YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS"

Transkriptio

1 YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS 2007

2 Opetushallitus Moniste 1/2007 Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN: (nid.) ISBN: (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki 2007

3 SISÄLLYS Esipuhe Perustamishanke Valtionrahoituksen perusteet Perusopetus ja esiopetus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Rahoitussuunnitelma Yleistä Rahoitussuunnitelmaehdotus Hankkeen laajuus, kustannustiedot ja aikataulu Perustelut hankkeelle Yhteishanke Hankesuunnitelma Yleistä Hankesuunnitelman sisältö Oppilaitos ja koulutuksen järjestäjä Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilö Rakennuspaikka Hankkeen perustiedot Rahoitus Perustelut hankkeelle Mitoitusperuste Tilantarveselvitys ja tilaohjelma Hankkeen rakennussuunnitelmat Irtaimen omaisuuden hankinta Hankkeen kustannukset Valtionosuushakemus Yleistä Hankkeen aloitus Valtionosuushakemuksen sisältö Aloitusilmoitus Yleistä Aloitusilmoituksen sisältö Alustava hankeselvitys Yleistä Alustavan hankeselvityksen sisältö... 25

4 8. Valmistumisilmoitus Yleistä Valmistumisilmoituksen sisältö Hankeselvitys Yleistä Hankeselvityksen sisältö Toiminnan lakkaaminen Yksikköhinta Suunnittelun ja rakentamisen määräyksiä ja ohjeita Opetussuunnitelman perusteet Lainsäädäntö ja määräykset Toimintaa koskeva lainsäädäntö Rahoitusta koskeva lainsäädäntö Muuta lainsäädäntöä ja määräyksiä Valtioneuvoston strategiat ja ohjelmat Hallitusohjelma Suunnitteluohjeet Internet-sivuja...35 Liitteet...36 Prosessikaaviot...36 Kuntien valtionosuusprosentit 2007 (vahvistetaan vuosittain)...41 Yksikköhintojen kalleusluokkapäätös...45 Vuoden 2006 yksikköhintapäätös...49 Perustamishankelomakkeet...50 Hankesuunnitelmalomakkeet yleissivistävät oppilaitokset...60

5 ESIPUHE Tässä oppaassa esitetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/ 1998) ja asetuksen (806/1998) mukaisten yleissivistävien oppilaitosten (esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus ja taiteen perusopetus) perustamishankkeiden valtionrahoituskäytäntö ja hankkeiden käsittelyprosessi. Tämä opas on tarkoitettu antamaan yksityiskohtaisempaa tietoa perustamishankkeita koskevien hakemusten ja asiakirjojen laatimisesta. LUKU Esipuhe Vuoden 2007 alusta lukien tulee voimaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muutos (915/2006), jonka mukaan opetusministeriö vahvistaa edelleen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman, mutta lääninhallitus on valtionapuviranomainen yksittäisen hankkeen osalta. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä varustamisessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että lopputuloksena on toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen, esteetön, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. Hankkeen toteutuksessa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston strategiat ja ohjelmat sekä voimassa oleva hallitusohjelma. Opas on laadittu työryhmätyönä. Työryhmän kokoonpano on ollut seuraava: opetusministeriön edustajana insinööri Heli Anttalainen vuoden 2005 loppuun asti, jonka jälkeen hän on osallistunut työhön Opetushallituksen edustajana, lääninhallitusten edustajana ylitarkastaja Riitta Mehtonen Länsi-Suomen lääninhallituksesta, Opetushallituksen edustajana yliarkkitehti Reino Tapaninen ja käsikirjoitusluonnoksen laatijana arkkitehti Antti Mäki Arkkitehtitoimisto Sigge Oy:stä. Opas on saatavilla päivitettynä Opetushallituksen Internet-sivuilta osoitteesta Valtion rahoitusta koskevat lomakkeet (Perustamishankelomakkeet) löytyvät opetusministeriön Internet-sivuilta osoitteesta perustamishankkeet. Hankesuunnitelmaan liittyvät lomakkeet (Hankesuunnitelmalomakkeet) löytyvät Opetushallituksen Internet-sivuilta osoitteesta 5

6 1. PERUSTAMISHANKE LUKU 1. Perustamishanke L 635/ Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden hankintaa, jos toimenpiteen arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään valtioneuvoston vahvistaman euromäärän suuruiset. A 806/ a Perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (629/1998), taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetun toiminnan edellyttämänä perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 31 :n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään euroa. Kustannukset sisältävät sekä rakennuskustannukset että irtaimen omaisuuden hankintakustannukset. Irtaimen omaisuuden hankinta = varustaminen = kalusto- ja opetusvälinehankinta Perustamishankkeen määrittelemiseksi säädettyinä kokonaiskustannuksina pidetään hankkeen arvonlisäverottomia kustannuksia. Mikäli hankkeen rahoitus muodostuisi kunnan tai kuntayhtymän jäsenkuntien asukasmäärän ja taloudellisen aseman johdosta koulutuksen järjestäjälle erityisen rasittavaksi, voidaan myös sellaista hanketta, jonka arvioidut kustannukset ovat valtioneuvoston vahvistamaa euromäärää pienemmät, pitää perustamishankkeena. Sama koskee soveltuvin osin yksityistä koulutuksen järjestäjää. Valtionosuutta voidaan myöntää vain koulutuksen järjestäjälle omiin tiloihin, joten vuokratilojen peruskorjausta ei pidetä perustamishankkeena. 6

7 2. VALTIONRAHOITUKSEN PERUSTEET Valtio osallistuu yleissivistävän oppilaitoksen perustamishankkeen rahoitukseen myöntämällä hankkeelle valtionosuutta. Valtionosuus määräytyy kunnan asukasta kohden lasketun tasatun laskennallisen verotulon perusteella ja on %. Kahden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän perustamishankkeen valtionosuus myönnetään kunkin kunnan osuuteen tämän kunnan valtionosuusprosentin mukaan. Yksityisen oppilaitoksen valtionosuus määräytyy hankkeen sijaintikunnan valtionosuusprosentin mukaisesti. L 635/ Yksityiselle koulutuksen järjestäjälle voidaan myöntää ylimääräistä avustusta perustamiskustannuksiin valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa. Koulutuksen järjestäjän on tehtävä opetusministeriölle määrärahatarpeestaan esitys, jotta opetusministeriö voi esittää valtiontalousarvioon määrärahan varaamista ko. oppilaitokselle ylimääräisenä valtionavustuksena. Valtion talousarviossa on siis oltava erillinen määräraha varattuna ko. tarkoitusta varten, ennen kuin ylimääräinen avustus voidaan myöntää. Tämä tulee kyseeseen vain poikkeustapauksessa, eikä tätä mahdollisuutta ole toistaiseksi käytetty. LUKU 2. Valtionrahoituksen perusteet Tässä oppaassa kuvattu valtionosuusjärjestelmä ei koske valtion kouluja. 2.1 Perusopetus ja esiopetus L 628/ Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi järjestää palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut joko rekisteröidyltä yhdistykseltä tai säätiöltä, jolle valtioneuvosto on myöntänyt luvan perus- ja esiopetuksen järjestämiseen taikka valtiolta. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. L 628/ Koulutuksen järjestäjälle myönnetään perustamishankkeeseen valtionosuutta. 2.2 Lukiokoulutus L 629/ Lukiokoulutuksen järjestäjänä voi toimia opetusministeriön luvalla kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö tai säätiö. Myös valtio voi toimia koulutuksen järjestäjänä. L 629/ Koulutuksen järjestäjälle myönnetään perustamishankkeeseen valtionosuutta. 7

8 2.3 Taiteen perusopetus LUKU 2. Valtionrahoituksen perusteet L 633/ Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Opetusministeriö voi myöntää myös kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta. L 633/ Koulutuksen järjestäjälle myönnetään perustamishankkeeseen valtionosuutta. 8

9 3. RAHOITUSSUUNNITELMA 3.1 Yleistä Opetusministeriö vahvistaa vuosittain perustamishankkeiden valtakunnallisen rahoitussuunnitelman lääninhallitusten esitysten pohjalta valtion talousarviovuotta seuraavia neljää vuotta varten. Rahoitussuunnitelma laaditaan valtion talousarvion määrärahatason rajoissa. Ehdotus rahoitussuunnitelmaan tehdään perustamishankelomakkeella Ehdotus rahoitussuunnitelmaan. LUKU 3. Rahoitussuunnitelma Valtakunnallisen kokonaisrakentamistarpeen selvittämiseksi koulutuksen järjestäjän tulee tehdä lääninhallitukselle selvitys hankkeista, joiden toteutus sillä on tarkoitus aloittaa rahoitussuunnitelmakaudella ja joista se ei tee ehdotusta valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan. Selvitys tehdään perustamishankelomakkeella Omakustanteiset hankkeet. 3.2 Rahoitussuunnitelmaehdotus Koulutuksen järjestäjä tekee hankekohtaiset ehdotukset opetusministeriön hallinnonalan rahoitussuunnitelmaan ja toimittaa ne vuoden loppuun mennessä (31.12.) lääninhallitukselle kahtena kappaleena liitteineen. Ehdotus tehdään myös vahvistettuun rahoitussuunnitelmaan jo sisältyvästä hankkeesta, jotta tiedetään, onko hanke edelleen ajankohtainen. Samalla tarkistetaan mahdollisesti muuttuneet hanketiedot. Koulutuksen järjestäjän on esitettävä hankkeensa keskinäisessä kiireellisyysjärjestyksessä. Kaksikielisten kuntien on tehtävä kouluhankkeistaan yksi yhteinen kiireellisyysjärjestys. Ehdotuksessa on ilmoitettava, hyväksyykö koulutuksen järjestäjä valtionosuuden maksamisen jälkirahoitteisena. Lääninhallituksen sivistysosasto tarkistaa ehdotuksen, neuvottelee koulutuksen järjestäjän kanssa ja käy mahdollisuuksien mukaan tutustumassa nykyisiin tiloihin. Lääninhallitus valmistelee oman alueensa rahoitussuunnitelmaesityksen, asettaa hankkeet arvioimaansa kiireellisyysjärjestykseen, neuvottelee yhteishankkeista ja pyytää lausunnot maakuntaliitoilta. Lääninhallitus tekee esityksensä valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan opetusministeriön pyytämään määräpäivään mennessä (yleensä kesäkuun loppuun mennessä). Opetusministeriön vahvistama rahoitussuunnitelma valmistuu syys marraskuussa ja on nähtävillä opetusministeriön Internet-sivuilla perustamishankkeet. 9

10 LUKU 3. Rahoitussuunnitelma Hankkeen laajuus, kustannustiedot ja aikataulu Hankkeen laajuus tulee esittää hyötyneliömetreinä (hym²) erikseen uusista ja peruskorjattavista tiloista. Jos hanke on vaiheistettu, tiedot esitetään vaiheittain. Vaiheistamisen tulee perustua hankkeen tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen. Hankkeen vaiheistaminen ei tarkoita koulutuksen järjestäjän suunnitelmassa eri kalenterivuosille tehtyjä määrärahavarauksia, vaan selkeästi omina kokonaisuuksina toteutettavia hankkeen osia. Hankkeen yksi vaihe voi ajoittua useammalle vuodelle, ja eri vaiheet voivat toteutua osittain samanaikaisesti. Uudis- ja lisärakentamisen valtionosuuteen oikeuttavat rakennuskustannukset määräytyvät opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhintojen perusteella. Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuuteen oikeuttavat varustamiskustannukset uudis- ja lisärakennushankkeissa määräytyvät yksikköhinnalle vahvistetun varustamisesta johtuvan korotuksen perusteella. Taiteen perusopetuksen osalta varustamisen kustannukset tulee arvioida tarpeellisen irtaimen omaisuuden hankinnan laajuuden perusteella. Myös erityisopetuksen vaikeavammaisia oppilaita varten tarvittavan erityisvarustuksen kustannukset tulee arvioida tarpeellisen hankinnan laajuuden perusteella. Vaikka uudis- ja lisärakennushankkeiden valtionosuuden peruste määräytyy yksikköhinnan perusteella, tulee kunnan laatia myös näiden tilojen osalta kustannusarviot yleisesti käytössä olevalla laskentamenetelmällä. Peruskorjaustöiden rakennuskustannukset tulee arvioida mahdollisimman tarkasti, mielellään yleisesti hyväksyttyä laskentamenetelmää käyttäen (esim. tavoitehintalaskelma tai rakennusosa-arvio). Peruskorjaustöihin liittyvät hankintakustannukset tulee arvioida tarpeellisen irtaimen omaisuuden hankinnan perusteella. Kustannustiedot tulee esittää erikseen uusista ja peruskorjattavista tiloista niin rakentamisen kuin irtaimen omaisuuden hankinnan osalta. Valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan jo sisältyvien hankkeiden kustannukset tulee tarkistaa suunnitteluvaiheen perusteella. Kunnallisen koulutuksen järjestäjän valtionosuushankkeen kustannusarvio esitetään ilman arvonlisäveroa, mutta yksityisen pääsääntöisesti arvonlisäverollisena. Mikäli yksityinen valtionosuuden saaja voi vähentää hankkeeseen sisältyvän arvonlisäveron liiketoiminnan arvonlisäverosta tai on saanut veroviranomaiselta vapautuksen ko. verosta, arvonlisäveroa ei sisällytetä valtionosuuden perusteeseen. Asiakirjoista tulee selkeästi ilmetä, sisältyykö kustannuksiin arvonlisävero vai ei. Mahdollisesta arvonlisäveron vähennysoikeudesta on tehtävä selvitys. Hankkeen aloitus- ja valmistumisajankohdat esitetään kuukauden tarkkuudella. Mikäli hanke on vaiheistettu, tiedot esitetään vaiheittain. 10

11 3.2.2 Perustelut hankkeelle Rahoitussuunnitelmaehdotukseen tulee sisältyä perustelut hankkeen tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä. Peruskorjattavista tiloista selvitetään laajuus, rakennusvuosi ja peruskorjausvuodet. Mikäli tilat on toteutettu useassa vaiheessa tai tilat sijaitsevat useassa eri rakennuksessa, tehdään selvitys vaiheittain ja/tai rakennuksittain. Lisäksi annetaan selvitys kunnossapidon keskimääräisistä vuosikustannuksista viimeksi kuluneen viiden (5) vuoden ajalta. Ehdotukseen tulee liittää vähintään kuntoarvioon perustuva selvitys olemassa olevien tilojen kunnosta. Kuntoarvio = kuntotarkastus = aistinvarainen, rakenteita rikkomaton Kuntotutkimus = kuntoselvitys = rakenteita rikkova, toimenpide-ehdotukset sisältävä LUKU 3. Rahoitussuunnitelma Perus- ja esiopetus sekä lukiokoulutus Rahoitussuunnitelmaehdotuksen tulee perustua kunnan kouluverkkosuunnitelmaan. Rahoitussuunnitelmaehdotuksessa selostetaan pääpiirteittäin kunnan kouluverkkosuunnitelma tai liitetään se rahoitussuunnitelmaehdotukseen. Rahoitussuunnitelmaehdotuksessa ilmoitetaan hankkeen mitoitusperuste, jonka tulee perustua kunnan kouluverkkosuunnitelmaan. Kouluverkkosuunnittelun perustana ovat - kuntakohtainen opetussuunnitelma - kunnan arvot, strategiat ja toimintasuunnitelma - olemassa oleva kouluverkko - arvioitu väestökehitys. Ohessa otteita kirjasta Terveellinen ja turvallinen koulurakennus, Kaisa Nuikkinen, Opetushallitus Kouluverkolle asetetaan tavoitteet, joita voivat olla esimerkiksi - koulumatkojen enimmäispituus erikseen eri-ikäisille lapsille määriteltynä - koulujen maksimi- ja minimioppilaspaikat eri koulutasoilla - perusopetuksen yhtenäisyyden vahvistaminen tai hallinnollisesti yhtenäisten peruskoulujen muodostaminen - lähikouluperiaatteen toteuttaminen - erityisopetuksen järjestämisperiaatteet - oppilashuollon järjestämisperiaatteet - alku- ja esiopetuksen yhdistäminen - muu yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa - asukkaiden harrastus- ja kulttuuritoiminnan lisääminen - yhteistyö kaupallisten palvelujen ja yrityselämän kanssa - alueiden elinvoimaisuuden tukeminen - palvelujen oikeudenmukainen jakaantuminen - yhtenäiset mitoitusperiaatteet jne. 11

12 LUKU 3. Rahoitussuunnitelma Kouluverkkosuunnittelussa on tarkoituksenmukaista ottaa kantaa myös kuntien ja oppilaitosten väliseen sekä seudulliseen yhteistyöhön, virtuaalisiin palveluihin ja mahdollisiin liikuteltaviin yksiköihin. Erityisesti tulee selvittää pienten lukioiden toiminta sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö. Taiteen perusopetus Rahoitussuunnitelmaehdotukseen liitetään selvitys valtionosuuden perusteeksi vahvistetusta opetustuntien määrästä Yhteishanke Yhteishankkeella tarkoitetaan useamman toiminnon yhteistä perustamishanketta. Hanke on perustamishanke, jos toiminnallisen kokonaisuuden muodostaman hankkeen kokonaiskustannukset täyttävät perustamishankkeen ehdot, vaikka eri toimintojen osuudet eivät niitä täyttäisi. Yhteishanke voi olla esimerkiksi eri koulutusmuotojen, koulu- ja kirjastotoimen tai koulu- ja liikuntatoimen tai kaikkien edellä mainittujen yhteinen hanke. Yhteishanke voi muodostua myös useamman toiminnan järjestäjän yhteisestä hankkeesta. Jokainen toiminnan järjestäjä tekee hankkeen omasta osuudestaan rahoitussuunnitelmaehdotuksen. Mikäli hankkeeseen liittyy toiminnan järjestäjän useampaa eri toimintaa, tehdään rahoitussuunnitelmaehdotukset toiminnoittain. Jokaisessa erillisessä rahoitussuunnitelmaehdotuksessa ilmoitetaan kyseessä olevan toiminnon osuus hankkeen hyötyalasta sekä rakennuskustannuksista että irtaimen omaisuuden hankintakustannuksista. Lisäksi kustannukset on esitettävä toimijoittain sekä hankkeen kokonaiskustannukset. Maininta yhteishankkeesta tulee olla jokaisessa rahoitussuunnitelmaehdotuksessa. Useammassa vaiheessa toteutettavan hankkeen osalta on ilmoitettava eri vaiheissa toteutettavat yhteishankkeen osat, jotta samaan vaiheeseen sisältyvät osat voidaan valtionhallinnossa käsitellä samana vuonna. 12

13 4. HANKESUUNNITELMA 4.1 Yleistä L 635/ Hankkeen päästyä valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan on koulutuksen järjestäjän laadittava hankkeestaan hankesuunnitelma. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä olla yhteydessä lääninhallitukseen. Hankesuunnitelma toimitetaan lääninhallitukselle 2 kappaleena noin 2 vuotta ennen valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan merkittyä aloitusajankohtaa. LUKU 4. Hankesuunnitelma Vaiheistetusta hankkeesta tehdään yksi, kaikki vaiheet sisältävä hankesuunnitelma, jossa eri vaiheet on eroteltu siten, että valtionosuuden peruste voidaan vahvistaa vaiheittain. Lääninhallitus vahvistaa hankesuunnitelman pohjalta hankkeen valtionosuuden perusteena käytettävän laajuuden, mikäli hanke on tarpeellinen ja hankkeen rahoittamiseen on valtiontaloudelliset edellytykset. Hankkeen rahoittamiseen katsotaan olevan valtiontaloudelliset edellytykset, kun hanke sisältyy perustamishankkeiden valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan ja valtion talousarviossa on varattu valtuus tulevien vuosien hankkeiden laajuuksien vahvistamista varten. Uusien tilojen osalta vahvistetaan hankkeen kokonaislaajuus hyötyneliöinä (hym²) ja irtaimen omaisuuden hankintakustannukset, mikäli varustamisen osalta ei ole vahvistettu yksikköhinnan korotusta (eritysopetuksen lisävarustus ja taiteen perusopetus). Peruskorjaushankkeen osalta vahvistetaan hankkeen kokonaishyötyala sekä valtionosuuden perusteena käytettävät kustannukset erikseen rakentamisen ja irtaimen omaisuuden hankinnan osalta. Irtaimen omaisuuden hankinta = varustaminen = kalusto- ja opetusvälinehankinta Hankkeen laajuuden vahvistamista haetaan perustamishankelomakkeella Hankesuunnitelma, jonka yhteyteen liitetään hankesuunnitelma ja koulutuksen järjestäjän päätös sen hyväksymisestä. (Arkistoinnin helpottamiseksi hankesuunnitelma-asiakirjojen tulee olla ilman seläkkeitä.) 4.2 Hankesuunnitelman sisältö Kansilehti - koulutuksen järjestäjän nimi - oppilaitoksen nimi - hankkeen nimi - hankesuunnitelman päiväys Sisällysluettelo Liiteluettelo 13

14 4.2.1 Oppilaitos ja koulutuksen järjestäjä LUKU 4. Hankesuunnitelma Oppilaitoksen nimi ja yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä ja yhteystiedot Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilö Hankesuunnitelman laatija yhteystietoineen Koulutuksen järjestäjän hankesuunnitelmasta vastaava yhdyshenkilö yhteystietoineen Rakennuspaikka Käyntiosoite Kiinteistön ja rakennuspaikan omistus ja / tai hallinta Kaavoitustilanne Kokonaisrakennusoikeus, käytetty / käyttämättä Hankkeen perustiedot Esitetään lyhyt sanallinen kuvaus hankkeesta. Esitetään hankkeen laajuus (hym², brm², m³) sekä kustannus- ja aikataulutiedot vaiheittain ja toiminnoittain. Rakennuskustannukset ja irtaimen omaisuuden hankintakustannukset esitetään erikseen. Molemmat kustannukset esitetään samassa hintatasossa. Kustannusten hintatasosta on esitettävä esim. kk/v ja/tai indeksin pisteluku. (Rakennuskustannukset, rakennuskustannusindeksi ja varustaminen, tukkuhintaindeksin alaindeksi investointitavarat.) Hankkeen / vaiheen suunnitellut aloitus- ja valmistumisajankohdat esitetään kuukauden tarkkuudella. 14

15 Esimerkki vaiheistetun yhteishankkeen tietojen esittämisestä: Hankkeen aikataulu, laajuus ja kustannukset Hintataso kk/v, indeksin pisteluku, Alv 22 % Vaihe ja aikataulu 1-vaihe kk/v kk/v 2-vaihe kk/v kk/v Toiminnan järjestäjä Koulu Kirjasto Liikunta Muu Yhteensä Koulu Kirjasto Liikunta Muu Yhteensä Laajuus hym ² Rakennuskustannukset/ Kalusto- ja opetusväline hankintakustannukset/ Kustannukset yhteensä/ LUKU 4. Hankesuunnitelma 3-vaihe kk/v kk/v Koulu Kirjasto Liikunta Muu Yhteensä Koko hanke yhteensä Mikäli hankkeeseen sisältyy eri koulutusmuotojen tiloja, nämä osuudet eritellään vastaavasti. hym²= hyötyala Valtionosuusjärjestelmässä lasketaan hyötyalaksi ainoastaan opetusministeriön kalleusluokkapäätöksessä 161/1999 määritellyt tilat. Hyötyaloihin eivät kuulu liikenne- ja tekniset tilat, sillä toimitilojen yksikköhinnat sisältävät em. tilojen kustannukset Rahoitus Hankesuunnitelmaan liitetään selvitys hankkeen sisältymisestä koulutuksen järjestäjän taloussuunnitelmaan. Mikäli kyseessä on usean kunnan yhteinen hanke, selvitetään kunkin kunnan osuus hankkeesta. 15

16 LUKU 4. Hankesuunnitelma Perustelut hankkeelle Hankkeen tarpeellisuus ja laajuus tulee perustella yksityiskohtaisesti, jotta hankkeen vahvistettava laajuus voidaan määrittää Selostus nykytilanteesta Selostetaan olemassa olevien tilojen laajuus, rakennusvuosi, peruskorjausvuodet, tekninen kunto ja toiminnalliset puutteet. Mukaan liitetään kuntotutkimus. Kuntoarvio = kuntotarkastus = aistinvarainen, rakenteita rikkomaton Kuntotutkimus = kuntoselvitys = rakenteita rikkova, toimenpide-ehdotukset sisältävä Oppilaitoksen toiminnan tavoitteet Selostetaan oppilaitoksen nykyinen toiminta ja tulevaisuuden tavoitteet Tavoitteet fyysiselle ympäristölle - pedagogiset tavoitteet - toiminnallisuus (myös muut käyttäjät) - terveellisyys ja turvallisuus - liikkumis- ja toimimisesteettömyys - esteettisyys ja viihtyisyys - joustavuus ja monikäyttöisyys - tilojen tehokkuus (brm²/hym², rm³/brm²) - tontti, pihajärjestelyt - tekniset järjestelmät - elinkaarikustannukset - ym. Elinkaarikustannukset muodostuvat rakennuksen elinkaaren kuluessa toteutuvista hankinta-, huolto- ja kunnossapitokustannuksista Vaihtoehtoiset ratkaisut Vaihtoehtoiset ratkaisut on selvitettävä ja erityisesti yhteistyömahdollisuuksia on kartoitettava, ennen kuin päätetään hankkeen toteuttamistavasta. Vaihtoehdoista laaditaan kannattavuusvertailu, ja valittu ratkaisu perustellaan hankesuunnitelmassa. Rakennushanke voidaan esimerkiksi korvata ostamalla tai vuokraamalla olemassa olevia tiloja taikka järjestelemällä toiminta uudelleen olemassa olevissa tiloissa Seuraukset, jos hanke ei toteudu Selvitetään, mikä vaikutus koulutuksen järjestämiseen olisi sillä, että hanke jäisi kokonaan toteuttamatta tai hankkeen toteutus viivästyisi. 16

17 4.2.7 Mitoitusperuste Perus- ja esiopetus sekä lukiokoulutus Yksittäisen hankkeen tulee perustua kunnan kouluverkon kehittämissuunnitelmaan. Kouluverkon kehittämissuunnitelman tulee olla hankesuunnitelman liitteenä. Perus- ja esiopetusta sekä lukiokoulutusta koskevan hankkeen tarpeellisuudesta esitetään seuraavat tiedot: Oppilasennuste Tilastot oppilasmääristä esitetään vuosiluokittain 2:lta viimeksi kuluneelta lukuvuodelta ja tuleva kehitys vähintään 13 seuraavalta lukuvuodelta. Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilasmäärät esitetään erikseen. Myöhempien vuosien osalta kehitys voidaan esittää viiden vuoden välein. Hankesuunnitelmaan liitetään koko kunnan oppilasennuste ja hanketta koskeva oppilasennuste. LUKU 4. Hankesuunnitelma Yleensä hanke mitoitetaan ennustejakson oppilasmäärien keskiarvon perusteella. Jos oppilasmäärä on koko ennustejakson osalta laskeva tai nouseva, mitoitusperusteeksi on syytä ottaa ennustejakson viimeisimpien vuosien ennuste. Mikäli kysymyksessä on kahden tai useamman kunnan yhteinen peruskoulu, oppilasmäärät esitetään kunkin kunnan osalta erikseen. Lukiokoulutuksen osalta oman kunnan ja muista kunnista tulevien oppilaiden määrät esitetään erikseen. Hankkeelle valittu mitoitusperuste ilmoitetaan selkeästi ja perustellaan. Tilamitoituksen tulee perustua valittuun mitoitusperusteeseen. Oppilasennusteet voidaan esittää hankesuunnitelmalomakkeilla Oppilasennustekunta ja Oppilasennustehanke. Opetusryhmät ja viikkotuntikertymät Perusopetuksen vuosiluokkien 1 6, esiopetuksen ja luokkamuotoisen erityisopetuksen opetustilojen mitoitus perustuu kotiluokkaperiaatteeseen, joten näiden osalta ilmoitetaan opetusryhmien määrä ja ryhmäkoot. Perusopetuksen vuosiluokkien 7 9 ja lukiokoulutuksen osalta valinnaisaine- tai kurssitarjonta vaikuttaa ratkaisevasti opetustilojen tarpeeseen. Tilantarpeen määrittämistä varten selvitetään eri oppiaineiden viikkotuntikertymät ja opetusryhmien koot. Mitoitusoppilasmäärän mukaisen kokonaisviikkotuntikertymän tulee perustua kunnan hyväksymään oppilaskohtaiseen tuntikehykseen. Valtionosuuden perusteeseen hyväksytään perusopetuksen vuosiluokkien 7 9 osalta enintään 1,5 tuntia/oppilas + 35 tuntia/ikäluokka ja lukiokoulutuksen osalta enintään 136 tuntia + 70 oppilaan ylittävältä osalta 1,05 tuntia/oppilas. 17

18 LUKU 4. Hankesuunnitelma Opetustilojen normaalikuormitus on tuntia viikossa. Yleensä peruskouluissa tilojen viikkotuntikuormitus on 27 tuntia lyhyemmän työpäivän ja kuljetuksista aiheutuvien järjestelyjen johdosta. Isojen kaupunkien perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa tilojen viikkotuntikuormitus on vähintään 30 tuntia. Lukiokoulutuksen mitoitus perustuu lukion suorittamiseen kolmessa vuodessa. (Neljäs vuosi ei lisää oppilaan kokonaistuntimäärää.) Perusopetuksen vuosiluokkien 1 6 sekä luokkamuotoisen erityisopetuksen aineopetustiloja vaativat tunnit esitetään, mikäli niillä on vaikutusta aineopetustilojen mitoitukseen. Viikkotunnit ja ryhmäkoot voidaan esittää hankesuunnitelmalomakkeella Selvitys viikkotunneista ja opetusryhmien koosta. Henkilöstö Mitoitusoppilasmäärän mukaisen toiminnan vaatimat henkilöstömäärät eritellään seuraavasti: opettajat, avustajat, oppilashuoltohenkilöstö, keittiöhenkilökunta, kiinteistön hoitoja huoltohenkilökunta jne Taiteen perusopetus Taiteen perusopetus tulisi ensisijaisesti järjestää muiden oppilaitosten tiloissa. Valtionosuutta myönnetään lähinnä niiden oppilaitosten hankkeille, joille on vahvistettu käyttökustannusten valtionosuuden perusteena käytettävä opetustuntien määrä, jos omat tilat ovat toiminnan kannalta tarpeelliset. Opiskelija- ja opetustuntimäärät Tilamitoitus perustuu enintään valtionosuuden perusteeksi vahvistettuun opetustuntien määrään. Tilastot opiskelijamääristä ja opetustuntien määristä esitetään vähintään kahdelta viimeksi kuluneelta työvuodelta ja perusteltu esitys tulevasta kehityksestä. Mikäli kehitysennuste poikkeaa huomattavasti tapahtuneesta kehityksestä, ennuste perustellaan ja esitetään sitä tukevia muita selvityksiä. Työvuosittainen opetustuntimäärä muutetaan keskimääräiseksi viikkotuntimääräksi, joka jaetaan erikokoisissa ryhmissä ja erityyppisissä tiloissa tapahtuvaksi opetukseksi. Opetustunnit ja opiskelijaryhmät voidaan esittää hankesuunnitelmalomakkeella Opetustunnit ja opiskelijaryhmät Tilantarveselvitys ja tilaohjelma Tilantarveselvitys tulee tehdä mitoitusoppilasmäärän perusteella. Tilantarveselvitys voidaan tehdä hankesuunnitelmalomakkeella Tilaohjelma, jossa esitetään teoreettinen tilantarve, nykyiset tilat, korjattavat tilat, ei-korjattavat tilat ja uudet rakennettavat tilat. Lisäksi ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän itse kustantamat tilat sekä muiden toimijoiden käyttöön tulevat tilat. Mikäli olemassa olevat tilat sijaitsevat useassa eri rakennuksessa tai tilat toteutetaan vaiheittain, esitetään teoreettinen tilantarve koko hankkeelle ja jokaisesta rakennuksesta / vaiheesta tehdään oma tilaohjelma sekä yhteenveto kokonaisuudesta. 18

19 Peruskorjaushankkeen huonekohtainen tilaohjelma voidaan laatia hankesuunnitelmalomakkeella Huonetilaohjelma ja siirtää sen tiedot Tilaohjelma -lomakkeelle. Taiteen perusopetuksen tilantarveselvitys ja tilaohjelma voidaan tehdä hankesuunnitelmalomakkeella Taiteen perusopetuksen tilaohjelma. Mikäli hankkeen toteuduttua luovutaan oppilaitoksen nykyisistä tiloista joko kokonaan tai osittain, annetaan selvitys tilojen käytöstä luopumisen syistä, tilojen määrästä, kunnosta ja soveltuvuudesta oppilaitoksen toimintaan. Mikäli oppilaitoksella on käytössään vuokratiloja, annetaan selvitys näiden tilojen määrästä, kunnosta, soveltuvuudesta ja käyttömahdollisuudesta sekä kerrotaan, onko kyseisen hankkeen toteuduttua tarkoitus luopua niistä. LUKU 4. Hankesuunnitelma Hankkeen rakennussuunnitelmat Hankesuunnitelmavaiheessa uudis- ja lisärakennushankkeista suunnitelmia ei tarvita, mutta luonnossuunnitelmat on hyvä toimittaa lääninhallitukselle viimeistään valtionosuushakemuksen yhteydessä. Muutos- ja peruskorjaushankkeen tarpeellisuuden perustelemiseksi ja kustannusarvion oikeellisuuden ja kohtuullisuuden arvioimiseksi sekä hankkeen toiminnallisuuden tarkistamiseksi liitetään hankesuunnitelmaan muutos- ja peruskorjaushankkeissa L2- tasoiset (arkkitehti-)suunnitelmat, sisältäen asemapiirustuksen 1:500, pohjapiirustukset, leikkaukset ja julkisivut 1:100 sekä selvitys tehtävistä töistä esim. rakennustapaselostus (myös LVISA-työt). Jos hanke on vaiheistettu, tulee vaiheiden rajat esittää piirustuksissa selkeästi, kuten myös lisärakennuksen ja peruskorjauksen raja. Vaiheistetun hankkeen selostus tehtävistä töistä tulee myös tehdä vaiheittain. Piirustuksissa tulee esittää purettavat rakenteet, vanhat rakenteet ja uudet rakenteet selkeästi. Myös tilojen pinta-alat tulee esittää piirustuksissa, ja niiden tulee vastata huonetilaohjelman ja kustannusarvion pinta-aloja. Myös tilojen uudet ja entiset käyttötarkoitukset ja kiinteä kalustus tulee esittää, samoin tilojen korkeusasemat. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikkumis- ja toimimisesteettömyys. Mikäli irtokalusteet merkitään piirustuksiin, esitetään ne katkoviivoilla. Asemapiirustuksessa tulee esittää kaikki hankkeeseen liittyvät pihatyöt, liikennejärjestelyt sekä pihan kiinteät kalusteet ja varusteet Irtaimen omaisuuden hankinta Irtaimen omaisuuden hankinta = varustaminen sisältää irtokalusteet, opetusvälineet ja -laitteet (ei sisällä oppimateriaalihankintoja) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta: irtaimen omaisuuden hankinta Opetusministeriön päätös opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista: varustaminen 19

20 LUKU 4. Hankesuunnitelma Perus- ja esiopetuksen sekä lukiokoulutuksen uusien tilojen varustamiselle vahvistetaan vuosittain yksikköhinnan (euromääräinen) korotus, joten varustamista näiden tilojen osalta ei tarvitse erikseen perustella. Yksikköhinnan korotus varustamisen osalta ei sisällä vaikeavammaisten erityisopetuksessa tarvittavia erityisvarusteita, joten tämä varustamisen osuus on esitettävä erikseen perusteluineen. Taiteen perusopetuksen osalta ei ole vahvistettu yksikköhinnan korotusta varustamisen osalta, joten näiden tilojen varustaminen on esitettävä erikseen perusteluineen. Peruskorjaustoimenpiteisiin liittyvästä irtaimen omaisuuden hankinnasta on esitettävä perusteltu hankintaluettelo kustannuksineen Hankkeen kustannukset Rakennuskustannukset Uusien tilojen osalta valtionosuuden peruste määräytyy valtionosuuden myöntövuodelle vahvistetun yksikköhinnan perusteella. Koulutuksen järjestäjän on kuitenkin laadittava kustannusarvio myös näiden tilojen osalta luotettavaa rakennuskustannusten laskentamenetelmää käyttäen. Hankesuunnitelmassa esitetään tilojen kustannusarvio sekä yksikköhinnoilla laskettu arvio valtionosuuden perusteesta. Peruskorjaushankkeiden osalta hankesuunnitelmaan tulee sisällyttää tehtäviä töitä vastaava kustannusarvio. Kustannusarvio tulee esittää sellaisessa laajuudessa, että sen perusteella pystytään arvioimaan, vastaako se esitettyjä tehtäviä töitä ja onko se tehtäviin töihin nähden kohtuullinen. Pelkkä kustannusarvion yhteenveto ei ole riittävä. Kustannusarvio on hyvä tehdä jotain yleisesti hyväksyttyä laskentamenetelmää käyttäen (esim. tavoitehintalaskelma tai rakennusosa-arvio). Kustannusarviossa on mainittava, minkä ajankohdan hintatasossa se on (rakennuskustannusindeksin pisteluku tai kk/v). Kustannusten nousua arvioituun toteutusajankohtaan ei tule ennakoida. Kustannusarviosta tulee selkeästi käydä ilmi, sisältyykö arvonlisävero kustannuksiin vai ei Irtaimen omaisuuden hankintakustannukset Uusien perus- ja esiopetuksen sekä lukiokoulutuksen tilojen osalta voidaan irtaimen omaisuuden hankintakustannukset arvioida varustamisesta johtuvan yksikköhinnan korotuksen perusteella. Kun irtaimen omaisuuden hankinnasta tulee laatia hankintaohjelma, siihen tulee liittää kustannusarvio sellaisessa laajuudessa, että kustannusten kohtuullisuus irtaimen omaisuuden hankinnan laajuuteen nähden on arvioitavissa. Kustannusarviossa on mainittava, minkä ajankohdan hintatasossa se on (tukkuhintaindeksin alaindeksin investointitavarat pisteluku tai kk/v). Kustannusten nousua arvioituun toteutusajankohtaan ei tule ennakoida. Kustannusarviosta tulee selkeästi käydä ilmi, sisältyykö arvonlisävero kustannuksiin vai ei. 20

YLEISTEN KIRJASTOJEN PERUSTAMISHANKKEET

YLEISTEN KIRJASTOJEN PERUSTAMISHANKKEET YLEISTEN KIRJASTOJEN PERUSTAMISHANKKEET Käsittely valtionosuusjärjestelmässä OPETUSMINISTERIÖ 2006 20.11.2006 Toimittanut: Anneli Äyräs Helsinki 2006 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 1. PERUSTAMISHANKE...

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS

VAPAAN SIVISTYSTYÖN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS VAPAAN SIVISTYSTYÖN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS 2007 Opetushallitus Moniste 2/2007 Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN: 978-952-3108-4 (nid.) ISBN: 978-952-3109-1 (pdf)

Lisätiedot

3. Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2014-2017

3. Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2014-2017 KIRJE VARELY/2464/04.00.03.00/2013 25.11.2013 Koulutuksen järjestäjät OHJEET VUOSILLE 2015-2018 TEHTÄVIÄ OPPILAITOSTEN PERUSTAMISHANKE-EHDOTUKSIA JA VUODEN 2014 VALTIONAVUSTUSHAKEMUKSIA VARTEN 1. Valtionapuviranomainen

Lisätiedot

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kirjastoautohanke 13.6.2014 Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 16.6.2014 1 Perustamishankkeiden erillinen valtionavustusjärjestelmä? Vaihtoehdot: 1. Avustukset siirretään valtionosuuspohjiin

Lisätiedot

KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Helsinki maaliskuu 2015 Sisällys ESIPUHE... 3 1. PERUSTAMISHANKE... 3 2. RAHOITUSSUUNNITELMA... 4 3. AVUSTUKSEN HAKEMINEN...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta EV 165/1997 vp - HE 122/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opetusa kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain 12 a 28 :n sekä

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 1511/2011 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

2000 alusta miljoonan markan. HE 79/1999 vp. Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon

2000 alusta miljoonan markan. HE 79/1999 vp. Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon HE 79/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1410/2014 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

AMKE:n ehdotus oppilaitoskiinteistöistä luopumisen helpottamiseksi

AMKE:n ehdotus oppilaitoskiinteistöistä luopumisen helpottamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto Yleissivistävän ja varhaiskasvatuksen osasto 24.11.2015 Kirsti Kotaniemi Sivistysvaliokunta Eduskunta Viite Sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö 20.11.2015 Asia AMKE:n

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Asia

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1.1.2010 (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) Yleiset kirjastot:

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Kirje OKM/4/611/ Viite

Kirje OKM/4/611/ Viite Kirje OKM/4/611/2017 15.11.2017 Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet liikuntapaikkojen perustamishankkeita koskevien asioiden käsittelystä ja rahoitussuunnitelman valmistelusta vuodelle 2018

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 32. Laki. perusopetuslain 21 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 32. Laki. perusopetuslain 21 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2003 N:o 32 44 SISÄLLYS N:o Sivu 32 Laki perusopetuslain 21 :n muuttamisesta... 77 33 Laki lukiolain 16 :n muuttamisesta... 79 34

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

HE 68/2006 vp. sivistystyön oppilaitoksista kansalaisopistojen, 1. Nykytila

HE 68/2006 vp. sivistystyön oppilaitoksista kansalaisopistojen, 1. Nykytila Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 :n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 40 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

OKM:n katsaus oppilaitosrakentamiseen ja -kiinteistöihin. Rakennusneuvos Ritva Kivi 6.4.2011 ritva.kivi@minedu.fi

OKM:n katsaus oppilaitosrakentamiseen ja -kiinteistöihin. Rakennusneuvos Ritva Kivi 6.4.2011 ritva.kivi@minedu.fi OKM:n katsaus oppilaitosrakentamiseen ja -kiinteistöihin Rakennusneuvos Ritva Kivi 6.4.2011 ritva.kivi@minedu.fi Oppilaitosten toimitiloja koskevat tehtävät opetus- ja kulttuuriministeriössä Oppilaitosrakentamisen

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen 1.9.2012 Aija Rinkinen Opetusneuvos Opetushallitus Yleissivistävän koulutuksen kehittäminennen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Lisätiedot

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet Yliopistolaki 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus 45 Tavoitteiden asettaminen Opetusministeriö ja yliopistot sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet Laatukriteerit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) 217 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiön lainahakemuksesta julkisivujen ja vesikaton peruskorjausta varten

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 5/2005 Opintokeskukset VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2004 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa valtionapuviranomaiselle

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 232/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

f) Oma arvio avustuksen tarpeesta hakuvuonna: erittäin tärkeä, tärkeä, ei kovin tärkeä perustelu

f) Oma arvio avustuksen tarpeesta hakuvuonna: erittäin tärkeä, tärkeä, ei kovin tärkeä perustelu 1 HAKULOMAKE RAKENNUSHANKKEILLE Saapumismerkinnät Saapumisleima Aluehallintoviraston diaarinumero PSR:n diaarinumero 1. Tiedot hakijasta a) Hakijan yhteystiedot: Nimi Y-tunnus Jakeluosoite Postinumero

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Kuntien valtionosuudet v. 2016

Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Helsinki Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Suomen Kuntaliitto Miksi valtionosuus muuttuu vuosittain? Vuosittaiset automaattimuutokset» Määräytymistekijöiden,

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2007 Suomen ulkomaankoulujen 6.3.2007 ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Oppilaitosten ylläpitäjiä pyydetään

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2008 Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 Faksi 00530 HELSINKI 040 348 7766 Taiteenala

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus. Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia

Uudistuva aikuisten perusopetus. Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia Uudistuva aikuisten perusopetus Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia Leena Nissilä Opetushallitus Teijo Koljonen Opetushallitus Laki- ja asetusmuutokset Laki perusopetuslain

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2009 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos Kansalaisopisto

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (5) 386 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d...

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d... Sivu 1/5 PÄÄTÖS 6.3.2017 35/588/2016 Helsingin kaupunki, Opetusvirasto ASIA VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS Valtionavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 6/2007 Opintokeskukset 6.3.2007 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Taulukko 41 jne. Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Esi- ja perusopetus Esi- ja perusopetus (taulukot 01, 41 ja 51) valtionosuudet maksetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 122/2004 vp kuntien valtionosuuslain 30 :n, sosiaalija terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b :n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Opetus- ja kulttuuritoimen valtion määrärahaesitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o Laki. maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1387 1396 SISÄLLYS N:o Sivu 1387 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 3805 1388 Laki arvonimistä suoritettavasta

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet Yleistä Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Vastaanottaja: Opetushallitus HAKEMUS Hakaniemenranta 6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Hakijana toimivan koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus 2010 perusopetuksen näkökulmasta

Valtionosuusuudistus 2010 perusopetuksen näkökulmasta Valtionosuusuudistus 2010 perusopetuksen näkökulmasta Laki kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 ja asetus 1732/2009 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 ja asetus 1766/2009

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013 Helsinki Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Ilpo Piri Uudenmaan ELY keskus 1 Liikuntapaikoista: - Koko maassa n. 29.000 rakennettua liikuntapaikkaa

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot