Pauliina Heinonen P1-PUHTAUSLUOKAN TOTEUTTAMINEN SANEERAUSHANKKEESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pauliina Heinonen P1-PUHTAUSLUOKAN TOTEUTTAMINEN SANEERAUSHANKKEESSA"

Transkriptio

1 Pauliina Heinonen P1-PUHTAUSLUOKAN TOTEUTTAMINEN SANEERAUSHANKKEESSA Rakennustekniikan koulutusohjelma 2017

2 P1-PUHTAUSLUOKAN TOTEUTTAMINEN SANEERAUSHANKKEESSA Heinonen, Pauliina Satakunnan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2017 Ohjaaja: Kujala, Mari Sivumäärä: 31 Liitteitä: 1 Asiasanat: P1-puhtausluokka, pölynhallinta, loppusiivous Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia saneeraushankkeen P1-puhtausluokan hallintaa ja suunnitella P1-loppusiivouksen toteuttamista. Työssä esitetään tiivistettynä P1- puhtausluokan vaatimukset ja tavoitteet. Pölynhallintamenetelmien ja puhtaudenhallinnan pohdinnan tuloksena syntyi kohteen yhden osa-alueen loppusiivouksen tehtäväsuunnitelma. Työn tilaajana oli Lemminkäinen Talo Oy Porin yksikkö. Opinnäytetyössä seurattiin P1-puhtausluokan toteuttamista Tiedepuiston kampuksen saneerauskohteessa, jossa toimin työmaainsinöörinä. P1-puhtausluokan tärkeys on korostunut nykypäivän rakentamisessa erityisesti julkisissa tiloissa ilmi tulleiden sisäilmaongelmien vuoksi. Ongelmat ja niistä johtuva sairastuminen ovat usein julkisuudessa ja vaikuttavat rakentamisen laadun imagoon negatiivisesti.

3 THE IMPLEMENTATION OF P1-PURITY CLASS IN A RENOVATION PROJECT Heinonen, Pauliina Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences Degree Programme in Construction Engineering November 2017 Supervisor: Kujala, Mari Number of pages: 31 Appendices: 1 Keywords: P1-purity class, dust management, final cleaning The aim of this thesis was to research the management of P1-purity class in a renovation project and plan the implementation of final cleaning. I have summarised the demands and aims of P1-purity class. As a result of deliberation of the dust management and purity controlling I have developed a task plan on how to implement the final cleaning. Lemminkäinen Talo Oy Pori was the orderer of this thesis. The implementation of P1-purity class was followed in this thesis at the Tiedepuisto kampus renovation project, where I work as a site engineer. The importance of P1-purity class has been emphasized in present-days building especially because of the air inside problems which have been revealed in public properties. These problems and sickness caused by them are often in the news and have a negative effect on the quality image of building.

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO SISÄILMASTOLUOKITUS Sisäilmastotavoitteet Sisäilmastoluokat RAKENNUSTÖIDEN PUHTAUSLUOKITUS Puhtausluokka P Puhtausluokka P RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKITUS Päästöluokat M1, M2 ja M Ilmastointijärjestelmän puhtausluokka CASE: TIEDEPUISTON KAMPUS PORI Puhtaudenhallinta Työnaikainen siivous Rakennusmateriaalien varastointi työmaalla Pölyntorjuntamenetelmät Kohdepoistot Osastointi Alipaineistus Loppusiivous Loppusiivous ennen toimintakokeita Loppusiivous ennen luovutusta Puhtauden arviointi HAASTATTELU Työnjohtajien haastattelu POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

5 5 1 JOHDANTO Rakennuksen käyttäjän tarpeesta lähtevät terveellisyys- ja viihtyvyysvaatimukset ovat yleistyneet nopeasti ja korkea puhtaustaso rakentamisen jälkeen on yhtenä tärkeänä päämääränä. Rakennustöiden pölynhallinnassa on pyrittävä vähentämään työstä aiheutuvaa pölyä muun muassa käyttämällä oikeita työmenetelmiä, osastoimalla, kohdepoistoja käyttämällä, tuulettamalla ja tehokkaalla työmaa-aikaisella siivoamisella. Korkean puhtaustason saavuttaminen vaatii katkeamattoman ketjun vaatimusten noudattamisen suhteen. (Pölynhallintasuunnitelma 2017, 3.) Työmaan puhtauden tärkeyttä aliarvioidaan usein ja työntekijän oikeutta siistiin työympäristöön vähätellään. Rakennustyöntekijät altistuvat työkohteesta ja työtehtävistä riippuen varsin monenlaisille pölyille, kuten betoni-, kivi-, tiili-, puu- ja eristevillapölyille. Työmaan siistinä pito vähentää työtapaturmia ja läheltä piti-tilanteiden syntymistä. Monet ovat turtuneet työympäristöönsä eivätkä huomaa vaaroja. Tämän vuoksi on tärkeää, että työpaikalla on muun muassa kaikkien nähtävillä työvaihekohtaiset työväline- ja suojautumisohjeet. Rakennustyössä on käytettävä sellaisia koneita ja laitteita, joiden melupäästöstä tai muista fysikaalisista haittatekijöistä johtuvat vaarat ja haitat ovat mahdollisimman vähäiset. Työntekijä on suojattava kemiallisilta ja fysikaalisilta vaara- ja haittatekijöiltä ensi sijassa koneisiin, työvälineisiin, työmenetelmiin ja työympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä. (Pölynhallintasuunnitelma 2017, 3.) Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 todetaan, että rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushanketta suunniteltaessa ja valmisteltaessa arkkitehtonisissa, rakennusteknisissä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä rakennushankkeen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työntekijöiden terveydelle. Parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen on mahdollista päästä vain toimivalla yhteistyöllä ja sillä että jokainen työntekijä siivoaa jälkensä eli huolehtii omalta osal-

6 6 taan siitä, että rakennuksen sisäilma pysyisi hyvänä tuleville käyttäjille. Tämän lisäksi puhtauden ylläpidon tärkeys täytyy tuoda esille jo urakkaneuvotteluissa ja pölyntorjuntaa koskevat asiat on kirjattava urakka-asiakirjoihin. 2 SISÄILMASTOLUOKITUS Sisäilmastotavoitteet Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi. Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2012, 117 c ) Myös Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D2 määritellään, että rakennus on tehtävä siten, ettei sisäilmassa esiinny terveydelle haitallisessa määrin kaasuja, hiukkasia tai mikrobeja tai viihtyisyyttä alentavia hajuja. Sisäilmastoluokituksessa (2008) kerrotaan, että rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa tulee ottaa huomioon sisäilmastoluokituksen tavoitteet. Rakennushankkeen alkuvaiheessa rakennuttaja ja suunnittelijat päättävät sisäilmaston tavoitearvot hankekohtaisesti soveltaen joko valitsemalla kaikki valitun luokan mukaiset arvot, valitsemalla eri luokista tarpeen mukaiset arvot tai asettamalla halutuille ominaisuuksille erikseen harkitut arvot. Tavoitellun lopputuloksen saavuttamiseksi tulee rakennuttajan ohjata suunnittelua kirjaamalla sisäilmastotavoitteet selkeästi (esim. sisäilmastoluokituksen avulla) kaikkien suunnittelijoiden tiedoksi. Kunkin suunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että valitut sisäilmastotavoitteet ja niiden perusteella tehdyt suunnitteluratkaisut esitetään asiakirjoissa: piirustuksissa, työselostuksissa, urakkarajaliitteessä ja työmaan laatusuunnitelmassa. Pääsuunnittelijan tulee huolehtia, että asiakirjojen ristiriidatto-

7 7 muus varmistetaan myös valittujen sisäilmaston suunnitteluratkaisujen osalta. (Sisäilmayhdistys 2008, 3.) 2.2 Sisäilmastoluokat Sisäilmastoluokitus on kolmitasoinen: laatuluokat S1, S2 ja S3. Luokka S1 on paras, mikä merkitsee suurempaa tyytyväisten osuutta. Tavoitteen asettaminen sisäilmastolle edesauttaa eri toimijoiden yhteistyötä ja vähentää siten terveyttä tai viihtyvyyttä vaarantavien ongelmien syntymisen riskiä. Nykytietämyksen mukaan tämän luokituksen tavoitearvojen toteutuessa ei terveille henkilöille aiheudu terveyshaittaa, jos rakennuksessa on suunnitellulla tavalla toimiva ilmanvaihto eikä erityisiä epäpuhtauslähteitä ole. Eri suureiden tavoite- ja suunnitteluarvot voidaan valita eri laatuluokista. Tarvittaessa jonkin suureen arvo voidaan määritellä tapauskohtaisesti. (Sisäilmayhdistys 2008, 4.) Sisäilmayhdistys on määritellyt luokat seuraavasti: S1: Yksilöllinen sisäilmasto Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet ja hyviä valaistusolosuhteita tukemassa yksilöllisesti säädettävä valaistus. (Sisäilmayhdistys 2008.) S2: Hyvä sisäilmasto Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet. (Sisäilmayhdistys 2008.) S3: Tyydyttävä sisäilmasto

8 8 Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät rakentamismääräysten vähimmäisvaatimukset. (Sisäilmayhdistys 2008.) 3 RAKENNUSTÖIDEN PUHTAUSLUOKITUS Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat käyttäjälle luovutettaessa eikä rakennuksen käytön aikana sisäilmaan kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Puhtausvaatimuksiin on alussa suhtauduttu epäillen ja jopa torjuvasti, mutta työn edetessä eri osapuolet ovat havainneet puhtauden tuomat hyödyt. Työympäristö tulee turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi, materiaalihävikki vähenee ja asiakkaista tulee tyytyväisempiä. Asenteiden muuttumisen ja oikeiden työtapojen oppimisen jälkeen ei puhtaudesta synny edes lisäkustannuksia vaan pikemminkin säästöjä. (Säteri 2008, 4.) Puhtausluokitus esittää tavoitteet työ- ja asuintilojen sekä muiden vastaavien rakennusten puhtaudelle. Tavoiteltava sisäilmastoluokka määrittää vaatimusten tason ja laajuuden. Tarvittaessa voidaan rakennushankkeen suunnitelmiin valita vaatimuksia eri puhtausluokista tai jättää jokin kohta kokonaan määrittelemättä. Kuitenkin on tarkoituksenmukaista valita rakennuksen saman vyöhykkeen tiloille sama puhtausluokka. Suunnittelun käynnistyessä rakennuttaja valitsee yhdessä suunnittelijoiden kanssa rakennustöiden puhtaus- ja materiaaliluokat. Rakentamisen puhtaanapidon tavoitteet määritellään urakka-asiakirjoihin ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Pääurakoitsija tekee puhtaudenhallinnasta oman suunnitelman. (RT-kortti , 11.) Rakentamishankkeen suunnitelmiin voidaan tarvittaessa valita vaatimuksia eri puhtausluokista tai jättää jokin kohta määrittelemättä; rakennuksen saman vyöhykkeen samankaltaisille tiloille on tarkoituksenmukaista valita sama puhtausluokka. Rakennustöiden puhtausluokitukseen voidaan viitata suunnitteluasiakirjoissa. (Rakennustöiden puhtausluokitusohje 2012, 2.)

9 9 3.1 Puhtausluokka P1 Rakennustöiden puhtausluokituksessa on esitetty tavanomaisten työ- ja asuintilojen hyvän sisäilman laadun aikaansaamiseksi vaatimuksia rakennustöille sekä ilmastointilaitteille ja niiden asennukselle ja käytölle. Vaatimusten laajuus ja taso riippuvat siitä puhtausluokasta, johon pyritään. Luokitus on kaksitasoinen: luokka P1 vastaa parasta laatua ja luokka P2 vastaa lähinnä viranomaisvaatimusten mukaista käytäntöä. (Rakennustöiden puhtausluokitusohje 2012, 3.) Puhtausluokkaan P1 luokitellut tilat erotetaan muista tiloista vasta sitten, kun tiloissa on tehty valmiiksi runsaasti pölyä synnyttävät työvaiheet, kuten reikien poraukset, piikkaukset ja pintojen hionnat. Jos tila on töiden etenemisen takia suojattava aikaisemmin, pölyä synnyttävissä töissä on käytettävä kohdepoistolla varustettuja työkaluja ja laitteita. Lisäksi on huolehdittava tilan hyvästä työnaikaisesta tuuletuksesta. (Rakennustöiden puhtausluokitusohje 2012, 9.) 3.2 Puhtausluokka P2 Kun rakennustyöt toteutetaan ilman erityisiä puhtausvaatimuksia, on kyseessä rakennustöiden puhtausluokka P2. Tällöinkin rakennustyö täytyy tehdä Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaisesti, ja näin toteutettuna lopputulos on varsin hyvä. Puhtausluokan P2 mukaisesti suoritettavalle työlle ei ole kuitenkaan määritelty selkeitä toimintaohjeita ja mitattavia raja-arvoja pölylle, mikä saattaa aiheuttaa epätietoisuutta sekä erimielisyyttä tilaajan ja urakoitsijoiden välille. (Putusa 2013, 2.)

10 10 4 RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKITUS 4.1 Päästöluokat M1, M2 ja M3 Rakennusmateriaaleja tarkastellaan ainoastaan niiden kemiallisten päästöjen kannalta. Rakennusmateriaalien päästöluokitus sisältää rakennusmateriaalien päästöjen rajaarvot ja niiden luokituksen. (Sisäilmayhdistys 2008, 3.) Taulukossa 1. on esitetty luokkien vaatimukset. Rakennusmateriaalien päästöluokitus on kolmiportainen siten, että luokka M1 on paras ja luokka M3 eniten epäpuhtauspäästöjä synnyttävä. Parhaisiin sisäilmastoluokkiin S1 tai S2 pyrittäessä on runsaasti päästöjä aiheuttavien materiaalien (luokat M2 ja M3) käyttöä rajoitettava. (Sisäilmayhdistys 2008, 17.) Taulukko 1. M1- ja M2-luokkien vaatimukset. (RT , 17.) 4.2 Ilmastointijärjestelmän puhtausluokka Ilmanvaihtotuotteille on yksi puhtausluokka. Ilmanvaihtojärjestelmän osa on siis joko puhtausluokiteltu tai ei ole. Seuraavassa on esitetty puhtausluokitellun ilmanvaihtotuotteen yleiset vaatimukset.

11 11 Puhtausluokiteltu tuote ei saa lisätä terveyden tai viihtyisyyden kannalta haitallisia epäpuhtauksia ilmanvaihtojärjestelmässä eikä tuloilmassa. Puhtausluokiteltu tuote ei saa tuottaa tuloilman laatua huonontavaa hajua tai kaasumaisia tai hiukkasmaisia epäpuhtauksia. Puhtausluokitellun tuotteen tulee olla helposti puhdistettavissa. (RT , 18.) Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa uuden ilmanvaihtojärjestelmän läpi virtaavan tuloilman hyvä laatu. Hyvälaatuisessa tuloilmassa ei saa olla ilmanvaihtojärjestelmästä peräisin olevia terveydelle tai viihtyisyydelle haitallisia aineita (esim. mikrobit, kuidut ja hiukkaset) tai hajuja. Koska tuloilman laatuun vaikuttavat monet tekijät ja useat eri toimijat, on näistä yleisistä periaatteista johdettu seuraavassa tarkemmin kuvattavat tuotteiden ja ilmanvaihtojärjestelmien puhtausvaatimukset. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka ja ilmanvaihtotuotteiden puhtausvaatimukset määritellään teknisissä asiakirjoissa. (RT , 18.) 5 CASE: TIEDEPUISTON KAMPUS PORI Opinnäytetyön case-kohteena on Porin Tiedepuiston kiinteistön perusparannus, jossa peruskorjataan opetuskäytössä aikaisemminkin palvelleen kiinteistön tilat uusille käyttäjille, Länsirannikon koulutus Winnova Oy:n opiskelijoille ja henkilökunnalle. Rakennusta on laajennettu useaan otteeseen. Vanhimmat osat ovat 60-luvulta ja viimeisimmät 2000-luvulta. Tein kohteen yhden osa-alueen loppusiivouksesta tehtäväsuunnitelman osana opinnäytetyötäni (Liite 1). Kohde on 3-kerroksinen ja koko rakennuksen alla risteilee kellaritiloja. Tiloista löytyy sähköpääkeskus, lämmönjakohuoneita, pukutiloja, wc-tiloja, varastoja ja arkistoja. Runko on osittain betonipilari-palkki runko sekä betonielementtirunko. Välipohjat ovat paikallavalettuja sekä ontelolaatta holveja. Ulkoseinät ovat tiiliverhottuja seiniä, joista osa puretaan ja julkisivumateriaaliksi vaihdetaan Cembrit-kuitusementtilevyt,

12 12 lasijulkisivuseiniä ja betonielementtijulkisivua. Vesikattorakenteena on huopakatto sisäpuolen kaadoilla. Rakennus on jaettu osiin 1-7. Tilanumeron ensimmäinen numero viittaa osan. Perusparannushankkeeseen kuuluvat osat 1-6. Kuvassa 1. on esitetty numeroitu pohjakuva. 1 Liiketalous (vähäisiä tilamuutoksia, lisäksi aiemmin Vääntiön osana ollut kirjasto muutetaan luokkatiloiksi) 2 Vääntiö (vähäisiä tila muutoksia) 3 Vanha Teku (perusparannus, päälaivan julkisivut uusitaan) 4 Itäsiipi (perusparannus, tilat muutetaan opetuskeittiöksi ja aputiloiksi) 5 Länsisiipi (perusparannus, tilat muutetaan SOTE- ja sähkö-osaston tiloiksi) 6 Keittiö (perusparannus) (7 ent. kemian siipi ei kuulu hankkeeseen) (Pölynhallintasuunnitelma 2017, 4.) Kuva 1. Kohteen numeroitu pohjakuva.

13 Puhtaudenhallinta Rakennuttajan kohteelle asettamat puhtaustavoitteet ja niihin pääsemiseksi suunnitellut ratkaisut esitellään työmaan käynnistyessä pidettävissä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kokouksissa. Keskeiset kohdat kirjataan urakoitsijoiden laatusuunnitelmiin ja niiden toteutumista seurataan työmaa- ja/tai urakoitsijakokouksissa. Rakennustöiden pölynhallinnan toteutumisen kannalta keskeisille urakoitsijoille (ainakin rakennus-, maalaus- ja LVIS-urakoitsijat) ja työntekijät perehdytetään työmaan pölynhallintamenetelmiin ja selvitetään kohteen sisäilmastotavoitteet ja niiden toteutumiseksi noudatettavat ohjeet ja tehtävät. Perehdyttämisestä on sovittava esim. urakkarajaliitteessä. Myös hankkeeseen myöhemmin tulevien urakoitsijoiden ja työntekijöiden perehdyttämisestä on huolehdittava. Vähimmäisvaatimuksena on luokituksesta johtuvien erityisvaatimusten läpikäyminen ja tarvittaessa niiden esittäminen kirjallisen ohjeen avulla. (Pölynhallintasuunnitelma 2017, 9.) Puhtauden säilymistä voidaan edistää estämällä lian ja pölyn leviäminen, esimerkiksi käyttämällä pölyämättömiä työmenetelmiä, kohdepoistoja ja osastointeja sekä ilmanpuhdistusta. Lisäksi lika- ja pölyhaittaa voidaan vähentää suunnittelemalla ja rajaamalla tarvittavat kulkureitit ja käyttämällä näissä pölyä sitovia mattoja sekä tehostamalla ympäröivien tilojen siivousta. (RT , 3.) Työnaikainen siivous Rakennussiivous on keskeinen keino, jolla varmistetaan puhtaustavoitteiden täyttyminen. Työnaikaisessa siivouksessa käytetään karkean jätteen poistossa suurtehoimuria, lapiota tai lastaa ja muuten keskuspölynimuria tai hienopölysuodattimella varustettua imuria (vähintään 98 % suodatus 3 μm hiukkasille). Imurin suodatin on vaihdettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kuivaharjausta ei käytetä. (Pölynhallintasuunnitelma 2017, 8.)

14 14 Purkutöissä tiilet, betonikappaleet ja purettaessa irtoavat muut rakenneosat on siirrettävä turvallisesti. Pölyävä aine on pudotettava alas riittävän tiiviitä putkia pitkin suojattuun tilaan tai suoraan ajoneuvoon taikka koottava ja vietävä pois säkeissä tai astioissa. Pölyn leviämisen ehkäisemisessä voidaan käyttää myös kastelua. Pöly on poistettava ilmastoinnilla, kohdepoistoilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. Tarvittaessa pölyn leviäminen on estettävä käyttämällä rakennustyön aikaisia suojaseiniä. (Pölynhallintasuunnitelma 2017, 3.) Työmaan siivouksen purkutöiden aikana tulee olla säännöllistä. Siivouksen jälkeen lattiapinnoilla voi olla jonkin verran rakentamisesta syntynyttä pölyä tai karkeaa irtolikaan. Purkutöiden päätyttyä lattiapinnat imuroidaan. Siivouksen jälkeen lattiapinnoilla ei ole irtolikaa tai purkujätettä. Jätteet lajitellaan päivittäin, ja niiden lajittelussa noudatetaan kunnan jätehuoltomääräyksiä. (Puhtauden hallinta 2017, 2.) Runko- ja sisärakennusvaiheessa työmaa siivotaan tarpeen mukaan päivittäin. Irtoroskat poistetaan likatyypistä riippuen lattiakuivaimella tai imuroimalla. Piiloon jäävät rakenneosat on puhdistettava ennen sulkemista (hormit, kanaalit, kuilut, alakattojen yläpuoliset osat, putkien päälliset jne.). Siivouksen jälkeen kaluste- ja lattiapinnoilla voi olla jonkin verran karkeaa irtolikaan ja pinnoille laskeutunutta hienoa rakennuspölyä. (Puhtauden hallinta 2017, 2.) Pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana työmaa siivotaan tarpeen mukaan päivittäin. Karkea irtolika ja jätteet kootaan lattiakuivaimella ja kerätään jäteastioihin. Hieno irtolika ja pöly imuroidaan. Kalusteiden alle ja taakse sekä alakaton yläpuolelle jäävät pinnat puhdistetaan ennen asennusta ja alakaton sulkemista. Siivouksen jälkeen lattiapinnoilla ei ole roskia tai hienoa likaa. Kaluste ja lattiapinnoilla voi olla vähän pinnoille laskeutunutta hienoa pölyä. (Puhtauden hallinta 2017, 3.) Puhtaustason valvonta suoritetaan yleensä TR-mittausten yhteydessä, jossa on paikalla urakoitsijoiden edustajat ja tilaajan valvoja. Rakentamisen aikaisen siivouksen riittävyyttä ja laatua tulee seurata koko työmaan ajan. (Rakennustöiden puhtausluokitusohje 2012, 11.) Siivouksen taso kirjataan ja käsitellään urakoitsijapalavereissa ja työmaakokouksissa. Puutteet kirjataan pöytäkirjaan. Tilaisuuksissa todetaan sii-

15 15 vouksen laatu ja päätetään mahdollisista laatupoikkeamien korjaamisista. (Puhtaudenhallinta 2017, 2.) Rakennusmateriaalien varastointi työmaalla Keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat suojataan siten, etteivät ne vahingoitu tai kastu asennustyön taukojen ja keskeytysten aikana. Sisätiloihin tulevien rakennustarvikkeiden suojukset poistetaan vasta juuri ennen asentamista; pintamateriaalien asennusvaiheen aikana ilman tulee olla puhdasta ja kuivaa eikä ilmaa likaavia työvaiheita saa suorittaa samanaikaisesti asennuspaikan läheisyydessä. (Rakennustöiden puhtausluokitusohje 2012, 9.) Lämmöneristeet suojataan kosteudelta ja kolhuilta. Tuotteet säilytetään alkuperäisissä pakkauksissaan käyttöön asti ja huolehditaan avattujen pakkausten suojaamisesta. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että jo asennetut lämmöneristeet ovat aina suojattu. Varmistetaan, että kaadot eivät johda sadevesiä eristeiden päälle. (Sahlstedt & Lindberg 2014, 160.) Kuvassa 2. eristeet on varastoitu työmaalla suojaan kosteudelta. Kuva 2. Eristeet huolellisesti varastoituna.

16 16 Kanavat ja tarvikkeet on suojattava lialta ja kastumiselta sekä työmaavarastoinnissa että asennuspaikan välivarastoinnissa. Kuvassa 3. kanavat huolellisesti varastoituna, suojassa lialta ja kosteudelta. Kanavapäiden tulppaus on tarkastettava ja rikkoutuneet tulppaukset korjattava. (Rakennustöiden puhtausluokitusohje 2012, 4.) Kuvassa 4. on esitetty tulpattu kanavapää. Kuva 3. Kanavat säilytetään työmaalla huolellisesti suojattuna ja tulpattuna. Asennetut järjestelmän osat suojataan sisäpintojen likaantumiselta myös heti asennuksen valmistuessa tai keskeytyessä. Asennustavalla on erittäin suuri merkitys kanaviston puhtaudelle. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun työmaan olosuhteet ovat haastavat eikä P1-puhtaustasoa ole asennusalueella saavutettu. Näissä tilanteissa korostuu ilmanvaihtoasentajan ammattiosaaminen. (Takkunen 2014, 147.)

17 17 Kuva 4. Tulpattu kanava välivarastoinnissa työmaalla. 5.2 Pölyntorjuntamenetelmät Pölyntorjuntakeinot alkavat suunnittelusta, jossa pohditaan parhaiten soveltuvat työmenetelmät ja teknologia. Teoriassa ensisijaisena pyrkimyksenä on estää pölyn syntyminen. Käytännössä se on mahdotonta, joten syntyvän pölyn määrää ja leviämistä pyritään rajoittamaan. Kuvan 5. kaaviossa on kuvattu pölyntorjunnan askeleet. Yksi pölyntorjunnan tärkeimmistä työkaluista on säännöllinen siivous. Jokaisen työntekijän opastaminen ja motivointi oikeaoppiseen työpisteen siivoukseen on avainasemassa puhtaudenhallinnan näkökannalta. Lisäksi siisti työpiste vaikuttaa positiivisesti viihtyvyyteen, työturvallisuuteen ja työn sujuvuuteen.

18 18 Kuva 5. Rakennustyömaan pölyntorjunnan periaatteet. (Kokkonen ym. 2013, 38.) Vähemmän pölyä synnyttävien työtapojen ja vähemmän pölyävien rakennusaineiden tai materiaalien käyttö vähentää pölyn muodostumista. Esimerkiksi leikkaustyössä sahaavat menetelmät voidaan korvata katkaisumenetelmillä. Pölyävä laastijauhe voidaan korvata työmaalle valmiiksi kosteana tuodulla materiaalilla. (Kokkonen ym. 2013, 39.) Laastinvalmistuksessa kuiva-aineen aiheuttama pöllähdys sitä sekoitusastiaan kaadettaessa voidaan estää sekoitusastian koteloinnilla. (Asikainen ym. 2009, 23.) Ilmanvaihdon tehostaminen tuuletuksella tai alipaineistuksella vähentää myös altistumista töissä, joissa pölyn lisäksi vapautuu kemiallisia epäpuhtauksia (ruiskumaalaus, metyylimetakrylaattipinnoitustyöt, puun työstö). (Pölynhallintasuunnitelma 2017, 8.)

19 Kohdepoistot Pölynhallinta toteutetaan ensisijaisesti käyttämällä kohdepoistoilla varustettuja laitteita. Kohdepoistolaitteisto voi olla esimerkiksi työkoneeseen liitettävä, suodattimellinen pölynimuri, kuten alla olevassa kuvassa 6. on esitetty. Tilaan voidaan asentaa myös ilmanpuhdistaja, jonka suodattama ilma johdetaan takaisin. Kuva 6. Kohdepoistoimuri piikkausvasarassa. ( Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 70 antaa erityismääräyksiä työhygieenisille tekijöille rakennustyössä. Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien vaarojen ehkäisemiseksi sekä pölyntorjunnassa on käytettävä riittävän tehokkaita paikallispoistolaitteita. Tarvittaessa työtilat on osastoitava ja käytettävä paineeron toteuttavaa ilmastointijärjestelmää ja paine-eron aikaansaavia laitteita. Jos käytetään koneellisia paikallispoistolaitteita, ne on pidettävä toimintakunnossa. Laitteiden on toimittava niin, että työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa. Jos työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden kannalta on tarpeellista, paikallispoistolaitteet on varustettava valvontajärjestelmällä, joka ilmoittaa toimintahäiriöistä. Rakennuttajan laatimassa työturvallisuusasiakirjassa on pölyä synnyttäviksi työvaiheiksi määritelty piikkaus, poraus, betoni- ja tasoitepintojen hionta sekä siivous. Em. työvaiheissa on suositeltavaa käyttää kohdepoistolla varustettuja laitteita ja hengityssuojaimia. Lisäksi riittävä tuuletus takaa sen, että myös polttomoottorikäyttöisten ko-

20 20 neiden ja nostinlaitteiden pakokaasut saadaan rakennuksesta ulos. (Pölynhallintasuunnitelma 2017, 5.) Osastointi Tilat voidaan osastoida eli eristää muista tiloista tilapäisillä seinillä. Suojauksen tarkoituksena on estää rakennustyönaikaisen pölyn ja lian kulkeutuminen muihin tiloihin. Suojaus tehdään tukkimalla tilaan johtavat aukot esimerkiksi muovin avulla. Kuvassa 7. työmaa-alue on erotettu käytössä olevista tiloista väliaikaisen seinän ja oven avulla. Kuva 7. Työmaa-alue erotettu käytössä olevista tiloista. Säterin (2005, 517) mukaan työmaalla on usein eri työvaiheissa olevia rakennusosia. Tällöin puhtaat tilat tulee erottaa tiloista, joissa on käynnissä pölyä synnyttäviä työvaiheita pölyn leviämisen estämiseksi. P1-osastoinnissa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että sen ei ole tarkoitus vaikeutta työntekoa, joten sitä ei kannata tehdä liian ai-

21 21 kaisin. Lisäksi Säteri muistuttaa, että hiontatöiden, väliseinien ja märkätilojen tulee olla valmiit ennen osastointia Alipaineistus Tila voidaan myös alipaineistaa koneellisesti. Tarkoituksena on saada ilma virtaamaan puhtaasta tilasta kohti osastointia, josta ilma johdetaan putken avulla ulos. Taulukossa 2. on kuvattu pölynhallintajärjestelmän toimintaperiaate. Osastoidun tilan tulisi olla 5 15 Pa alipaineinen. Liian suuri alipaine voi rikkoa suojaseinien tiivistyksiä, estää ovien aukeamista ja haitata rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa sekä aikaan saada korvausilman kulkeutumisen työskentelytilaan esim. kosteusvaurioituneiden, mikrobeja sisältävien rakenteiden läpi. Alipaineistus toteutetaan liikuteltavilla, ilmansuodattimilla varustetuilla alipaineistuslaitteistoilla, jotka imevät ilmaa työtilasta ja puhaltavat sitä suodatettuna tavallisesti suoraan ulos joko ns. muovisukkaa, ilmastointiletkuja tai peltikanavaa pitkin. (Rakennuskone 2017.) Taulukko 2. Kaaviokuva pölynhallintajärjestelmän toiminnasta. (

22 Loppusiivous Rakentamiseen kuuluva loppusiivous on kaksivaiheinen: ensimmäinen vaihe on ennen iv-laitteiden toimintakokeita ja toinen vaihe toimintakokeiden jälkeen. Toimintakokeiden jälkeen varmistetaan vielä tilojen puhtaus sekä tehdään tarvittaessa pintojen suojaus. Myös taloteknisten järjestelmien osalta varmistetaan kanaviston ja päätelaitteiden puhtaus. (RT , 3.) Loppusiivous voidaan aloittaa rakennuksessa vaiheittain siten, että loppusiivoukseen kuuluvat alueet eristetään tiloista, joissa vielä suoritetaan rakennus- tai asennustöitä. Kulku likaisen ja puhtaan alueen välillä minimoidaan pölyn leviämisen välttämiseksi. Tilojen eristäminen toteutetaan pölytiiviillä suojaseinillä tai -ovilla. (Koski ym. 2013, 39.) Kun siivous on säännöllistä, sisäilma pidetään puhtaana ja estetään pintojen likaantuminen sekä rakennuspölyn kulkeutuminen ilmanvaihtolaitteisiin. Ylläpitosiivous on siis osa loppusiivouksen toista vaihetta, ja sen avulla vältetään töiden ruuhkautumista. Tarvittaessa tiloissa tehdään tarkistussiivouksia toimintakokeiden jälkeen ja ennen kuin työ luovutetaan asiakkaalle. (Andersson 2004, 17.) Loppusiivous ennen toimintakokeita Tavoitteena on saavuttaa puhtaustaso, jolla estetään rakennuspölyn joutuminen ilmanvaihtokanaviin toimintakokeen aikana. Loppusiivouksen aikana tiloissa ei tehdä samanaikaisesti rakennus- ja asennustöitä. Loppusiivoukseen kuuluvat alueet eristetään pölytiiviillä suojaseinillä ja ovilla tiloista, joissa tehdään pölyäviä työvaiheita. Tarpeeton liikkuminen siivotuilla alueilla estetään. Tiloista poistetaan jätteet ja irtolika taso-, pysty-, seinä- ja lattiapinnoilta nihkeäpyyhinnällä tai imurilla. Toimintakoevalmiit tilat siivotaan niiltä osin, kun tilassa on syntynyt pölyä ja mihin pöly on mahdollisesti päässyt leviämään. Puhtausosastoinnin jälkeisissä pölyävissä työvaiheissa käytetään kohdepoistoa. Loppusiivouksessa (myös ei-näkyvissä olevat

23 23 pinnat) käytetään keskuspölynimuria tai hienopölysuodattimella varustettua imuria (vähintään 98 % suodatus 3 μm hiukkasille). Kovien ja sileiden pintojen puhdistuksessa käytetään lisäksi nihkeäpyyhintää. Pinnat puhdistetaan rakennusmateriaalien valmistajien ohjeiden mukaisesti. Puhdistus- ja hoitoaineina (myös vahat) käytetään hajuttomia ja vähäpäästöisiä aineita. Rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Tällöin pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. Tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pintojen puhdistamista. Tämän vaiheen jälkeen tiloissa voidaan ilman erityistoimia tehdä vain pölyämättömiä töitä, esim. paikkamaalauksia, alakattojen asennusta, sähkötöitä, ilmanvaihdon toimintakokeita, säätöä ja viritystä. Runsaasti pölyä sisältävät suojamuovit ja pahvit imuroidaan ennen poistamista. Lattiapinnat imuroidaan suojausten poistamisen jälkeen. P1-tiloissa käytetään hienosuodattimella (HEPA) varustettua imuria. Pinnat puhdistetaan edeten ylätasoilta alas lattiapinnoille. Ensin puhdistetaan sisäkattojen yläpuoliset tilat ja alas laskettujen kattojen yläpuolet, valaisimet, ilmastointilaitteet, ilmanvaihtokoneiden ja kammioiden sisäpuolet, putkien päälliset ja sähkö- ja kaapelikourut. Seuraavaksi poistetaan rakennuspöly katosta, seiniltä ja lattioilta sekä kalusteiden sisäpinnoilta. Runsas irtolika imuroidaan hienopölysuodattimella varustetulla imurilla. Vähäinen lika poistetaan nihkeä- tai kosteapyyhinnällä pölyä sitovalla työvälineellä. Ikkunoista, ovista ja pattereista poistetaan suojamuovit ja teipit. Ikkunoiden ja ovien karmit, puitteet ja ovet puhdistetaan ja ikkunat pestään. Pesu- ja puhdistustyössä vältetään runsasta veden käyttöä. Tilojen siivouksessa käytetään materiaalin valmistajien antamia ohjeita puhdistus-, suoja- ja hoitoaineiden osalta. Puhtaustaso tarkastetaan ja hyväksytetään tilaajan puolesta. Tarkastusajankohta kirjataan työmaapäiväkirjaan. Ilmanvaihtolaitteiden käyttöönotto ja päätelaitteiden suo-

24 24 jien poistaminen on ennen puhtaustason hyväksymistä kielletty. Saavutettua puhtaustasoa ylläpidetään tarkistussiivouksin, mikäli toimintakokeiden ja luovutuksen välinen aika on pitkä tai tiloissa tehdään likaavia rakennus- ja asennustöitä. Tilaajan edustajan kanssa sovitaan tapauskohtaisesti pölyävien ja likaavien töiden tekemisestä. Mikäli likaavia rakennus- ja asennustöitä on tehtävä, on käytettävä kohdepoistolla varustettuja työkaluja ja työpiste on siivottava heti asennustyön jälkeen (Puhtauden hallinta 2017, 3) Loppusiivous ennen luovutusta Tavoitteena on ennen rakennuksen vastaanottoa saavuttaa tilaajan odotusten ja vaatimusten mukainen puhtaustaso. Loppusiivouksessa poistetaan taso- ja lattiapinnoille laskeutunut hieno rakennuspöly ja tahrat. Lattiapinnoille tehdään käyttöönottopuhdistus ja mahdollinen suojaus materiaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Runsasta vedenkäyttöä on vältettävä. Suurilla lattiapinnoilla suositellaan käytettäväksi yhdistelmäkonetta. Tahrat poistetaan kaikilta pinnoilta materiaalin valmistajan ohjeiden ja poistettavan lian mukaan materiaaleja vaurioittamatta. IV-konehuoneiden, sähkökomeroiden, ilmanvaihtokoneiden ja kanavien ulkopinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Valaisinten, IV-kanavien, ilmanvaihtoventtiilien ja muiden ylätasojen ulkopinnoilla ei ole näkyvää irtolikaa tai tahroja. Pinnoilta on poistettu suojakalvot ja muovit. Alas laskettujen kattojen alakattojen yläpinnat ja talotekniikan asennukset ovat pölyttömät. Seinä- ja muut sisäpinnat, katkaisijat, pistorasiat ja muut laitteet ovat tahrattomat ja pölyttömät. Pattereiden ulko- ja sisäpinnoilla ei ole pölyä, irtolikaa tai tahroja. Lattiapinnoilla ja jalkalistoilla ei ole irtolikaa tai tahroja. Lattiapinnat on puhdistettu ja suojattu valmistajan ohjeiden mukaan. Lattiakaivojen ritilästä on poistettu suojamuovit. Lattiakaivojen ulko- ja sisäpinnoilla ei ole irtolikaa. Saniteettikalusteiden ulko- ja sisäpinnoilla ei ole irtolikaa tai tahroja.

25 25 Ikkunoissa, lasipinnoilla, ikkunanpuitteissa ja ikkunalaudoilla ei ole tahroja (silikoni, laasti, maali). Sälekaihtimissa ei ole näkyvää pölyä eikä irtolikaa. Ovissa, ovilaseissa ja ovenpielissä ei ole irtolikaa tai tahroja. Tarrat, suojakalvot ja muovit on poistettu. Kiinteiden kalusteiden ja kodinkoneiden suojakalvot ja muovit on poistettu. Kalusteiden ulko- ja sisäpinnoilla ei ole irtolikaa, pölyä tai tahroja. Siirrettävien koneiden alla tai takana olevilla pinnoilla ei ole näkyvää likaa. Kaiteissa ja käsijohteissa ei ole irtolikaa tai tahroja. Portaat ja tasanteet on puhdistettu ja suojattu kaupungin puhtauspalvelun ja valmistajan ohjeiden mukaan. Hissikorien sisäpuolelta on poistettu suojakalvot. Seinäpinnoissa ja kytkimissä ei ole näkyvää irtolikaa tai tahroja. Mahdolliset vauriot ulkoportaissa, pihakivetyksillä ja muilla pihan pinnoitteilla, nurmialueilla ja pihan istutuksilla on korjattu. Piha-alueelta roskat ja rakennusjätteet on poistettu (Puhtauden hallinta 2017, 4-5) Puhtauden arviointi Loppusiivouksen laatu tarkastetaan siivouksen jälkeen. Tilat on oltava siinä kunnossa, että tilojen käyttäjät voivat niihin muuttaa. Tarkastuksessa mahdollisesti ilmenevät puutteet korjataan ja tarkastetaan ennen tilojen käyttöönottoa. Tavoitteiden mukainen loppusiivouksen laatu tukee kiinteistön sujuvaa käyttöönottoa ja ylläpitosiivouksen käynnistämistä. (Puhtauden hallinta 2017, 4.) Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisessa tilassa silmämääräisesti, että luokan puhtausvaatimus täyttyy. Taulukossa 3. on määritelty P1-luokan pölykertymien rajaarvot. Pintojen pölykertymä mitataan tarvittaessa geeliteippimenetelmällä INSTA 800 -standardin mukaisesti. Pölykertymän mittaus on suositeltavaa tehdä aikaisintaan 2 tunnin kuluttua siivouksesta, jotta ilmassa leijuva pöly ehtii laskeutua pinnoille ennen mittausta. (RT , 11.)

26 26 Taulukko 3. P1-luokan sallitut pölykertymät (RT , 11.) 6 HAASTATTELU 6.1 Työnjohtajien haastattelu Tarkoituksena oli haastatella kohteen työnjohtajia julkisivu- ja väliseinätöiden ollessa käynnissä ja purkutöiden ollessa loppusuoralla. Kohteen laajuudesta johtuen alueet on jaettu lohkoihin ja jokaisella mestarilla on omat vastuualueensa. Haastattelu oli tarkoitus toteuttaa vapaamuotoisesti työmaatoimistossa, mutta työmaatilanteen hektisyyden takia haastattelu jätettiin toteuttamatta. Kysymykset olisivat olleet seuraavanlaiset. - Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet P1-puhtausluokan toteuttamisessa? - Miten P1-puhtausluokka on otettu huomioon kyseisessä kohteessa? - Onko työntekijöille järjestetty koulutusta P1-puhtausluokkaan liittyvistä asioista? - Tulevatko P1-vaatimukset yleistymään tulevaisuuden rakentamisessa? - Kehitysehdotuksia?

27 27 7 POHDINTA Opinnäytetyön aihe valikoitui sattumalta aloitettuani uudessa työpaikassa. Valinnan tehtyäni aloin tutkimaan tietoa eri lähteistä ja nopeasti selvisi, kuinka laaja-alaisesta asiasta onkaan kyse. Aihetta on tutkittu paljon viimevuosina joten tuoretta tietoa oli saatavilla ja osittain siitä syystä oman tekstin tuottaminen hankaloitui. Tehtäväsuunnitelman teko oli itselleni uusi asia, mutta esimerkkejä löytyi muista työvaiheista. Työjärjestyksien pohtiminen oli haasteikasta mutta sain onneksi loppusiivouksen tehtäväsuunnitelman tekoon vinkkejä kokeneemmilta työntekijöiltä. Osaalueen tilat ovat pinta-alaltaan laajat eli varamestaa oli saatavilla, joka osaltaan helpotti työjärjestysten tekemistä. Aikataulun huomioonottaminen ja seuranta nousivat esille työtehtävää suunnitellessa. Yleensä aikataulusta jääminen kertaantuu aina seuraavissa työvaiheissa ja se vaikeuttaa erityisesti loppusiivouksen toteuttamista. Tiloja joudutaan pahimmassa tapauksessa siivoamaan useaan otteeseen, jolloin myös kustannukset voivat nousta radikaalisti. Opinnäytetyön tekohetkellä kohteen loppusiivoukseen oli vielä kuukausia aikaa. Työhöni kuuluu myös joidenkin hankintojen tekeminen ja ne on tehtävä hyvissä ajoin. Kun loppusiivousurakkaa kilpailutetaan, on etu että olen perehtynyt asian laajuuteen ja vaatimuksiin. Lisäksi tehtäväsuunnitelmasta on apua tarjouspyynnön laatimiseen, urakkaneuvotteluun ja sopimuksen tekemiseen. Uskoisin että sitä voidaan hyödyntää myös loppusiivoojan perehdyttämisessä. P1-puhtausluokan tehostaminen voi onnistua vain lisäämällä työntekijöiden tietoisuutta ja vetoamalla sekä työntekijöiden omiin että tulevan käyttäjän mahdollisiin terveysriskeihin. Vasta kun asiat esitetään oikeasta näkökulmasta, voidaan olettaa muutoksen alkavan tapahtua. Asenteisiin on pyrittävä vaikuttamaan jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta esimerkiksi suojainten käytön pakollisuuden kyseenalaistaminen saataisiin kitkettyä pois.

28 28 Koen onnistuneeni aiheen valinnassa koska asia ei ollut minulle entuudestaan kovin tuttu, joten tuskin olisin perehtynyt aihealueeseen ilman opinnäytetyöprosessia. Olen huomannut, että vaatimukset eivät ole selviä kaikille työmaalla työskenteleville. Toisaalta taas nykypäivänä on yhä enemmän ammattilaisia, joille P1-luokan työmaat ovat arkipäivää. Uskon vahvasti, että tulevaisuuden rakentamisessa kiinnitetään vielä aiempaa enemmän huomiota pölynhallintaan ja puhtauden ylläpitoon rakennuksen koko elinkaaren ajan. Mielestäni olisi jokaisen etu, jos kaikki rakentaminen tähtäisi P1-puhtausluokkaan.

29 29 LÄHTEET Andersson, T Rakennussiivous. Työn aikainen siivous ja loppusiivous osana rakentamisen puhtauden hallintaa. Suomen siivousteknisen liiton julkaisuja 2: Asikainen V., Damsten H., Ihalainen M., Kalliokoski P., Karjala M-M., Korpi A., Kurnitski J., Kuuspalo K., Naarala J., Palonen J., Pasanen P. & Soininen V Rakennuspölylle altistumisen vähentäminen uudisrakentamisessa. Kuopion Yliopisto. Kuopion Yliopiston ympäristötieteen laitoksen monistesarja 3/2009. Kokkonen, A., Linnainmaa, M., Koski, H., Kanerva, T., Laamanen, J., Lappalainen, V., Merivirta, M., Oksa, P., Piirainen, J., Rautiala, S., Säämänen A. & Pasanen, P Pölynhallinta korjausrakentamisessa. Loppuraportti hankkeesta Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa. Puhdas ja turvallinen saneeraus. Itä-Suomen Yliopisto. Koski, H., Mattila I. & Taipale A. Pölyntorjunta rakennustyömaalla Teknologian tutkimuskeskus VTT. Julkaisun linkki: Maankäyttö- ja rakennuslaki. 132/1999. Ympäristöministeriö. Puhtauden hallinta Tiedepuisto kampus YH-Rakennuttajat. Putusa Perustietoa korjausrakentamisen pölynhallinnasta. Putusatutkimushanke. Itä-Suomen yliopisto. VTT. Työterveyslaitos. Pölynhallintasuunnitelma Porin Tiedepuisto Kampus Lemminkäinen Talo Oy. Rakennuskoneen Rakennustöiden puhtausluokkaa P1 koskevat ohjeet. Viitattu Rakennustöiden puhtausluokitus korjaus- ja uudisrakentamisessa YH- Rakennuttajat. RTRakMK Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö. RT Sisäilmastoluokitus RT-ohjetiedosto. Rakennustietosäätiö RTS. RT Hygienia sisätiloissa. RT-ohjetiedosto. Rakennustietosäätiö RTS. Sahlstedt S. & Lindberg R Materiaalien suojaus työmaalla. Rakentajain kalenteri Helsinki: Rakennustieto Oy. Sisäilmayhdistys Sisäilmastoluokitus Sisäilmayhdistys, julkaisu

30 30 Säteri, J Pölytön työmaa työntekijän ja rakennuksen käyttäjän etu. Rakentajain kalenteri Helsinki: Rakennustieto Oy. Takkunen, J Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen. Rakentajain kalenteri Helsinki: Rakennustieto Oy. Valtioneuvosto Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta /205.

31 LIITE 1 Tiedepuiston kampuksen yhden osa-alueen loppusiivouksen tehtäväsuunnitelma, joka on tehty tilaajan tehtäväsuunnitelmapohjaan taulukkolaskentaohjelmalla. Sisältää opinnäytetyön tilaajan luottamuksellista materiaalia.

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

As Oy Kampelinkartano 1

As Oy Kampelinkartano 1 As Oy Kampelinkartano 1 VETELI UUDISRAKENNUS Työno. 16 489 TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS 01.11.2017 1. TYÖMAAHUOLTO Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten käyttökustannuksista. Pääurakoitsija

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN Palvelun tuottajan tulee - osallistua rakennustyömaan urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin - ajoittaa loppusiivous

Lisätiedot

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS 31.3.2011 Sivu 1/6 Diaarinumero: 5561/2008 Projektinumero: 601010 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Hanke: Metsokangas II, päiväkoti

Lisätiedot

PUHTAUSLUOKITUS: Virtain kaupungin keskuskeittiö

PUHTAUSLUOKITUS: Virtain kaupungin keskuskeittiö PUHTAUSLUOKITUS: Virtain kaupungin keskuskeittiö Raimo Pirhonen tekninen johtaja Virrat Sisällys 1 JOHDANTO... 10 2 SISÄILMASTOLUOKITUS... 10 2.1 Rakennustöiden puhtausluokitukset... 11 2.1.1 Puhtausluokka

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke Mitä korjaushankkeen toteutuksessa on huomioitava pölyntorjunnan kannalta Hannu Koski, johtava tutkija, VTT EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus PUTUSA hanke 3 Mikä

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

PUHTAUDENHALLINTAOHJEET SIILINJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN KORJAUSRAKENTAMISESSA

PUHTAUDENHALLINTAOHJEET SIILINJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN KORJAUSRAKENTAMISESSA 1 PUHTAUDENHALLINTAOHJEET SIILINJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN KORJAUSRAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Jukka Kellokumpu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennus- ja turvallisuustekniikka Hyväksytty.. 2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

P1 SIIVOUKSESSA. Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna. Toimitusjohtaja Tarja Andersson. TPA Andersson Oy www.tpapalvelut.

P1 SIIVOUKSESSA. Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna. Toimitusjohtaja Tarja Andersson. TPA Andersson Oy www.tpapalvelut. P1 SIIVOUKSESSA Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna Toimitusjohtaja Tarja Andersson TPA Andersson Oy www.tpapalvelut.fi SISÄILMASTOLUOKAT S1 S3 S1: Yksilöllinen sisäilmasto Tilan sisäilman laatu

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

Työmaan puhtaudenhallinta

Työmaan puhtaudenhallinta Työmaan puhtaudenhallinta Saija Korpi WWW.AINS.FI Esimerkkejä epäonnistumisista Vuonna 2013 asennettujen uusien tuloilmakoneiden ja -kanavien sisällä esiintyi runsaasti hienojakoista rakennusmateriaalipölyä

Lisätiedot

PÖLYNHALLINTAOHJEISTUS RAKENNUSTYÖMAALLE

PÖLYNHALLINTAOHJEISTUS RAKENNUSTYÖMAALLE RAKENNUSTYÖMAALLE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Korjaussuunnittelu ja rakentaminen TILAAJA Lopen kunta KOHDE, Opintie 2-4, 12700 Loppi 2(12) SISÄLTÖ 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja...

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen

Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen Juha Takkunen, laboratorioanalyytikko (AMK) Projektipäällikkö, TPA Andersson Oy juha.takkunen@tpapalvelut.fi Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen

Lisätiedot

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Työmaapalvelut Rakennussiivous Loppusiivous Käyttöönottosiivous Sopimussiivous Monipuoliset puhtauden- ja pölynhallinnan

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Sisäilmastoluokitus 2008 tarpeenmukainen sisäilmasto

Sisäilmastoluokitus 2008 tarpeenmukainen sisäilmasto Sisäilmastoluokitus 2008 tarpeenmukainen sisäilmasto DI Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Tilat ja niiden sisäolosuhteet ovat rakennusten tärkein tavoite Sopivien sisäolosuhteiden luominen kuluttaa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

Puhtaudenhallinta rakennustyössä

Puhtaudenhallinta rakennustyössä Teemu Reinikka Puhtaudenhallinta rakennustyössä Opinnäytetyö Syksy 2015 SeAMK Tekniikka Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma 1(25) SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

Työmaapölyt ovat terveydelle haitallisia

Työmaapölyt ovat terveydelle haitallisia Pölytön työmaa työntekijän ja rakennuksen käyttäjän etu Jorma Säteri, diplomi-insinööri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry jorma.sateri@sisailmayhdistys.fi Rakennustyömaalla syntyvät ja rakennukseen

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi

Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi Olen Minna Laurinen ja työskentelen asiantuntijatehtävissä yrityksessä Sisäilmatalo Kärki Oy, ammattinimikkeellä rakennusterveysasiantuntija (VTT-C-6657-26-11).

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1.YHTEISKOULU, HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU JA KESKUSKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin

Lisätiedot

JUHO PEKKALA P1-PUHTAUSLUOKKA TALONRAKENTAMISESSA. Insinööri (AMK) Rakennustekniikka

JUHO PEKKALA P1-PUHTAUSLUOKKA TALONRAKENTAMISESSA. Insinööri (AMK) Rakennustekniikka JUHO PEKKALA P1-PUHTAUSLUOKKA TALONRAKENTAMISESSA Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Kevät 2015 TIIVISTELMÄ Tekijä: Pekkala Juho Työn nimi: P1-puhtausluokka talonrakentamisessa Tutkintonimike: Insinööri

Lisätiedot

Saija Pulkkinen P1-PUHTAUSLUOKITUKSEN HUOMIOIMINEN RAKENNUS- HANKKEEN ERI VAIHEISSA

Saija Pulkkinen P1-PUHTAUSLUOKITUKSEN HUOMIOIMINEN RAKENNUS- HANKKEEN ERI VAIHEISSA Saija Pulkkinen P1-PUHTAUSLUOKITUKSEN HUOMIOIMINEN RAKENNUS- HANKKEEN ERI VAIHEISSA P1-PUHTAUSLUOKITUKSEN HUOMIOIMINEN RAKENNUS- HANKKEEN ERI VAIHEISSA Saija Pulkkinen Opinnäytetyö Kevät 2015 Rakennustekniikan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAAN P1-PÖLYNHALLINTA

RAKENNUSTYÖMAAN P1-PÖLYNHALLINTA RAKENNUSTYÖMAAN P1-PÖLYNHALLINTA Maiju Aalto Opinnäytetyö Huhtikuu 2017 Rakennustekniikan koulutusohjelma Korjausrakentaminen ja kiinteistönpitotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan

Lisätiedot

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos 30.5.2017 Jorma Säteri ja Mervi Ahola. Laatua kolmessa luokassa S1 Yksilöllinen sisäilmasto S2 Hyvä sisäilmasto S3 Tyydyttävä sisäilmasto määräysten edellyttämä

Lisätiedot

Hermanni Rintakoski P1-PUHTAUSLUOKKA UUDISRAKENTAMISESSA

Hermanni Rintakoski P1-PUHTAUSLUOKKA UUDISRAKENTAMISESSA Hermanni Rintakoski P1-PUHTAUSLUOKKA UUDISRAKENTAMISESSA Tekniikka ja liikenne 2012 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä Hermanni Rintakoski Opinnäytetyön nimi P1-puhtausluokka

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Hyvä (esteetön) sisäilma

Hyvä (esteetön) sisäilma Hyvä (esteetön) sisäilma Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 18/3/2015 Mitä on sisäilma? Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi eri lähteistä peräisin olevia

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Taloyhtiöiden hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Esimerkki hyvin toteutetusta pölynhallinnasta

Lisätiedot

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus FINVAC D2-hankkeen työpaja Ympäristöministeriö 21.8.2017 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Rakentamismääräyskokoelman uudistus Rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

Samuli Jokelainen PUHTAUSLUOKKA P1 JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

Samuli Jokelainen PUHTAUSLUOKKA P1 JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Samuli Jokelainen PUHTAUSLUOKKA P1 JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET PUHTAUSLUOKKA P1 JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Samuli Jokelainen Puhtausluokka P1 ja sen kustannusvaikutukset Lukukausi Kevät 2017 Rakennusalan

Lisätiedot

PUHTAUDENHALLINNAN- PROSESSIN TUOTTEISTAMINEN

PUHTAUDENHALLINNAN- PROSESSIN TUOTTEISTAMINEN 1 (62) OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA PUHTAUDENHALLINNAN- PROSESSIN TUOTTEISTAMINEN TEKIJÄ: Galina Joki 2 (62) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Orient Occident vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, ESPOO orientoccident.fi

HOITO-OHJE. Orient Occident vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, ESPOO orientoccident.fi HOITO-OHJE Orient Occident vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Lattiamateriaali on hyvin hoidettu silloin, kun... 3 Käyttöönottopuhdistus... 3 Suojaus...

Lisätiedot

Sisäilman laatu ja mahdollisuudet

Sisäilman laatu ja mahdollisuudet Sisäilman laatu ja mahdollisuudet DI Jorma Säteri. Metropolia ammattikorkeakoulu Energiatehokas sisäilmasto Terveellinen, viihtyisä ja tuottava käyttäjien toiveiden mukainen Tarpeenmukainen Oikein säädetty

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta koskevan asetuksen valmistelu

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta koskevan asetuksen valmistelu Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta koskevan asetuksen valmistelu Sisäilmastoseminaari 2017 15.3.2017 Helsingin Messukeskus, Kokoustamo Yli-insinööri Katja Outinen Kosteusmääräysten päivityksen tausta

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

P1-luokan luovutusvaihe Leivontien palvelukodissa

P1-luokan luovutusvaihe Leivontien palvelukodissa Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikka Rakennustuotanto Joonas Murto P1-luokan luovutusvaihe Leivontien palvelukodissa Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä Joonas Murto P1-luokan

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS TERVE TALO -OHJE 30.1.2015 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet sekä urakoitsijalta edellytettävät toimenpiteet.

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA-hanke

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA-hanke EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA PUTUSA-hanke Yleistietoa hankkeesta Hankkeeseen osallistuvat tutkimuslaitokset Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos Professori Pertti Pasanen, tutkija

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ

SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ SISÄILMAPAJA 2 Jyväskylä 24. -25.11.2010 Tarja Andersson SISÄILMASTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Maaperä Ulkoympäristö Rakentaminen Rakenteet Sisäilma Ylläpito Koneet Käyttö Laitteet

Lisätiedot

OHJE SISÄILMATUTKIMUKSEN JA -KORJAUKSEN TEETTÄMISEEN

OHJE SISÄILMATUTKIMUKSEN JA -KORJAUKSEN TEETTÄMISEEN TAMPEREEN KAUPUNKI 1 (9) OHJE SISÄILMATUTKIMUKSEN JA -KORJAUKSEN TEETTÄMISEEN 1. SISÄILMATUTKIMUS... 3 LÄHTÖKOHTA... 3 TUTKIMUKSEN TAVOITE... 3 TUTKIMUKSEN TULOSTEN TAVOITE... 3 2. TUTKIMUKSEN TILAAMINEN...

Lisätiedot

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 Työ nro: 170478 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 KORJAUSTYÖSELOSTUS ULKO- JA TERASSIOVIEN UUSIMINEN 23.3.2017 1 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 2 1.1. Työkohde ja osapuolet... 2 1.2.

Lisätiedot

Juha Tienhaara P1-PUHTAUSLUOKAN VAATIMUKSET TYÖMAALLA

Juha Tienhaara P1-PUHTAUSLUOKAN VAATIMUKSET TYÖMAALLA Juha Tienhaara P1-PUHTAUSLUOKAN VAATIMUKSET TYÖMAALLA P1-PUHTAUSLUOKAN VAATIMUKSET TYÖMAALLA Juha Tienhaara Opinnäytetyö Syksy 2016 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla.

Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Puhdasta ilmaa Imu-Tec Oy Vuonna 1992 perustettu Imu-Tec Oy on erikoistunut ratkaisemaan pölynpoisto-ongelmia niin siirrettävillä kuin kiinteilläkin laitteilla. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa ruotsalaisen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET

KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET 10.8.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu PL 193 40101 Jyväskylä Hanke: KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE... 3 1.1 Hankkeen

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 C 1 (5) Perheneuvolan ja aikuissosiaalityötilojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS LEIKKI-

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos 15.3.2017 Jorma Säteri ja Mervi Ahola. Laatua kolmessa luokassa S1 Yksilöllinen sisäilmasto Periaatteena S2+lämpöolojen yksilöllinen hallinta S2 Hyvä sisäilmasto

Lisätiedot

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Olen Anneli Ruotsalainen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen Siivouspalvelut - yksikössä siivouspäällikkönä, jossa tehtävässä olen ollut

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1.2.2008 Sivu 1/7 Tilaaja: SY-Invest Oy Kalevankatu 56 a A 00180 Helsinki Hanke: KOY Köydenpunoja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/8 KOY KÖYDENPUNOJA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä...3 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

P1-puhtausluokka rakennushankkeessa

P1-puhtausluokka rakennushankkeessa Tuulia Ollikainen P1-puhtausluokka rakennushankkeessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 26.4.2017 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tuulia Ollikainen

Lisätiedot

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016.

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016. SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016 RTA 1 Ari Jalonen MITÄ TEHDÄÄN KUN SISÄILMAKORJAUSTYÖMAA ALOITETAAN? Otetaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 1 KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS TERVE TALO -OHJE 31.3.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet

Lisätiedot

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne )

Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) 24.11.2015 Ulkoilma Ihmisestä ja kotieläimistä (hilseet ja mikrobit) Ihmisen toiminta (hajusteet, väärin hoidetut pinnat, kynttilänpoltto, ruuanvalmistus jne ) Rakennus- ja sisustusmateriaalit (tekstiilipinnat,

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen Jorma Säteri, diplomi-insinööri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. jorma.sateri@sisailmayhdistys.fi Ilmanvaihtojärjestelmän tehtävänä on tuoda raikasta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennetekniikka PÖLYNHALLINTA JA SUOJAAMINEN P1-PUHTAUSLUOKASSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennetekniikka PÖLYNHALLINTA JA SUOJAAMINEN P1-PUHTAUSLUOKASSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennetekniikka 1 Tommi Rouvinen PÖLYNHALLINTA JA SUOJAAMINEN P1-PUHTAUSLUOKASSA Opinnäytetyö 2014 2 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

As Oy Kampelinkartano 1

As Oy Kampelinkartano 1 1 As Oy Kampelinkartano 1 VETELI UUDISRAKENNUS Työno. 16 489 TERVE TALO -OHJE 01.11.2017 2 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet sekä urakoitsijalta

Lisätiedot

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? 1.10.2015 Risto Jyrkkä HANKKEEN OSAPUOLIA Geosuunnittelija Rakennesuunnittelija HANKKEESEEN RYHTYVÄ Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Muut erityissuunnittelijat

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista

Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista XXXVI RAKENNUSKONEPÄIVÄT 20. 22.10.2011 Viking Line, M/S Mariella Puhdas ja turvallinen saneeraustyömaa, esimerkkejä hyvistä ratkaisuista Pertti Pasanen, pertti.pasanen@uef.fi Ympäristötieteen laitos,

Lisätiedot

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistössä. Siivouksen laatuvaatimuksia ja tarpeita

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISET VAATIMUKSET (MRL

PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISET VAATIMUKSET (MRL LUENNON SISÄLTÖ PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISET VAATIMUKSET (MRL 117) UUSI ASETUS PALOTURVALLISUUDESTA (VOIMAAN 1.1.2018) SAVUNPOISTON PERIAATTEET TIMO O SALMI DIPL.INS, FISE PV 1 117 b (Maankäyttö- ja rakennuslaki,

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteistojen huolto- ja käyttöohjeistus Porin kaupunkiorganisaatiolle. Aleksi Vihtilä

Ilmanvaihtolaitteistojen huolto- ja käyttöohjeistus Porin kaupunkiorganisaatiolle. Aleksi Vihtilä Ilmanvaihtolaitteistojen huolto- ja käyttöohjeistus Porin kaupunkiorganisaatiolle Aleksi Vihtilä Tavoite Tarkoituksena on luoda yksinkertainen ja tiivistetty ohje Porin kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 E 1 1(9) Työväenopistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS OPETUSTILAT pulpetit ja työpöydät taulut ja taulukourut

Lisätiedot

Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus!

Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus! Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus! Johdanto Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei vielä ole, jokaisella työmaalla on toimitaan oman pään

Lisätiedot

Pölyt pois! -kortti: Punnitus

Pölyt pois! -kortti: Punnitus Pölyt pois! kortti: Punnitus Arvioikaa jauhopölytilannetta Pölytutkalla Pohtikaa leipomonne pölyisiä työvaiheita. Nimetkää mahdollisimman konkreettisia asioita. Kirjoittakaa ongelma esim. tarralapulle.

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013 Juha Järvenpää 27.2.2013 Lähtötilanteen selvitys ja arvon määritys palkataan hankkeelle korjausrakentamiseen pätevöitynyt ammattilainen/pääsuunnittelija toimii rakennuttajan luottohenkilönä huolehtii tarvittavista

Lisätiedot

LAY D- ja E-siivet, korjaukset

LAY D- ja E-siivet, korjaukset D-siipi E-siipi LAY D- ja E-siivet, korjaukset Katariina Laine, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot