LAPSEN OIKEUDET JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSEN OIKEUDET JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 LAPSEN OIKEUDET JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Lapsivaikutusten arvioinnilla parempaa toimintaa ja päätöksentekoa Mikkeli

2 SISÄLLÖT Keskeisiä aihealueita 1) Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 2) Lapsivaikutusten arviointi: mitä ja miksi? 3) Lapsen oikeudet 4) Päätöksenteko ja arviointiprosessi 5) Esimerkkejä lapsivaikutusten arvioinneista 2

3 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

4 Muutos kohti lapsi- ja perhelähtöisiä, yhteensovitettuja, oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita 4

5 LAPE-OHJELMAA OHJAAVAT PERIAATTEET Lapsen oikeudet ja lapsen etu Lasten, nuorten ja perheiden omien voimavarojen vahvistaminen Lapsi- ja perhelähtöisyys Perheiden monimuotoisuus Toimintakulttuurin muutos: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa tavoitellaan lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria sekä nykyistä lapsi- ja perhelähtöisempää palvelukokonaisuutta. 5

6 LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mitä ja miksi

7 Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lasten hyvinvointiin ja oikeuksiin vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena. Lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu (YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artikla). Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten etujen selvittämiseen. Lapsivaikutusten arviointi on myös väline lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, sillä lasten ja nuorten kuuleminen on tärkeä osa lapsivaikutusten arviointia.

8 MITEN PÄÄTÖS VOITAISIIN TEHDÄ LASTEN KANNALTA PARHAALLA TAVALLA? Lapsivaikutusten arvioinnilla selvitetään, miten päätös/toiminta voitaisiin toteuttaa lasten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) ja siinä turvatut oikeudet muodostavat perustan arvioinnille. Arvioinnissa huomioitava myös muu lainsäädäntö. Esim. perusopetusta arvioitaessa perusopetusta koskeva lainsäädäntö. 8

9 MIKSI LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA? 1/5 Lapsivaikutusten arvioinnilla selvitetään, miten päätös voidaan toteuttaa lasten edun (lasten paras, lasten intressit) kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lasten hyvinvointiin ja oikeuksiin vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena = Hyödyt ja haitat Taustalla perus- ja ihmisoikeudet, erityisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimus Lapsivaikutusten arviointi tuo päätöksentekoon myös läpinäkyvyyttä, LAVAa ei saa käyttää väärin ts. se tulee ottaa vakavasti. 9

10 MIKSI LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA? 2/5 Tuo tietoa lapsia koskevan / lapsiin vaikuttavan päätöksenteon perustaksi. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset (hallintolain 31 ). Tuo tietoa lapsia koskevan / lapsiin vaikuttavan toiminnan kehittämisen perustaksi Esim. perusopetuslain 21 : Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. 10

11 MIKSI LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA? 3/5 Mahdollistaa lasten edun ensisijaisuuden huomioon ottamisen lapsiin vaikuttavissa päätöksissä (LOS:n 3 artikla lapsen edun ensisijaisuudesta). Tuo näkyväksi erilaisessa tilanteessa olevien lasten ja nuorten tarpeet (syrjimättömyys, eriarvoisuuden vähentäminen ja oikeudenmukaisuus, LOS:n 2 artikla). Tuo esiin vaikutukset lasten hyvinvointiin ja kehitykseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (lapsen oikeus kehittymiseen, LOS:n 6 artikla). 11

12 MIKSI LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA? 4/5 Tuo lasten ja nuorten kokemusasiantuntijuuden käyttöön (lapsen oikeus tulla kuulluksi ja lapsen näkemysten kunnioittaminen, LOS:n 12 artikla) Arvioinnilla saadaan suosituksia päätöksentekoa / toiminnan kehittämistä varten ja siten parempia päätöksiä ja toimintaa. Lasten hyvinvoinnin kannalta hyvät päätökset ovat myös taloudellisesti kestävämpiä (vaikuttavuus, tehokkuus ja kestävyys). Hyvinvoinnin ja terveyden perusta rakentuu lapsuudessa. 12

13 MIKSI LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA? 5/5 Vaikutusten arviointi lisää päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen läpinäkyvyyttä ja moniarvoisuutta. Selkeyttää ja jäsentää valmistelua ja päätöksentekoa. 13

14 LAPSEN OIKEUDET

15 JULKISEN VALLAN EDISTETTÄVÄ PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMISTA Julkisen vallan (valtion, kunnan ja maakunnan) on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen (perustuslain 22 ). Perus- ja ihmisoikeuksina turvataan yksilön kannalta tärkeimmät oikeudet. Lasten ihmisoikeuksien kannalta keskeinen oikeuslähde on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. 15

16 LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS LASTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISE VÄLINEENÄ Lapsen oikeuksien sopimus on väline lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kehityksen turvaamiseksi. Lapsen oikeuksien sopimus on oikeudellisesti velvoittava. Se on ollut Suomessa lakina voimassa vuodesta 1991 lähtien. Lasten oikeudet eivät toteudu itsestään, vaan niitä pitää toteuttaa joka päivä. 16

17 LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSESSA TURVATTUJEN OIKEUKSIEN RYHMITTELY Lapsen määritelmä: Lapset alle 18-vuotiaita Sopimuksen yleiset periaatteet Kansalaisoikeudet ja perusvapaudet Perheympäristö ja sijaishuolto Terveydenhuolto ja sosiaaliturva Koulutus, vapaa-aika ja kulttuuritoiminta Erityiset turvaamistoimenpiteet 1

18 LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN YLEISPERIAATTEET Syrjimättömyys (2 artikla) Lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (6 artikla) Lapsen näkemysten kunnioittaminen (lapsen oikeus tulla kuulluksi 12 artikla) Lapsen edun ensisijaisuus (3 artikla) 18

19 LAPSEN OIKEUS SYRJIMÄTTÖMYYTEEN Lapsen oikeudet tulee taata kaikille lapsille. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien perusteella. Syrjintäkielto ei ole vain passiivinen velvollisuus, joka kieltää kaikenlaisen syrjinnän, vaan se edellyttää aktiivisia toimenpiteitä eriarvoisuuden korjaamiseksi. Tarvittaessa positiivinen erityiskohtelu yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi 19

20 LAPSEN OIKEUS KEHITTYMISEEN Kehittyminen kokonaisvaltainen käsite, johon kuuluvat kaikki lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut oikeudet. Kyse ei ole vain lapsen kehityksen varmistamisesta kohti aikuisuutta vaan myös parhaiden mahdollisten olosuhteiden järjestämisestä lapsen nykyistä elämää varten. Kehittyminen tulee käsittää laajassa merkityksessä käsittäen niin fyysisen, henkisen kuin sosiaalisen kehityksen. 20

21 LAPSEN NÄKEMYSTEN KUNNIOITTAMINEN LAPSEN OIKEUS TULLA KUULLUKSI =share&app=desktop Luo luottamusta - suojele lasta opas ja verkkokoulutus 21

22 LAPSEN NÄKEMYSTEN KUNNIOITTAMINEN LAPSEN OIKEUS TULLA KUULLUKSI Lapsen on saatava vapaasti ilmaista näkemyksensä. Näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Lapsen etu ja lapsen oikeus tulla kuulluksi täydentävät toisiaan. Lapsen näkemykset tulee kuulla ja ottaa huomioon kaikissa häntä koskevissa asioissa, myös lapsen edun arvioinnissa. 22

23 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS Lapsen ja nuoren osallisuus, oikeus tulla kuulluksi ja oikeus vaikuttaa Osallisuus kunnan/maakunnan asukkaana Osallisuus kasvu- ja kehitysympäristön jäsenenä esim. varhaiskasvatuksessa, koulussa, oppilaitoksessa, harrastuksissa tai sijaishuoltopaikassa Osallisuus palvelun käyttäjänä tai asiakkaana, esim. sote-palveluissa tai vapaa-ajan palveluissa 23

24 LAPSEN OIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista. Komitea on mm. kehottanut Suomea tehostamaan pyrkimyksiään varmistaa, että lapsen edun periaate otetaan asianmukaisesti huomioon kaikissa lainsäädäntö-, hallinto- ja oikeudenkäyntimenettelyissä sekä kaikissa lapsia koskevissa ja lapsiin vaikuttavissa toimintapolitiikoissa, ohjelmissa ja hankkeissa.

25 PÄÄTÖKSENTEKO JA ARVIOINTIPROSESSI

26 PÄÄTÖKSENTEKOON TARVITAAN RIITTÄVÄSTI TIETOA Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset (hallintolain 31 ) Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten (asianosaiskuulemisesta on oma säännöksensä) elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta (hallintolain 41 ) 26

27 HYVINVOINTI- JA TERVEYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KUNNASSA Terveydenhuoltolain 11 : Kunnan ja sairaanhoitopiirin on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sote-järjestämislakiehdotuksen (HE 15/201): Päätösten vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen on arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon kunnan eri toimialojen päätöksenteossa. 2

28 HYVINVOINTI- JA TERVEYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI MAAKUNNASSA Sote-järjestämislakiehdotuksen 8 (HE 15/201): Maakunnan on arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon päätösten vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen 28

29 VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN KAAVAA LAADITTAESSA, MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 9 Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 29

30 VARHAISKASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVIOINTI Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin (varhaiskasvatuslain 9 b ). Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin (perusopetuslain 21 ). Vastaava säännös lukioiden osalta on lukiolain 16 :ssä ja ammatillisen koulutuksen osalta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 126 :ssä. 30

31 VARHAISKASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVIOINTI Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin (varhaiskasvatuslain 9 b ). Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin (perusopetuslain 21 ). Vastaava säännös lukioiden osalta on lukiolain 16 :ssä ja ammatillisen koulutuksen osalta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 126 :ssä. 31

32 LAPSEN EDUN ENSISIJAISUUDEN PERIAATTEEN AKTIIVINEN SOVELTAMINEN Lapsen edun ensisijaisuuden periaate edellyttää aktiivisia toimenpiteitä kaikilla julkisen hallinnon tasoilla - valtio, maakunnat ja kunnat. Jokaisen hallintoelimen tulee soveltaa lapsen edun periaatetta järjestelmällisesti harkitessaan, kuinka niiden päätökset ja toimet vaikuttavat lasten oikeuksiin. Lapsen etu tulee määrittää tapauskohtaisesti kyseessä olevien lasten tilanteen ja tarpeiden mukaisesti

33 VAIKUTUKSET LASTEN HYVINVOINTIIN JA OIKEUKSIIN Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan päätös-vaihtoehtojen, päätöksen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja lasten oikeuksien toteutumiseen. Esimerkiksi arvioidaan päätösvaihtoehtojen vaikutuksia: lasten terveyteen ja lasten terveyspalveluihin lasten terveyttä ja terveyspalveluita koskevien oikeuksien toteutumiseen

34 MITEN PÄÄTÖS VAIKUTTAA LASTEN OIKEUKSIIN? Kuten lapsen oikeus kehitykseen syrjimättömyyteen (yhdenvertaisuusperiaate) esittää näkemyksensä ja saada näkemyksensä huomioon otetuksi terveyteen ja terveyspalveluihin koulutukseen riittävään elintasoon vapaa-aikaan, leikkiin ja harrastustoimintaan turvalliseen kasvuympäristöön ja suojeluun saada etunsa ensisijaisesti huomioon otetuksi ratkaisussa 34

35 MITÄ JA MITEN? Arviointia voidaan tehdä eri vaiheissa: Ennakkoarviointina Prosessiarviointina Seuranta-arviointina / toiminnan arviointina Kaikkia tarvitaan, LAPE:ssa kehitetään erityisesti ennakkovaikutusten arviointia päätöksenteon yhteyteen Vaikutuksia voidaan jakaa esim: Lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin vaikutukset Välittömät ja välilliset vaikutukset Tarkoitetut ja ei-tarkoitetut vaikutukset 35

36 ENNAKKOARVIOINTIPROSESSIN ETENEMINEN 36

37 ENNAKKOARVIOINNIN VAIHEET (1) Asiassa aloitetaan valmistelu. Tunnistetaan, onko asiassa tarve lapsivaikutusten arvioinnille (= koskeeko asia lapsia tai vaikuttaako asia lapsiin). Jos valmisteltavalla asialla todetaan olevan vaikutuksia lapsiin, aloitetaan tarkempi vaikutusten arviointi. Arvioinnin laajuus ja menetelmät riippuvat päätettävän asian luonteesta. Isossa asiassa tehdään laajempi arviointi. 3

38 ENNAKKOARVIOINNIN VAIHEET (2) Kartoitetaan olemassa oleva tieto (esim. Kouluterveyskyselyn tulokset, väestö- ja palvelutilastot) Määritellään arvioinnissa tarkasteltavat vaihtoehdot ja arviointikysymykset. Tarkastellaan ainakin kahta vaihtoehtoa (= olemassa oleva tilanne (ns. nollavaihtoehto) ja vaihtoehto, jossa tehdään nykytilaan jonkin muutos). Usein tarkastelussa on mukana enemmän vaihtoehtoja. Tiedon kerääminen, myös lapsilta ja nuorilta. 38

39 ENNAKKOARVIOINNIN VAIHEET (3) Tiedon pohjalta tunnistetaan päätösvaihtoehtojen myönteiset ja kielteiset vaikutukset lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut oikeudet tarkastelun lähtökohtana. Muu tarkastelussa mukana lainsäädäntö vaihtelee arvioitavan kohteen mukaan. Tunnistetaan eri vaikutusten merkittävyys. Vaikutukset ovat merkittävyydestään erilaisia. 39

40 ENNAKKOARVIOINNIN VAIHEET (4) Tehdään kokonaisarvio vaikutuksista, jonka perusteella laaditaan suositukset jatkovalmistelua ja päätöksentekoa varten. Kokonaisarviossa eri vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä punnitaan toisiinsa. Raportointi jatkovalmistelua ja päätöksentekoa varten, arvioinnin tulosten julkistaminen 40

41 ENNAKKOARVIOINNIN VAIHEET (5) Arvioinnin havaintojen ja suositusten huomioon ottaminen jatkovalmistelussa ja päätöksenteossa Päätöksen tekeminen ja päätöksestä tiedottaminen, myös lapsille ja nuorille Päätöksen seuranta ja toteutuneiden vaikutusten arviointi 41

42 LASTEN OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN TAPOJA 1/2 Mitä tietoa käytämme lapsivaikutusten arvioinnissa ja lapsilähtöisen toiminnan toteuttamisessa? Lapsen ja nuoren arjessa tapahtuva osallisuus (erityisesti ryhmätasolla) Lapset ja nuoret voivat joka päivä tuottaa tietoa ja kertoa eri tavoin näkemyksistään ja mielipiteissään omissa ympäristöissään Esim. yhteistyössä päivähoidon/koulun henkilöstö ja lapset voivat tuottaa lapsinäkökulmaista tietoa toiminnan suunnittelemiseksi tai päätöksenteon tueksi. Edustuksellinen osallistuminen Esim. lapsiparlamentti, nuorisovaltuusto, oppilaskuntatoiminta, asiakasraadit jne. 42

43 LASTEN OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN TAPOJA 2/2 Kokemusasiantuntijuus Esim. Lastensuojelun, mielenterveys- tai vammaispalvelun kokemusasiantuntijat erilaisissa asiantuntijaryhmissä Lasten tuottama ja lapsilta kerätty tieto Kyselyt (esim. kouluterveyskysely) ja lasten kanssa tuotettu tutkimustieto epäviralliset kanavat, esim. some Lasten vanhempien tuottama tieto Tutkimustieto, jossa vanhemmat informantteina Keskustelufoorumit, mielipide- ja blogikirjoitukset Lasten kanssa työskentelevien aikuisten tuottama tieto Ammattilaisilta saatu kokemustieto mm. lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja tarpeista Tilasto- ja indikaattoritieto lapset ja nuoret,(vanhemmat ja ammattilaiset) mukaan arvioimaan olemassa olevaa dataa 43

44 MITÄ EDELLYTTÄÄ AIKUISILTA? 1/2 Kykyä pysähtyä ja kuunnella lasta ja nuorta Lapsilähtöisten menetelmien käyttämistä ja kehittämistä Lasten ja nuorten ottamista mukaan mm. arjen toimintojen suunnitteluun Lasten kuuleminen ei tarkoita yksittäisten lasten toiveiden täyttämistä vaan kaikkien ryhmään kuuluvien lasten erilaisten näkökulmien yhdessä kuuntelemista, huomioon ottamista ja pohdintaa yhdessä lasten ja nuorten kanssa. 44

45 MITÄ EDELLYTTÄÄ AIKUISILTA? 1/2 Lasten ja nuorten kanssa ratkotaan miten heidän näkemyksensä huomioidaan tai milloin niitä ei voida syystä tai toisesta toteuttaa Mukaan pohdintaan ne yhteisöt, joissa lapset ja nuoret arkensa viettävät Kysymys on sekä lasten että aikuisten osallisuudesta yhdessä: miten eri lapsiryhmät ja lasten parissa työskentelevät aikuiset voivat yhdessä tuottaa tietoa päätöksenteon ja toiminnan suunnittelemisen tueksi? Me tiedämme, me osaamme ja me voimme yhdessä vaikuttaa! 45

46 ESIMERKKEJÄ LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINNEISTA, joissa lapset ja nuoret mukana

47 PALVELUVERKKOUUDISTUS, HUITTINEN Kohderyhmä Menetelmä Toteutus Ajankohta Piirtäminen ja kerronta kuvasta Hyvä hoitopäivä / eskaripäivä Varhaiskasvatuksen lapset (5 päiväkotia ja perhepäivähoitopaikat) Varhaiskasvatuksen henkilöstö Toteutus viikoilla 45-46, koonti viikolla 4 Lautta-oppilaat (vammaiset koululaiset, 4 ryhmää) Piirtäminen, keskustelu ja osittain käytössä mm. kuvakortit Lauttaoppilaiden opettajat Toteutus viikoilla 45-46, koonti viikolla 4 Alakoululaiset (5 alakoulua) Kootaan lapsiryhmät kouluittain, joissakin kouluissa toteutetaan kaikissa luokissa. Taidelähtöiset menetelmät Ulkopuolinen draamapedagogi toteuttaa Toteutus viikoilla 45-46, koonti 4 Yläkoululaiset (1 koulu) Oppilaskuntien hallitusten edustajat, lisäksi mahdollisesti muita oppilaita. Taidelähtöiset menetelmät. Ulkopuolinen draamapedagogi toteuttaa Toteutus viikoilla 45-46, koonti 4 4

48 PALVELUVERKKOUUDISTUS, HUITTINEN Kohderyhmä Menetelmä Toteutus Ajankohta Vanhemmat & Henkilöstö Sähköinen kysely Sivistysjohtaja valmistellut, hyödynnetty mm. aiempia kyselyitä 10. Yhteinen kuulemistilaisuus Kerrotaan sekä palveluverkkoesitykses tä että arvioinneista, myös toiminnallisia menetelmiä Mukana valmistelussa mm. sivistysjohtaja ja draamapedagogi Menetelmien tarkoituksena ei ole ainoastaan kerätä tietoa kohderyhmiltä vaan lisäksi käydä vuoropuhelua, joka itsessään synnyttää yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kuulluksi tulemista. Lasten näkemyksiä voi hyödyntää laajasti paitsi palveluverkkoa suunniteltaessa ja toteutettaessa, mutta myös esimerkiksi yhteisöllistä oppilashuoltoa toteutettaessa. Prosessi dokumentoidaan ja kuvataan, mm. kaikki menetelmät avataan. Kuntalaisille suunnattu blogi, jossa kerrotaan arviointiprosessin etenemisestä ja tuloksista 48

49 LEIKKIMISEN ASIANTUNTIJAT SUUNNITTELEMASSA PIKKU KAKKOS PUISTOA, TAMPERE Leikkipuiston suunnitteluun osallistaminen alkoi kaikille kaupunkilaisille tarkoitetulla Valmakyselyllä, jossa palautetta sai antaa vanhasta puistosta ja ehdottaa ideoita uudistettavaan puistoon. Lisäksi suunnittelusta vastaavalla maisema-arkkitehdilla oli tukenaan kaksi osallisuusryhmää, joissa oli lähialueen asukkaita, MLL ja lähipäiväkodin lapsia. Pikku Kakkosen puiston tapauksessa lapset osallistuivat suunnittelun useisiin vaiheisiin, suunnittelupiirustusten tekemisestä puiston testaamiseen, varauksettoman innostuneina. Jokainen vaihe oli lapsille elämys, josta he pyrkivät ottamaan kaiken irti leikkien. Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen ja Markus Laine: -asiantuntijat-puistoa.html 49

50 KOULUPIHAN SUUNNITTELU, KUOPIO Koululaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä muotoilun ammattilaisten ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Ideoimassa olivat Vehmersalmen koulun oppilaskunnan edustajat sekä Haapaniemen koulun 4C-luokka. Nelosluokkalainen Iita Jauhiainen kuvailee millaisia muutoksia pihalle on suunnitteilla: Siirretään parkkipaikat parkourpaikan tieltä ja tuonne pihalle tulee areenoita, joissa voi pelata vaikkapa jalkapalloa. Tämä idea esitetään rehtorille, että sopiiko, jos teemme tällaisia muutoksia.

51 KOKEMUKSELLISEN PAIKKATIEDON HYÖDYNTÄMINEN, LAHTI Lähtökohta: strategian tavoite lapsiystävällisestä kaupungista Johanna Palomäki: 51

52 LAPSET OSALLISINA TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Millaista on hyvä toiminta lapsen näkökulmasta? Osallisuus on kuulluksi tulemista ja mukaan kuulumista Kaikilla mahdollisuus tehdä aloitteita, valita toimintojaan, vaikuttaa (ikätason mukaisesti, ei liikaa vastuuta) Jokainen lapsi kokee olevansa osa ryhmää ja kaikilla on kerhossa mahdollisuus osallistua leikkeihin ja toimintaan. Osallistuminen on vapaaehtoista. Läsnä oleva ja kuunteleva aikuinen Turvallinen ilmapiiri 52

53 Lisätietoa (1) Lapsen oikeuksien sopimus Lapsenoikeudet.fi-sivuilla lapsen oikeuksien sopimuksesta Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit Ks. erityisesti yleiskommentit nro 5 (yleiset täytäntöönpanotoimet), 14 (lapsen edun ensisijaisuus) ja 12 (lapsen oikeus tulla kuulluksi. Päätösten lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön ottaminen Lapeprojektisuunnitelma (2016)

54 Lisätietoa (2) Ira Custódio: Lapsivaikutusten arviointi hyvistä aikeista toiminnaksi (Nuorisotutkimus1/2016) Lapsivaikutusten+arviointi+Cust%C3%B3dio.pdf Liisa Heinämäki Tapani Kauppinen: Lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä (THL, 2010) Kati Honkanen: Lapsivaikutuksia arvioimassa (Lapsinäkökulma-blogi, 201) Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa (MLL:n ohje, 201)

55 Lisätietoa (3) Sirpa Taskinen: Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen (Stakes, 2006) Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa Ohjeistus (Suomen ev.-lut. kirkko, 2015) FILE/LAVA_ohjeistus_2015_www.pdf Ohjeita ja näkökulmia lapsivaikutusten ennakkoarviointiin kunnan päätöksenteossa (Suomen Unicef, 2015)

56 Lisätietoa (4) Kirsi Alila: Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia (Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:) Salme Sundquist & Leena Oulasvirta (toim.) Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (Kuntaliitto, 2011) vaikutusten-ennakkoarviointi/sivut/default.aspx Esa Iivonen & Kirsi Pollari: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen lapsivaikutusten oikeudellinen ennakkoarviointi (2016)

57 Lisätietoa (5) Tapani Kauppinen: Kuntien tulevaisuus haltuun Ennakkoarvioinnin soveltamiseen vaikuttavat tekijät lautakuntapäätöksissä (THL, 2011) Säädösvaikutusten arviointi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta (STM:n julkaisuja 2016:2) 5 5

58 LAPSEN OIKEUDET JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KATI HONKANEN ESA IIVONEN

Etelä-Pohjanmaan Kick off Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan Kick off Seinäjoki LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOKSEN TYÖVÄLINEENÄ LAPE-hanke Etelä-Pohjanmaan Kick off 25.4.2017 Seinäjoki 27.4.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutoshanke (LAPE) Muutos kohti lapsi-

Lisätiedot

YHDESSÄ! LASTEN JA NUORTEN OIKEUS JA ETU EDELLÄ

YHDESSÄ! LASTEN JA NUORTEN OIKEUS JA ETU EDELLÄ YHDESSÄ! LASTEN JA NUORTEN OIKEUS JA ETU EDELLÄ Pohjois-Savon LAPE-startti YHDESSÄ! Keskiviikkona 17.5.2017 Lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi Lapsen oikeuksien sopimus

Lisätiedot

Esa Iivonen Lapsiystävällinen kunta ja maakunta oppimisverkosto Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä

Esa Iivonen Lapsiystävällinen kunta ja maakunta oppimisverkosto Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä Esa Iivonen Lapsiystävällinen kunta ja maakunta oppimisverkosto 13.3.2017 Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä Lapsivaikutusten arviointi lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa Kunnat,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA Kati Honkanen

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA Kati Honkanen LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA 13.3.2017 20.3.2017 Osallisuus arjessa Lapsen ja nuoren osallisuus Lasten osallisuus on riippuvainen siitä, millaisia toimijoita lasten ajatellaan

Lisätiedot

Esa Iivonen MLL:n Järvi-Suomen piirin syyskokous Kuopio Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä

Esa Iivonen MLL:n Järvi-Suomen piirin syyskokous Kuopio Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä Esa Iivonen MLL:n Järvi-Suomen piirin syyskokous Kuopio 12.11.2016 Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä Lapsivaikutusten arviointi Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lasten hyvinvointiin

Lisätiedot

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJA LAPE-hanke. Tampere Kati Honkanen, THL & Esa Iivonen, MLL

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJA LAPE-hanke. Tampere Kati Honkanen, THL & Esa Iivonen, MLL LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJA LAPE-hanke Tampere 12.9.2017 Kati Honkanen, THL & Esa Iivonen, MLL 12.9.2017 SISÄLLÖT Aamupäivän työpaja klo 8.15 Kahvit klo 8.30 Alustus: Miksi tehdään lapsivaikutusten

Lisätiedot

Hyvinvointi rakentuu lapsuudessa Parempia päätöksiä lapsivaikutusten arvioinnilla

Hyvinvointi rakentuu lapsuudessa Parempia päätöksiä lapsivaikutusten arvioinnilla Esa Iivonen Kanta-Hämeen lapsiperhepalveluiden ajankohtaisfoorumi Hämeenlinnassa 17.3.2016 Hyvinvointi rakentuu lapsuudessa Parempia päätöksiä lapsivaikutusten arvioinnilla Lähtökohta: Hyvinvointi rakentuu

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen lapsivaikutusten arviointi

Sote- ja maakuntauudistuksen lapsivaikutusten arviointi Sote- ja maakuntauudistuksen lapsivaikutusten arviointi Esa Iivonen (MLL) ja Kirsi Pollari (LSKL) Lapsen oikeuksien iltapäivä 8.11.2016 Tuumasta toimeen Sote- ja maakuntauudistuksen oikeudellinen lapsivaikutusten

Lisätiedot

Esa Iivonen Avoin hallinto ja lasten oikeudet Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa

Esa Iivonen Avoin hallinto ja lasten oikeudet Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa Esa Iivonen Avoin hallinto ja lasten oikeudet 16.11.2015 Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa Vaikutusten ulottuvuuksia Vaikutus = seuraus, tulos, aikaansaannos, jälki (Suomen kielen perussanakirja)

Lisätiedot

Esa Iivonen MLL:n Järvi-Suomen piirin seminaari Kuopiossa Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä

Esa Iivonen MLL:n Järvi-Suomen piirin seminaari Kuopiossa Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä Esa Iivonen MLL:n Järvi-Suomen piirin seminaari Kuopiossa 11.11.2016 Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä Lapsivaikutusten arviointi Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lasten hyvinvointiin

Lisätiedot

Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa

Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohje lapsivaikutusten arviointiin kunnassa ja maakunnassa 10.10.2017 Vaikutukset lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen

Lisätiedot

Esa Iivonen MLL:n Järvi-Suomen piirin seminaari Jyväskylässä Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä

Esa Iivonen MLL:n Järvi-Suomen piirin seminaari Jyväskylässä Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä Esa Iivonen MLL:n Järvi-Suomen piirin seminaari Jyväskylässä 25.8.2016 Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä Lapsivaikutusten arviointi Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lasten hyvinvointiin

Lisätiedot

Esa Iivonen Lapsella on oikeus saada opetusta! Suomen Vanhempainliiton seminaari Lapsen oikeus opetukseen

Esa Iivonen Lapsella on oikeus saada opetusta! Suomen Vanhempainliiton seminaari Lapsen oikeus opetukseen Esa Iivonen Lapsella on oikeus saada opetusta! Suomen Vanhempainliiton seminaari 21.8.2017 Lapsen oikeus opetukseen Koulun sisäilmaongelmiin liittyviä säädöksiä Perustuslaki Lapsen oikeuksien sopimus Perusopetuslaki,

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL Kommenttipuheenvuoro - Varhaiskasvatuksen tulevaisuus -seminaari 27.9.2017 Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Lapsen oikeuksien sopimus lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Esa Iivonen Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Lapsen oikeuksien sopimus Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa

Lisätiedot

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJAT Mikkeli Kati Honkanen, THL & Esa Iivonen, MLL

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJAT Mikkeli Kati Honkanen, THL & Esa Iivonen, MLL LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJAT Mikkeli 16.11.201 TYÖPAJOJEN TEEMAT 1) Perhekeskusverkostoon kuuluva avoin kohtaamispaikka 2) Mielenterveyttä kaikille kasiluokkalaisille 3) Kuka muu muka? Minusta

Lisätiedot

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin 30.11.2015

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin 30.11.2015 Johdatus lapsivaikutusten arviointiin Akaa 24.11.2015 Lapsivaikutusten arviointi Virkamiesten ja päättäjien työkalu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä palveluiden

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohje lapsivaikutusten arviointiin

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohje lapsivaikutusten arviointiin Johdatus lapsivaikutusten arviointiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohje lapsivaikutusten arviointiin 13.11.2017 Vaikutukset lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen Lapsivaikutusten arviointi

Lisätiedot

Esa Iivonen Pohjois-Suomen lastensuojelupäivät Oulu. Lasten oikeuksien toteutuminen sote-uudistuksessa

Esa Iivonen Pohjois-Suomen lastensuojelupäivät Oulu. Lasten oikeuksien toteutuminen sote-uudistuksessa Esa Iivonen Pohjois-Suomen lastensuojelupäivät 8.-9.2.2017 Oulu Lasten oikeuksien toteutuminen sote-uudistuksessa Tärkeimmät oikeudet on kirjattu ihmisoikeussopimuksiin ja perustuslakiin Tärkeimmät oikeudet

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Projektipäällikkö Kati Honkanen, THL Hankepäällikkö

Lisätiedot

Lapsivaikutusten arviointi lasten ja nuorten parhaaksi

Lapsivaikutusten arviointi lasten ja nuorten parhaaksi Lapsivaikutusten arviointi lasten ja nuorten parhaaksi Seurakuntien LAVA-työkalu lapsivaikutusten arviointiin hiippakuntasihteeri Ari Tähkäpää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli Kirkolliskokouksen päätös

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille

Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa - perusoppimäärä lapsen oikeuksista kuntapäättäjille Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia Ihmisoikeudet ovat jakamattomia, toisistaan riippuvaisia, yleisiä, luovuttamattomia,

Lisätiedot

Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa

Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohje lapsivaikutusten arviointiin 1.2.2018 Vaikutukset lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen Lapsivaikutusten

Lisätiedot

Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli

Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla 19.11.2015 Mikkeli Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa Merike Helander Lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander. lakimies, lapsiasivaltuutetun

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

KOHTI YHTEISTÄ LAPSIKÄSITYSTÄ LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS LAPSIKÄSITYSTEN YHDISTÄJÄNÄ

KOHTI YHTEISTÄ LAPSIKÄSITYSTÄ LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS LAPSIKÄSITYSTEN YHDISTÄJÄNÄ Suvianna Hakalehto Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori KOHTI YHTEISTÄ LAPSIKÄSITYSTÄ LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS LAPSIKÄSITYSTEN YHDISTÄJÄNÄ LAPSEN OIKEUDELLISEN ASEMAN KEHITYS lapsi sosiaalisena

Lisätiedot

Lapset ja nuoret, tulevaisuuden aikuiset näkökulmia vuoteen 2030

Lapset ja nuoret, tulevaisuuden aikuiset näkökulmia vuoteen 2030 Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL Kohti Tampereen uutta strategiaa näkökulmana lasten ja nuorten hyvinvointi Lautakuntien talous- ja strategiaseminaari 22.8.2017 Lapset ja nuoret, tulevaisuuden aikuiset

Lisätiedot

Lapsiystävällinen maakunta pilotti Uusimaa

Lapsiystävällinen maakunta pilotti Uusimaa Lapsiystävällinen maakunta pilotti Uusimaa 18.9.2017 Tapaaminen 18.9. Esittäytymiset Lapsiystävällinen maakunta -pilotti (Ira) Osa LAPEa Palvelukuvaus, toimintatapa Lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus

Lisätiedot

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin Johdatus lapsivaikutusten arviointiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohje lapsivaikutusten arviointiin 15.1.2018 Vaikutukset lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen Lapsivaikutusten arvioinnissa

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon

Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon Kohti lapsiystävällisiä maakuntia, LAPE seminaari 24.1.2018 Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla - LAPE

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla - LAPE Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla - LAPE KOHTI LAPSIYSTÄVÄLLISTÄ MAAKUNTAA! Maria Kaisa Aula Hankejohtaja, LAPE (STM), @AulaMK #lapemuutos LAPSI - JA PERHELÄHTÖISYYS VALTAVIRTAISTUU

Lisätiedot

TYÖPAJA Lapsivaikutusten arviointi ja osallisuus osana toimintakulttuurin muutosta Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoki Areena Kati Honkanen, THL

TYÖPAJA Lapsivaikutusten arviointi ja osallisuus osana toimintakulttuurin muutosta Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoki Areena Kati Honkanen, THL TYÖPAJA Lapsivaikutusten arviointi ja osallisuus osana toimintakulttuurin muutosta Etelä-Pohjanmaalla 25.4.2017 Seinäjoki Areena Kati Honkanen, THL SISÄLLÖT 12.45 Taustoitusta: miksi lapsivaikutusten arviointia?

Lisätiedot

Lapsi ja vanhempien ero Lapsen oikeuksien näkökulma

Lapsi ja vanhempien ero Lapsen oikeuksien näkökulma Esa Iivonen Lapsi erotilanteessa toteutuuko lapsen etu? Lapsiasiavaltuutetun seminaari 16.12.2014 Lapsi ja vanhempien ero Lapsen oikeuksien näkökulma Lapsen oikeuksien sopimuksessa (LOS) turvattujen oikeuksien

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Esa Iivonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Lapsiystävällinen toimintakulttuuri

Projektisuunnitelma. Lapsiystävällinen toimintakulttuuri Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Projektisuunnitelma Lapsiystävällinen toimintakulttuuri Versio 12.5.2016 Versio 0.0 2(12) Sisällysluettelo 1 Projektin tausta 3 2 Projektin

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys ja lapsivaikutusten arviointi - case Huittinen - Sivistysjohtaja Eija Mattila Huittisten kaupunki

Palveluverkkoselvitys ja lapsivaikutusten arviointi - case Huittinen - Sivistysjohtaja Eija Mattila Huittisten kaupunki Palveluverkkoselvitys ja lapsivaikutusten arviointi - case Huittinen - Sivistysjohtaja Eija Mattila Huittisten kaupunki Lähtötilanne Taustalla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelurakenteen haasteet

Lisätiedot

LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA JA MAAKUNTA -oppimisverkosto Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Toimintakulttuurin muutoksen kokonaisuus

LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA JA MAAKUNTA -oppimisverkosto Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Toimintakulttuurin muutoksen kokonaisuus LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA JA MAAKUNTA -oppimisverkosto 6.2.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Toimintakulttuurin muutoksen kokonaisuus 10.2.2017 Etunimi Sukunimi Päivän ohjelma Klo 9.00 Klo 9.30

Lisätiedot

Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa

Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa Hanna Heinonen, Anna Moring & Pauliina Lampinen Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi Järjestöt ja niiden

Lisätiedot

Tavoitteista totta lapsen oikeus osallistua. LOOK hankkeen juhlaseminaari Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto

Tavoitteista totta lapsen oikeus osallistua. LOOK hankkeen juhlaseminaari Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto Tavoitteista totta lapsen oikeus osallistua LOOK hankkeen juhlaseminaari 7.9.2017 Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki

Lisätiedot

LAPE-työpaja 6.2.: Lapsiystävällinen kunta Suomen UNICEF, Johanna Laaja

LAPE-työpaja 6.2.: Lapsiystävällinen kunta Suomen UNICEF, Johanna Laaja LAPE-työpaja 6.2.: Lapsiystävällinen kunta Suomen UNICEF, Johanna Laaja Ajattele lapsia? LAPE-hankesuunnitelmassa kuvattu tavoite: Kunnat, maakunnat ja valtion viranomaiset ovat SAANEET VÄLINEET TIETOON

Lisätiedot

Miten edistää lasten oikeuksien toteutumista?

Miten edistää lasten oikeuksien toteutumista? Esa Iivonen esa.iivonen(at)mll.fi; Twitter @EsaIivonen Yhdessä lapsiperheiden parhaaksi Porvoo 26.2.2015 Miten edistää lasten oikeuksien toteutumista? Lapsen oikeuksien sopimus lasten oikeuksien perustana

Lisätiedot

Lapsiystävällinen maakunta? Neuvottelu UNICEFin, 10 maakunnan ja THL:n kesken

Lapsiystävällinen maakunta? Neuvottelu UNICEFin, 10 maakunnan ja THL:n kesken Lapsiystävällinen maakunta? Neuvottelu UNICEFin, 10 maakunnan ja THL:n kesken 27.4.17 Miksi olemme täällä tänään? - Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE:n) muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia

Lisätiedot

Lapsiystävällinen toimintakulttuuri. Suunnitelma kansallisen ja maakunnallisen toimeenpanon tueksi (projektisuunnitelma)

Lapsiystävällinen toimintakulttuuri. Suunnitelma kansallisen ja maakunnallisen toimeenpanon tueksi (projektisuunnitelma) Lapsiystävällinen toimintakulttuuri Suunnitelma kansallisen ja maakunnallisen toimeenpanon tueksi (projektisuunnitelma) Sisällysluettelo 1 Tausta......................................... 4 2 Tavoitteet.......................................

Lisätiedot

LOOK & LAPE Teemme yhdessä lapsille, nuorille ja perheille hyvää arkea! Lähellä.

LOOK & LAPE Teemme yhdessä lapsille, nuorille ja perheille hyvää arkea! Lähellä. LOOK & LAPE Teemme yhdessä lapsille, nuorille ja perheille hyvää arkea! Lähellä. Hankejohtaja, ohjausryhmän pj Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma Maria Kaisa Aula Avauspuheenvuoro 7.9.2017 Lasten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

Kohti lapsiystävällisiä maakuntia!

Kohti lapsiystävällisiä maakuntia! Kohti lapsiystävällisiä maakuntia! LAPE = HYVÄÄ ARKEA. YHDESSÄ. LÄHELLÄ. Helsinki Maria Kaisa Aula Hankejohtaja (STM), @AulaMK #lapemuutos LAPE = HYVÄÄ ARKEA. YHDESSÄ. LÄHELLÄ. Motto: Jokainen lapsi ja

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko Näkökulmia vaikutusten arvioinneista Kajaani 12.11.2010 Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko 1 Mikä vaikutusten arviointi? Näyttöön perustuva vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi alkoi kehittyä 1990-luvulta

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

Lapsen osallisuus ja kuuleminen

Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla -seminaari 20.11.2015 L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O A r m f e l t i n t i e 1, 0 0 1 5 0 H e l s i n k i P u h.

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

Nuoret ovat toivon sanansaattajia

Nuoret ovat toivon sanansaattajia Nuoret ovat toivon sanansaattajia Maria Kaisa Aula 23.3.2011 Minä selviydyn - foorumi aikuisille 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

Tiia Tavio, Lapsiasiahenkilö, Naantalin seurakunta

Tiia Tavio, Lapsiasiahenkilö, Naantalin seurakunta 14.11.2015 Tiia Tavio, Lapsiasiahenkilö, Naantalin seurakunta Kirkolliskokouksen päätös Kirkkojärjestys 23 luku 3 Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

LAPE pre-seminaari Helsingissä Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä.

LAPE pre-seminaari Helsingissä Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. LAPE pre-seminaari Helsingissä 20.9.2017 Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. Kohti lapsiystävällistä kuntaa ja maakuntaa - kuuntele ja opi lapsilta ja nuorilta Hankejohtaja,

Lisätiedot

17.11.2014/EI. Johdatus lapsen oikeuksien sopimukseen

17.11.2014/EI. Johdatus lapsen oikeuksien sopimukseen 17.11.2014/EI Johdatus lapsen oikeuksien sopimukseen Lapsen ihmisoikeuksien kehittyminen (1) Maailman työjärjestön ILO:n yleissopimukset, lapsityövoiman käytön rajoitukset (1919) Kansainliiton lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Äänestä ehdokasta, joka

Äänestä ehdokasta, joka Yhtäkään lasta ei jätetä kuntavaaleissa 2017 Sinä voit kuntalaisena vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin! Ovatko kuntapäättäjät aidosti lasten ja lapsiperheiden asialla? Varmista, että ehdokkaasi

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N Lait

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Hanne Kalmari/STM hankepäällikkö 1 Lapsen paras - yhdessä enemmän 12.5.2017 Hanne Kalmari 2 15.5.2017

Lisätiedot

Uusi sähköinen päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin työväline. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 9.6. Maria Salenius Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Uusi sähköinen päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin työväline. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 9.6. Maria Salenius Erityisasiantuntija Kuntaliitto Uusi sähköinen päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin työväline Kunta-alan hyvinvointiseminaari 9.6. Maria Salenius Erityisasiantuntija Kuntaliitto Kuntapäättäjät ovat tehneet kautta aikain useinkin kuntalaisten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 2015. Lastenohjaajan asiantuntemus lapsivaikutusten arvioinnissa

Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 2015. Lastenohjaajan asiantuntemus lapsivaikutusten arvioinnissa Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 2015 Lastenohjaajan asiantuntemus lapsivaikutusten arvioinnissa Kirkolliskokouksen päätös Kirkkojärjestys 23 luku 3 Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen

Lisätiedot

Lapsiystävällinen maakunta -pilotti. LAPE-päivät , Metsätalo

Lapsiystävällinen maakunta -pilotti. LAPE-päivät , Metsätalo Lapsiystävällinen maakunta -pilotti LAPE-päivät 29.-30.5., Metsätalo Nyt osana LAPE:a tavoitteena... Lapsiystävällinen maakunta, joka sitouttaa maakuntastrategian lapsiystävällisyyteen ja tukee lapsen

Lisätiedot

Lapsen oikeudet ja lapsiperheköyhyys

Lapsen oikeudet ja lapsiperheköyhyys Esa Iivonen Twitter @EsaIivonen Miten kannatella lapset laman yli? Seminaari eduskunnassa lapsiperheköyhyydestä 8.3.2016 Lapsen oikeudet ja lapsiperheköyhyys Lapsiperheköyhyys perusoikeusja ihmisoikeusnäkökulmasta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi Tapahtuma, kirjoita päivämäärä Etunimi Sukunimi OHO!? Päätöksillä ja päättämättömyydellä on vaikutuksia Kuntapäättäjät ovat tehneet kautta aikain useinkin kuntalaisten

Lisätiedot

Näkökulmana toimintakulttuurin muutos

Näkökulmana toimintakulttuurin muutos Näkökulmana toimintakulttuurin muutos KEPA- Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi LAPE -työseminaari 26.1.2017 STM 27.1.2017 Päivi Kalilainen paivi.kalilainen@jkl.fi LAPE: Periaatteet ja kehittämiskokonaisuudet

Lisätiedot

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPE HANKE TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OVATKO LAPSET JA NUORET ITSESSÄÄN JO

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE - rahoitus ja vaikuttavuus

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE - rahoitus ja vaikuttavuus Sosiaali- ja terveysvaliokunta 06.10.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE - rahoitus ja vaikuttavuus Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. 1 LAPE-kärkihankkeen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.1.2017 LAPE muutostyöhön tukea Tuumasta toimeen Lape maakunnallinen

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Yhdessä oppien, tietä raivaten kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden seminaari

Yhdessä oppien, tietä raivaten kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden seminaari Yhdessä oppien, tietä raivaten kuntien ja palvelualueiden hyvinvointijohtamisen asiantuntijoiden seminaari Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) kunnan päätöksenteossa Tuula Löf 27.2.2013 Joensuu Velvoite

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta. Koulutuspäivä

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta. Koulutuspäivä Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta Koulutuspäivä 16.11.2017 YK:n Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2 17.11.2017 Vammaissopimus Yleissopimus vahvistaa jo olemassa

Lisätiedot

Kokemuksia lapsivaikutusten arvioinnista seurakunnissa. Hanna Pulkkinen/ Seurakuntaopisto/

Kokemuksia lapsivaikutusten arvioinnista seurakunnissa. Hanna Pulkkinen/ Seurakuntaopisto/ Kokemuksia lapsivaikutusten arvioinnista seurakunnissa Hanna Pulkkinen/ Seurakuntaopisto/ Lähtökohta Kirkkojärjestys 23 luku 3 Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Mitä osallisuus voisi olla?

Mitä osallisuus voisi olla? Mitä osallisuus voisi olla? Laki ja osallisuus Lasten ja nuorten osallisuudella on hyvin vahva laillinen perusta. Se ei ole onneksi vain aikuisten hyväntahtoisuuden varassa. perustuslaki perusopetus- ja

Lisätiedot

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari 19.9.2013 Kajaani Osallisuuden käsitteestä Voidaan hahmottaa positiivisena vastaparina yksilön, perheen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

SOTE- uudistuksella kohti tervettä ja hyvinvoivaa Suomea

SOTE- uudistuksella kohti tervettä ja hyvinvoivaa Suomea SOTE- uudistuksella kohti tervettä ja hyvinvoivaa Suomea Turvallinen Suomi - seminaari Scandic Park Hotel Mannerheimintie 46 Helsinki 18.3.2015 Timo Keistinen lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Kouluterveyskysely 2017 18.1.2018 Pk-seudun Kouluterveyskyselyseminaari/Kivimäki THL 1 Esityksen sisältö Yleistä Kouluterveyskyselystä Sähköinen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa SATULA-hanke Pomarkku 4.12.2017 Tiina Tenho ja Mirja Isoviita Mikä on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma? Kärkihanke, jonka vastuuministeriöinä

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? muutosagentti (STM) Anne Frimodig. STM kuvapankki: istockphoto

Miten tästä eteenpäin? muutosagentti (STM) Anne Frimodig. STM kuvapankki: istockphoto Miten tästä eteenpäin? muutosagentti (STM) Anne Frimodig STM kuvapankki: istockphoto LAPSEN OIKEUDET, TULLA KUULLUKSI JA NÄHDYKSI Outokummun yläkoulun ja lukiolaisten yhteinen musiikki-ilta Suomi 100-teemalla

Lisätiedot

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla Panu Artemjeff Erityisasiantuntija Amartya Sen:in haaste Demokratia sisältää kaksi ydinlupausta: Kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja

Lisätiedot

Mitä valtio odottaa sote uudistukselta?

Mitä valtio odottaa sote uudistukselta? Mitä valtio odottaa sote uudistukselta? Sosiaalialan AMK - verkosto Mikkeli 16.4. 2015 Pirjo Sarvimäki STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Lapsi perheen ja hallinnon välissä

Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lasten ja perheiden eroauttaminen -seminaari Pentti Arajärvi 11.11.2015 1 Lapsen oikeuksien yleissopimus 3 artikla 1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi

Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Itsemääräämisoikeus

Lisätiedot