YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS"

Transkriptio

1 YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS 2007

2 Opetushallitus Moniste 1/2007 Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN: (nid.) ISBN: (pdf) ISSN Edita Prima Oy, Helsinki 2007

3 SISÄLLYS Esipuhe Perustamishanke Valtionrahoituksen perusteet Perusopetus ja esiopetus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Rahoitussuunnitelma Yleistä Rahoitussuunnitelmaehdotus Hankkeen laajuus, kustannustiedot ja aikataulu Perustelut hankkeelle Yhteishanke Hankesuunnitelma Yleistä Hankesuunnitelman sisältö Oppilaitos ja koulutuksen järjestäjä Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilö Rakennuspaikka Hankkeen perustiedot Rahoitus Perustelut hankkeelle Mitoitusperuste Tilantarveselvitys ja tilaohjelma Hankkeen rakennussuunnitelmat Irtaimen omaisuuden hankinta Hankkeen kustannukset Valtionosuushakemus Yleistä Hankkeen aloitus Valtionosuushakemuksen sisältö Aloitusilmoitus Yleistä Aloitusilmoituksen sisältö Alustava hankeselvitys Yleistä Alustavan hankeselvityksen sisältö... 25

4 8. Valmistumisilmoitus Yleistä Valmistumisilmoituksen sisältö Hankeselvitys Yleistä Hankeselvityksen sisältö Toiminnan lakkaaminen Yksikköhinta Suunnittelun ja rakentamisen määräyksiä ja ohjeita Opetussuunnitelman perusteet Lainsäädäntö ja määräykset Toimintaa koskeva lainsäädäntö Rahoitusta koskeva lainsäädäntö Muuta lainsäädäntöä ja määräyksiä Valtioneuvoston strategiat ja ohjelmat Hallitusohjelma Suunnitteluohjeet Internet-sivuja...35 Liitteet...36 Prosessikaaviot...36 Kuntien valtionosuusprosentit 2007 (vahvistetaan vuosittain)...41 Yksikköhintojen kalleusluokkapäätös...45 Vuoden 2006 yksikköhintapäätös...49 Perustamishankelomakkeet...50 Hankesuunnitelmalomakkeet yleissivistävät oppilaitokset...60

5 ESIPUHE Tässä oppaassa esitetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/ 1998) ja asetuksen (806/1998) mukaisten yleissivistävien oppilaitosten (esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus ja taiteen perusopetus) perustamishankkeiden valtionrahoituskäytäntö ja hankkeiden käsittelyprosessi. Tämä opas on tarkoitettu antamaan yksityiskohtaisempaa tietoa perustamishankkeita koskevien hakemusten ja asiakirjojen laatimisesta. LUKU Esipuhe Vuoden 2007 alusta lukien tulee voimaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muutos (915/2006), jonka mukaan opetusministeriö vahvistaa edelleen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman, mutta lääninhallitus on valtionapuviranomainen yksittäisen hankkeen osalta. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä varustamisessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että lopputuloksena on toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen, esteetön, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. Hankkeen toteutuksessa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston strategiat ja ohjelmat sekä voimassa oleva hallitusohjelma. Opas on laadittu työryhmätyönä. Työryhmän kokoonpano on ollut seuraava: opetusministeriön edustajana insinööri Heli Anttalainen vuoden 2005 loppuun asti, jonka jälkeen hän on osallistunut työhön Opetushallituksen edustajana, lääninhallitusten edustajana ylitarkastaja Riitta Mehtonen Länsi-Suomen lääninhallituksesta, Opetushallituksen edustajana yliarkkitehti Reino Tapaninen ja käsikirjoitusluonnoksen laatijana arkkitehti Antti Mäki Arkkitehtitoimisto Sigge Oy:stä. Opas on saatavilla päivitettynä Opetushallituksen Internet-sivuilta osoitteesta Valtion rahoitusta koskevat lomakkeet (Perustamishankelomakkeet) löytyvät opetusministeriön Internet-sivuilta osoitteesta perustamishankkeet. Hankesuunnitelmaan liittyvät lomakkeet (Hankesuunnitelmalomakkeet) löytyvät Opetushallituksen Internet-sivuilta osoitteesta 5

6 1. PERUSTAMISHANKE LUKU 1. Perustamishanke L 635/ Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden hankintaa, jos toimenpiteen arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään valtioneuvoston vahvistaman euromäärän suuruiset. A 806/ a Perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (629/1998), taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetun toiminnan edellyttämänä perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 31 :n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään euroa. Kustannukset sisältävät sekä rakennuskustannukset että irtaimen omaisuuden hankintakustannukset. Irtaimen omaisuuden hankinta = varustaminen = kalusto- ja opetusvälinehankinta Perustamishankkeen määrittelemiseksi säädettyinä kokonaiskustannuksina pidetään hankkeen arvonlisäverottomia kustannuksia. Mikäli hankkeen rahoitus muodostuisi kunnan tai kuntayhtymän jäsenkuntien asukasmäärän ja taloudellisen aseman johdosta koulutuksen järjestäjälle erityisen rasittavaksi, voidaan myös sellaista hanketta, jonka arvioidut kustannukset ovat valtioneuvoston vahvistamaa euromäärää pienemmät, pitää perustamishankkeena. Sama koskee soveltuvin osin yksityistä koulutuksen järjestäjää. Valtionosuutta voidaan myöntää vain koulutuksen järjestäjälle omiin tiloihin, joten vuokratilojen peruskorjausta ei pidetä perustamishankkeena. 6

7 2. VALTIONRAHOITUKSEN PERUSTEET Valtio osallistuu yleissivistävän oppilaitoksen perustamishankkeen rahoitukseen myöntämällä hankkeelle valtionosuutta. Valtionosuus määräytyy kunnan asukasta kohden lasketun tasatun laskennallisen verotulon perusteella ja on %. Kahden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän perustamishankkeen valtionosuus myönnetään kunkin kunnan osuuteen tämän kunnan valtionosuusprosentin mukaan. Yksityisen oppilaitoksen valtionosuus määräytyy hankkeen sijaintikunnan valtionosuusprosentin mukaisesti. L 635/ Yksityiselle koulutuksen järjestäjälle voidaan myöntää ylimääräistä avustusta perustamiskustannuksiin valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa. Koulutuksen järjestäjän on tehtävä opetusministeriölle määrärahatarpeestaan esitys, jotta opetusministeriö voi esittää valtiontalousarvioon määrärahan varaamista ko. oppilaitokselle ylimääräisenä valtionavustuksena. Valtion talousarviossa on siis oltava erillinen määräraha varattuna ko. tarkoitusta varten, ennen kuin ylimääräinen avustus voidaan myöntää. Tämä tulee kyseeseen vain poikkeustapauksessa, eikä tätä mahdollisuutta ole toistaiseksi käytetty. LUKU 2. Valtionrahoituksen perusteet Tässä oppaassa kuvattu valtionosuusjärjestelmä ei koske valtion kouluja. 2.1 Perusopetus ja esiopetus L 628/ Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi järjestää palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut joko rekisteröidyltä yhdistykseltä tai säätiöltä, jolle valtioneuvosto on myöntänyt luvan perus- ja esiopetuksen järjestämiseen taikka valtiolta. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. L 628/ Koulutuksen järjestäjälle myönnetään perustamishankkeeseen valtionosuutta. 2.2 Lukiokoulutus L 629/ Lukiokoulutuksen järjestäjänä voi toimia opetusministeriön luvalla kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö tai säätiö. Myös valtio voi toimia koulutuksen järjestäjänä. L 629/ Koulutuksen järjestäjälle myönnetään perustamishankkeeseen valtionosuutta. 7

8 2.3 Taiteen perusopetus LUKU 2. Valtionrahoituksen perusteet L 633/ Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Opetusministeriö voi myöntää myös kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta. L 633/ Koulutuksen järjestäjälle myönnetään perustamishankkeeseen valtionosuutta. 8

9 3. RAHOITUSSUUNNITELMA 3.1 Yleistä Opetusministeriö vahvistaa vuosittain perustamishankkeiden valtakunnallisen rahoitussuunnitelman lääninhallitusten esitysten pohjalta valtion talousarviovuotta seuraavia neljää vuotta varten. Rahoitussuunnitelma laaditaan valtion talousarvion määrärahatason rajoissa. Ehdotus rahoitussuunnitelmaan tehdään perustamishankelomakkeella Ehdotus rahoitussuunnitelmaan. LUKU 3. Rahoitussuunnitelma Valtakunnallisen kokonaisrakentamistarpeen selvittämiseksi koulutuksen järjestäjän tulee tehdä lääninhallitukselle selvitys hankkeista, joiden toteutus sillä on tarkoitus aloittaa rahoitussuunnitelmakaudella ja joista se ei tee ehdotusta valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan. Selvitys tehdään perustamishankelomakkeella Omakustanteiset hankkeet. 3.2 Rahoitussuunnitelmaehdotus Koulutuksen järjestäjä tekee hankekohtaiset ehdotukset opetusministeriön hallinnonalan rahoitussuunnitelmaan ja toimittaa ne vuoden loppuun mennessä (31.12.) lääninhallitukselle kahtena kappaleena liitteineen. Ehdotus tehdään myös vahvistettuun rahoitussuunnitelmaan jo sisältyvästä hankkeesta, jotta tiedetään, onko hanke edelleen ajankohtainen. Samalla tarkistetaan mahdollisesti muuttuneet hanketiedot. Koulutuksen järjestäjän on esitettävä hankkeensa keskinäisessä kiireellisyysjärjestyksessä. Kaksikielisten kuntien on tehtävä kouluhankkeistaan yksi yhteinen kiireellisyysjärjestys. Ehdotuksessa on ilmoitettava, hyväksyykö koulutuksen järjestäjä valtionosuuden maksamisen jälkirahoitteisena. Lääninhallituksen sivistysosasto tarkistaa ehdotuksen, neuvottelee koulutuksen järjestäjän kanssa ja käy mahdollisuuksien mukaan tutustumassa nykyisiin tiloihin. Lääninhallitus valmistelee oman alueensa rahoitussuunnitelmaesityksen, asettaa hankkeet arvioimaansa kiireellisyysjärjestykseen, neuvottelee yhteishankkeista ja pyytää lausunnot maakuntaliitoilta. Lääninhallitus tekee esityksensä valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan opetusministeriön pyytämään määräpäivään mennessä (yleensä kesäkuun loppuun mennessä). Opetusministeriön vahvistama rahoitussuunnitelma valmistuu syys marraskuussa ja on nähtävillä opetusministeriön Internet-sivuilla perustamishankkeet. 9

10 LUKU 3. Rahoitussuunnitelma Hankkeen laajuus, kustannustiedot ja aikataulu Hankkeen laajuus tulee esittää hyötyneliömetreinä (hym²) erikseen uusista ja peruskorjattavista tiloista. Jos hanke on vaiheistettu, tiedot esitetään vaiheittain. Vaiheistamisen tulee perustua hankkeen tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen. Hankkeen vaiheistaminen ei tarkoita koulutuksen järjestäjän suunnitelmassa eri kalenterivuosille tehtyjä määrärahavarauksia, vaan selkeästi omina kokonaisuuksina toteutettavia hankkeen osia. Hankkeen yksi vaihe voi ajoittua useammalle vuodelle, ja eri vaiheet voivat toteutua osittain samanaikaisesti. Uudis- ja lisärakentamisen valtionosuuteen oikeuttavat rakennuskustannukset määräytyvät opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhintojen perusteella. Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuuteen oikeuttavat varustamiskustannukset uudis- ja lisärakennushankkeissa määräytyvät yksikköhinnalle vahvistetun varustamisesta johtuvan korotuksen perusteella. Taiteen perusopetuksen osalta varustamisen kustannukset tulee arvioida tarpeellisen irtaimen omaisuuden hankinnan laajuuden perusteella. Myös erityisopetuksen vaikeavammaisia oppilaita varten tarvittavan erityisvarustuksen kustannukset tulee arvioida tarpeellisen hankinnan laajuuden perusteella. Vaikka uudis- ja lisärakennushankkeiden valtionosuuden peruste määräytyy yksikköhinnan perusteella, tulee kunnan laatia myös näiden tilojen osalta kustannusarviot yleisesti käytössä olevalla laskentamenetelmällä. Peruskorjaustöiden rakennuskustannukset tulee arvioida mahdollisimman tarkasti, mielellään yleisesti hyväksyttyä laskentamenetelmää käyttäen (esim. tavoitehintalaskelma tai rakennusosa-arvio). Peruskorjaustöihin liittyvät hankintakustannukset tulee arvioida tarpeellisen irtaimen omaisuuden hankinnan perusteella. Kustannustiedot tulee esittää erikseen uusista ja peruskorjattavista tiloista niin rakentamisen kuin irtaimen omaisuuden hankinnan osalta. Valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan jo sisältyvien hankkeiden kustannukset tulee tarkistaa suunnitteluvaiheen perusteella. Kunnallisen koulutuksen järjestäjän valtionosuushankkeen kustannusarvio esitetään ilman arvonlisäveroa, mutta yksityisen pääsääntöisesti arvonlisäverollisena. Mikäli yksityinen valtionosuuden saaja voi vähentää hankkeeseen sisältyvän arvonlisäveron liiketoiminnan arvonlisäverosta tai on saanut veroviranomaiselta vapautuksen ko. verosta, arvonlisäveroa ei sisällytetä valtionosuuden perusteeseen. Asiakirjoista tulee selkeästi ilmetä, sisältyykö kustannuksiin arvonlisävero vai ei. Mahdollisesta arvonlisäveron vähennysoikeudesta on tehtävä selvitys. Hankkeen aloitus- ja valmistumisajankohdat esitetään kuukauden tarkkuudella. Mikäli hanke on vaiheistettu, tiedot esitetään vaiheittain. 10

11 3.2.2 Perustelut hankkeelle Rahoitussuunnitelmaehdotukseen tulee sisältyä perustelut hankkeen tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä. Peruskorjattavista tiloista selvitetään laajuus, rakennusvuosi ja peruskorjausvuodet. Mikäli tilat on toteutettu useassa vaiheessa tai tilat sijaitsevat useassa eri rakennuksessa, tehdään selvitys vaiheittain ja/tai rakennuksittain. Lisäksi annetaan selvitys kunnossapidon keskimääräisistä vuosikustannuksista viimeksi kuluneen viiden (5) vuoden ajalta. Ehdotukseen tulee liittää vähintään kuntoarvioon perustuva selvitys olemassa olevien tilojen kunnosta. Kuntoarvio = kuntotarkastus = aistinvarainen, rakenteita rikkomaton Kuntotutkimus = kuntoselvitys = rakenteita rikkova, toimenpide-ehdotukset sisältävä LUKU 3. Rahoitussuunnitelma Perus- ja esiopetus sekä lukiokoulutus Rahoitussuunnitelmaehdotuksen tulee perustua kunnan kouluverkkosuunnitelmaan. Rahoitussuunnitelmaehdotuksessa selostetaan pääpiirteittäin kunnan kouluverkkosuunnitelma tai liitetään se rahoitussuunnitelmaehdotukseen. Rahoitussuunnitelmaehdotuksessa ilmoitetaan hankkeen mitoitusperuste, jonka tulee perustua kunnan kouluverkkosuunnitelmaan. Kouluverkkosuunnittelun perustana ovat - kuntakohtainen opetussuunnitelma - kunnan arvot, strategiat ja toimintasuunnitelma - olemassa oleva kouluverkko - arvioitu väestökehitys. Ohessa otteita kirjasta Terveellinen ja turvallinen koulurakennus, Kaisa Nuikkinen, Opetushallitus Kouluverkolle asetetaan tavoitteet, joita voivat olla esimerkiksi - koulumatkojen enimmäispituus erikseen eri-ikäisille lapsille määriteltynä - koulujen maksimi- ja minimioppilaspaikat eri koulutasoilla - perusopetuksen yhtenäisyyden vahvistaminen tai hallinnollisesti yhtenäisten peruskoulujen muodostaminen - lähikouluperiaatteen toteuttaminen - erityisopetuksen järjestämisperiaatteet - oppilashuollon järjestämisperiaatteet - alku- ja esiopetuksen yhdistäminen - muu yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa - asukkaiden harrastus- ja kulttuuritoiminnan lisääminen - yhteistyö kaupallisten palvelujen ja yrityselämän kanssa - alueiden elinvoimaisuuden tukeminen - palvelujen oikeudenmukainen jakaantuminen - yhtenäiset mitoitusperiaatteet jne. 11

12 LUKU 3. Rahoitussuunnitelma Kouluverkkosuunnittelussa on tarkoituksenmukaista ottaa kantaa myös kuntien ja oppilaitosten väliseen sekä seudulliseen yhteistyöhön, virtuaalisiin palveluihin ja mahdollisiin liikuteltaviin yksiköihin. Erityisesti tulee selvittää pienten lukioiden toiminta sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö. Taiteen perusopetus Rahoitussuunnitelmaehdotukseen liitetään selvitys valtionosuuden perusteeksi vahvistetusta opetustuntien määrästä Yhteishanke Yhteishankkeella tarkoitetaan useamman toiminnon yhteistä perustamishanketta. Hanke on perustamishanke, jos toiminnallisen kokonaisuuden muodostaman hankkeen kokonaiskustannukset täyttävät perustamishankkeen ehdot, vaikka eri toimintojen osuudet eivät niitä täyttäisi. Yhteishanke voi olla esimerkiksi eri koulutusmuotojen, koulu- ja kirjastotoimen tai koulu- ja liikuntatoimen tai kaikkien edellä mainittujen yhteinen hanke. Yhteishanke voi muodostua myös useamman toiminnan järjestäjän yhteisestä hankkeesta. Jokainen toiminnan järjestäjä tekee hankkeen omasta osuudestaan rahoitussuunnitelmaehdotuksen. Mikäli hankkeeseen liittyy toiminnan järjestäjän useampaa eri toimintaa, tehdään rahoitussuunnitelmaehdotukset toiminnoittain. Jokaisessa erillisessä rahoitussuunnitelmaehdotuksessa ilmoitetaan kyseessä olevan toiminnon osuus hankkeen hyötyalasta sekä rakennuskustannuksista että irtaimen omaisuuden hankintakustannuksista. Lisäksi kustannukset on esitettävä toimijoittain sekä hankkeen kokonaiskustannukset. Maininta yhteishankkeesta tulee olla jokaisessa rahoitussuunnitelmaehdotuksessa. Useammassa vaiheessa toteutettavan hankkeen osalta on ilmoitettava eri vaiheissa toteutettavat yhteishankkeen osat, jotta samaan vaiheeseen sisältyvät osat voidaan valtionhallinnossa käsitellä samana vuonna. 12

13 4. HANKESUUNNITELMA 4.1 Yleistä L 635/ Hankkeen päästyä valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan on koulutuksen järjestäjän laadittava hankkeestaan hankesuunnitelma. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä olla yhteydessä lääninhallitukseen. Hankesuunnitelma toimitetaan lääninhallitukselle 2 kappaleena noin 2 vuotta ennen valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan merkittyä aloitusajankohtaa. LUKU 4. Hankesuunnitelma Vaiheistetusta hankkeesta tehdään yksi, kaikki vaiheet sisältävä hankesuunnitelma, jossa eri vaiheet on eroteltu siten, että valtionosuuden peruste voidaan vahvistaa vaiheittain. Lääninhallitus vahvistaa hankesuunnitelman pohjalta hankkeen valtionosuuden perusteena käytettävän laajuuden, mikäli hanke on tarpeellinen ja hankkeen rahoittamiseen on valtiontaloudelliset edellytykset. Hankkeen rahoittamiseen katsotaan olevan valtiontaloudelliset edellytykset, kun hanke sisältyy perustamishankkeiden valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan ja valtion talousarviossa on varattu valtuus tulevien vuosien hankkeiden laajuuksien vahvistamista varten. Uusien tilojen osalta vahvistetaan hankkeen kokonaislaajuus hyötyneliöinä (hym²) ja irtaimen omaisuuden hankintakustannukset, mikäli varustamisen osalta ei ole vahvistettu yksikköhinnan korotusta (eritysopetuksen lisävarustus ja taiteen perusopetus). Peruskorjaushankkeen osalta vahvistetaan hankkeen kokonaishyötyala sekä valtionosuuden perusteena käytettävät kustannukset erikseen rakentamisen ja irtaimen omaisuuden hankinnan osalta. Irtaimen omaisuuden hankinta = varustaminen = kalusto- ja opetusvälinehankinta Hankkeen laajuuden vahvistamista haetaan perustamishankelomakkeella Hankesuunnitelma, jonka yhteyteen liitetään hankesuunnitelma ja koulutuksen järjestäjän päätös sen hyväksymisestä. (Arkistoinnin helpottamiseksi hankesuunnitelma-asiakirjojen tulee olla ilman seläkkeitä.) 4.2 Hankesuunnitelman sisältö Kansilehti - koulutuksen järjestäjän nimi - oppilaitoksen nimi - hankkeen nimi - hankesuunnitelman päiväys Sisällysluettelo Liiteluettelo 13

14 4.2.1 Oppilaitos ja koulutuksen järjestäjä LUKU 4. Hankesuunnitelma Oppilaitoksen nimi ja yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä ja yhteystiedot Hankesuunnitelman laatija ja yhdyshenkilö Hankesuunnitelman laatija yhteystietoineen Koulutuksen järjestäjän hankesuunnitelmasta vastaava yhdyshenkilö yhteystietoineen Rakennuspaikka Käyntiosoite Kiinteistön ja rakennuspaikan omistus ja / tai hallinta Kaavoitustilanne Kokonaisrakennusoikeus, käytetty / käyttämättä Hankkeen perustiedot Esitetään lyhyt sanallinen kuvaus hankkeesta. Esitetään hankkeen laajuus (hym², brm², m³) sekä kustannus- ja aikataulutiedot vaiheittain ja toiminnoittain. Rakennuskustannukset ja irtaimen omaisuuden hankintakustannukset esitetään erikseen. Molemmat kustannukset esitetään samassa hintatasossa. Kustannusten hintatasosta on esitettävä esim. kk/v ja/tai indeksin pisteluku. (Rakennuskustannukset, rakennuskustannusindeksi ja varustaminen, tukkuhintaindeksin alaindeksi investointitavarat.) Hankkeen / vaiheen suunnitellut aloitus- ja valmistumisajankohdat esitetään kuukauden tarkkuudella. 14

15 Esimerkki vaiheistetun yhteishankkeen tietojen esittämisestä: Hankkeen aikataulu, laajuus ja kustannukset Hintataso kk/v, indeksin pisteluku, Alv 22 % Vaihe ja aikataulu 1-vaihe kk/v kk/v 2-vaihe kk/v kk/v Toiminnan järjestäjä Koulu Kirjasto Liikunta Muu Yhteensä Koulu Kirjasto Liikunta Muu Yhteensä Laajuus hym ² Rakennuskustannukset/ Kalusto- ja opetusväline hankintakustannukset/ Kustannukset yhteensä/ LUKU 4. Hankesuunnitelma 3-vaihe kk/v kk/v Koulu Kirjasto Liikunta Muu Yhteensä Koko hanke yhteensä Mikäli hankkeeseen sisältyy eri koulutusmuotojen tiloja, nämä osuudet eritellään vastaavasti. hym²= hyötyala Valtionosuusjärjestelmässä lasketaan hyötyalaksi ainoastaan opetusministeriön kalleusluokkapäätöksessä 161/1999 määritellyt tilat. Hyötyaloihin eivät kuulu liikenne- ja tekniset tilat, sillä toimitilojen yksikköhinnat sisältävät em. tilojen kustannukset Rahoitus Hankesuunnitelmaan liitetään selvitys hankkeen sisältymisestä koulutuksen järjestäjän taloussuunnitelmaan. Mikäli kyseessä on usean kunnan yhteinen hanke, selvitetään kunkin kunnan osuus hankkeesta. 15

16 LUKU 4. Hankesuunnitelma Perustelut hankkeelle Hankkeen tarpeellisuus ja laajuus tulee perustella yksityiskohtaisesti, jotta hankkeen vahvistettava laajuus voidaan määrittää Selostus nykytilanteesta Selostetaan olemassa olevien tilojen laajuus, rakennusvuosi, peruskorjausvuodet, tekninen kunto ja toiminnalliset puutteet. Mukaan liitetään kuntotutkimus. Kuntoarvio = kuntotarkastus = aistinvarainen, rakenteita rikkomaton Kuntotutkimus = kuntoselvitys = rakenteita rikkova, toimenpide-ehdotukset sisältävä Oppilaitoksen toiminnan tavoitteet Selostetaan oppilaitoksen nykyinen toiminta ja tulevaisuuden tavoitteet Tavoitteet fyysiselle ympäristölle - pedagogiset tavoitteet - toiminnallisuus (myös muut käyttäjät) - terveellisyys ja turvallisuus - liikkumis- ja toimimisesteettömyys - esteettisyys ja viihtyisyys - joustavuus ja monikäyttöisyys - tilojen tehokkuus (brm²/hym², rm³/brm²) - tontti, pihajärjestelyt - tekniset järjestelmät - elinkaarikustannukset - ym. Elinkaarikustannukset muodostuvat rakennuksen elinkaaren kuluessa toteutuvista hankinta-, huolto- ja kunnossapitokustannuksista Vaihtoehtoiset ratkaisut Vaihtoehtoiset ratkaisut on selvitettävä ja erityisesti yhteistyömahdollisuuksia on kartoitettava, ennen kuin päätetään hankkeen toteuttamistavasta. Vaihtoehdoista laaditaan kannattavuusvertailu, ja valittu ratkaisu perustellaan hankesuunnitelmassa. Rakennushanke voidaan esimerkiksi korvata ostamalla tai vuokraamalla olemassa olevia tiloja taikka järjestelemällä toiminta uudelleen olemassa olevissa tiloissa Seuraukset, jos hanke ei toteudu Selvitetään, mikä vaikutus koulutuksen järjestämiseen olisi sillä, että hanke jäisi kokonaan toteuttamatta tai hankkeen toteutus viivästyisi. 16

17 4.2.7 Mitoitusperuste Perus- ja esiopetus sekä lukiokoulutus Yksittäisen hankkeen tulee perustua kunnan kouluverkon kehittämissuunnitelmaan. Kouluverkon kehittämissuunnitelman tulee olla hankesuunnitelman liitteenä. Perus- ja esiopetusta sekä lukiokoulutusta koskevan hankkeen tarpeellisuudesta esitetään seuraavat tiedot: Oppilasennuste Tilastot oppilasmääristä esitetään vuosiluokittain 2:lta viimeksi kuluneelta lukuvuodelta ja tuleva kehitys vähintään 13 seuraavalta lukuvuodelta. Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilasmäärät esitetään erikseen. Myöhempien vuosien osalta kehitys voidaan esittää viiden vuoden välein. Hankesuunnitelmaan liitetään koko kunnan oppilasennuste ja hanketta koskeva oppilasennuste. LUKU 4. Hankesuunnitelma Yleensä hanke mitoitetaan ennustejakson oppilasmäärien keskiarvon perusteella. Jos oppilasmäärä on koko ennustejakson osalta laskeva tai nouseva, mitoitusperusteeksi on syytä ottaa ennustejakson viimeisimpien vuosien ennuste. Mikäli kysymyksessä on kahden tai useamman kunnan yhteinen peruskoulu, oppilasmäärät esitetään kunkin kunnan osalta erikseen. Lukiokoulutuksen osalta oman kunnan ja muista kunnista tulevien oppilaiden määrät esitetään erikseen. Hankkeelle valittu mitoitusperuste ilmoitetaan selkeästi ja perustellaan. Tilamitoituksen tulee perustua valittuun mitoitusperusteeseen. Oppilasennusteet voidaan esittää hankesuunnitelmalomakkeilla Oppilasennustekunta ja Oppilasennustehanke. Opetusryhmät ja viikkotuntikertymät Perusopetuksen vuosiluokkien 1 6, esiopetuksen ja luokkamuotoisen erityisopetuksen opetustilojen mitoitus perustuu kotiluokkaperiaatteeseen, joten näiden osalta ilmoitetaan opetusryhmien määrä ja ryhmäkoot. Perusopetuksen vuosiluokkien 7 9 ja lukiokoulutuksen osalta valinnaisaine- tai kurssitarjonta vaikuttaa ratkaisevasti opetustilojen tarpeeseen. Tilantarpeen määrittämistä varten selvitetään eri oppiaineiden viikkotuntikertymät ja opetusryhmien koot. Mitoitusoppilasmäärän mukaisen kokonaisviikkotuntikertymän tulee perustua kunnan hyväksymään oppilaskohtaiseen tuntikehykseen. Valtionosuuden perusteeseen hyväksytään perusopetuksen vuosiluokkien 7 9 osalta enintään 1,5 tuntia/oppilas + 35 tuntia/ikäluokka ja lukiokoulutuksen osalta enintään 136 tuntia + 70 oppilaan ylittävältä osalta 1,05 tuntia/oppilas. 17

18 LUKU 4. Hankesuunnitelma Opetustilojen normaalikuormitus on tuntia viikossa. Yleensä peruskouluissa tilojen viikkotuntikuormitus on 27 tuntia lyhyemmän työpäivän ja kuljetuksista aiheutuvien järjestelyjen johdosta. Isojen kaupunkien perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa tilojen viikkotuntikuormitus on vähintään 30 tuntia. Lukiokoulutuksen mitoitus perustuu lukion suorittamiseen kolmessa vuodessa. (Neljäs vuosi ei lisää oppilaan kokonaistuntimäärää.) Perusopetuksen vuosiluokkien 1 6 sekä luokkamuotoisen erityisopetuksen aineopetustiloja vaativat tunnit esitetään, mikäli niillä on vaikutusta aineopetustilojen mitoitukseen. Viikkotunnit ja ryhmäkoot voidaan esittää hankesuunnitelmalomakkeella Selvitys viikkotunneista ja opetusryhmien koosta. Henkilöstö Mitoitusoppilasmäärän mukaisen toiminnan vaatimat henkilöstömäärät eritellään seuraavasti: opettajat, avustajat, oppilashuoltohenkilöstö, keittiöhenkilökunta, kiinteistön hoitoja huoltohenkilökunta jne Taiteen perusopetus Taiteen perusopetus tulisi ensisijaisesti järjestää muiden oppilaitosten tiloissa. Valtionosuutta myönnetään lähinnä niiden oppilaitosten hankkeille, joille on vahvistettu käyttökustannusten valtionosuuden perusteena käytettävä opetustuntien määrä, jos omat tilat ovat toiminnan kannalta tarpeelliset. Opiskelija- ja opetustuntimäärät Tilamitoitus perustuu enintään valtionosuuden perusteeksi vahvistettuun opetustuntien määrään. Tilastot opiskelijamääristä ja opetustuntien määristä esitetään vähintään kahdelta viimeksi kuluneelta työvuodelta ja perusteltu esitys tulevasta kehityksestä. Mikäli kehitysennuste poikkeaa huomattavasti tapahtuneesta kehityksestä, ennuste perustellaan ja esitetään sitä tukevia muita selvityksiä. Työvuosittainen opetustuntimäärä muutetaan keskimääräiseksi viikkotuntimääräksi, joka jaetaan erikokoisissa ryhmissä ja erityyppisissä tiloissa tapahtuvaksi opetukseksi. Opetustunnit ja opiskelijaryhmät voidaan esittää hankesuunnitelmalomakkeella Opetustunnit ja opiskelijaryhmät Tilantarveselvitys ja tilaohjelma Tilantarveselvitys tulee tehdä mitoitusoppilasmäärän perusteella. Tilantarveselvitys voidaan tehdä hankesuunnitelmalomakkeella Tilaohjelma, jossa esitetään teoreettinen tilantarve, nykyiset tilat, korjattavat tilat, ei-korjattavat tilat ja uudet rakennettavat tilat. Lisäksi ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän itse kustantamat tilat sekä muiden toimijoiden käyttöön tulevat tilat. Mikäli olemassa olevat tilat sijaitsevat useassa eri rakennuksessa tai tilat toteutetaan vaiheittain, esitetään teoreettinen tilantarve koko hankkeelle ja jokaisesta rakennuksesta / vaiheesta tehdään oma tilaohjelma sekä yhteenveto kokonaisuudesta. 18

19 Peruskorjaushankkeen huonekohtainen tilaohjelma voidaan laatia hankesuunnitelmalomakkeella Huonetilaohjelma ja siirtää sen tiedot Tilaohjelma -lomakkeelle. Taiteen perusopetuksen tilantarveselvitys ja tilaohjelma voidaan tehdä hankesuunnitelmalomakkeella Taiteen perusopetuksen tilaohjelma. Mikäli hankkeen toteuduttua luovutaan oppilaitoksen nykyisistä tiloista joko kokonaan tai osittain, annetaan selvitys tilojen käytöstä luopumisen syistä, tilojen määrästä, kunnosta ja soveltuvuudesta oppilaitoksen toimintaan. Mikäli oppilaitoksella on käytössään vuokratiloja, annetaan selvitys näiden tilojen määrästä, kunnosta, soveltuvuudesta ja käyttömahdollisuudesta sekä kerrotaan, onko kyseisen hankkeen toteuduttua tarkoitus luopua niistä. LUKU 4. Hankesuunnitelma Hankkeen rakennussuunnitelmat Hankesuunnitelmavaiheessa uudis- ja lisärakennushankkeista suunnitelmia ei tarvita, mutta luonnossuunnitelmat on hyvä toimittaa lääninhallitukselle viimeistään valtionosuushakemuksen yhteydessä. Muutos- ja peruskorjaushankkeen tarpeellisuuden perustelemiseksi ja kustannusarvion oikeellisuuden ja kohtuullisuuden arvioimiseksi sekä hankkeen toiminnallisuuden tarkistamiseksi liitetään hankesuunnitelmaan muutos- ja peruskorjaushankkeissa L2- tasoiset (arkkitehti-)suunnitelmat, sisältäen asemapiirustuksen 1:500, pohjapiirustukset, leikkaukset ja julkisivut 1:100 sekä selvitys tehtävistä töistä esim. rakennustapaselostus (myös LVISA-työt). Jos hanke on vaiheistettu, tulee vaiheiden rajat esittää piirustuksissa selkeästi, kuten myös lisärakennuksen ja peruskorjauksen raja. Vaiheistetun hankkeen selostus tehtävistä töistä tulee myös tehdä vaiheittain. Piirustuksissa tulee esittää purettavat rakenteet, vanhat rakenteet ja uudet rakenteet selkeästi. Myös tilojen pinta-alat tulee esittää piirustuksissa, ja niiden tulee vastata huonetilaohjelman ja kustannusarvion pinta-aloja. Myös tilojen uudet ja entiset käyttötarkoitukset ja kiinteä kalustus tulee esittää, samoin tilojen korkeusasemat. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikkumis- ja toimimisesteettömyys. Mikäli irtokalusteet merkitään piirustuksiin, esitetään ne katkoviivoilla. Asemapiirustuksessa tulee esittää kaikki hankkeeseen liittyvät pihatyöt, liikennejärjestelyt sekä pihan kiinteät kalusteet ja varusteet Irtaimen omaisuuden hankinta Irtaimen omaisuuden hankinta = varustaminen sisältää irtokalusteet, opetusvälineet ja -laitteet (ei sisällä oppimateriaalihankintoja) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta: irtaimen omaisuuden hankinta Opetusministeriön päätös opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista: varustaminen 19

20 LUKU 4. Hankesuunnitelma Perus- ja esiopetuksen sekä lukiokoulutuksen uusien tilojen varustamiselle vahvistetaan vuosittain yksikköhinnan (euromääräinen) korotus, joten varustamista näiden tilojen osalta ei tarvitse erikseen perustella. Yksikköhinnan korotus varustamisen osalta ei sisällä vaikeavammaisten erityisopetuksessa tarvittavia erityisvarusteita, joten tämä varustamisen osuus on esitettävä erikseen perusteluineen. Taiteen perusopetuksen osalta ei ole vahvistettu yksikköhinnan korotusta varustamisen osalta, joten näiden tilojen varustaminen on esitettävä erikseen perusteluineen. Peruskorjaustoimenpiteisiin liittyvästä irtaimen omaisuuden hankinnasta on esitettävä perusteltu hankintaluettelo kustannuksineen Hankkeen kustannukset Rakennuskustannukset Uusien tilojen osalta valtionosuuden peruste määräytyy valtionosuuden myöntövuodelle vahvistetun yksikköhinnan perusteella. Koulutuksen järjestäjän on kuitenkin laadittava kustannusarvio myös näiden tilojen osalta luotettavaa rakennuskustannusten laskentamenetelmää käyttäen. Hankesuunnitelmassa esitetään tilojen kustannusarvio sekä yksikköhinnoilla laskettu arvio valtionosuuden perusteesta. Peruskorjaushankkeiden osalta hankesuunnitelmaan tulee sisällyttää tehtäviä töitä vastaava kustannusarvio. Kustannusarvio tulee esittää sellaisessa laajuudessa, että sen perusteella pystytään arvioimaan, vastaako se esitettyjä tehtäviä töitä ja onko se tehtäviin töihin nähden kohtuullinen. Pelkkä kustannusarvion yhteenveto ei ole riittävä. Kustannusarvio on hyvä tehdä jotain yleisesti hyväksyttyä laskentamenetelmää käyttäen (esim. tavoitehintalaskelma tai rakennusosa-arvio). Kustannusarviossa on mainittava, minkä ajankohdan hintatasossa se on (rakennuskustannusindeksin pisteluku tai kk/v). Kustannusten nousua arvioituun toteutusajankohtaan ei tule ennakoida. Kustannusarviosta tulee selkeästi käydä ilmi, sisältyykö arvonlisävero kustannuksiin vai ei Irtaimen omaisuuden hankintakustannukset Uusien perus- ja esiopetuksen sekä lukiokoulutuksen tilojen osalta voidaan irtaimen omaisuuden hankintakustannukset arvioida varustamisesta johtuvan yksikköhinnan korotuksen perusteella. Kun irtaimen omaisuuden hankinnasta tulee laatia hankintaohjelma, siihen tulee liittää kustannusarvio sellaisessa laajuudessa, että kustannusten kohtuullisuus irtaimen omaisuuden hankinnan laajuuteen nähden on arvioitavissa. Kustannusarviossa on mainittava, minkä ajankohdan hintatasossa se on (tukkuhintaindeksin alaindeksin investointitavarat pisteluku tai kk/v). Kustannusten nousua arvioituun toteutusajankohtaan ei tule ennakoida. Kustannusarviosta tulee selkeästi käydä ilmi, sisältyykö arvonlisävero kustannuksiin vai ei. 20

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kirjastoautohanke 13.6.2014 Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 16.6.2014 1 Perustamishankkeiden erillinen valtionavustusjärjestelmä? Vaihtoehdot: 1. Avustukset siirretään valtionosuuspohjiin

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

2000 alusta miljoonan markan. HE 79/1999 vp. Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon

2000 alusta miljoonan markan. HE 79/1999 vp. Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon HE 79/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2011 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 1511/2011 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Asia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1410/2014 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1.1.2010 (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) Yleiset kirjastot:

Lisätiedot

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen 1.9.2012 Aija Rinkinen Opetusneuvos Opetushallitus Yleissivistävän koulutuksen kehittäminennen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

OKM:n katsaus oppilaitosrakentamiseen ja -kiinteistöihin. Rakennusneuvos Ritva Kivi 6.4.2011 ritva.kivi@minedu.fi

OKM:n katsaus oppilaitosrakentamiseen ja -kiinteistöihin. Rakennusneuvos Ritva Kivi 6.4.2011 ritva.kivi@minedu.fi OKM:n katsaus oppilaitosrakentamiseen ja -kiinteistöihin Rakennusneuvos Ritva Kivi 6.4.2011 ritva.kivi@minedu.fi Oppilaitosten toimitiloja koskevat tehtävät opetus- ja kulttuuriministeriössä Oppilaitosrakentamisen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2009 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos Kansalaisopisto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Koulutuslautakunta 56 23.09.2015 Koulutuslautakunta 64 14.10.2015 Hallintosäännön delegointi, koulutuslautakunta, lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet 561/00.01.01/2015 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2008 Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 Faksi 00530 HELSINKI 040 348 7766 Taiteenala

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu?

Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opintokeskuspäivä Kulttuuritalo Vapaan sivistystyön lakimuutokset astuvat voimaan - mikä muuttuu? Opetusneuvos Kirsi Lähde 18.11.2015 LAKI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ (632/1998) OPINTOKESKUKSIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään

Lisätiedot

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kansaneläkelain (568/2007) 105, ja muutetaan 6, 10 ja 11, 12 :n 1 momentti, 15 :n 4 momentti, 22 :n 3 ja 4 momentti, 23, 33 :n

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Turvallinen koulupäivä Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus 1 9 VUOSILUOKAT N. 50 000 lasta N. 300 000 lasta Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o Laki. maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1387 1396 SISÄLLYS N:o Sivu 1387 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 3805 1388 Laki arvonimistä suoritettavasta

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus 2010 perusopetuksen näkökulmasta

Valtionosuusuudistus 2010 perusopetuksen näkökulmasta Valtionosuusuudistus 2010 perusopetuksen näkökulmasta Laki kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 ja asetus 1732/2009 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 ja asetus 1766/2009

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 12.04.2012 Sivu 1 / 1 922/02.08.00/2012 89 Avustusta saavan palveluntuottajan valinta Veräjäpellon koulun läheisyydessä toimivassa erillisyksikössä toteutettavaan lakisääteiseen perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 54 09.05.2011 Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä 1395/00.00.09/2010 KV 89 Valtuusto 27.9.2010 Yhteisen Sipoomme

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille

Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Tarkennuksia toimitettaville tiedoille Laskennalliseen perusteen laskeminen talous- ja toimintatilastosta (peruspalvelujen vos) Valtionosuuksien perustana käytettävät perushinnat saadaan kustannustenjaon

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Sivu 1/6 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 144/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Oppilaitostyyppi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot