TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS"

Transkriptio

1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS TERVE TALO -OHJE

2 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet sekä urakoitsijalta edellytettävät toimenpiteet. Työturvallisuutta käsittelevät asiat on esitetty erillisessä työturvallisuusasiakirjassa. Urakoitsijan on nimettävä henkilö. joka vastaa Terve talo ohjeiden ja periaatteiden toteuttamisesta koko rakennushankkeen ajan. Kaikille työntekijöille on kerrottava Terve talo hankkeen periaatteet. 2. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 2.0 Yleistä Rakennusurakoitsija laatii työmaan kosteudenhallintasuunnitelman. Suunnitelmassa käsitellään vähintään jäljempänä esitetyt asiat. Suunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla ja pääsuunnittelijalla. Suunnitelman toteuttamista seurataan työmaakokouksissa sekä erikseen pidettävissä Terve talo katselmuksissa. 2.1 Kosteusriskien kartoitus Rakennusurakoitsija kerää luettelon kosteusteknisesti kriittisistä ja riskialttiista rakenteista, joiden toteutukseen työmaalla voi liittyä kosteusteknisiä ongelmia tai joissa voi olla myöhemmin riski kosteusvaurion syntymiselle. Tällaisia rakenteita ja kohtia ovat esimerkiksi: - maanvastaisten rakenteiden vesieristykset - märkätilojen vedeneristykset yleensä ja niiden liittymät - märkätiloissa tehtävät kiinnitykset (wc-istuimet, pesualtaat yms.) -vesikaton vedeneristykset - vesikaton läpiviennit, kattokaivot, ylösnostot ja räystäsrakenteet - höyrynsulun liitokset ja läpiviennit - ikkunoiden tiivistykset - ikkunoiden tilkerakojen tiivistykset - erikoisrakenteiden (esim. lasiseinien) liitokset ympäröiviin rakenteisiin Työnjohdon on kiinnitettävä erityistä huomiota edellä esitettyjen rakennedetaljien toteutukseen.

3 Rakennusurakoitsijan on huolehdittava, että kaikki sivu- ja aliurakoitsijat ovat tietoisia edellä mainituista kosteusteknisistä riskeistä ja että kaikki urakoitsijat huolehtivat omalta osaltaan töiden huolellisesta toteutuksesta siten, että kosteusvaurioiden riskit saadaan minimoitua. 2.2 Kastumisen estäminen Korjaustyön aikana tulee kiinnittää huomiota vesikaton tiiviyteen ja ovien ja ikkunoiden kiinni pitämiseen. Avoimet ikkuna-aukot on suojattava muovilla. Kaikki rakennusmateriaalit ja tarvikkeet sekä elementit suojataan kuljetuksen ja välivarastoinnin aikana siten, että ne eivät pääse kastumaan. Työmaalle tuleva materiaali ja rakenneosat on pyrittävä toimittamaan suoraan työkohteeseen. Tarvikkeiden välivarastointia varten tulee työmaalla olla sääsuojakatos tai muu sateelta suojattu tila. Kosteudelle herkkien materiaalien varastointi pihalla pelkän suojapeitteen alla ei ole sallittua. Rakennusurakoitsijan on laadittava suunnitelma sääsuojauksen periaatteista eri työvaiheiden aikana. Runkorakenteiden ja eristeiden kastuminen sadevesistä ja lumesta on estettävä koko rakennustyön ajan. Työmaalla on oltava vesi-imuri koko ajan käytettävissä. Imurilla poistetaan suojaustoimenpiteistä huolimatta holveille päässyt vesi. Myös holveille mahdollisesti päässyt lumi poistetaan välittömästi ennen kuin se ehtii sulaa. Päivittäisten työmaakierrosten yhteydessä ja erityisesti rankkasateiden ja lumipyryjen jälkeen on seurattava tarkasti, että holveille ei ole päässyt vettä tai lunta. Työnaikaiset vesiletkut kytketään irti vesijohdosta työajan ulkopuolella vesivahinkojen välttämiseksi. Vesiletkujen ja liittimien kuntoa on tarkkailtava jatkuvasti. Vuotavat letkut ja liittimet on välittömästi poistettava käytöstä. Vesijohtojen ja viemärien keskeneräisten asennusten aikaisesta vartioinnista ja seurannasta vastaa lv-urakoitsija. Vesijärjestelmien tiiveys ja painekokeiden aikainen vesivuotojen tarkkailu kuuluu niitä suorittavalle urakoitsijalle. Lämmitysjärjestelmän jäätymisen aiheuttamat vesivahingot on estettävä riittävällä lämpötilan tarkkailulla ja tarvittaessa ylimääräisillä lämmittimillä. Laastiasemia saa olla jokaisessa lohkossa vain yksi/kerros. Vesipisteiden kohdalla lattiapinnat on suojattava tippuvesialtailla tms. hyväksyttävällä tavalla. Asemien alusta on suojattava muovikalvolla. Alustan kosteus on tarkistettava kosteusmittauksin ennen pintamateriaalien asentamista. Timanttiporauksien ja sahauksien yhteydessä on käytettävä vedenkeruulaitteistolla varustettuja työvälineitä, suojakauluksia ja astioita sekä imuria veden ja syntyvän lietteen keräämiseksi. Vesi ja liete on kerättävä välittömästi työn aikana. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kastumisen ehkäisyyn märkähiekkapuhallustöiden ja painevesipesun yhteydessä. Talvirakentamisessa lumi poistetaan mekaanisesti, ei sulattamalla.

4 Yläpohjan höyrynsulkukermin päältä on tehtävä vedenpoisto hallitusti seinien ulkopuolelle siten, että alempana olevat rakenteet eivät kastu. Vesi on johdettava alas maanpinnalle saakka väliaikaisia syöksytorvia käyttäen. Rakennusurakoitsijan on esitettävä suunnitelma em. vedenpoistosta. Ontelolaatan vedenpoistoreiät on avattava jokaisen ontelon kohdalta laatan molemmista päistä. Kaikkien onteloiden umpeen valujen välisiin osiin porataan työmaalla lisäksi vähintään kaksi vedenpoistoreikää. Urakoitsijan on esitettävä toimenpidesuunnitelma mahdollisessa vesivahinkotapauksessa. Tehdyt kosteudenhallintatoimenpiteet ja työmaalla mahdollisesti sattuneet vesivahingot kirjataan asianmukaisesti työmaapäiväkirjaan. Työmaalla on oltava koko ajan useampia henkilöitä, jotka tietävät pääsulkuventtiilien sijainnin siten, että mahdollisessa vahinkotapauksessa veden virtaus voidaan kytkeä pois päältä mahdollisimman nopeasti. 2.3 Kuivumisaika-arviot Aikataulut suunnitellaan siten, että rakenteille varataan riittävästi kuivumisaikaa. Kuivumisajat määritellään laskemalla eri rakenteille kuivumisaika-arviot. Lisäksi kuivumisaikojen perusteella varmistetaan kokonaisaikataulun toteutumismahdollisuus. Urakoitsijan on esitettävä suunnitelma aikataulussa pysymiseksi, mikäli rakenteiden kuivumisaika muodostuu arvioitua pidemmäksi. Olosuhteet rakennuksen sisällä pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti kuivumisen kannalta otollisiksi. Lämpötila pyritään pitämään tasaisena ja lähellä lopullista käyttölämpötilaa ja sisäilman suhteellinen kosteus alle 50 %:ssa. Sisäilman lämpötilan tulee rakennusrungon sisäpuolella olla jatkuvasti vähintään +10 astetta. Tällä estetään herkkien materiaalien pilaantuminen ja vaurioituminen alhaisen lämpötilan ja siitä aiheutuvan korkean suhteellisen kosteuden seurauksena. Ensisijaisena lämmitystapana käytetään öljyllä toimivia tai kaukolämpöön liitettäviä rakennuslämmittimiä. Kaasulämmittimien käyttö on kielletty. Urakoitsijan on päivittäin seurattava tilojen lämpötilaa ja sisäilman suhteellista kosteutta koko rakennustyömaan ajan sekä tehostetusti siitä lähtien kun kuivumisaika-arvion pohjana olevat lämpötilan ja suhteellisen kosteuden arvot saavutetaan ja betonin kuivumisen voidaan katsoa alkavan. Tarpeen mukaan sisäilmaa kuivataan koneellisesti. Olosuhdemittaukset on tehtävä jokaisesta lohkosta erikseen, vähintään neljästä kohdasta / kerros. Mittaustulokset kerätään taulukkoon, joka toimitetaan rakennuttajalle. Laitteiden päälle ei saa varastoida pitkäksi ajaksi rakennustarvikkeita tai laitteita, jotka estävät betonirakenteiden kuivumista. Jos varastointia on pakko tehdä, asennetaan varastoitavien tavaroiden alle korotuspalat siten, että tavaroiden ja lattiapinnan väliin jää vähintään 100 mm korkea tuulettuva ilmaväli. Rakennusurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kuivattavat rakenteet ovat mahdollisimman puhtaita rakennusjätteestä ja pölystä. Lattiavalujen jälkihoito tehdään muovikalvolla tai jälkihoitoaineella, ei vedellä kastelemalla. Lattiavalujen jälkihoidon jälkeen rakenteen pinnasta hiotaan sementtiliimakerros pois mahdollisimman pian jälkihoidon jälkeen.

5 Pohjusteaineiden ja tasoitteiden levittäminen kuivattaville pinnoille tehdään vasta sen jälkeen, kun rakenne on kuivunut. Mikäli pintalaatan päällä joudutaan käyttämään tasoitteita, on sen kuivumisaikaa pidentävä vaikutus otettava huomioon. Kastuneet tai nopeampaa kuivamista vaativat rakenneosat kuivataan koneellisesti tarkoitukseen sopivalla kalustolla. 2.4 Kosteusmittaussuunnitelma ja tulosten dokumentointi Rakennusurakoitsijan on laadittava etukäteen kosteusmittaussuunnitelma. Suunnitelma laaditaan ohjeen RT Betonin suhteellisen kosteuden mittaus sekä julkaisujen Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi, Suomen Betonituote Oy, 2002, ja Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, Suomen Betonitieto Oy, 2007, mukaan. Suunnitelmassa on esitettävä mittausaikataulu, mittauspisteiden sijainti ja mittaussyvyydet. Kosteusmittaukset tehdään porareikä- tai näytepalamittauksina. Mittauksissa käytetään tarkoitukseen soveltuvia sähköisiä suhteellisen kosteuden mittalaitteita, joista tulee olla alle 1 vuotta vanha kalibrointitodistus. Pintakosteuden osoittimia ei käytetä rakenteiden päällystettävyyttä määritettäessä. Mittapisteiden sijaintia arvioitaessa otetaan huomioon betonivalujen ajankohdat, erilaiset rakennepaksuudet (kololaatat, paikallavalukaistat yms.) sekä olosuhteet rakennuksen eri osissa (nurkat, päädyt, keskialueet) siten, että kosteusolosuhteiltaan erilaiset rakenteet ja paikat tulee kartoitettua. Mittaukset tehdään eri syvyyksistä rakenteen kosteusjakauman selvittämiseksi, ks. myös päällystettävyysraja-arvot. Urakoitsijan on myös mitattava betonin suhteellinen kosteus pintakosteudenosoittimilla jokaisesta tilasta kauttaaltaan juuri ennen pintamateriaalin asennusta, tulokset merkitään pohjapiirustuksiin. Mikäli pintakosteudessa havaitaan kosteuspoikkeamia, tehdään ko. tilaan suhteellisen kosteuden mittaus rakenteesta porareikämenetelmällä. Urakoitsijan on mitattava betonin suhteellinen kosteus porareikämittauksena myös niistä kohdista, joiden epäillään kastuneen rakennustyön aikana. Päällystettävyysarvoja on annettu rakennesuunnitelmissa sekä betoni-/betonilattiayhdistyksen ohjeessa Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, jota noudatetaan, ellei tarkempia ohjeita ole käytettävissä. Materiaalitoimittajat voivat lisäksi antaa materiaalikohtaisesti noudatettavia päällystysraja-arvoja. Seuraavassa taulukossa on esitetty muutamille lattianpäällystemateriaaleille ohjeellisia raja-arvoja, jotka koskevat ns. arviointisyvyyttä (A). Kahteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa mittaussyvyys on 20 % rakenteen paksuudesta ja yhteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 40 %. Maksimisyvyys, josta päällystettävyysarvio tehdään, on 70 mm. Lisäksi mitataan aina rakenteen pinnan ja pintaosien (10-30 mm) kosteussyvyydeltä 0,4 x A. Pinnoitusmateriaali Päällystämiskosteus (RH) maali (tiivis) 85 %, pintaosassa 75 % keraaminen laatta 90 %, pintaosassa 75 %

6 muovimatto 85%, pintaosassa 75 % kumimatto 85 %, pintaosassa 75 % parketti 80 %, pintaosassa 75 % vedeneristemassa %, pintaosassa75 % elastomeeri 95 %, pintaosassa 75 % Taulukossa esitetyt arvot ovat suuntaa-antavia ja päällystämiskosteus on aina varmistettava materiaalin valmistajalta. Raja-arvot koskevat tasoitettua pinnoituskelpoista lattiaa. Kosteusmittaustulokset kirjataan rakenneosittain kukin rakenne- ja päällysteyhdistelmä erikseen päällystettävyyspäätöksen perusteeksi. Tulokset kootaan taulukkomuotoon, josta tulee selkeästi käydä ilmi mittauspisteen paikka, numero sekä mittaussyvyys, saatu tulos ja rakenteen lämpötila. Mittauspisteet merkitään ja numeroidaan lisäksi pohjapiirustuksiin. Kosteusmittaustuloksista sekä kuivumisolosuhteiden seurantamittausten tuloksista luovutetaan yksi kappale rakennuttajalle. Kosteusmittauksissa suositellaan käytettävän ulkopuolista, asiaan perehtynyttä ja VTT:n sertifioimaa kosteusmittaajaa, joka on hyväksytettävä rakennuttajalla. Rakennuttaja tekee urakoitsijan tekemien mittausten lisäksi tarkistusmittauksia rakenteiden pinnoituskelpoisuuden varmistamiseksi. 3 Työmaan puhtaussuunnitelma 3.0 Yleistä Rakennusurakoitsija laatii työmaan puhtaussuunnitelman. Hankkeessa noudatetaan työmaa-aikana puhtausluokkaa P2, mutta IV-kanavien puhdistuksessa, alakattojen puhdistuksessa sekä kaksivaiheisessa loppusiivouksessa noudatetaan P1 ja puhtaan rakentamisen periaatteita Sisäilmastoluokitus 2008 RT ohjeita noudattaen. Puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan käyttäjälle ja että rakennuksen käytön aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Työmaan puhtaussuunnitelmassa tulee käsitellä vähintään jäljempänä esitetyt asiat. Suunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla. Suunnitelman toteutumista seurataan työmaakokouksissa sekä erikseen pidettävissä Terve talo palavereissa. Pääurakoitsija on velvollinen ennen töiden aloittamista järjestämään koulutustilaisuuden rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokkien toteutumisen kannalta keskeisille urakoitsijoille, ainakin rakennus-, tasoite-, maalaus- ja LVIS-urakoitsijoille. Tilaisuuteen ovat velvollisia osallistumaan työnjohdon lisäksi myös rakennuskohteessa säännöllisesti työskentelevät rakennustyöntekijät. Tilaisuudessa selvitetään kohteen sisäilmastotavoitteet ja niiden toteutumiseksi noudatettavat ohjeet ja tehtävät. Kohteessa noudatettavista sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokista laaditaan lisäksi kirjallinen tiedote, joka jaetaan työmaan jokaiselle työntekijälle.

7 Puhtausluokassa P1 rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Tällöin pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. Tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pintojen puhdistamista. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on oltava poistettu. Tämän vaiheen jälkeen tiloissa voidaan ilman erityistoimia tehdä vain pölyämättömiä töitä, esimerkiksi paikkamaalauksia, alakattojen asennusta, ilmanvaihdon toimintakokeita, säätöä ja viritystä sekä loppusiivous. Toimintakoevalmiit tilat erotetaan puhtauden arvioinnin jälkeen muista tiloista omiksi osastoikseen, jos muissa tiloissa on valmistumisaikataulusta tai muusta syytä johtuen käynnissä pölyä tai muuta likaa tuottavia töitä. Osaston sisällä on pölyä synnyttävissä töissä käytettävä kohdepoistolla varustettuja työkaluja ja laitteita. Lisäksi on huolehdittava tilan riittävästä ilmanvaihdosta. Toimintakoevalmista osastoa ei saa käyttää säännölliseen läpikulkuun, jos viereiset tilat kuuluvat alempaan puhtausluokkaan. Toimintakoevalmiit tilat merkitään selvästi näkyvällä Puhtausluokan P1 tila merkinnällä. Luovutusvaiheessa pinnoilla ei saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, pölyä, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Loppusiivouksessa (myös ei näkyvissä olevat pinnat, kuten sähköarinat ja alakattojen yläpinnat) käytetään keskuspölynimuria tai hienopölysuodattimella varustettua imuria (vähintään 98 % suodatus 3 µm hiukkasille). Kovien ja sileiden pintojen puhdistuksessa käytetään lisäksi nihkeäpyyhintää. Pinnat puhdistetaan rakennusmateriaalien valmistajien ohjeiden mukaisesti. Lattiapinnat puhdistetaan käyttöönottoa varten koneellisin menetelmin. Edellä mainittujen rakennusvaiheiden puhtauden arviointikriteerit ja arvioitavat rakennusosat on esitetty Sisäilmastoluokitus 2008:ssa. 3.1 Rakennustarvikkeiden suojaus Puhtaussuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, miten rakennusmateriaalien sekä tarvikkeiden suojaus toteutetaan kuljetuksen ja varastoinnin aikana sekä ennen asennusta, asennuksen aikana ja asennuksen jälkeen. Suojaus on toteutettava siten, että rakennusmateriaalit tai tarvikkeet eivät likaannu, kastu tai vaurioidu muulla tavoin. Materiaalit toimitetaan pääsääntöisesti suoraan työkohteeseen ilman välivarastointia. työmaalla voidaan varastoida sateelta suojatussa ulkovarastossa lyhyitä aikoja suojamuoviin ja siirtolavoille pakattuja eristysja rakennusmateriaaleja. Ulkovarastona olevan sääsuojateltan tms. katetun suojarakennelman tulee suojata sekä sateelta että pölyltä. Myös ilmanvaihtokanavat ja muut lvi-tarvikkeet tulee säilyttää sateelta ja pölyltä suojatussa tilassa. Ilmanvaihtokanavien osalta pelkkä kanavaosien tulppaus ei ole riittävä suojaus, koska se ei estä kanavien ulkopuolista likaantumista. 3.2 Pölyn leviämisen estäminen ennen P1-vaihetta ja sen jälkeen Puhtausluokkatavoitteiden saavuttamiseksi kohteen rakennustöissä on noudatettava ohjekortissa Ratu Pölyntorjunta rakennustyössä esitettyjä menetelmiä ja periaatteita. Käytännössä tavoitteisiin pääseminen edellyttää mm. kohdepoistolla varustettujen laitteiden käyttämistä, päivittäistä imurointia ja muuta siivousta, purkutöiden aikaisia vaiheittaisia osastointeja ja alipaineistuksia, perusteellista imurointia heti purkutöiden jälkeen, iv-asennustöiden ajoittamista pölyävien työvaiheiden jälkeen ja valmiiden ivasennusten ja alakattorakenteiden suojausta.

8 Puhtaussuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, miten pölynhallinta rakentamisen aikana hoidetaan niin, että pöly ei pääse leviämään työkohteesta P1-vaiheessa jo oleviin tai jo valmiisiin tiloihin. Pölyä synnyttävien maanrakennus- yms. ulkona tehtävien töiden toteutuksessa on otettava huomioon pölyn leviämisriski. Rakennusurakoitsija rakentaa tarvittaessa P1-luokan tilassa lohkokohtaiset puhtausosastointiseinät urakoitsijoiden määrittelemän työjärjestyksen ja aikataulun vaatimusten mukaisesti. Rakennusurakoitsija vastaa tilojen paineistamisesta, mikäli pölyn leviämistä ei voida P1-osastoinnein estää työmaan muista osista. Ohjeita siivoustyön toteuttamiseen: Siivous runkovaiheessa Työmaa siivotaan tarpeen mukaan. Tarkoituksena on poistaa kuivumista hidastava irtolika ja jäte lattiapinnoilta sekä ylläpitää työvaiheiden edellyttämä puhtaus. Rakennusjätteet ja irtolika poistetaan lapiolla, lattiankuivaimella tai imurilla. Pölyisimpien työvaiheiden (mm. purku, lattioiden hionta, tasoitustyöt) ajaksi on rakennettava väliaikaisia suojaseiniä esim. muovikalvosta ja sahatavarasta. Edellä mainitut kevytrakenteisten suojaseinien osastoimat ns. suojavyöhykkeet alipaineistetaan omilla alipaineistuspuhaltimillaan. Siivous sisävalmistusvaiheessa Työmaa siivotaan tarpeen mukaan päivittäin. Irtolika sekä pienet rakennus- ja pakkausjätteet poistetaan likatyypistä riippuen lattiankuivaimella tai imuroimalla. Hienon irtolian imurointi tehdään teollisuusimurilla tai keskuspölynimurilla. Harjaavien työmenetelmien käyttö on kielletty. Siivous pintojen ja kiintokalusteiden asennuksen aikana Työmaa siivotaan tarpeen mukaan päivittäin. Irtolika sekä pienet rakennus- ja pakkausjätteet poistetaan likatyypistä riippuen lattiankuivaimella tai imuroimalla. Hienon irtolian imurointi tehdään teollisuusimurilla tai keskuspölynimurilla. Harjaavien työmenetelmien käyttö on kielletty. Siivouksella estetään lian jääminen asennettavien pintojen tai kiinteiden kalusteiden alle tai taakse ja estetään uusien pintojen vaurioituminen. 2-vaiheinen loppusiivous 2-vaiheisen loppusiivouksen yksityiskohdat on esitetty erillisessä siivousohjeessa, Kiilto Oy. 3.3 Talotekniikkavarusteiden ja laitteiden asennus Kanava-asennus Puhtaussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet, miten ilmanvaihdon asennustöille luodaan puhtaat asennusolosuhteet ennen pölyäviä työvaiheita tai niiden jälkeen työvaiheiden suunnittelulla ja/tai osastoimalla.

9 LVI-urakoitsija vastaa siitä, että kaikki kanavien päät pidetään tiiviisti tulpattuina varastoinnin aikana, asennuksen keskeytyessä ja välittömästi asennuksen jälkeen. Työvaiheiden ajoituksessa huolehditaan siitä, että ilmanvaihdon asennustyöt voidaan tehdä pölyävien työvaiheiden jälkeen tai niiden välillä. Mikäli urakoitsijoiden laatimat asennusjärjestelyt ja aikataulu edellyttävät puhtaat ilmanvaihdon asennusolosuhteet varmistetaan työnaikaisin osastoinnein. Asennusalue paineistetaan, mikäli pölyn leviämistä asennusalueelle ei voida luotettavasti estää osastoinnein. IV-asennusalueen on täytettävä seuraavat vaatimukset: - asennusalueella ei tehdä pölyäviä työvaiheita (piikkaus, hionta, villoitus yms) - läpimenot talotekniikka-asennuksille ovat valmiit - tiloista on poistettu pölyävä jäte ja lattiapinta on pölynimuripuhdas, tarkistusimurointi päivittäin - kulkuväylillä on suojamuovit, jotka estävät pölyn leviämisen työmaaliikenteen mukana - muuta työmaaliikennettä ei ohjata IV-asennusalueen läpi - IV-asennuksissa käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä tai kohdepoistoa Ilmanvaihtokanavien puhtaus todetaan LVI-suunnitelmissa esitetyllä tavalla. Sähkölaitteiden asennus Mikäli johonkin tilaan joudutaan asentamaan valaisimia tai muita sähkölaitteita ennen P1-vaihetta, suojataan asennetut laitteet pölyyntymiseltä muovikalvolla ja teippauksilla. Valaisimien tai laitteiden kuljetuspakkaus ei ole riittävä suojaus. Tarvittavan suojauksen tekee sähköurakoitsija. 3.4 P1-vaiheen aikana tehtävät työt Tilojen P1-luokituksen jälkeen suoritetaan ilmanvaihdon toimintakokeet, mittaukset ja säädöt sekä asennetaan alakattokasetit ja levyt. Paikkamaalauksia voidaan tehdä rajoitetusti. Asennus- ja varustustöissä käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä, kohdepoistolla varustettuja työvälineitä tai imuria. Pölyävä työ tehdään P1-alueen ulkopuolella. Tällöin työalue osastoidaan ilmatiiviisti P1-luokan tiloista ja alipaineistetaan. Alipaineistus pidetään yllä ympäri vuorokauden koko ajan siihen asti, kun työalueen tilat on siivottu samaan tasoon P1-luokan tilojen kanssa. Osastoinnin ja alipaineistuksen onnistumisen varmistamiseksi työalueen ikkunat ja ulko-ovet on mahdollisuuksien mukaan pidettävä suljettuina siten, että alipaineisuus ei vähene ulko-oven avaamisen seurauksena. Myös työnaikaisille kulkureiteille rakennetaan eteistilat. Osastoinnit ja suojaukset tarkastetaan valvojan ja vastaavan työnjohtajan toimesta ennen pölyävien töiden aloittamista.

10 Edellä mainittuja vaatimuksia noudatetaan myös kalusteiden ja laitteiden asennuksen aikana. Pääurakoitsija vastaa saavutetun puhtaustason ylläpitämisestä tarkistussiivouksin. Puhtaussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet, miten varmistetaan, että P1-puhtaustaso säilyy tilassa tehtävien lopputöiden aikana.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.1/10 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut PL 193 44101 ÄÄNEKOSKI Hanke: TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.2/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Päätoteuttaja 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Kuivanapito suojaamalla. Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy

Kuivanapito suojaamalla. Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy Kuivanapito suojaamalla Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy 1 1 Kuiva rakentaminen tuotannonsuunnittelun tavoitteena 2 Maankäyttö- ja rakennusasetus 10.9.1999/895 50, Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Kalliolan koulu. Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015. TPA Andersson Oy Juha Takkunen

Kalliolan koulu. Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015. TPA Andersson Oy Juha Takkunen Kalliolan koulu Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015 TPA Andersson Oy Juha Takkunen 2 Sisältö 1. MUUTTOPROSESSIN KUVAUS... 3 1.1 Kohdetiedot... 3 1.2 Muuton puhtaudenhallinnan tavoitteet... 3 1.3 Muuttoprosessin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007 AS OY LIUSKETIE 6 Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka Tel: +358 207 698 668 Fax: +358 207 698 669 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY Tel: +358 207

Lisätiedot

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group. Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.com Rakennustyömaan kosteudenhallinnan ensisijaisena tavoitteena

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN

OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN PUTUSA -tutkimushanke OHJEITA KORJAUSRAKENTAMISEN PÖLYNTORJUNTAAN Sisältö Korjausrakentamisen pölyt. 2 Pölyistä aiheutuvat haitat..... 2 Pölyntorjunnan tavoitteet.... 3 Pölyntorjunnan keinot.... 3 Tärkeimmät

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA

ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA , MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA 1 1.0 RAKENNUSHANKE julkisivujen lisäeristys ja levytys ikkunoiden, parveke ja ulko-ovien uusiminen sokkelikerroksen kunnostus parvekekaiteiden uusiminen ja parvekkeiden

Lisätiedot

Korjaustyöseloste malli LINKKI 1. Omakotitalo M. Moisi Astianpesukoneen vesivuodon vaurioittamien rakenteiden Korjaustyöseloste 20.5.

Korjaustyöseloste malli LINKKI 1. Omakotitalo M. Moisi Astianpesukoneen vesivuodon vaurioittamien rakenteiden Korjaustyöseloste 20.5. Korjaustyöseloste malli LNKK 1 Omakotitalo M. Moisi Astianpesukoneen vesivuodon vaurioittamien rakenteiden Korjaustyöseloste 20.5.2014 1. KOHTEEN YLESTEDOT Kohde Tilaaja Suunnittelija Omakotitalo Moisi

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA IKKUNALIITTYMIEN JA ALAPOHJARAKENTEEN TIIVISTYSKORJAUS 8.6.2011

KORJAUSTYÖSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA IKKUNALIITTYMIEN JA ALAPOHJARAKENTEEN TIIVISTYSKORJAUS 8.6.2011 KORJAUSTYÖSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA IKKUNALIITTYMIEN JA ALAPOHJARAKENTEEN TIIVISTYSKORJAUS Korjaustyöselostus 2 (10) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Rakennuskohde... 3 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa 697 TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa TALVIOLOSUHTEET Talvikausi on se aika vuodesta, jolloin vuorokautinen keskilämpötila on nollan alapuolella. Etelä-Suomessa talven pituus on keskimäärin

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Jarmo Hulkko Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Esimerkkikohde Keltinmäen koulun peruskorjaus, vaihe 1 Aducate Reports and Books 5/2010 Aducate Centre for Training and

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot