Lausuntopyyntö OKM/39/010/ Jakelussa mainituille. Viite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntopyyntö OKM/39/010/ Jakelussa mainituille. Viite"

Transkriptio

1 Lausuntopyyntö OKM/39/010/ Jakelussa mainituille Viite Asia Valtioneuvoston asetus yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeet Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta Eduskunta hyväksyi 11. lokakuuta 2013 vuoden 2013 III lisätalousarvion (709/2013), jossa osoitettiin kolmivuotinen määräraha käytettäväksi yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin. Eduskunnan talousarviopäätöksessä edellytetään, että avustusten myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslain (688/2001) säännöksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmistelu luonnos valtioneuvoston asetukseksi yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta. Asetusluonnoksessa ehdotetaan annettavaksi tarkempia säännöksiä avustuksen hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta. Asetusehdotuksen mukaan avustusta haettaisiin mennessä siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella hanke toteutetaan. Avustushakemukset toimitettaisiin Lapin aluehallintovirastoon myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueelta ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelta. Lapin aluehallintovirastossa ja Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastot hoitaisivat asetuksessa aluehallintovirastoille esitetyt tehtävät myös niiden oppilaitosten ja päiväkotien hankkeiden osalta, jotka sijaitsevat Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen toimialueella. Valtiovarainministeriön lausunnolla olevassa luonnoksessa valtioneuvoston asetukseksi aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta esitetään vastaavaa toimialueen muutosta. Ehdotettava asetus velvoittaisi valtionavustuksen saajia tutkimaan, suunnittelemaan ja rakentamaan oppilaitokset ja päiväkodit hyvin sekä varmistamaan rakentamisen laadun. Tämän vuoksi valtionavustuksen käytölle ehdotetaan asetettavaksi tiukat ehdot.

2 OKM/39/010/ (2) Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta asetusluonnoksesta ja siihen liittyvästä muistioluonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteeseen sekä Asetus on tarkoitus saada voimaan jo joulukuun 2013 aikana, jonka vuoksi lausuntoa pyydetään mahdollisimman pian, viimeistään Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi Liitteet Valtionavustusasetus homekorjaushankkeista muistio vn asetus sisäilma- ja kosteusvaurioihin Jakelu Lapin aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

3 LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS YLEISSIVISTÄVIEN OPPILAITOSTEN JA PÄIVÄKOTIEN SISÄILMA- JA KOSTEUSVAURIOHANKKEISIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONAVUSTUKSESTA Annettu Helsingissä xx päivänä joulukuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla: 1 Soveltamisala Sen lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään, sovelletaan valtion talousarvion mukaisten yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeiden valtionavustusten myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön, mitä tässä asetuksessa säädetään. Sisäilma- ja kosteusvauriohankkeilla tarkoitetaan tässä asetuksessa rakennusten tai niiden osien korjaushankkeita, joissa on todettu sisäilmaongelma tai kosteusvaurio taikka uusien tilojen rakentamista korvaamaan purettavaa rakennusta tai rakennuksen osaa, jossa on todettu merkittävä sisäilmaongelma tai kosteusvaurio. 2 Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset Valtionavustusta voidaan myöntää kunnille perusopetusta antavien oppilaitosten ja päiväkotien rakennushankkeisiin. Oppilaitosten rakennushankkeisiin valtionavustusta voidaan myöntää yhteisölle, jolle valtioneuvosto on myöntänyt luvan perusopetuksen järjestämiseen, taikka kunnalle tai muulle yhteisölle, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt luvan lukiokoulutuksen tai taiteen perusopetuksen järjestämiseen. Valtionavustusta voidaan myöntää kuntien ja 1 momentissa mainittujen yhteisöjen omistamien rakennusten hankkeisiin, jotka aloitetaan vuosina ja joiden on suunniteltu valmistuvan vuoden 2015 loppuun mennessä. Valtionavustusta voidaan myöntää hankkeeseen, jonka hyväksyttävät kustannukset ovat vähintään euroa. 3 Avustuksen hakeminen Avustusta haetaan 31 päivään tammikuuta 2014 mennessä siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella hanke toteutetaan. Hakemukseen tulee liittää rakennusterveysasiantuntijan tai muun vastaavan pätevyyden omaavan asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta ja

4 tehdyistä tutkimuksista sekä sisäilmaongelman tai kosteusvaurion merkityksestä rakennuksen käyttäjille. Avustusta haetaan 1 momentista poiketen Lapin aluehallintovirastolta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella sijaitsevien oppilaitosten ja päiväkotien hankkeisiin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella sijaitsevien oppilaitosten ja päiväkotien hankkeisiin. Tässä asetuksessa aluehallintovirastolle säädetyt tehtävät hoitaa Lapin aluehallintovirasto oman toimialueensa lisäksi Pohjois- Suomen aluehallintoviraston toimialueella ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa oman toimialueensa lisäksi Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Aluehallintovirasto tekee hakemusten perusteella perustellut päätösehdotukset 31 päivään toukokuuta 2014 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriölle hakuehdot täyttävistä hankkeista, niiden valtionavustuksen perusteeksi hyväksyttävistä kustannuksista ja hankkeille asettavista tarkentavista ehdoista ja rajoituksista sekä niistä hankkeista, jotka eivät täytä hakuehtoja. 4 Valtionavustuksen enimmäismäärä ja hyväksyttävät kustannukset Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 25 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, joita ovat: 1) kuntotutkimusten ja rakennuksen kuntoa koskevien selvitysten kustannukset; 2) rakennuskustannukset. Hyväksyttävinä kustannuksina ei pidetä: 1) maa-alueen hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia; 2) irtaimiston hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia. 5 Avustuspäätös Avustuksesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Päätöksessä voidaan asettaa tarkentavia hankekohtaisia ehtoja ja rajoituksia avustuksen käytölle ja maksamiselle. 6 Valtionavustuksen käytön ehdot Valtionavustuksen käytön ehtona on että: 1) rakennuksesta on laadittu kuntoarvio sekä riittävät kuntotutkimukset ja muut selvitykset kosteusvaurion ja sisäilmaongelman syistä; 2) kuntotutkijalla, suunnittelijalla, valvojalla ja työnjohtajalla on asiantuntemusta ja kokemusta kosteusvauriokorjaushankkeista; 3) korjaussuunnitelmat sisältävät kaikkien kuntotutkimuksissa esiin tulleiden sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioihin vaikuttavien vikojen ja vaurioiden korjaamisen;

5 4) kosteus- ja homevaurioituneessa rakennuksessa oleva irtaimisto puhdistetaan tai uusitaan; 5) hankkeelle laaditaan laadunvarmistusohje sekä kosteuden- ja pölynhallintasuunnitelma; 6) rakennustyöltä edellytetään riittäviä laadunvarmistus- sekä kosteuden- ja pölynhallintatoimenpiteitä; 7) korjaushankkeesta tehdään jälkiseuranta aikaisintaan kuusi ja viimeistään kymmenen kuukautta hankkeen valmistumisen jälkeen. Edellä mainitut 1 momentin ehdot koskevat uudisrakentamista tarpeellisilta osiltaan. 7 Aloitusilmoitus Valtionavustuksen saajan on annettava aluehallintovirastolle ilmoitus rakennustöiden aloituksesta, johon liitetään ulkopuolisen asiantuntijan lausunto korjaussuunnitelmista ja lausunnonantajan vakuutus puolueettomuudestaan ja riippumattomuudestaan. Aluehallintovirasto tekee viipymättä aloitusilmoitusten perusteella perustellut ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriölle avustuspäätöksen ehdot täyttävistä hankkeista ja niistä hankkeista, jotka eivät täytä avustuspäätöksen ehtoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa valtionavustuksen hankkeen toteutusaikana kuukausittain yhtä suurina erinä hyväksyttyään aloitusilmoituksen. 8 Hankeselvitys Valtionavustuksen saajan on toimitettava aluehallintovirastolle selvitys toteutetusta hankkeesta 12 kuukauden kuluttua hankkeen valmistumisesta kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta Hankeselvityksessä tulee olla tiedot hankkeen rakennustöiden alkamis- ja päätymisajankohdasta, kustannuksista, rakennusaikana tehdyistä muutoksista ja niiden vaikutuksista kustannuksiin sekä raportti jälkiseurannasta. Lisäksi hankeselvityksessä tulee esittää asetettujen ehtojen toteutuminen. Aluehallintovirasto tekee hankeselvitysten perusteella perustellut ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriölle avustuspäätöksen ehdot täyttävistä hankkeista ja niistä hankkeista, jotka eivät täytä avustuspäätöksen ehtoja. 9 Omaisuuden käyttö- ja luovutusrajoitus Valtionavustuksen kohteena ollutta omaisuutta tulee käyttää avustuspäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen 15 vuoden ajan päätöksestä eikä omaisuutta saa mainittuna aikana luovuttaa toiselle taikka siirtää toisen omistukseen tai hallintaan. Valtionavustuksen saajan on ilmoitettava viipymättä aluehallintovirastolle käyttö- tai luovutusrajoituksen noudattamiseen tai omaisuuden käyttöön avustuspäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta.

6 Ilmoituksen saatuaan aluehallintovirasto tekee asiasta perustellun päätösehdotuksen opetusja kulttuuriministeriölle. 10 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan x päivänä joulukuuta Ennen asetuksen voimaantuloa opetus- ja kulttuuriministeriö voi ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Helsingissä xx päivänä kuuta 2013 Opetusministeri

7 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistioluonnos Liite Hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi VALTIONEUVOSTON ASETUS YLEISSIVISTÄVIEN OPPILAITOSTEN JA PÄIVÄKOTIEN SISÄILMA- JA KOSTEUSVAURIOHANKKEISIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONAVUSTUKSESTA 1. Yleistä Eduskunta hyväksyi 11. lokakuuta 2013 vuoden 2013 III lisätalousarvion (709/2013), jossa osoitettiin kolmivuotinen määräraha käytettäväksi yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin. Yleissivistävän koulutuksen momentille myönnettyä euron suuruista määrärahaa saa talousarvion päätösosan mukaan käyttää avustuksina kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille vuosina 2013 ja 2014 alkaviin sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita sisältävien yleissivistävien oppilaitos- ja päiväkotirakennusten korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennushankkeisiin. Eduskunnan talousarviopäätöksessä edellytetään, että avustusten myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslain (688/2001) säännöksiä. Valtioneuvoston asetuksen valmistelun yhteydessä selvitettiin momentissa mainitun toiminnan osalta toimivaltainen valtionapuviranomainen. Valtiovarainministeriön käsityksen mukaan valtionapuviranomainen voitaisiin määritellä valtioneuvoston asetuksessa. Valtiovarainministeriö pyysi asiasta oikeuskanslerinvirastosta kannanottoa. Oikeuskanslerinvirastosta sähköpostitse saadussa vastauksessa todettiin, ettei ole oikeudellista estettä toimia valtionvarainministeriön suunnittelemalla tavalla. 2. Valtioneuvoston toimivalta Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia. Sitä sovelletaan muun muassa valtion talousarvioon otetusta määrärahasta myönnettäviin valtionavustuksiin. Valtionavustuslain 8 :n nojalla tarkempia säännöksiä lain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 3. Asetuksen yksityiskohtaiset perustelut 1 Asetuksen soveltamisala

8 Valtionavustuslain ohella yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeiden valtionavustuksiin sovellettaisiin ehdotettua asetusta. Sisäilma- ja kosteusvauriohankkeella tarkoitettaisiin paitsi rakennusten ja niiden osien korjaushankkeita myös uudisrakennushankkeita silloin, kun uuden rakentaminen on joko teknisesti tai taloudellisesti korjaamista tarkoituksenmukaisempi ratkaisu. Hakijan tulisi osoittaa perusteet, joiden johdosta korjaamisesta aiotaan luopua ja hanke toteutetaan uudisrakennuksena. Tällainen peruste olisi esimerkiksi rakennuksen yli 70 %:n korjausaste. Valtionavustusta voitaisiin kuitenkin myöntää erityisestä syystä, esimerkiksi rakennuksen suojelun johdosta, korjaushankkeisiin myös silloin, kun rakennuksen korjausaste on yli 70 %. 2 Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset. Pykälän 1 momentin mukaan avustusta voitaisiin myöntää kunnalle peruskoulujen ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin. Oppilaitosten hankkeisiin avustusta voitaisiin myöntää myös muille yhteisöille, jolle valtioneuvosto on myöntänyt perusopetuslain (628/1998) mukaisen luvan perusopetuksen järjestämiseen sekä kunnalle ja muille yhteisöille, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiolain (629/1998) mukaisen luvan lukiokoulutuksen tai taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaisen taiteen perusopetuksen järjestämiseen. Pykälän toisen momentin mukaan valtionavustus olisi tarkoitettu myönnettäväksi kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien omistamien rakennusten hankkeisiin. Valtionavustusta ei myönnettäisi esimerkiksi vuokrattujen tilojen korjaushankkeisiin. Valtionavustusta myönnettäisiin vuosina 2013 ja 2014 aloitettaviin hankkeisiin. Kyseessä on kolmivuotinen siirtomääräraha, josta voidaan maksaa avustuksia vuoden 2015 loppuun asti. Pykälän 3 momentissa määriteltäisiin avustettavien hankkeiden kustannusten vähimmäismäärä. Talousarvion mukaan avustukset on tarkoitus myöntää kaikille tukikelpoisille ja viranomaiskäsittelyn ehdot täyttäville hankkeille. Tämä merkitsisi käytännössä sitä, että avustukset olisivat esimerkiksi perustamishankkeisiin myönnettäviä avustuksia pienempiä. Kyseessä on kuitenkin investointituki eikä käyttömenoina suoritettava vuosikorjausluonteinen ylläpitokorjaus, jonka vuoksi valtionavustukseen oikeuttavien kustannusten vähimmäismäärä olisi euroa. 3 Avustushakemukset Pykälän 1 momentin mukaan avustukset toimitettaisiin mennessä aluehallintovirastoille. Pykälän 2 momentin mukaan avustushakemukset toimitettaisiin Lapin aluehallintovirastoon myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueelta ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelta. Asetuksessa aluehallintovirastolle ehdotetut tehtävät hoitaisi Lapin aluehallintovirasto oman toimialueensa lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hoitaisi oman toimialueensa lisäksi Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Eduskunnassa käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen, HE 114/2013 vp, mukaan oppilaitosten

9 perustamishankkeita koskevat tehtävät ja resurssit on tarkoitus siirtää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista aluehallintovirastoihin. Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan Valtiovarainministeriön lausunnolla olevassa asetusluonnoksessa esitetään vastaavaa toimialueen muutosta. Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon ja Itä-Suomen aluehallintovirastoon ei resurssien vähäisyydestä johtuen ole ehdotettu siirrettäväksi virkoja tätä tehtävää varten. Hakemukseen tulisi liittää 3 momentin mukaan rakennusterveysasiantuntijan tai muun vastaavan pätevyyden omaavan asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta ja tehdyistä tutkimuksista sekä sisäilmaongelman tai kosteusvaurion merkityksestä rakennuksen käyttäjille. Lausunto sisältäisi yhteenvedon kuntoarvion, kuntotutkimusten, taloteknisten selvitysten, haitta-aineselvitysten, oirekyselyjen ja muiden vastaavien selvitysten keskeisimmistä tuloksista. Niiden perusteella lausunnonantaja esittäisi arvionsa koko rakennuksen kunnosta ja sen merkityksestä rakennuksen käyttäjien terveydellisiin olosuhteisiin sekä ehdotettujen toimenpiteiden riittävyydestä. Rakennusteknisen osaamisen lisäksi lausunnonantajan tulisi osata arvioida myös rakennuksessa esiintyviä vaurioita ja epäpuhtauslähteitä sekä niiden merkitystä rakennuksen käyttäjien terveydellisiin olosuhteisiin. Aluehallintoviraston tulisi 4 momentin mukaan käsitellä saapuneet hakemukset ja tehdä niiden perusteella hankekohtaiset ehdotukset ministeriölle hankkeille myönnettävistä avustuksista sekä perustella ehdotuksensa. Hankkeista tulisi esittää valtionavustuksen perusteeksi ehdotettavat kustannukset, ehdotukset tarkentavista ehdoista ja rajoituksista. Lisäksi aluehallintoviraston tulisi esittää ne hankekohtaiset perusteet, joilla valtionavustushakemus ehdotetaan hylättäväksi. 4 Valtionavustuksen enimmäismäärä ja hyväksyttävät kustannukset Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista, joita olisivat kuntotutkimusten ja -selvitysten kustannukset ja suunnittelusta, rakennusteknisistä töistä, LVI- ja sähkötöistä sekä rakentamiseen liittyvistä erillishankinnoista aiheutuvat kustannukset. Tarkoitus on myöntää avustus kaikille hakuehdot täyttäville hankkeille. Avustuksen enimmäismääräksi asetettaisiin 25 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin kustannukset, joihin avustusta ei myönnettäisi. Näitä olisivat maa-alueen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset ja irtaimiston hankintakustannukset, joita olisivat esimerkiksi irtaimet koneet ja laitteet ja kalusteet. 5 Avustuspäätös Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi avustuspäätöksen tekemisestä ja tarkentavien ehtojen ja rajoitusten antamisesta. 6 Valtionavustuksen käytön ehdot Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi avustuksen käytölle asetettavista ehdoista, joilla varmistettaisiin hankkeiden laadukas rakentaminen.

10 Korjaamisen tulisi perustua asiantuntijoiden tutkimuksiin koko rakennuksen kunnosta sekä sisäilmaongelmien ja kosteus-, home- ym. vaurioiden syistä. Kuntoarviolla arvioitaisiin rakennuksen kunto ja tarve tehdä tätä yksityiskohtaisempia kuntotutkimuksia, joita ovat esimerkiksi rakenteiden kunnon selvittäminen, ilmanvaihtojärjestelmää koskevat tutkimukset ja haitta-ainetutkimukset. Tarvittaessa olisi tehtävä myös selvityksiä rakennuksen käyttäjien oireiluista, esimerkiksi haastatteluin tai oirekyselyin. Hankkeessa toimivalla kuntotutkijalla, suunnittelijalla, valvojalla ja työnjohtajalla tulisi olla riittävä asiantuntemus ja kokemus sisäilma- ja kosteusvauriohankkeista. Nämä tulisi osoittaa koulutuksella sekä selvityksellä onnistuneista sisäilmaongelma- ja kosteusvauriotutkimuksista, korjaustöiden suunnittelemisesta, rakennustöiden työnjohdosta tai niiden valvonnasta. Korjaussuunnitelmien tulisi sisältää kaikkien rakennuksen kuntotutkimuksissa havaittujen ongelmien ja niiden aiheuttamien vikojen ja vaurioiden poistaminen. Jos kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen irtaimistoa on tarkoitus käyttää korjausten jälkeen, niin se tulisi puhdistaa mikrobeista ja muista epäpuhtauksista. Mikäli puhdistus ei onnistuisi, tulisi irtaimisto uusia. Hankkeelle tulisi laatia laadunvarmistusohje ja kosteuden- sekä pölynhallintasuunnitelma. Kosteudenhallintasuunnitelman tulisi sisältää ohjeet muun muassa rakennuksen, rakennustarvikkeiden ja -materiaalien suojaamisesta rakennusaikaiselta kosteudelta. Pölynhallintasuunnitelman tulisi sisältää ohjeet muun muassa rakennuspölyn leviämisen estämisestä työmaalla ja sen ulkopuolelle työntekijöiden ja rakennusten käyttäjien altistumisen välttämiseksi. Rakentamiselta edellytettäisiin riittävää laadunvarmistusta sekä riittäviä kosteuden- ja pölynhallintatoimenpiteitä. Korjausten onnistuminen tulisi varmistaa 6 10 kuukautta korjausten valmistumisen jälkeen tehtävällä jälkiseurannalla, esimerkiksi rakennuksen käyttäjien oirekyselyllä, sisäilman laatua koskevilla mittauksilla tai selvityksillä. Pykälän 2 momentin mukaan uudisrakentamisen osalta 1 momentin ehtojen soveltamisen laajuus riippuisi esimerkiksi siitä, rakennetaanko kokonaan uusi rakennus vai liitetäänkö olemassa olevaan rakennukseen uusi lisärakennus. 7 Aloitusilmoitus Valtionavustuksen saajan olisi annettava aluehallintovirastolle ilmoitus rakennustöiden aloituksesta. Siihen olisi liitettävä ulkopuolisen rakennusterveyteen perehtyneen rakennusalan asiantuntijan lausunto siitä, että korjaussuunnitelmat sisältävät kuntotutkimuksissa havaittujen sisäilma- tai kosteusvaurioiden poistamisen rakennuksesta. Lausuntoon olisi liitettävä myös lausunnonantajan vakuutus puolueettomuudestaan ja riippumattomuudestaan suhteessa avustuksen hakijaan ja suunnittelijoihin.

11 Aluehallintoviraston tulisi 2 momentin mukaan käsitellä saapuneet aloitusilmoitukset ja tehdä niiden perusteella ehdotukset ministeriölle myönnetyn valtionavustuksen maksamisesta. Lisäksi aluehallintoviraston tulisi esittää ne hankekohtaiset perusteet, joiden mukaan aloitusilmoitus ei täytä avustuspäätöksessä asetettuja ehtoja. 8 Hankeselvitys Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valtionavustuksen saajan velvollisuudesta toimittaa määräajassa aluehallintovirastolle selvitys toteutetusta hankkeesta. Aluehallintoviraston tulisi 3 momentin mukaan käsitellä saapuneet hankeselvitykset ja tehdä niiden perusteella ehdotukset ministeriölle hyväksyttävistä hankkeista ja niistä hankkeista, jotka eivät täytä myöntöpäätöksessä asettuja ehtoja, sekä mahdollisesta takaisinperittävästä avustuksesta. 9 Omaisuuden ja käyttö- ja luovutusrajoitus Pykälässä ehdotetaan valtionavustuksen kohteena olevan rakennuksen käytölle ja luovutukselle asetettavista rajoituksista. Rakennusta, johon valtionavustus on myönnetty, tulisi asetuksen 1 momentin mukaan käyttää myöntöpäätöksen mukaisesti. Momentissa esitetään valtionavustuslain 13 :n 4 momentista poiketen avustuspäätöksen mukaiseksi rakennuksen käyttöajaksi 15 vuotta avustuksen myöntämisestä, koska kunnissa taloudelliset ja toiminnalliset muutokset tapahtuvat niin nopeasti, että tarve omaisuuden perusteltuun ja tarkoituksenmukaiseen luovutukseen saattaa syntyä jo 15 vuoden aikana. Aluehallintovirasto tekisi 3 momentin mukaan päätösesityksen ministeriölle, joka käyttäisi harkintavaltaa ottaen huomioon kaikki asiaan liittyvät seikat päättäessään palautuksen suuruudesta tai siitä luopumisesta. 10 Voimaantulo Tämä asetus tulisi voimaan x päivänä joulukuuta Ennen asetuksen voimaantuloa opetus- ja kulttuuriministeriö voi ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 4. Esityksen vaikutukset Ehdotettavat säännökset koskevat sisäilma- ja kosteusvauriohankkeille myönnettävien valtionavustusten hakemiseen ja maksamiseen liittyviä menettelyjä sekä avustuksen käytön ehtoja eikä niillä ole suoranaisia valtiontaloudellisia vaikutuksia. Ehdotettava asetus velvoittaisi valtionavustuksen saajia korjaamaan rakennukset laadukkaasti. Tällöin korjaukset onnistuisivat aiempaa paremmin, mikä lisäisi hankkeille myönnettävien määrärahojen vaikuttavuutta ja kunnat välttyisivät

12 korjausten uusimisesta aiheutuvilta lisäkustannuksilta. Ehdotettavalla säännöksellä voitaisiin vahvistaa laajemminkin laadukkaita korjausrakentamisen toimintatapoja. 5. Asian valmistelu Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut asiaa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi jatkotutkimus ( )

Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi jatkotutkimus ( ) Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi jatkotutkimus (2014-2015) Sisäilmastoseminaari 2015 Petri Annila, Tero Marttila, Paavo Kero, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö tutkimuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

Lausuntopyyntö

Lausuntopyyntö Lausuntopyyntö OKM/65/010/2014 25.11.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM112:00/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ammatillisen koulutuksen,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksesta kokonaisuuden ymmärtämiseen - miten on onnistuttu? Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilmatutkimuksesta kokonaisuuden ymmärtämiseen - miten on onnistuttu? Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilmatutkimuksesta kokonaisuuden ymmärtämiseen - miten on onnistuttu? Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Pimeältä keskiajalta kohti sivistystä Tappava elinympäristö vain

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Kirje OKM/4/611/ Viite

Kirje OKM/4/611/ Viite Kirje OKM/4/611/2017 15.11.2017 Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet liikuntapaikkojen perustamishankkeita koskevien asioiden käsittelystä ja rahoitussuunnitelman valmistelusta vuodelle 2018

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kohti kokonaisuuden ymmärrystä

Kohti kokonaisuuden ymmärrystä Kohti kokonaisuuden ymmärrystä Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola STM 1 7.6.2017 Vesa Pekkola Kaikki ihmiset valittavat muistiaan, kukaan ei ymmärrystään. François de La Rochefoucauld 2 7.6.2017 Etunimi

Lisätiedot

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Sisäilmapaja 5 Nurmes 12.11.2013 Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Yleisperiaate rakennuksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö OKM lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustuksesta poliittisille ajatuspajoille

Lausuntopyyntö OKM lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustuksesta poliittisille ajatuspajoille Lausuntopyyntö OKM/13/010/2013 12.03.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustuksesta poliittisille ajatuspajoille Pyydämme lausuntoanne 12.4.2013

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille valtionavustuksista 19.3.2010 klo12-15 15 Avustusten hakeminen Annikki Häkkilä Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille myönnettävät avustukset

Lisätiedot

HE 184/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi suhdanneluonteisista

HE 184/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi suhdanneluonteisista HE 184/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi 8.3.2017 495/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2017/2018 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA Maa-ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

euroa. Maksetaan pankkitilille FI

euroa. Maksetaan pankkitilille FI Sivu 1 / 6 Päätösluonnos OKM/5/610/2015 26.5.2016 Helsingin kaupunki PL 2213 00099 Helsingin kaupunki Viite Hakemuksenne 5.10.2015 Asia Investointiavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Tuija Ypyä Neuvotteleva virkamies, varatuomari

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Tuija Ypyä Neuvotteleva virkamies, varatuomari TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Tuija Ypyä Neuvotteleva virkamies, varatuomari LUONNOS 13.11.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KIERTOTALOUDEN INVESTOINTI- JA KEHITTÄMISAVUSTUKSEKSI MYÖNNETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Kirjastojen hankepäivä

Kirjastojen hankepäivä Kirjastojen hankepäivä Kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen 13.9.2017 Oulu 14.9.2017 Kajaani PS AVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 27.9.2017 1 Valtionavustukset

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten ja päiväkotien perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018 Hakuaika: 29.9.2017-2.11.2017 klo 16:15 http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/valtakunnallisten-taide-ja-kulttuurifestivaalientoiminta

Lisätiedot

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d...

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d... Sivu 1/5 PÄÄTÖS 6.3.2017 35/588/2016 Helsingin kaupunki, Opetusvirasto ASIA VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS Valtionavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa

Lisätiedot

Perustelumuistio kosteusvaurioiden poistamisesta koulu-, päiväkoti- ja hoitoalan rakennuksista

Perustelumuistio kosteusvaurioiden poistamisesta koulu-, päiväkoti- ja hoitoalan rakennuksista Opetus- ja kulttuuriministeriö MUISTIO 1(5) Perustelumuistio kosteusvaurioiden poistamisesta koulu-, päiväkoti- ja hoitoalan rakennuksista Noin kaksi vuotta jatkuneiden kosteus- ja hometalkoiden tuloksena

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Annettu Helsingissä x päivänä joulukuuta 2016 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1(1) 06.03.2017 476/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2016 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

HE 101/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palosuojelurahastolakia.

HE 101/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palosuojelurahastolakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi palosuojelurahastolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palosuojelurahastolakia. Ehdotuksen mukaan palosuojelumaksun

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Nuorisolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp

Nuorisolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä nuorisolaiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 31.5.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAATALOUDEN NEUVONTAPAL- VELUJEN VALTIONAVUSTA Ehdotettavalla asetuksella

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 390/2015 Liikuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot Taustaa Säädösperusta: Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 14,

Lisätiedot

Avustuspäätöksestä, selvitysvaiheesta sekä avustusten valvonnasta. Viivi Lajunen, OKM

Avustuspäätöksestä, selvitysvaiheesta sekä avustusten valvonnasta. Viivi Lajunen, OKM Avustuspäätöksestä, selvitysvaiheesta sekä avustusten valvonnasta Viivi Lajunen, OKM Agenda Valtionavustusten valvonnasta Valtionavustuksen saaminen Ajankohtaista huomioitavaa Mitä selvitys sisältää? Kysymyksiä

Lisätiedot

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kirjastoautohanke 13.6.2014 Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 16.6.2014 1 Perustamishankkeiden erillinen valtionavustusjärjestelmä? Vaihtoehdot: 1. Avustukset siirretään valtionosuuspohjiin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen 1.9.2012 Aija Rinkinen Opetusneuvos Opetushallitus Yleissivistävän koulutuksen kehittäminennen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Lausunto 1 (5) VM/1242/00.00.05/2014 30.6.2014 Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT-toiminto Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle kunnille palo- pelastustoimen lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi valtionosuuksista avustuksista annettuun kunnille

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

HE 1/2007 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 1/2007 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 1/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden naisjärjestöjen valtionavusta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta. Ehdotetussa laissa mainittujen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Lausunto Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta valtionavustuslain (688/2001) muuttamiseksi

Lausunto Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta valtionavustuslain (688/2001) muuttamiseksi Lausunto OKM/215/050/2016 30.11.2016 Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Viite Asia VM114:00/2016 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta valtionavustuslain (688/2001) muuttamiseksi Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa Sivu 1 / 6 Päätös OKM/104/620/2015 16.4.2015 Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Jyväskylä Viite Hakemuksenne 15.1.2015 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

Hyvä hakemus. -erityisavustukset. OKM Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja

Hyvä hakemus. -erityisavustukset. OKM Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja Hyvä hakemus -erityisavustukset OKM 6.11.2017 Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja Erityisavustusten säädöspohja Valtionavustuslaki 688/2001, 5 Erityisavustus voidaan myöntää: 1) investointiavustuksena aineellisen

Lisätiedot

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen HE 122/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen rakentamisavustukset

Liikuntapaikkojen rakentamisavustukset Liikuntapaikkojen rakentamisavustukset Nuoriso- ja liikuntatoimen valtionavustukset ja sähköinen haku Vaasa 5.10.2017 Ismo Myllyaho Yksikön päällikkö Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite Lausuntoversio OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 10.7.2017 Lausuntoversio EHDOTUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ERÄIDEN OPPI- LAILTA PERITTÄVIEN MAKSUJEN PERUSTEISTA ANNETUN OPETUSMINISTERI-

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi metsäkeskuksista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Annettu Helsingissä x päivänä joulukuuta 2016 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 232/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot