1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE!"

Transkriptio

1 1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY Vastauksia ja kommentteja AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE!

2 2 (21) KOOSTEEN SISÄLLYS KIRJASTOVERKKOA JA MAASEUDUN KIRJASTOJA KOSKEVA KYSELY...3 YLEISIÄ HUOMIOITA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ VASTAUKSISTA...4 Maakuntakirjastoilla on paikkansa...4 Seudullinen kirjastokimppa -yhteistyö kasvanut korvaamattomaksi vertaistueksi...4 Maaseudulla kirjaston merkitys korostuu ja siellä kirjastolla on monia rooleja...5 Kaukopalvelu ja logistiikka ovat edellytykset alueelliselle tasa-arvolle...6 Uusia toimintamalleja...7 OTTEITA KIRJASTOJEN VASTAUKSISTA...8 KYSYMYS 1: Mitkä ovat mielestäsi maakuntakirjaston tärkeimmät tehtävät nykyään?...8 KYSYMYS 2: Mikä on alueesi kirjastokimpan rooli? KYSYMYS 3: Mikä on mielestäsi maakuntakirjaston rooli suhteessa kirjastokimppayhteistyöhön ja miten kummankin roolia ja tehtäviä tulisi jatkossa kehittää? KYSYMYS 4: Mitkä ovat mielestäsi kirjaston tärkeimmät tehtävät maaseudulla nykyään? Mitä erityistarpeita näet maaseudulla sijaitsevien kirjastojen kehittämisessä? Koosteen ovat tehneet Kirsti Kekki ja Tarja Mäkinen. Kommentit mennessä: Lisäkommentteja toivotaan vielä kysymyksiin: Halutaanko korottaa nykyisiä vähimmäisvaatimuksia 20 opintoviikkoa? Kuinka laajoja ammatillisia opintoja kirjastoalan työtehtäviin edellytetään?

3 3 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY KIRJASTOVERKKOA JA MAASEUDUN KIRJASTOJA KOSKEVA KYSELY Opetusministeriössä on tekeillä kaksi selvitystä, joihin jo alkuvaiheessa haluttiin saada kirjastojen näkemyksiä mukaan: Toimiiko kirjastoverkko - kirjastoverkkoselvitystä varten Maaseudun kirjastot - Maaseudun kirjasto monipalvelukeskuksena -ohjelmaa varten. Selvitystyön taustatiedon keräämistä varten tehtiin elokuussa 2005 kirjastoille kysely, jossa tiedusteltiin kirjastoverkon toimivuutta ja myös näkemyksiä maaseudun kirjastojen roolista ja niiden kehittämisen erityistarpeista. Kysymykset olivat yksinkertaisia: - Mitkä ovat mielestäsi maakuntakirjaston tärkeimmät tehtävät nykyään? - Mikä on mielestäsi alueesi kirjastokimpan rooli? - Mikä on mielestäsi maakuntakirjaston rooli suhteessa kirjastokimppayhteistyöhön ja miten kummankin roolia ja tehtäviä tulisi jatkossa kehittää? - Mitkä ovat mielestäsi kirjaston tärkeimmät tehtävät maaseudulla nykyään? Mitä erityistarpeita näet maaseudulla sijaitsevien kirjastojen kehittämisessä? Etenkin pienten kuntien kirjastoja kannustettiin vastaamaan kysymyksiin, koska juuri he tarvitsevat kirjastoverkoston muiden organisaatioiden kuten maakuntakirjasto-, keskuskirjasto-, ulkomaalaiskirjastojen sekä Kansalliskirjastopalveluja sekä kimppakirjastojen vertaistukea. Kaikilta maakuntakirjastoilta ja lääninhallituksilta saatiin myös vastaukset. Kaikkiaan vastauksia tuli yli 200 kpl. Vastauksissa on myös nähtävissä, että kirjastot ovat hyvinkin paljon hyödyntäneet ja soveltaneet omaan käyttöönsä valtakunnallisia strategioita ja selvityksiä sekä laatineet seudullisia strategioita. Vastaavanlaisia valmiuksia seudulliseen yhteistyöhön ja verkottumisen laajentamiseen ei ole millään muulla hallintokunnalla kunnissa. Maakuntakirjastoalue on sama kuin maakunta-alue. Maakuntakirjaston tehtävistä ja maakuntakirjastojen yleisille kirjastoille antamien kaukolainojen maksuttomuudesta on säädetty kirjastolaissa ja -asetuksessa. Maakuntakirjastoilla tai yleisten kirjastojen keskuskirjastolla - myöskään Helsingin yliopiston kansalliskirjastolla - ei ole hallinnollista asemaa tai toimivaltaa kirjastoihin. Alueen kirjastoille maakuntakirjastopalvelut ovat maksuttomia. Kirjastokimpat eli seudullinen yhteistyö on vapaaehtoisuuteen perustuvaa alueellista yhteistyötä, jonka määrittelyä ei ole tässä rajattu. Tyypillistä yhteistyölle on alueiden ja toimintatapojen heterogeenisyys. Niiden alueet ja käytännöt vaihtelevat. Kimpoilla on useimmiten yhteinen aineistorekisteri, josta asiakas näkee koko kimppaalueen teokset ja myös niiden tilan (lainassa/hyllyssä, varauksia). Yhteinen lainausvalvonta mahdollistaa sen, että asiakas voi tarkistaa lainojansa missä tahansa kimpan kirjastossa ja esimerkiksi uusia niitä. Maaseudulla sijaitsevaa kirjastoa ei määritelty kysymyksissä. Maaseudulla on moninaisia käsitteitä. Käsite on jatkuvan uudelleen määrittelyn kohteena.

4 4 (21) YLEISIÄ HUOMIOITA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ VASTAUKSISTA Seudullinen yhteistyö ja tekniikan hyödyntäminen ovat kirjastoalalla hyvin pitkällä. Tämä lienee yksi syy siihen, että kirjastot ovat hyvinkin tietoisia muutosten, etenkin hallinnollisten muutosten välttämättömyydestä, jotta kirjastopalvelut voitaisiin turvata eri puolilla Suomea. Ote yhdestä vastauksesta: "Suomessa yleiset kirjastot ovat viime vuosikymmenenä pääperusteiltaan kautta maan samanlaisia - myös rakennuksissa on samanlainen pohja. Jotta tulevaisuudessa kaikille ihmisille voidaan tarjota laadukkaita luotettavia kirjastopalveluja, vanhoilla toimintatavoilla, kirjastotilojen perinteisellä käytöllä, kapea-alaisella kirjasto-osaamisella ei enää voida toimia kaikissa kirjastoissa. Tulevaisuudessa yleiset kirjastot eriytyvät, erikoistuvat." Kirjastojen vastauksissa nousi esille muutamia seikkoja. Internetin yleistyminen on lisännyt - päinvastoin kuin usein ajatellaan - kirjastotilan merkitystä kaiken kokoisissa kirjastoissa, vaikka tietoa olisi saatavilla verkoissa ja fyysisen aineiston merkitys tulevaisuudessa vähenisikin. Myös kirjastoauton merkitys ja toiminta on moninaistunut internetin myötä. Yleisten kirjastojen elämyksellinen, yhteisöllinen ja sosiaalinen rooli on lisääntynyt. Kirjastot nähdään entistä enemmän elinkeinoelämän elvyttäjinä. "Maaseudun elinvoimalle ja houkuttelevuudelle kirjastot ovat elintärkeitä". Maakuntakirjastoilla on paikkansa Näkemykset maakuntakirjaston roolista jakautuivat kahteen leiriin: osa vastaajista pitää maakuntakirjastoa tärkeänä veturina, tukena ja mallikirjastona, osa taas näkee, että maakuntakirjastolla ei ole käytännön merkitystä kirjaston omassa toiminnassa. Vastaajista enemmistö ei nähnyt maakuntakirjastojen ja kimppojen roolia ja tehtävää päällekkäisenä. Molemmilla todettiin olevan oma roolinsa. Tosin osa katsoo maakuntakirjastojen roolin tulleen vähäiseksi maakuntakirjastojen kaukopalvelun vähentymisen myötä. Vaikka maakuntakirjaston kaukopalvelun merkityksen todetaan vähentyneen radikaalistikin seutuyhteistyön lisääntymisen myötä, enemmistössä vastauksista koetaan maakuntakirjastoilla olevan oma paikkansa edelleen kirjastoverkossa. Maakuntakirjastojen odotetaan edelleen olevan alueellisia resurssikeskuksia, joissa on harvinaista ja uusia aineistoja myös alueen käyttöön. Maakuntakirjastojen odotetaan olevan koko alueen koordinoija, kehittäjiä ja edustavan alueen virallista tahoa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Maakuntakirjaston tärkeimpinä tehtävinä mainittiin useimmiten: koulutus, tiedotus, kaukolainaus. Myös alueellisen tiedon kokoaminen, yhteyksienhoito valtakunnan politiikkaan ja alueen imagon luonti nähtiin maakuntakirjaston tehtäviksi. Vastauksissa esiintyi myös toiveita maakuntakirjastoille. Toiveissa oli maakuntakirjaston ahkerampaa jalkautumista alueelle, lisää koulutusta ja enemmän yhteisiä hankkeita. Seudullinen kirjastokimppa -yhteistyö kasvanut korvaamattomaksi vertaistueksi Valtaosa vastaajista pitää kirjastokimppoja erittäin tärkeinä, jopa korvaamattomina. Kirjastokimppayhteistyö on usein lähtenyt käyntiin tekniikkalähtöisesti, mutta ajan myötä hyvin merkitykselliseksi oli tullut inhimilliseen kanssakäymiseen liittyvät asiat. Kirjasto-kimpoissa etenkin pienten kuntien kirjastot saavat kaipaamaansa tasavertaista tukea ja konkreettista apua

5 5 (21) käytännön kysymyksissä. Osuvasti yhdessä vastauksessa todetaan, että "ilman kirjastokimppoja yleiset kirjastot eivät olisi näin pitkällä tekniikassa". Hankintayhteistyö yhteisine kilpailutuksineen on jo käytössä useilla alueilla. Sekavaa käytäntöä oli seudullisten lainojen tilastoinnissa: lainaus toisesta kimppakirjastosta luokitellaan joissain kirjastoissa kaukopalveluksi, toisissa se taas rinnastetaan oman kirjaston käyttöön. Kirjastokimppojen kohdalla korostettiin yhteistyötä, erityisesti tietojärjestelmä-, kokoelma- ja logistiikka-asioissa. Lisäksi tärkeäksi koettiin käytännön työn tuki ja organisointi. Vastauksissa korostui vahvasti kohtaamisten tärkeys. Hengenheimolaisten, samojen haasteiden, ongelmien ja tehtävien kanssa pohtivien kollegoiden kohtaaminen koetaan voimia ja uutta intoa antavana asiana. Joitain ongelmia kimppautumisessa tuli myös vastauksista esiin. Huolta kannetaan siitä, miten kimppojen ulkopuolelle jäävin kirjastojen käy. Joissain tapauksissa koettaan kimpat liian järjestelmävetoisina. Jotkut vielä kimppayhteistyön ulkopuolella olevista kunnista kokevat uhkana sen, että kimpan myötä voi tapahtua itsenäisyyden menetys, kimpan ison kirjaston määräysvallan alle joutuminen. Vastauksista ilmeni myös, että kimppojen välillä on isoja eroja. Eroja on mm. mukana olevien kuntien lukumäärän suhteen, yhteistyömuotojen suhteen ja toiminnan aktiivisuuden suhteen. Osassa kimpoista maakuntakirjasto on mukana ja osassa ei. Pohdintaa herätti myös kysymys, tarvitaanko kimpalle vahva vetovastuinen taho ja kenen siitä tulisi vastata. Maakuntakirjastovetoisiin kimppoihin oltiin pääosin tyytyväisiä. Yleinen toteamus olikin, että yhtä ainoaa toimintamallia kirjastokimpoiksi ei voi eikä pidä edes tavoitella, vaan kimpat voivat olla erilaisia. Pääosin kirjastokimppojen toimintaa kiiteltiin; myönteisiä mainintoja 1 kimpoista oli reilusti yli 100, kun taas kielteisiä kommentteja oli alle 20. Kimpat tuovat konkreettista apua käytännön työhön. Yhteistyö koetaan tasa-arvoiseksi. Parhaiten kiitosta saivat ne alueet, joissa maakuntakirjasto oli myös kimpan jäsen. Yksi tyytyväisimmistä maakunnista oli Pirkanmaa, jossa Pirkanmaan PIKI-kimpassa on mukana 21 kunnan kirjastot (90 % maakunnan asukkaista) ja yhteistyöalue laajenee yhteisestä kirjastojärjestelmästä asiakkaiden aineiston saantia parantavaan kokoelmayhteistyöhön mm. yhteisen kuljetusjärjestelmän avulla. Maaseudulla kirjaston merkitys korostuu ja siellä kirjastolla on monia rooleja 1 Kokonaisvaikutelman saamiseksi vastauksista laskettiin suorat myönteiset ja kielteiset maininnat kimpoista sekä maakuntakirjastoista. Myönteiset maininnat = mainintoja, joista ilmenee vastaajan tyytyväisyys kimppaan/maakuntakirjastoon tai se, että vastaaja pitää kimpan/maakuntakirjaston roolia merkittävänä. Esimerkiksi "erittäin tärkeä", "elintärkeä", "tärkein", "aktiivista yhteistyötä", "hyvin suuri rooli", "aivan olennainen", "keskeinen rooli", "välttämätön instrumentti", "taustatukemme ja hyvä niin", "kovin monipuolinen hyöty" Kielteiset maininnat= mainintoja, joista ilmenee vastaajan tyytymättömyys kimppaan/maakuntakirjastoon tai se, että vastaaja pitää kimppaa/maakuntakirjastoa itselleen vähämerkityksellisenä. Esim. "maakuntakirjaston voi jättää pois", "maakuntakirjastolla ei ole mitään roolia", "kimppa ei näy missään", "menettänyt rooliaan"

6 6 (21) Maaseudulla kirjaston merkitys ja vaikuttavuus tulevat parhaiten esille. Vastausten mukaan kirjaston roolin monipuolistumisen välttämättömyys ymmärretään maaseudun kirjastoissa parhaiten. Maaseudulla kirjaston tärkeimmiksi tehtäviksi nähtiin elinvoimaisen maaseudun osatekijänä oleminen, kirjastotilojen tarjoaminen moneen tarpeeseen, syrjäytymisen ehkäiseminen, mielenterveyden vaaliminen, lastenkirjastotyö ja oppimisessa auttaminen, niin lasten kuin elinikäisessä oppimisessa. Maaseudulla kirjasto on usein ainoa kulttuuripalvelu, jonka vuoksi siihen kohdistuu paineita erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen (näyttelyt, nukketeatteri, tapahtumat, koulutukset, senioritoiminta jne.). Joissain vastauksissa kaivattiin työlle sen ansaitsemaa arvostusta. "Miten saada päättäjät huomaamaan kirjaston merkitys peruspalveluna, hyvinvoinnin lisääjänä, syrjäytymisvaarassa olevien pelastajana, kunnan vetovoimatekijänä", kysytään yhdessä kommentissa. Maaseudulla kirjasto voi olla myös monasti ainoa maksuton oleskelupaikka, odotustila ja aikuiskouluttaja ja kaikenikäisten palvelija. Asiakkaat arvostavat kirjastoaan ja koska maaseudulla kirjastohenkilöstö ja asiakkaat monesti tuntevat toisensa, palvelu on räätälöityä. Asiointiin liittyy vahva sosiaalinen merkitys henkilökohtaisine palveluineen, kohtaamisineen ja kuulumisten vaihtoineen. Kirjastoautojen merkitystä korostettiin myös. Autoissa tärkeänä pidetään tänäpäivänä myös internetyhteyttä. Positiivista palautetta maaseudun kirjastot saavat usein mökkiläisiltä ja opiskelijoilta mm. siitä, että kirjojen saatavuus on mökkikunnassa parempi kuin kaupungissa. Mökkiläiset arvostavat myös maksutonta internetyhteyttä. Maaseudun kirjastoilla on myös huoli tulevasta: miten saada pätevää henkilöstöä syrjäseuduille; miten ylläpitää osaamistaan; mistä saada riittävät kirjastotilat; miten kustantaa ajanmukaiset laitteistot ja uudet aineistot; mistä varoja kirjastoautoihin; miten pysyä tietotekniikassa mukana; miten vastata paineisiin laajentaa kirjaston roolia. Maaseudun asukkaat vaativat samoja palveluja maaseudulla kuin kaupungeissakin. Miten tuottaa palvelut pienillä ja/tai pienenevillä resursseilla, kun koko kunnan kirjastolaitosta hoidetaan yhden tai kahden henkilön voimin. Kaukopalvelu ja logistiikka ovat edellytykset alueelliselle tasa-arvolle Kaikissa ryhmissä (maakuntakirjasto-, kimppa- ja maaseutukysymyksissä) nousivat ajankohtaisiksi ongelmiksi kaukopalvelu ja logistiikka. Otteita parista vastauksesta: "Kaukopalvelukonsepti on vanhentunut. Kaoottinen tilanne: yhteis-, seutu-, kauko-, kimppa- yms. lainat. Lähes joka kimpalla on oma käytäntönsä. Maksut sekavia. Kuka maksaa sekava." " Maakuntakirjastojen maksuttomia kaukolainoja tarvitaan, sillä kirjastokimpat sellaisenaan eivät pysty toimittamaan kaikkea aineistoa kokoelmistaan asiakkaille." Logistiikka on järjestetty joko vaihtelevasti maakuntakirjastovetoisesti tai kimppojen kesken. Toimiva aineiston jakelujärjestelmä joko puuttui kokonaan tai se on liian kallista; myös maksut vaihtelevat. Tukea kaivataan etenkin kimppalainojen kuljetuksiin. Uudet ratkaisut kaukopalveluun ja logistiikkaan ovat olennaisia alueellisen tasa-arvon kannalta. Jos kirjasto on mukana toimivassa kimpassa tai logistiikkaratkaisuissa, maakuntakirjaston roolin kaukopalvelussa mainitaan vähentyneen huomattavasti. Mutta erityisesti kimppojen ulkopuolella olevat pienet kunnat mainitsevat maakuntakirjaston kaukopalvelun merkittäväksi suurten

7 7 (21) kokoelmien vuoksi. Tämä johtuu usein omien hankintamäärärahojen pienuudesta. Monissa vastauksissa korostetaan myös kaukolainauksen maksuttomuuden tärkeyttä. Uusia toimintamalleja Vastauksissa esitetään paitsi kirjastojen ongelmia, myös uusia toiminta-, hallinto- ja organisointimalleja, kuljetusrenkaita, yhteistyötahoja, aikuiskoulutuksen, opiskelijoiden, etätyöläisten ja loma-asukkaiden palveluja, tiedonhaun konsultointia jne. Vastaukset osoittavat, että asiaa on jo kauan mietitty yksittäisissä kirjastoissa ja seudullisestikin. Kirjastojen tuleekin olla aktiivinen oman tulevaisuutensa rakentaja, eikä vain sivusta seuraaja. Kirjastojen elinehdoksi nousee väistämättä, miten sen johto ja henkilöstö osaa viestittää ja markkinoida niitä asioita, mitä kirjastoissa jo on, mitä siellä osataan. Välttämättä ei tarvitse keksiä uutta, koska kirjastot ovat jo edellä muihin hallintokuntiin verrattuna.

8 8 (21) OTTEITA KIRJASTOJEN VASTAUKSISTA KIRJASTOVERKKOA JA MAASEUDUN KIRJASTOJA KOSKEVA KYSELY Tähän luetteloon on koottu suoria lainauksia kirjastokyselyyn saaduista vastauksista. Vastaajan nimeä ei mainita. Kommentteja on ryhmitelty teemoittain. KYSYMYS 1: Mitkä ovat mielestäsi maakuntakirjaston tärkeimmät tehtävät nykyään? Yleisiä pohdintoja maakuntakirjastoista - Pohdittava: milloin tehdään YHDESSÄ TYÖTÄ, jolloin kustannuksia ja rahoitusta voidaan jakaa osapuolten kesken - tai milloin tehdään YHTEISTYÖTÄ, johon valtio kannustaa myöntämällä hankkeelle hankerahoitusta (esim. portaalihankkeet). - Kirjastojen muuttuvassa, kehittyvässä roolissa aktiivisuus korostuu. Myös "partnership" ja osallistuminen tulevat yhä tärkeämmiksi. Tämä pitäisi olla keskustelujen lähtökohtana myös maakuntakirjastoasioissa. - Maakuntakirjasto edustaisi kansallisella tasolla, sekä kansainvälisellä. Seuraisi kehitystä pienten puolesta. Hoitaisi sähköisiä aineistoja, uuden aineiston käyttöönottoa ja testausta. - Alan ammatillinen edelläkävijä, seuraa ja välittää muille alan kehitystä, testaa uutuuksia. Täydennyskoulutus, lisenssiasiat, - kotiseutukokoelmat. - Maakuntakirjaston tärkeimmät tehtävät liittyvät asiantuntijuuteen, yhteisten kehittämishankkeiden koordinointiin (erityisesti informaatioteknologia) ja täydennyskoulutukseen /yhteiset kirjastojärjestelmät, verkkotyöskentely, uudet aineistot jne). Pitävät alueen kirjastot ammatillisesti ajan tasalla. Antaa kuvaa kirjastotyön tilasta ja visioista lähitulevaisuudessa. Lujittaa ammatillista kuvaa. On kaukopalvelun tukiranka. - Välittää tietoa yleisten kirjastojen valtakunnallisesta yhteistyöstä. - Toimia pienten kirjastojen tukena mitä erilaisimmissa asioissa. Pitää yllä kirjastojen yhteishenkeä järjestämällä erilaisia kokouksia ja koulutuksia, joissa pienten kirjastojen henkilökunta tapaa toisiaan, vaihtaa kokemuksia ja mielipiteitä. näin pienen kirjaston henkilökunta (usein vain yksi) tuntee kuuluvansa johonkin ryhmään ja saa voimaa työhönsä. (vrt. samoja kommentteja myös kimpoista) - Maakuntakirjastotyössä on huomioitava nekin kunnat, jotka eivät ole kimppayhteistyössä. Vaarana on että nämä kunnat jää kehityksestä liiaksi erilleen. - Kehittäminen: Koordinoida, alueella olevat kimpat ja kimppoihin kuulumattomat sekä koordinoida yhteishankintoja ja logistiikkakysymyksiä. - Maakuntakirjastolla on mielestäni erittäin tärkeä rooli, jotenkin ajattelen että rooli oli vahvimmillaan 70- ja 80-luvulla, heikkeni sitten jonkin verran mutta on tulevaisuudessa edelleen voimakas. Pienet kirjastot tarvitsevat tietyissä asioissa keskitettyjä asiantuntijapalveluita kuten verkkoaineistoissa ja tietokannoissa; samoin koko maakuntaa koskevien palveluiden ja järjestelyjen tekijänä näkisin maakuntakirjastojen roolissa mahdollisuuksia, tämmöisiä olisivat esim. kuljetukset.

9 9 (21) Ammatillista erikois-osaamista ja täydennyskoulutusta käsitteleviä kommentteja - Ammatillinen erikoisosaamisen jakaja ja kouluttaja, tiedottaminen ammatillisista asioista. Seuraisi ammatillista kehitystä pienten puolesta. - Täydennyskoulutus, uudet aineistomuodot, kehittämistyön tuloksista kertominen ja uusien palveluiden/sovellusten käyttökoulutus. Kouluttautuvat itse ja sitten AKTIIVISESTI kouluttavat muiden kirjastojen henkilökuntaa. - Toimii konsulttina ja kouluttajana IT:hen ja uusiin aineistomuotoihin liittyvissä asioissa. Asiantuntijan voi kutsua maakuntakirjastosta omaan kirjastoon. - Osaamisen kehittäminen maakunnassa: osaamisverkoston ylläpito, uusiin asioihin perehdyttäminen, yhteisen koulutuksen tuottaminen. - Ammattiosaamisellaan voi kehittää maksullisia erikoispalveluita. - Henkilöstön täydennyskoulutuksesta tulisi maakuntakirjastojen ja lääninhallitusten pitää huolta etenkin : sähköiseen asiointiin opastaminen. Julkisen hallinnon sähköistä asiointi. - Maakuntakirjaston tärkein rooli on koulutus- ja tukitoimet kimpoille. - Maakuntakirjastovälitteinen kirjavinkkaus, kirjailijavierailijoiden kierrätys, näyttelyt (eli se, mihin kimppojen ja yksittäisten pienten kirjastojen voimavarat eivät riitä). - EU-tiedotus maakuntakirjastoista käsin hyvä esimerkki. - Toimii liikkeellepanevana voimana, priimusmoottorina alueellaan. Parhaimmillaan maakuntakirjasto ei sanele, mutta ojentaa yhteistyön kätensä. Huonoa, jos pienet kunnat vain joutuvat vastaanottamaan uudistuksia. - Maakuntakirjaston opastusrooli ei saa olla liian "me tiedämme kaiken" -asenteella, vaan molempia osapuolia kunnioittavaa. Maakuntakirjastoillakin voi olla opittavaa pienempien kirjastojen ja kimppojen toiminnasta. Maakuntakirjaston roolia alueellinen resurssikeskuksena korostavia kommentteja - Alueellinen resurssikeskus: määrällisesti enemmän erikoistunutta, laaja-alaista osaamista omaavaa ammattihenkilöstöä, jonka asiantuntemus on alueen kirjastojen käytettävissä. Ongelmallisimmat tiedonhaut maakuntakirjastoihin. Lainata harvinaista ja kallista aineistoa (mikrofilmit, äänikirjat, kurssikirjat). - Alueellinen "pankki", jossa kokoelmien tulee olla riittävän laajat myös maakunnan tarpeisiin. - Alueellisen elinkeinoelämän elvyttäjä. - Alueellinen keskuskirjasto asukkaiden hyödyksi. - Vastuu kokoelmiensa tasosta ja laajuudesta. - Maakuntakirjaston aineiston tulisi olla nykyistä kattavampi täyttämään kimppakirjastojen tarpeita. - Maakuntakirjasto järjestää kuljetuksia alueella - tehostaa kokoelmien käyttöä. - Maakuntakirjastojen tehtävissä tulisi entistä enemmän korostua tietopalveluresurssien mahdollistaminen maaseudulle yhdessä tieteellisten ja erikoiskirjastojen kanssa. - Alueellisen tiedon tallentaja ja organisoija. Alueellisen kokoelman muodostaminen ja kattavuudesta huolehtiminen. Maakunnallisen aineiston keruu, tallennus, säilytys ja välittäminen digitaalisessa tai/ja alkuperäisessä muodossa. Erilaiset maakunnalliset tietokannat. Maakunnalliset lehdet. Digitointi mahdollisuuksien mukaan. Alueelliset kokoelmat ovat ainutlaatuisia ja muodostavat selkeän yhtenäisen järjestelmän maanlaajuisesti, jota ei ole varaa rapauttaa yhdessäkään maakuntakirjastossa. - Sähköisen kirjaston kehittämisessä merkittävä rooli - Hoitaisi sähköisiä aineistoja, uuden tekniikan käyttöönottoa ja testausta. Aineiston digitalisointi.

10 10 (21) - Lisenssiasioiden hoitaminen. Käy lisenssineuvotteluja kirjastojen aloitteesta alueellisista yhteishankinnoista sekä -toimii kanavana valtakunnallisiin hankkeisiin, kuten FinElib ja portaalihankkeet. - Eritysaineisto, harvinaisuudet ja kurssikirjat ja kallis aineisto keskitettäisiin maakuntakirjastoista lainattaviksi Kaukopalvelua koskevia kommentteja - Kirjastokimppayhteistyössä ns. seutulainajärjestelmät korvaavat perinteisen kaukopalvelun. - Maakuntakirjasto on lainaan pyydetyn aineiston osalta muuttunut vain yhdeksi kaukolainakirjastoksi. Olisi parempi, että se lainaisi materiaaliaan samalla periaatteella kuin kimppa (myös tilaajakirjastossa olevaa, mutta asiakkaan kiireellisesti tarvitsemaa). - Kurssikirjojen kaukolainaus maakuntakirjastoihin. - Kaukolainoistamme vain 10 % tilataan enää maakuntakirjastosta. (Alavus) - Kaukopalvelu on tehtävistä työmäärältään suurin, Tampereella kaukopalvelua annetaan lähes yhtä paljon muualle Suomeen kuin omalle alueelle. - Maakuntakirjaston tulee olla kaukopalvelun tukiranka, johon pienet kirjastot voivat nojautua ensisijaisesti. Pienten kirjastojen pitää voida luottaa siihen, että maakuntakirjaston valikoimat ovat kattavat ja niitä saa hyvällä omallatunnolla hyödyntää alueen pienissä kirjastoissa. - Minusta maakuntakirjastojen kokoelmia tulis voida edelleen kehittää alueen keskeisen kaukopalveluvälittäjän roolin mukaisesti. - Kaukolainojen tulkisi mielestäni olla koko maassa maksuttomia toisille kirjastoille - asiakkailta perittämä maksu voisi olla jos mahdollista ýhdenmukainen ja mielellään kompensoiva kuin kustannukset peittävä eli mieluummin euro kuin kaksi - Maakuntakirjastojen kaukopalveluun tarvitaan uusia logistisia ratkaisuja. - Kaukopalvelukonsepti on vanhentunut. Kaoottinen tilanne: yhteis-, seutu-, kauko-, kimppayms. lainat. Lähes joka kimpalla on oma käytäntönsä. Maksut sekavia. Kuka maksaa sekava. - Maakuntakirjastojen maksuttomia kaukolainoja tarvitaan, sillä kirjastokimpat sellaisenaan eivät pysty toimittamaan kaikkea aineistoa kokoelmistaan asiakkaille. - Maakuntakirjasto voisi keskittyä enemmän esim. kaukolainasysteemin parantamiseen yleisellä tasolla. - Kimppalainojen tilaus on helpompaa kuin tilata kaukolaina muualta. - Kaukolainojen saaminen omasta maakuntakirjastosta on vaikeampaa kuin muista kirjastoista. Maakuntakirjaston sivuilta tulisi olla linkit KAIKKIIN alueen kirjastoihin eikä vain niihin, joissa on sama atk-järjestelmä. Yhteistyötä tulisi tehdä myös muihin kirjastoihin, vaikka ei olisikaan sama atk-järjestelmä. (Kimppaan kuulumaton) - Olen erittäin huolestunut joidenkin maakuntakirjastojen lainausrajoituksista ja maksullistamisesta. Verkko on jo rikki osin Suomessa. - Kaukopalveluasioissa ei ole juurikaan tarvetta saada tukea maakuntakirjastosta. - Maksuton kaukolainaus on maakuntakirjaston tehtävä. Valitettavasti emme saa itse oman alueen maakuntakirjastostamme kaukolainoja kuin hyvin harvoin, sillä maakuntakirjastomme aineistomääräraha on huono ja sen huomaa kokoelmasta. Meille tulee paljon kaukolainoja muista maakuntakirjastoista. - Maakuntakirjaston rooli on varmaan vastaisuudessakin kaukolainan antajana tärkein, koska se on sitä kautta maksuton. Kimpan sisällä rasitteena on maksullisuus. - Maakuntakirjaston tehtävänä siirtokirjakokoelmien toimittaminen, esim. erikielisiä kirjaoja. - Kimppalainojen tilaus on helpompaa kuin tilata kaukolaina muualta. - Maakuntakirjaston kaukopalvelurooli on vähentynyt oman kirjastomme osalta dramaattisesti. Suurin osa kaukolainoista lähetetään kimpan sisällä. Tieteelliset kirjastot

11 11 (21) lähettävät yliopistojen kurssikirjoja. Maakuntakirjastosta tilataan enää harvoin. Kimppastrategiamme on valmistumassa, mutta siinä ei taideta ottaa maakuntakirjaston roolia mitenkään esille. - Kaukolainaus on hajaantunut, kun kokoelmat näkyvät netissä - Kirjastokimppa on meidän lähin "kaukolainapiirimme" (sen merkitys vielä kasvaa, kun kimpan sisäinen kuljetus saadaan käyntiin) - Maakuntakirjaston tehtävänä on paikata oman kokoelman aukkoja antamalla kaukolainoja maksutta, huolehtia kaukolainojan kuljetuksesta. Kimppa elintärkeä, toimii aineiston tarjonnassa nopeammin kuin maakuntakirjasto. Koordinointia ja hallintoa koskevia kommentteja - Maakuntakirjasto voisi olla sateenvarjo-organisaatio. - Maakuntakirjastot alueen asukkaiden kirjastoksi. - Maakuntakirjastomme mielletään tänä päivänä alueelliseksi, myös alueen asukkaiden kirjastoksi. Ulkokuntalaisia asiakkaista on maakuntakirjastossamme 30 %. - Kymenlaaksossa maakuntakirjasto on toiminut kimpan vetovastuussa. Välttämättä näin ei tarvi olla, mutta se on yksi toimintamalli. Useita osaprojekteja on sovittu eri kuntien vetovastuulle. - Toimivat yleisten kirjastojen virallisina solmukohtina, jotka välittävät tietoa sekä valtakunnalliselta tasolta (keskuskirjasto, kansalliskirjasto, varastokirjasto) paikallistasolle että päinvastoin. - Kansallisen kirjastoverkon tukipilareita, solmukohtia. Yleisten kirjastojen keskuskirjasto ja kansalliskirjasto eivät saavuttaisi kunnallisia kirjastoja ilman maakuntakirjastojen apua. - Verkottumisen korostuessa myös kirjastoverkon eri osapuolten näkemysten ja kehittämisideoiden kattava esiin saaminen nousee entistä tärkeämmäksi. Maakuntakirjastot voivat tuoda esiin maakuntien yksilöllisen äänen. Kansalliskirjaston toimialan muutoksella ja keskitetyillä palveluilla (esim. kopioluettelointi) on vaikutuksensa siihen, millaiseksi maakuntakirjastojen tuleva rooli ja tehtäväkenttä muodostuu. - Kansallisen kirjastoverkon alueellisena solmuna toimiminen; yhdyskirjasto kansallisissa kirjastohankkeissa - Yhteisten kehittämishankkeiden koordinoija ja ideamoottori. - Yhteisten kehittämishankkeiden ja projektien koordinointi ja johtaminen. Foorumin tarjoaminen maakunnan kirjastoille omien hankkeiden ja näkemysten esittelyyn sekä keskinäiseen vuorovaikutukseen (kumppanuusperiaate). - Edustaisi kansallisella ja kansainvälisillä tasoilla. - Koordinoida yhteishankintoja ja logistiikkaa. Usein luonteva koordinaattori kimppayhteistyössäkin. - Koordinointi - alueella saattaa olla useita kimppoja ja kimppoihin kuulumattomia. Maakuntakirjastotoiminnassa on huomioitava nekin kunnat, jotka eivät ole kimppayhteistyössä. Vaarana on, että nämä kunnat jäävät kehityksestä liiaksi erilleen. - Jos maakuntakirjasto toimii kimpan keskuksena, sen merkitys suurempi. Maakuntakirjasto voi muodostaa kimpan keskuksen tai koordinoida yhteistyötä kimppojen ja niiden kirjastojärjestelmien välillä (esim. järjestelmien väliset yhteydet). - Maakuntakirjasto toimii alueellisena tukena yli järjestelmärajojen. - Tietojärjestelmäyhteistyö, alueellisten portaalien ylläpito ja niihin liittyvän kokonaispalvelun koordinointi. - Kirjastojen välisen yhteistyön edistäminen alueellisesti. - Kirjastokimppa-toiminta osaksi maakuntakirjastotoimintaa. - Seudullinen yhteistyö museoiden ja arkistojen kanssa.

12 12 (21) KYSYMYS 2: Mikä on alueesi kirjastokimpan rooli? Yleisiä näkemyksiä kirjastokimpoista - Kirjastokimppojen kehittyminen on vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Kimpat toimivat maantieteellisesti suppeammilla alueilla ja niissä kirjastot ovat enemmän tasa-arvoisessa asemassa. - Käytännössä yhteistyötä ollut jo usein kymmeniä vuosia. - Kimpat toimivat maantieteellisesti suppeammilla alueilla ja niissä kirjastot ovat keskenään tasavertaisemmassa asemassa. Uusien ideoiden kehityshautomo. - Kimpat maakuntien soluja. - Innovatiivinen toimintamalli. Parhaimmillaan osaamisen jakamista sopien keskenään. Suunnitelmallisesti ja kuntien hyväksymien pelisääntöjen ja yhteistyökuvioiden taustoittamana voisi olla paras ratkaisu pienten kuntien hädänalaiseen tilanteeseen. - Yhteinen kuljetusjärjestelmä hyvä ratkaisu - toisaalta usein mainitaan suurimmaksi ongelmaksi kuljetuksen puuttuminen. Kimppa tarvitsee tukea aineiston kuljetuksiin (hyvin usein toistettu - vrt. sama asia tuotu esille maakuntakirjastojen kohdalla). - Kimpat ottaneet joissakin asioissa ja alueilla maakuntakirjastojen roolia. - Yksittäisen pienen kirjaston tulevaisuus epävarma. Kimppa tuo kehitysmahdollisuuksia. - Kimpoilla on oma selkeä paikkansa kirjastokentässä juuri niiden mahdollistaman kiinteämmän yhteistyön ansiosta. Ehkä maakuntakirjastoalueet muodostuvat tulevaisuudessa muutamasta seutukirjastosta? Ja ehkäpä kimpatkin voisivat profiloitua ja etsiä omia erityispiirteitään? - Kimpassa kielisuhteet ja pienten kirjastojen tarpeet otetaan huomioon. - Kimppa takaa parempaa palvelua ja osaamista, tuo kehitystä ja vaikutusvaltaa. Näkemyksiä tietojärjestelmä -yhteistyöstä - Kirjastojen atk ei olisi näin pitkällä ilman kimppoja (web-kirjastot). - Neuvotteluvaltti kirjastojärjestelmien ohjelmatoimittajan suuntaan monella tavalla: sekä palvelun laatuun liittyen että hintatason kohtuulliseksi pitämisenä. Kimppa on tuki ja turva ongelma- ja neuvottelutilanteissa. - Yhteinen kirjastojärjestelmä ja suhteellisen lyhyet välimatkat mahdollistavat kiinteän yhteistyön kirjastojen välillä. - Lähituki kirjastojärjestelmien käytössä, koulutus ja opastus. - Taloudellisesti kestävällä tavalla ratkaista kirjastojärjestelmän hankinta ja ylläpito sekä yhteydenpito järjestelmäntoimittajiin. - Itsenäisiin yksikköihin perustuva verkko on nopea, tehokas ja asiakaslähtöinen. - Kirjastokimpan kautta saadut taloudelliset ja toiminnalliset edut ja hyödyt ovat huomattavat. Saadaan kustannusäästöä ja tehostetaan työtä. - Yhteiseen aineistorekisteriin perustuva verkkolainaus antaa mahdollisuuden hankkia niukoilla varoilla alueelle kattavampia kokoelmia. Säästää työtä, koska yhden työ koituu kaikkien hyväksi. - Helmet-kimppa pääkaupunkiseudulla: Lähes kaikki tuotekehitys tapahtuu kimpan puitteissa. Näkemyksiä kokoelma -yhteistyöstä - Yhteiset kokoelmat. Kokoelmia voidaan kehittää omien tarpeiden mukaisesti ja verkon kaltaisesti. Hankintayhteistyö yhteisine kilpailutuksineen. Aineistohankinnan ja varastoinnin profiloituminen ja keskittäminen yhteisen logistiikan toteuduttua.

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 2/2004 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 16. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 41:2002 2 (42) ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 Selvitys kirjastoalan osaamisen ja resurssien kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista isbn: 952-442-166-6

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen Digimaan kartta Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen ISBN 952-442-970-5 Julkaisija Opetusministeriö Kansi Riitta Forsman Taitto Jussi Vuori (jussi.vuori@hut.fi)

Lisätiedot

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa?

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? 1 Kaisa Salomaa Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? Selvitys kirjastojen välisen yhteistyön mahdollisuudesta Opinnäytetyö Talvi 2011 Kulttuurialan yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Heikki Poroila Mitä tapahtuu perinteisen kirjastopalvelun jälkeen? Erilaiset vaihtoehdot nähdään yleensä hyvin äärimmäisinä. Osa ihmisistä

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot