Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7 LIITE hallituksen esityslistaan LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin tässä vaalijohtosäännössä määrätään. Opiskelijoita edustavat jäsenet ja varajäsenet nimeää Lapin yliopiston ylioppilaskunta. Tämän vaalijohtosäännön lisäksi vaalien toimittamisessa noudatetaan yliopistolakia (558/2009) ja hallintojohtosääntöä sekä muita soveltuvia säännöksiä. 2 luku Vaalioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, 1) jolla on päätoiminen työsuhde Lapin yliopistossa. Työsuhde katsotaan päätoimiseksi, jos henkilö on otettu hoitamaan vähintään puolet työn edellyttämistä tehtävistä. 2) joka yliopiston suostumuksella päätoimisesti harjoittaa tutkimustyötä yliopistossa tai avustaa tutkimustyön tekemisessä. 3 Vaalioikeus ja vaalikelpoisuus määräytyvät vaalivuoden syyskuun 1. päivänä voimassa olevan palvelussuhteen tai tilanteen mukaisesti. Palvelussuhteen on oltava voimassa vaaliluettelon vahvistamisen ajankohtana. 4 Vaaleissa noudatetaan seuraavaa ryhmäjakoa: 1) yliopiston professorit 2) muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö Henkilökuntaan kuuluva vaalioikeutettu kuuluu tiedekuntaneuvoston vaalissa siihen tiedekuntaan, mihin vaalioikeutetun työtehtävä on sijoitettu tai mihin tiedekuntaan hänen tehtävänsä pääasiassa suuntautuvat. Sijaisuutta hoitava henkilö kuuluu siihen ryhmään ja yksikköön, jonka sijaisuutta hän hoitaa. Epäselvässä tilanteessa vaalilautakunta ratkaisee, minkä tiedekunnan vaaleissa henkilö on vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen.

8 5 Hallituksen jäsenenä ei voi olla rehtori, vararehtori, tiedekunnan tai muun välittömästi hallituksen alaisuudessa olevan yksikön johtaja eikä yliopistokollegion jäsen tai varajäsen. 6 Vaalioikeutettu saa äänestää ryhmässään vain yhtä ehdokasta. 3 luku Vaalilautakunta 7 Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii yliopiston hallintojohtaja ja sen jäseninä tiedekuntien hallintopäälliköt. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yliopiston hallintoyksikkö määrää vaalilautakunnalle sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan. Vaalilautakunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. 8 Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi vaalilautakunnan jäsentä on läsnä. 9 Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai sihteeri ei voi olla vaalissa ehdokkaana. 4 luku Vaaliluettelo 10 Hallintoyksikkö laatii vaaliluettelon, johon merkitään henkilön vaalioikeus ja vaalikelpoisuus ryhmässään. Vaalilautakunta vahvistaa vaaliluettelon kokouksessaan. 11 Vaaliluettelo on vaalilautakunnan toimesta laitettava nähtäväksi seitsemän päivän ajaksi. Vaaliluettelon nähtävillä olon ajasta ja paikasta on tiedotettava yliopiston www-sivuilla. 5 luku Oikaisuvaatimus 12 Henkilö, joka katsoo, että vaaliluettelossa on vaalioikeuteen tai vaalikelpoisuuteen vaikuttava virhe, voi tehdä vaalilautakunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen seitsemän päivän kuluessa vaaliluettelon julkaisemisesta. 13 Mikäli oikaisuvaatimus tarkoittaa henkilön merkitsemistä vaaliluetteloon vaalioikeutta vailla olevaksi, on vaalilautakunnan puheenjohtajan viipymättä ilmoitettava vaatimuksesta ja sen sisällöstä sille henkilölle, jota oikaisuvaatimus koskee. Viimeksi mainitulla on oikeus antaa vaatimuksen johdosta kirjallinen selitys ennen asian ratkaisua.

9 14 Vaaliluetteloa vastaan tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään ja ratkaistaan vaalilautakunnan kokouksessa, joka pidetään viimeistään seitsemän päivän kuluessa 11 :ssä tarkoitetun määräajan päättymisestä. Vaalilautakunnan on kussakin asiassa annettava päätös, joka annetaan tiedoksi sille, jota oikaisupäätös koskee ja oikaisuvaatimuksen tehneelle. 15 Jollei vaatimusta vaaliluettelon muuttamisesta ole säädetyssä ajassa tehty, vaalilautakunnan on merkittävä luetteloon, että se on lainvoimainen. Mikäli vaalilautakunta on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttanut vaaliluetteloa, on luettelo muutettuna tämän jälkeen vahvistettava ja julkistettava. 6 luku Ehdokkaiden asettaminen 16 Vaalioikeutetulla on oikeus 14 päivän kuluessa lopullisen vaaliluettelon julkaisemisesta lukien asettaa omassa henkilöstöryhmässään ehdokkaita hallituksen, yliopistokollegion ja tiedekuntaneuvoston jäsenten vaalia varten. Ehdokas asetetaan jättämällä vaalilautakunnalle vaalikelpoisen henkilön vaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella antama kirjallinen suostumus. Ehdokaslistat ovat yhden ehdokkaan listoja. 7 luku Vaaliliitto 17 Ehdokkailla on mahdollisuus keskenään yliopistolain 15 :n 2 momentissa mainittujen henkilöstöryhmien sisällä muodostaa vaaliliittoja. Kuhunkin valittavaan toimielimeen henkilö saa olla ehdokkaana vain yhdessä vaaliliitossa. Vaaliliitossa saa olla ehdokkaita enintään asianomaisesta ryhmästä valittavien jäsenten ja mahdollisten varajäsenten kaksinkertainen määrä. 18 Ilmoitus vaaliliitosta tulee jättää vaalilautakunnalle 16 :ssä säädetyn ajan kuluessa. Kaikkien ehdokkaiden tulee allekirjoittaa vaaliliittoilmoitus. Ilmoituksessa tulee lisäksi antaa jollekin valtuutus toimia vaaliliiton asiamiehenä ja toiselle tämän varamiehenä. Asiamiehen ja varamiehen nimi, työtehtävä, osoite ja mahdollinen puhelinnumero tulee käydä selvästi ilmi ilmoituksesta. Ilmoituksessa tulee ehdottaa ehdokaslistojen yhdistelmään otettavaksi vaaliliitolle nimi, johon tulee sisältyä sana vaaliliitto. Vaalilautakunta hyväksyy nimen. Nimi ei saa olla hyvän tavan vastainen tai muutoin epäselvä. 8 luku Ehdokaslistojen yhdistelmä 19 Ehdokkaiden asettamisajan päätyttyä vaalilautakunta laatii ilman aiheetonta viivytystä ehdokaslistojen yhdistelmän, joka julkistetaan yliopiston www-sivuilla. Ehdokkaiden keskinäinen järjestys ja heille jaettava järjestysnumero määräytyvät seuraavasti: 1. yliopistolain 15 :ssä tarkoitettujen henkilöstöryhmien ehdokkaat muodostavat kaksi eri ryhmää, joiden keskinäinen järjestys on lain mukainen,

10 2. kussakin ehdokasryhmässä määrätään vaaliliittojen ja vaaliliittoon kuulumattomat ehdokkaat käsittävän ryhmän keskinäinen järjestys arvalla, 3. vaaliliitossa olevien ehdokkaiden keskinäinen järjestys määräytyy heidän oman esityksensä mukaan, tai mikäli sellaista ei ole, arvalla, 4. vaaliliittoon kuulumattomien ehdokkaiden keskinäinen järjestys ryhmässä määrätään arvalla. 9 luku Vaalitoimitus 20 Vaali ja ennakkoäänestys toimitetaan aikana ja paikassa, jotka vaalilautakunta ilmoittaa. Vaalilautakunnan tulee ilmoittaa vaalitoimituksen ja ennakkoäänestyksen aika ja paikka yliopiston ilmoitustauluilla sekä mahdollisuuksien mukaan yliopiston sisäisissä tiedotusvälineissä. 10 luku Ehdokasasettelun ja vaalin toimittamatta jättäminen 21 Yliopistolain 12 :ssä tarkoitettujen ryhmien edustajat voidaan valita ilman ehdokasasettelua ja vaalia, mikäli ryhmän kaikki äänioikeutetut henkilöt sopivat asiasta toimittamalla vaalilautakunnalle ehdokasasetteluun varatun määräajan kuluessa yhteisesti allekirjoittamansa asiakirjan koskien valittavia henkilöitä. Asiakirjan voi toinen henkilö allekirjoittaa toisen puolesta valtakirjalla. 11 luku Vaalien järjestäminen 22 Vaali järjestetään yhtenä arkipäivänä. Vaalitoimitus alkaa klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo asti. Vaalilautakunta huolehtii vaalia edeltävistä tarvittavista toimenpiteistä. 12 luku Ennakkoäänestys 23 Varsinaisen vaalipäivän lisäksi järjestetään ennakkoäänestys yhtenä arkipäivänä vaalipäivää edeltävällä viikolla ja yhtenä arkipäivänä tätä edeltävällä viikolla. Sekä ennakkoäänestys että vaalitoimitus toteutetaan yliopiston päärakennuksessa. 13 luku Vaaliuurna 24 Vaalitoimituksen alkaessa vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on näytettävä läsnä oleville äänestäjille, että vaaliuurna on tyhjä, sekä sen jälkeen lukittava uurna. Vaaliuurnaa ei saa avata sen jälkeen, kun se on vaalitoimituksen alkaessa suljettu, ennen kuin äänestyksen päätyttyä ryhdytään laskemaan ääniä.

11 14 luku Äänestäminen 25 Äänestäjä ilmoittautuu vaalilautakunnalle tai ennakkoäänestystapauksessa ennakkoäänestyspaikassa olevalle vaalitoimitsijalle saadakseen äänestyslipun. Vaalilautakunnan tai ennakkoäänestyspaikassa olevan vaalitoimitsijan tulee huolehtia siitä, että äänestäjä ei saa äänestyslippua ennen kuin on todettu, että hänet on merkitty äänioikeutettuna vaaliluetteloon. Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen todistamaan vaalilautakunnalle tai ennakkoäänestystapauksessa vaalitoimitsijalle henkilöllisyytensä. 26 Äänestäjän on merkittävä äänestyslipussa olevaan ympyrään sen ehdokkaan numero, jonka hyväksi hän antaa äänensä, niin selvästi, ettei epätietoisuutta voi syntyä siitä, ketä ehdokasta hän tarkoittaa. Merkintä on tehtävä äänestyskopissa siten, että vaalisalaisuus säilyy. Äänestäjä, joka on tehnyt merkintänsä äänestyslippuun, antaa äänestyslipun kokoon taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi yliopiston leimalla ja panee leimatun äänestyslipun vaaliuurnaan. 27 Kun äänestäjä on pannut äänestyslipun vaaliuurnaan, on vaaliluetteloon merkittävä, että hän on äänestänyt. 15 luku Äänten laskeminen 28 Vaalilautakunnan puheenjohtajan julistettua äänestyksen päättyneeksi, vaalilautakunta laskee äänestyslippujen perusteella vaalin lopputuloksen. 29 Äänestyslippu on mitätön 1. jos äänestyslippu on tyhjä tai jos äänestyslippuna on käytetty muuta kuin vaalilautakunnan antamaa äänestyslippua, 2. jos ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa, sekä; 3. jos äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä. Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut äänestää. 16 luku Vaalin tuloksen määräytyminen ja julkistaminen 30 Samaan vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden keskinäinen järjestys määräytyy heidän henkilökohtaisten äänimääriensä mukaan. Tässä järjestyksessä ehdokkaille annetaan vertausluvut siten, että ensimmäinen ehdokas saa vertausluvukseen vaaliliiton

12 hyväksi annettujen äänien koko lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin edelleen. Vaaliliittoon kuulumattoman vertausluvuksi tulee hänen äänimääränsä. Äänestyksen tuloksen määräämiseksi asetetaan ehdokkaat yliopistolain 15 :ssä mainituissa henkilöstöryhmissä heidän vertauslukujensa mukaiseen järjestykseen. Vaalilautakunta julistaa erikseen yliopiston professorien ryhmän ja muun henkilöstön ryhmän vertauslukujen mukaisesta etusijajärjestyksestä valituksi tulleet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Jos äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan ehdokkaiden keskinäinen järjestys arpomalla. Vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen kokouksessaan vaalien jälkeen. Vaalin tulos ilmoitetaan ilman aiheetonta viivytystä vaalilautakunnan kokouksen jälkeen yliopiston www-sivuilla Yliopistokollegio vahvistaa yliopistolain 15 :n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi. 17 luku Vaalipöytäkirja 31 Vaalilautakunnan sihteeri pitää vaalipöytäkirjaa, josta tulee ilmetä: 1. päivät ja kellonajat, jolloin vaalitoimitus alkoi ja julistettiin päättyneeksi, 2. äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä, 3. kullekin ehdokkaalle annettu äänimäärä, sekä hylättyjen äänestyslippujen lukumäärä, sekä; 4. vaalien alustava tulos. 18 luku Arkistointi 32 Äänestysliput ja ehdokaslista on pantava päällykseen, joka suljetaan. Nämä asiakirjat samoin kuin vaalilautakunnan pöytäkirjat on säilytettävä yliopiston arkistossa. 19 luku Vaalista valittaminen 33 Yliopiston toimielimen valintaa koskevaan päätökseen ei voi yliopistolain 84 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan hakea muutosta. 20 luku Voimaantulo 34 Tämä vaalijohtosääntö tulee voimaan 6. päivänä kesäkuuta 2017.

13 Rovaniemellä, 6. päivänä kesäkuuta 2017 Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtaja Raimo Väyrynen Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola

14

15

16 LIITE hallituksen esityslista Lapin yliopiston varallisuusoikeuden instituutin johtosääntö Lapin yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan seuraavan johtosäännön: 1 Instituutin nimi on Lapin yliopiston varallisuusoikeuden instituutti ja siitä käytetään englanninkielistä nimitystä Institute of Private and Commercial Law at the University of Lapland (ICLU). 2 Instituutin toimintaa ohjaavat yliopistolain (558/2009) ja yliopiston johtosääntöjen lisäksi tämän johtosäännön määräykset. 3 Varallisuusoikeuden instituutti toimii Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan yhteydessä. Se voi olla jäsenenä suomalaisissa tai kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä tiedekunnan tavoitteita toteuttaen. 4 Instituutin tehtävänä on: 1) edistää varallisuusoikeuden tutkimusta ja opetusta sekä olla mukana järjestämässä tohtoritutkintoon johtavaa koulutusta; 2) kerätä ja saattaa yleisön saataville varallisuusoikeuteen liittyvää aineistoa; 3) järjestää opetusta, koulutusta, seminaareja, kokouksia ja kursseja varallisuusoikeuden eri aloilta; 4) varallisuusoikeuden tieteellisen opetuksen, opetusohjelmien ja opetusmuotojen seuranta ja kehittäminen; 5) kehittää ja ylläpitää varallisuusoikeuden tieteellistä harrastusta; 6) edistää varallisuusoikeuden kotimaista ja kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä; 7) varallisuusoikeuden alan asiantuntijatehtävien suorittaminen sekä alaan liittyvän oikeudellisten asiantuntijapalveluiden tarjoaminen; 8) tehdä esityksiä apurahojen myöntämisestä; ja 9) lisätä varallisuusoikeudellista yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden kanssa. 5 Instituutin hallintoa hoitaa instituutin johtaja tai hänen ollessaan estynyt instituutin varajohtaja. Molemmat valitaan kerrallaan neljäksi vuodeksi tiedekuntaneuvoston päätöksellä. Instituutin johtajan sekä varajohtajan tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita sekä johonkin varallisuusoikeuden alaan perehtyneitä. Lisäksi heidän tulee olla työsuhteessa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan. Instituutin johtajan ja varajohtajan välisestä työnjaosta päättää dekaani kuultuaan ensin johtajaa ja varajohtajaa. Instituutin johtajan tulee tarkoituksenmukaisella tavalla kuulla henkilöstöä ja opiskelijoita. Henkilöstön kuulemisesta on voimassa, mitä on säädetty laissa yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007). 6

17 Instituutin johtajan tehtävänä on: 1) johtaa ja kehittää instituutin toimintaa; 2) päättää instituutille osoitettujen tilojen sekä opetus- ja tutkimusvälineiden käytöstä; 3) esittää dekaanille hyväksyttäväksi instituutin käyttöön jaettuja määrärahoja koskevat hankinnat, matkamääräykset ja muut menot; 4) tehdä dekaanille ja tiedekuntaneuvostolle esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi; 5) nimittää instituutin johtoryhmän jäsenet sekä päättää työtehtävien järjestämisestä; 6) huolehtia dekaanin ja tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 7) ratkaista ja hoitaa yhteistyössä johtoryhmän kanssa muut instituutille kuuluvat asiat, joita ei ole erikseen säädetty tai määrätty jonkun muun ratkaistavaksi; 8) nimetä instituutin neuvottelukunnan yhteistyö- ja asiantuntijajäsenet johtoryhmän esityksestä. 7 Instituutin tehtäviä hoitamaan ja toimintaa kehittämään valitaan tiedekunnan tutkijoista ja muista jäsenistä koostuva johtoryhmä, jonka jäseniä ovat myös instituutin johtaja ja varajohtaja. Johtoryhmään kuuluu instituutin johtaja sekä varajohtaja ja enintään viisi muuta instituutin alaan ja toimintaan perehtynyttä jäsentä. Johtoryhmän jäsenet nimittää instituutin johtaja. Johtoryhmä voi ottaa itselleen sihteerin. Johtoryhmän toimikausi on neljä vuotta. Sama henkilö voidaan nimetä johtoryhmän jäseneksi useammaksikin toimikaudeksi. 8 Instituutin johtoryhmän tehtävänä on: 1) seurata ja kehittää varallisuusoikeuden instituutin toimintaa; 2) ylläpitää instituutin perus- ja soveltavaan tutkimukseen liittyviä ohjelmia ja muuta toimintaa; 3) ylläpitää ja kehittää yhteyksiä instituutin toimialaan liittyvissä asioissa koti- ja ulkomaisiin alan yksiköihin. 9 Johtoryhmä kokoontuu aina tarvittaessa vähintään kahden kuukauden välein. 10 Instituutille voidaan nimetä yhteistyötutkijoista ja asiantuntijatahoista koostuva neuvottelukunta. 11 Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita varallisuusoikeuden tulevaisuuden ilmiöistä johtoryhmälle sekä edistää vuorovaikutusta ja instituutin toiminnan vaikuttavuutta. 12 Neuvottelukunta kokoontuu kerran lukukaudessa instituutin johtajan kutsusta. 13 Tämä johtosääntö tulee voimaan

18

19

20

21 Liite hallituksen esityslistaan Liite 1 TUTKIMUSRAHOITUSHAKEMUKSET Lapin yliopiston strategista profiloitumista tukevat tutkimusryhmät ( ) Vastuullinen tutkija Yksikkö Tutkimusryhmän nimi 1. Aarrevaara Timo YTK Professions in Arctic Societies (ProSoc)* 2. Heininen Lassi YTK Multi-dimensional dynamics in the Arctic (MuDyArc) 3. Häkkilä Jonna TTK Future Innovations for Remote Environments (FIRE) 4. Jokela Timo TTK Art, Tourism & Ecosystem Services in the Arctic (ArTes) 5. Joona Tanja AK Northern Communities Northern Possibilities (NoCo- NoPo) 6. Kirchner Stefan AK Arctic Risks and Safety (ARAS) 7. Koikkalainen Petri YTK Civic Trust in Networks (CITRUS) 8. Laitinen Merja YTK Merging Professions Arctic Wellbeing (MerPro) 9. Linjakumpu Aini YTK Lapin yhteiskunnalliset syvätarinat 2010-luvulla (LYSKA) 10. Nojonen Matti OTK Concepts and Practices of Globalizing China 11. Nykänen Tapio YTK Ilmastonmuutokset poliittiset teknologiat (POLTE) 12. Nysten-Haarala Soili OTK Sustainability Through Law (SULA) 13. Nysten-Haarala Soili OTK Natural Resources Governance Group (NaReGov) 14. Rantala Outi MTI Luonto muotoilussa kohtaamisia pohjoisessa (LUPO) 15. Stammler Florian AK Legal Anthropology Research Group (LARG) 16. Uusiautti Satu KTK Positiivisuutta peliin design-perustainen hyvinvointitutkimus (PosiPeli)

22 17. Valkonen Jarno YTK Assembling Waste and Energy (AWE) 18. Valkonen Sanna YTK Kestävän Arktisen marginaalit subjektiudet (KAMSU) 19. Valtonen Anu YTK Intra-living in the Anthropocene (ILA) 20. Vieru Markku MTI Constructing firms social responsibility in diverse institutional regimes (SOCRES) 21. Väyrynen Sanna YTK Turvapaikanhakijasta paperittomaksi

23 Liite 2 TUTKIMUSRAHOITUSHAKEMUKSET Jatkovalmisteluun valitut ( ) Vastuullinen tutkija Yksikkö Tutkimusryhmän nimi 1. Aarrevaara Timo YTK Professions in Arctic Societies (ProSoc) * 2. Stammler Florian AK Legal Anthropology Research Group (LARG) ** 3. Nysten-Haarala Soili OTK Natural Resources Governance Group (NaReGov) 4. Jokela Timo TTK Art, Tourism & Ecosystem Services in the Arctic (ArTes) *** * Edellytetään, että Timo Aarrevaara käy neuvottelut Merja Laitisen kanssa siitä, onko Laitisen tutkimusteema (liite 1/ nro 8) sisällytettävissä joiltakin osin Aarrevaaran hakemukseen. ** Edellytetään, että Florian Stammler käy neuvottelut Sanna Valkosen kanssa siitä, onko Valkosen tutkimusteema (liite 1/ nro 18) sisällytettävissä joiltakin osin Stammlerin tutkimusryhmän hakemukseen. *** Edellytetään, että Timo Jokela käy neuvottelut Anu Valtosen kanssa siitä, onko Valtosen tutkimusteema (liite1/ nro 19) sisällytettävissä joiltakin osin Jokelan tutkimusryhmän hakemukseen. Jatkovalmistelussa kaikilta hakemuksilta edellytetään tutkimussuunnitelman täsmentämistä, yksilöityä budjettia, suunnitelmaa tutkimusryhmän jatkorahoituksesta erillisrahoituskauden jälkeen sekä arviota siitä, millaista lisäarvoa ja millä aikataululla se tuottaa yliopistotutkimuksen laadulle ja volyymille.

24

25

26

27

28

29

30

Lapin yliopiston varallisuusoikeuden instituutin johtosääntö Lapin yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 22.8.2017 seuraavan johtosäännön: 1 Instituutin nimi on Lapin yliopiston varallisuusoikeuden

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ. Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut tämän vaalijohtosäännön.

Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ. Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut tämän vaalijohtosäännön. Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut 14.2.2006 tämän vaalijohtosäännön. LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Yliopiston hallitus on yliopistolain (645/97), yliopistoasetuksen

Lisätiedot

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston 1 (6) TAMPEREEN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 4.11.2016 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion, yliopiston hallituksen sekä yliopistolain

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön:

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: 1 Yliopistoon kuuluminen Yliopistoon kuuluvaksi katsotaan jäseniä ja varajäseniä

Lisätiedot

Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö

Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö 6.9.2010 1/8 Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 6.9.2010 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion ja yliopistolain (558/2009)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(10) 8.10.2012 HELSINGIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Johtosääntöön on tehty seuraavat muutokset ja lisäykset: 1 :n 1. ja 4.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, muutettu hallituksen päätöksillä 14.6.2013 ja 20.6.2017. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tämän vaalijohtosäännön määräykset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 24.2.1999 Muutettiin hallituksen kokouksessa 27.2.2002 8 :n 2 mom., 22 :n 2 mom., 24 :n 2 ja 3 mom. ja 37 :n 2 ja 3

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello OULUN YLIOPISTON HALLITUS 17.12.2015 Pöytäkirja 11/2015 1 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS Aika Torstai 17.12.2015 kello 9.30 14.30 Paikka Oulun yliopiston päärakennus, HR 144 Pentti Kaiteran katu 1,

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa)

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa) 1 VAALITAPA Tehyn Järvenpään ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä ammattiosaston edustajat paikallisosaston kokouksiin valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Vaalijärjestys Valtuusto 2.9.2014 VALTUUSTON VAALI 1 VAALITAPA Tässä vaalijärjestyksessä Kelan toimihenkilöt ry:tä kutsutaan yhdistykseksi, jonka valtuuston varsinaiset ja varajäsenet valitaan yhdistyksen

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 5/2017 ASIALISTA

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 5/2017 ASIALISTA ASIALISTA 21.8.2017 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 22.8.2017 Kokous 5/2017 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston aloituspaikat vuonna 2018 3. Varallisuusoikeuden instituutin

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä)

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) 1 VAALITAPA Tehyn NordLabin ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä.

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä. Vaalijärjestys 1 Vaalijärjestyksen tarkoitus Tällä vaalijärjestyksellä määritellään menettelytavat valittaessa edustajiston jäseniä, vaaleissa, jotka koskevat puheenjohtajien, muiden hallituksen jäsenten

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) Vaalijärjestys on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 vahvistaman mallivaalijärjestyksen mukainen POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla.

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. 1/12 I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. Tämän ohjesäännön määräyksien lisäksi hallinnon

Lisätiedot

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta 2 Äänestystapa Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainitut edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE PIELISEN OSUUSPANKKI EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE 17.3.2011 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pielisen Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoiden hallituksen hyväksymä 2.10.2017 HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT OHJESÄÄNTÖ TOHTORIKOULUTETTAVIEN EDUSTAJIEN VALINTATAVASTA I luku Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä 1 (5) KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Kainuun Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin jäsenten äänestyksellä

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 1 Vaalien aika, äänestystapa

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 1 Vaalien aika, äänestystapa EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS 1 Vaalien aika, äänestystapa Pohjolan Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS 24.11.2016 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkoitus 1.1 Suomen Farmasialiiton edustajiston vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, liiton sääntöjä ja tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietojen antaja: Hallintopäällikkö Matleena Mikkonen puh tai sähköposti

Valmistelija/lisätietojen antaja: Hallintopäällikkö Matleena Mikkonen puh tai sähköposti Keskusvaalilautakunta 44 12.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen vahvistaminen Karkkilan kaupungissa Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 44 Esittelijä: hallintopäällikkö Matleena Mikkonen Valmistelija/lisätietojen

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET.

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET. EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) Voimassa oleva 1 Vaalien aika ja äänestystapa Ikaalisten Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa Edustajiston vaalijärjestys, yksi jäsenalue 1 (5) PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pihtiputaan Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalin aika ja edustajiston jäsenten lukumäärä Osuuskunnan sääntöjen 11 :ssä mainitun edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuskaupan jäsenten

Lisätiedot

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet VAALIAIKATAULU Seurakuntavaalit 2018 1 viimeistään 31.5. (suositus; hyvissä ajoin ennen kesälomakautta huhti - toukokuussa) Valmistavat toimenpiteet 1. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Vaalimenetelmä 3 Ylioppilaskunnan vaaliorganisaatio 4 Määräpäivien muuttaminen 2. luku Vaalikuulutus, vaaliasiakirjat ja vaaliluettelo 5 Vaalikuulutus 6 Äänestyksen

Lisätiedot

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat:

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat: 1 (5) HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä Edustajisto hyväksynyt 17.12.2013 HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S I luku Yleisiä määräyksiä 1 Yleistä Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen Keskusvaalilautakunta 64 12.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen 796/00.00.00.00/2015 Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1 (5) 9.12.2011 VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9-10.12.2011) 1 Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5/2014. Aika: Perjantai klo Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6.

VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5/2014. Aika: Perjantai klo Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6. Vaalilautakunta 9.11.2014 sivu ( 1 / 8) VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5/2014 Aika: Perjantai 9.11.2014 klo 11-23.30 Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6. Jäsenet: Vahtera,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUS 1(5) UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS 2015-2017 Hyväksytty liittokokouksessa 25.11.2014 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Sen lisäksi mitä Upseeriliiton sääntöjen 10 ja 18 pykälissä puheenjohtajan ja liittovaltuuston

Lisätiedot

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA 1 Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta 7.6.2017 KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA Ehdokasasettelua ja valtuustossa toimitettavaa vaalia koskevat ohjeet kunnille ja rekisteröidyille puolueille Kuntaliiton

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 I LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA. Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti:

VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA. Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti: Keskusvaalilautakunta 21 12.04.2017 Kunnanhallitus 101 19.04.2017 Kunnanvaltuusto 26 22.05.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA VAALILTK 21 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1(8) VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1. Yleistä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 343/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 :n, vaalilain ja puoluelain 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi Suomen perustuslain

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

Vaali- ja äänestysjärjestys

Vaali- ja äänestysjärjestys OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY Undervisningssektorns Fackorganisation rf Vaali- ja äänestysjärjestys I VALTUUSTON JÄSENTEN VAALIA VARTEN II ÄÄNESTYSJÄRJESTYS Hyväksytty OAJ:n valtuuston syyskokouksessa

Lisätiedot

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä.

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä. 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAALIOHJESÄÄNTÖ I luku Yleisiä määräyksiä 1 Voimassaolo Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä Seinäjoen ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä 1 2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS 3 4 I Yleisiä säännöksiä 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä noudatetaan Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Vaaliohjesääntö 1 Yleistä Tätä vaalijärjestystä noudatetaan valittaessa jäsenet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöh. opiskelijakunta)

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS I luku: Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalissa sekä suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys I LUKU: YLEISTÄ 1 Säännöstön soveltaminen Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa noudatetaan 1 ylioppilaskunta-asetusta; 2 ylioppilaskunnan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Ilmoitusasia (rakenteellisen kehittämisen tilanne) 3 Vaalijohtosäännön hyväksyminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Ilmoitusasia (rakenteellisen kehittämisen tilanne) 3 Vaalijohtosäännön hyväksyminen PÖYTÄKIRJA 20.9.2011 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 19.9.2011 Kokous 7/11 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasia (rakenteellisen kehittämisen tilanne) 3 Vaalijohtosäännön hyväksyminen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. II Luku. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. II Luku. Yleisiä säännöksiä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS I Luku Yleisiä säännöksiä

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

Yliviivattu = poisto vanhasta vaalijärjestyksestä Keltaisella korostettu = ehdotettu muutos poiston tilalle

Yliviivattu = poisto vanhasta vaalijärjestyksestä Keltaisella korostettu = ehdotettu muutos poiston tilalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS I Luku Yleisiä

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas

II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas Sivu 1/6 VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013, 22.4.2015 ja. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

PAPERILIITON TYÖSUOJELUVAALIOHJE

PAPERILIITON TYÖSUOJELUVAALIOHJE 1 (4) 23.9.2013 PAPERILIITON TYÖSUOJELUVAALIOHJE Paperiliitto suosittelee, että riittävän ajoissa ennen marras-joulukuussa suoritettavia työsuojeluvalintoja, Paperiliiton alainen ammattiosasto esittää

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas. II luku Keskusvaalilautakunta

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas. II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013 ja 22.4.2015. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Hyväksytty Suomen Kuntaliitto ry:n valtuusto 27.5.2016 Suomen Kuntaliitto ry Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Valtuuskunnan vaalijärjestys I Luku Yleistä 1 Soveltaminen Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta UUSI HALLITUS Kokous 01/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 3 Yliopiston rehtorin valinta 4 Muut asiat 3210 2211 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Vaalijohtosäännön hyväksyminen. 3 Lapin yliopiston hallintojohtosäännön muuttaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Vaalijohtosäännön hyväksyminen. 3 Lapin yliopiston hallintojohtosäännön muuttaminen ASIALISTA 12.9.2011 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 19.9.2011 Kokous 7/11 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Vaalijohtosäännön hyväksyminen 3 Lapin yliopiston hallintojohtosäännön muuttaminen

Lisätiedot

Sanna Pitkänen jäsen, poissa Heikki Rantasalo jäsen, saapui käsiteltäessä :ä 7 Arja Suominen jäsen Aarno Toivonen jäsen

Sanna Pitkänen jäsen, poissa Heikki Rantasalo jäsen, saapui käsiteltäessä :ä 7 Arja Suominen jäsen Aarno Toivonen jäsen PÖYTYÄN SEURAKUNTA VAALILAUTAKUNTA KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA/ PÖYTÄKIRJA 3/2016 Aika 30.9.2016 klo 18.00 Paikka Pöytyän kirkkoherranvirasto Läsnä Matti Kaipainen puheenjohtaja Ilkka Ali-Rontti jäsen Hilkka

Lisätiedot

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017 Liite 3 Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017 2.6.2017 Riitta Myllymäki Kuntaliiton valtuuskunta Yhdistyksen ylin toimielin 76 jäsentä ja 76 varajäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja

Lisätiedot

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna Riitta Myllymäki

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna Riitta Myllymäki Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017 2.6.2017 Riitta Myllymäki Kuntaliiton valtuuskunta Yhdistyksen ylin toimielin 76 jäsentä ja 76 varajäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja

Lisätiedot

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta. Vaalijärjestys I LUKU - Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajistovaalissa sekä ja suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Vaalijärjestys

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Vaalijärjestys Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Vaalijärjestys Hyväksytty 13.5.2014 1 Tämä vaalijärjestys on voimassa liiton sääntöjen 5 :n mukaisissa liittokokousvaaleissa vuonna 2015 sekä liittokokouskaudella 2015-2019

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KONSISTORIN, TIEDEKUNTANEUVOSTOJEN JA LAITOSTEN JOHTORYHMIEN VAALIT , ja

HELSINGIN YLIOPISTON KONSISTORIN, TIEDEKUNTANEUVOSTOJEN JA LAITOSTEN JOHTORYHMIEN VAALIT , ja KUULUTUS HELSINGIN YLIOPISTON KONSISTORIN, TIEDEKUNTANEUVOSTOJEN JA LAITOSTEN JOHTORYHMIEN VAALIT 22.11., 23.11. ja 27.11.2006 I Yleisiä määräyksiä Vaalin ajankohta ja valittavien hallintoelinten toimikausi

Lisätiedot

Liite 1 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 28. päivänä elokuuta 2013 hyväksynyt Oulun

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5)

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Hyväksytty edustajiston kokouksessa) HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesääntö

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta 23.05.2014 Aika Perjantai 23.05.2014 klo 19:05-19:18 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Tiistaina 11.4.

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Tiistaina 11.4. REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 7/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Sunnuntai 9.4.2017 klo 17 21:32 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Lehto Juhani, j Jylkkä Inga,

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään neljä jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään neljä jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Vaaliohjesääntö 1 (8) VAALIOHJESÄÄNTÖ Luku 1 YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Tämän vaaliohjesäännön määräyksiä noudatetaan järjestettäessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalit. Vaaliohjesääntöä

Lisätiedot

Oikeusministeriön vaaliohjeet 1 käsittelee kohdassa 8.4. tarkastuslaskentaa ja vaalien tuloksen vahvistamista.

Oikeusministeriön vaaliohjeet 1 käsittelee kohdassa 8.4. tarkastuslaskentaa ja vaalien tuloksen vahvistamista. Keskusvaalilautakunta 60 10.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta 796/00.00.00.00/2015 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 60 Valtuutettujen ja varavaltuutettujen lukumääristä

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi.

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA TYÖPAIKALLA Palvelualojen työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marras-joulukuun aikana. Työsuojelun yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin 1 Keskusvaalilautakunta ISYY:n edustajiston vaalin valmistelee ja valvoo keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Vaaliohje 2011 EK, AKAVA, SAK, STTK Työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marrasjoulukuun aikana. Vaaleissa valittujen edustajien toimikausi

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KLAANI VAALIOHJESÄÄNTÖ. I luku Yleisiä määräyksiä

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KLAANI VAALIOHJESÄÄNTÖ. I luku Yleisiä määräyksiä KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA KLAANI VAALIOHJESÄÄNTÖ I luku Yleisiä määräyksiä 1 Opiskelijakunnan edustajiston vaalit suoritetaan vuosittain lokakuun 14. ja marraskuun 14. päivien välisenä

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5)

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5) Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5) 1 Vaalijärjestys Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen. SUOMUSSALMENSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VAALILAUTAKUNTA Aika 1.10.2014 kello 16.00 Paikka Läsnä Risto Kormilainen pj Teuvo Saharinen jäsen Hilkka Juntunen jäsen Eeva Hänninen jäsen Paavo Kovalainen jäsen

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi.

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. Työsuojeluvaalit 2017 2019 Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi SISÄLTÖ Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla...3 Valmistautuminen vaaliin...3 Vaalitoimikunta... 4 Ehdokasasettelu... 4 Valintatavat...

Lisätiedot

Act 974/1995 on the Sami Parliament:

Act 974/1995 on the Sami Parliament: Act 974/1995 on the Sami Parliament: Annettu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1995 Laki saamelaiskäräjistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain

Lisätiedot

24 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

24 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen Puumala Pöytäkirja 7/2017 1 (9) Aika 09.04.2017, klo 15:58-21:07 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot