3. Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2014-2017"

Transkriptio

1 KIRJE VARELY/2464/ / Koulutuksen järjestäjät OHJEET VUOSILLE TEHTÄVIÄ OPPILAITOSTEN PERUSTAMISHANKE-EHDOTUKSIA JA VUODEN 2014 VALTIONAVUSTUSHAKEMUKSIA VARTEN 1. Valtionapuviranomainen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jäljempänä ELY-keskus, on valtionapuviranomainen yleissivistävien oppilaitosten perustamishankkeita koskevissa tehtävissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionapuviranomainen niiden hankkeiden osalta, joihin se on myöntänyt valtionavun ennen vuotta 2007 ja joiden rahoitus on vielä kesken. Mikäli eduskunta hyväksyy budjettilakina annettavat tehtävien siirron ELY-keskuksista aluehallintovirastoihin, vuoden 2014 alusta valtionapuviranomaisena oppilaitosten perustamishankkeiden osalta toimivat aluehallintovirastot. Varsinais-Suomen ja Satakunnan perustamishankkeet käsitellään Lounais-Suomen aluehallintovirastossa (Lounais-Suomen AVI). 2. Vuoden 2013 III lisätalousarvion mukaiset rakentamisavustukset LTAIII:n mukaiset avustukset kunnille ja muille ylläpitäjille vuosina 2013 ja 2014 alkaviin sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita sisältävien yleissivistävien oppilaitos- ja päiväkotirakennusten korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennushankkeisiin tulevat haettaviksi avustuksesta annettavan asetuksen mukaisesti. Tästä tiedotetaan koulutuksen järjestäjiä erillisellä ohjeella. 3. Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero PL Turku

2 VARELY/2464/ /2013 2/7 Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa myöhemmin rahoitussuunnitelman vuosille Suunnitelma on pohjana valmisteltaessa rahoitus-suunnitelmaa vuosille sekä myönnettäessä valtionavustuksia vuonna Hankekohtaiset myöntöpäätökset Lounais-Suomen AVI tekee erikseen vuonna Jos tehtävien siirto aluehallintovirastoihin ei toteudu, myöntöpäätökset tekee ELY-keskus. 4. Perustamishankeoppaat ja käytettävät lomakkeet Perustamishankkeita koskevissa asioissa voi käyttää apuna Opetushallituksen laatimaa valtionrahoitusopasta Yleissivistävien oppilaitosten perustamishankkeet. Oppaan tietoja voi käyttää soveltaen, vaikka vuoden 2010 säädösmuutoksia ei oppaassa ole huomioitu. Valtionavustuksen hakemisessa ja muissa rahoitusasioissa käytetään rahoituslomakkeita. Hankesuunnittelun apuna käytetään hankesuunnitelmalomakkeita. Lomakkeet löytyvät ELY-keskusten internet-sivuilta: Aikaisempina vuosina käyttöönotettuja lomakkeita ei käytetä. 5. Perustamishanke Perustamishanke tarkoittaa toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa toimitilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden hankintaa. Tästä syystä hankkeen kokonaiskustannusarvioon tulee sisältyä myös hankkeeseen liittyvät kalustamis- ja laitekustannukset. Mikäli hankkeeseen ei liity irtaimen omaisuuden hankintaa, se tulee erikseen mainita. Yleissivistävän koulutuksen (esiopetus, peruskoulu, lukio ja taiteen perusopetus) perustamishankkeena pidetään edellä mainittua hanketta, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat kalustamis- ja laitekustannukset mukaan lukien vähintään euroa. Em. hankeraja tarkoittaa hankkeen arvonlisäverottomia kustannuksia.

3 VARELY/2464/ /2013 3/7 Perustamishankkeeseen ei voida myöntää valtionavustusta, mikäli omaisuus, jota hanke koskee, ei tule toiminnan järjestäjän omistukseen. Vuokratilojen peruskorjaukseen ei voida myöntää valtionavustusta. 6. Arvonlisävero Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeissa kunnallisen toiminnan järjestäjän kustannusarviot esitetään ilman arvonlisäveroa, mutta yksityisen arvonlisäverollisina. Mikäli yksityinen valtionavustuksen saaja voi vähentää hankkeeseen sisältyvän arvonlisäveron liiketoiminnan arvonlisäveroista, sitä ei sisällytetä valtionavustuksen perusteisiin. Asiakirjoista tulee selkeästi ilmetä, sisältyykö kustannuksiin arvonlisävero vai ei, sekä arvonlisäveron vähennysoikeus. 7. Rahoitussuunnitelmaan tehtävät ehdotukset Käytettävät lomakkeet, ks. kohta 4. Varsinais-Suomen ja Satakunnan oppilaitosten hankkeista toimitetaan ehdotuslomake kahtena ja liitteet yhtenä kappaleena ELY-keskuksen kirjaamoon viimeistään klo VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Osaamis- ja sivistyspalvelut, PL 236 (Itsenäisyydenaukio 2), TURKU Rahoitussuunnitelmaehdotusten ja valtionavustushakemusten tulee olla toiminnan järjestäjän tekemiä ja allekirjoittamia. Ehdotus tehdään myös vahvistettuun rahoitussuunnitelmaan sisältyvistä hankkeista, jotta tiedetään, onko hanke edelleen ajankohtainen, ja onko hankkeen tietoihin tullut muutoksia. Ehdotetun hankkeen tulisi sisältyä toiminnan järjestäjän viralliseen suunnitelmaan, esim. talous- tai investointisuunnitelmaan. Oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa valmisteltaessa ja valtionavustuksia myönnettäessä painotetaan oppilaitosverkon tarkoituksenmukaista kehittämistä tukevia hankkeita kosteusvaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaushankkeita tai niitä korvaavia uudisrakennushankkeita muita terveellisiä ja turvallisia oppimisympäristöjä tukevia hankkeita

4 VARELY/2464/ /2013 4/7 pysyvien oppilaitosten tilojen tarkoituksenmukaista kehittämistä yhteishankkeita, joilla saavutetaan investointi- ja käyttökustannusten säästöjä. Rahoitussuunnitelmaehdotukseen tulee liittää alla olevat selvitykset, joissa käytetään hankesuunnitelmalomakkeita (ks. kohta 4): Hankkeen tarpeellisuus on aina perusteltava. Perusteina voivat olla toiminnan muutokset ja/tai nykyisten tilojen riittämättömyys tai huono kunto. Suurimmat puutteet ja ongelmat tulee esittää lomakkeen kohdassa Lisäperustelut. Oppilaitosverkon kehittämissuunnitelma, jossa on tarkasteltu myös valtionosuuskäytöstä poisjääneiden koulurakennusten käyttö-mahdollisuudet. Lisäksi kehittämissuunnitelmaan sisällytetään kunnan kiinteistökannan käyttöä ja kehittämistä koskeva kokonaisselvitys, jossa on arvioitu eri hallintokuntien toimitilojen tarve ja sijoittuminen ottaen huomioon myös toimitilojen yhteiskäytön mahdollisuudet. Ehdotuksesta tulee ilmetä rahoitussuunnitelmaehdotuksen kohteena olevan koulun nykytilojen valmistumis- ja peruskorjausvuodet. Koulutuksen järjestäjän on esitettävä hankkeensa keskinäisessä kiireellisyysjärjestyksessä. Kaksikielisten kuntien on tehtävä suomen- ja ruotsinkielisistä kouluhankkeista yhteinen kiireellisyysjärjestys. Oppilasmääräennusteet, myös esiopetuksen ja erityisopetuksen osalta, ilmoitetaan Oppilasennuste -kunta ja Oppilasennuste -koulu -lomakkeilla Viikkotuntikertymälaskelma 7-9 luokkien ja lukion osalta tehdään Viikkotunnit ja ryhmäkoot -lomakkeella, taiteen perusopetuksesta Viikkotunnit -taiteen perusopetus -lomakkeella. Teoreettinen eli laskennallinen tilantarve sekä kaikki koulun käytössä olevat nykyiset tilat, rakennettavat ja/tai korjattavat tilat ilmoitetaan hyötyaloineen Tilaohjelma -lomakkeella tai Tilaohjelma - taiteen perusopetus -lomakkeella. Hankkeen laajuus hyötyneliömetreinä (hym2) ja kustannustiedot tulee esittää erikseen uusista tiloista ja peruskorjauksesta, niin rakentamisen kuin varustamisenkin osalta. Vaiheistetussa hankkeessa tiedot esitetään lisäksi vaiheittain. Rakennuskustannukset tulee arvioida mahdollisimman tarkasti jotain yleisesti hyväksyttyä laskentamenetelmää käyttäen (esim. tavoitehinta-laskelma tai rakennusosa-arvio). Hankkeen valtionavustuksen saaminen voi vaarantua, jos myöhemmin hankesuunnitelmassa esitetty kustannusarvio poikkeaa oleellisesti rahoitussuunnitelman kustannusarviosta. Mikäli suunnittelun edetessä hankkeen kustannusarvio nousee huomattavasti, tästä on heti ilmoitettava valtionapuviranomaiselle. Mikäli osa hankkeesta toteutetaan ilman valtionavustusta, tämän osan pinta-alaa ja kustannuksia ei merkitä ehdotuslomakkeen sarakkeisiin. Ne esitetään esimerkiksi lomakkeen kohdassa Lisäperustelut. Hanke voidaan jakaa eri vaiheisiin. Eri vaiheissa tehtävät työt on suunniteltava siten, että vaiheet voidaan toteuttaa joustavasti ja että ne voidaan tarvittaessa toteuttaa täysin erillisinä hankkeina. Hankkeen

5 VARELY/2464/ /2013 5/7 vaiheistamisen tulee perustua hankkeen tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen. Hankkeen vaiheistaminen ei tarkoita toiminnan järjestäjän suunnitelmassa eri kalenterivuosille tehtyä määrärahajakoa, eikä vaihe ole sidottu kalenterivuoteen. Vaiheistamistarpeesta voidaan tarvittaessa neuvotella rahoitussuunnitelmaehdotuksen tekemisen jälkeen. Peruskorjaushankkeesta tai hankkeesta, jolla korvataan nykyinen huonokuntoinen koulurakennus, liitetään ehdotukseen kuntoarvio ja/tai kuntotutkimus. Ehdotuksessa on ilmoitettava, hyväksyykö toiminnan järjestäjä valtionavustuksen jälkirahoitteisena. Jälkirahoitteinen valtionavustus maksetaan hankkeen valmistumisen jälkeen seitsemänä vuotena yhtä suurissa erissä. Myös jälkirahoitteisen hankkeen tulee sisältyä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan, ja siitä tulee olla valtionapuviranomaisen valtionavustuksen myöntöpäätös ennen aloitusta. 8. Yhteinen perustamishanke Yhteishanke voi olla esimerkiksi koulu- ja kirjastotoimen tai koulu- ja liikuntatoimen tai kaikkien edellä mainittujen yhteinen rakentamishanke. Jokaisen toimialueen osalta toimitetaan oma ehdotuslomake, jonka ensimmäisellä sivulla ilmoitetaan vain ko. toimialueen osuus hyötyneliöistä sekä rakennus- ja irtaimistokustannuksista. Maininta yhteishankkeesta tulee olla jokaisessa ehdotuksessa, ja lisäksi ehdotuslomakkeen toisella sivulla on ilmoitettava hankkeen muiden toimialueiden kustannukset ja ajoitukset. Useammassa vaiheessa toteutettavan hankkeen osalta on ilmoitettava eri vaiheissa toteutettavat yhteishankkeen osat, jotta samaan vaiheeseen sisältyvät osat voidaan käsitellä samana vuonna. Mikäli yhteishanke sisältää myös esim. päivähoidon, nuorisotoimen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, ammatillisen aikuis-koulutuksen tai vapaan sivistystyön tiloja, ei niiden kustannuksia oteta huomioon valtionavustusta myönnettäessä. Hankesuunnitelmassa tulee kuitenkin eritellä muiden toimintojen osuus hankkeesta ja selvittää kustannusten jako perusteineen. 9. Vuoden 2014 valtionavustushakemukset Käytettävät lomakkeet, ks. kohta 4. Mikäli eduskunta päättää korottaa oppilaitosrakentamisen valtuutta vuodelle 2014, olisi hyvä, että kunnat toimittaisivat valtionavustus-hakemukset sellaisista hankkeista, joiden aloittamiseen on valmiudet vuonna 2014.

6 VARELY/2464/ /2013 6/7 Hakemus toimitetaan omana asiakirjanaan liitteineen ELY-keskuksen kirjaamoon viimeistään klo Valtionavustushakemusten tulee olla toiminnan järjestäjän tekemiä ja allekirjoittamia. Hakemukset tehdään hankkeista, jotka ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmassa vuodella 2014, ja jotka on tarkoitus aloittaa vuonna 2014, sekä muista mahdollisista kiireellisistä hankkeista. Hakemuksessa on ilmoitettava rakennustöiden arvioidut aloitus- ja valmistumisajankohdat vähintään kuukauden tarkkuudella, sekä hyväksyykö hakija valtionavustuksen myöntämisen jälkirahoitteisena. Yksityisen yhteisön valtionavustushakemukseen tulee liittää laitoksen ylläpitäjän tilinpäätöstiedot ja tilintarkastajien lausunto viimeksi vahvistetulta tilikaudelta. 10. Hankesuunnitelmat Hankesuunnitelmaa laadittaessa käytetään apuna valtionrahoitusopasta ja lomakkeita, ks. kohta 4. Katso myös kohta 7 ja sieltä kohta Rahoitussuunnitelmaehdotukseen tulee liittää alla olevat selvitykset. Rahoitussuunnitelmassa vuodella 2015 olevan oppilaitoshankkeen hankesuunnitelma, jonka ylläpitäjä on hyväksynyt, tulee toimittaa valtionapuviranomaiselle viimeistään helmikuun 2014 loppuun mennessä lomakkeella Hankesuunnitelma hakemus valtionavustuksen enimmäismäärän vahvistamiseksi, ellei valtionapuviranomaisen kanssa ole muuta sovittu. Jos kustannukset ovat hankesuunnitelmassa oleellisesti suuremmat kuin rahoitussuunnitelmassa, se voi vaikuttaa valtionrahoituksen saanti-mahdollisuuksiin. Hankesuunnitelmassa esitetään vaihtoehtoisena tutkitut tilanhankintatavat kuten mahdollisuus käyttää olemassa olevia tiloja korvaamaan hanke. Kustannusvertailujen tulisi perustua elinkaarikustannuksiin. Perusopetuksen ja lukion hankkeissa tulee esittää selvitys oppilaitosverkon kehittämisestä mukaan lukien lakkautetut koulut. Erityisesti pienten kuntien hankkeiden vaihtoehtona tulee tutkia myös yhteistyö naapurikuntien kanssa. Kunnat, joihin on suunnitteilla kuntaliitoksia, esittävät kouluverkkoselvityksen uuden yhdistetyn kunnan tulevan tilanteen mukaisena. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen turvallisuus ja terveellisyys, energiatehokkuuden vaatimukset, liikkumis- ja toimimisesteisten pääsy rakennukseen sekä esteetön liikkuminen ja toimiminen rakennuksessa.

7 VARELY/2464/ /2013 7/7 Jotta hankkeen toteutuminen aiotussa aikataulussa ei vaarannu, hakijan on syytä ajoissa selvittää kiinteistön kaavoitustilanne ja mahdollinen poikkeamisluvan tai rakennussuojelun tarve. Edellä mainitut aikataulut tulee ottaa huomioon suunnittelurahan budjetoinnissa niin aikaisin, että hankesuunnitelmaan liitettävät kuntoarviot ja kuntotutkimukset, luonnossuunnitelmat ja rakennusselostukset sekä pääpiirteittäiset LVISA -selostukset (ei LVISA -luonnoksia) ehditään laatia asianmukaisesti. 11. Rakennusajan ja rakennuksen valmistumisen jälkeiset toimenpiteet Valtionrahoitusoppaat ja käytettävät lomakkeet, ks. kohta 4. Aloitusilmoitus toimitetaan valtionapuviranomaiselle, kun rakentaminen on aloitettu. Valmistumisilmoitus toimitetaan valtionapuviranomaiselle hankkeen valmistuttua. Hankeselvitys toimitetaan valtionapuviranomaiselle 6 kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta. Jos hankeselvitystä ei tehdä määräajassa, valtion-avustuksesta maksettava loppuerä voidaan jättää maksamatta osittain tai kokonaan. 12. Toiminnan lakkaaminen/valtionavun palautus Valtionrahoitusoppaat ja lomakkeet, ks. kohta 4. Jos koulurakennushankkeelle on saatu valtionrahoitusta, toiminnan järjestäjän tulee ilmoittaa valtionapuviranomaiselle valtionaputoiminnan lakkaamisesta kuuden kuukauden kuluessa em. olosuhteiden muuttumisesta perustamis-hankelomakkeella Ilmoitus lakkauttamisesta. Mikäli ilmoitusta ei ole määräajassa tehty, on hankkeeseen saatua valtionapua vastaava suhteellinen osa omaisuuden käyvästä arvosta palautettava valtiolle korkoineen. Palautusta ei määrätä suoritettavaksi, jos valtionosuuden tai -avustuksen myöntämisestä on kulunut yli 15 vuotta. Tilastokeskukselle toimitettu ilmoitus koulun toiminnan lakkaamisesta ei ole riittävä ilmoitus, vaan lakkautusilmoitus tulee toimittaa myös valtionapu-viranomaiselle. 13. Lisätietojen antajat Ylitarkastaja Mikko Helasvuo Puh

8 VARELY/2464/ /2013 8/7 Sivistystoimensihteeri Tiina Kaijanen Puh Kehittämispäällikkö Martti Rantala Ylitarkastaja Mikko Helasvuo JAKELU SÄHKÖPOSTILLA Kunnanhallitukset kuntien kirjaamojen kautta Rekisteröidyn yhteisön tai säätiön ylläpitämät peruskoulut Valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen oppilaitosten ylläpitäjät TIEDOKSI SÄHKÖPOSTILLA Varsinais-Suomen liitto Satakuntaliitto Kuntien sivistystoimesta vastaavat viranhaltijat kuntien kirjaamojen kautta

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 12 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA SM-2008-1180/Tu-394 PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 1.1.2010 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERiÖ PL232 00171 Helsinki YLEISKIRJE Pvm 17.7.1997 Dnro 2908/01/97 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmanro 111/97 Maaseutuelinkeinopiirit, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot