Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi. Aloituskokous Jaana Myllyluoma, Markku Nissi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi. Aloituskokous 17.10.2014 Jaana Myllyluoma, Markku Nissi"

Transkriptio

1 Kajaanin matkailun Master Plan prosessin koordinointi Aloituskokous Jaana Myllyluoma, Markku Nissi

2 Sisältö Tehtävä ja aikataulu FCG:n työryhmä Toteutussuunnitelma 2. Master plan suunnitteluprosessi 1. Käynnistys 3. Kehittämishankkeen projektipäällikön tehtävät 4. Master Planin viimeistely ja tulosten esittely Vuorovaikutus ja eteneminen (kokoukset ja työpajat) Tilaajan ja konsultin työnjako 2

3 Tehtävä koskee Tehtävä ja aikataulu Kajaanin (ml. Oulujärvi/Paltaniemi) matkailun MasterPlan suunnittelua ja MasterPlan prosessin vetovastuuta sekä prosessiin liittyvän kehittämishankkeen projektipäällikön tehtäviä Työn tuloksena syntyy Kajaanin matkailun kehitystoimintaa ohjaava, yrittäjä- ja liiketoimintalähtöinen matkailun yleissuunnitelma, joka suuntaa kehittämistyötä ja investointeja vuoteen 2025 Hankintasopimuksen voimassaoloaika on Työ käynnistyy aloituskokouksella Toteutussuunnitelma, aikataulu ja prosessi tarkennetaan yhdessä tilaajan ja ohjausryhmän kanssa aloituskokouksessa 3

4 FCG:n työryhmä Ydinryhmä Jaana Myllyluoma, HuK, toimialajohtaja, elinkeinokehitys ja tutkimus Toimeksiannon vastuullinen johtaja ja tilaajan yhteyshenkilö, kaikki työvaiheet suunnittelu & projektipäällikön tehtävät Pauli Santala, M. Sc., toimialajohtaja, alueidenkäytön konsultointi Vastuullisen johtajan varahenkilö ja tämän pari suunnitteluprosessin vetämisessä Matkailualueiden ja - investointien kehittäminen, myynnin ja markkinoinnin organisointi, liiketoimintaedellytykset, alueidenkäyttö Markku Nissi, tradenomi, YTK, projektipäällikkö, alueidenkäytön konsultointi Matkailu, markkinointi ja myynti, paikallinen toimintaympäristö Asta Nupponen, FM, johtava konsultti, elinkeinokehitys ja tutkimus Tuki projektipäällikölle raportoinnissa ja tiedotuksessa Taustaselvitykset, haastattelut, vuorovaikutussuunnittelu Muut Mari Pohjola, FM, konsultti, alueidenkäytön konsultointi Havainnollistaminen ja visualisointi kartalle, taustaselvitykset, haastattelut Kai Tolonen, arkkitehti SAFA, alueidenkäytön konsultointi Matkailu, kaupunkikehitys, paikallinen toimintaympäristö Taina Ollikainen, FM, johtava konsultti, alueidenkäytön konsultointi Kauppa ja palvelut Marina Krause, DE, Leo Pitkänen Oy Kansainvälinen matkailumarkkinointi ja -myynti 4

5 Toteutussuunnitelma 2. Suunnitteluprosessi. Nykytila ja vetovoimaanalyysi 1. Käynnistys Aloituskokous. Muut käynnistykseen liittyvät tehtävät. Työkokous I. Työpaja I Kommentointifoorumi I Työkokous II Työpaja II 3. Kehityshankkeen projektipäällikön tehtävät 4. Master Planin viimeistely ja tulosten esittely Kommentointifoorumi II Työpaja III 5

6 1.1. Aloituskokous, ohjausryhmä Kokouksen esityslista 1.2. Muut käynnistykseen liittyvät toimenpiteet FCG:n työryhmän sisäinen kick off ja brainstorming Tiedottaminen kehittämishankkeen ja suunnittelun käynnistymisestä 1. KÄYNNISTYS 6

7 2. SUUNNITTELUPROSESSI Suunnitteluprosessin aikana muodostetaan selkeä näkemys Kajaanin ja ympäristöalueen matkailuelinkeinon kehitysmahdollisuuksista sekä rakennetaan sen pohjalta yhteinen suunnitelma ja kehittämistoimien tiekartta vuoteen 2025 Prosessissa käydään läpi Kajaanin matkailun kehittämishaasteet, tulevaisuuden tarpeet ja kehittämistoimet 7

8 2. SUUNNITTELUPROSESSI Tärkeänä elementtinä myös Kajaanin kaupunkikeskustan osayleiskaava 2030 Valmisteilla, hyväksytään vuoden 2015 aikana Prosessin aikana kootaan näkemyksiä matkailupalvelujen tarpeista ja mahdollisuuksista erityisesti kaupunkikeskustan osayleiskaavan alueella Erityiskysymyksenä Kajaaninjoen varsi, mutta myös muualla esim. Oulujärven ranta-alueilla Tarvittaessa ne voidaan ottaa huomioon uudessa keskustan osayleiskaavassa ja edelleen muussa kaavoituksessa Ympäristörakentamisen osalta tarkastellaan lähinnä kaupungin kunnallisteknisiä kehitysinvestointeja puisto-, katu- tms. alueilla ilman kaavoitustarpeita 8

9 2.1. Nykytila- ja vetovoima-analyysi Työvaiheessa laaditaan Kajaanin ja sen ympäristöalueen nykytila-analyysi ja matkailualueen kuvaus + SWOT < Haastattelut: kohdealueen matkailusidonnaiset toimijat (yrittäjät, kaupunki, yhdistykset sekä muut kehittämisen kannalta keskeiset sidosryhmät) Noin 15 kpl, sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. Selvitetään erityisesti toimijoiden näkemyksiä keskeisiksi kehittämisen tarpeiksi ja mahdollisuuksiksi, ja niiden tulokset tukevat seuraavia työvaiheita Haastattelurunko käydään läpi tilaajan kanssa ennen haastattelujen toteuttamista. < Katsaus toimintaympäristöön ja kehittämiseen vaikuttaviin trendeihin ja suunnitelmiin Matkailupalvelujen tarjonta (keskeiset teemat, kohteet, tapahtumat, kapasiteetti jne., muu palveluverkko Matkailupalvelujen kysyntä ja asiakkaat Saavutettavuus ja kytkeytyvyys 9

10 2.1. Nykytila- ja vetovoima-analyysi Kajaanin vetovoimatekijät matkailualueena ja kaupunkikeskuksena Matkailun kehittämisen nykyiset verkostot ja toimijat Matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytila Matkailun kehittämiseen liittyvät strategiat ja suunnitelmat alueella Muut matkailuelinkeinoon vaikuttavat suunnitelmat ja ohjelmat Kajaanin vetovoimatekijät matkailualueena ja kaupunkikeskuksena Laajemmin toimintaympäristön tilanne, keskeiset suunnitelmat sekä kehittämiseen vaikuttavat trendit, esimerkiksi: Ympäröivän alueen muut vapaa- ajan palvelut ja matkailukohteet sekä reitistöt Matkailun ja kysynnän kehitys ja trendit Lähialueiden kehitys (etenkin Venäjä) Laajempi strateginen viitekehys Eurooppa 2020, vähähiilisyys, älykäs erikoistuminen, resurssiviisaus ym. Julkisten ja yksityisten palvelujen synergiamahdollisuudet 10

11 2.2. Työkokous I Kajaanissa Työkokouksessa käsitellään nykytila- ja vetovoima-analyysin tulokset valmistellaan työpajaa suunnitellaan etenemistä muutenkin (ml. tiedotus ja viestintä) 11

12 2.3. Työpaja I: Visio ja valinnat Tavoite: muodostaa visio, määritellä tavoitteet sekä strategiset valinnat toimijoiden yhteisten näkemysten pohjalta Työpajassa konsultti esittelee aiempien työvaiheiden tulokset ja ohjeistaa osallistujia vision ja kehittämisen painopisteiden työstämiseen ryhmätyönä Ehdotamme, että työpajaan kutsutaan sellaisia tahoja, joiden sitoutuminen kehittämiseen on tärkeää 12

13 2.3. Työpaja I: Visio ja valinnat 13

14 2.4. Kommentointifoorumi I Työpajojen välillä konsultti työstää ja tarkentaa aineistoja ja organisoi kommentointimahdollisuuden Avoin kaikille tai valitulle joukolle, sovitaan tilaajan kanssa Facebook-ryhmä Tarvittaessa Webgis-kysely ( Kerro kartalla ) 14

15 2.5. Työkokous II Kajaanissa Työkokouksessa täsmennetään tilaajan kanssa visiota, tavoitetilaa ja painopisteitä sekä suunnitellaan seuraavia vaiheita. Samassa yhteydessä on mahdollista järjestää ohjausryhmän kokous II: Väliraportointi Visio, tavoitteet ja painopisteet 15

16 2.6. Työpaja II: Painopisteiden jalostaminen Selkeät roolitus sekä tiivis yhteistyö kehittämisessä ja markkinoinnissa ovat keskeinen edellytys matkailun tehokkaassa kehittämisessä sekä vision saavuttamisessa Täsmennetään rooleja, pelisääntöjä sekä toimintamalleja > aito vastaavuus yritysten ja muun toimijakentän tarpeisiin YHTEISTYÖN PELISÄÄNNÖT, TOIMIJOIDEN ROOLIEN TÄSMENTÄMINEN MARKKINOINNIN JA MYYNNIN TOIMINTAMALLI Matkailun kehittämiseen ja toimialaan olennaisesti liittyvien sidosryhmien kaupunki, yritykset, yhdistykset, suuraluemarkkinointi jne.) roolit ja keskeiset vastuut täsmennetään ja kirjataan osaksi yleissuunnitelmaa (yhteistyön pelisäännöt). Työpajan sisältöä tarkennetaan yhdessä tilaajan kanssa. Työpajaan voi sisällyttää myös yhteisten tuote- ja palvelukonseptien ideointia. 16

17 2.7. Kommentointifoorumi II Sama kuin 2.4. Keskusteluyhteys koko prosessin ajan 17

18 Sanoista teoiksi 2.8. Työpaja III: Tiekartta Työstetään tiekarttaa, toimenpidesuunnitelmaa, jota toteuttamalla päästään haluttuihin tavoitteisiin valituilla painopistealueilla Tiekartassa sovitaan ja kuvataan yhdessä tarvittavat toimintaaskeleet, jotka vaiheistetaan oikeaan toteutusjärjestykseen sekä vastuutetaan ja aikataulutetaan karkealla tasolla Tiekarttaan voidaan nivoa toimijakohtaiset (yrittäjät, kunta, 3. sektori, oppilaitokset ym.) kehittämishankkeet osaksi kokonaisvaltaista alueen matkailun kehittämistä > Varmistetaan, että yksittäiset kehityshankkeet ja - suunnitelmat ovat keskenään linjassa ja tukevat vision toteutumista Myös edellisissä työvaiheissa syntyneitä ideoita uusiksi tuote- ja palvelukonsepteiksi voidaan hankkeistaa 18

19 2.8. Tiekartta Rahoitusanalyysi ja suositukset tiekartan tueksi Konsultti analysoi kehittämistoimenpiteiden/hankkeiden ja mahdolliset rahoituslähteet ja -tavat sekä laatii rahoitussuositukset yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden näkökulmat, erilaiset kombinaatiot ja uuden EUohjelmakauden ja yritystukilain mukanaan tuomat muutokset huomioiden. Myös yhteistyömahdollisuuksia yli kunta- ja aluerajojen tarkastellaan 19

20 3. Kehityshankkeen projektipäällikön tehtävät Projektipäällikön tehtäviä ovat: Hankkeen yleinen koordinointi ja vastuu sisällöllisestä toiminnasta hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti Vuorovaikutus tilaajan yhteyshenkilön kanssa Hankkeen rahoituspäätösten edellyttämien raporttien valmistelu ja esittely ohjausryhmälle yhteistyössä hankkeen hallinnoijan vastuuhenkilön kanssa Ohjausryhmäkokouksiin osallistuminen Kajaanissa (enintään 3 kokousta, jotka on rytmitetty Master Plan suunnitteluprosessin aikatauluun ja työkokouksiin) Esityslistojen ja kokousaineistojen valmistelu Sihteerinä toimiminen, pöytäkirjat Hankkeen tiedotusvastuu yhteistyössä hankkeen hallinnoijan vastuuhenkilön kanssa Hankkeen tiedotusmateriaalin sisältötuotanto Hankkeen tiedotukseen sisältyvät lehti-ilmoitukset, artikkelit ym. Keskusteluyhteys! 20

21 3. Kehityshankkeen projektipäällikön tehtävät Projektipäällikkö valmistelee sisällölliset ja toiminnalliset raportit. Hankkeen taloushallinnosta vastaa Kainuun Etu Oy:n taloushallinnon henkilöstö. He valmistelevat maksatukset ja vastaavat muista hankkeen kirjanpitoon liittyvistä tehtävistä. Projektipäällikkö tarkastaa laskut ja valmistelee ne taloushallinnon henkilöstölle (rahoittajan ohjeistuksen edellyttämät liitteet). 21

22 4. Master Planin viimeistely ja tulosten esittely Ennen työn päättymistä järjestetään päätöskokous tai tarvittaessa päätösseminaari laajemmalle kohderyhmälle. Viittä vaille valmis yleissuunnitelma esitetään osallistujille, ja heille varataan vielä kommentointimahdollisuus ennen suunnitelman viimeistelyä. Seminaariin voidaan pyytää esim. kommenttipuheenvuorot suunnitelmaan liittyen muutamilta keskeisiltä toimijoilta. Aineistot luovutetaan tilaajalle sähköisessä muodossa: Loppuraportti (sisällöllinen ja toiminnallinen, Word (liitteineen) Kehittämisen maantieteellisiä painopistealueita ja maankäytön kehittämistarpeita kuvataan karttaesityksenä erikseen sovittavassa mittakaavassa. Master Plan tiivistelmä (Power Point), markkinointihenkinen, voi hyödyntää suunnitelman esittelemiseen eri kohderyhmille Visualisoitu, painokelpoinen aineisto Master Plan julkaisua varten (Word) 22

23 Vuorovaikutus ja eteneminen Aloituskokous ja ohjausryhmä Työpaja I: Visio ja valinnat (priorisointi) (Intelli tai valtuustosali) 8.30, 4 h Ohjausryhmä 2 To , väliraportti; pienemmän ryhmän työkokous sen jälkeen Työpaja II: Painopistealueiden jalostaminen To klo 8.30, 4 h Työpaja III: Tiekartta (jalkautus) To klo 8.30, 4 h Ohjausryhmä 3 (päätöskokous tai laajempi päätösseminaari) To klo

24 Osapuolten vastuut ja työnjako FCG Tilaaja Työpajojen aineistot ja vetäminen Työkokousten muistiot Ohjausryhmäkokousten valmistelu, esityslistat, aineistot ja pöytäkirjat Koordinointi Tiedotus ja viestintä Sisällöllisten ja toiminnallisten raporttien laatiminen, maksatusten ohjeistus Haastateltavien ja työpajojen osallistujien määrittely Kokousten ja työpajojen kutsut Tila ja tarjoilukulut Aineistojen ja muistioiden kommentointi Suunnittelu ja raportointi yhteistyössä konsultin projektipäällikön kanssa 24

25 Kiitos!

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE (3.1.2007 Mika Salminen) (13.1.09 Merja Äärelä) (10.2.2009 Merja Äärelä) (5.8.2009 Merja Aikio) (30.5.2011 Asko Merilä) 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI Vastaanottaja Valtioneuvoston kanslia Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra Suomen Akatemia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Kesäkuu, 2013 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Itä-Uusimaa matkailualueena 4 2.1. Eteläsuomalainen maakunta 4 2.2. Yleistä matkailusta 4 2.3. Tilastojen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 Julkaisut 2015:1 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot