Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen juhlasalissa, Myllyojantie 2, Naskarla. Kokouspäivän ohjelma on seuraava: klo klo klo klo Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali Ryhmäkokoukset Valtuuston kokous Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat, joista esityslista oheisena: 1 Kokouksen avaus 2 Ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Talousarvion nettomäärärahan ylitys tuloksen osalta 7 Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus 8 Lainatakaus Strandvikin perustettavalle kiinteistöyhtiölle 9 Kutsussa mainitsematon tai valmistelematon asia 10 Valtuutettujen aloitteet 11 Hallitukselle osoitettava kysymys 12 Valtuuston päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi Valtuutettua, joka ei esteen vuoksi voi osallistua kokoukseen, pyydetään ilmoittamaan tästä suoraan varavaltuutetulleen tai hallinnon sihteeri Irja Puhakalle, puh Paimiossa, 10. päivänä huhtikuuta 2014 Risto Ervelä valtuuston puheenjohtaja Harri Lindqvist valtuuston sihteeri

2 Valtuusto KOKOUKSEN AVAUS 1 ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN 2 Perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntaa edustavan jäsenen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan väestötietolain mukaisen vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että kuntaa edustavilla jäsenillä on yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1000) asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmannes (1/3) kaikkien jäsenkuntia edustavien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Jäsenkunnan äänimäärä jakaantuu tasan kunnan valitsemien kokouksessa saapuvilla olevien jäsenten kesken. Liitteenä on luettelo valtuuston jäsenistä ja varajäsenistä sekä heidän äänimääristään. Hyväksytään kokoukselle ääniluettelo, liite 1.

3 Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 Valtuuston työjärjestyksen 6 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetettävä kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Tämä kokouskutsu on postitettu valtuuston jäsenille ja lähetetty myös hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kokousilmoitus on Turun Sanomassa ja pidetään nähtävänä kuntayhtymän ilmoitustaululla lähtien. Perussopimuksen mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikolmannesta (2/3) jäsenistä (= 34 jäsentä) on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä (229 1/3 ääntä). Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Valtuusto KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 Valtuuston työjärjestyksen 31 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksessa. Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

5 Valtuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Tarkastusltk Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko kuntayhtymän valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on yhdessä tilintarkastajan kanssa kirjoittanut arviointikertomuksen vuodelta Päätös: Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomus sekä esittää se valtuuston käsiteltäväksi. 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on esityslistan liitteenä. Esitys: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus merkitään valtuuston tietoon saatetuksi.

6 Valtuusto TALOUSARVION NETTOMÄÄRÄRAHAN YLITYS TULOKSEN OSALTA Hall Talousarviossa vuodelle 2013 määriteltiin valtuustoon nähden sitovuustasoiksi: - Kuntayhtymän nettotulos - Investointien kokonaissumma - Lisärahoituksen kokonaismäärä Toteutuma vuodelta 2013 osoittaa seuraavia eroja talousarvioon nähden sitovuustasoittain: - Kuntayhtymän nettotulos oli ,69 alle talousarvion tuloksen, joka oli ,00. - Investointien kokonaissumma jäi pienemmäksi kuin talousarviossa. - Lisärahoituksen kokonaismäärä jäi ,00 pienemmäksi kuin talousarviossa. TALOUSJOHTAJA: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää talousarvion ylitysluvan nettotuloksen osalta ,31 :lle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 6 Esitys: Valtuusto päättää myöntää talousarvion ylitysluvan nettotuloksen osalta ,31 :lle.

7 Valtuusto VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Hall Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä ja kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun 15. päivään mennessä. Kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijät. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Liitteenä 1 on toimintakertomus vuodelta 2013 sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailut. Tulo- ja menokehitys Kuntayhtymän tuotot olivat yhteensä ,29. Tuotot olivat kokonaisuutena hyvin lähellä suunniteltua, toteutumaprosentti oli 99,7 ja ero talousarvion kokonaistuottoihin oli ,71. Toimintakustannukset olivat yhteensä ,32. Toteutumaprosentti oli 99,1 ja kustannukset olivat ,68 alle talousarvion vastaavaa lukua. Tulo- ja menokehitys olivat molemmat hyvin talousarvion mukaisia. Rahoituskustannukset jäivät ,62 alle budjetoidun. Poistot olivat ,86 yli ja arvonalentumiset ,13 yli talousarvion. Arvonalentumiset johtuivat käytöstä poistettujen kiinteistöjen jäljellä olleista tasearvoista (korjausinvestoinnit). Lisäksi tehtiin kustannusvaraus ,00 asumispalvelujen liika perittyjen ateriamaksujen palautuksille. Rahoitus Alkuvuoden heikon taloudellisen kehityksen vuoksi kuntayhtymän maksuvalmius huonontui kesää kohti. Lyhytaikaista lainaa nostettiin 2 milj. heinäkuussa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 4,45 milj. joulukuussa psykiatrisen palvelukodin rakentamista varten.

8 Valtuusto Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tuloslaskelma osoittaa ,69 ylijäämää. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Kirjauksen jälkeen tilin saldo osoittaa ,18 alijäämää. ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA TOIMINNAN OSALTA JA TALOUSJOHTAJA TALOUDEN OSALTA: Hallitus päättää 1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä ,69 kirjataan yli/alijäämätilille; 2. allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastusltk Kuntalain 75 :n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Kuntayhtymän tilintarkastus on suoritettu tilikaudelta Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille, mikäli valtuusto hyväksyy kuntayhtymän nettotuloksen jäämisen alle talousarviossa esitetyn. Kuntayhtymän hallituksen kokouksessaan hyväksymä, allekirjoittama toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 on lähetetty tarkastuslautakunnalle kokouskutsun yhteydessä. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 oli nähtävillä tarkastuslautakunnan - kokouksessa. Esitys Tarkastuslautakunta 1. kuulee erityishuoltopiirin johtajan Seija Aaltosen ja talousjohtaja Harri Lindqvistin katsaukset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013; 2. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi ja yhtyy tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä;

9 Valtuusto esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi; 4. toteaa, että hallitus on kokouksessaan saattanut tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi; esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Esityslistan liitteenä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Esitys: Valtuusto 1. merkitsee vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi; 2. hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimialueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta hyväksyy, että tilikauden ylijäämä ,69 kirjataan yli/alijäämätilille.

10 Valtuusto LAINATAKAUS STRANDVIKIN PERUSTETTAVALLE KIINTEISTÖYHTIÖLLE Hall Kuntayhtymä ja Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy (jäljempänä Kimitobacken) aikovat yhdessä ostaa perustettavan yhtiön puolesta Kemiönsaaren Dahlbyssä sijaitsevat kiinteistöt Strandvik RN:o 5:81 ja 6/466 RN:o 5:74. Strandvik -nimisellä tilalla on hotelli- ja ravintolarakennus sekä kaksi muuta rakennusta ja toisella tilalla on rakennusoikeutta, mutta se on rakentamaton. Perustettavan yhtiön omistajat olisivat Kimitobacken (75 %) ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (25 %). Kimitobackenin omistavat Kemiönsaaren kunta (81,8 %), Kemiönsaaren seurakunta (10 %), Fortum, Sähkönsiirto Oy (3,5 %), Suur-Seudun Osuuskauppa (3,0 %) ja Kemiön Puhelin Oy (1,7 %). Kuntayhtymä aikoo vuokrata kaikki rakennukset 10 vuoden vuokrasopimuksella, johon kuuluu 5 vuoden + 5 vuoden optio. Päärakennus muokataan sopivaksi 12 asiakkaan asumisyksikölle. Tarkoituksena on jatkossa lisätä ja kehittää toimintaa entisestään. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta 1,2 miljoona euroa. Hankkeen tiettyihin osiin on mahdollista anoa tukea ARAlta. Tulevaisuudessa saatetaan tarvita uusia investointeja toiminnan laajentamisen yhteydessä. Kimitobacken jätti hakemuksen euron kuntatakauksesta perustettavan yhtiön puolesta, minkä kunnanhallitus hyväksyi ja kunnanvaltuusto Kuntayhtymän hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. Myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan kiinteistöyhtiön lainoille, enintään euron suuruisena. Takauksen perustana olevat lainat käytetään kokonaisuudessaan kuntayhtymälle vuokrattavan kiinteistön hankintaan ja toiminnan vaatimien muutostöiden kustannuksiin; 2. Laina-aika on enintään 20 vuotta kiinteistön hankintaan tarvittavan lainan osalta ja 10 vuotta muutostöiden osalta. Lainat ovat jatkuvalyhenteisiä; 3. Kiinteistöyhtiö maksaa takauksesta takausprovision; 4. Kuntayhtymän lainoille antama takaus vastaa kuntayhtymän omistusosuutta, 25 %:a, perustettavan kiinteistöyhtiön koko rahoituksesta; 5. Valtuuttaa hallituksen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevat lainat ja lopullisesti sovellettavan takausprovision. Hallitus saattaa valtuustolle tiedoksi asiaa koskevat päätöksensä; 6. Perustettava yhtiö antaa kuntayhtymälle vastavakuuden. Vastavakuutena on kiinnitys kiinteistöihin tai muu hallituksen erikseen hyväksymä vakuus; 7. Velallisen tulee toimittaa takaajille vuosittain raportti liiketoimintansa tilasta;

11 Valtuusto Kuntayhtymän takaaman rahoituksen osuus on enintään 25 % kunkin ajankohdan kokonaisrahoituksesta; 8 Esitys: 9. Mikäli perustettavan yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia takauksen voimassaolon aikana, tulee omistusmuutos hyväksyttää kuntayhtymällä. Päätös: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 1. Myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan kiinteistöyhtiön lainoille, enintään euron suuruisena. Takauksen perustana olevat lainat käytetään kokonaisuudessaan kuntayhtymälle vuokrattavan kiinteistön hankintaan ja toiminnan vaatimien muutostöiden kustannuksiin; 2. Laina-aika on enintään 20 vuotta kiinteistön hankintaan tarvittavan lainan osalta ja 10 vuotta muutostöiden osalta. Lainat ovat jatkuvalyhenteisiä; 3. Kiinteistöyhtiö maksaa takauksesta takausprovision; 4. Kuntayhtymän lainoille antama takaus vastaa kuntayhtymän omistusosuutta, 25 %:a, perustettavan kiinteistöyhtiön koko rahoituksesta; 5. Valtuuttaa hallituksen yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevat lainat ja lopullisesti sovellettavan takausprovision. Hallitus saattaa valtuustolle tiedoksi asiaa koskevat päätöksensä; 6. Perustettava yhtiö antaa kuntayhtymälle vastavakuuden. Vastavakuutena on kiinnitys kiinteistöihin tai muu hallituksen erikseen hyväksymä vakuus; 7. Velallisen tulee toimittaa takaajille vuosittain raportti liiketoimintansa tilasta; 8. Kuntayhtymän takaaman rahoituksen osuus on enintään 25 % kunkin ajankohdan kokonaisrahoituksesta; 9. Mikäli perustettavan yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia takauksen voimassaolon aikana, tulee omistusmuutos hyväksyttää kuntayhtymällä.

12 Valtuusto KUTSUSSA MAINITSEMATON TAI VALMISTELEMATON ASIA 9 Kuntalain 55 Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

13 Valtuusto VALTUUTETTUJEN ALOITTEET 10 Valtuuston työjärjestyksen 4 :ssä säädetään valtuutettujen aloitteista seuraavaa: Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Hallituksen on vuoden loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

14 Valtuusto HALLITUKSELLE OSOITETTAVA KYSYMYS Hall Valtuuston työjärjestyksen 5 :ssä säädetään hallitukselle osoitettavasta kysymyksestä seuraavaa: Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä hallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. Hallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kuuden kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä. Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta tutkimaan kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta saa tehdä.

15 Valtuusto VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN YLEISESTI TIEDOKSI 12 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Valtuusto päättää, että jäljennökset tämän kokouksen pöytäkirjasta valitusosoituksineen lähetetään jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään , että kokouksen alkuperäinen pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskus talous- ja hallinto-osastolla, Timperintie 1 D 65-66, Paimio.

Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj.

Allén Pipsa, vpj. x Oinas Inkeri. Kanala Kari x valtuuston 2 vpj. KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: 18.3.2015 klo 15.00 Paikka: Alvarium, kokoustila Aamu-Rusko Puutarhakatu 8 B, 20100 Turku Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen Tuulia Allén Pipsa,

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro VALTUUSTO 2/2010 Aika: tiistai 15.6.2010 klo 18.00 Paikka: kunnantalo, valtuustosali Pöytäkirja nähtävillä: perjantaina 18.6.2010 ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014 Kokousaika: 24.4.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Vääräjokisali, Sievi Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot