TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS"

Transkriptio

1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS TERVE TALO -OHJE

2 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet sekä urakoitsijalta edellytettävät toimenpiteet. Työturvallisuutta käsittelevät asiat on esitetty erillisessä työturvallisuusasiakirjassa. Urakoitsijan on nimettävä henkilö. joka vastaa Terve talo ohjeiden ja periaatteiden toteuttamisesta koko rakennushankkeen ajan. Kaikille työntekijöille on kerrottava Terve talo hankkeen periaatteet. 2. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 2.0 Yleistä Rakennusurakoitsija laatii työmaan kosteudenhallintasuunnitelman. Suunnitelmassa käsitellään vähintään jäljempänä esitetyt asiat. Suunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla ja pääsuunnittelijalla. Suunnitelman toteuttamista seurataan työmaakokouksissa sekä erikseen pidettävissä Terve talo katselmuksissa. 2.1 Kosteusriskien kartoitus Rakennusurakoitsija kerää luettelon kosteusteknisesti kriittisistä ja riskialttiista rakenteista, joiden toteutukseen työmaalla voi liittyä kosteusteknisiä ongelmia tai joissa voi olla myöhemmin riski kosteusvaurion syntymiselle. Tällaisia rakenteita ja kohtia ovat esimerkiksi: - maanvastaisten rakenteiden vesieristykset - märkätilojen vedeneristykset yleensä ja niiden liittymät - märkätiloissa tehtävät kiinnitykset (wc-istuimet, pesualtaat yms.) -vesikaton vedeneristykset - vesikaton läpiviennit, kattokaivot, ylösnostot ja räystäsrakenteet - höyrynsulun liitokset ja läpiviennit - ikkunoiden tiivistykset - ikkunoiden tilkerakojen tiivistykset - erikoisrakenteiden (esim. lasiseinien) liitokset ympäröiviin rakenteisiin Työnjohdon on kiinnitettävä erityistä huomiota edellä esitettyjen rakennedetaljien toteutukseen.

3 Rakennusurakoitsijan on huolehdittava, että kaikki sivu- ja aliurakoitsijat ovat tietoisia edellä mainituista kosteusteknisistä riskeistä ja että kaikki urakoitsijat huolehtivat omalta osaltaan töiden huolellisesta toteutuksesta siten, että kosteusvaurioiden riskit saadaan minimoitua. 2.2 Kastumisen estäminen Korjaustyön aikana tulee kiinnittää huomiota vesikaton tiiviyteen ja ovien ja ikkunoiden kiinni pitämiseen. Avoimet ikkuna-aukot on suojattava muovilla. Kaikki rakennusmateriaalit ja tarvikkeet sekä elementit suojataan kuljetuksen ja välivarastoinnin aikana siten, että ne eivät pääse kastumaan. Työmaalle tuleva materiaali ja rakenneosat on pyrittävä toimittamaan suoraan työkohteeseen. Tarvikkeiden välivarastointia varten tulee työmaalla olla sääsuojakatos tai muu sateelta suojattu tila. Kosteudelle herkkien materiaalien varastointi pihalla pelkän suojapeitteen alla ei ole sallittua. Rakennusurakoitsijan on laadittava suunnitelma sääsuojauksen periaatteista eri työvaiheiden aikana. Runkorakenteiden ja eristeiden kastuminen sadevesistä ja lumesta on estettävä koko rakennustyön ajan. Työmaalla on oltava vesi-imuri koko ajan käytettävissä. Imurilla poistetaan suojaustoimenpiteistä huolimatta holveille päässyt vesi. Myös holveille mahdollisesti päässyt lumi poistetaan välittömästi ennen kuin se ehtii sulaa. Päivittäisten työmaakierrosten yhteydessä ja erityisesti rankkasateiden ja lumipyryjen jälkeen on seurattava tarkasti, että holveille ei ole päässyt vettä tai lunta. Työnaikaiset vesiletkut kytketään irti vesijohdosta työajan ulkopuolella vesivahinkojen välttämiseksi. Vesiletkujen ja liittimien kuntoa on tarkkailtava jatkuvasti. Vuotavat letkut ja liittimet on välittömästi poistettava käytöstä. Vesijohtojen ja viemärien keskeneräisten asennusten aikaisesta vartioinnista ja seurannasta vastaa lv-urakoitsija. Vesijärjestelmien tiiveys ja painekokeiden aikainen vesivuotojen tarkkailu kuuluu niitä suorittavalle urakoitsijalle. Lämmitysjärjestelmän jäätymisen aiheuttamat vesivahingot on estettävä riittävällä lämpötilan tarkkailulla ja tarvittaessa ylimääräisillä lämmittimillä. Laastiasemia saa olla jokaisessa lohkossa vain yksi/kerros. Vesipisteiden kohdalla lattiapinnat on suojattava tippuvesialtailla tms. hyväksyttävällä tavalla. Asemien alusta on suojattava muovikalvolla. Alustan kosteus on tarkistettava kosteusmittauksin ennen pintamateriaalien asentamista. Timanttiporauksien ja sahauksien yhteydessä on käytettävä vedenkeruulaitteistolla varustettuja työvälineitä, suojakauluksia ja astioita sekä imuria veden ja syntyvän lietteen keräämiseksi. Vesi ja liete on kerättävä välittömästi työn aikana. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kastumisen ehkäisyyn märkähiekkapuhallustöiden ja painevesipesun yhteydessä. Talvirakentamisessa lumi poistetaan mekaanisesti, ei sulattamalla.

4 Yläpohjan höyrynsulkukermin päältä on tehtävä vedenpoisto hallitusti seinien ulkopuolelle siten, että alempana olevat rakenteet eivät kastu. Vesi on johdettava alas maanpinnalle saakka väliaikaisia syöksytorvia käyttäen. Rakennusurakoitsijan on esitettävä suunnitelma em. vedenpoistosta. Ontelolaatan vedenpoistoreiät on avattava jokaisen ontelon kohdalta laatan molemmista päistä. Kaikkien onteloiden umpeen valujen välisiin osiin porataan työmaalla lisäksi vähintään kaksi vedenpoistoreikää. Urakoitsijan on esitettävä toimenpidesuunnitelma mahdollisessa vesivahinkotapauksessa. Tehdyt kosteudenhallintatoimenpiteet ja työmaalla mahdollisesti sattuneet vesivahingot kirjataan asianmukaisesti työmaapäiväkirjaan. Työmaalla on oltava koko ajan useampia henkilöitä, jotka tietävät pääsulkuventtiilien sijainnin siten, että mahdollisessa vahinkotapauksessa veden virtaus voidaan kytkeä pois päältä mahdollisimman nopeasti. 2.3 Kuivumisaika-arviot Aikataulut suunnitellaan siten, että rakenteille varataan riittävästi kuivumisaikaa. Kuivumisajat määritellään laskemalla eri rakenteille kuivumisaika-arviot. Lisäksi kuivumisaikojen perusteella varmistetaan kokonaisaikataulun toteutumismahdollisuus. Urakoitsijan on esitettävä suunnitelma aikataulussa pysymiseksi, mikäli rakenteiden kuivumisaika muodostuu arvioitua pidemmäksi. Olosuhteet rakennuksen sisällä pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti kuivumisen kannalta otollisiksi. Lämpötila pyritään pitämään tasaisena ja lähellä lopullista käyttölämpötilaa ja sisäilman suhteellinen kosteus alle 50 %:ssa. Sisäilman lämpötilan tulee rakennusrungon sisäpuolella olla jatkuvasti vähintään +10 astetta. Tällä estetään herkkien materiaalien pilaantuminen ja vaurioituminen alhaisen lämpötilan ja siitä aiheutuvan korkean suhteellisen kosteuden seurauksena. Ensisijaisena lämmitystapana käytetään öljyllä toimivia tai kaukolämpöön liitettäviä rakennuslämmittimiä. Kaasulämmittimien käyttö on kielletty. Urakoitsijan on päivittäin seurattava tilojen lämpötilaa ja sisäilman suhteellista kosteutta koko rakennustyömaan ajan sekä tehostetusti siitä lähtien kun kuivumisaika-arvion pohjana olevat lämpötilan ja suhteellisen kosteuden arvot saavutetaan ja betonin kuivumisen voidaan katsoa alkavan. Tarpeen mukaan sisäilmaa kuivataan koneellisesti. Olosuhdemittaukset on tehtävä jokaisesta lohkosta erikseen, vähintään neljästä kohdasta / kerros. Mittaustulokset kerätään taulukkoon, joka toimitetaan rakennuttajalle. Laitteiden päälle ei saa varastoida pitkäksi ajaksi rakennustarvikkeita tai laitteita, jotka estävät betonirakenteiden kuivumista. Jos varastointia on pakko tehdä, asennetaan varastoitavien tavaroiden alle korotuspalat siten, että tavaroiden ja lattiapinnan väliin jää vähintään 100 mm korkea tuulettuva ilmaväli. Rakennusurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kuivattavat rakenteet ovat mahdollisimman puhtaita rakennusjätteestä ja pölystä. Lattiavalujen jälkihoito tehdään muovikalvolla tai jälkihoitoaineella, ei vedellä kastelemalla. Lattiavalujen jälkihoidon jälkeen rakenteen pinnasta hiotaan sementtiliimakerros pois mahdollisimman pian jälkihoidon jälkeen.

5 Pohjusteaineiden ja tasoitteiden levittäminen kuivattaville pinnoille tehdään vasta sen jälkeen, kun rakenne on kuivunut. Mikäli pintalaatan päällä joudutaan käyttämään tasoitteita, on sen kuivumisaikaa pidentävä vaikutus otettava huomioon. Kastuneet tai nopeampaa kuivamista vaativat rakenneosat kuivataan koneellisesti tarkoitukseen sopivalla kalustolla. 2.4 Kosteusmittaussuunnitelma ja tulosten dokumentointi Rakennusurakoitsijan on laadittava etukäteen kosteusmittaussuunnitelma. Suunnitelma laaditaan ohjeen RT Betonin suhteellisen kosteuden mittaus sekä julkaisujen Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi, Suomen Betonituote Oy, 2002, ja Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, Suomen Betonitieto Oy, 2007, mukaan. Suunnitelmassa on esitettävä mittausaikataulu, mittauspisteiden sijainti ja mittaussyvyydet. Kosteusmittaukset tehdään porareikä- tai näytepalamittauksina. Mittauksissa käytetään tarkoitukseen soveltuvia sähköisiä suhteellisen kosteuden mittalaitteita, joista tulee olla alle 1 vuotta vanha kalibrointitodistus. Pintakosteuden osoittimia ei käytetä rakenteiden päällystettävyyttä määritettäessä. Mittapisteiden sijaintia arvioitaessa otetaan huomioon betonivalujen ajankohdat, erilaiset rakennepaksuudet (kololaatat, paikallavalukaistat yms.) sekä olosuhteet rakennuksen eri osissa (nurkat, päädyt, keskialueet) siten, että kosteusolosuhteiltaan erilaiset rakenteet ja paikat tulee kartoitettua. Mittaukset tehdään eri syvyyksistä rakenteen kosteusjakauman selvittämiseksi, ks. myös päällystettävyysraja-arvot. Urakoitsijan on myös mitattava betonin suhteellinen kosteus pintakosteudenosoittimilla jokaisesta tilasta kauttaaltaan juuri ennen pintamateriaalin asennusta, tulokset merkitään pohjapiirustuksiin. Mikäli pintakosteudessa havaitaan kosteuspoikkeamia, tehdään ko. tilaan suhteellisen kosteuden mittaus rakenteesta porareikämenetelmällä. Urakoitsijan on mitattava betonin suhteellinen kosteus porareikämittauksena myös niistä kohdista, joiden epäillään kastuneen rakennustyön aikana. Päällystettävyysarvoja on annettu rakennesuunnitelmissa sekä betoni-/betonilattiayhdistyksen ohjeessa Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, jota noudatetaan, ellei tarkempia ohjeita ole käytettävissä. Materiaalitoimittajat voivat lisäksi antaa materiaalikohtaisesti noudatettavia päällystysraja-arvoja. Seuraavassa taulukossa on esitetty muutamille lattianpäällystemateriaaleille ohjeellisia raja-arvoja, jotka koskevat ns. arviointisyvyyttä (A). Kahteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa mittaussyvyys on 20 % rakenteen paksuudesta ja yhteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 40 %. Maksimisyvyys, josta päällystettävyysarvio tehdään, on 70 mm. Lisäksi mitataan aina rakenteen pinnan ja pintaosien (10-30 mm) kosteussyvyydeltä 0,4 x A. Pinnoitusmateriaali Päällystämiskosteus (RH) maali (tiivis) 85 %, pintaosassa 75 % keraaminen laatta 90 %, pintaosassa 75 %

6 muovimatto 85%, pintaosassa 75 % kumimatto 85 %, pintaosassa 75 % parketti 80 %, pintaosassa 75 % vedeneristemassa %, pintaosassa75 % elastomeeri 95 %, pintaosassa 75 % Taulukossa esitetyt arvot ovat suuntaa-antavia ja päällystämiskosteus on aina varmistettava materiaalin valmistajalta. Raja-arvot koskevat tasoitettua pinnoituskelpoista lattiaa. Kosteusmittaustulokset kirjataan rakenneosittain kukin rakenne- ja päällysteyhdistelmä erikseen päällystettävyyspäätöksen perusteeksi. Tulokset kootaan taulukkomuotoon, josta tulee selkeästi käydä ilmi mittauspisteen paikka, numero sekä mittaussyvyys, saatu tulos ja rakenteen lämpötila. Mittauspisteet merkitään ja numeroidaan lisäksi pohjapiirustuksiin. Kosteusmittaustuloksista sekä kuivumisolosuhteiden seurantamittausten tuloksista luovutetaan yksi kappale rakennuttajalle. Kosteusmittauksissa suositellaan käytettävän ulkopuolista, asiaan perehtynyttä ja VTT:n sertifioimaa kosteusmittaajaa, joka on hyväksytettävä rakennuttajalla. Rakennuttaja tekee urakoitsijan tekemien mittausten lisäksi tarkistusmittauksia rakenteiden pinnoituskelpoisuuden varmistamiseksi. 3 Työmaan puhtaussuunnitelma 3.0 Yleistä Rakennusurakoitsija laatii työmaan puhtaussuunnitelman. Hankkeessa noudatetaan työmaa-aikana puhtausluokkaa P2, mutta IV-kanavien puhdistuksessa, alakattojen puhdistuksessa sekä kaksivaiheisessa loppusiivouksessa noudatetaan P1 ja puhtaan rakentamisen periaatteita Sisäilmastoluokitus 2008 RT ohjeita noudattaen. Puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan käyttäjälle ja että rakennuksen käytön aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Työmaan puhtaussuunnitelmassa tulee käsitellä vähintään jäljempänä esitetyt asiat. Suunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla. Suunnitelman toteutumista seurataan työmaakokouksissa sekä erikseen pidettävissä Terve talo palavereissa. Pääurakoitsija on velvollinen ennen töiden aloittamista järjestämään koulutustilaisuuden rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokkien toteutumisen kannalta keskeisille urakoitsijoille, ainakin rakennus-, tasoite-, maalaus- ja LVIS-urakoitsijoille. Tilaisuuteen ovat velvollisia osallistumaan työnjohdon lisäksi myös rakennuskohteessa säännöllisesti työskentelevät rakennustyöntekijät. Tilaisuudessa selvitetään kohteen sisäilmastotavoitteet ja niiden toteutumiseksi noudatettavat ohjeet ja tehtävät. Kohteessa noudatettavista sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokista laaditaan lisäksi kirjallinen tiedote, joka jaetaan työmaan jokaiselle työntekijälle.

7 Puhtausluokassa P1 rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Tällöin pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. Tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pintojen puhdistamista. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on oltava poistettu. Tämän vaiheen jälkeen tiloissa voidaan ilman erityistoimia tehdä vain pölyämättömiä töitä, esimerkiksi paikkamaalauksia, alakattojen asennusta, ilmanvaihdon toimintakokeita, säätöä ja viritystä sekä loppusiivous. Toimintakoevalmiit tilat erotetaan puhtauden arvioinnin jälkeen muista tiloista omiksi osastoikseen, jos muissa tiloissa on valmistumisaikataulusta tai muusta syytä johtuen käynnissä pölyä tai muuta likaa tuottavia töitä. Osaston sisällä on pölyä synnyttävissä töissä käytettävä kohdepoistolla varustettuja työkaluja ja laitteita. Lisäksi on huolehdittava tilan riittävästä ilmanvaihdosta. Toimintakoevalmista osastoa ei saa käyttää säännölliseen läpikulkuun, jos viereiset tilat kuuluvat alempaan puhtausluokkaan. Toimintakoevalmiit tilat merkitään selvästi näkyvällä Puhtausluokan P1 tila merkinnällä. Luovutusvaiheessa pinnoilla ei saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, pölyä, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Loppusiivouksessa (myös ei näkyvissä olevat pinnat, kuten sähköarinat ja alakattojen yläpinnat) käytetään keskuspölynimuria tai hienopölysuodattimella varustettua imuria (vähintään 98 % suodatus 3 µm hiukkasille). Kovien ja sileiden pintojen puhdistuksessa käytetään lisäksi nihkeäpyyhintää. Pinnat puhdistetaan rakennusmateriaalien valmistajien ohjeiden mukaisesti. Lattiapinnat puhdistetaan käyttöönottoa varten koneellisin menetelmin. Edellä mainittujen rakennusvaiheiden puhtauden arviointikriteerit ja arvioitavat rakennusosat on esitetty Sisäilmastoluokitus 2008:ssa. 3.1 Rakennustarvikkeiden suojaus Puhtaussuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, miten rakennusmateriaalien sekä tarvikkeiden suojaus toteutetaan kuljetuksen ja varastoinnin aikana sekä ennen asennusta, asennuksen aikana ja asennuksen jälkeen. Suojaus on toteutettava siten, että rakennusmateriaalit tai tarvikkeet eivät likaannu, kastu tai vaurioidu muulla tavoin. Materiaalit toimitetaan pääsääntöisesti suoraan työkohteeseen ilman välivarastointia. työmaalla voidaan varastoida sateelta suojatussa ulkovarastossa lyhyitä aikoja suojamuoviin ja siirtolavoille pakattuja eristysja rakennusmateriaaleja. Ulkovarastona olevan sääsuojateltan tms. katetun suojarakennelman tulee suojata sekä sateelta että pölyltä. Myös ilmanvaihtokanavat ja muut lvi-tarvikkeet tulee säilyttää sateelta ja pölyltä suojatussa tilassa. Ilmanvaihtokanavien osalta pelkkä kanavaosien tulppaus ei ole riittävä suojaus, koska se ei estä kanavien ulkopuolista likaantumista. 3.2 Pölyn leviämisen estäminen ennen P1-vaihetta ja sen jälkeen Puhtausluokkatavoitteiden saavuttamiseksi kohteen rakennustöissä on noudatettava ohjekortissa Ratu Pölyntorjunta rakennustyössä esitettyjä menetelmiä ja periaatteita. Käytännössä tavoitteisiin pääseminen edellyttää mm. kohdepoistolla varustettujen laitteiden käyttämistä, päivittäistä imurointia ja muuta siivousta, purkutöiden aikaisia vaiheittaisia osastointeja ja alipaineistuksia, perusteellista imurointia heti purkutöiden jälkeen, iv-asennustöiden ajoittamista pölyävien työvaiheiden jälkeen ja valmiiden ivasennusten ja alakattorakenteiden suojausta.

8 Puhtaussuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, miten pölynhallinta rakentamisen aikana hoidetaan niin, että pöly ei pääse leviämään työkohteesta P1-vaiheessa jo oleviin tai jo valmiisiin tiloihin. Pölyä synnyttävien maanrakennus- yms. ulkona tehtävien töiden toteutuksessa on otettava huomioon pölyn leviämisriski. Rakennusurakoitsija rakentaa tarvittaessa P1-luokan tilassa lohkokohtaiset puhtausosastointiseinät urakoitsijoiden määrittelemän työjärjestyksen ja aikataulun vaatimusten mukaisesti. Rakennusurakoitsija vastaa tilojen paineistamisesta, mikäli pölyn leviämistä ei voida P1-osastoinnein estää työmaan muista osista. Ohjeita siivoustyön toteuttamiseen: Siivous runkovaiheessa Työmaa siivotaan tarpeen mukaan. Tarkoituksena on poistaa kuivumista hidastava irtolika ja jäte lattiapinnoilta sekä ylläpitää työvaiheiden edellyttämä puhtaus. Rakennusjätteet ja irtolika poistetaan lapiolla, lattiankuivaimella tai imurilla. Pölyisimpien työvaiheiden (mm. purku, lattioiden hionta, tasoitustyöt) ajaksi on rakennettava väliaikaisia suojaseiniä esim. muovikalvosta ja sahatavarasta. Edellä mainitut kevytrakenteisten suojaseinien osastoimat ns. suojavyöhykkeet alipaineistetaan omilla alipaineistuspuhaltimillaan. Siivous sisävalmistusvaiheessa Työmaa siivotaan tarpeen mukaan päivittäin. Irtolika sekä pienet rakennus- ja pakkausjätteet poistetaan likatyypistä riippuen lattiankuivaimella tai imuroimalla. Hienon irtolian imurointi tehdään teollisuusimurilla tai keskuspölynimurilla. Harjaavien työmenetelmien käyttö on kielletty. Siivous pintojen ja kiintokalusteiden asennuksen aikana Työmaa siivotaan tarpeen mukaan päivittäin. Irtolika sekä pienet rakennus- ja pakkausjätteet poistetaan likatyypistä riippuen lattiankuivaimella tai imuroimalla. Hienon irtolian imurointi tehdään teollisuusimurilla tai keskuspölynimurilla. Harjaavien työmenetelmien käyttö on kielletty. Siivouksella estetään lian jääminen asennettavien pintojen tai kiinteiden kalusteiden alle tai taakse ja estetään uusien pintojen vaurioituminen. 2-vaiheinen loppusiivous 2-vaiheisen loppusiivouksen yksityiskohdat on esitetty erillisessä siivousohjeessa, Kiilto Oy. 3.3 Talotekniikkavarusteiden ja laitteiden asennus Kanava-asennus Puhtaussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet, miten ilmanvaihdon asennustöille luodaan puhtaat asennusolosuhteet ennen pölyäviä työvaiheita tai niiden jälkeen työvaiheiden suunnittelulla ja/tai osastoimalla.

9 LVI-urakoitsija vastaa siitä, että kaikki kanavien päät pidetään tiiviisti tulpattuina varastoinnin aikana, asennuksen keskeytyessä ja välittömästi asennuksen jälkeen. Työvaiheiden ajoituksessa huolehditaan siitä, että ilmanvaihdon asennustyöt voidaan tehdä pölyävien työvaiheiden jälkeen tai niiden välillä. Mikäli urakoitsijoiden laatimat asennusjärjestelyt ja aikataulu edellyttävät puhtaat ilmanvaihdon asennusolosuhteet varmistetaan työnaikaisin osastoinnein. Asennusalue paineistetaan, mikäli pölyn leviämistä asennusalueelle ei voida luotettavasti estää osastoinnein. IV-asennusalueen on täytettävä seuraavat vaatimukset: - asennusalueella ei tehdä pölyäviä työvaiheita (piikkaus, hionta, villoitus yms) - läpimenot talotekniikka-asennuksille ovat valmiit - tiloista on poistettu pölyävä jäte ja lattiapinta on pölynimuripuhdas, tarkistusimurointi päivittäin - kulkuväylillä on suojamuovit, jotka estävät pölyn leviämisen työmaaliikenteen mukana - muuta työmaaliikennettä ei ohjata IV-asennusalueen läpi - IV-asennuksissa käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä tai kohdepoistoa Ilmanvaihtokanavien puhtaus todetaan LVI-suunnitelmissa esitetyllä tavalla. Sähkölaitteiden asennus Mikäli johonkin tilaan joudutaan asentamaan valaisimia tai muita sähkölaitteita ennen P1-vaihetta, suojataan asennetut laitteet pölyyntymiseltä muovikalvolla ja teippauksilla. Valaisimien tai laitteiden kuljetuspakkaus ei ole riittävä suojaus. Tarvittavan suojauksen tekee sähköurakoitsija. 3.4 P1-vaiheen aikana tehtävät työt Tilojen P1-luokituksen jälkeen suoritetaan ilmanvaihdon toimintakokeet, mittaukset ja säädöt sekä asennetaan alakattokasetit ja levyt. Paikkamaalauksia voidaan tehdä rajoitetusti. Asennus- ja varustustöissä käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä, kohdepoistolla varustettuja työvälineitä tai imuria. Pölyävä työ tehdään P1-alueen ulkopuolella. Tällöin työalue osastoidaan ilmatiiviisti P1-luokan tiloista ja alipaineistetaan. Alipaineistus pidetään yllä ympäri vuorokauden koko ajan siihen asti, kun työalueen tilat on siivottu samaan tasoon P1-luokan tilojen kanssa. Osastoinnin ja alipaineistuksen onnistumisen varmistamiseksi työalueen ikkunat ja ulko-ovet on mahdollisuuksien mukaan pidettävä suljettuina siten, että alipaineisuus ei vähene ulko-oven avaamisen seurauksena. Myös työnaikaisille kulkureiteille rakennetaan eteistilat. Osastoinnit ja suojaukset tarkastetaan valvojan ja vastaavan työnjohtajan toimesta ennen pölyävien töiden aloittamista.

10 Edellä mainittuja vaatimuksia noudatetaan myös kalusteiden ja laitteiden asennuksen aikana. Pääurakoitsija vastaa saavutetun puhtaustason ylläpitämisestä tarkistussiivouksin. Puhtaussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet, miten varmistetaan, että P1-puhtaustaso säilyy tilassa tehtävien lopputöiden aikana.

KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 1 KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS TERVE TALO -OHJE 31.3.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Betonikoulutus 28.11.2013

Betonikoulutus 28.11.2013 Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

PUHTAUDENHALLINTAOHJEET SIILINJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN KORJAUSRAKENTAMISESSA

PUHTAUDENHALLINTAOHJEET SIILINJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN KORJAUSRAKENTAMISESSA 1 PUHTAUDENHALLINTAOHJEET SIILINJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN KORJAUSRAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Jukka Kellokumpu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennus- ja turvallisuustekniikka Hyväksytty.. 2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus

Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus Betoni&Muovimatto&Kosteus asiantuntijaseminaari ja työpaja 6.6.2016 Esityksen sisältö Tutkimuksen ja teknisen artikkelin tausta

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti Kosteusmittausraportti Betonivalun päällystettävyysmittaukset Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

BETONI&MUOVIMATTO&KOSTEUS ASIANTUNTIJASEMINAARI MASSIIVISTEN LATTIARAKENTEIDEN KOSTEUS ENNEN JA JÄLKEEN PÄÄLLYSTÄMISEN

BETONI&MUOVIMATTO&KOSTEUS ASIANTUNTIJASEMINAARI MASSIIVISTEN LATTIARAKENTEIDEN KOSTEUS ENNEN JA JÄLKEEN PÄÄLLYSTÄMISEN ASIANTUNTIJASEMINAARI MASSIIVISTEN LATTIARAKENTEIDEN KOSTEUS ENNEN JA JÄLKEEN PÄÄLLYSTÄMISEN Kiia Miettunen, Ramboll Finland Oy KOHTEIDEN TAUSTATIEDOT Kohde 1: - Liimattava muovimatto (PUR-pinta ja ESD)

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Työmaan puhtaudenhallinta

Työmaan puhtaudenhallinta Työmaan puhtaudenhallinta Saija Korpi WWW.AINS.FI Esimerkkejä epäonnistumisista Vuonna 2013 asennettujen uusien tuloilmakoneiden ja -kanavien sisällä esiintyi runsaasti hienojakoista rakennusmateriaalipölyä

Lisätiedot

Rakennustyömaan sääsuojaus ja olosuhdehallinta

Rakennustyömaan sääsuojaus ja olosuhdehallinta Rakennustyömaan sääsuojaus ja olosuhdehallinta Rakennustyömaan olosuhdehallinta Rakennustyömaiden olosuhdehallinnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan betonin lujittuminen rakenteiden kuivuminen

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä: ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016.

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016. SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016 RTA 1 Ari Jalonen MITÄ TEHDÄÄN KUN SISÄILMAKORJAUSTYÖMAA ALOITETAAN? Otetaan

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Rakennustekniset. uudistukset rakennusten. terveellisyyden. turvaamiseksi Jani Kemppainen

Rakennustekniset. uudistukset rakennusten. terveellisyyden. turvaamiseksi Jani Kemppainen Rakennustekniset uudistukset rakennusten terveellisyyden turvaamiseksi 19.10.2016 Jani Kemppainen Kosteus haastaa rakentamisen alusta loppuun, kaikki ketjun lenkit tärkeitä Tilaaja kertoo omat vaatimuksensa

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset, vaihe II Käyttäjäinfo 6.5.2015 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Korjausten tilanne Sisäilma- ja kosteusteknisissä ja ilmanvaihdon kuntotutkimuksia on

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

PUHTAAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA SAAVUTETUT

PUHTAAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA SAAVUTETUT PUHTAAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA SAAVUTETUT TULOKSET Sisäilmastoseminaari 2013 13.3.2013, 3 Messukeskus, Helsinki 21.3.2013 Juha Takkunen, Tarja Andersson TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKOHTEET

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976,

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Huittisten liikuntahalli

Huittisten liikuntahalli URAKKARAJALIITE 28.2.2017 Sivu 1/32 Huittisten liikuntahalli URAKKARAJALIITE 28.2.2017 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita, joista käytetään seuraavia lyhenteitä: RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015 22.10.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

Hermanni Rintakoski P1-PUHTAUSLUOKKA UUDISRAKENTAMISESSA

Hermanni Rintakoski P1-PUHTAUSLUOKKA UUDISRAKENTAMISESSA Hermanni Rintakoski P1-PUHTAUSLUOKKA UUDISRAKENTAMISESSA Tekniikka ja liikenne 2012 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä Hermanni Rintakoski Opinnäytetyön nimi P1-puhtausluokka

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti 1(10) Kosteusmittausraportti Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin GANN RHT 37 kosteusanturi VAISALA

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Vastaanottaja Sotkamon kunta Asiakirjatyyppi Työturvallisuusasiakirja Päivämäärä 27.1.2017 Viite SOTKAMON KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN Päivämäärä 27.1.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Teemu Heikkinen Juha Hämäläinen

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Kartoittaja: Santeri Väre NCC Anton Ylkänen

Kartoittaja: Santeri Väre NCC Anton Ylkänen Sivu 1/5 Mittausraportti: Päivämäärä: 1.9.2015 Kartoittaja: Santeri Väre 040 149 2006 santeri.vare@wdkuivaus.fi Tilaaja: Laskutus: Kohde: Osoite: Yhteyshenkilö: NCC Anton Ylkänen 050 590 3425 anton.ylkanen@ncc.fi

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. ALOITUSPALAVERI 2. BETONIMASSAN VALINTA 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. Aloituspalaveri Ennen jokaisen lattiatyön aloitusta tulee järjestää kaikkien osapuolten (mm. rakennuttaja, suunnittelija, pääurakoitsija,

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot