TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS"

Transkriptio

1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS TERVE TALO -OHJE

2 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet sekä urakoitsijalta edellytettävät toimenpiteet. Työturvallisuutta käsittelevät asiat on esitetty erillisessä työturvallisuusasiakirjassa. Urakoitsijan on nimettävä henkilö. joka vastaa Terve talo ohjeiden ja periaatteiden toteuttamisesta koko rakennushankkeen ajan. Kaikille työntekijöille on kerrottava Terve talo hankkeen periaatteet. 2. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 2.0 Yleistä Rakennusurakoitsija laatii työmaan kosteudenhallintasuunnitelman. Suunnitelmassa käsitellään vähintään jäljempänä esitetyt asiat. Suunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla ja pääsuunnittelijalla. Suunnitelman toteuttamista seurataan työmaakokouksissa sekä erikseen pidettävissä Terve talo katselmuksissa. 2.1 Kosteusriskien kartoitus Rakennusurakoitsija kerää luettelon kosteusteknisesti kriittisistä ja riskialttiista rakenteista, joiden toteutukseen työmaalla voi liittyä kosteusteknisiä ongelmia tai joissa voi olla myöhemmin riski kosteusvaurion syntymiselle. Tällaisia rakenteita ja kohtia ovat esimerkiksi: - maanvastaisten rakenteiden vesieristykset - märkätilojen vedeneristykset yleensä ja niiden liittymät - märkätiloissa tehtävät kiinnitykset (wc-istuimet, pesualtaat yms.) -vesikaton vedeneristykset - vesikaton läpiviennit, kattokaivot, ylösnostot ja räystäsrakenteet - höyrynsulun liitokset ja läpiviennit - ikkunoiden tiivistykset - ikkunoiden tilkerakojen tiivistykset - erikoisrakenteiden (esim. lasiseinien) liitokset ympäröiviin rakenteisiin Työnjohdon on kiinnitettävä erityistä huomiota edellä esitettyjen rakennedetaljien toteutukseen.

3 Rakennusurakoitsijan on huolehdittava, että kaikki sivu- ja aliurakoitsijat ovat tietoisia edellä mainituista kosteusteknisistä riskeistä ja että kaikki urakoitsijat huolehtivat omalta osaltaan töiden huolellisesta toteutuksesta siten, että kosteusvaurioiden riskit saadaan minimoitua. 2.2 Kastumisen estäminen Korjaustyön aikana tulee kiinnittää huomiota vesikaton tiiviyteen ja ovien ja ikkunoiden kiinni pitämiseen. Avoimet ikkuna-aukot on suojattava muovilla. Kaikki rakennusmateriaalit ja tarvikkeet sekä elementit suojataan kuljetuksen ja välivarastoinnin aikana siten, että ne eivät pääse kastumaan. Työmaalle tuleva materiaali ja rakenneosat on pyrittävä toimittamaan suoraan työkohteeseen. Tarvikkeiden välivarastointia varten tulee työmaalla olla sääsuojakatos tai muu sateelta suojattu tila. Kosteudelle herkkien materiaalien varastointi pihalla pelkän suojapeitteen alla ei ole sallittua. Rakennusurakoitsijan on laadittava suunnitelma sääsuojauksen periaatteista eri työvaiheiden aikana. Runkorakenteiden ja eristeiden kastuminen sadevesistä ja lumesta on estettävä koko rakennustyön ajan. Työmaalla on oltava vesi-imuri koko ajan käytettävissä. Imurilla poistetaan suojaustoimenpiteistä huolimatta holveille päässyt vesi. Myös holveille mahdollisesti päässyt lumi poistetaan välittömästi ennen kuin se ehtii sulaa. Päivittäisten työmaakierrosten yhteydessä ja erityisesti rankkasateiden ja lumipyryjen jälkeen on seurattava tarkasti, että holveille ei ole päässyt vettä tai lunta. Työnaikaiset vesiletkut kytketään irti vesijohdosta työajan ulkopuolella vesivahinkojen välttämiseksi. Vesiletkujen ja liittimien kuntoa on tarkkailtava jatkuvasti. Vuotavat letkut ja liittimet on välittömästi poistettava käytöstä. Vesijohtojen ja viemärien keskeneräisten asennusten aikaisesta vartioinnista ja seurannasta vastaa lv-urakoitsija. Vesijärjestelmien tiiveys ja painekokeiden aikainen vesivuotojen tarkkailu kuuluu niitä suorittavalle urakoitsijalle. Lämmitysjärjestelmän jäätymisen aiheuttamat vesivahingot on estettävä riittävällä lämpötilan tarkkailulla ja tarvittaessa ylimääräisillä lämmittimillä. Laastiasemia saa olla jokaisessa lohkossa vain yksi/kerros. Vesipisteiden kohdalla lattiapinnat on suojattava tippuvesialtailla tms. hyväksyttävällä tavalla. Asemien alusta on suojattava muovikalvolla. Alustan kosteus on tarkistettava kosteusmittauksin ennen pintamateriaalien asentamista. Timanttiporauksien ja sahauksien yhteydessä on käytettävä vedenkeruulaitteistolla varustettuja työvälineitä, suojakauluksia ja astioita sekä imuria veden ja syntyvän lietteen keräämiseksi. Vesi ja liete on kerättävä välittömästi työn aikana. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kastumisen ehkäisyyn märkähiekkapuhallustöiden ja painevesipesun yhteydessä. Talvirakentamisessa lumi poistetaan mekaanisesti, ei sulattamalla.

4 Yläpohjan höyrynsulkukermin päältä on tehtävä vedenpoisto hallitusti seinien ulkopuolelle siten, että alempana olevat rakenteet eivät kastu. Vesi on johdettava alas maanpinnalle saakka väliaikaisia syöksytorvia käyttäen. Rakennusurakoitsijan on esitettävä suunnitelma em. vedenpoistosta. Ontelolaatan vedenpoistoreiät on avattava jokaisen ontelon kohdalta laatan molemmista päistä. Kaikkien onteloiden umpeen valujen välisiin osiin porataan työmaalla lisäksi vähintään kaksi vedenpoistoreikää. Urakoitsijan on esitettävä toimenpidesuunnitelma mahdollisessa vesivahinkotapauksessa. Tehdyt kosteudenhallintatoimenpiteet ja työmaalla mahdollisesti sattuneet vesivahingot kirjataan asianmukaisesti työmaapäiväkirjaan. Työmaalla on oltava koko ajan useampia henkilöitä, jotka tietävät pääsulkuventtiilien sijainnin siten, että mahdollisessa vahinkotapauksessa veden virtaus voidaan kytkeä pois päältä mahdollisimman nopeasti. 2.3 Kuivumisaika-arviot Aikataulut suunnitellaan siten, että rakenteille varataan riittävästi kuivumisaikaa. Kuivumisajat määritellään laskemalla eri rakenteille kuivumisaika-arviot. Lisäksi kuivumisaikojen perusteella varmistetaan kokonaisaikataulun toteutumismahdollisuus. Urakoitsijan on esitettävä suunnitelma aikataulussa pysymiseksi, mikäli rakenteiden kuivumisaika muodostuu arvioitua pidemmäksi. Olosuhteet rakennuksen sisällä pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti kuivumisen kannalta otollisiksi. Lämpötila pyritään pitämään tasaisena ja lähellä lopullista käyttölämpötilaa ja sisäilman suhteellinen kosteus alle 50 %:ssa. Sisäilman lämpötilan tulee rakennusrungon sisäpuolella olla jatkuvasti vähintään +10 astetta. Tällä estetään herkkien materiaalien pilaantuminen ja vaurioituminen alhaisen lämpötilan ja siitä aiheutuvan korkean suhteellisen kosteuden seurauksena. Ensisijaisena lämmitystapana käytetään öljyllä toimivia tai kaukolämpöön liitettäviä rakennuslämmittimiä. Kaasulämmittimien käyttö on kielletty. Urakoitsijan on päivittäin seurattava tilojen lämpötilaa ja sisäilman suhteellista kosteutta koko rakennustyömaan ajan sekä tehostetusti siitä lähtien kun kuivumisaika-arvion pohjana olevat lämpötilan ja suhteellisen kosteuden arvot saavutetaan ja betonin kuivumisen voidaan katsoa alkavan. Tarpeen mukaan sisäilmaa kuivataan koneellisesti. Olosuhdemittaukset on tehtävä jokaisesta lohkosta erikseen, vähintään neljästä kohdasta / kerros. Mittaustulokset kerätään taulukkoon, joka toimitetaan rakennuttajalle. Laitteiden päälle ei saa varastoida pitkäksi ajaksi rakennustarvikkeita tai laitteita, jotka estävät betonirakenteiden kuivumista. Jos varastointia on pakko tehdä, asennetaan varastoitavien tavaroiden alle korotuspalat siten, että tavaroiden ja lattiapinnan väliin jää vähintään 100 mm korkea tuulettuva ilmaväli. Rakennusurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kuivattavat rakenteet ovat mahdollisimman puhtaita rakennusjätteestä ja pölystä. Lattiavalujen jälkihoito tehdään muovikalvolla tai jälkihoitoaineella, ei vedellä kastelemalla. Lattiavalujen jälkihoidon jälkeen rakenteen pinnasta hiotaan sementtiliimakerros pois mahdollisimman pian jälkihoidon jälkeen.

5 Pohjusteaineiden ja tasoitteiden levittäminen kuivattaville pinnoille tehdään vasta sen jälkeen, kun rakenne on kuivunut. Mikäli pintalaatan päällä joudutaan käyttämään tasoitteita, on sen kuivumisaikaa pidentävä vaikutus otettava huomioon. Kastuneet tai nopeampaa kuivamista vaativat rakenneosat kuivataan koneellisesti tarkoitukseen sopivalla kalustolla. 2.4 Kosteusmittaussuunnitelma ja tulosten dokumentointi Rakennusurakoitsijan on laadittava etukäteen kosteusmittaussuunnitelma. Suunnitelma laaditaan ohjeen RT Betonin suhteellisen kosteuden mittaus sekä julkaisujen Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi, Suomen Betonituote Oy, 2002, ja Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, Suomen Betonitieto Oy, 2007, mukaan. Suunnitelmassa on esitettävä mittausaikataulu, mittauspisteiden sijainti ja mittaussyvyydet. Kosteusmittaukset tehdään porareikä- tai näytepalamittauksina. Mittauksissa käytetään tarkoitukseen soveltuvia sähköisiä suhteellisen kosteuden mittalaitteita, joista tulee olla alle 1 vuotta vanha kalibrointitodistus. Pintakosteuden osoittimia ei käytetä rakenteiden päällystettävyyttä määritettäessä. Mittapisteiden sijaintia arvioitaessa otetaan huomioon betonivalujen ajankohdat, erilaiset rakennepaksuudet (kololaatat, paikallavalukaistat yms.) sekä olosuhteet rakennuksen eri osissa (nurkat, päädyt, keskialueet) siten, että kosteusolosuhteiltaan erilaiset rakenteet ja paikat tulee kartoitettua. Mittaukset tehdään eri syvyyksistä rakenteen kosteusjakauman selvittämiseksi, ks. myös päällystettävyysraja-arvot. Urakoitsijan on myös mitattava betonin suhteellinen kosteus pintakosteudenosoittimilla jokaisesta tilasta kauttaaltaan juuri ennen pintamateriaalin asennusta, tulokset merkitään pohjapiirustuksiin. Mikäli pintakosteudessa havaitaan kosteuspoikkeamia, tehdään ko. tilaan suhteellisen kosteuden mittaus rakenteesta porareikämenetelmällä. Urakoitsijan on mitattava betonin suhteellinen kosteus porareikämittauksena myös niistä kohdista, joiden epäillään kastuneen rakennustyön aikana. Päällystettävyysarvoja on annettu rakennesuunnitelmissa sekä betoni-/betonilattiayhdistyksen ohjeessa Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, jota noudatetaan, ellei tarkempia ohjeita ole käytettävissä. Materiaalitoimittajat voivat lisäksi antaa materiaalikohtaisesti noudatettavia päällystysraja-arvoja. Seuraavassa taulukossa on esitetty muutamille lattianpäällystemateriaaleille ohjeellisia raja-arvoja, jotka koskevat ns. arviointisyvyyttä (A). Kahteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa mittaussyvyys on 20 % rakenteen paksuudesta ja yhteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 40 %. Maksimisyvyys, josta päällystettävyysarvio tehdään, on 70 mm. Lisäksi mitataan aina rakenteen pinnan ja pintaosien (10-30 mm) kosteussyvyydeltä 0,4 x A. Pinnoitusmateriaali Päällystämiskosteus (RH) maali (tiivis) 85 %, pintaosassa 75 % keraaminen laatta 90 %, pintaosassa 75 %

6 muovimatto 85%, pintaosassa 75 % kumimatto 85 %, pintaosassa 75 % parketti 80 %, pintaosassa 75 % vedeneristemassa %, pintaosassa75 % elastomeeri 95 %, pintaosassa 75 % Taulukossa esitetyt arvot ovat suuntaa-antavia ja päällystämiskosteus on aina varmistettava materiaalin valmistajalta. Raja-arvot koskevat tasoitettua pinnoituskelpoista lattiaa. Kosteusmittaustulokset kirjataan rakenneosittain kukin rakenne- ja päällysteyhdistelmä erikseen päällystettävyyspäätöksen perusteeksi. Tulokset kootaan taulukkomuotoon, josta tulee selkeästi käydä ilmi mittauspisteen paikka, numero sekä mittaussyvyys, saatu tulos ja rakenteen lämpötila. Mittauspisteet merkitään ja numeroidaan lisäksi pohjapiirustuksiin. Kosteusmittaustuloksista sekä kuivumisolosuhteiden seurantamittausten tuloksista luovutetaan yksi kappale rakennuttajalle. Kosteusmittauksissa suositellaan käytettävän ulkopuolista, asiaan perehtynyttä ja VTT:n sertifioimaa kosteusmittaajaa, joka on hyväksytettävä rakennuttajalla. Rakennuttaja tekee urakoitsijan tekemien mittausten lisäksi tarkistusmittauksia rakenteiden pinnoituskelpoisuuden varmistamiseksi. 3 Työmaan puhtaussuunnitelma 3.0 Yleistä Rakennusurakoitsija laatii työmaan puhtaussuunnitelman. Hankkeessa noudatetaan työmaa-aikana puhtausluokkaa P2, mutta IV-kanavien puhdistuksessa, alakattojen puhdistuksessa sekä kaksivaiheisessa loppusiivouksessa noudatetaan P1 ja puhtaan rakentamisen periaatteita Sisäilmastoluokitus 2008 RT ohjeita noudattaen. Puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan käyttäjälle ja että rakennuksen käytön aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Työmaan puhtaussuunnitelmassa tulee käsitellä vähintään jäljempänä esitetyt asiat. Suunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla. Suunnitelman toteutumista seurataan työmaakokouksissa sekä erikseen pidettävissä Terve talo palavereissa. Pääurakoitsija on velvollinen ennen töiden aloittamista järjestämään koulutustilaisuuden rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokkien toteutumisen kannalta keskeisille urakoitsijoille, ainakin rakennus-, tasoite-, maalaus- ja LVIS-urakoitsijoille. Tilaisuuteen ovat velvollisia osallistumaan työnjohdon lisäksi myös rakennuskohteessa säännöllisesti työskentelevät rakennustyöntekijät. Tilaisuudessa selvitetään kohteen sisäilmastotavoitteet ja niiden toteutumiseksi noudatettavat ohjeet ja tehtävät. Kohteessa noudatettavista sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokista laaditaan lisäksi kirjallinen tiedote, joka jaetaan työmaan jokaiselle työntekijälle.

7 Puhtausluokassa P1 rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Tällöin pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. Tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pintojen puhdistamista. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on oltava poistettu. Tämän vaiheen jälkeen tiloissa voidaan ilman erityistoimia tehdä vain pölyämättömiä töitä, esimerkiksi paikkamaalauksia, alakattojen asennusta, ilmanvaihdon toimintakokeita, säätöä ja viritystä sekä loppusiivous. Toimintakoevalmiit tilat erotetaan puhtauden arvioinnin jälkeen muista tiloista omiksi osastoikseen, jos muissa tiloissa on valmistumisaikataulusta tai muusta syytä johtuen käynnissä pölyä tai muuta likaa tuottavia töitä. Osaston sisällä on pölyä synnyttävissä töissä käytettävä kohdepoistolla varustettuja työkaluja ja laitteita. Lisäksi on huolehdittava tilan riittävästä ilmanvaihdosta. Toimintakoevalmista osastoa ei saa käyttää säännölliseen läpikulkuun, jos viereiset tilat kuuluvat alempaan puhtausluokkaan. Toimintakoevalmiit tilat merkitään selvästi näkyvällä Puhtausluokan P1 tila merkinnällä. Luovutusvaiheessa pinnoilla ei saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, pölyä, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Loppusiivouksessa (myös ei näkyvissä olevat pinnat, kuten sähköarinat ja alakattojen yläpinnat) käytetään keskuspölynimuria tai hienopölysuodattimella varustettua imuria (vähintään 98 % suodatus 3 µm hiukkasille). Kovien ja sileiden pintojen puhdistuksessa käytetään lisäksi nihkeäpyyhintää. Pinnat puhdistetaan rakennusmateriaalien valmistajien ohjeiden mukaisesti. Lattiapinnat puhdistetaan käyttöönottoa varten koneellisin menetelmin. Edellä mainittujen rakennusvaiheiden puhtauden arviointikriteerit ja arvioitavat rakennusosat on esitetty Sisäilmastoluokitus 2008:ssa. 3.1 Rakennustarvikkeiden suojaus Puhtaussuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, miten rakennusmateriaalien sekä tarvikkeiden suojaus toteutetaan kuljetuksen ja varastoinnin aikana sekä ennen asennusta, asennuksen aikana ja asennuksen jälkeen. Suojaus on toteutettava siten, että rakennusmateriaalit tai tarvikkeet eivät likaannu, kastu tai vaurioidu muulla tavoin. Materiaalit toimitetaan pääsääntöisesti suoraan työkohteeseen ilman välivarastointia. työmaalla voidaan varastoida sateelta suojatussa ulkovarastossa lyhyitä aikoja suojamuoviin ja siirtolavoille pakattuja eristysja rakennusmateriaaleja. Ulkovarastona olevan sääsuojateltan tms. katetun suojarakennelman tulee suojata sekä sateelta että pölyltä. Myös ilmanvaihtokanavat ja muut lvi-tarvikkeet tulee säilyttää sateelta ja pölyltä suojatussa tilassa. Ilmanvaihtokanavien osalta pelkkä kanavaosien tulppaus ei ole riittävä suojaus, koska se ei estä kanavien ulkopuolista likaantumista. 3.2 Pölyn leviämisen estäminen ennen P1-vaihetta ja sen jälkeen Puhtausluokkatavoitteiden saavuttamiseksi kohteen rakennustöissä on noudatettava ohjekortissa Ratu Pölyntorjunta rakennustyössä esitettyjä menetelmiä ja periaatteita. Käytännössä tavoitteisiin pääseminen edellyttää mm. kohdepoistolla varustettujen laitteiden käyttämistä, päivittäistä imurointia ja muuta siivousta, purkutöiden aikaisia vaiheittaisia osastointeja ja alipaineistuksia, perusteellista imurointia heti purkutöiden jälkeen, iv-asennustöiden ajoittamista pölyävien työvaiheiden jälkeen ja valmiiden ivasennusten ja alakattorakenteiden suojausta.

8 Puhtaussuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, miten pölynhallinta rakentamisen aikana hoidetaan niin, että pöly ei pääse leviämään työkohteesta P1-vaiheessa jo oleviin tai jo valmiisiin tiloihin. Pölyä synnyttävien maanrakennus- yms. ulkona tehtävien töiden toteutuksessa on otettava huomioon pölyn leviämisriski. Rakennusurakoitsija rakentaa tarvittaessa P1-luokan tilassa lohkokohtaiset puhtausosastointiseinät urakoitsijoiden määrittelemän työjärjestyksen ja aikataulun vaatimusten mukaisesti. Rakennusurakoitsija vastaa tilojen paineistamisesta, mikäli pölyn leviämistä ei voida P1-osastoinnein estää työmaan muista osista. Ohjeita siivoustyön toteuttamiseen: Siivous runkovaiheessa Työmaa siivotaan tarpeen mukaan. Tarkoituksena on poistaa kuivumista hidastava irtolika ja jäte lattiapinnoilta sekä ylläpitää työvaiheiden edellyttämä puhtaus. Rakennusjätteet ja irtolika poistetaan lapiolla, lattiankuivaimella tai imurilla. Pölyisimpien työvaiheiden (mm. purku, lattioiden hionta, tasoitustyöt) ajaksi on rakennettava väliaikaisia suojaseiniä esim. muovikalvosta ja sahatavarasta. Edellä mainitut kevytrakenteisten suojaseinien osastoimat ns. suojavyöhykkeet alipaineistetaan omilla alipaineistuspuhaltimillaan. Siivous sisävalmistusvaiheessa Työmaa siivotaan tarpeen mukaan päivittäin. Irtolika sekä pienet rakennus- ja pakkausjätteet poistetaan likatyypistä riippuen lattiankuivaimella tai imuroimalla. Hienon irtolian imurointi tehdään teollisuusimurilla tai keskuspölynimurilla. Harjaavien työmenetelmien käyttö on kielletty. Siivous pintojen ja kiintokalusteiden asennuksen aikana Työmaa siivotaan tarpeen mukaan päivittäin. Irtolika sekä pienet rakennus- ja pakkausjätteet poistetaan likatyypistä riippuen lattiankuivaimella tai imuroimalla. Hienon irtolian imurointi tehdään teollisuusimurilla tai keskuspölynimurilla. Harjaavien työmenetelmien käyttö on kielletty. Siivouksella estetään lian jääminen asennettavien pintojen tai kiinteiden kalusteiden alle tai taakse ja estetään uusien pintojen vaurioituminen. 2-vaiheinen loppusiivous 2-vaiheisen loppusiivouksen yksityiskohdat on esitetty erillisessä siivousohjeessa, Kiilto Oy. 3.3 Talotekniikkavarusteiden ja laitteiden asennus Kanava-asennus Puhtaussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet, miten ilmanvaihdon asennustöille luodaan puhtaat asennusolosuhteet ennen pölyäviä työvaiheita tai niiden jälkeen työvaiheiden suunnittelulla ja/tai osastoimalla.

9 LVI-urakoitsija vastaa siitä, että kaikki kanavien päät pidetään tiiviisti tulpattuina varastoinnin aikana, asennuksen keskeytyessä ja välittömästi asennuksen jälkeen. Työvaiheiden ajoituksessa huolehditaan siitä, että ilmanvaihdon asennustyöt voidaan tehdä pölyävien työvaiheiden jälkeen tai niiden välillä. Mikäli urakoitsijoiden laatimat asennusjärjestelyt ja aikataulu edellyttävät puhtaat ilmanvaihdon asennusolosuhteet varmistetaan työnaikaisin osastoinnein. Asennusalue paineistetaan, mikäli pölyn leviämistä asennusalueelle ei voida luotettavasti estää osastoinnein. IV-asennusalueen on täytettävä seuraavat vaatimukset: - asennusalueella ei tehdä pölyäviä työvaiheita (piikkaus, hionta, villoitus yms) - läpimenot talotekniikka-asennuksille ovat valmiit - tiloista on poistettu pölyävä jäte ja lattiapinta on pölynimuripuhdas, tarkistusimurointi päivittäin - kulkuväylillä on suojamuovit, jotka estävät pölyn leviämisen työmaaliikenteen mukana - muuta työmaaliikennettä ei ohjata IV-asennusalueen läpi - IV-asennuksissa käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä tai kohdepoistoa Ilmanvaihtokanavien puhtaus todetaan LVI-suunnitelmissa esitetyllä tavalla. Sähkölaitteiden asennus Mikäli johonkin tilaan joudutaan asentamaan valaisimia tai muita sähkölaitteita ennen P1-vaihetta, suojataan asennetut laitteet pölyyntymiseltä muovikalvolla ja teippauksilla. Valaisimien tai laitteiden kuljetuspakkaus ei ole riittävä suojaus. Tarvittavan suojauksen tekee sähköurakoitsija. 3.4 P1-vaiheen aikana tehtävät työt Tilojen P1-luokituksen jälkeen suoritetaan ilmanvaihdon toimintakokeet, mittaukset ja säädöt sekä asennetaan alakattokasetit ja levyt. Paikkamaalauksia voidaan tehdä rajoitetusti. Asennus- ja varustustöissä käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä, kohdepoistolla varustettuja työvälineitä tai imuria. Pölyävä työ tehdään P1-alueen ulkopuolella. Tällöin työalue osastoidaan ilmatiiviisti P1-luokan tiloista ja alipaineistetaan. Alipaineistus pidetään yllä ympäri vuorokauden koko ajan siihen asti, kun työalueen tilat on siivottu samaan tasoon P1-luokan tilojen kanssa. Osastoinnin ja alipaineistuksen onnistumisen varmistamiseksi työalueen ikkunat ja ulko-ovet on mahdollisuuksien mukaan pidettävä suljettuina siten, että alipaineisuus ei vähene ulko-oven avaamisen seurauksena. Myös työnaikaisille kulkureiteille rakennetaan eteistilat. Osastoinnit ja suojaukset tarkastetaan valvojan ja vastaavan työnjohtajan toimesta ennen pölyävien töiden aloittamista.

10 Edellä mainittuja vaatimuksia noudatetaan myös kalusteiden ja laitteiden asennuksen aikana. Pääurakoitsija vastaa saavutetun puhtaustason ylläpitämisestä tarkistussiivouksin. Puhtaussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet, miten varmistetaan, että P1-puhtaustaso säilyy tilassa tehtävien lopputöiden aikana.

KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 1 KATAJAN KOULU LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS TERVE TALO -OHJE 31.3.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet

Lisätiedot

As Oy Kampelinkartano 1

As Oy Kampelinkartano 1 1 As Oy Kampelinkartano 1 VETELI UUDISRAKENNUS Työno. 16 489 TERVE TALO -OHJE 01.11.2017 2 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet sekä urakoitsijalta

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS 31.3.2011 Sivu 1/6 Diaarinumero: 5561/2008 Projektinumero: 601010 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Hanke: Metsokangas II, päiväkoti

Lisätiedot

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Kuivaketju10 -seminaari, työmaatoteutus Oulu 14.10.2015 Perttu Pitkälä Kehityspäällikkö, Skanska Oy Rakentamisen valmistelu Tavoitteista toimenpiteiksi Suunnitellaan

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden

Lisätiedot

As Oy Kampelinkartano 1

As Oy Kampelinkartano 1 As Oy Kampelinkartano 1 VETELI UUDISRAKENNUS Työno. 16 489 TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS 01.11.2017 1. TYÖMAAHUOLTO Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten käyttökustannuksista. Pääurakoitsija

Lisätiedot

Betonikoulutus 28.11.2013

Betonikoulutus 28.11.2013 Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS.

Lisätiedot

PUHTAUSLUOKITUS: Virtain kaupungin keskuskeittiö

PUHTAUSLUOKITUS: Virtain kaupungin keskuskeittiö PUHTAUSLUOKITUS: Virtain kaupungin keskuskeittiö Raimo Pirhonen tekninen johtaja Virrat Sisällys 1 JOHDANTO... 10 2 SISÄILMASTOLUOKITUS... 10 2.1 Rakennustöiden puhtausluokitukset... 11 2.1.1 Puhtausluokka

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN Palvelun tuottajan tulee - osallistua rakennustyömaan urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin - ajoittaa loppusiivous

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

PUHTAUDENHALLINTAOHJEET SIILINJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN KORJAUSRAKENTAMISESSA

PUHTAUDENHALLINTAOHJEET SIILINJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN KORJAUSRAKENTAMISESSA 1 PUHTAUDENHALLINTAOHJEET SIILINJÄRVEN KUNNAN TOIMITILOJEN KORJAUSRAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Jukka Kellokumpu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennus- ja turvallisuustekniikka Hyväksytty.. 2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

P1 SIIVOUKSESSA. Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna. Toimitusjohtaja Tarja Andersson. TPA Andersson Oy www.tpapalvelut.

P1 SIIVOUKSESSA. Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna. Toimitusjohtaja Tarja Andersson. TPA Andersson Oy www.tpapalvelut. P1 SIIVOUKSESSA Terveys- ja talouspäivät 26.9.2013 Hämeenlinna Toimitusjohtaja Tarja Andersson TPA Andersson Oy www.tpapalvelut.fi SISÄILMASTOLUOKAT S1 S3 S1: Yksilöllinen sisäilmasto Tilan sisäilman laatu

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi

Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi Kuopio, Joensuu, Lahti www.sisailmatalo.fi Olen Minna Laurinen ja työskentelen asiantuntijatehtävissä yrityksessä Sisäilmatalo Kärki Oy, ammattinimikkeellä rakennusterveysasiantuntija (VTT-C-6657-26-11).

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Olli Teriö 2003 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Taustaa Taustaa Tutkimuksen toimeksiantaja oli Suomen Betonitieto Oy Tutkimus on osa Teollinen betonirakentaminen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1.2.2008 Sivu 1/7 Tilaaja: SY-Invest Oy Kalevankatu 56 a A 00180 Helsinki Hanke: KOY Köydenpunoja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/8 KOY KÖYDENPUNOJA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä...3 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus 5.2.2015 Seinäjoki. Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia

Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus 5.2.2015 Seinäjoki. Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia Terve talo suunnittelusta toteutukseen -koulutus 5.2.2015 Seinäjoki Timo Turunen, Ramboll Topi Jokinen, Vertia Image size: 7,94 cm x 25,4 cm TERVE TALO-KOULUTUS Seinäjoki 5.2.2015 TkL Timo Turunen, Ramboll

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen

Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen Juha Takkunen, laboratorioanalyytikko (AMK) Projektipäällikkö, TPA Andersson Oy juha.takkunen@tpapalvelut.fi Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

VAIHEET. Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 25.9.2015 VAIHEET

VAIHEET. Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 25.9.2015 VAIHEET Rakentamisen valmistelu Työmaan kosteudenhallinnan suunnittelu Tilaajan välitavoitteet ja aikataululle asettamat vaatimukset Urakoitsijan aikataulusuunnittelu Kosteudenhallinta tehtäväkohtaisessa suunnittelussa

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

Ekotehokas rakentaja Työmaan energian käyttö. 17.11.2014 Hannu Kauranen

Ekotehokas rakentaja Työmaan energian käyttö. 17.11.2014 Hannu Kauranen Ekotehokas rakentaja Työmaan energian käyttö 17.11.2014 Hannu Kauranen Miksi työmaalla lämmitetään Rakennusvaihe Lämmitystarve Käytettävä kalusto Maarakennusvaihe Maan sulana pito Roudan sulatus Suojaus,

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita Tarkastusraportti Sivu: 1 (20) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Leinonen Panu (Yhteyshenkilö) p. 00404872445 Panu.Leinonen@pelkosenniemi.fi

Lisätiedot

Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus

Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus Betoni&Muovimatto&Kosteus asiantuntijaseminaari ja työpaja 6.6.2016 Esityksen sisältö Tutkimuksen ja teknisen artikkelin tausta

Lisätiedot

Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy Energiatehokas pientalo, Motiva Oy 1

Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy Energiatehokas pientalo, Motiva Oy 1 Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy 9.4.2017 Energiatehokas pientalo, Motiva Oy 1 Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy 9.4.2017

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

Hyvä (esteetön) sisäilma

Hyvä (esteetön) sisäilma Hyvä (esteetön) sisäilma Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 18/3/2015 Mitä on sisäilma? Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi eri lähteistä peräisin olevia

Lisätiedot

466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS. Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto

466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS. Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 1 466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat C ja D, Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Taloyhtiöiden hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Esimerkki hyvin toteutetusta pölynhallinnasta

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

PÖLYNHALLINTAOHJEISTUS RAKENNUSTYÖMAALLE

PÖLYNHALLINTAOHJEISTUS RAKENNUSTYÖMAALLE RAKENNUSTYÖMAALLE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Korjaussuunnittelu ja rakentaminen TILAAJA Lopen kunta KOHDE, Opintie 2-4, 12700 Loppi 2(12) SISÄLTÖ 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja...

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta 21.11.2017 Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2017 Porin yliopistokeskus Yli-insinööri Katja Outinen Asetus rakennuksen kosteusteknisestä

Lisätiedot

TOIMET. Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 30.9.2015 TOIMET

TOIMET. Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 30.9.2015 TOIMET Kuivatus Rakenteiden kuivumisaika- arvion laatiminen Kuivumisajan huomioiminen aikataulussa Kuivatuksen suunnittelu ja toteutus Yleisiä kuivatukseen liittyviä asioita 2 3 3 4 5 1 KUIVATUS Suuri osa rakenteista

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala. Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET

KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET 10.8.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu PL 193 40101 Jyväskylä Hanke: KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE... 3 1.1 Hankkeen

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

Saija Pulkkinen P1-PUHTAUSLUOKITUKSEN HUOMIOIMINEN RAKENNUS- HANKKEEN ERI VAIHEISSA

Saija Pulkkinen P1-PUHTAUSLUOKITUKSEN HUOMIOIMINEN RAKENNUS- HANKKEEN ERI VAIHEISSA Saija Pulkkinen P1-PUHTAUSLUOKITUKSEN HUOMIOIMINEN RAKENNUS- HANKKEEN ERI VAIHEISSA P1-PUHTAUSLUOKITUKSEN HUOMIOIMINEN RAKENNUS- HANKKEEN ERI VAIHEISSA Saija Pulkkinen Opinnäytetyö Kevät 2015 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Työmaapölyt ovat terveydelle haitallisia

Työmaapölyt ovat terveydelle haitallisia Pölytön työmaa työntekijän ja rakennuksen käyttäjän etu Jorma Säteri, diplomi-insinööri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry jorma.sateri@sisailmayhdistys.fi Rakennustyömaalla syntyvät ja rakennukseen

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti Kosteusmittausraportti Betonivalun päällystettävyysmittaukset Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

Työmaan puhtaudenhallinta

Työmaan puhtaudenhallinta Työmaan puhtaudenhallinta Saija Korpi WWW.AINS.FI Esimerkkejä epäonnistumisista Vuonna 2013 asennettujen uusien tuloilmakoneiden ja -kanavien sisällä esiintyi runsaasti hienojakoista rakennusmateriaalipölyä

Lisätiedot

TOIMET. Mittaus Rakenteista tehtävät mittaukset Rakenteiden pinnoitettavuusvaatimukset Kuivumisolosuhteiden mittaaminen

TOIMET. Mittaus Rakenteista tehtävät mittaukset Rakenteiden pinnoitettavuusvaatimukset Kuivumisolosuhteiden mittaaminen Mittaus Rakenteista tehtävät mittaukset Rakenteiden pinnoitettavuusvaatimukset Kuivumisolosuhteiden mittaaminen 2 2 4 4 1 MITTAUS Työmaalla mitattavia asioita ovat kuivumisolosuhteet sekä rakenteiden kosteuspitoisuudet.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot

BETONI&MUOVIMATTO&KOSTEUS ASIANTUNTIJASEMINAARI MASSIIVISTEN LATTIARAKENTEIDEN KOSTEUS ENNEN JA JÄLKEEN PÄÄLLYSTÄMISEN

BETONI&MUOVIMATTO&KOSTEUS ASIANTUNTIJASEMINAARI MASSIIVISTEN LATTIARAKENTEIDEN KOSTEUS ENNEN JA JÄLKEEN PÄÄLLYSTÄMISEN ASIANTUNTIJASEMINAARI MASSIIVISTEN LATTIARAKENTEIDEN KOSTEUS ENNEN JA JÄLKEEN PÄÄLLYSTÄMISEN Kiia Miettunen, Ramboll Finland Oy KOHTEIDEN TAUSTATIEDOT Kohde 1: - Liimattava muovimatto (PUR-pinta ja ESD)

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

Betonilattioiden hoito-ohjeet

Betonilattioiden hoito-ohjeet Betonilattioiden hoito-ohjeet 2. syyskuuta 2013 Betonilattioiden hoito-ohjeet Yleistä Vanhoissa betonilattioissa yleisiä ongelmia ovat niiden likaantuminen, vaikea puhdistettavuus ja pölyäminen. Näiden

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.1/10 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut PL 193 44101 ÄÄNEKOSKI Hanke: TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.2/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Päätoteuttaja 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i KOTI KIVEKÄS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S 25.03.2008 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman ulkoseinän rajattu kuntotutkimus. Juha Pohjonen

Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman ulkoseinän rajattu kuntotutkimus. Juha Pohjonen Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman ulkoseinän rajattu kuntotutkimus Juha Pohjonen 26.1.2015 Sisällys 1 Nikkilän terveysaseman rajatun kuntotutkimuksen lähtötilanne... 1 2 Nikkilän terveysaseman rakentamisen

Lisätiedot

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota.

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. 1 Ralf Lindberg LAUSUNTO 11.1.2015 Asia: Espoon sairaalan työmaan kosteudenhallinta Tiivistelmä Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. Tätä

Lisätiedot

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Työmaapalvelut Rakennussiivous Loppusiivous Käyttöönottosiivous Sopimussiivous Monipuoliset puhtauden- ja pölynhallinnan

Lisätiedot

Rakennustyömaan sääsuojaus ja olosuhdehallinta

Rakennustyömaan sääsuojaus ja olosuhdehallinta Rakennustyömaan sääsuojaus ja olosuhdehallinta Rakennustyömaan olosuhdehallinta Rakennustyömaiden olosuhdehallinnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan betonin lujittuminen rakenteiden kuivuminen

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA RTA-KOULUTUKSEN LOPPUSEMINAARI VANTAA 23. 24.9.2015 KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA RTA-KOULUTUKSEN LOPPUSEMINAARI VANTAA 23. 24.9.2015 KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA RTA-KOULUTUKSEN LOPPUSEMINAARI VANTAA 23. 24.9.2015 KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA Valitettavasti 2010-luvulla valmistuneissa uudisrakennuskohteissakin

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke Mitä korjaushankkeen toteutuksessa on huomioitava pölyntorjunnan kannalta Hannu Koski, johtava tutkija, VTT EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus PUTUSA hanke 3 Mikä

Lisätiedot

TERVE TALO -RAKENTAMINEN

TERVE TALO -RAKENTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari NRAKMS14 2017 Daniel Nieminen TERVE TALO -RAKENTAMINEN NCC Suomi Oy:n Medisiina D -hanke OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimaus edellyttää tekijältä erityisosaamista sekä erikoistyökaluja. Alustaanliimaukseen soveltuvan

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA URAKKATIE 2 URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

VAIHEET. Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 25.9.2015 VAIHEET

VAIHEET. Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 25.9.2015 VAIHEET Hankesuunnittelu Hankkeen kosteudenhallinnan vaatimukset ja tavoitteet Kosteusriskien alustava kartoitus Kosteudenhallinnan menettelyt ja toimenpiteet Rakentamisen aikataulu Kosteudenhallinta- asiakirja

Lisätiedot