Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5"

Transkriptio

1 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto 2009

4 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto Eviran ohje 18221/1 Käyttöönotto: Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaostopäällikkö, ylitarkastaja Beata Meinander Tarkastaja Jaana Elo Jakelu: Julkaisu on saatavilla Eviran internetsivuilta osoitteesta Painettua julkaisua voi kysyä Eviran tuonti- ja markkinavalvontayksiköstä puh

5 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Lukijalle Luonnonmukaisen tuotannon valvonnan keskeinen periaate on koko tuotantoketjun kuuluminen valvontaan. Keruualueiden haltijat, keruutuotteiden ostajat sekä keruutuotteita käsittelevät toimijat ovat olennainen osa luomutuotantoketjua ja niiden on kuuluttava luomuval-vontaan luomutuotteita käsitellessään. Tässä julkaisussa on kuvattu ne ohjeet, joita luomukeruualueiden omistajien tai selvittäjien sekä luomukeruutuotteita ostavien ja käsittelevien toimijoiden on noudatettava jotta tuotteita voidaan markkinoida luomutuotteina. Kaikkia luonnonmukaisen tuotannon tuotantosuuntia koskevat ohjeet ovat julkaisussa Eviran ohje 1821/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

6 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Sisällys Lukijalle 3 1 Yleistä Tiivistelmä Säädösperusta Määritelmät Liittyminen valvontaan 8 2 Keruualueen liittäminen järjestelmään Valvontajärjestelmään liittyminen ja alkutarkastus Hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi Alkutarkastus ja päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä Suunnitelmat ja tuotantotarkastus Luomusuunnitelma Vuosisuunnitelma Tuotantotarkastus Luonnonmukaisen keruutuotannon vaatimukset Yleiset edellytykset Keruualueen rajaaminen Muistiinpanot Siirtymävaihe Luonnonmukaisessa tuotannossa sallitut lannoitteet, maanparannusaineet ja torjunta-aineet Keruualueiden selvitystyö Muutokset toiminnassa tai olosuhteissa Valmistustoiminta maatiloilla Tuotteiden kauppakunnostus ja vähäinen käsittely Alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta 16 3 Keruutuotteiden ostotoiminta Valvontajärjestelmään liittyminen Luomukeruutuotteiden ostajan hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi Luomukeruutuotteiden ostajan omavalvontasuunnitelma Alkutarkastus ja päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä Ilmoitus keruutuotteiden ostoista Tuotantotarkstus ja päätös tuotantotarkastuksesta Asiakirjaselvitys Muutokset yrityksen toiminnassa tai olosuhteissa 19

7 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto 3.6 Luomukeruutuotteiden ostotoiminnan vaatimukset Ostotoiminnan yleiset periaatteet Poimijat Tuotteiden käsittely Kirjanpito Toimiminen vain yhden ostajan alihankkijana Luomukeruutuotteiden myynti ostopisteestä suoraan kuluttajille 22 4 Luomutuotteiden kuljetus ja merkinnät Tuotteiden kuljetus Merkinnät vähittäismyynti-pakkauksessa Pakolliset pakkausmerkinnät Vapaaehtoiset merkinnät 23 5 Seuraamukset ja muutoksenhaku Seuraamukset Muutoksenhaku 26 Liitteet

8 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto 1 Yleistä 1.1 Tiivistelmä Syötävien luonnonvaraisten kasvien tai niiden osien keräily ja merkitseminen luonnonmukaisesti tuotetuiksi (luomukeruu) on mahdollista Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 ja komission asetuksen (EY) 889/2008 perusteella. Neuvoston sekä komission asetuksissa määriteltyjä merkintävaatimuksia sovelletaan sellaisenaan luomukeruutuotteisiin. Luomukeruutuotteita tarvitaan mm. luomujatkojalosteisiin (esimerkiksi mustikkajogurtti), mutta myös jalostamattomille tuotteille on kysyntää sekä Suomessa että ulkomailla. Syötävien luonnonvaraisten kasvien tai niiden osien markkinoiminen luonnonmukaisesti tuotettuna edellyttää sekä keruualueen että keruuta harjoittavan viljelijän tai keruuyrittäjän kuulumista luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Lukumääräisesti valvontajärjestelmään kuuluvista luomukeruuta harjoittavista toimijoista valtaosa on luomutiloja, jotka keräävät luomukeruutuotteita omilta metsäalueiltaan. Pinta-alallisesti suurimman osan luomukeruualueesta muodostavat kuitenkin pääosin harvaan asutuille valtion maille sijoittuvat Lapin, Koillismaan ja Kainuun keruualueet. Vuonna 2008 Suomessa oli luomukeruualueita yli 7,5 miljoonaa hehtaaria. Keruualueen voi liittää luomuvalvontajärjestelmään joko alueen omistaja (esimerkiksi luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluva viljelijä) tai ns. keruualueen selvittäjä. Selvittäjää tarvitaan silloin, kun halutulla keruualueella on useita maanomistajia, eivätkä maanomistajat itse ole kiinnostuneita liittämään omistamiaan luonnonvaraisia alueita luomuvalvontajärjestelmään. Tällöin selvittäjä tekee kaikkien maanomistajien tai heidän edustajansa kanssa (yleensä metsänhoitoyhdistys) sopimuksen luomutuotanto-ohjeiden noudattamisesta keruualueella, laatii luomukeruualueista kartat ja liittää alueet luomuvalvontaan. Selvittäjänä toimii yleensä joko selvitystyöhön erikoistunut yritys tai yhteisö. Selvittäjä voi olla myös keruutuotteita ostava yrittäjä. Luomuvalvontaan liityttäessä hakijan on annettava luotettava selvitys siitä, ettei aiotulla luomukeruualueella ole käytetty viimeisen kolmen vuoden aikana muita kuin toimeenpanoasetuksessa sallittuja tuotantopanoksia (lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet). Lisäksi on sel-vitettävä, miten luomukeruualueen tiedot pidetään vuosittain ajan tasalla. Hakemuksen liit-teenä on toimitettava myös metsänomistajien sitoumus siitä, että luomukeruualueella käytetään yksinomaan neuvoston asetuksessa sallittuja tuotantopanoksia. Luomukeruuta harjoittavat toimijat ja luomukeruualueet tarkastetaan samaan tapaan kuin luomuvalvontaan kuuluvat maatilatkin. Luomukeruualueen alkutarkastuksessa selvitetään toiminnan organisointi, keruualuekarttojen luotettavuus ja hakijan edellytykset noudattaa luomutuotantoehtoja sekä mm. alueella olevat mahdolliset saastelähteet. Tarvittaessa voidaan ottaa maaperä- tai kasvustonäytteitä. Luomukeruutuotanto ei myöskään saa vaikuttaa kerättävien lajien luonnollisen elinympäristön tasapainoon tai vaarantaa lajin säilymistä

9 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto alueella. Tarvittaessa voidaan edellyttää asiasta paikallisen ympäristöviranomaisen lausuntoa. Valvontajärjestelmään hyväksytty toimija ja keruualue tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Luomutarkastukseen kuuluu mm. keruualueen, toimijan kaikkien keruutuotantoon liittyvien käsittely-, jalostus- ja pakkaustilojen sekä keruutuotantoon liittyvän dokumentoinnin tarkastus. Sekä alku- että tuotantotarkastuksesta vastaa joko alueellisen TE-keskuksen virkamies tai Eviran valtuuttama tarkastaja. Luomukeruualueiden valvonnan ohjauksesta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, tuonti- ja markkinavalvontayksikkö. Luomukeruutuotteiden poimijoiden ei tarvitse liittyä luomuvalvontaan, mutta poimijoiden on sitouduttava vuosittain ennen poiminnan aloittamista kirjallisesti luomupoimintaohjeiden noudattamiseen. Sitoumus annetaan tuotteiden ostajalle. Luomupoimijaohjeissa kuvataan lyhyesti valvontajärjestelmä ja luomukeruun ehdot. Valtaosa luomukeruutuotteiden poimijoista on suorittanut lisäksi luomukeruutuotteita ostavien yrittäjien järjestämän luomukeruukoulutuksen. Keruutuotannon ohjeisiin sitoutuneet poimijat voivat myydä keräämiään tuotteita ainoastaan valvontajärjestelmään kuuluvalle ostajalle. Ennen poiminnan aloittamista poimijalta edellytetään yhteydenottoa marjojen ostopisteisiin, joissa on nähtävillä kulloinkin voimassa olevan keruualueen kartat ja josta poimija saa tarvittaessa mukaansa karttakopioita luomukeruualueesta. Toimittaessaan luomukeruutuotteita ostopisteisiin poimijoiden on ilmoitettava miltä keruualueelta keruutuotteet on kerätty. Marjankeruusta lähtien keruu- ja tuotantoketjun valvonta kuuluu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuonti ja markkinavalvonta yksikölle. Valtaosa em. yksikön valvontaan kuuluvista luomukeruutoimijoista on keruutuotteita ostavia ja jalostavia marjataloja. 1.2 Säädösperusta Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus (EY) 834/2007 ja komission asetus (EY) 889/2008 määrittelevät vähimmäisvaatimukset Euroopan unionin alueella luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitaville maataloustuotteille ja elintarvikkeille. Nämä luonnonmukaisen keruutuotannon ohjeet noudattavat tämän neuvoston asetuksen vähimmäisvaatimusta. Neuvoston asetuksen luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevat säädökset on Suomessa toimeenpantu Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön panosta annetun lain 1100/1994 (muutettu lailla 273/2003) nojalla annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 846/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta Allekirjoittaessaan hakemuksen valvontajärjestelmään liittymisestä toimija sitoutuu noudat-tamaan edellä mainittuja säädöksiä ja niiden mahdollisia muutoksia. 1.3 Määritelmät Valvontajärjestelmä: Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 (jatkossa neuvoston asetus) ja komission (EY) 889/2008 (jatkossa toimeenpanoasetus) mukainen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmä. Luomu: Lyhenne sanasta luonnonmukainen. Toimija: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tuottaa luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita pitääkseen niitä kaupan. Toimijan vastuulla on varmistaa, että luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksia noudatetaan yritystoiminnassa. Luomukeruutuotannossa toimijoita ovat maanomistaja (jos toimija liittää omat keruualueensa valvontajärjestelmään), keruualueen selvittäjä ja luomukeruutuotteita ostavat ostajat. Luomukeruualue: Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluva luonnon-

10 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto varaisten syötävien kasvien tai kasvinosien keruualue. Luomukeruutuote eli luomuluonnontuote: Neuvoston asetuksen vaatimusten mukaisesti kerätty luonnonvarainen kasvituote. 1.4 Liittyminen valvontaan Toimijan, joka aikoo myydä luonnonmukaisesti tuottamiaan tuotteita luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin merkinnöin, on kuuluttava luonnonmukaisen maataloustuotannon valvontajärjestelmään. Keruualueen selvittäjä: Henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa keruualueen selvittämisestä luomukelpoiseksi. Selvittäjä voi toimia myös ostajana. Luomusuunnitelma: Luomukeruutuotannon toteutuksen ja tuotantotilojen kuvauksen sisältämä suunnitelma, jota edellytetään luomukeruutoimintaa harjoittavilta luomuvalvonta-järjestelmään kuuluvilta maatiloilta sekä keruualueiden selvittäjiltä. Suunnitelma toimitetaan valvontajärjestelmään liittymishakemuksen yhteydessä TE-keskukseen. Luomutuotannossa sallittu tuotantopanos: Toimeenpanoasetuksen liitteissä I ja II mai-nitut lannoitteet, maanparannusaineet ja kasvinsuojeluaineet. Ostaja: Henkilö, yhteisö tai yritys joka toimii luomukeruutuotteiden ensimmäisenä ostajana (kuuluu aina valvontajärjestelmään). Alihankkija: Henkilö, joka ostaa luonnontuotetta toisen ostajan (joka kuuluu valvontajärjestelmään) lukuun. Alihankkija ei ole arvonlisäverovelvollinen keruutuotekaupan suhteen. Ostopiste: Paikka, jossa keruutuotetta ostetaan poimijoilta. Luomupoimija: Henkilö, joka kerää luomukeruutuotteita ja on sitoutunut noudattamaan luomupoimintaohjeita. Luomupoimija ei ole valvontajärjestelmään kuuluva toimija. Luomukeruun omavalvontasuunnitelma: Luomukeruutuotannon toteutuksen ja tuotanto-tilojen kuvauksen sisältämä suunnitelma, jota edellytetään luomukeruutuotteiden ostajalta. Suunnitelma toimitetaan valvontajärjestelmään liittymishakemuksen yhteydessä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Luomukeruutuotannon osalta valvontajärjestelmään liittyy toimija, joka aikoo: 1) Harjoittaa luomukeruuta omistamallaan maalla; 2) Selvittää kolmannen henkilön lukuun keruualueita luomukeruualueiksi tai 3) Harjoittaa luomukeruutuotteiden ostotoimintaa. Hakemuksessa valvontajärjestelmään liittymiseksi toimija sitoutuu: Noudattamaan neuvoston asetuksen vaatimuksia merkinnöistä ja tuotantosäännöistä; Hyväksymään neuvoston asetuksen mukaiset seuraamukset rikkomuksen tai sääntöjenvastaisuuden tapahduttua; Ilmoittamaan valvovalle viranomaiselle (TE-keskus tai Elintarviketurvallisuusvirasto) siitä, jos toimija epäilee, etteivät hänen tuottamansa/valmistamansa tuotteet täytä luomutuotannon vaatimuksia; Ilmoittamaan seuraamustapauksessa (markkinointikielto, erottaminen valvontajärjestelmästä) asiasta tuotteen ostajille kirjallisesti sen varmistamiseksi, että luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät poistetaan kyseisestä tuotannosta; Päästämään tarkastusviranomaisen tarkastamaan tuotantoyksikön kaikki osat (myös mahdollinen tavanomainen tuotantoyksikkö), mukaan lukien kirjanpito ja siihen liittyvät asiakirjat; Antamaan kaikki tarkastuksen tekemisen kannalta tarpeelliset tiedot.

11 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Taulukko 1. Keruutuotannon valvontajärjestelmään liittyminen (Kts. myös taulukko 2) Toiminnan harjoittaja Maanomistaja/ Luomuviljelijä Maanomistaja Keruualueen selvittäjä Poimija Keruutuotteiden ostaja Toiminnan harjoittajalle asetettavat vaatimukset Tuotanto-ohjeen kohta (osa/kappale) Oman keruualueen liittäminen olemassa olevaan luomuyksikköön Liittää omistamansa maa-alueet olemassa olevaan luomuyksikköön Useampien omistajien maa-alueiden liittäminen valvontaan Sitoutuu neuvoston asetuksen ehtoihin sopimuksella Ei liity valvontajärjestelmään Tekee sopimukset maanomistajien tai heidän edustajansa kanssa Liittyy alkutuotannon valvontajärjestelmään (TE-keskus) Sitoutuu luomupoimintaehtoihin Voi myydä luomukeruualueilta poimimiaan marjoja valvontajärjestelmään kuuluvalle ostajalle. Ei liity valvontajärejstelmään. Liittyy elintarvikkeiden valmistuksen valvontajärjestelmään (Evira) Voi ostaa luomumarjaa poimintaehtoihin sitoutuneilta poimijoilta

12 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto 2 Keruualueen liittäminen järjestelmään 2.1 Valvontajärjestelmään liittyminen ja alkutarkastus Hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi Yleiset periaatteet Toimijan, joka haluaa liittää valvontajärjestelmään omistamansa, hallitsemansa tai selvittämänsä keruualueen, on tehtävä hakemus sen TE-keskuksen maaseutuosastolle, jonka alueella pääosa keruualueesta sijaitsee. Hakemus on toimitettava hyvissä ajoin (vähintään 1 kuukausi) ennen aiotun keruukauden alkua, sillä keruutuotteiden markkinoiminen luonnonmukaisesti tuotettuna edellyttää että sekä selvittäjän että ostajan alkutarkastus on tehty. Liittymistä haetaan luomuvalvontalomakkeella nro 1 (peruslomake) ja täydennyslomakkeella 1c (ks. liitteet 1 ja 2) Keruualueen liittäminen olemassa olevaan luomuyksikköön Toimija, jolla on ennestään luomuvalvontaan kuuluva tuotantoyksikkö (pellot, kasvihuone, sienimö tms.) voi liittää omistamansa tai hallitsemansa keruualueet luomuyksikköönsä (ja luomuvalvontaan) lähettämällä hakemuksen (täydennyslomake 1C) valvontajärjestelmään liittymiseksi TE-keskukseen. Hakemuksen liitteenä toimitetaan kohdan mukaisesti päivitetty luomusuunnitelma. Mikäli toimija ei hae kaikkien omistamiensa tai hallitsemiensa luonnonalueiden liittämistä valvontajärjestelmään, on otettava huomioon mitä eri tuotantoyksiköistä on ohjeistettu Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto oppaassa. Tuotantosuunnan muutos edellyttää aina uutta alkutarkastusta Selvittäjän hakemus Myös keruualueen selvittäjä hakeutuu valvontaan luomuvalvontalomakkeella 1 ja 1c, joka toimitetaan TE-keskukseen. Selvittäjä liittää hakemukseensa kohdassa mainitut liitteet Alkutarkastus ja päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä Alkutarkastus tehdään toimijan hakiessa valvontajärjestelmään. Alkutarkastuksessa selvitetään keruualueen soveltuvuus luomutuotantoon ja hakijan edellytykset noudattaa luonnonmukaisen tuotannon ohjeita. Soveltuvuuteen vaikuttaa mm. alueen yhtenäisyys (mahdollisuus harjoittaa keruutuotantoa luotettavasti ja mahdolliset saastelähteet kuten kaatopaikat, sahat, kyllästämöt, ampumaradat ym.). Luomukeruualueen valvonnassa pääpaino on luomualueista kerättävien tietojen ja niiden paikkansapitävyyden valvonnassa sekä luomukeruun toteuttamisessa mukana olevien tahojen luomutuotanto-ohjeisiin liittyvän tiedon tason valvonnalla. 10

13 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Alkutarkastuksen jälkeen TE-keskus päättää toimijan hyväksymisestä valvontajärjestelmään. 2.2 Suunnitelmat ja tuotantotarkastus Luomusuunnitelma Keruualueen liittäminen olemassa olevaan luomuyksikköön Toimija, joka kuuluu jo alkutuotannon osalta luomuvalvontaan, täydentää luomusuunnitelmaansa keruutuotannon osalta. Keruutuotannon luomusuunnitelma sisältää: 1) Toiminnan kuvaus Keruualueiden omistussuhteet; Tuotteiden keruuaika; Kerättävät kasvilajit ja niiden osat; Mahdollinen keruutuotteiden jatkokäsittely tai alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta; Keruutuotteiden varastointi; Keruutuotteiden pakkaaminen ja merkintä; Keruutuotteiden kuljetus. Jos luomutila toimii keruutuotteiden ostajana, ts. ostaa (tai kerää itse) muilta kuin itse valvontajärjestelmään liittämiltään alueilta keruutuotteita, on tilan noudatettava samoja vaatimuksia kuin varsinaisilta ostajilta edellytetään (ks. luku 3). Jos tila harjoittaa näiden ostettujen keruutuotteiden pakkaamista tai alhaiseksi jalostukseksi katsottavaa valmistustoimintaa, ostotoiminta Taulukko 2. Valvontajärjestelmään liittyminen Tuotantosuunta Täydennyslomakkeen numero Sovellettavat tuotanto-ohjeet Peltokasvituotanto mukaan 1 a Luonnonmukaisen tuotannon lukien avomaalla ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja tapahtuva puutarhatuotanto kasvintuotanto ja hedelmänviljely Kasvihuonetuotanto ja 1 b Luonnonmukaisen tuotannon sienten viljely ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto Keruutuotanto 1 c Luonnonmukaisen tuotantannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Kotieläintuotanto 1 d Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 2 - Eläintuotanto Alhainen jalostusasteen 1 e Luonnonmukaisen tuotannon valmistustoiminta ohjeet 8 - Alhainen jalostusaste Lisäysaineiston pakkaaminen, 1 f Luonnonmukaisen tuotannon tukkukauppa ja ohjeet 9 - Lisäysaineisto maahantuonti Rehujen valmistus, 1 g Luonnonmukaisen tuotannon tukkukauppa ja maahantuonti ohjeet 7 - Rehut Elintarvikkeiden valmistus, Luonnonmukaisen tuotannon valmistuttaminen, ohjeet 3 - Elintarvikkeet varastointi ja tukkukauppa sekä maahantuonti Toimintaa valvova viranomainen ja sen numero TE-keskus (FI-EKO-A-XXX) TE-keskus (FI-EKO-A-XXX) TE-keskus (FI-EKO-A-XXX) TE-keskus (FI-EKO-A-XXX) TE-keskus (FI-EKO-A-XXX) Evira (FI-EKO-B) Evira (FI-EKO-B) Evira (FI-EKO-B) Kaikki luonnonmukaisen tuotannon ohjeet ja lomakkeet ovat saatavissa Eviran internet-sivuilta osoitteesta 11

14 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto tarkastetaan alkutuotannon tarkastuksen yhteydessä. Mikäli luomutila kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston valvontaan (ts. tila harjoittaa elintarvikkeiden valmistusta), ostotoiminta tarkastetaan muun luomuelintarvikevalvonnan yhteydessä. 2) Kartat Ennen hakemuksen jättämistä hakijan kannattaa olla yhteydessä TE-keskukseen, jotta luomukeruualueesta voidaan jo etukäteen poistaa tiedossa olevat mahdolliset saastelähteet, sopia kartoissa käytettävistä mittakaavoista ja laajemmilla alueilla myös indeksoinnista (karttalehtijaosta) sekä muista mahdollisista yksityiskohdista. TE-keskus ratkaisee tapauskohtaisesti käytettävän mittakaavan. Mittakaavan on oltava riittävän tarkka luotettavan keruutoiminnan mahdollistamiseksi. Laajoilla ja yhtenäisillä keruualueilla kartan mittakaava voi olla 1: Esimerkiksi keruualueiden reunaosista, saastelähteiden ympäristöstä tai epäyhtenäisiltä alueilta voidaan edellyttää tarkempaa karttaa (esim. 1: ). Karttaan merkitystä luomukeruualueesta tulee myös ilmoittaa arvioitu pinta-ala. Mikäli kartat on piirretty käsin karttapohjalle, on varmistuttava että käytetyn karttapohjan kiinteistörajat ovat ajantasaisia. Ajantasaisin tieto saadaan Maanmittauslaitoksen numeerisesta kiinteistörajaaineistosta, josta on saatavissa tulosteita kartan pohjaksi. Mikäli sopimuksissa mainituista kiinteistöstä vain osa on luomutuotantoehtojen mukaista aluetta tai sopimus koskee vain osaa kiinteistöstä, niin kyseisistä kiinteistöistä tulee olla kartat, joista ilmenevät ne alueet, jotka eivät ole mukana luomutuotantoalueessa. Jokaiseen karttaan on lisäksi merkittävä vuosi, jolloin kartta on laadittu ja hyväksytty käytettäväksi luomukeruualuekarttana. 3) Päivämäärä, jolloin kiinteistöllä on viimeksi käytetty muita kuin toimeenpanoasetuksessa sallittuja tuotantopanoksia. 4) Selvitys siitä, miten varmistetaan että kerättävien lajien olemassa olo ei vaarannu keruualueella keruun seurauksena. 5) Luettelo kiinteistötunnuksista, joita hakemus koskee Selvittäjän luomusuunnitelma Selvittäjän osalta luomusuunnitelma sisältää kohdassa mainittujen kohtien 2, 3, 4, ja 5 lisäksi: 1) Selvitys keruualueen ja toimijan olosuhteista Miten keruualueiden selvitystyö aiotaan vuosittain toteuttaa (esimerkiksi selvitystyöstä vastaavan henkilön tai organisaation nimi); Miten selvitystyön jatkuvuus on turvattu? Jos kyseessä on projekti, projektin kesto ja suunnitelma projektin jälkeisestä selvitystyön toteutuksesta. 2) Sopimukset eri maanomistajien ja/tai metsänhoitoyhdistyksen kanssa Kohdan mukaiset sopimukset maanomistajien tai heidän edustajansa kanssa; Selvitys maanomistajaryhmien ja metsäorganisaatioiden tiedottamisesta; Miten tiedottaminen aiotaan hoitaa: - Keruualueen perustamisvaihees sa; - Jatkossa vuosittain. Kopio maanomistajille toimitetusta ohjeistuksesta on liitettävä hakemukseen Vuosisuunnitelma Toimijan oman metsän vuosisuunnitelma Jokaisen valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tulee jättää vuosittain vuosisuunnitelma. Jos luomutilalla on luomukeruutuotantoa, on keruutuotannon osalta, riippumatta siitä kuuluuko toimija luonnonmukaisen maataloustuotannon tukijärjestelmään vai ei, jätettävä erillinen vuosisuunnitelma, josta selviävät 12

15 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto keräilykasvit ja aiottu keruuaika. Suunnitelma jätetään TE-keskukseen viimeistään viikkoa ennen aiottua keräilyn aloittamista, kuitenkin viimeistään mennessä, luomuvalvontalomakkeella 13 (Liite 4). Toimija saa tuotantotarkastuksesta erillisen päätöksen. Liittyessään valvontajärjestelmään toimija on sitoutunut neuvoston asetuksen ehtojen jatkuvaan noudattamiseen, joten vuosittainen tuotantotarkastuspäätös ei ole edellytys tuotteiden markkinoimiselle luonnonmukaisesti tuotettuna. Jos luomutila toimii keruutuotteiden ostajana, ts. ostaa muilta kuin itse valvontajärjestelmään liittämiltään alueilta keruutuotteita, on vuosisuunnitelma jätettävä elintarviketurvallisuusvirastoon (ks. luku 3) Keruualueen selvittäjän vuosisuunnitelma Keruualueen selvittäjä ilmoittaa vuosisuunnitelmassaan muutokset edellisen vuoden karttatietoihin sekä tiedot ostajista, joille kuluvana vuonna on luovutettu kartat käyttöön. Mikäli maanomistajien sitoumuksissa on tapahtunut muutoksia (irtisanotut sopimukset), on alueen kartat päivitettävä muuttunutta tilannetta vastaavaksi. TE-keskukseen toimitetaan vain ne karttasivut, joissa on tapahtunut muutoksia. Mikäli kartoilta on poistettu alueita, joita on käsitelty luomutuotannossa kielletyillä tuotantopanoksilla, on myös käsittelyalueiden kartat toimitettava TE-keskukseen. Selvittäjän vuosisuunnitelma on jätettävä vuosittain TE-keskukseen vähintään yhtä (1) kuukautta ennen suunnitellun keruun alkua, kuitenkin viimeistään mennessä, luomuvalvontalomakkeella 13 (Liite 4) Tuotantotarkastus Toimijan omistamien keruualueiden tuotantotarkastus Toimijan omistamalla (tai hallitsemalla) keruualueella tapahtuva luomutuotteiden keruu tarkastetaan yleensä alkutuotannon tarkastuksen yhteydessä. Päätös lähetetään tiedoksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle Keruualueen selvittäjän tuotantotarkastus Keruualueen selvittäjän tuotantotarkastuksessa käydään läpi muuttuneet karttatiedot ja tarkastetaan pistokokein valvontajärjestelmään kuuluvat keruualueet. Hyväksytyn tuotantotarkastuksen jälkeen toimija saa päätöksen tuotantotarkastuksesta, josta ilmenevät luomukeruualueeksi hyväksytyt alueet (nimet tai karttalehden numerot). 2.3 Luonnonmukaisen keruutuotannon vaatimukset Yleiset edellytykset Neuvoston asetuksen mukaisesti luonnonvaraisten kasvien tai niiden osien keräämiseen voivat soveltua luontaiset alueet, metsät ja viljellyt alueet joita ei ole käsitelty muilla kuin toimeenpanoasetuksen liitteessä II mainituilla aineilla Yleiset periaatteet Jokainen luomuvalvontaan kuuluva toimija tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Osa tarkastuksista tehdään ennalta ilmoittamatta. Tarkastuksen toimeksiantaa aina TE-keskus. Tuotantotarkastus laskutetaan vahvistetun hinnaston mukaisesti. Luomukeruu ei saa vaikuttaa lajien luonnollisen elinympäristön tasapainoon eikä niiden säilymiseen luomukeruualueella. TE-keskuksen niin edellyttäessä, luomukeruualueen omistajan tai selvittäjän tulee hankkia alueelliselta ympäristökeskukselta lausunto siitä, että keruu ei vaaranna kyseisen kasvilajin esiintymistä keruualueella. Lisäksi on otettava huomioon luonnonsuojelulain (1096/1996) sekä luonnonsuojeluasetuksen (160/1997, muutettu 913/2005) rajoitukset rauhoitettujen kasvien osalta. 13

16 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Luomukeruualueeksi hyväksytyssä yksikössä ei saa säilyttää luonnonmukaisessa tuotannossa kiellettyjä tuotantopanoksia Keruualueen rajaaminen Luotettavan keruutoiminnan varmistamiseksi luomualueiden tulee olla mahdollisimman yhtenäisiä ja rajauksiltaan selkeitä ja maaston luonnollisia rajoja myötäileviä. Luonnollisia rajoja ovat mm. tiet, vesistöt, sähkölinjat yms. Mahdollisiin saastelähteisiin ja luomutuotannossa kielletyillä tuotantopanoksilla käsiteltyihin alueisiin on jätettävä riittävä suojavyöhyke riippuen siitä, millaisesta käsittelystä on kyse. Lentolevityksenä suoritettavat lannoitukset edellyttävät esimerkiksi suurempaa suojaetäisyyttä kuin maasta käsin tapahtuva lannoitteiden levitys Muistiinpanot Kun keruualue liitetään luonnonmukaista tuotantoa harjoittavan tilan luomuyksikköön, on muistiinpanoja pidettävä soveltuvin osin Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto oppaan kohdassa 11.1 mainituista asioista. Erityisesti keruutuotannon osalta muistiin merkittäviä asioita ovat: Keruualueella tapahtuva lannoitteiden, maanparannusaineiden ja torjunta-aineiden käyttö, mukaan lukien hirvikarkotteet (lohkokirjanpitoon; jolloin koko metsäalue voi olla yhtenä lohkona); Päivittäinen keruu (tuotteiden määrät, kg ja taseet); Lopputuotteiden myynnit (tuotteiden määrät, kg ja taseet); Kuluttajille suoraan myydyt tuotteet (pidettävä päivittäin kirjaa, esim. kuinka monta purkkia yrttisekoitusta kunakin päivänä on myyty, vastaanottajien nimiä ei tarvitse kirjata). Muistiinpanoja on säilytettävä viisi (5) vuotta Siirtymävaihe Siirtymävaiheen määräytyminen Neuvoston asetuksen mukaan luomukeruualueen siirtymävaiheen pituus on 36 kuukautta. Tänä aikana toimijan on kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään eikä alueella saa käyttää muita kuin neuvoston asetuksessa sallittuja tuotantopanoksia. Tuotteiden myynti luonnonmukaisesti tuotettuina ei kuitenkaan vielä ole mahdollista Siirtymävaiheen lyhentäminen Luomukeruualueen siirtymävaihetta voidaan lyhentää TE-keskuksen päätöksellä, mikäli hakijalla on esittää hyväksyttävät kirjalliset todisteet, ettei alueita ole käsitelty edeltävänä 36 kuukautena luomutuotannossa kielletyillä tuotantopanoksilla. Metsänhoitoyhdistykseen kuuluvien maanomistajien metsien osalta lausunnon toimittaa metsänhoitoyhdistys. Yritysten metsien osalta tarvitaan lausunto metsien käsittelystä yrityksessä vastaavalta henkilöltä. Valtion metsien osalta lausunnon antaa Metsähallituksen ko. puistoalueen toimivaltainen edustaja. Jos viljelemätön pelto halutaan liittää luomukeruualueeksi, toimijan on toimitettava TEkeskukseen maatalousviranomaisen (esim. kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen) lausunto siitä, ettei peltoa ole käsitelty kolmena edeltävänä vuonna kielletyillä tuotantopanoksilla Siirtymävaiheen pidentäminen Siirtymäajan pidentäminen on mahdollista esimerkiksi, jos tilalla on käytetty ennen luomutuotantoon siirtymistä pitkävaikutteisia torjunta-aineita. Siirtymäajan pidentämisestä päättää TE-keskus Luonnonmukaisessa tuotannossa sallitut lannoitteet, maanparannusaineet ja torjunta-aineet Toimeenpanoasetuksen liitteissä I ja II on määritelty ne lannoitteet, maanparannusaineet ja kasvinsuojeluaineet, jotka soveltuvat 14

17 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto käytettäväksi luonnonmukaisessa tuotannossa. Liitteet löytyvät Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto oppaasta. Keskeisistä lannoitteista luonnonmukaisessa tuotannossa sallittuja ovat mm. luonnon kalsium- ja/tai magnesiumkarbonaatit, puhtaat hivenaineet tai niiden yhdistelmät sekä puuntuhka Keruualueiden selvitystyö Yleistä Mikäli suunniteltuun luomukeruualueeseen sisältyy useiden maanomistajan maita, jokainen alueella toimiva keruutuotteiden ostaja ei välttämättä selvitä itselleen omaa luomukeruualuetta vaan luomukeruualueen selvittää yksi taho (esim. yhdistys tai yritys) kaikkien ostajien puolesta. Selvittäjän tehtävä on selvittää mitkä aiotun keruualueen alueista soveltuvat luomukeruutuotantoon. Selvittäjä: Tekee sopimukset maanomistajien tai heidän edustajiensa kanssa; Laatii ja päivittää vuosittain keruualuekartat; Vastaa siitä, että maanomistajien tiedotus on kunnossa; Toimittaa kartat keruutuotteiden ostajille; Liittää keruualueen valvontajärjestelmään Sopimukset tuotantoehtojen noudattamisesta Luomukeruualueeksi haettavan alueen maanomistajan tai hänen toimivaltaisen edustajansa on sitouduttava kirjallisella sopimuksella luonnonmukaisen tuotannon ehtoihin ennen alueen hyväksymistä luomukeruualueeksi (sopimusmalli liitteenä 5). Keruualueen selvittäjä vastaa sopimusten laadinnasta eri maanomistajaryhmien kanssa. Sopimuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat: Maanomistajan tai hänen toimivaltaisen edustajansa vakuutus siitä, että kiinteistöllä ei ole käytetty kiellettyjä tuotantopanoksia edellisen kolmen vuoden aikana; Maanomistajan sitoumus tarvittaviin luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksiin mukaan lukien keruutuotannon valvonnan kannalta olennaisen kirjanpidon tarkastaminen; Maanomistajan sitoumus irtisanoa sopimus hyvissä ajoin ennen kiellettyjen tuotantopanosten käyttöä kiinteistöllä; Sopimuksen kesto ja irtisanominen; Osapuolten allekirjoitukset. Sopimuksen liitteenä tulee olla kiinteistötunnuslista niistä kiinteistöistä, joita sopimus koskee. Jos kiinteistöjä on runsaasti, riittää maanomistajan kirjallinen suostumus siihen, että tiedot voidaan ottaa suoraan Maanmittauslaitoksen JAKO-tietokannasta. Suuri osa yksityisten maanomistajien maa-alueista on mahdollista saada luomukeruualueeseen metsänhoitoyhdistyksen yleiskokouksen päätöksellä. Käytännössä tämä edellyttää, että metsänhoitoyhdistys tiedustelee jokaisen jäsenensä suostumusta ja sopimus tehdään niiden maanomistajien metsien osalta, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa. Mikäli maanomistajaa kieltäytyy, häntä ei tavoiteta tai omistusolosuhteet ovat epäselvät, kyseisiä alueita ei voida hyväksyä luomukeruualueiksi. Jos luomukeruualueeseen kuuluvan kiinteistön omistusolosuhteet muuttuvat, myyjä on velvollinen ilmoittamaan kiinteistön osatajalle alueen kuulumisesta luomukeruualueeseen. Mikäli maanomistaja aikoo käyttää kiellettyjä tuotantopanoksia luomukeruualueella, tulee maanomistajan irtisanoa sopimus hyvissä ajoin ennen aiottua käsittelyä. Käsittelyä ei voi aloittaa ennen TE-keskuksen päätöstä alueen poistamisesta luomukeruualueesta. Tällaisessa tapauksessa selvittäjä laatii muuttuneesta keruualueesta uuden kartan. 15

18 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Keruualueista tiedottaminen eri osapuolille Selvittäjä vastaa myös siitä, että eri osapuolia tiedotetaan keruutuotannon vaatimuksista vuosittain. Yksityismetsien osalta tiedottamisen voi hoitaa selvittäjä, tai se voidaan antaa metsänhoitoyhdistyksen tehtäväksi. Maanomistajien vuotuinen tiedotus, jossa muistutetaan tehdyistä sitoumuksista, on erityisen tärkeää virheiden välttämiseksi. Tiedotuksen voi hoitaa joko selvittäjä, maanomistajan edustaja (esimerkiksi metsänhoitoyhdistys) tai joku kolmas taho. Mikäli tiedotuksesta vastaa joku muu kuin selvittäjä, selvittäjä sopii siitä, miten tiedotus maanomistajille tapahtuu. Yhteisöjen ja yritysten omistamien metsien osalta sovitaan siitä, miten yritykset ja yhteisöt tiedottavat keruualueiden sijainnista metsiensä käytöstä vastaaville työntekijöille. 2.5 Valmistustoiminta maatiloilla Tuotteiden kauppakunnostus ja vähäinen käsittely TE keskus valvoo luomumaataloustuotantoa eli tilalla tapahtuvia toimintoja, joiden tarkoituksena on omalla tilalla tuotettujen (jalostamattomien) maataloustuotteiden tuottaminen, pakkaaminen ja niiden merkitseminen luonnonmukaisesti tuotetuiksi. Myös maatilalla tapahtuva tilan omien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden kauppakunnostus, pesu, kuivaaminen ym. vähäinen käsittely kuuluvat TE -keskuksen valvontaan. TE-keskuksen valvontaan kuuluvaa vähäistä käsittelyä on mm yrttien tai marjojen kuivaaminen. 2.4 Muutokset toiminnassa tai olosuhteissa Mikäli toimijan toiminnassa tai siihen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia, niistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus TE-keskukseen. Ilmoitus on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa muutoksesta luomuvalvontalomakkeella 10 (Liite 3). Olennaisia muutoksia ovat: Luonnonmukaisentuotannon rekisteriin merkityn toimijan vaihtuminen. Uudelta toimijalta edellytetään kirjallista sitoumusta valvontajärjestelmään liittymisen ehtoihin. Vanhan toimijan tulee kirjallisesti erota valvontajärjestelmästä; Tilan/yrityksen tai sen osien omistus, vuokra tai hallintaoikeuden muutokset; Ilmoitus luonnonmukaisentuotannon valvontajärjestelmästä eroamisesta; Vuosisuunnitelman muuttuminen Alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa pääsääntöisesti luomuelintarvikkeiden valmistajien ja maahantuojien luomuvalvonnasta. Tästä on poikkeuksena maatiloilla tapahtuva tilan omien tuotteiden alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta, joita valvoo TE-keskus alkutuotannon tarkastusten yhteydessä. Alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta on oma tuotantosuuntansa ja sen aloittamisesta on tehtävä hakemus TE-keskukseen lomakkeella 1e. Esimerkkejä: Sienten ryöppääminen; Marjojen tms. jäädyttäminen; Luomuraaka-aineiden sekoittaminen keskenään, kuten yrttisekoitusten, mehujen (täysmehu ilman sokeria) ja soseiden valmistus; Edellä mainittujen tuotteiden pakkaaminen ja merkitseminen luomutuotteiksi valmistuksen jälkeen. Tarkempia ohjeita saa Eviran julkaisusta Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostusaste. 16

19 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto 3 Keruutuotteiden ostotoiminta 3.1 Valvontajärjestelmään liittyminen Luomukeruutuotteiden ostajan hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi Keruutuotteiden ostajan on kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Hakemus ja sen liitteenä omavalvontasuunnitelma toimitetaan Eviran tuonti ja markkinavalvontayksikölle. (Hakemus on liitteenä 6 ja sen saa viraston internetsivuilta Keruutuotteiden ostajan tulee jättää hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi hyvissä ajoin, vähintään 2 kk ennen toiminnan aloittamista, sillä ostotoimintaa ei voi aloittaa ennen kuin toimijalle on suoritettu alkutarkastus ja toimija on hyväksytty valvontajärjestelmään. Luomukeruutuotteiden ostotoiminnan hakemuksen liitteenä tulee olla: Kopio TE -keskuksen maaseutuosaston päätöksestä keruualueen hyväksymisestä luomukeruualueeksi; Ostotoiminnan omavalvontasuunnitelma. Ostajalla tulee olla käytettävissään kyseisestä alueesta TE -keskuksen hyväksymät kartat. Lisäksi edellytetään vuosittaista ilmoitusta keruutuotteiden ostoista, ks. tark. kohta 3.3. Päätökset ja kartat voivat ostajat hankkia keruualueen selvittäjältä. Tultuaan hyväksytyksi valvontajärjestelmään voi ostaja toimia koko maassa Luomukeruutuotteiden ostajan omavalvontasuunnitelma Luomukeruutuotannon ostajan toiminnastaan laatima omavalvontasuunnitelma on edellytys luomukeruutuotteita ostavan yrityksen hyväksymiselle luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Luomukeruutuotannon ostotoiminnan omavalvontasuunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat asiat luonnonmukaisen tuotannon osalta: 1) Yrityksen toiminnan kuvaus, josta ilmenee: Toimitilojen kuvaus (ostopisteet, käsittely- ja varastointitilat); Tuotteet, joita aiotaan ostaa; Kuvaus tuotteiden käsittelystä (esim. puhdistus, pakastus, pakkaaminen); Luettelo keruutuotteiden käsittelyssä ja varastoinnissa käytettävistä koneista ja laitteista. 2) Ostotoiminnan organisoinnin esittely Mahdollisten alihankkijoiden yhteystiedot; Alihankkijoiden ostopisteiden sijainti ja kuvaus; Alihankkijoiden kanssa tehtävä sopimus luomutuotantoehtojen noudattamisesta ja suostumus tarkastusten tekemiseen. 3) Selvitys siitä, miten poimijoiden ohjeistus ja luettelointi suoritetaan Karttojen nähtävilläpito ja karttakopioiden saatavuus ostopisteissä; 17

20 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 - Keruutuotanto Poimijaohjeiden saatavuus ostopisteissä sekä poimijoiden luetteloinnin suorittaminen; Poimijaluetteloiden säilytys keruukauden jälkeen. 4) Kuvaus osto-, ja myyntikirjanpidon toteuttamisesta, josta käy ilmi myös ostaja, jos se on eri kuin vastaanottaja 5) Kuvaus varastoista ja varoista pidettävästä kirjanpidosta 6) Kuvaus tuotteiden erilläänpidosta ostopisteissä sekä käsittely- ja varastointitiloissa (jos käsitellään tai varastoidaan myös tavanomaisia luonnontuotteita) 7) Kuvaus ennen luomukeruutuotteiden käsittelyä tapahtuvista laitteiden ja koneiden puhdistuksesta sekä puhdistustoimien tarkastamisesta ja tarkastustulosten kirjaamisesta (jos käsitellään myös tavanomaisia luonnontuotteita) 8) Kuvaus tuotteiden kuljetuksesta ostopisteistä 9) Taselaskelmien laatimistiheys (ks. tarkemmin kohta 3.6.4) 10) Toimenpiteet epäilyttävien erien osalta Luomukeruun omavalvontasuunnitelmassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava Evira, tuoteturvallisuus ja tuotemarkkinointiyksikölle ja sen lisäksi omavalvontasuunnitelma tarkastetaan tuotantotarkastuksen yhteydessä. Muutokset, joista on ilmoitettava välittömästi, on kuvattu kohdassa 3.5. Luomutuotteiden jalostustoiminta edellyttää luomuvalmistuksen omavalvontasuunnitelman laatimista. Ohje omavalvontasuunnitelman laatimista varten on saatavilla Eviran internetsivuilla osoitteessa Hyväksytyn alkutarkastuksen jälkeen toimija saa päätöksen hyväksymisestä valvontajärjestelmään. Tämän jälkeen toimijalla on oikeus markkinoida ostamiaan luonnonmukaisia keruutuotteita luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin merkinnöin. Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemisestä ja alkutarkastuksesta perittävä maksu sekä luomuvalvonnan vuosimaksu määräytyvät maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen perusteella. Luomuvalvonnan hinnaston on saatavissa Eviran internetsivuilla, 3.3 Ilmoitus keruutuotteiden ostoista Luomukeruutuotteiden ostajat, joilla ei ole rekisteröityä luomukeruualuetta, toimittavat Eviran tuonti ja markkinavalvontayksikölle tiedon niistä keruualueista joilta he ko. vuonna luomutuotetta ostavat sekä tiedon ostettavista kasvilajeista ja tuotteista sekä ostopisteiden sijainnista ja ostoajankohdasta (arvio) vähintään kahta viikkoa ennen aiottua keruun aloittamista. Ilmoitus tehdään Eviran lomakkeella Ilmoitus luomukeruutuotteiden ostoista (Liite 8). Ilmoituksen liitteeksi on toimitettava kopio TEkeskuksen päätöksestä aiotun keruualueen hyväksymisestä valvontajärjestelmään. Luomutuotantoalueiden hyväksymistä koskevia TE-keskuksen päätöksiä luomukeruutuotteita ostavat yritykset saavat luomualueen selvittäjältä. Luomukeruutuotteiden ostotoimintaa ei siis voi harjoittaa ilman vuosittaista ilmoitusta keruutuotteiden ostoista ja ajantasaista karttaa keruualueesta. 3.2 Alkutarkastus ja päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä Alkutarkastuksessa selvitetään hakijan edellytykset noudattaa luonnonmukaisen tuotannon ehtoja. Ostajan alkutarkastuksessa selvitetään mm. omavalvontasuunnitelman toteutusmahdollisuudet sekä käsittely ja varastointitilat. Evira huolehtii tarkastuksen tekemisestä. 3.4 Tuotantotarkstus ja päätös tuotantotarkastuksesta Jokainen luomuvalvontaan kuuluva toimija ja tuotantoyksikkö tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Osa tarkastuksista tehdään ennalta ilmoittamatta. Tarkastuksen antaa toimeksi aina Evira, joten toimijan ei erikseen tarvitse tilata tuotantotarkastusta. 18

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi Metsien luomusertifiointi 28.9.2016 Noormarkun Klubi Mirella-Katriina Levomäki Satakunnan Ely-keskus 12.10.2016 Luomukeruutoiminnasta Satakunnassa Luomukeruutoiminta on Satakunnassa erittäin vähäistä Ajoittain

Lisätiedot

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje Luomuluonnonmarjojen poimintaohje Mitä luomulla tarkoitetaan? Poimijan on tutustuttava tähän luonnonmukaista keruuta koskevaan ohjeeseen ennen keruun aloittamista ja poimija vahvistaa kirjallisesti sitoutuvansa

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

Keruualueiden luomusertifiointi

Keruualueiden luomusertifiointi Keruualueiden luomusertifiointi 19.1.2017 Sampsa Heinonen Evira Neuvoston asetuksen (EY 834/2007) 12 artikla, kohta Luonnonalueilla, metsissä ja maanviljelysalueilla luontaisesti kasvavien kasvien ja niiden

Lisätiedot

LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI MAISTA LUOMU TERTTI

LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI MAISTA LUOMU TERTTI LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI MAISTA LUOMU TERTTI 1.10.2016 TAUSTAA LUOMUMETSISTÄ MONEKSI -TIEDOTUSHANKE 2015-2016 Etelä-Savossa toteutetaan Luomumetsistä moneksi

Lisätiedot

Metsien sertifiointi luomukeruualueiksi Etelä-Savossa

Metsien sertifiointi luomukeruualueiksi Etelä-Savossa Metsien sertifiointi luomukeruualueiksi Etelä-Savossa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Birgitta Partanen, HY/Ruralia-instituutti Luomumetsistä moneksi -hanke 17.3.2016 1 Luomuluonnontuote eli luomukeruutuote

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 06.05.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS Tila: Toimija: Tiltu: Luomurekisteritunnus: Laatija: Päivämäärä: Päivitetty: SISÄLTÖ: 1. Toiminnan kuvaus 2. Valmistettavien tuotteiden koostumus 3. GMO

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON METSÄT LUOMUUN? KOKEMUKSIA LUOMUSERTIFIOINNIN EDISTÄMISESTÄ YKSITYISMETSIEN MAAKUNNASSA

ETELÄ-SAVON METSÄT LUOMUUN? KOKEMUKSIA LUOMUSERTIFIOINNIN EDISTÄMISESTÄ YKSITYISMETSIEN MAAKUNNASSA ETELÄ-SAVON METSÄT LUOMUUN? KOKEMUKSIA LUOMUSERTIFIOINNIN EDISTÄMISESTÄ YKSITYISMETSIEN MAAKUNNASSA SARI IIVONEN & BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI NOORMARKKU 28.9.2016 TAUSTAA Etelä-Savossa on pitkät

Lisätiedot

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt Luomun asiakirjat Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät Asiakirjaselvitys Pakollinen asiakirja Tällä tuottaja

Lisätiedot

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan?

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? Tilalla tuotetaan samaa kasvilajia sekä 1) Luonnonmukaisesti että siirtymävaiheessa 2) 1. ja 2. ja/tai

Lisätiedot

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Luomutiedon lähteitä mmm.fi/luomu/luomulainsaadanto Evira.fi/yhteiset/luomu/elintarvikkeet Luomuliitto.fi http://luomu.fi/tietopankki/wpcontent/uploads/sites/4/2013/10/luomuli

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto Pvm Dnro 19.5.2000 1890/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskukset Ahvenanmaan lääninhallitus Valtuutussäännökset: Laki Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Luomun infopäivä 2016

Luomun infopäivä 2016 Luomun infopäivä 2016 Viitasaari 18.3.2016 Petäjävesi 31.3.2016 Aili Vuorenmaa puh. 050-3952730 30.3.2016 Kotieläintilojen kipukohtia luomuvalvonnassa Kuivituksen järjestäminen Luomueläimille kelpaavan

Lisätiedot

Siirtyisinkö luomuun?

Siirtyisinkö luomuun? Siirtyisinkö luomuun? Uusikaupunki 27.1.2012 Anne Johansson, ProAgria Satakunta KENELLE LUOMU SOPII? Luomu vaatii ammattitaitoa ja kiinnostusta uuden oppimiseen Usein vaaditaan panostamista perusparannuksiin

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA

EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA ProLuomun Luomumaidon arvoketjutyöryhmä Tikkurila 22.11.2016 Arja Peltomäki Toimijan muistiinpanovelvollisuus

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Pakkaamon omistajan osoite (lähiosoite) Postinumero.

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Pakkaamon omistajan osoite (lähiosoite) Postinumero. SIEMENPERUNAN PAKKAUSLUPAHAKEMUS 1 (13) Saapumispäivämäärä Dnro HAKIJA TÄYTTÄÄ Onko kysymyksessä uuden pakkaamon aloittamisesta Vanha pakkaamonumero aiemmin aloitetun pakkaamotoiminnan jatkamisesta 1.

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3. Luonnonmukainen tuotanto Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.2016 Mitä luomuvalvonta on? Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY u 1 Esimerkkitila Lasse Luomu Kokonaispinta-ala 40 hehtaaria 35 hehtaaria peltoa 5 hehtaaria pellon

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet)

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet) 1 (8) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lomake palautetaan ilmoittajan maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai ilmoittajan asuinkunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista elintarvikehygieniasta 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista 2016 Elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Lisätiedot

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016 Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Eija Vuorela Suomen 4H-liitto/Youngfour Oy Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -hanke Yhteistyössä Rainer Peltola LUKE 2 Mennään metsään Suomi

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015-

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöagrologi Erkki Aro 18.11.2014 Mynämäki 9.12.2014 2 340 Luomumaatiloja Varsinais-Suomessa (kpl) 2009-2014 335 330 325 320

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI

LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI SISÄLTÖ TAUSTAA TAVOITTEET AINEISTOT JA MENETELMÄT MERKITYS TAUSTAA LUOMUMETSISTÄ MONEKSI -TIEDOTUSHANKE 2015-2016 Etelä-Savossa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Postinumero. Postitoimipaikka

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Postinumero. Postitoimipaikka KYLVÖSIEMENEN PAKKAUSLUPAHAKEMUS 1 (16) Saapumispäivämäärä Dnro HAKIJA TÄYTTÄÄ Onko kysymyksessä uuden pakkaamon aloittamisesta Vanha pakkaamonumero aiemmin aloitetun pakkaamotoiminnan jatkamisesta 1.

Lisätiedot

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 8 :n 1 momentin 6 kohta, muutetaan 6

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Eviran ohje 18222/3. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Eviran ohje 18222/3. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/3 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/3 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot 2014 Eviran ohje 18222/3 Käyttöönotto:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 23 Reinin Liha Oy:n elintarvikelain 56 :n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös HEL 2014-007565 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5. Laki. N:o 1. alkoholilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1999 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki alkoholilain muuttamisesta... 1 2 Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 45 e :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Eviran ohje 18225/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18225/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostusaste 2011 Luonnonmukaisen

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto Luonnonmukainen tuotanto Ympäristötuen erityistuki: luomusopimus 1 Luomusopimuksen yleiset edellytykset Uusi digiala/ sopimusala Vuokrasopimukset voimassa vähintään koko sopimuskauden Sopimuksen ulkopuolelle

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä Maankäyttösopimus 1 (5) Sopimus oikeudesta käyttää yleistä aluetta liikkuvaan kioskitoimintaan 1 Osapuolet Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Ajan tasalla pidettävät dokumentit Luomusuunnitelma tilalla päivitetty versio Vuosittainen tuotantosuunnitelma

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot