoin, vähintään 2 kk ennen toiminnan aloittamista, sillä ostotoimintaa ei voi aloittaa ennen kuin toimijalle on suoritettu alkutarkastus ja toimija on hyväksytty valvontajärjestelmään. Luomukeruutuotteiden ostotoiminnan hakemuksen liitteenä tulee olla: Kopio TE -keskuksen maaseutuosaston päätöksestä keruualueen hyväksymisestä luomukeruualueeksi; Ostotoiminnan omavalvontasuunnitelma. Ostajalla tulee olla käytettävissään kyseisestä alueesta TE -keskuksen hyväksymät kartat. Lisäksi edellytetään vuosittaista ilmoitusta keruutuotteiden ostoista, ks. tark. kohta 3.3. Päätökset ja kartat voivat ostajat hankkia keruualueen selvittäjältä. Tultuaan hyväksytyksi valvontajärjestelmään voi ostaja toimia koko maassa Luomukeruutuotteiden ostajan omavalvontasuunnitelma Luomukeruutuotannon ostajan toiminnastaan laatima omavalvontasuunnitelma on edellytys luomukeruutuotteita ostavan yrityksen hyväksymiselle luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Luomukeruutuotannon ostotoiminnan omavalvontasuunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat asiat luonnonmukaisen tuotannon osalta: 1) Yrityksen toiminnan kuvaus, josta ilmenee: Toimitilojen kuvaus (ostopisteet, käsittely- ja varastointitilat); Tuotteet, joita aiotaan ostaa; Kuvaus tuotteiden käsittelystä (esim. puhdistus, pakastus, pakkaaminen); Luettelo keruutuotteiden käsittelyssä ja varastoinnissa käytettävistä koneista ja laitteista. 2) Ostotoiminnan organisoinnin esittely Mahdollisten alihankkijoiden yhteystiedot; Alihankkijoiden ostopisteiden sijainti ja kuvaus; Alihankkijoiden kanssa tehtävä sopimus luomutuotantoehtojen noudattamisesta ja suostumus tarkastusten tekemiseen. 3) Selvitys siitä, miten poimijoiden ohjeistus ja luettelointi suoritetaan Karttojen nähtävilläpito ja karttakopioiden saatavuus ostopisteissä; 17

20 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Poimijaohjeiden saatavuus ostopisteissä sekä poimijoiden luetteloinnin suorittaminen; Poimijaluetteloiden säilytys keruukauden jälkeen. 4) Kuvaus osto-, ja myyntikirjanpidon toteuttamisesta, josta käy ilmi myös ostaja, jos se on eri kuin vastaanottaja 5) Kuvaus varastoista ja varoista pidettävästä kirjanpidosta 6) Kuvaus tuotteiden erilläänpidosta ostopisteissä sekä käsittely- ja varastointitiloissa (jos käsitellään tai varastoidaan myös tavanomaisia luonnontuotteita) 7) Kuvaus ennen luomukeruutuotteiden käsittelyä tapahtuvista laitteiden ja koneiden puhdistuksesta sekä puhdistustoimien tarkastamisesta ja tarkastustulosten kirjaamisesta (jos käsitellään myös tavanomaisia luonnontuotteita) 8) Kuvaus tuotteiden kuljetuksesta ostopisteistä 9) Taselaskelmien laatimistiheys (ks. tarkemmin kohta 3.6.4) 10) Toimenpiteet epäilyttävien erien osalta Luomukeruun omavalvontasuunnitelmassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava Evira, tuoteturvallisuus ja tuotemarkkinointiyksikölle ja sen lisäksi omavalvontasuunnitelma tarkastetaan tuotantotarkastuksen yhteydessä. Muutokset, joista on ilmoitettava välittömästi, on kuvattu kohdassa 3.5. Luomutuotteiden jalostustoiminta edellyttää luomuvalmistuksen omavalvontasuunnitelman laatimista. Ohje omavalvontasuunnitelman laatimista varten on saatavilla Eviran internetsivuilla osoitteessa Hyväksytyn alkutarkastuksen jälkeen toimija saa päätöksen hyväksymisestä valvontajärjestelmään. Tämän jälkeen toimijalla on oikeus markkinoida ostamiaan luonnonmukaisia keruutuotteita luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin merkinnöin. Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemisestä ja alkutarkastuksesta perittävä maksu sekä luomuvalvonnan vuosimaksu määräytyvät maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen perusteella. Luomuvalvonnan hinnaston on saatavissa Eviran internetsivuilla, Ilmoitus keruutuotteiden ostoista Luomukeruutuotteiden ostajat, joilla ei ole rekisteröityä luomukeruualuetta, toimittavat Eviran tuonti ja markkinavalvontayksikölle tiedon niistä keruualueista joilta he ko. vuonna luomutuotetta ostavat sekä tiedon ostettavista kasvilajeista ja tuotteista sekä ostopisteiden sijainnista ja ostoajankohdasta (arvio) vähintään kahta viikkoa ennen aiottua keruun aloittamista. Ilmoitus tehdään Eviran lomakkeella Ilmoitus luomukeruutuotteiden ostoista (Liite 8). Ilmoituksen liitteeksi on toimitettava kopio TEkeskuksen päätöksestä aiotun keruualueen hyväksymisestä valvontajärjestelmään. Luomutuotantoalueiden hyväksymistä koskevia TE-keskuksen päätöksiä luomukeruutuotteita ostavat yritykset saavat luomualueen selvittäjältä. Luomukeruutuotteiden ostotoimintaa ei siis voi harjoittaa ilman vuosittaista ilmoitusta keruutuotteiden ostoista ja ajantasaista karttaa keruualueesta. 3.2 Alkutarkastus ja päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä Alkutarkastuksessa selvitetään hakijan edellytykset noudattaa luonnonmukaisen tuotannon ehtoja. Ostajan alkutarkastuksessa selvitetään mm. omavalvontasuunnitelman toteutusmahdollisuudet sekä käsittely ja varastointitilat. Evira huolehtii tarkastuksen tekemisestä. 3.4 Tuotantotarkstus ja päätös tuotantotarkastuksesta Jokainen luomuvalvontaan kuuluva toimija ja tuotantoyksikkö tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Osa tarkastuksista tehdään ennalta ilmoittamatta. Tarkastuksen antaa toimeksi aina Evira, joten toimijan ei erikseen tarvitse tilata tuotantotarkastusta. 18

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi Metsien luomusertifiointi 28.9.2016 Noormarkun Klubi Mirella-Katriina Levomäki Satakunnan Ely-keskus 12.10.2016 Luomukeruutoiminnasta Satakunnassa Luomukeruutoiminta on Satakunnassa erittäin vähäistä Ajoittain

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN KERUUTUOTANNON OHJEET - Keruualueiden hyväksyminen - Keruutuotteiden ostotoiminta

LUONNONMUKAISEN KERUUTUOTANNON OHJEET - Keruualueiden hyväksyminen - Keruutuotteiden ostotoiminta LUONNONMUKAISEN KERUUTUOTANNON OHJEET - Keruualueiden hyväksyminen - Keruutuotteiden ostotoiminta Helsinki Loimaa 2003 KTTK/EVI Elokuu 2003 1 Jakelu: Julkaisu on saatavilla KTTK:n internetsivuilta osoitteesta

Lisätiedot

Luomutarkastus ja hallinto

Luomutarkastus ja hallinto Luomutarkastus ja hallinto Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen, ME-yksikkö 29.11.2011 1 Luonnonmukaisen tuotantojärjestelmän

Lisätiedot

Keruualueiden luomusertifiointi

Keruualueiden luomusertifiointi Keruualueiden luomusertifiointi 7.2.2018 Sampsa Heinonen Evira Neuvoston asetuksen (EY 834/2007) 12 artikla, kohta Luonnonalueilla, metsissä ja maanviljelysalueilla luontaisesti kasvavien kasvien ja niiden

Lisätiedot

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteita sääteleviä lainsäädäntöjä Neuvoston asetus 834 / 2007 Komission asetus 889 / 2008 MMMa 846 / 2008

Lisätiedot

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Illan aiheita: -Kesän tarkastus; mitä pitää muistaa? - -Kirjanpidot, onko kunnossa? - -2013 tukihaku luomutilalla MIKSI VALVOTAAN? Takaa kuluttajille aidot luomutuotteet

Lisätiedot

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje Luomuluonnonmarjojen poimintaohje Mitä luomulla tarkoitetaan? Poimijan on tutustuttava tähän luonnonmukaista keruuta koskevaan ohjeeseen ennen keruun aloittamista ja poimija vahvistaa kirjallisesti sitoutuvansa

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA TIEDOTE 1 (5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo Raja- ja luomuvalvontayksikkö 16.2.2012 1331/0439/2012 RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA Luonnonmukaisen tuotannon vuosittaisiin tuotantotarkastuksiin

Lisätiedot

Keruualueiden luomusertifiointi

Keruualueiden luomusertifiointi Keruualueiden luomusertifiointi 19.1.2017 Sampsa Heinonen Evira Neuvoston asetuksen (EY 834/2007) 12 artikla, kohta Luonnonalueilla, metsissä ja maanviljelysalueilla luontaisesti kasvavien kasvien ja niiden

Lisätiedot

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti Luomuviljelyn peruskurssi Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Paperiasiat hallintaan (Yleistä) Luomusuunnitelma ja viljelykiertosuunnitelma

Lisätiedot

Metsien sertifiointi luomukeruualueiksi Etelä-Savossa

Metsien sertifiointi luomukeruualueiksi Etelä-Savossa Metsien sertifiointi luomukeruualueiksi Etelä-Savossa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Birgitta Partanen, HY/Ruralia-instituutti Luomumetsistä moneksi -hanke 17.3.2016 1 Luomuluonnontuote eli luomukeruutuote

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI MAISTA LUOMU TERTTI

LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI MAISTA LUOMU TERTTI LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI MAISTA LUOMU TERTTI 1.10.2016 TAUSTAA LUOMUMETSISTÄ MONEKSI -TIEDOTUSHANKE 2015-2016 Etelä-Savossa toteutetaan Luomumetsistä moneksi

Lisätiedot

Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, Jaana Laurila

Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, Jaana Laurila Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, 16.11.2017 Jaana Laurila 1 Tuotteiden vähäinen käsittely Tuotteiden vähäinen valmistus Elintarvikkeiden valmistus Tuotteiden vähäinen käsittely

Lisätiedot

LUOMU Luonnonalueiden luomustatuksesta

LUOMU Luonnonalueiden luomustatuksesta LUOMU Luonnonalueiden luomustatuksesta 12.4.2017 Limingan luontokeskus, Liminka Anne Ristioja Luonnontuotealan toimialapäällikkö Lapin ely-keskus 13.4.2017 Luomuluonnontuote eli luomukeruutuote on Neuvoston

Lisätiedot

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet Luomuasetuksen asettamat raamit Jaana Elo Luomupäivät 9.10.2015 Mikkeli Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Mistä tietää, että luomu on luomua?

Mistä tietää, että luomu on luomua? Mistä tietää, että luomu on luomua? Luomuvalvonta ja sertifiointi Suomessa Jyri kähönen, toimitusjohtaja Raikastamo Oy Raikastamo Oy Perustettu 2008, yksityisessä omistuksessa Erikoistunut luomumehujen

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 06.05.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300

Lisätiedot

Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa. Luomuvalvonta, Tarja Vanninen

Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa. Luomuvalvonta, Tarja Vanninen Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa Luomuvalvonta, Tarja Vanninen 30.1.2018 Mitä lainsäädäntö sanoo jäljitettävyydestä 178/2002/EY yleinen elintarvikeasetus art. 18 : kaikki

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Eviran ohje 18219/3 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto 2010

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS Tila: Toimija: Tiltu: Luomurekisteritunnus: Laatija: Päivämäärä: Päivitetty: SISÄLTÖ: 1. Toiminnan kuvaus 2. Valmistettavien tuotteiden koostumus 3. GMO

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON METSÄT LUOMUUN? KOKEMUKSIA LUOMUSERTIFIOINNIN EDISTÄMISESTÄ YKSITYISMETSIEN MAAKUNNASSA

ETELÄ-SAVON METSÄT LUOMUUN? KOKEMUKSIA LUOMUSERTIFIOINNIN EDISTÄMISESTÄ YKSITYISMETSIEN MAAKUNNASSA ETELÄ-SAVON METSÄT LUOMUUN? KOKEMUKSIA LUOMUSERTIFIOINNIN EDISTÄMISESTÄ YKSITYISMETSIEN MAAKUNNASSA SARI IIVONEN & BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI NOORMARKKU 28.9.2016 TAUSTAA Etelä-Savossa on pitkät

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 1

Luonnonmukainen tuotanto 1 Eviran ohje 18219/5 Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18219/5 Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot 5.

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 04.11.2013 1 Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan?

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? Tilalla tuotetaan samaa kasvilajia sekä 1) Luonnonmukaisesti että siirtymävaiheessa 2) 1. ja 2. ja/tai

Lisätiedot

TALOUDELLISTA HYÖTYÄ LUOMUKERUU- ALUEESTA LUOMUPÄIVÄT , TURKU

TALOUDELLISTA HYÖTYÄ LUOMUKERUU- ALUEESTA LUOMUPÄIVÄT , TURKU TALOUDELLISTA HYÖTYÄ LUOMUKERUU- ALUEESTA LUOMUPÄIVÄT 17.11.2016, TURKU BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI LUOMUMETSISTÄ MONEKSI -TIEDOTUSHANKE 2015-2017 Etelä-Savossa toteutetaan Luomumetsistä moneksi

Lisätiedot

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Luomutiedon lähteitä mmm.fi/luomu/luomulainsaadanto Evira.fi/yhteiset/luomu/elintarvikkeet Luomuliitto.fi http://luomu.fi/tietopankki/wpcontent/uploads/sites/4/2013/10/luomuli

Lisätiedot

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt Luomun asiakirjat Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät Asiakirjaselvitys Pakollinen asiakirja Tällä tuottaja

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2003 N:o 712 713 SISÄLLYS N:o Sivu 712 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden

Lisätiedot

Luomun infopäivä 2016

Luomun infopäivä 2016 Luomun infopäivä 2016 Viitasaari 18.3.2016 Petäjävesi 31.3.2016 Aili Vuorenmaa puh. 050-3952730 30.3.2016 Kotieläintilojen kipukohtia luomuvalvonnassa Kuivituksen järjestäminen Luomueläimille kelpaavan

Lisätiedot

Pirkko Tuominen, Luomun erityisasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo

Pirkko Tuominen, Luomun erityisasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo Luomun erityisasiantuntija ProAgria LUOMUTARKASTUKSIA VARTEN Luomutarkastuksia maatiloilla tehdään koko kalenterivuoden ajan ja osa tarkastuksista tehdään kasvukauden ulkopuolella. Osa tarkastuksista tehdään

Lisätiedot

Luonnontuotteiden luomusertifioinnista

Luonnontuotteiden luomusertifioinnista Luonnontuotteiden luomusertifioinnista Luomuinstituutin luento Mikkeli 3.11.2015 Birgitta Partanen, HY/Ruralia-instituutti Luomumetsistä moneksi -hanke 3.11.2015 1 Esitys on toteutettu yhteistyössä Eija

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3. Luonnonmukainen tuotanto Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.2016 Mitä luomuvalvonta on? Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää

Lisätiedot

Siirtyisinkö luomuun?

Siirtyisinkö luomuun? Siirtyisinkö luomuun? Uusikaupunki 27.1.2012 Anne Johansson, ProAgria Satakunta KENELLE LUOMU SOPII? Luomu vaatii ammattitaitoa ja kiinnostusta uuden oppimiseen Usein vaaditaan panostamista perusparannuksiin

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Sitoumus ja Valvonta. Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus

Luonnonmukainen tuotanto. Sitoumus ja Valvonta. Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus Luonnonmukainen tuotanto Sitoumus ja Valvonta Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 21.3.2016 FI-EKO-110 Tuotettu Suomessa 15.03.16 2 Luonnonmukainen tuotanto - tilakehitys 15.03.16 3 Luonnonmukainen tuotanto

Lisätiedot

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto Luomuiltapäivä Yksimahaisten ruokinta poikkeus käyttää tavanomaista rehua päättyy 31.12.2011 tämän vuoden ajan voidaan käyttää enintään 5 % päiväannoksesta

Lisätiedot

Luomutuotteita koskevista erityismääräyksistä. 11.6.2012 Varjolan Heinävintti, Kuusa Jaana Elo

Luomutuotteita koskevista erityismääräyksistä. 11.6.2012 Varjolan Heinävintti, Kuusa Jaana Elo Luomutuotteita koskevista erityismääräyksistä 11.6.2012 Varjolan Heinävintti, Kuusa Jaana Elo Mitä luomutuotanto oikein on? Maataloustuotantoa Kokonaisvaltainen järjestelmä Luonnonmukainen tuotantotapa

Lisätiedot

Luomutuotteiden jalostus Jokaisen toteutettavissa. Jyväskylä 23.11.2012 Jaana Elo KoKo Palvelut

Luomutuotteiden jalostus Jokaisen toteutettavissa. Jyväskylä 23.11.2012 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteiden jalostus Jokaisen toteutettavissa Jyväskylä 23.11.2012 Jaana Elo KoKo Palvelut Mitä luomutuotanto oikein on? Maataloustuotantoa Kokonaisvaltainen järjestelmä Luonnonmukainen tuotantotapa

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 1

Luonnonmukainen tuotanto 1 1 2 Eviran ohje 18219/6 Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot 6. painos 2017 3 Eviran ohje 18219/6 Käyttöönotto: 1.4.2017 Raja- ja luomuvalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaostopäällikkö,

Lisätiedot

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo Dokumentit luomukotieläintuotannossa Kokonaan uudet tilat: Jo alusta alkaen oikeat toimintatavat

Lisätiedot

EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA

EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA ProLuomun Luomumaidon arvoketjutyöryhmä Tikkurila 22.11.2016 Arja Peltomäki Toimijan muistiinpanovelvollisuus

Lisätiedot

Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet

Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet Esittelijä Hanna-Riikka Pirttilahti Sivu/sivut 1 / 9 Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet Evira antaa tämän ohjeen luonnonmukaisen tuotannon valvontaa ohjaavana viranomaisena. Tämä ohje ei ole tyhjentävä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto Pvm Dnro 19.5.2000 1890/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskukset Ahvenanmaan lääninhallitus Valtuutussäännökset: Laki Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Tukikoulutus UKK-instituutti Marika Arrajoki-Alanen

Tukikoulutus UKK-instituutti Marika Arrajoki-Alanen Tukikoulutus UKK-instituutti 2017 Marika Arrajoki-Alanen 17.3.2017 Luomutilat Pirkanmaalla Luomuhehtaarit 25000 20000 15000 10000 5000 0 2 Ei-tuotannolliset investoinnit Luomusitoumus Ympäristösopimukset:

Lisätiedot

LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI

LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI SISÄLTÖ TAUSTAA TAVOITTEET AINEISTOT JA MENETELMÄT MERKITYS TAUSTAA LUOMUMETSISTÄ MONEKSI -TIEDOTUSHANKE 2015-2016 Etelä-Savossa

Lisätiedot

Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta?

Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta? Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta? Uuden luomutiedon tuottaminen -hanke Pilot-koulutus 4.11.2013 Tietoa hankkeesta Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5)

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA JA SEN PÄIVITYS Päivityskohtaan merkitään viimeisin päivämäärä, jolloin suunnitelmaa on muutettu tai täydennetty. Laatimispäivämäärä Muutospäivämäärä Muutospäivämäärä

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY u 1 Esimerkkitila Lasse Luomu Kokonaispinta-ala 40 hehtaaria 35 hehtaaria peltoa 5 hehtaaria pellon

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet OHJE 14616 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet Tämä ohje sisältää tietoa kasvipassia ja/tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteista.

Lisätiedot

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016 Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Eija Vuorela Suomen 4H-liitto/Youngfour Oy Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -hanke Yhteistyössä Rainer Peltola LUKE 2 Mennään metsään Suomi

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013

Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti. Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja suoramyynti Monialayrittäjyys maaseudulla 6.3.2013 Alkutuotannon suoramyynti = Alkutuotannon toimijoiden harjoittama omien alkutuotannon tuotteiden myynti Ei vaadi

Lisätiedot

Eviran ohje 18222/3. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Eviran ohje 18222/3. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/3 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/3 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot 2014 Eviran ohje 18222/3 Käyttöönotto:

Lisätiedot

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Pakkaamon omistajan osoite (lähiosoite) Postinumero.

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Pakkaamon omistajan osoite (lähiosoite) Postinumero. SIEMENPERUNAN PAKKAUSLUPAHAKEMUS 1 (13) Saapumispäivämäärä Dnro HAKIJA TÄYTTÄÄ Onko kysymyksessä uuden pakkaamon aloittamisesta Vanha pakkaamonumero aiemmin aloitetun pakkaamotoiminnan jatkamisesta 1.

Lisätiedot

Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus

Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus OHJE 14200/1 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus Kasvinterveyttä ja taimiaineistoa koskevan lainsäädännön mukaan toimijan, joka markkinoi,

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 28 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Spicetown Oy HEL 2016-009416 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Opas pienmeijereille Luomumaito- ja jalosteet. Jaana Elo KoKo Palvelut

Opas pienmeijereille Luomumaito- ja jalosteet. Jaana Elo KoKo Palvelut Opas pienmeijereille Luomumaito- ja jalosteet Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet Komission asetus 889 / 2008

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/

Lisätiedot

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Taustaa tarkastustoiminnasta Evira Laskuttava taho -> Paikalliset

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015-

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöagrologi Erkki Aro 18.11.2014 Mynämäki 9.12.2014 2 340 Luomumaatiloja Varsinais-Suomessa (kpl) 2009-2014 335 330 325 320

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Eviran ohje 18225/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18225/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostusaste 2011 Luonnonmukaisen

Lisätiedot

Geenitekniikka säädeltyä

Geenitekniikka säädeltyä Muuntogeenisten organismien lupamenettelyt 13.4.2010 Leena Mannonen Maa- ja metsätalousministeriö Geenitekniikka säädeltyä 1. EY geenitekniikkadirektiivit implementoitu kansallisesti geenitekniikkalakiin

Lisätiedot

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet)

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet) 1 (8) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lomake palautetaan ilmoittajan maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai ilmoittajan asuinkunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lisätiedot

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista elintarvikehygieniasta 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista 2016 Elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Eläinvalvonnat EU-avustaja 18.3.2014 Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Valvontamäärät vuonna 2013 Nautojen valvonta (nautap. + eht + kansalliset) Palkkiovalvonta, tilakäynti 72 tilalla Ristiintarkastusvalvonta

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 23.6.2010 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Beata Meinander Juha Kärkkäinen Juha Kärkkäinen Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet 2009 Eviran ohje 18222/1

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Maatalousosasto PL 30 Pvm Dnro VALTIONEUVOSTO /01/2005

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Maatalousosasto PL 30 Pvm Dnro VALTIONEUVOSTO /01/2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Maatalousosasto PL 30 Pvm Dnro 00023 VALTIONEUVOSTO 5.7.2005 2917/01/2005 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelman nro 53/05 Valtuutussäännökset: Kasvintuotannon

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus 12.3.2015

Luonnonmukainen tuotanto. Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus 12.3.2015 Luonnonmukainen tuotanto Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus 12.3.2015 FI-EKO-110 Tuotettu Suomessa 12.3.2015 2 = Luomutuotanto Luomun kaksi kokonaisuutta Luomusitoumus (vapaaehtoinen) Luonnonmukaisen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

KAUPPAYRTTIPOIMIJAN PERUSKURSSI

KAUPPAYRTTIPOIMIJAN PERUSKURSSI LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke MASSAKERUUPAINOTTEINEN KAUPPAYRTTIPOIMIJAN PERUSKURSSI Massakeruupainotteisen kauppayrttipoimijan peruskurssin tavoitteet Tavoitteena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (7) 348 Heinon Tukku Oy, elintarvikelain mukainen hakemus liha-alan laitoksen olennaisesta muutoksesta ja kala- ja maitoalan laitoksen hyväksymisestä HEL 2012-010314

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - elintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - elintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - elintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti 2002 Elintarvikevirasto Lokakuu 2002 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - elintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti Ohjetta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot